ULTIVA 1 MG, INJ PLV SOL 5X1MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
REMIFENTANIL-HYDROCHLORID (REMIFENTANILI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex
ATC kód:
N01AH06
Dávkování:
1MG/LAH
Léková forma:
Prášek pro přípravu injekčního roztoku
Podání:
Injekce
Jednotky v balení:
5, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis s modrým pruhem
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
05/ 025/98-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8590335500662

Přílohač.1 kesdělenísp.zn.sukls84852/2012 asukls84848/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

Ultiva 1 mg

Ultiva 2 mg

Prášekpro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku

Remifentanilihydrochloridum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek

používat, protožeobsahujepro Vásdůležitéúdaje.

- Ponechtesipříbalovou informacipro případ, žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvého lékařenebo lékárníka.

- Tento přípravekbylpředepsán výhradněVám. Nedávejtejejžádnédalšíosobě. Mohl

byjíublížit, ato itehdy, má-listejnéznámkyonemocněníjako Vy.

- Pokud seu Vásvyskytnekterýkoliznežádoucích účinků, sdělteto svému lékařinebo

zdravotnísestře. Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které

nejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. Co jepřípravekUltivaakčemu sepoužívá

2. Čemu musítevěnovatpozornost, nežVámbudepřípravekUltivapodán

3. JaksepřípravekUltivapoužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5. JakpřípravekUltivauchovávat

6. Obsah baleníadalšíinformace

1. COJEPŘÍPRAVEKULTIVAAKČEMUSEPOUŽÍVÁ

LéčivoulátkoupřípravkuUltivajeremifentanil.PřípravekUltivapatřídoskupinyléků

nazývanýchopioidy.Tysepoužívajíkúlevěodbolesti.Ultivaselišíoddalšíchlékůztéto

skupinytím, žemávelmirychlýnástup účinku aúčinkujepo velmikrátkou dobu.

PřípravekUltivasepoužívá:

kúlevěod bolestipřed avprůběhu operace

kúlevěod bolestivdoběpřipojenínadýchacípřístrojnajednotceintenzivnípéče(u

pacientů starších 18 let)

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽVÁMBUDEPŘÍPRAVEK

ULTIVAPODÁN

PřípravekUltivaVámnesmíbýtpodán

Jestližejstealergický(á)(přecitlivělý(á))naremifentanil, nakteroukolidalšísložku

přípravku Ultiva(vizbod 6)nebo najinélátkypodobnéfentanylu

Injekčnědo míšního kanálu

Jakosamostatnýlékknavozeníanestezie

Pokud simyslíte, žebyseVáscokolizvýšezmíněnéhomohlo týkat, promluvtesise

svýmlékařemnebo zdravotnísestroudříve, nežVámbudepřípravekUltivapodán.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuUltiva jezapotřebí

Jestližetrpíteonemocněnímplic(vtomtopřípaděmůžetebýtnáchylnějšíkdýchacím

obtížím)

JestližejeVámvícenež65let,jstezesláblý(á)nebomátesníženýobjemkrvea/nebo

nízkýkrevnítlak(vtomto případěmůžetebýtnáchylnějšíksrdečnímporuchám).

Pokudsimyslíte,žebyseVáscokolizvýšezmíněnéhomohlotýkat,promluvtesise

svýmlékařemnebo zdravotnísestrou dříve, nežVámbudepřípravekUltivapodán.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

Prosím,informujtesvéholékařeovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)vnedávné

době,včetněpřípravkůrostlinnéhopůvoduadalšíchpřípravků,kteréjsoudostupnébez

lékařského předpisu.

Zejménainformujtesvého lékaře, pokud užíváte:lékyurčenékléčběsrdcenebo vysokého

krevního tlaku, jako jsoubeta-blokátoryneboblokátorykalciovýchkanálů.

Těhotenstvía kojení

Pokudjstetěhotnánebosimyslíte,žebystemohlabýttěhotná,nebopokudtěhotenství

plánujetenebo pokud kojíte,poraďtesesesvýmlékařem.

Řízenídopravníchprostředkůa obsluha strojů

Říditaobsluhovatstrojemůžebýtkrátcepopodstoupeníoperacenebezpečné. LékařVám

řekne, jakdlouho bysteměl(a)vyčkat, nežznovu budetemociříditnebo obsluhovatstroje.

Neřiďteanineobsluhujtestroje, dokud senebudetecítitdobře.

Poté, co Vámbylpodán přípravekUltiva, nepijtealkohol, dokud seplněnezotavíte.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKULTIVAPOUŽÍVÁ

NeočekáváseodVás,žesibudetetentolékpodávatsám(sama).VždyVámbudepodáván

pod dohledemzkušeného lékaře.

PřípravekUltivavámmůžebýtpodán:

formou jednorázovéinjekcedo žíly

formoukontinuální(nepřetržité)infuzedožíly.TímtozpůsobemjeVámléčivo

podáváno pomalu po delšíčasovéobdobí.

Způsob, jakýmVámbudeléčivo podáno adávkazávisína:

typu operacenebo léčbynajednotceintenzivnípéče, kterou podstupujete

sílebolesti.

Vhodnádávkapřípravkuselišíukaždéhopacienta.Upacientůspoškozenímledvinnebo

jaternenízapotřebídávku upravovat.

Po operaci

Pokudtrpítebolestí,řeknětetosvémulékařinebozdravotnísestře.Jestližetrpítebolestípo

ukončeníléčebného zákroku, mohou Vámpodatjinélékyprotibolesti.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, můžemítipřípravekUltivanežádoucíúčinky, kteréseale

nemusívyskytnoutu každého.

Alergickéreakcevčetněanafylaktických:Uosob užívajícíchpřípravekUltivajsou vzácné

(mohou seobjevitažu 1 člověkaz1000). Příznakyzahrnují:

vystouplou asvědivou vyrážku (kopřivka)

otokobličejeaúst(angioedém), kterýzpůsobujeobtížesdýcháním

mdlobu

PokudseuVásjakýkoliztěchtopříznakůobjeví,neprodleněkontaktujtelékaře.

Velmičasténežádoucíúčinky

Mohou seobjevituvícenež1 člověka z10:

svalováztuhlost(svalová rigidita)

nízkýkrevnítlak(hypotenze)

pocitnazvracení(nauzea)nebo zvracení

Časténežádoucíúčinky

Mohou seobjevitažu1 člověka z10:

pomalásrdečnífrekvence(bradykardie)

mělkédýchání(dechová deprese)

dočasnázástavadechu(apnoe)

svědění

Méněčasténežádoucíúčinky

Mohou seobjevitažu1 člověka ze100:

potížesdýcháním(hypoxie, nedostatekkyslíku)

zácpa

Vzácnénežádoucíúčinky

Mohou seobjevitažu 1 člověkaz1 000:

pomalásrdečnífrekvence(bradykardie)následovanázástavousrdce

(asystolie/srdečnízástava)u pacientů, kterýmjepodáván přípravekUltivaspolu

sdalšímianestetiky

Dalšínežádoucíúčinky

Dalšínežádoucíúčinkysevyskytlyu velmimalého množstvípacientů, alejejich přesná

četnostneníznáma:

fyzickápotřebapřípravku Ultiva(lékovázávislost)nebo potřebapostupného

zvyšovánídávky, abybylo dosaženo stejného účinku (léková tolerance)

křeče(záchvaty)

poruchasrdečního rytmu(atrioventrikulárníblok)

Nežádoucíúčinky, kterésemohouprojevitpo operaci

Časténežádoucíúčinky

pooperačnítřes

vysokýkrevnítlak(hypertenze)

Méněčasténežádoucíúčinky

bolesti

Vzácnénežádoucíúčinky

pocitvelkéúnavyneboospalosti

Dalšínežádoucíúčinky, kterésevyskytly zejména připřerušeníléčby po podávání

přípravkuUltiva delšímnež3 dny

zrychlenásrdečnífrekvence(tachykardie)

vysokýkrevnítlak(hypertenze)

neklid (agitace)

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytnevzávažnémířenebo pokud Vás

obtěžuje, nebo pokud sivšimnetejakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto

příbalovéinformaci, prosím, sdělteto svému lékařinebozdravotnísestře.

5. JAKPŘÍPRAVEKULTIVAUCHOVÁVAT

Uchovávejtemimo dosah adohled dětí.

Přípraveksenesmípoužívatpouplynutídobypoužitelnostivyznačenénaobalu.Doba

použitelnostisevztahujekposlednímu dniuvedeného měsíce.

Přípravekuchovávejtepřiteplotědo 25 °C.

JakmilejepřípravekUltivapřipravenkpoužití,másepoužítihned.Všechennepoužitý

roztokmábýtznehodnocen.

6. DALŠÍINFORMACE

Co přípravekUltiva obsahuje

Léčivou látkou jeremifentanilihydrochloridum

Pomocnýmilátkamijeglycin, kyselinachlorovodíková10%(kúpravěpH)

Porekonstituci(rozpuštění)podleuvedenýchinstrukcíobsahujejedenmlroztoku1mg

remifentanilu.

JakpřípravekUltiva vypadá a co obsahujetoto balení

PřípravekUltivajekdispozicivtěchtosilách:

Ultiva1mgjesterilníbílýažtéměřbílýlyofilizovanýprášekpropřípravuinjekčního

neboinfuzníhoroztokubezendotoxinůabezkonzervantů.Jedodávánv3mlinjekčních

lahvičkách.

Ultiva2mgjesterilníbílýažtéměřbílýlyofilizovanýprášekpropřípravuinjekčního

neboinfuzníhoroztokubezendotoxinůabezkonzervantů.Jedodávánv5mlinjekčních

lahvičkách.

Prášekmusíbýtpředpoužitímsmíchánsodpovídajícítekutinou(podrobnějivizInformace

prolékařeadalšízdravotníky).Roztokvzniklýposmícháníječirýabezbarvý,bez

viditelnýchčástic.

Oběsílypřípravku Ultivajsou dodáványvbaleníobsahujícím5 injekčních lahviček.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Držitelrozhodnutío registraci

Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, VelkáBritánie.

Výrobce

Glaxo WellcomeOperations,BarnardCastle,VelkáBritánie.

GlaxoSmithKlineManufacturingS.p.A.,San Polo diTorrille,Parma,Itálie.

Vysvětlenícizojazyčnýchúdajůuvedenýchna obalechpřípravkuUltiva:

EXP=Použitelnédo

Lot=Číslo šarže

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována:6.6.2012

Následujícíinformacejeurčena pouzepro lékařea dalšízdravotníky

PodrobnéinformacenaleznetevSouhrnuúdajůopřípravku

Inkompatibility

PřípravekUltivasesmímísitpouzesdoporučenýmiinfuznímiroztoky(vizodstavecNávod

kpoužití).

PřípravekUltivasenesmímísitsinjekčnímroztokemRinger-laktátuanisRinger-laktátema

5%roztokemglukózy.

PřípravekUltivanesmíbýtsmíchán vestejnémintravenóznímroztoku spropofolem.

AplikacepřípravkuUltivavjednominfuznímsetuskrví,séremneboplazmouse

nedoporučuje.Přítomnostnespecifickéesterázyvkrevníchderivátechmůževéstkhydrolýze

remifentanilu ajeho inaktivaci.

PřípravekUltivabysenemělpřed podánímmísitsjinýmiléčivýmipřípravky.

Doba použitelnosti

Rekonstituovanýroztok

Chemickáafyzikálnístabilitaporekonstitucibylaprokázánapodobu24hodinpři25°C.

Zmikrobiologickéhohlediskamábýtpřípravekpoužitokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,

dobaapodmínkyuchovávánípřípravkupootevřenípředpoužitímjsouvodpovědnosti

uživateleanormálněbydobanemělabýtdelšínež24hodinpři2ºCaž8ºC,pokud

rekonstituceneproběhlazakontrolovaných avalidovaných aseptických podmínek.

Naředěnýroztok

VšechnysměsipřípravkuUltivasinfuznímiroztokybymělybýtužityokamžitě.Veškerý

nepoužitýroztokbymělbýtvyřazen.

Návodkpoužití

PřípravekUltivasepro intravenóznípodánípřipravujepřidáním1nebo2 mlředidlatak,aby

sezískalrekonstituovanýroztokremifentanilu o koncentraci1 mg/ml. Rekonstituovaný

roztokječirý, bezbarvý,bezviditelných částic. Po rekonstitucizkontrolujteroztok(pokud to

kontejnerdovolí)pro přítomnostčástic, zbarvenínebo poškozeníkontejneru. Vyřaďte

veškerýroztok, u kterého tytovadypozorujete. Rekonstituovanýroztokjepouzepro jedno

použití. Veškerýnepoužitýmateriálmusíbýtvyřazen.

PřípravekUltivanemábýtpodávánmanuálněkontrolovanouinfuzíbezdalšíhoředěnína

koncentrace20až250µg/ml(50µg/mljedoporučenéředěníprodospěléa20až25µg/ml

pro pediatricképacientyvevěku od 1 roku astarší).

PřípravekUltivanemábýtpodávánpomocíTCIbezdalšíhoředění(doporučenéředěnípro

TCIje20 až50µg/ml).

Ředěníjezávislénatechnickýchparametrechinfuzníhozařízeníanapředpokládaných

potřebách pacienta.

Pro ředěnípoužijemejednu znásledujících tekutin pro nitrožilníaplikaci:

-vodanainjekci(aqua pro iniectione)

-injekčníroztok5%glukózy

-injekčníroztok5%glukózya0,9%chloridu sodného

-injekčníroztok0,9%chloridu sodného

-injekčníroztok0,45 %chloridu sodného

Bylo prokázáno, žepřípravekUltivajekompatibilnísnásledujícímii.v. roztoky, pokud se

podávádo běžícíi.v. infuze:

-injekčníroztokRinger-laktátu

-injekčníroztokRinger-laktátu a5%glukózy

Bylo prokázáno, žepřípravekUltivajekompatibilníspropofolem, pokud jepodávánído

běžícíi.v. infuze.

Doporučenérychlostiaplikaceinfuzeremifentanilu přimanuálněpodávanéinfuzi, vizbod

6.6 SPC.

Odlepovacíštítkyumístěnénavnitřnístraněvíkakrabičkyjsou určenéknalepenínainfuzní

vakpro identifikacipodávaného přípravku,případnědo zdravotnídokumentacepacienta,

jako záznamo podanémpřípravku včetněčíslašaržeaexspirace.

Document Outline

Přílohač. 3krozhodnutío prodlouženíregistracesp.zn. sukls3017/2008, sukls3018/2008,

přílohyksp. zn.sukls237078/2010, sukls229670/2011, sukls237080/2010, sukls229692/2011

Souhrnúdajůopřípravku

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Ultiva1mg

prášekpro přípravuinjekčního nebo infuzního roztoku.

Ultiva2mg

prášekpro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.

2.KVALITATIVNÍA KVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Ultiva1mg

Remifentanilihydrochloridum1,1 mg, cožodpovídáremifentanilum1mgv jednélahvičce.

Ultiva2mg

Remifentanilihydrochloridum2,2 mg, cožodpovídáremifentanilum2mgv jednélahvičce.

Pokudjepřipravovánpodledoporučenéhopostupu,obsahujeroztokporekonstituci1mg/ml

(vizbod 6.6).

Pomocnélátky:

Úplnýseznampomocných látekvizbod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Prášekpro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.

Bílýaž téměřbílýlyofilizát, celistvýnebo fragmentovaný;po rozpuštěnívevoděnainjekce

vzniknečirýbezbarvýroztokbezviditelných částic.

4.KLINICKÉÚDAJE

4.1.Terapeutickéindikace

PřípravekUltivajeindikovánjakoanalgetikumkužití vúvodua/nebovprůběhucelkové

anestezie.

PřípravekUltivajeindikován knavozeníanalgeziea sedaceu uměleventilovanýchpacientů

vevěku 18 letastaršíchnajednotkách intenzivnípéče.

4.2. Dávkovánía způsobpodání

PřípravekUltivamábýtpodávánpouzenapracovištíchplněvybavenýchpromonitorovánía

podporurespiračníchakardiovaskulárníchfunkcíapouzeosobamizvlášťvyškolenými

vaplikacianestetika v rozpoznáváníaléčběočekávanýchnežádoucích účinků silněúčinných

opioidů,včetněkardiopulmonálníresuscitace.Školeníavýcviktěchtoosobmusízahrnovat

takézprůchodněníaudržováníprůchodnostidýchacích cestaumělou plicníventilaci.

KontinuálníinfuzepřípravkuUltivamusejíbýtpodáványkalibrovanýminfuznímzařízením

dokanylyrychleproudícínitrožilníinfuze,nebosamostatnýmžilnímpřístupem.Přívodní

infuznísetbymělbýtpřipojenpřímodoneboconejblížeknitrožilní kanyleapředplněný,

abybylmrtvýprostorcelésoupravyco nejmenší(dalšíinformacevizbod 6.6).

PřípravekUltivamůžebýttaképodávánsystémemTCI(targetcontrolledinfusion),

programovanou infuzísregulacícílovéhladinypomocíspeciálníinfuznípumpyvybavené

farmakokinetickýmmodelem(podleMinta)zohledňujícímvěkpacientaaideálnítělesnou

hmotnost(LBM).

Jenutnévěnovatzvláštnípéčitomu,abysezabránilouzavřeníneborozpojeníinfuzníchsetů

aabyposkončeníaplikacepřípravkuUltivabylytytosety(přívodnísetanitrožilníkanyla)

náležitěočištěnyod zbytků roztoku tohoto přípravku(vizbod 4.4).

PřípravekUltivajeurčenvýhradněknitrožilnímupodáníanesmísepodávatepidurálněani

intratékálně(vizbod 4.3).

Ředění

PřípravekUltivamůžebýtpo rekonstitucidáleředěn (vizbody6.3 a6.6)

PromanuálněkontrolovanouinfuzimůžebýtpřípravekUltivaředěnnakoncentraci20až

250µg/ml(50µg/mljedoporučenéředěníprodospěléa20až25µg/mlprodětsképacienty

vevěku od 1 roku).

PřiTCIseu dospělých doporučujeředěnípřípravku Ultivana20 až50µg/ml.

Celková anestezie

Podávánípřípravku Ultivamusíbýtindividuálnípodleodpovědipacienta.

Dospělí

Podává nímanuálněkontrolovanou infuzí

Tabulka1 shrnujepočátečnírychlostinjekce/infuzeadávkovacírozmezí:

Tabulka1 Doporučenédávkováníudospělých

Indikace

Bolusová injekce

remifentanilu

( µg/kg)

Kontinuálníinfuzeremifentanilu

( µg/kg/min)

Počátečnírychlost

Rozmezí

Úvod do anestezie

1(podánínesmíbýt

kratšínež30 sekund)

0,5 až1 –—

Udržováníanestezie

u ventilovaných pacientů

-Oxid dusný(66%)

0,5 až1 0,4 0,1 až2

-Isofluran

(počátečnídávka0,5

MAC)

0,5 až1

0,25

0,05 až2

-Propofol

(počátečnídávka100

µg/kg/min)

0,5 až1

0,25

0,05 až2

Podává- lisepřípravekUltivaformoubolusovéinjekce, nesmíbýttoto podáníkratšínež30

sekund.

Přidoporučenýchdávkáchremifentanilvýznamněsnižujemnožstvíhypnotikapotřebnéhok

udrženíanestezie.Abysepředešlozvýšeníhemodynamickýchúčinků, jako jehypotenzea

bradykardie, mělbyseisofluranapropofolpodávatvevýšeuvedenýchdoporučených

dávkách(vizodstavec Souběžnámedikacevtomto bodě).

Prokombinaciremifentanilusjinýmihypnotiky,nežkterájsouuvedenavTabulce1,nejsou

dostupnéžádnéúdaje, nazákladěkterých bybylo možnéstanovitdávkovacídoporučení.

Úvod do anestezie: přiúvodudoanesteziejenutnépodávatpřípravekUltivaspoluse

standardnídávkouhypnotika ,jakojenapř.propofol,thiopentalneboisofluran.Přípravek

Ultivalzeaplikovat infuzí rychlostí 0,5až1 µ

g/kg/min,snebo bezpomaléúvodníbolusové

injekce vdávce 1 µ g/kgpodobuminimálně30 sekund. Pokud seendotracheálníintubace

provádípozdějinež8až10minutpozahájeníinfuzepřípravkuUltiva,pakneníúvodní

bolusováinjekcenutná.

Udržováníanestezieuventilovanýchpacientů:poendotracheálníintubacijenutnésnížit

rychlostinf uzepřípravkuUltivapodlepoužitéanestetickétechniky(vizTabulka1).

Vzhledemk rychlémunástupuakrátkémutrváníúčinkupřípravkuUltivalzerychlostjeho

podávánív průběhuanestezietitrovatkaždé2až5minut,atosměremvzhůruo25%až

100% původněpodanédávkynebosměremdolůo25%až50%původněpodanédávkytak,

abybylodosaženopožadovanéúrovněµ-opioidníodezvy.Přinedostatečněhlubokéanestezii

můžebýtdalšípomalábolusováinjekcepodánakaždé2 až5 minut.

Anestezieupacientůspontánněventilujícíchvprůběhuanesteziepřizajištěných dýchacích

cestách(např.anesteziepomocílaryngeálnímasky):přianesteziiuspontánněventilujících

pacientůsezajištěnýmidýchacímicestamijepravděpodobné,žedojdekdechovémuútlumu.

Jetřebavěnovatzvýšenoupozornostúpravědávkypodlepotřebpacienta;můženastati

potřebapodpůrnéventilace.Doporučenápočátečnírychlostinfuzeprodoplňkovouanalgezii

uspontánněventilujícíchpacientůvprůběhuanestezieje0,04µg/kg/min,stitrací podle

účinku. Hodnoceno bylo rozmezírychlostiinfuze0,025 až0,1 μg/kg/min.

Uspontánněventilujících pacientů vprůběhu anesteziesebolusovéinjekcenedoporučují.

PřípravekUltivabysenemělpoužívatkanalgeziiuvýkonů,kdepacientizůstávajípři

ědomínebo nemajížádnou podporu dýchacích cestvprůběhu tohovýkonu.

Souběžnámedikace:remifentanilsnižujemnožstvínebodávkyinhalačníchanestetik,

hypnotikabenzodiazepinů potřebných kanestezii(vizbod 4.5).

Používá- lisepřianesteziisoučasněsremifentanilemisofluran,thiopental,propofolnebo

temazepam, snižujísedávkytěchto léčivažo 75 %.

Pokynyproukončeníaplikace/přechoddobezprostřednípooperačnífáze:vzhledemk velmi

rychlémuodezněníúčinkupřípravkuUltivaneníjižpo5až10minutáchodukončeníjeho

podávánípřítomnažádnáreziduálníopioidníaktivita.Chirurgickýmpacientům,unichžse

předpokládajípooperačníbolesti,jenutnépodatanalgetikapřednebookamžitěpoukončení

podávání přípravkuUltiva.Uanalgetiksdelšímúčinkemjetřebaponechatdostatečně

dlouhoudobukdosaženímaximálníhoúčinku.Volbaanalgetikabysemělapřizpůsobittypu

operaceaúrovnipooperačnípéče.

Jestližepředkoncemchirurgickéhovýkonunebyladostatečněvčaspodánadlouhodoběji

působícíanalgetika,můžebýtzapotřebíbezprostředněpooperacipokračovatvaplikaci

přípravkuUltivakudrženíanalgezie,dokuddlouhodobějipůsobícíanalgetikanedosáhnou

maximasvého účinku.

Pokynyproužitíuuměleventilovanýchpacientůnajednotkáchintenzivnípéčejsoushrnuty

vtomto bodě,vodstavciPoužití vintenzivnípéči.

UpacientůventilujícíchspontánněsemárychlostinfuzepřípravkuUltivazpočátkusnížitna

0,1 µ g/kg/min.Potomserychlostinfuzemůžekaždýchpětminutzvyšovatnebosnižovat

nejvýšeo0,025 µ g/kg/min,abysevyvážilaúroveňanalgezieadechovéfrekvence.Přípravek

Ultivamábýtaplikovánpouzevprostředíplněvybavenémpromonitorováníapodporu

respiračníchakardiovaskulárníchfunkcíapodpečlivýmdohledemosobzvlášťvyškolených

v rozpoznáváníazvládánírespiračních účinků silných opioidů.

Uspontánněventilujícíchpacientůsektlumenípooperačníchbolestinedoporučujepodávat

přípravekUltivabolusovou injekcí.

PodávánípomocíTCI(Target-Controlled Infusion)

Úvodaprůběhanestezieuventilovanýchpacientů:udospělýchventilovanýchpacientůjepři

úvodu do anestezienebo v jejímprůběhupřiužitíTCInutnépodávatpřípravekUltivaspolu

sintravenózním neboinhalačnímhypnotikem(vizTabulka1vtomtobodě,odstavecCelková

anestezie). Vkombinacis těmitolátkamiseanalgeziedostatečnéproindukcianesteziea

k operačnímuvýkonuobvykledosahujescílovýmikrevnímikoncentracemiremifentanilu

v rozmezí3až8ng/ml.Ultivabymělabýttitrovánavzávislostinaindividuálníodpovědi

pacienta.Upacientůpodstupujícíchvýraznědráždivé(bolestivé)zákrokymohoubýt

nezbytnédávkyaž15 ng/ml.

Ve výše uvedenýchdávkáchremifentanilvýznam něsnižujemnožstvíhypnotikanutného

kudrženíanestezie.Abyse zabránilo zvýšeníhemodynamických účinků, jako jehypotenzea

bradykardie, jetřebapodávatisofluran apropofoltak, jakjeuvedeno výše(vizTabulka1av

odstavci Souběžná medikacevtomtobodě).

Informacetýkajícísekrevníchkoncentracíremifentaniludosaženýchpřimanuálně

kontrolovanéinfuzivizTabulka11.

Vzhledemk nedostatečnýmúdajůmsenedoporučujepodávánípřípravkuUltivazapomoci

TCIpřianesteziisespontánníventilací.

Pokynyproukončeníaplikace/přechoddobezprostřednípooperačnífáze:nakoncioperace,

kdyjeinfuzezapomociTCIukončenanebojsousníženycílovékoncentrace,dojde

pravděpodobněkobnoveníspontánnírespiracepřivypočtenékoncentraciremifentanilu

v rozmezí1až2ng/ml.Podobnějakoumanuálněkontrolovanéinfuzejetřebaještěpřed

ukončenímoperacepodatdlouhodoběpůsobícíanalgetika(vizPodávánímanuálně

kontrolovanou infuzí- Pokynyproukončeníaplikace/přechoddobezprostřednípooperační

fázevtomto bodě).

Vzhledemk nedostatečnýmúdajůmnenípodávánípřípravkuUltivapomocíTCI

k postoperačníanalgeziidoporučeno.

Pediatričtípacienti(vevěku od 1 do 12 let)

SpolečnépodávánípřípravkuUltivaaintravenózníhoanestetikakuvedenídoanestezie

nebylo podrobněstudováno aproto nenídoporučeno.

PodávánípřípravkuUltivapomocíTCInebyloupediatrickýchpacientůstudovánoaproto

nenípodávánípřípravkuUltivapomocíTCIutěchtopacientůdoporučeno.Pro udržování

anesteziesedoporučujínásledujícídávkypřípravku Ultiva:

Tabulka2 Doporučenédávkovánípro udržováníanestezieu pediatrických pacientů (vevěku

od1do12 let)

*Souběžněpoužívané

anestetikum

Bolusová injekce

remifentanilu

( µg/kg)

Kontinuálníinfuzeremifentanilu

( µg/kg/min)

Počátečnírychlost

Typická

udržovací

rychlost

Halothan

(úvodnídávka0,3 MAC)

1

0,25

0,05 až1,3

Sevofluran

(úvodnídávka0,3 MAC)

1

0,25

0,05až0,9

Isofluran

(úvodnídávka0,5MAC)

1

0,25

0,06 až0,9

* podávanéspolečněsesměsíoxid dusný/kyslíkvpoměru 2:1

Podává- lisepřípravekUltivabolusovouinjekcí,nesmíbýttotopodáníkratšínež30sekund.

Vlastníchirurgickývýkonnesmízačítdřívenež5minutpozahájeníinfuzepřípravkuUltiva,

pokud nebyla souběžněpodánabolusovádávkatohotopřípravku.Připodávánísamotného

oxidu dusného (70%)s přípravkemUltivamábýttypickáudržovacírychlostinfuzevrozmezí

0,4 až3 µ g/kg/min.Ačkolinebylyprovedenyspecifickéstudieudětí,údajezklinických

studiíudospělýchnaznačují,ževhodnoupočátečnírychlostíje0,4µg/kg/min.Pediatričtí

pacientibymělibýtmonitorovániadávkatitrovánapodlehloubkyanalgezievhodnépro

daný chirurgický výkon.

Souběžnámedikace:vevýšeuvedenýchdoporučenýchdávkáchremifentanilvýznamně

snižujemnožstvíhypnotikapotřebnékudrženíanestezie.Abysepředešlozvýšení

hemodynamickýchúčinků,jakojehypotenzeabradykardie,mělbyseisofluran,halothana

sevofluranpodávatvevýšeuvedených doporučených dávkách. Pro kombinaciremifentanilu s

jinýmihypnotiky, nežkterájsou uvedenavtabulcevýše, nejsou dostupnéžádnéúdaje,na

základěkterýchbybylomožnéstanovitdávkovacídoporučení(viztentobod, odstavec

Dospělí-Souběžná medikace).

Pokynypro péčio pacientabezprostředněpo operaci

ZahájenípodáváníalternativníchanalgetikpředukončenímpodávánípřípravkuUltiva:

vzhledemkvelmirychlémuodezněníúčinkupřípravkuUltivaneníjižpo5až10minutách

odukončeníjehopodávánípřítomnažádnáreziduálníopioidníaktivita.Chirurgickým

pacientům,unichžsepředpokládajípooperačníbolesti,jenutnépodatanalgetikapřed

ukončenímpodávánípřípravkuUltiva.Jetřebaposkytnoutdostatečnýčasovýintervalpro

dosaženínástupumaximálníhoúčinkudlouhodoběpůsobícíchanalgetik.Volba analgetika,

jehodávkaadobapodáváníbymělabýtpředemnaplánovánaamusísepřizpůsobittypu

operaceaúrovnipooperačnípéče(vizbod 4.4).

Novorozencia kojenci(vevěku do 1 roku)

Kdispozicijsoupouzeomezenézkušenostizklinickýchstudiítýkajícíseužitíremifentanilu

unovorozencůakojenců(dětimladší1 roku, vizbod 5.1).Farmakokinetickýprofil

remifentaniluunovorozencůakojenců(dětivevěkudo1roku)jepokorekcipodlerozdílů

v tělesnéhmotnostisrovnatelnýsfarmakokinetickýmprofilemudospělých(vizbod5.2).

Nicméněvzhledemknedostatečnýmklinickýmúdajůmnelzestanovitdoporučenípro

dávkováníu této věkovéskupiny.

PoužitíTIVA(TotalIntravenousanaesthesia):Kdispozicijsou omezenézkušenosti

z klinickýchstudiítýkajícíchseužitíremifentaniluproTIVAukojenců(vizbod5.1).

Klinické údaje všaknejso udostatečnéktomu,abybylomožnonajejichzákladěprovést

doporučenípro dávkování.

Anestezie vkardiochirurgii

Podávánípomocímanuálněkontrolovanéinfuze

Tabulka3 Doporučenédávkovánípřianesteziivkardiochirurgii

Indikace

Bolusováinjekce

remifentanilu

µg/kg)

Kontinuálníinfuzeremifentanilu

µg/kg/min)

počáteční

rychlost typická

udržovací

rychlost

Intubace nedoporučujese

1 –—

Udržováníanestezie

-Isofluran

(počátečnídávka0,4 MAC)

-Propofol

(počátečnídávka50µg/kg/min)

0,5 až1

0,5 až1

1

1

0,003 až4

0,01 až4,3

Pokračovánívpooperační

analgeziipřed extubací nedoporučujese

1 0až 1

Úvod do anestezie:po podáníhypnotikak dosaženíztrátyvědomísemápřípravekUltiva

podávatinfuzíopočátečnírychlosti1µg/kg/min. Použitíbolusových injekcípřípravku Ultiva

sepřiindukcianestezieukardiochirurgickýchpacientůnedoporučuje.Kendotracheální

intubac isemápřistoupitnejdříve5 minutpo zahájeníinfuzepřípravku Ultiva.

Udržováníanestezie: poendotracheálníintubacisemárychlostinfuzepřípravkuUltiva

titrovatpodleindividuálníchpotřebpacienta.Vpřípaděpotřebyjemožnépodávati

doplňkovébolusovédávky.Vysocerizikovýmkardiakům,např.seslabouventrikulární

funkcínebopřioperacisrdečníchchlopní,mábýtpodávánabolusovádávkamaximálně0,5

g/kg.Tatodoporučeníprodávkováníplatíipřikardiochirurgickýchvýkonech

v mimotělnímoběhu (kardiopulmonálnímbypassem)vřízenéhypotermii(vizbod 5.2

Farmakokinetické vlastnosti,Anestezie vkardiochirurgii).

Souběžnámedikace:vevýšeuvedenýchdoporučenýchdávkáchremifentanilvýznamně

snižujemnožstvíhypnotikapotřebnékudrženíanestezie.Abysepředešlozvýšení

hemodynamickýchúčinků,jakojehypotenzeabradykardie,mělbyseisoflurannebo

propofolpodávatvevýšeuvedenýchdoporučenýchdávkách.Prokombinaciremifentanilus

jinýmihypnotiky, nežkterájsou uvedenavtabulcevýše, nejsoudostupnéžádnéúdaje, na

základěkterýchbybylomožnéstanovitdávkovacídoporučení(viztentobodDospělí-

Souběžná medikace).

Pokynypro pooperačnípéčio pacienta

PokračovánívpooperačníanalgeziipřípravkemUltivapředextubací:doporučujese,abyse

běhempřevodupacientůnaoddělenípooperačnípéčezachovalarychlostinfuzepřípravku

Ultivaz posledníoperačnífáze.Popřijetínaoddělenípooperačnípéčemusíbýtpečlivě

monitorovánahloubkaanestezieasedacearychlostinfuzepřípravkuUltivapřizpůsobena

individuálnímpotřebámpacienta(dalšíinformace týkajícíseléčebnéhopostupuupacientů

najednotceintenzivnípéčevizodstavecPoužití vintenzivnípéčivtomtobodě).

ZvoleníalternativníanalgeziepředukončenímpodávánípřípravkuUltiva:vzhledemkvelmi

rychlémuodezněníúčinkupřípravkuUltivaneníjižpo5až10minutáchodukončeníjeho

podávánípřítomnažádnáreziduálníopioidníaktivita.Vdostatečnémpředstihupřed

zastavenímaplikacepřípravkuUltivamusejíbýtpacientůmpodána alternativníanalgetika a

sedativa,abymohlnastoupitjejichterapeutickýúčinek.Volbakonkrétníchléčiv,jejich

dávkováníadobapodáníbymělabýtnaplánovánapřed extubací.

DoporučeníproukončenípodávánípřípravkuUltiva:vzhledemkvelmirychlémuodeznění

účinkupřípravkuUltivabylyukardiochirurgickýchpacientůzaznamenánybezprostředněpo

ukončenípodávánípřípravkuUltivahypertenze,třesavkaabolesti(vizbod4.8).Abyse

snížilorizikotěchtonežádoucíchúčinků,musíbýtpředukončeníminfuzepřípravkuUltiva

podána alternativníanalgetika (tak,jakje uvedenovýše). InfuzipřípravkuUltivase

doporučujeukončitpostupnýmsnižovánímdávkyo25%atovpřinejmenším10minutových

intervalech aždo úplného vysazeníinfuze.

PřiodpojováníodventilátoruserychlostinfuzepřípravkuUltivanemázvyšovat.Rychlost

infuzesemápouzesnižovatapřípadnápotřebazvýšenéanalgeziesemákrýtdoplňkovým

podánímalternativníchanalgetik. Hemodynamickézměny,např.hypertenziatachykardii,se

doporučujekorigovatjinýmivhodnýmiléčivy.

Pokud jsoupodáványjinéopioidy jakosoučástrežimukpřechodunaalternativníanalgezii,

musíbýtpacient pečlivěsledován.Přínoszposkytnutíodpovídajícíanalgezievpooperačním

obdobímusí vždypřevážitpotenciálnírizikodechovéhoútlumusouvisejícího stěmito

přípravky.

PodávánípomocíTCI

Úvoddoanestezie a udržováníanestezie: udospělýchventilovaných pacientů jepřiúvodu do

anestezienebopřiudržováníanesteziepřiužitíTCInutnépodávatpřípravekUltivaspolu

sintravenózním neboinhalačnímhypnotikem(vizTabulka3). Vkombinacistěmitolátkami

seanalgezie dosta tečnéprokardiochirurgickývýkonobvykledosahujepřihorníhranici

rozmezícílovýchkrevníchkoncentracíremi fentaniludoporučenýchprovšeobecnou

chirurgii .Přititraciremifentaniluvzávislostinaindividuálníodpovědipacientabyly

vklinickýchstudiíchpoužitykrevníkoncentraceaždo 20 ng/ml. Vevýšeuvedených dávkách

remifentanilvýznamněsnižujedávkyhypnotiknutných kudrženíanestezie.Abyse zabránilo

zvýšeníhemodynamickýchúčinků,jakojehypotenzeabradykardie,jetřebapodávat

isofluran apropofoltak, jakjeuvedenovýše(vizTabulka3aodstavec Souběžnámedikace

vtomto bodě)

Informacetýkajícísekrevníchkoncentracíremifentaniluzískanýchpřimanuálně

kontrolovanéinfuzivizTabulka11.

Pokynyproukončeníaplikace/přechoddobezprostřednípooperačnífáze:nakoncioperace,

kdyjeinfuzezapomociTCIukončenanebojsousníženycílovékoncentrace,dojde

k obnoveníspontánnírespiracepravděpodobněpřivypočtenékoncentraciremifentanilu

v rozmezí1až2ng/ml.Podobnějakoumanuálněkontrolovanéinfuzejetřebaještěpřed

ukončenímoperacepodatdlouhodoběpůsobícíanalgetika(vizodstavecPodávánípomocí

manuálněkontrolovanéinfuze-Doporučeníproukončenípodávánípřípravku Ultivavtomto

bodě).

Vzhledemk nedostatečnýmdatůmnelzevytvořitdoporučeníkpoužitípřípravkuUltiva

formou TCIpro pooperačníanalgezii.

žitívintenzivnípéči

Dospělí

PřípravekUltivamůžebýtpodávánknavozeníanalgezieuuměleventilovanýchpacientůna

jednotceintenzívnípéče.Sedativasedoplňujípodlepotřeby.

BezpečnostaúčinnostpřípravkuUltivauuměleventilovanýchpacientůnajednotce

intenzivní péčebylahodnocenavdobřekontrolovanýchklinickýchstudiíchpo dobuaž3dnů

(vizodstavec Pacientisesníženoufunkcíledvinvyžadujícíintenzivnípéčivtomtoboděa

v bodě5.2).Proto nenídoporučenopoužívatpřípravekUltivakdelšíléčbě, nežjsou 3 dny.

PoužitípřípravkuUltivapomocíTCInebylohodnocenoupacientůnajednotceintenzivní

péčeaproto podávánípřípravkuUltivapomocíTCIneníu těchto pacientů doporučeno.

DoporučenáúvodnídávkapřípravkuUltivaprodospěléjeod0,1μg/kg/min(6μg/kg/hod)do

0,15μg/kg/min(9μg/kg/hod).Rychlostinfuzebymělabýtzvyšovánapostupněo0,025

μg/kg/min(1,5μg/kg/hod)tak,abybylodosaženožádanéúrovněanalgezie. Po každém

zvýšenídávkybymělynásledovatminimálněpětiminutovéintervaly.Úroveňanalgeziea

sedace bymělabýtpečlivěmonitorována,pravidelněvyhodnocovánaarychlostinfuze

přípravkuUltivapřizpůsobenahloubceanalgezie.Jestližejedosaženodávky0,2μg/kg/min

(12μg/kg/hod)anenídosaženo požadovanéhloubkysedace,doporučujesepřidánívhodného

sedativa(vizníže).Dávkatohotosedativabymělabýtpřizpůsobenapožadovanéúrovni

sedace.Pokudjetřebadosáhnoutlepšíúrovněanalgezie,jemožnédálezvyšovatdávku

přípravku Ultivao 0,025 μg/kg/min (1,5 μg/kg/hod).

Tabulka4shrnujeúvodníinfuznídávkyatypickýrozsah dávkování prozajištěníanalgezieu

jednotlivých pacientů:

Tabulka4 Doporučenédávkovánípro užívánípřípravku Ultivanajednotkách intenzivnípéče

Kontinuálníinfuze

μg/kg/min(μg/kg/hod)

Úvodnírychlost Rozsah

0,1 (6)–0,15(9)

0,006 (0,38)–0,74 (44,6)

Podávánípřípravku Ultivaformou bolusu senajednotkách intenzivnípéčenedoporučuje.

Podánípřípravku Ultivasnížínárokynasoučasnépodávánídalších sedativ.

Obvykléúvodnídávkysedativ, pokud jsou nutná, jsou uvedenyvTabulce 5.

Tabulka5 Doporučenázahajovacídávkasedativ, pokud jsou nutná:

Sedativum Bolus(mg/kg) Infuze(mg/kg/h)

Propofol do 0,5 0,5

Midazolam do 0,03 0,03

Abybyla možná titrace dávkyobou léků, přidanésedativumbysenemělo používatvesměsis

přípravkemUltiva.

Přídatnáanalgezieuuměleventilovanýchpacientůpodstupujícíchdráždivé(bolestivé)

zákroky: abybylodosaženodostatečnéanalgezieuuměleventilovanýchpacientů

podstupujícíchnepříjemnéa/nebobolestivézákroky,jako jeendotracheálníodsávání,

převazyranafyzioterapie,můžebýtnezbytnézvýšenídosavadnídávkypřípravkuUltiva.Je

doporučenéudržovatdávkupřípravkuUltivaalespoňnaúrovni0,1μg/kg/min(6μg/kg/hod)

podobuminimálně5minutpředzačátkemvýšeuvedenýchnepříjemnýchzákroků.Další

zvýšenídávkypřípravkuUltivao25–50%můženásledovatkaždé2až5minut,pokud

předpokládámezvýšenénárokynaanalgezii. Kdosaženíanestezieutěchtozákrokůbyla

použitaprůměrnádávka0,25μg/kg/min(15μg/kg/hod)smaximem0,74μg/kg/min(45

μg/kg/hod).

ZavedeníalternativníanalgeziepředukončenímpodávánípřípravkuUltiva:vzhledemk

velmirychlémuodezněníúčinkupřípravkuUltivaneníjižpo5až10minutáchodukončení

jehopodávánípřítomnažádnáreziduálníopioidníaktivita.PřipodávánípřípravkuUltivaje

třebavzítvúvahu možnostvzniku toleranceahyperalgezie. Ztěchtodůvodůmusejíbýt

v dostatečnémpředstihupředzastavenímaplikacepřípravkuUltivapacientůmpodána

alternativníanalgetika a sedativa kprevencihyperalgeziea souvisejícíchhemodynamických

změn.Tytolátkymusíbýtpodánysdostatečnýmpředstihem,abystihlnastoupitjejich

terapeutickýúčinek.Zvolenamohoubýtdlouhodoběpůsobícíanalgetikaperorální,

intravenózní nebolokálníanalgetikakontrolovanásestrounebopacientem.Dávkytěchto

analgetikmajíbýtpřisnižovánídávkypřípravkuUltivatitroványpodleindividuálníchpotřeb

pacienta.Vo lbakonkrétníchléčiv,jejichdávkováníadobapodánímajíbýtnaplánoványpřed

ukončenímpodávánípřípravku Ultiva.

Připrodlouženémpodáváníμ-opioidních agonistů existujemožnostrozvojetolerance.

PokynyproextubaciaukončenípodávánípřípravkuUltiva:kdosaženíhladkéhovysazení

přípravkuUltivasedoporučujepostupnésnižovánídávkyna0,1μg/kg/min(6μg/kg/hod)až

jednu hodinu před extubacípacienta.

PoextubacibymělabýtdávkapřípravkuUltivasnižovánao25%valespoň10minutových

inte rvalech,aždoúplnéhoukončeníinfuze.Běhempostupnéhosnižováníuměléventilační

podporybynemělabýtdávkapřípravkuUltivazvyšována,dávkabymělabýtpouze

snižovánaavpřípaděpotřebybymělabýtpoužitajináanalgetika.

PoukončeníaplikacepřípravkuUltivabymělabýtintravenózníkanylapročištěnanebo

odstraněna, abysezabránilo neúmyslnému podáníléčiva.

Pokudjsoupřipřechodukalternativníanalgeziipodáványjinéopioidy, musíbýtpacient

pečlivěsledován.Přínoszpodáváníanalgetikvpooperačnímobdobíbymělvždypřevážit

potenciálníriziko dechového útlumu.

Pediatričtípacientivyžadujícíintenzivnípéči

Údajeo použitípřípravku Ultivau dětských pacientů nejsou dostupné.

Pacientise sníženoufunkcíledvinvyžadujícíintenzivní péči

Upacientůsezhoršenoufunkcíledvin,včetnětěch,kteřívyžadujíuměloupodporufunkce

ledvin,nenítřebaupravovatdoporučenédávkypřípravkuUltiva.Vylučováníkarboxylového

metabolitu jevšaku pacientů sesníženou funkcíledvin sníženo(vizbod5.2).

Zvláštnískupinypacientů

Staršípacienti(nad 65 let)

Celková anestezie: protožeustaršíchpacientůbylapozorovánavyššícitlivostna

farmakologickéúčinkyremifentanilu,mábýtúvodnídávkaremifentaniluupacientůstarších

než65leto polov inunižší,nežjedoporučenádávkaprodospělé;pozdějimábýtdávka

titrovánapodleindividuálnípotřebynemocného.Totopřizpůsobenídávkysetýkávšechfází

anestezie(tj. úvodu do anestezie, přijejímudržováníipřipokračovánívanalgezii

bezprostředněpo operaci).

VzhledemkezvýšenécitlivostistaršíchpacientůnapřípravekUltivabymělabýtpočáteční

cílovákoncentracepřipoužitíTCIvrozmezí1,5 až4 ng/mlsnáslednoutitracídleodpovědi

pacienta.

Anestezie vkardiochirurgii: počátečnísníženídávkynenínutné(vizodstavecAnestezie

vkardiochirurgiivtomtobod ě).

Intenzivnípéče:nenízapotřebísnižovatúvodnídávku(vizodstavecPoužitívintenzivnípéči

vtomtobod ě).

Obéznípacienti

PřimanuálněkontrolovanéinfuziseuobézníchpacientůdoporučujedávkupřípravkuUltiva

snížit astanovit podleideálnítělesnéhmotnosti,protožeclearanceadistribučníobjem

remifentanilu u této populacekorelujívícesideálnínežseskutečnou tělesnou hmotností.

Přivýpočtuideálnítělesnéhmotnosti(LBM)použitévefarmakokinetickémmodelupodle

MintajeLBMpravděpodobněpodhodnocovánaužensindexemtělesnéhmotnosti(BMI)

vyššímnež35kg/m 2 au mužů sBMIvyššímnež40kg/m 2 . Abyseu těchto pacientůzamezilo

podánínedostatečnédávky,mělbybýtremifentanilpřipoužitíTCItitrovánpečlivě

v závislostinaindividuálníodpovědipacienta.

Porucha funkceledvin

Nazáklad ědosavadníchhodnoceníneníupacientůsporuchourenálních funkcí(včetně

pacientů najednotceintenzivnípéče)nutnáúpravadávky.

Porucha funkcejater

Studieprovedenés omezenýmpočtempacientůsporuchoujaterníchfunkcíneopravňujík

žádnýmzvláštním doporučenímpro dávkování.Nicméněpacientisezávažnouporuchou

jaterníchfunkcímohoubýtmírněcitlivějšíkvlivuremifentanilunaútlumdechovéhocentra

(vizbod 4.4). Ti topacientibymělibýtpečlivěsledovániadávkaremifentaniluupravena

podlejejich individuálních potřeb.

Neurochirurgické výkony

Dosavadnílimitovanézkušenostispacientypodstupujícímineurochirurgickéoperace

ukázaly, ženejsou zapotřebížádnázvláštnídoporučenítýkajícísedávkování.

PacientisASAIII/IV

Celková anestezie: protožeupacientůsklasifikacíASAIII/IVlzeočekávatvýraznější

hemodynamickéúčinkysilnýchopioidů,jepřipodávánípřípravkuUltivatěmtopacientům

nutnázvláštníopatrnost.Doporučujesesníženípočátečnídávkya následnátitracepodle

odezvy.Upediatrickýchpacientůnejsoukdispozicidostatečnéúdaje,najejichžzákladěby

bylo možno uvéstdoporučenédávkování.

PřipoužitíTCIbymělybýtupacientůsASAIII/IVpoužitynižšípočátečnícílovéhodnoty

vrozmezí1,5 až4 ng/ml, kterébymělybýtpostupněupravoványdleodpovědipacienta.

Anestezie vkardiochirurgii: počátečnísníženídávkynenínutné(vizodstavecAnestezie

vkardiochirurgiivtomtobod ě).

4.3 Kontraindikace

ProtožepřípravekUltivaobsahujeglycin, jejeho použitíproepidurální aintratékální

anesteziikontraindikováno(vizbod5.3Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnosti

přípravku).

PřípravekUltivajekontraindikovánpřipřecitlivělostinaléčivoulátku,kteroukolivsložku

přípravku anajinéanalogyfentanylu.

Použití p řípravkuUltiva jakosamostatné látkyknavozeníanesteziejekontraindikováno.

4.4 Zvláštníupozorněnía opatřenípro použití

PřípravekUltivamábýtpodávánpouzenapracovištíchplněvybavenýchpromonitorovánía

podporurespiračníchakardiovaskulárníchfunkcíapouzeosobamizvlášťvyškolenými

vaplikacianestetika v rozpoznáváníaléčběočekávanýchnežádoucíchúčinkůsilně

působícíchopioidů,včetněkardiopulmonálníresuscitace.Školeníavýcviktěchtoosob musí

zahrnovattakézprůchodněníaudržováníprůchodnostidýchacíchcestaumělouplicní

ventilaci. U uměleventilovanýchpacientůnajednotceintenzivnípéčesenedoporučujeléčba

přípravkemUltivadélenež3 dny.

Rychléodezněníúčinku/přechod kalternativníanalgezii

VzhledemkvelmirychlémuodezněníúčinkupřípravkuUltivaneníjižpo5až10minutách

odukončeníjehopodávánípřítomnažádnáreziduálníopioidníaktivita.Chirurgickým

pacientům,unichžsepředpokládajípooperačníbolesti,jenutnépodatanalgetikapřed

ukončenímpodávánípřípravkuUltiva.Připoužitíupacientůnajednotceintenzivnípéčeje

třebazvážitmožnostrozvojetolerance,hyperalgezieasouvisejícíchhemodynamických

změn.PředukončenímpodávánípřípravkuUltivamusíbýtpacientůmpodánaalternativní

analgetika a sedativa.K dosaženíterapeutickéhoúčinkudlouhodoběpůsobícíchanalgetik

musíbýttato analgetikapodánav dostatečnémčasovémpředstihupředukončenímaplikace

přípravkuUltiva.Výběranalgetika,dávkaadobapodáníbymělybýtnaplánoványpředema

mělybysepřizpůsobittypuoperaceaúrovnipooperačnípéče.Pokudjsoupřipřechodu

kalternativníanalgeziipodáványdalšíopioidy, mělbyprospěchzposkytnutíodpovídající

analgeziev pooperačnímobdobívždypřevážitnadpotenciálnímrizikemdechového útlumu

souvisejícíms těmito přípravky.

Ukončeníléčby

Přirychlémpřerušeníléčby,zvláštěpoprolongovanémpodávání(délenež3 dny),byly

zaznamenánypříznakyzvysazeníremifentanilu,včetnětachykardie,hypertenze a agitace.

Pokudbylyzaznamenány,bylopřínosnéinfuziznovuzavéstapotéjipostupněvysazovat.U

uměleventilovanýchpacientůnajednotkáchintenzivnípéčesenedoporučujeléčba

přípravkemUltivadelšínež3 dny.

Svalováztuhlost (rigidita)– prevencealéčba

Ipřipodávánídoporučenýchdávekmůženastatsvalováztuhlost.Stejnějakoujiných

opioidůsouvisívýskytsvalovéztuhlostisdávkouarychlostíaplikace.Protomábolusová

injekce trvatminimálně30 sekund.

Svalovourigiditunavozenouremifentanilemjenutnékorigovatpodpůrnýmiopatřeními,

vhodnýmipro klinickýstavnemocného. Silnásvalovárigiditavzniklávúvoduanesteziemá

býtléčenapodánímneuromuskulárníhoblokátorua/nebodoplňkovýmpodánímhypnotika.

Svalovourigidituvzniklouběhemaplikaceremifentanilujakoanalgetikalzekorigovat

zastaveníminfuzeremifentanilunebo sníženímjejírychlosti.K odezněnísvalovérigidity

dojdeběhemněkolikaminutpo zastaveníinfuzesremifentanilem.Alternativnělzepodatlék

zeskupinyopioidníchantagonistů,kterývšakmůžesnížitnebozcelazrušitanalgetický

účinekremifentanilu.

Dechová deprese– prevencealéčba

Stejnějakouostatníchsilnýchopioidůjehlubokáanalgeziedoprovázenávýraznýmútlumem

dech u.Protolzetentopřípravekpoužívatpouzetam,kdejekdispozicizařízenípro

monitorováníaresuscitacipřiútlumudýchání.Zvláštnípéčebymělabýtvěnována

pacientůmsrespiračnídysfunkcí.Dojde-likútlumu dýchání, jenutnéprovéstokamžitá

opatření,včetněsníženírychlostiinfuzeo50%nebojejídočasnépřerušení.Narozdílod

jinýchanalogůfentanylunebylupřípravkuUltivapozorovánnávratútlumudýchání,ato

dokonceanipodelšíaplikaci.Vzhledemktomu,žepooperačníobdobímůžeovlivnitvíce

faktorů,jedůležité,abyposkončenícelkovéanestezieremifentanilembylnemocný,dříve

nežpřestanebýtpod intenzivnímdohledem, plněpřivědomísnormálnífrekvencídechu.

Kardiovaskulárníúčinky

Rizikokardiovaskulárníchnežádoucích účinkůjako jsou hypotenzeabradykardie(které

mohouzřídkavéstažkasystolii/srdečnízástavě(vizbody4.5a4.8)),lzezmírnit snížením

rychlostipodánípřípravkuUltiva,úpravoudávkysoučasněpodávanýchanestetiknebo

případnýmpoužitímvhodnýchinfuzníchroztoků,vazopresorickýchléčivnebo

anticholinergik.

Celkověoslabení,hypovolemičtí, hypotensnínebo staršípacientimohou býtna

kardiovaskulárníúčinkyremifentanilucitlivější.

Neúmyslnépodání

Poukončeníaplikacemůževinfuznímsetu nebo vkanyláchzůstaturčitémnožstvípřípravku

Ultiva,kterépřipropláchnutíinfuzníhosetuinfuznítekutinou,nebojinýmilékymůže

vyvolatopioidníúčinky–útlumdechu,apnoea/nebosvalovourigiditu.Tomulzepředejít

tím,žeseUltivapodávábuďdopřívodníkanylyrychleproudícínitrožilníinfuze,nebo

samostatnýmjednoúčelovýmžilnímpřístupem, kterýsepo skončeníaplikaceodstraní.

Novorozenci/kojenci

Oužitíunovorozenců/kojenců(dětido 1roku)jsoukdispozicipouzeomezenéúdaje(viz

body4.2,odstavecNovorozenciakojenci(ve v ěku do 1 roku)a5.1).

Léková závislost

PřípravekUltiva, stejnějako jinéopioidy, můževéstkevzniku závislosti.

4.5 Interakce s jinýmiléčivýmipřípravky a jinéformy interakce

Remifentanilnenímetabolizován plazmatickoucholinesterázou,aprotosenepředpokládají

interakcespřípravkymetabolizovanýmitímto enzymem.

Stejnějakouostatníchopioidůjetřebapřipodáváníremifentanilumanuálněnebopomocí

TCIsnížitdávkyinhalačníchanitrožilníchanestetikabenzodiazepinůpoužívanýchběhem

anestezie(vizbod 4.2). Jestližesedávkysouběžněaplikovanýchléčivstlumivýmúčinkem

naCNSnesníží, můžeseu pacientů výskytnežádoucích účinků těchto léčivzvýšit.

Upacientů,kterýmjsousouběžněaplikovánaléčiva skardiodepresivnímiúčinky,např.β-

blokátoryneboblokátorykalciovýchkanálů,semohoukardiovaskulárníúčinkypřípravku

Ultiva(hypotenzeabradykardie, vizbod 4.4 a4.8)vystupňovat.

4.6 Fertilita,t ěhotenstvía kojení

Odpovídajícíadostatečněkontrolovanéstudieutěhotnýchžennebylyprovedeny.Přípravek

Ultiva je možné v těhotenstvípodávatpouzepokudpotenciálnípřínospřevýšípotenciální

riziko pro plod.

Neníznámo, zdajeremifentanilvylučován do lidského mateřského mléka. Protoževšak

analo gyfentanylu jsou do lidského mateřského mlékavylučoványapo podáníremifentanilu

byly nalezeny v mléku samicpotkanů složkyod remifentanilu odvozené,doporučujese

přerušitkojenínadobu 24 hodin po podáníremifentanilu.

Vlivnaprůběhporodu

K tomu,abybylomožnéremifentanildoporučitkaplikaciběhemporodu,aťužper vias

naturalesneboper sectionemcaesaream , nenídostatekúdajů.

Remifentanilprocházíplacentárníbariérouaanalogyfentanylumohouudítětezpůsobit

útlumdechového centra.

4.7. Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Poanesteziiremifentanilembypacientnemělříditaniobsluhovatstroje.Lékařbyměl

rozhodnout,kdytytoaktivitymohoubýtznovuzahájeny.Jevhodné,abybylpacientpři

návratu domů doprovázen dalšíosobou aabysevyvarovalkonzumacealkoholických nápojů.

4.8. Nežádoucíúčinky

Knejčastějšímnežádoucímúčinkůmvsouvislostispodánímremifentanilupatřípřímé

důsledkyfarmakologickýchúčinků µ

opioidníchagonistů.Tytonežádoucíúčinkyvymizí

běhemněkolikaminutpo zastaveníaplikaceremifentanilu nebo sníženíjejírychlosti.

Frekvencenežádoucíchúčinkůjedefinovánanásledovně:velmičasté( ≥

1/10),časté( ≥

1/100až <

1/10),méněčasté( ≥

1/1 000 až <

1/100), vzácné ( ≥

1/10 000 až <

1/1 000), velmi

vzácné ( <

1/10 000), neníznámo (zdostupných údajů nenímožnéstanovit).

Poruchyimunitníhosystému

Vzácné: Upacientů, kterýmbylpodáván remifentanil

vkombinacis jednímnebovíce anestetiky,

bylyzaznamenányalergickéreakcevčetně

anafylaxe.

Psychiatrické poruchy

Neníznámo: Léková závislost.

Poruchynervovéhosystému

Velmičasté:

Ztuhlost (rigidita)kosterníhosvalstva

Vzácné: Sedace(připrobouzenízcelkové

anestezie)

Neníznámo: Konvulze

Srdečníporuchy

Časté:

Bradykardie

Vzácné: Asystolie/srdečnízástava,obvykle

předcházenábradykardií, bylazaznamenánau

pacientů dostávajících remifentanilspolu

sdalšímianestetiky.

Neníznámo: Atrioventrikulární blok

Cévníporuchy

Velmičasté:

Hypotenze

Časté: Pooperačníhypertenze

Respirační,hrudníamediastinálníporuchy

Časté:

Akutnídechovádeprese, apnoe

Méněčasté

Hypoxie

Gastrointestinálníporuchy

Velmi časté:

Nauzea,zvracení

Méněčasté:

Zácpa

Poruchykůžeapodkožnítkáně

Časté:

Pruritus

Celkové poruchyareakce v místěaplikace

Časté: Pooperačnítřes

Méněčasté: Pooperačníbolesti

Neníznámo: Léková tolerance

Ukončeníléčby

Přirychlémpřerušeníléčby,zvláštěpoprolongovanémpodávánídelšímnež3dny(vizbod

4.4),bylyzaznamenánypříznakyzvysazeníremifentanilu,včetnětachykardie,hypertenzea

agitace.

4.9 Předávkování

Stejnějakouvšechsilnýchopioidníchanalgetikbyseiuremifentanilumohlopředávkování

projevitjehovystupňovanýmifarmakologickypředvídatelnýmiúčinky.Vzhledemkvelmi

krátkémutrváníúčinkupřípravkuUltivajemožnostškodlivýchúčinkůplynoucích

z předávkováníomezenanačasovéobdobíbezprostředněnásledujícípopodáníléčiva.

Odezvanazastavenípřívoduléčivadoorganismujerychlá;návratkvýchozímu stavu

nastává dodesetiminut.

V případěpředávkovánínebopřipodezřenínapředávkováníjetřebaučinittatoopatření:

zastavitpodávánípřípravkuUltiva,zajistitprůchodnostdýchacíchcest,zahájitasistovanou

nebořízenouventilaciskyslíkema udržovatadekvátníkardiovaskulárnífunkce.Je-li útlum

dechuspojensesvalovourigiditou,můžebýtkusnadněníasistovanénebořízenéventilace

potřebnáaplikaceneuromuskulárníhoblokátoru.Hypotenzilzeléčitnitrožilnímpřívodem

tekutin apodánímvazopresorických léčiv;mohou býtpoužitaidalšípodpůrnáopatření.

Jakospecifickéantidotumprozvládnutítěžkéhoútlumudechuasvalovérigiditylze

nitro žilněpodatlékzeskupinyopioidníchantagonistů,např.naloxon.Jenepravděpodobné,

žebyútlumdechupopředávkovánípřípravkemUltivatrvaldélenežúčinekopioidního

antagonisty.

5.FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:opioidníanestetikum

ATCkód N01AH06

Remifentanil jeselektivní µ -opioidníagonistasrychlýmnástupemavelmikrátkýmtrváním

účinku.µ-opioidníúčinnostremifentanilu antagonizujíopioidníantagonisté, jako jenaloxon.

Popodáníremifentanilupacientůmazdravýmdobrovolníkůmvbolusových dávkáchaždo

30 µg/kgnenastalo zvýšeníhladinyhistaminu.

Novorozenci/kojenci( dětido1 roku)

V randomizované(poměrremifentanilu khalotanu 2:1),otevřené, multicentrickéstudii

paralelních skupin hodnotící60 kojenců anovorozencůvevěku ≤8 týdnů (průměr5,5 týdne)

sfyzikálnímstavemI-IIpodle klasifikace ASA, kteřípodstoupilipyloromyotomii, byla

účinnostabezpečnostremifentanilu (podávanéhoformouúvodníkontinuálníinfuze0,4

μg/kg/minsnáslednýmidoplňkovýmidávkaminebo změnamirychlostiinfusepodlepotřeby)

porovnávánashalotanem(podaným v0,4%koncentraci sdalšímzvýšenímpodlepotřeby).

Udržováníanestezie bylodosaženopomocídod atečnéhopodání70%oxidu dusného (N

O)

spolu s 30%kyslíkem. Časydo probuzeníbylylepšíveskupiněs remifentanilemvporovnání

seskupinou shalotanem(nesignifikantn ě).

Užití TIVA(Total Intravenous anaesthesia)– dětivevěku 6 měsíců až16 let

TIVAs remifentanilembyla přichirurgických výkonech u dětských pacientůporovnávána s

inhalačníanesteziívetřech randomizovaných, otevřených studiích. Výsledkyjsou shrnutyv

tabulce níže.

Chirurgickýzákrok Věk

(rok),

(N) Studijnípodmínky(udržování) Extubace

(min)

( průměr(SD))

Chirurgie dolníčásti

břicha/urologický

zákrok 0,5-16

(120) TIVA:propofol(5-10mg/kg/h)+

remifentanil (0,125–1, 0μg/kg/min) 11,8 (4,2)

Inhalačníanestezie:sevofluran (1,0–

1,5MAC)aremifentanil (0,125–

1,0 μg/kg/min) 15,0 (5,6)

(p<0,05)

ChirurgieORL

oblasti 4-11

(50) TIVA:propofol(3mg/kg/h)+

remifentanil (0, 5μg/kg/min) 11 (3,7)

Inhalačníanestezie:desfluran (1,3

MAC)a N

O směs 9,4 (2,9)

Nenívýznamný

Obecná chirurgie

nebo chirurgieORL

oblasti 2-12

(153) TIVA: remifentanil (0,2–0,5

μg/kg/min)+propofol(100-200

μg/kg/min) Srovnatelnýčas

extubace(na

základě

omezených

údajů) Inhalačníanestezie:sevofluran (1–1,5

MAC)+N

O směs

Vestudiihodnotícípodáváníremifentanilu/propofoluvesrovnání

s remifentanilem/sevofluranempřichirurgickýchzákrocíchvdolníčástibřicha/urologických

operacích sepřipodáníremifentanilu/sevofluranuobjevovalavýznamněčastějihypotenzea

připoužitíremifentanilu/propofolupakbradykardie. Vestudiihodnotícípodávání

remifentanilu/propofoluvesrovnánískombinacídesfluran/oxid dusný přichirurgických

zákrocíchvORLoblastibylau subjektůdostávajících desfluran/oxid dusnýpozorována

významněvyššísrdečnífrekvencevesrovnánísesubjektydostávajícími

remifentanil/propofolivesrovnánísvýchozímihodnotami.

5.2 Farmakokinetickévlastnosti

Poaplikacidoporučenýchdávekremifentanilusebiologickýpoločaspohybovalvrozmezí3

až10minut.Průměrnáclearanceremifentaniluumladýchzdravýchdospělýchosobdosahuje

40 ml/min/kg.

Distribučníobjemcentrálníhokompartmentuje100ml/kgadistribučníobjemvustáleném

stavuje 350ml/kg.Koncentrace remifentaniluvkrvijso uúměrnépodanémumnožstvív

celémrozmezídoporučenýchdávek.Přikaždémzvýšenírychlostiinfuzeo 0,1 µ

g/kg/minse

zvýšíkoncentraceremifentaniluvkrvio2,5ng/ml.Přibližně70%remifentanilusevážena

plazmaticképroteiny.

Metabolismus

Remifentanil jeopioidmetabolizovanýesterázami,kterýjecitlivýnahydrolýzu

nespecifickýmikrevnímiatkáňovýmiesterázami.Produktemtétometabolizaceje

karboxylovýmetabolit, kterýje upsů4600krátméněúčinnýnežremifentanil.Studieu

člověkanaznačují,ževeškeráfarmakologickáaktivitajespojenasmateřskoulátkou.Aktivita

tohoto metabolitu proto nemážádnýklinickývýznam. Poločasmetabolituuzdravých

dospělýchčiní2hodiny.Upacientůsnormálnírenálnífunkcíječaskvyloučení95%

primárníhometabolituremifentaniluledvinamipřibližně7až10hodin.Remifentanil není

substrátemplazmatické cholinesterázy.

Přestup placentou avylučovánído mateřského mléka

Studiezkoumajícípřestupremifentaniluplacentouubřezíchpotkaníchakráličíchsamic

prokázaly,žejejichmláďatabylapřednarozením,běhemintrauterinníhorůstuavývoje,

exponovánaremifentanilua/nebojehometabolitům.Složkyodvozenéodremifentanilubyly

vylučoványdo mlékalaktujících samicpotkanů.

Vklinickéstudii ulidí bylakoncentraceremifentaniluv krviploduasipolovičnínežvkrvi

matky.Koncentrace remifentaniluv umbilikálníarteriiplodupředstavovalapřibližně30%

jeho koncentracev umbilikálnívéně,cožsvědčíotom,žeremifentaniljevtěleplodu

metabolizován.

Anestezie vkardiochirurgii

V průběhukardiochirurgickýchvýkonůvmimotělnímoběhu(kardiopulmonálnímbypassem)

v řízenéhypotermii(28°C)klesáclearanceremifentaniluopřibližně20%.Sníženímtělesné

teplotyo1°Cklesne clearance remifentaniluo3%.

Poruchafunkceledvin

Rychlostústupusedativníhoaanalgetickéhoúčinkuremifentaniluneníovlivněnafunkcí

ledvin.

Farmakokinetikaremifentanilunenívýznamněovlivněnaupacientůsrůznýmstupněm

sníženírenálníchfunkcíanipřipodáváníaždodoby3dnůupacientůnajednotceintenzivní

péče.

Clearancemetabolituobsahujícíhokarboxylovouskupinujesníženáupacientůsporuchou

funkceledvin .Upacientůvyžadujícíchintenzivnípéčisestřednětěžkou/těžkouporuchou

funkceledvin můžekoncentracemetabolituskarboxylovouskupinoudosáhnouthodnot100

krátvyšších,nežjsouhodnotyhladinyremifentanilu v případěrovnovážnéhostavu.Klinické

údajeprokazují,ženahromaděnímetabolitunemázanásledekklinickyvýznamné µ -opioidní

účinky,atoipřespodáváníremifentaniluvinfuzíchažpodobu3dnů.Propodávání

přípravkuUltivadelšínež3dnynejsoukdispozicižádnédostupnéúdajeobezpečnostia

farmakokinetickémprofilumetabolitu.

Neexistujídůkazy,žebypřiumělénáhraděrenálních funkcídocházelo keliminaci

remifentanilu.

Hemodialýzasnižujehladinymetabolituobsahujícíhokarboxylovouskupinu minimálněo30

%.

Porucha funkce jater

Farmakokinetikaremifentaniluseupacientůstěžkouporuchoufunkcejaterčekajícíchna

transplantacijaterneboběhemanhepatickéfázetransplantacejaternemění.Pacientistěžkou

poruchou funkcejatermohou být citlivějšínarespiračnědepresivníúčinkyremifentanilu.

Tytopacientyjetřebapečlivěsledovatadávkuremifentanilujimupravovatpodle

individuálních potřeb.

Pediatričtípacienti

Upediatrickýchpacientůplatí,žeprůměrnéhodnotyclearanceremifentanilu ajeho

distribučníhoobjemuvustálenémstavujsouumladšíchdětívyššíaspřibývajícímvěkemaž

asido17letklesajínahodnotymladýchzdravýchdospělých.Eliminačnípoločas

remifentaniluunovorozencůnenívýznamněodlišný,cožsvědčíotom,žezměny

analgetickéhoúčinkupozměnáchrychlostiinfuzeremifentanilubymělybýtrychléa

podobnéjakoumladýchzdravýchdospělých.Farmakokinetikakarboxylovéhometabolituje

pokorekcipodlerozdílůvtělesnéhmotnostiupediatrickýchpacientůvevěku2 až17 let

podobnájako u dospělých.

Staršípacienti

Ustaršíchpacientů(>65let)jevporovnánísmladýmipacientyclearanceremifentanilu

mírněsnížena.Spřibývajícímvěkemsefarmakodynamickáúčinnostremifentaniluzvyšuje.

Středníúčinnákoncentrace (EC

)remifentanilupotřebnákvytvořeníδvln na

elektroencefalogramu(EEG)jeustaršíchpacientůpřibližněo50%nižšínežumladých

pacientů.Ustaršíchpacientůprotomábýtúvodnídávkaremifentanilunižšío50%adalší

dávkovánímábý tpečlivětitrováno podleindividuálních potřeb nemocného.

5.3. Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnostipřípravku

Remifentanil,podobnějakodalšíanalogyfentanylu,vyvolávalprodlouženíakčního

potenciálu(ADP)izolovanýchpsíchPurkyňovýchvláken.Přikoncentracích0,1µmol(38

ng/ml)nebylypozoroványžádnéúčinky.Účinkybylypozoroványpřikoncentracích1µmol

(377ng/ml)abylystatistickyvýznamnépřikoncentracích10µmol(3770ng/ml).Tyto

koncentracebyly12násobkem, resp. 119násobkemnejvyššíchmožných volných koncentrací

(nebo 3násobkemresp. 36násobkemnejvyššíchmožnýchkoncentracívplnékrvi)po podání

maximálních doporučených dávek.

Akutní toxicita

Očekávanépříznakyµ-opioidníintoxikacebylypozoroványuneventilovanýchmyší,potkanů

apsůpopodánívelkéhojednotlivéhobolusuintravenózníchdávekremifentanilu.Vtěchto

studiích přežilynejcitlivějšídruhy(potkanísamci)podání5mg/kg.Hypoxiíindukované

mozkovémikrohemoragiepozorovanéupsůbylyběhem14dnůodukončenídávkování

reverzibilní.

Toxicitaopakovanédávky

Bolusovépodání remifentaniluneventilovanýmpotkanůmapsůmvedlokrespiračnídepresi

ve všechdávkovacíchskupináchakreverzibiln ímmozkovýmmikrohemoragiímupsů.

Následujícívyšetřováníprokázalo,žemikrohemoragiebylyzpůsobenéhypoxiíanebyly

specificképroremifentanil.Mozkovémikrohemoragienebylypozoroványvestudiíchs

podáváníminfuzíu neventilovanýchpotkanůapsů,protožetyto studiebylyprováděny

s dávkami, kterénezpůsobovalyzávažnou respiračnídepresi.

Z preklinickýchstudiíbyloodvozeno,žerespiračnídepreseajejínásledkyjsou

nejpravděpodobnějšímipříčinamizávažných nežádoucích účinků u lidí.

Intratékál nípodáníglycinovéhopřípravkubezremifentanilupsůmvedlokneklidu,bolestem

aztrátěkoordinaceapohybuzadníchkončetin.Soudíse,žetytoúčinkyjsounásledkem

použitíglycinu jakopomocnélátky. Vzhledemklepšímpufrovacímvlastnostemkrve,

rychlejšídilucia nízké koncentraciglycinuv přípravkuUltivanemajítytonálezyklinický

význampro intravenóznípodávánípřípravku Ultiva.

Studiereprodukčnítoxicity

Remifentanilsnižovalfertilituusamcůpotkanůpřidennímpodávánípodobualespoň70

dnů.Nebylaprokázánaneúčinnádávka.Usamicpotkanůnebylafertilitanarušena.

Teratogenníúčinkynebylyupotkanůanikrálíkůpozorovány.Podáváníremifentanilu

potkanůmvprůběhupozdnígestacealaktaceneovlivnilovýznamněpřežití,rozvojani

rodukčníschopnostiF

generace.

Genotoxicita

Remifentanilnevede k pozitivnímnálezůmvsériíchinvitroaniin vivotestůgenotoxicity,

svýjimkouinvitrostudielymfomuumyší,kterávykazovalapozitivnívýsledky saktivací

metabolismu. Protoževýsle dkylymfomůumyšínemohlybýtpotvrzenyvdalšíchinvitroani

in vivo testech,nepředpokládáse,žebypoužitíremifentanilupředstavovalogenotoxické

riziko pro pacienty.

Kancerogenita

Dlouhodobéstudiekancerogenitynebylyprovedeny.

6.FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1. Seznampomocnýchlátek

Glycin

Kyselinachlorovodíková(knastavenípH)

6.2. Inkompatibility

PřípravekUltivasesmímísitpouzesdoporučenýmiinfuznímiroztoky(vizbod 6.6).

PřípravekUltivasenesmímísitsinjekčnímroztokemRinger-laktátuani sRinger-laktátema

5%roztokemglukózy.

PřípravekUltivanesmíbýtsmíchán vestejnémintravenóznímroztoku spropofolem.

AplikacepřípravkuUltivavjednominfuznímsetuskrví,séremneboplazmouse

nedoporučuje.Přítomnostnespecifickéesterázyvkrevníchderivátechmůževéstkhydrolýze

remifentanilua jehoinaktivaci.

PřípravekUltivabysenemělpřed podánímmísitsjinýmiléčivýmipřípravky.

6.3. Doba použitelnosti

Lahvičky:

1mglahvičky-18 měsíců.

2mglahvičky-2 roky.

Rekonstituovanýroztok

Chemickáafyzikálnístabilitaporekonstitucibylaprokázánapodobu24hodinpři25°C.

Z mikrobiologickéhohlediskamábýtpřípravekpoužitokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,

dobaapodmínkyuchovávánípřípravkupootevřenípředpoužitímjsouvodpovědnosti

uživateleanormálněbydobanemělabýtdelšínež24hodinpři2ºCaž 8ºC, pokud

rekonstituceneproběhlazakontrolovaných avalidovaných aseptických podmínek.

Naředěnýroztok

VšechnysměsipřípravkuUltivasinfuznímiroztokybymělybýtužityokamžitě.Veškerý

nepoužitýroztokbymělbýtvyřazen.

6.4. Zvláštníopatřenípro uchovávání

Přípravekuchovávejtepřiteplotědo 25 ° C.

Podmínkyuchovávánípo rekonstitucianaředěnívizbod 6.3.

6.5. Druhobaluaobsahbalení

PřípravekUltivajekdispozicijakoinjekčnílahvičkazčirého sklatypu Isgumovou

bromobutylovou zátkou ahliníkovýmkrytem:

1 mglyofilizovaného prášku v3mllahvičkách vbalenípo 5.

2 mglyofilizovaného prášku v5mllahvičkách vbalenípo 5.

6.6. Zvláštníopatřenípro likvidacipřípravkua pro zacházenísním

PřípravekUltivaseprointravenóznípodánípřipravujepřidáním1nebo2mlředidlatak, aby

sezískalrekonstituovanýroztokremifentanilu o koncentraci1 mg/ml. Rekonstituovaný

roztokječirý,bezbarvý,bezviditelnýchčástic. Po rekonstitucizkontrolujteroztok(pokud to

kontejnerdovolí)propřítomnostčástic,zbarvenínebopoškozeníkontejneru.Vyřaďte

veškerýroztok, u kterého tyto vadypozorujete.Rekonstituovanýroztokjepouzepro jedno

užití. Veškerýnepoužitýmateriálmusíbýtvyřazen.

PřípravekUltivanemábýtpodávánmanuálněkontrolovanouinfuzíbezdalšíhoředěnína

koncentrace20 až250 µg/ml(50µ g/mljedoporučenéředěníprodospěléa20až25µg/ml

pro pediatricképacientyvevěku od 1 roku astarší).

PřípravekUltivanemábýtpodávánpomocíTCIbezdalšíhoředění(doporučenéředěnípro

TCIje20 až50 µg/ml).

Ředěníjezávislénatechnickýchparametrechinfuzníhozařízeníanapředpokládaných

potřebách pacienta.

Pro ředěnípoužijemejednu znásledujícíchtekutinpronitrožilní aplikaci:

vodanainjekci(aqua pro injectione)

injekčníroztok5%glukózy

injekčníroztok5%glukózya0,9%chloridusodného

injekčníroztok0,9%chloridu sodného

injekčníroztok0,45 %chloridu sodného

Ponaředěnízkontrolujteroztok,abysteseujistili,žeječirý,bezbarvý,neobsahujevolné

částiceakontejnerjenepoškozený. Pokud objevítejakékolivady, veškerýroztokvyřaďte.

Byloprokázáno,žepřípravekUltivajekompatibilnísnásledujícímiinfuznímiroztoky, pokud

jepodán do běžícínitrožilníinfuze:

injekčníroztokRinger-laktátu,

injekčníroztokRinger-laktátu a5%glukózy.

Byloprokázáno,žepřípravekUltivajekompatibilní spropofolem,pokudjepodándoběžící

nitrožilní infuze.

Tabulky6-11 ukazujídoporučenérychlostiinfuzípřípravkuUltivapřimanuálně

kontrolovanéinfuzi:

Tabulka6 Rychlostinfuzepřípravku Ultiva(ml/kg/h)

Rychlostpodávání

léčiva

µg/kg/min) Rychlostinfuze(ml/kg/h)roztoku o koncentraci

20 µg/ml

1 mg/50 ml 25 µg/ml

1 mg/40 ml 50 µg/ml

1 mg/20 ml 250 µg/ml

10 mg/40 ml

0,0125 0,038 0,03 0,015 nedoporučuje

se

0,025 0,075 0,06 0,03 nedoporučuje

se

0,05 0,15 0,12 0,06 0,012

0,075 0,23 0,18 0,09 0,018

0,1 0,3 0,24 0,12 0,024

0,15 0,45 0,36 0,18 0,036

0,2 0,6 0,48 0,24 0,048

0,25 0,75 0,6 0,3 0,06

0,5 1,5 1,2 0,6 0,12

0,75 2,25 1,8 0,9 0,18

1,0 3,0 2,4 1,2 0,24

1,25 3,75 3,0 1,5 0,3

1,5 4,5 3,6 1,8 0,36

1,75 5,25 4,2 2,1 0,42

2,0 6,0 4,8 2,4 0,48

Tabulka7 Rychlostinfuze(ml/h)přípravku Ultivavroztoku o koncentraci20µg/ml

Rychlostinfuze

µg/kg/min) Tělesnáhmotnostpacienta(kg)

5 10 20 30 40 50 60

0,0125 0,188 0,375 0,75 1,125 1,5 1,875 2,25

0,025 0,375 0,75 1,5 2,25 3,0 3,75 4,5

0,05 0,75 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

0,075 1,125 2,25 4,5 6,75 9,0 11,25 13,5

0,1 1,5 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0

0,15 2,25 4,5 9,0 13,5 18,0 22,5 27,0

0,2 3,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0

0,25 3,75 7,5 15,0 22,5 30,0 37,5 45,0

0,3 4,5 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0

0,35 5,25 10,5 21,0 31,5 42,0 52,5 63,0

0,4 6,0 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 72,0

Tabulka8 Rychlostinfuze(ml/h)přípravku Ultivavroztoku o koncentraci25µg/ml

Rychlostinfuze

µg/kg/min) Tělesnáhmotnostpacienta(kg)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,0125 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0

0,025 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0

0,05 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,812,0

0,075 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,416,218,0

0,1 2,4 4,8 7,2 9,6 12,014,4 16,8 19,221,624,0

0,15 3,6 7,2 10,8 14,418,021,6 25,2 28,832,436,0

0,2 4,8 9,6 14,4 19,224,028,8 33,6 38,443,248,0

Tabulka9 Rychlostinfuze(ml/h)přípravku Ultivavroztoku o koncentraci50µg/ml

Rychlostinfuze

µg/kg/min) Tělesnáhmotnostpacienta(kg)

30 40 50 60 70 80 90 100

0,025 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0

0,05 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0

0,075 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0

0,1 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0

0,15 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 18,0

0,2 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0

0,25 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0

0,5 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0

0,75 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0

1,0 36,0 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0

1,25 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 120,0 135,0 150,0

1,5 54,0 72,0 90,0 108,0 126,0 144,0 162,0 180,0

1,75 63,0 84,0 105,0 126,0 147,0 168,0 189,0 210,0

2,0 72,0 96,0 120,0 144,0 168,0 192,0 216,0 240,0

Tabulka10 Rychlostinfuze(ml/h)přípravku Ultivavroztoku o koncentraci250µg/ml

Rychlostinfuze

µg/kg/min) Tělesnáhmotnostpacienta(kg)

30 40 50 60 70 80 90 100

0,1 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92 2,16 2,40

0,15 1,08 1,44 1,80 2,16 2,52 2,88 3,24 3,60

0,2 1,44 1,92 2,40 2,88 3,36 3,84 4,32 4,80

0,25 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00

0,5 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 12,00

0,75 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60 14,40 16,20 18,00

1,0 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00

1,25 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00

1,5 10,80 14,40 18,00 21,60 25,20 28,80 32,40 36,00

1,75 12,60 16,80 21,00 25,20 29,40 33,60 37,80 42,00

2,0 14,40 19,20 24,00 28,80 33,60 38,40 43,20 48,00

VTabulce11jsou uvedenykoncentraceremifentaniluvkrviv ustálenémstavupřipoužití

TCIekvivalentnírůznýmrychlostemmanuálněkontrolovanéinfuze.

Tabulka11 Předpokládanékoncentraceremifentaniluvkrvi(ng/ml)připoužití

farmakokinetického modelu podleMinta(1997)u 40letého pacienta(ohmotnosti70kga

výšce170 cm)pro různérychlostimanuálněkontrolovanéinfuze(µg/kg/min)

Rychlostinfuzepřípravku Ultiva

µg/kg/min) Koncentrace remifentaniluvkrvi

(ng/ml)

0,05

0,10

0,25

0,40

0,50

1,0

2,0 1,3

2,6

6,3

10,4

12,6

25,2

50,5

7.DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

Glaxo Group Ltd.,

Greenford, Middlesex,

VelkáBritánie

8. REGISTRAČNÍČÍSLO(A)

Ultiva1 mg:05/025/98-C

Ultiva2 mg:05/026/98-C

9.DATUMPRVNÍ REGISTRACE/DATUMPRODLOUŽENÍREGISTRACE

Datumprvníregistrace:10.6.1998

Datumposledního prodloužení:14.12.2011.

10.DATUMREVIZETEXTU

14.12.2011

Document Outline

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace