Ucedane

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
kyselina carglumová
Dostupné s:
Eurocept International BV
ATC kód:
A16AA05
INN (Mezinárodní Name):
carglumic acid
Terapeutické skupiny:
Jiné zažívací trakt a produkty metabolismu,
Terapeutické oblasti:
Hyperammonemia; Amino Acid Metabolism, Inborn Errors
Terapeutické indikace:
Ucedane is indicated in treatment of:hyperammonaemia due to N-acetylglutamate synthase primary deficiency;Hyperammonaemia due to isovaleric acidaemia;Hyperammonaemia due to methymalonic acidaemia;Hyperammonaemia due to propionic acidaemia.
Přehled produktů:
Revision: 7
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004019
Datum autorizace:
2017-06-23
EMEA kód:
EMEA/H/C/004019

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

30-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

13-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

13-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

13-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

13-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

30-06-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ucedane 200 mg dispergovatelné tablety

acidum carglumicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ucedane a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ucedane užívat

Jak se přípravek Ucedane užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ucedane uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ucedane a k čemu se používá

Přípravek Ucedane může pomoci snížit nadměrnou plazmatickou hyperamonemii (zvýšenou hladinu

amoniaku v krvi). Amoniak je toxický zejména pro mozek a v těžkých případech vede ke snížení

vědomí až k hlubokému bezvědomí.

Hyperamonemie může být způsobená

nedostatkem specifického jaterního enzymu N-acetylglutamátsyntetázy. Pacienti

s touto vzácnou poruchou nejsou schopni vyloučit zbytkový dusík, který se tvoří z bílkovin ve

stravě. Toto onemocnění je celoživotní, a proto postižený pacient vyžaduje celoživotní léčbu.

izovalerovou acidémií, metylamalonovou acidémií nebo propionovou acidémií. Pacienti

postižení některou z těchto poruch vyžadují léčbu při akutním stavu hyperamonémie.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ucedane užívat

Neužívejte přípravek Ucedane:

jestliže jste alergický(á) na kyselinu karglumovou nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6),

během kojení.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ucedane se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba přípravkem Ucedane má být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou

metabolických poruch.

Lékař vyhodnotí před zahájením dlouhodobé léčby Vaši individuální odpověď na kyselinu

karglumovou.

Dávka se upraví individuálně tak, aby byly udrženy normální hladiny amoniaku v krevní plazmě.

Lékař Vám může předepsat doplňky s argininem nebo omezit příjem bílkovin.

Lékař Vám může pravidelně vyšetřovat játra, ledviny, srdce a krev, aby sledoval Váš stav a léčbu.

Další léčivé přípravky a přípravek Ucedane

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Ucedane s jídlem a pitím

Přípravek Ucedane se musí užívat perorálně (ústy) před jídlem nebo krmením.

Tablety musí být dispergovány (rozpuštěny) nejméně v 5–10 ml vody a užijí se okamžitě po

rozpuštění.

Těhotenství a kojení

Účinky přípravku Ucedane na těhotenství a nenarozené dítě nejsou známy. Pokud jste těhotná nebo

plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem.

Vylučování kyseliny karglumové do mateřského mléka nebylo u žen studováno. Přesto, jelikož bylo

prokázáno, že kyselina karglumová byla přítomna v mléce kojících samic potkanů s možnými

toxickými účinky na jejich kojené potomky, nesmíte kojit své dítě, pokud užíváte přípravek Ucedane.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nejsou známy.

3.

Jak se přípravek Ucedane užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem

Úvodní denní dávka je obvykle 100 mg na kilogram tělesné hmotnosti, maximálně až 250 mg na

kilogram tělesné hmotnosti (například při hmotnosti 10 kg se užívá denně 1 g, čili 5

200miligramových tablet

Pro pacienty s hyperamonémií způsobenou deficitem syntázy N-acetylglutamátu se při dlouhodobé

léčbě denní dávka obvykle pohybuje od 10 mg do 100 mg na kilogram tělesné hmotnosti.

Lékař stanoví vhodnou dávku tak, aby byly udrženy normální hladiny amoniaku v krvi.

Přípravek Ucedane smí být podáván POUZE ústy nebo přes vyživovací sondu do žaludku (za použití

stříkačky, je-li to třeba).

Pokud je pacient v hlubokém bezvědomí způsobeném vysokou hladinou amoniaku v krvi, pak se

přípravek Ucedane podává stříkačkou rychlým vstříknutím přes sondu, která byla zavedena pro

výživu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ucedane, než jste měl(a)

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ucedane

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ucedane

Nepřerušujte užívání přípravku Ucedane bez předchozího informování svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihovat až 1 osobu z 10):

zvýšené pocení.

Méně časté

(mohou postihovat až 1 osobu ze 100):

bradykardie (zpomalení srdečního rytmu),

průjem,

horečka,

zvýšené hodnoty transamináz (jaterní enzymy),

zvracení.

Není známo

(četnost nelze z dostupných údajů určit):

vyrážka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Ucedane uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ucedane obsahuje

Léčivou látkou je acidum carglumicum.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-

stearyl-fumarát, mannitol, kopovidon K 220, krospovidon typ B.

Jak přípravek Ucedane vypadá a co obsahuje toto balení

Ucedane dispergovatelné tablety jsou bílé bikonvexní tablety podlouhlého tvaru, na obou stranách jsou

tři půlicí rýhy a na jedné straně je vyryté „L/L/L/L“.

Tabletu lze rozdělit na čtyři stejné dávky.

Tablety jsou v Al/Al blistru baleném v krabičkách.

Velikost 12 nebo 60 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Nizozemí

Výrobce

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Francie

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Nizozemí

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Lietuva

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

България

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Česká republika

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Magyarország

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Danmark

FrostPharma AB

Tlf: +45 808 20 101

info@frostpharma.com

Malta

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Deutschland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Nederland

Eurocept International BV

Tel: +31 35 528 39 57

info@eurocept.nl

Eesti

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Norge

FrostPharma AB

Tlf: +47 815 03 175

info@frostpharma.com

Ελλάδα

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Österreich

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

España

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Polska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

France

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Portugal

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Hrvatska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

România

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Ireland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Slovenija

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Ísland

FrostPharma AB

Sími: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Slovenská republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Italia

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Suomi/Finland

FrostPharma AB

Puh/Tel: +35 875 32 51 209

info@frostpharma.com

Κύπρος

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Sverige

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Latvija

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

United Kingdom

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM.RRRR}.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA

I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ucedane 200 mg dispergovatelné tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje acidum carglumicum 200 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Dispergovatelná tableta

Tablety mají podlouhlý tvar, jsou bílé a bikonvexní, na obou stranách jsou tři půlicí rýhy a na jedné

straně je vyryté „L / L / L / L“.

Tabletu lze rozdělit na čtyři stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Ucedane je indikován k léčbě

hyperamonemie způsobené primárním deficitem N-acetylglutamátsyntetázy.

hyperamonémie způsobené izovalerovou acidémií.

hyperamonémie způsobené metylmalonovou acidémií.

hyperamonémie způsobené propionovou acidémií.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Ucedane má být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi v léčbě

metabolických poruch.

Dávkování

K léčbě deficitu syntázy N-acetylglutamátu

Podle klinických zkušeností může být léčba zahájena již první den života. Úvodní denní dávka je

100 mg/kg, v případě potřeby až 250 mg/kg.

Dále se dávka upravuje individuálně s cílem udržet normální plazmatické hladiny amoniaku (viz bod

4.4).

Při dlouhodobé léčbě není zapotřebí po dosažení přiměřené metabolické kontroly zvyšovat dávku

podle tělesné hmotnosti. Denní dávky se pohybují v rozmezí od 10 mg/kg do 100 mg/kg.

Test reakce na léčbu kyselinou karglumovou

Před zahájením dlouhodobé léčby se doporučuje otestovat individuální odpověď na kyselinu

karglumovou. Např.:

u komatózního dítěte při zahajovací dávce od 100 do 250 mg/kg/den a při měření koncentrací

amoniaku v plazmě minimálně před každým podáním by se měly koncentrace amoniaku

znormalizovat během několika hodin po zahájení léčby přípravkem Ucedane,

u pacienta se středně těžkou hyperamonemií se podává po 3 dny testovací dávka od 100 do

200 mg/kg/den při konstantním příjmu bílkovin a provádějí se opakovaná vyšetření koncentrace

amoniaku v plazmě (před jídlem a za 1 hodinu po jídle). Dávka se upraví tak, aby byly udrženy

normální plazmatické hladiny amoniaku.

K léčbě izovalerové acidémie, metylmalonové acidémie a propionové acidémie:

Léčba u pacientů s organickou acidémií má být zahájena ihned po diagnóze hyperamonémie.

Úvodní denní dávka je 100mg/kg, která může být v případě potřeby zvýšena až na 250 mg/kg.

Dále se dávka upravuje individuálně s cílem udržet normální plazmatické hladiny amoniaku

(viz bod 4.4).

Způsob podání

Tento přípravek je určen POUZE k perorálnímu podání (polkne se, nebo je-li to třeba, podá se

prostřednictvím nazogastrické sondy za použití stříkačky).

Na základě farmakokinetických údajů a klinických zkušeností se doporučuje rozdělit celkovou denní

dávku do dvou až čtyř dílčích dávek, které se podávají před jídlem nebo krmením. Většinu úprav

dávkování umožní rozdělení tablet na poloviny. Příležitostně lze k úpravě dávkování předepsaného

lékařem použít i čtvrtiny tablet.

Tablety se musí dispergovat v minimálním objemu 5 – 10 ml vody a ihned vypít nebo podat

stříkačkou rychlým vstříknutím do nazogastrické sondy.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Kojení během léčby kyselinou karglumovou je kontraindikováno (viz body 4.6 a 5.3).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Monitorování léčby

Plazmatické hladiny amoniaku a aminokyselin se mají udržovat v normálním rozmezí.

Protože o bezpečnosti kyseliny karglumové je k dispozici pouze velmi málo údajů, doporučuje se

systematická kontrola jaterních, ledvinných a srdečních funkcí a hematologických parametrů.

Výživová opatření

V případě malé tolerance bílkovin může být indikováno omezení bílkovin a doplňování argininu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné specifické studie interakcí nebyly provedeny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

U kyseliny karglumové nejsou k dispozici žádné klinické údaje o jejím vlivu na těhotenství.

Ve studiích na zvířatech byla zjištěna minimální vývojová toxicita (viz bod 5.3). Při předepisování

přípravku těhotným ženám je nutná opatrnost.

Kojení

I když není známo, zda se kyselina karglumová vylučuje do lidského mateřského mléka, bylo

prokázáno, že se vyskytuje v mléce laktujících potkanů (viz bod 5.3). Proto je kojení při užívání

kyseliny karglumové kontraindikováno (viz bod 4.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Hlášené nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a četnosti. Četnosti jsou

definovány jako: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10) a méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné

(≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky při léčbě deficitu syntázy N-acetylglutamátu

Vyšetření

Méně časté

: zvýšené transaminázy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

zvýšené pocení

Není známo:

vyrážka

Nežádoucí účinky při léčbě organické acidémie

Srdeční poruchy

Méně časté

: bradykardie

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

: průjem, zvracení

Celkové poruchy a reakce v místě

podání

Méně časté:

pyrexie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo:

vyrážka

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím

národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

U jednoho pacienta léčeného kyselinou karglumovou, u kterého byla dávka zvyšována až na

750 mg/kg/den, se objevily projevy intoxikace, které mohou být charakterizovány jako

sympatomimetická reakce: tachykardie, profuzní pocení, zvýšená bronchiální sekrece, zvýšená tělesná

teplota a neklid. Tyto symptomy odezněly po snížení dávky.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Aminokyseliny a jejich deriváty, ATC kód: A16AA05.

Mechanismus účinku

Kyselina karglumová je strukturální analog N-acetylglutamátu, což je přirozeně se vyskytující

aktivátor karbamoylfosfátsyntetázy, prvního enzymu cyklu močoviny.

V pokusech

in vitro

bylo prokázáno, že kyselina karglumová aktivuje jaterní

karbamoylfosfátsystetázu. Přes nižší afinitu karbamoylfosfátsyntetázy ke kyselině karglumové než

k N-acetylglutamátu bylo prokázáno, že kyselina karglumová stimuluje

in vivo

karbamoylfosfátsyntetázu a je mnohem účinnější než N-acetylglutamát při zabránění intoxikace

amoniakem u potkanů. Tento jev lze vysvětlit následujícími pozorováními:

mitochondriální membrána je snadněji permeabilní pro kyselinu karglumovou než pro N-

acetylglutamát;

kyselina karglumová je na hydrolýzu aminoacylázou přítomnou v cytosolu rezistentnější než N-

acetylglutamát.

Farmakodynamické účinky

U potkanů byly provedeny další studie za rozdílných experimentálních podmínek, které vedly ke

zvýšené dostupnosti amoniaku (hladovění, dieta bez bílkovin nebo s vysokým obsahem bílkovin).

Bylo prokázáno, že kyselina karglumová snižuje hladiny amoniaku v krvi a zvyšuje hladiny močoviny

v krvi a moči, přičemž obsah aktivátorů karbamoylfosfátsyntetázy v játrech byl významně zvýšen.

Klinické účinnost a bezpečnost

U pacientů s deficitem N-acetylglutamátsyntetázy bylo prokázáno, že kyselina karglumová navozuje

rychlou normalizaci hladin amoniaku v plazmě, a to obvykle během 24 hodin. Pokud byla léčba

zahájena před trvalým poškozením mozku, byl u pacientů pozorován normální růst a psychomotorický

vývoj.

U pacientů s organickou acidémií (u novorozenců i starších) léčba kyselinou karglumovou vedla k

rychlému poklesu hladiny amoniaku v plazmě a snížení rizika neurologických komplikací.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika kyseliny karglumové byla studována u zdravých mužských dobrovolníků pomocí

radioaktivně značeného i neznačeného přípravku.

Absorpce

Odhaduje se, že po jednorázové perorální dávce 100 mg/kg tělesné hmotnosti se absorbuje přibližně

30 % kyseliny karglumové. U 12 dobrovolníků, kteří dostávali tablety kyseliny karglumové v těchto

dávkách, dosahovaly plazmatické koncentrace vrcholové hodnoty 2,6

g/ml (medián; rozptyl 1,8 –

4,8) po 3 hodinách (medián; rozptyl 2 – 4).

Distribuce

Plazmatická eliminační křivka kyseliny karglumové je bifázická s rychlou fází v prvních 12 hodinách

po podání. Po této fázi následuje pomalá fáze (terminální poločas až 28 hodin).

Difuze do erytrocytů neexistuje. Vazba na bílkoviny nebyla určena.

Metabolismus

Část kyseliny karglumové je metabolizována. Předpokládá se, že v závislosti na své aktivitě se může

střevní bakteriální flóra podílet na zahájení degradačního procesu, což vede ke kolísavému rozsahu

metabolismu molekuly. Jeden z metabolitů, který byl identifikován ve stolici, je kyselina glutamová.

Metabolity jsou detekovatelné v plazmě s vrcholem za 36 – 48 hodin a při velmi pomalu klesají

(poločas kolem 100 hodin).

Konečný produkt metabolismu kyseliny karglumové je oxid uhličitý, který se vylučuje plícemi.

Eliminace

Po jednorázové perorální dávce 100 mg/kg tělesné hmotnosti se 9 % dávky vylučuje nezměněno

v moči a až 60 % ve stolici.

Plazmatické hladiny kyseliny karglumové byly měřeny u pacientů všech věkových kategorií, od

novorozenců až po dospívající, léčenými různými denními dávkami (7 – 122 mg/kg/den). Jejich

rozptyl byl v souladu s hladinami naměřenými u zdravých dospělých osob, a to i u novorozenců. Při

všech denních dávkách docházelo k pomalému poklesu plazmatických hladin na hladinu kolem

100 ng/ml během 15 hodin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Farmakologické studie zaměřené na bezpečnost prokázaly, že kyselina karglumová podávaná

perorálně v dávkách 250, 500 a 1 000 mg/kg neměla statisticky signifikantní účinek na respiraci,

centrální nervový systém a kardiovaskulární systém.

V sérii testů genotoxicity provedených

in vitro

(Amesův test, analýza metafáze lidských lymfocytů) a

in vivo

(mikronukleární test u potkana) nebyla prokázána žádná významná mutagenní aktivita kyseliny

karglumové.

Jednorázové dávky kyseliny karglumové až 2 800 mg/kg perorálně a 239 mg/kg intravenózně nevedly

k mortalitě nebo patologickým klinickým příznakům u dospělých potkanů. U novorozených potkanů,

kteří dostávali kyselinu karglumovou perorálně žaludeční sondou denně po dobu 18 dní a u mladých

potkanů, kteří dostávali kyselinu karglumovou po dobu 26 týdnů byla stanovena hladina žádného

pozorovaného účinku (No Observed Effect Level – NOEL) na 500 mg/kg/den a hladina žádného

pozorovaného nežádoucího účinku (No Observed Adverse Effect Level – NOAEL) byla stanovena na

1 000 mg/kg/den.

Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu samců nebo samic. U potkanů a králíků nebyl

pozorován žádný důkaz embryotoxicity, fetotoxicity nebo teratogenity při podávání dávek až

toxických pro matku, které vedly až k 50násobné expozici u potkanů a až sedminásobné expozici u

králíků než u člověka. Kyselina karglumová se vylučuje do mléka laktujících potkanů. I když nebyly

ovlivněny žádné vývojové parametry, byly pozorovány jisté změny v tělesné hmotnosti / přírůstek

tělesné hmotnosti u mláďat kojených samicemi léčenými dávkou 500 mg/kg/den a vyšší mortalita u

mláďat matek léčených dávkou 2 000 mg/kg/den, což je dávka, která vedla u matek k toxicitě.

Systémová expozice matek po podávání dávek 500 mg/kg/den byla 25x vyšší a po podávání dávek

2 000 mg/kg/den byla 70x vyšší než předpokládaná expozice u člověka.

Studie kancerogenity s kyselinou karglumovou nebyly provedeny.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

mikrokrystalická celulóza,

mannitol,

koloidní bezvodý oxid křemičitý,

natrium-stearyl-fumarát,

krospovidon typ B,

kopovidon K 28.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

36 měsíců.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Blistr (Al/Al) balený v krabičkách.

Velikost balení: 12 nebo 60 dispergovatelných tablet.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Nizozemí

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

EU/1/17/1202/001

EU/1/17/1202/002

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23 června 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/275686/2017

EMEA/H/C/004019

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Ucedane

acidum carglumicum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Ucedane. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Ucedane

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Ucedane, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Ucedane a k čemu se používá?

Ucedane je léčivý přípravek, který se používá k léčbě hyperamonémie (vysoké hladiny amoniaku

v krvi) u pacientů s deficitem N-acetylglutamátsyntetázy (NAGS). U pacientů s tímto celoživotním

onemocněním chybí jaterní enzym zvaný NAGS, který za normálních okolností pomáhá odbourávat

amoniak. Pokud tento enzym není v těle přítomen, nemůže se amoniak odbourat a hromadí se v krvi.

Přípravek Ucedane obsahuje léčivou látku kyselinu karglumovou a je to generikum. Znamená to, že

přípravek Ucedane obsahuje stejnou léčivou látku a působí stejně jako „referenční léčivý přípravek“,

který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravek Carbaglu. Více informací o generikách

naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde.

Jak se přípravek Ucedane používá?

Přípravek Ucedane je k dispozici ve formě dispergovatelných tablet (200 mg), které je nutno rozpustit

v malém množství vody (smíchat s vodou). Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Léčbu by měl zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou pacientů s metabolickými poruchami, např.

s deficitem N-acetylglutamátsyntetázy.

Léčbu lze zahájit již první den života a léčivý přípravek se používá po celý život pacienta.

Ucedane

EMA/275686/2017

Page 2/2

Výchozí denní dávka přípravku Ucedane by měla být 100 mg na kilogram tělesné hmotnosti, ale

v případě nutnosti lze použít dávku až 250 mg/kg. Dávka by poté měla být upravena tak, aby se

udržovaly normální hladiny amoniaku v krvi.

Jak přípravek Ucedane působí?

Amoniak hromadící se v krvi je toxický pro tělo, zejména pro mozek. Účinná látka přípravku Ucedane,

kyselina karglumová, je strukturou velmi podobná N-acetylglutamátu, který aktivuje enzym

odbourávající amoniak. Přípravek Ucedane proto pomáhá odbourávat amoniak, snižovat hladiny

amoniaku v krvi a omezovat jeho toxické účinky.

Jak byl přípravek Ucedane zkoumán?

Studie přínosů a rizik uvedené léčivé látky v rámci schváleného použití již byly provedeny

u referenčního léčivého přípravku Carbaglu, pro přípravek Ucedane je proto není nutné opakovat.

Stejně jako v případě jiných léčivých přípravků předložila společnost pro přípravek Ucedane studie

týkající se kvality. Společnost provedla také studii, která prokázala, že přípravek Ucedane je

bioekvivalentní s referenčním léčivým přípravkem. Dva léčivé přípravky jsou bioekvivalentní, pokud

produkují stejné hladiny léčivé látky v těle, a tudíž se u nich předpokládá stejný účinek.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Ucedane?

Jelikož přípravek Ucedane je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním léčivým přípravkem,

jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Ucedane schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury dospěl k závěru, že v souladu s požadavky

Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek Ucedane je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní

s přípravkem Carbaglu. Stanovisko výboru CHMP proto bylo takové, že stejně jako u přípravku

Carbaglu přínosy přípravku Ucedane převyšují zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby přípravek Ucedane

byl schválen k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Ucedane?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Ucedane, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Další informace o přípravku Ucedane

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Ucedane je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Ucedane naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční léčivý

přípravek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace