Tybost

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
cobicistat
Dostupné s:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC kód:
V03AX03
INN (Mezinárodní Name):
cobicistat
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
HIV infekce
Terapeutické indikace:
Tybost is indicated as a pharmacokinetic enhancer of atazanavir 300 mg once daily or darunavir 800 mg once daily as part of antiretroviral combination therapy in human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infected adults and adolescents aged 12 years and older:weighing at least 35 kg co‑administered with atazanavir orweighing at least 40 kg co‑administered with darunavir.
Přehled produktů:
Revision: 13
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002572
Datum autorizace:
2013-09-19
EMEA kód:
EMEA/H/C/002572

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

29-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

29-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

29-07-2020

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Tybost 150 mg potahované tablety

cobicistatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Tybost a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tybost užívat

Jak se přípravek Tybost užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tybost uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Tybost a k čemu se používá

Přípravek Tybost obsahuje léčivou látku kobicistat.

Přípravek Tybost se používá k léčbě infekce virem lidské imunitní nedostatečnosti typu 1 (HIV-1), což

je virus způsobující syndrom získané imunitní nedostatečnosti (AIDS). Používá se u dospělých a

dospívajících ve věku 12 let a starších infikovaných virem HIV-1:

s tělesnou hmotností nejméně 35 kg (při souběžném podávání s 300 mg atazanaviru) nebo

s tělesnou hmotností nejméně 40 kg (při souběžném podávání s 800 mg darunaviru).

Přípravek Tybost účinkuje jako látka, která zlepšuje účinnost

atazanaviru nebo darunaviru

(oba jsou

inhibitory proteázy; viz bod 3 této příbalové informace).

Přípravek

Tybost neléčí přímo infekci HIV, ale zvyšuje hladiny atazanaviru a darunaviru

v krvi.

Dosahuje tohoto účinku zpomalením rozpadu atazanaviru a darunaviru, takže zůstávají v těle déle.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tybost užívat

Neužívejte přípravek Tybost

jestliže jste alergický(á) na kobicistat

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6 této příbalové informace).

Jestliže užíváte léky obsahující některou z následujících látek:

alfuzosin,

užívaný k léčbě zvětšené prostaty

amiodaron, chinidin,

užívané k úpravě nepravidelného srdečního rytmu

dabigatran,

užívaný k prevenci a léčbě krevních sraženin

karbamazepin, fenobarbital, fenytoin,

užívané k prevenci epileptických záchvatů

rifampicin,

užívaný k prevenci a léčbě tuberkulózy a jiných infekcí

dihydroergotamin, ergometrin,

ergotamin,

užívané k léčbě migrény

třezalku tečkovanou

Hypericum perforatum

), rostlinný přípravek užívaný k léčbě

deprese a úzkosti

lovastatin, simvastatin

užívané ke snížení hladiny cholesterolu v krvi

pimozid,

lurasidon

užívané k léčbě neobvyklých myšlenek nebo pocitů

sildenafil,

užívaný k léčbě plicní arteriální hypertenze – onemocnění plic, které způsobuje

potíže s dýcháním

ústy podávané

midazolam,

triazolam,

užívané ke zlepšení spánku a/nebo zmírnění

úzkosti

Platí-li pro Vás kterýkoli z výše uvedených bodů, neužívejte přípravek Tybost a ihned

informujte svého lékaře.

Upozornění a opatření

Během léčby přípravkem Tybost musíte zůstat v péči svého lékaře.

I když užíváte tento léčivý přípravek,

stále můžete přenášet virus HIV

, i když riziko je sníženo

účinnou antiretrovirovou léčbou. Informujte se u svého lékaře o opatřeních potřebných k zabránění

přenosu infekce na jiné osoby. Tento lék neléčí přímo infekci HIV. Nadále se u Vás mohou rozvinout

infekce nebo jiná onemocnění související s infekcí HIV. Musíte být v pravidelném kontaktu se svým

lékařem.

Před užitím přípravku Tybost se poraďte se svým lékařem:

Jestliže užíváte jiný inhibitor proteázy.

Přípravek Tybost užívaný s atazanavirem nebo

darunavirem se nemá užívat s jiným antiretrovirotikem, které vyžaduje posílení účinku.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste prodělal(a)

onemocnění ledvin nebo jestliže testy naznačují, že máte problémy s ledvinami.

Váš lékař

pečlivě zváží, zda Vás má léčit přípravkem Tybost.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste prodělal(a) těžké

onemocnění jater nebo jestliže testy naznačují, že máte problémy s játry.

Váš lékař pečlivě

zváží, zda Vás má léčit přípravkem Tybost.

Platí-li pro Vás kterýkoli z výše uvedených bodů, poraďte se se svým lékařem, než začnete

užívat přípravek Tybost.

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek nedávejte dětem

mladším 12 let ani dětem s tělesnou hmotností nižší než

35 kg (nebo 40 kg), jak je vysvětleno v bodě 3 této příbalové informace. Použití přípravku Tybost

u dětí mladších 12 let či s tělesnou hmotností nižší než 35 kg nebylo dosud zkoumáno.

Další léčivé přípravky a

přípravek Tybost

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Tybost a jiné látky na sebe mohou vzájemně

působit. Následkem toho může být ovlivněno množství přípravku Tybost nebo jiných přípravků v krvi.

To může způsobit, že léčivé přípravky přestanou správně působit nebo že se zhorší některé jejich

nežádoucí účinky. V některých případech může Váš lékař změnit dávkování přípravků a bude

kontrolovat hladiny léků v krvi.

Existují léky, které nesmí být nikdy užívány společně s přípravkem Tybost.

Ty jsou uvedeny výše v bodu „Neužívejte přípravek Tybost, jestliže užíváte léky obsahující některou z

následujících látek“.

Léky používané na léčbu infekce HIV:

Přípravek Tybost neužívejte s jinými léky, které obsahují:

ritonavir

kobicistat

Informujte svého lékaře, pokud užíváte

jiný inhibitor proteázy

efavirenz

etravirin

nevirapin

maravirok

Informujte svého lékaře

, pokud užíváte některé z těchto léků na HIV.

Další druhy léků:

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol

flukonazol,

léky užívané k léčbě

plísňových infekcí

klarithromycin

rifabutin,

léky užívané k léčbě bakteriálních infekcí, včetně tuberkulózy

dasatinib, nilotinib, vinblastin

vinkristin,

léky užívané k léčbě zhoubných nádorových

onemocnění

kortikosteroidy,

včetně

betamethasonu, budesonidu, flutikasonu, mometasonu,

prednisonu, triamcinolonu.

Tyto léky se používají k léčbě alergií, astmatu, zánětlivých

onemocnění střev, zánětlivých onemocnění očí, kloubů a svalů a dalších zánětlivých

onemocnění. Pokud nelze použít jinou léčbu, užívejte je pouze po lékařském posouzení a Váš

lékař Vás má pečlivě sledovat z hlediska nežádoucích účinků kortikosteroidů

metformin,

lék užívaný k léčbě cukrovky typu 2

perorální (ústy podávaná) nebo implantovaná hormonální antikoncepce

užívaná

k zabránění těhotenství

amlodipin, digoxin, diltiazem, disopyramid, felodipin, flekainid, lidokain, metoprolol,

mexiletin, nikardipin, nifedipin, propafenon, timolol

verapamil,

léky užívané k léčbě

srdečních potíží

bosentan,

lék užívaný k léčbě plicní arteriální hypertenze

apixaban, edoxaban, rivaroxaban

warfarin,

léky užívané k prevenci a léčbě krevních

sraženin

salmeterol,

lék užívaný k léčbě astmatu

atorvastatin, fluvastatin, pitavastatin, pravastatin

rosuvastatin,

léky snižující hladinu

cholesterolu

sildenafil

vardenafil,

léky užívané k léčbě impotence a

tadalafil

, lék užívaný k léčbě

impotence a plicní hypertenze

trazodon,

lék užívaný k léčbě deprese

cyklosporin, sirolimus

takrolimus,

léky užívané k potlačení imunitní odpovědi těla po

transplantaci

buspiron, klorazepát, diazepam, estazolam, flurazepam, perfenazin, risperidon,

thioridazin, zolpidem,

léky užívané k léčbě poruch nervového systému

kolchicin,

lék užívaný na léčbu dny.

Informujte svého lékaře

, jestliže užíváte kterýkoli z těchto léků.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte kterýkoli z těchto léků nebo jakýkoli jiný lék.

Neukončujte léčbu bez konzultace se svým lékařem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ihned informujte svého lékaře, pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná,

nebo plánujete otěhotnět.

Těhotné ženy nemají užívat přípravek Tybost s atazanavirem nebo

darunavirem. Množství těchto přípravků v krvi může v průběhu těhotenství poklesnout, což

může způsobit, že přípravky nebudou správně účinkovat.

V průběhu léčby přípravkem Tybost nekojte.

Není známo, zda léčivá látka v tomto léku

může přecházet do lidského mateřského mléka. Jste-li žena infikovaná HIV, doporučuje se

nekojit, aby nedošlo k přenosu viru mateřským mlékem na kojené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří pacienti hlásili závratě, když užívali přípravek Tybost společně s atazanavirem nebo

darunavirem. Pokud se během užívání přípravku Tybost u Vás závratě objeví, neřiďte dopravní

prostředky a nepoužívejte žádné nástroje či stroje.

Přípravek

Tybost obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110)

Informujte svého lékaře, pokud máte alergii na hlinitý lak oranžové žluti (E110).

Přípravek

Tybost obsahuje hlinitý lak oranžové žluti, který může způsobit alergické reakce.

3.

Jak se přípravek Tybost užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem.

Doporučená dávka pro dospělé:

Jedna tableta denně podaná ústy spolu s jídlem.

Tableta se nesmí rozkousnout, rozdrtit ani

dělit.

Přípravek Tybost se musí užívat s atazanavirem (300 mg) nebo darunavirem (800 mg).

Doporučená dávka pro dospívající ve věku od 12 do méně než 18 let:

Jedna tableta denně podaná ústy spolu s jídlem.

Tableta se nesmí kousat, drtit ani dělit.

Pokud se přípravek Tybost užívá s

atazanavirem (300 mg)

, dospívající

musí mít tělesnou

hmotnost alespoň 35 kg.

Pokud se přípravek Tybost užívá s

darunavirem (800 mg)

, dospívající

musí mít tělesnou

hmotnost alespoň 40 kg.

Vždy užívejte dávku doporučenou Vaším lékařem.

Tím zajistíte plnou účinnost přípravku.

Neměňte dávkování, pokud tak nenařídí lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tybost, než jste měl(a)

Pokud náhodně požijete větší než doporučenou dávku přípravku Tybost, může se zvýšit riziko

nežádoucích účinků tohoto léku (viz bod 4 této příbalové informace).

Vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost a požádejte o radu. Vezměte

s sebou lahvičku s tabletami, abyste mohl(a) ukázat, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tybost

Je důležité, abyste nevynechal(a) žádnou dávku přípravku Tybost.

Jestliže jste vynechal(a) dávku a vzpomenete si:

do 12 hodin od doby,

kdy přípravek Tybost obvykle užíváte,

musíte si vzít tabletu co nejdříve.

Tabletu užijte vždy s jídlem. Další dávku užijte v obvyklou dobu v kombinaci s atazanavirem

nebo darunavirem.

až za 12 hodin nebo více od doby,

kdy přípravek Tybost obvykle užíváte, vynechanou dávku

neberte. Vyčkejte a užijte následující dávku s jídlem v obvyklou dobu.

Nepřestávejte užívat přípravek Tybost

Nepřestávejte užívat přípravek Tybost, aniž byste informoval(a) svého lékaře

. Ukončení léčby

přípravkem Tybost a atazanavirem nebo darunavirem může snížit úspěšnost budoucí léčby

předepisované Vaším lékařem.

Vždy mějte v zásobě dostatek přípravku Tybost, aby Vám nedošel.

Jestliže Vám zásoba přípravku

Tybost začne docházet, obstarejte si včas další přípravek od svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Při léčbě infekce HIV není někdy možné zjistit, zda jsou některé nežádoucí

účinky způsobeny přípravkem Tybost, jiným léčivým přípravkem, který užíváte, nebo samotným

onemocněním HIV. Následující nežádoucí účinky se mohou objevit při užívání přípravku Tybost

s atazanavirem.

Velmi časté nežádoucí účinky

mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob

pocit na zvracení

zežloutnutí kůže a/nebo očního bělma (

žloutenka

Časté nežádoucí účinky

mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob)

vysoké hladiny cukru v krvi (

hyperglykemie

zvýšená chuť k jídlu, poruchy chuti, sucho v ústech

bolest hlavy, závratě

zvracení, průjem, bolest břicha, problémy s trávením vedoucí k bolestem po jídle (

dyspepsie

pocit nadýmání, zvýšený odchod střevních plynů

zvýšené hladiny bilirubinu v krvi (

hyperbilirubinemie

vyrážka

potíže se spánkem, abnormální sny, ospalost, únava

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob)

krev v moči (

hematurie

bílkovina v moči

pocit deprese

svědění

bolesti svalů, slabost

ledvinové kameny

horečka

poruchy spánku

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Více informací o nežádoucích účincích atazanaviru nebo darunaviru naleznete v příbalových

informacích pro přípravky obsahující tyto léčivé látky.

5.

Jak přípravek Tybost uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za

{EXP}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Tybost obsahuje

Léčivou látkou je

cobicistatum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cobicistatum 150 mg.

Dalšími složkami jsou

Jádro tablety:

Sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, oxid křemičitý.

Potahová vrstva tablety:

Hlinitý lak oranžové žluti (E110), makrogol 3350 (E1521), částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

(E1203), mastek (E553B), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172) (viz bod 2 této příbalové

informace).

Jak přípravek Tybost vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravku Tybost jsou oranžové, kulaté, bikonvexní tablety, na jedné straně je

vyraženo „GSI“ a na druhé straně jsou tablety hladké.

Přípravek Tybost je dodáván v lahvičkách obsahujících 30 tablet (se sáčkem nebo nádobkou

s vysoušedlem silikagel, které musí být uchováváno v lahvičce, protože pomáhá chránit tablety).

Vysoušedlo silikagel je obsaženo v samostatném sáčku nebo nádobce a není určeno k vnitřnímu užití.

K dispozici jsou následující velikosti balení: krabička obsahující 1 lahvičku s 30 potahovanými

tabletami nebo krabička obsahující 90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet. Na trhu nemusí být

všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irsko

Registraci a výrobce

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel.: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

PŘÍLOHA IV

VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY V REGISTRACI

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tybost 150 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje cobicistatum 150 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 59 mikrogramů hlinitého laku oranžové žluti (E110).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Oranžová, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta o průměru 10,3 mm, na jedné straně je vyraženo

„GSI“ a na druhé straně je tableta hladká.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Tybost je indikován k optimalizaci farmakokinetiky atazanaviru v dávce 300 mg jednou

denně nebo darunaviru v dávce 800 mg jednou denně v rámci kombinované antiretrovirové terapie

u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších, infikovaných virem lidské imunodeficience

typu 1 (HIV-1):

s tělesnou hmotností nejméně 35 kg při současném podávání s atazanavirem, nebo

s tělesnou hmotností nejméně 40 kg při současném podávání s darunavirem.

Viz body 4.2, 4.4, 5.1 a 5.2.

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapii má zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou infekce HIV.

Dávkování

Přípravek Tybost se používá v kombinaci s atazanavirem nebo darunavirem, proto si také přečtěte

souhrn údajů o přípravku pro přípravky obsahující atazanavir nebo darunavir.

Přípravek Tybost musí být podáván perorálně, jednou denně s jídlem.

Dávky přípravku Tybost a současně podávaného inhibitoru proteázy, atazanaviru nebo darunaviru,

jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.

Tabulka 1: Režimy dávkování u dospělých

Dávka přípravku Tybost

Dávka inhibitoru HIV-1 proteázy

150 mg jednou denně

Atazanavir 300 mg jednou denně

Darunavir 800 mg jednou denně

Tabulka 2: Režimy dávkování u dospívajících ve věku 12 let a starších s tělesnou

hmotností ≥ 35 kg

Tělesná hmotnost (kg)

Dávka přípravku Tybost

Dávka inhibitoru HIV-1 proteázy

≥ 40

150 mg jednou denně

Atazanavir 300 mg jednou denně

Darunavir 800 mg jednou denně

35 až < 40

150 mg jednou denně

Atazanavir 300 mg jednou denně

Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Tybost a uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy je

přípravek obvykle užíván, má co nejdříve užít přípravek Tybost s jídlem a vrátit se ke svému

normálnímu dávkovacímu režimu v kombinaci s atazanavirem nebo darunavirem. Jestliže pacient

vynechá dávku přípravku Tybost a uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy je přípravek obvykle

užíván, pacient nemá užít vynechanou dávku, ale jednoduše se vrátit k obvyklému dávkovacímu

režimu.

Zvláštní populace pacientů

Starší pacienti

Nejsou dostupné žádné údaje, na základě kterých by bylo možné doporučit dávkování u pacientů

starších 65 let (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin, včetně pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin, není nutná

žádná úprava dávkování kobicistatu. Kobicistat nebyl studován u pacientů na dialýze, a proto není

možné poskytnout žádná doporučení pro tyto pacienty.

Bylo prokázáno, že kobicistat snižuje odhadovanou clearance kreatininu inhibicí tubulární sekrece

kreatininu. Podávání kobicistatu se u pacientů, kteří mají clearance kreatininu nižší než 70 ml/min,

nemá zahajovat, pokud některá ze současně podávaných látek (např. emtricitabin, lamivudin,

tenofovir-disoproxil nebo adefovir) vyžaduje úpravu dávkování na základě clearance kreatininu. Viz

body 4.4, 4.8 a 5.2.

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou (třída A podle Child-Pugha) nebo středně těžkou (třída B podle Child-Pugha)

poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování kobicistatu. Kobicistat nebyl u pacientů s těžkou

poruchou funkce jater (třída C podle Child-Pugha) studován. Proto se použití přípravku Tybost

u těchto pacientů nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost kobicistatu současně podávaného s atazanavirem u dětí ve věku od 0 do méně

než 12 let nebo s tělesnou hmotností menší než 35 kg nebyly stanoveny. Bezpečnost a účinnost

kobicistatu současně podávaného s darunavirem u dětí ve věku od 0 do méně než 12 let nebo

s tělesnou hmotností menší než 40 kg nebyly stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.

Těhotenství

V průběhu těhotenství dochází při léčbě kobicistatem a atazanavirem nebo darunavirem k nižší

expozici atazanaviru nebo darunaviru. Léčba kobicistatem a atazanavirem nebo darunavirem proto

nemá být zahajována v průběhu těhotenství. Ženy, které při léčbě kobicistatem a atazanavirem nebo

darunavirem otěhotní, mají být převedeny na alternativní režim (viz body 4.4 a 4.6). Za alternativní

režim lze považovat darunavir/ritonavir.

Způsob podání

Přípravek Tybost se má užívat perorálně, jednou denně s jídlem (viz bod 5.2). Potahované tablety se

nesmí rozkousnout ani rozdrtit.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné podávání s léčivými přípravky, jejichž clearance je vysoce závislá na CYP3A a u nichž jsou

zvýšené plazmatické koncentrace spojovány se závažnými nebo život ohrožujícími příhodami, je

kontraindikováno. Proto přípravek Tybost nemá být současně podáván zejména s

následujícími léčivými přípravky (viz body 4.4 a 4.5):

antagonisté alfa

adrenoreceptorů: alfuzosin

antiarytmika: amiodaron, chinidin

námelové alkaloidy: dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin

inhibitory HMG CoA reduktázy: lovastatin, simvastatin

neuroleptika/antipsychotika: pimozid, lurasidon

inhibitory PDE5: sildenafil k léčbě plicní arteriální hypertenze

sedativa/hypnotika: perorálně podávaný midazolam, triazolam

Současné podávání s léčivými přípravky, které jsou silnými induktory CYP3A kvůli potenciální ztrátě

léčivého účinku, je kontraindikováno. Proto přípravek Tybost nemá být současně podáván zejména s

následujícími léčivými přípravky (viz body 4.4 a 4.5):

antikonvulziva: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin

antimykobakteriální přípravky: rifampicin

rostlinné přípravky: třezalka tečkovaná (

Hypericum perforatum

Společné podávání s dabigatran-etexilátem, substrátem P-glykoproteinu (P-gp), je kontraindikováno

(viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Současné podávání s jinými léčivými přípravky

Kobicistat je silný inhibitor mechanismu účinku enzymu CYP3A a je substrátem enzymu CYP3A.

Při současném podávání s kobicistatem jsou pozorovány zvýšené plazmatické koncentrace léčivých

přípravků, které jsou metabolizovány enzymem CYP3A (včetně atazanaviru a darunaviru). Vyšší

plazmatické koncentrace současně podávaných léčivých přípravků mohou vést ke zvýšení nebo

prodloužení jejich terapeutických nebo nežádoucích účinků. U léčivých přípravků metabolizovaných

enzymem CYP3A mohou tyto vyšší plazmatické koncentrace vést k závažným a/nebo život

ohrožujícím nebo fatálním nežádoucím účinkům (viz bod 4.3).

Současné podávání kobicistatu s léčivými přípravky, které indukují enzym CYP3A, je

kontraindikováno nebo se nedoporučuje (viz body 4.3 a 4.5), protože snížené plazmatické koncentrace

kobicistatu by mohly vést k plazmatickým hladinám nedostačujícím k dosažení dostatečné

optimalizace farmakokinetiky atazanaviru nebo darunaviru.

Současné podávání kobicistatu s léčivými přípravky, které inhibují enzym CYP3A, může snižovat

clearance kobicistatu, což může vést ke zvýšeným plazmatickým koncentracím kobicistatu (viz

bod 4.5).

Kobicistat je slabý inhibitor enzymu CYP2D6 a je v menší míře metabolizován enzymem CYP2D6.

Současné podávání s kobicistatem může zvýšit plazmatické koncentrace léčivých přípravků, které jsou

metabolizovány enzymem CYP2D6 (viz body 4.3 a 4.5).

Kobicistat také inhibuje transportéry označované jako P-gp, BCRP, MATE1, OATP1B1 a OATP1B3.

Současné podávání kobicistatu u pacientů, kteří užívají léčivé přípravky, jež jsou substráty těchto

transportérů, může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací současně podávaných léčivých

přípravků (viz bod 4.5).

Na rozdíl od ritonaviru kobicistat není induktorem enzymů CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19 nebo UGT1A1. Při změně látky zajištující optimalizaci farmakokinetiky z ritonaviru na

kobicistat je třeba během prvních dvou týdnů léčby kobicistatem postupovat opatrně, a to zejména

v případě, že dávky některého ze současně podávaných léčivých přípravků byly během používání

ritonaviru, jako látky zajištující optimalizaci farmakokinetiky, titrovány nebo upraveny (viz bod 4.5).

Požadavky na antikoncepci

Plazmatické koncentrace ethinylestradiolu se sníží při současném podávání

drospirenonu/ethinylestradiolu s darunavirem/kobicistatem. Doporučují se alternativní nebo dodatečná

antikoncepční opatření při současném podávání kontraceptiv založených na estrogenu

s darunavirem/kobicistatem.

Plazmatické koncentrace drospirenonu se zvyšují po podání drospirenonu/ethinylestradiolu

s atazanavirem/kobicistatem nebo s darunavirem/kobicistatem. Pokud se drospirenon/ethinylestradiol

bude podávat současně s atazanavirem/ kobicistatem nebo s darunavirem /kobicistatem, doporučuje se

klinické sledování kvůli potenciální hyperkalemii.

K vydání doporučení ohledně použití atazanviru/kobicistatu nebo darunaviru/kobicistatu s dalšími

perorálními antikoncepčními přípravky nejsou k dispozici žádné údaje. Je třeba zvážit alternativní

metody antikoncepce (viz bod 4.5).

Současné podávání přípravku Tybost

a antiretrovirových léčivých přípravků

Tybost musí být podáván současně buď s atazanavirem v dávce 300 mg jednou denně nebo

s darunavirem v dávce 800 mg jednou denně (viz bod 4.2). Bezpečnost a účinnost kobicistatu buď

s atazanavirem, nebo darunavirem nebyly stanoveny při použití s jakýmkoli jiným režimem

dávkování. Údaje o antivirové účinnosti z randomizovaných kontrolovaných studií jsou dostupné pro

atazanavir potencovaný kobicistatem, nikoli však pro darunavir potencovaný kobicistatem (viz

body 5.1 a 5.2).

Přípravek Tybost se nesmí používat k optimalizaci farmakokinetiky k potenciaci účinku jakéhokoli

jiného inhibitoru HIV-1 proteázy ani žádného jiného antiretrovirového léčivého přípravku, který

vyžaduje potenciaci, jelikož doporučení pro takové současné podávání nebyla stanovena a takové

podávání může vést k nedostatečné plazmatické hladině antiretrovirového léčivého přípravku

(antiretrovirových léčivých přípravků) s následkem ztráty terapeutického účinku a rozvoje rezistence

(viz bod 4.2).

Kobicistat podávaný současně s atazanavirem nebo darunavirem se nemá používat v kombinaci s jinou

antiretrovirovou látkou, která vyžaduje farmakologickou potenciaci pomocí současného podávání

inhibitoru enzymu CYP3A4 k dosažení potřebných terapeutických plazmatických koncentrací (tj. jiný

inhibitor proteázy). Doporučení pro dávkování pro takové kombinace nebyla stanovena a současné

podávání může vést ke sníženým plazmatickým koncentracím atazanaviru, darunaviru a/nebo jiných

antiretrovirových látek vyžadujících farmakologickou potenciaci s následkem ztráty antivirové

aktivity a rozvoje rezistence.

Přípravek Tybost se nemá používat v kombinaci s jinými léčivými přípravky obsahujícími kobicistat

nebo s ritonavirem z důvodu podobných účinků kobicistatu a ritonaviru na CYP3A.

Účinky na odhadovanou clearance kreatininu

Bylo prokázáno, že kobicistat snižuje odhadovanou clearance kreatininu inhibicí tubulární sekrece

kreatininu. Tento účinek na hladiny kreatininu v séru vedoucí ke snížení odhadované clearance

kreatininu má být zvážen, jestliže se kobicistat podává pacientům, u kterých se odhadovaná clearance

kreatininu používá ke stanovení parametrů jejich klinické léčby, včetně úpravy dávkování současně

podávaných léčivých přípravků.

U pacientů s clearance kreatininu nižší než 70 ml/min se podávání přípravku Tybost nemá zahajovat,

pokud jedna nebo více současně podávaných látek (např. emtricitabin, lamivudin, tenofovir-disoproxil

nebo adefovir) vyžaduje úpravu dávkování na základě clearance kreatininu. Viz body 4.2, 4.8 a 5.2.

V současnosti není k dispozici dostatek údajů, aby bylo možné určit, zda je současné podávání

tenofovir-disoproxilu a kobicistatu spojeno s vyšším rizikem renálních nežádoucích účinků

v porovnání s režimy, které zahrnují podávání tenofovir-disoproxilu bez kobicistatu.

Onemocnění jater

Kobicistat nebyl u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (třída C podle Child-Pugha) studován.

Proto se použití přípravku Tybost u těchto pacientů nedoporučuje (viz body 4.2 a 5.2).

Těhotenství

Bylo prokázáno, že při léčbě kobicistatem a atazanavirem nebo darunavirem v průběhu druhého a

třetího trimestru těhotenství dochází k nižší expozici atazanaviru nebo darunaviru v porovnání s

obdobím po porodu. Hladiny kobicistatu klesají a nemusí docházet k jeho dostatečnému posilujícímu

účinku (tzv.

boosting

). Výrazné snížení expozice atazanaviru nebo darunaviru může způsobit

virologické selhání a zvýšené riziko přenosu infekce HIV z matky na dítě. Léčba kobicistatem a

atazanavirem nebo darunavirem proto nemá být zahajována v průběhu těhotenství. Ženy, které při

léčbě kobicistatem a atazanavirem nebo darunavirem otěhotní, mají být převedeny na alternativní

režim (viz body 4.2 a 4.6). Za alternativní režim lze považovat darunavir podávaný s nízkou dávkou

ritonaviru.

Pomocné látky

Přípravek Tybost obsahuje azobarvivo oranžovou žluť (E110), které může způsobit alergické reakce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kobicistat je silný inhibitor mechanismu účinku enzymu CYP3A a je substrátem enzymu CYP3A. Při

současném podávání s kobicistatem jsou pozorovány zvýšené plazmatické koncentrace léčivých

přípravků, které jsou metabolizovány CYP3A (včetně atazanaviru a darunaviru).

Kobicistat je slabý inhibitor enzymu CYP2D6 a je v menší míře metabolizován enzymem CYP2D6.

Současné podávání s kobicistatem může zvýšit plazmatické koncentrace léčivých přípravků, které jsou

metabolizovány enzymem CYP2D6 (viz body 4.3 a 4.4).

Kobicistat také inhibuje transportéry označované jako P-gp, BCRP, MATE1, OATP1B1 a OATP1B3.

Současné podávání přípravku Tybost s léčivými přípravky, které jsou substráty těchto transportérů,

může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací současně podávaných léčivých přípravků (viz

bod 4.4).

Neočekává se inhibice enzymů CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 nebo CYP2C19 kobicistatem.

Neočekává se ani indukce enzymu CYP3A4 nebo P-gp (MDR1) kobicistatem.

Na rozdíl od ritonaviru kobicistat není induktorem enzymů CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19 nebo UGT1A1. Při změně látky optimalizující farmakokinetiku z ritonaviru na kobicistat je

třeba během prvních dvou týdnů léčby přípravkem Tybost postupovat opatrně, a to zejména v případě,

že dávky některého ze současně podávaných léčivých přípravků byly během používání ritonaviru jako

látky optimalizující farmakokinetiku titrovány nebo upraveny (viz bod 4.4).

Kontraindikace současného užívání

Léčivé přípravky, které jsou rozsáhle metabolizovány enzymy CYP3A a mají vysoký metabolismus

prvního průchodu, se zdají být vysoce citlivé na velké zvýšení expozice při současném podávání

s kobicistatem. Současné podávání kobicistatu s léčivými přípravky, jako je dihydroergotamin,

ergotamin, ergometrin, perorálně podávaný midazolam, triazolam, amiodaron, chinidin, pimozid,

lurasidon, alfuzosin, simvastatin, lovastatin a sildenafil, jejichž clearance je vysoce závislá na CYP3A

a u kterých zvýšené plazmatické koncentrace souvisí se závažnými a/nebo život ohrožujícími

nežádoucími účinky, je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Současné podávání kobicistatu a léčivých přípravků, které jsou silnými induktory CYP3A (jako je

třezalka tečkovaná (

Hypericum perforatum

), rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin) může

vést ke snížení plazmatické koncentrace kobicistatu s následkem snížení jeho potencujícího účinku na

atazanavir nebo darunavir a následné ztrátě terapeutického účinku a možnému rozvoji rezistence (viz

bod 4.3).

Současné podávání se nedoporučuje

Současné podávání kobicistatu s léčivými přípravky, které jsou středně silnými až slabými induktory

CYP3A, může vést ke snížení plazmatické koncentrace kobicistatu s následkem snížení jeho

potencujícího účinku na atazanavir nebo darunavir a následné ztrátě terapeutického účinku a možnému

rozvoji rezistence. Mezi tyto přípravky patří mimo jiné etravirin, efavirenz, nevirapin a bosentan (viz

tabulka 3).

Současné podávání kobicistatu s léčivými přípravky, které inhibují CYP3A, může vést ke zvýšení

plazmatické koncentrace kobicistatu. Mezi tyto přípravky patří mimo jiné itrakonazol, ketokonazol

a vorikonazol (viz tabulka 3).

Kobicistat podávaný současně s atazanavirem nebo darunavirem se nemá používat v kombinaci s jinou

antiretrovirovou látkou, která vyžaduje optimalizaci farmakokinetiky současným podáváním

inhibitoru enzymu CYP3A4 k dosažení potřebných terapeutických plazmatických koncentrací (tj. jiný

inhibitor proteázy). Doporučení pro dávkování pro takové kombinace nebyla stanovena a současné

podávání může vést ke sníženým plazmatickým koncentracím atazanaviru, darunaviru a/nebo jiných

antiretrovirových látek vyžadujících optimalizaci farmakokinetiky s následkem ztráty antivirové

aktivity a rozvoje rezistence.

Další interakce

Interakce mezi kobicistatem a možnými současně podávanými léčivými přípravky jsou uvedeny

v tabulce 3 níže (zvýšení je označeno symbolem “↑”, snížení symbolem “↓”, beze změny symbolem

“↔”). Tyto interakce jsou založeny buď na studiích lékových interakcí, nebo se jedná

o předpokládané interakce na základě očekávané velikosti interakce a potenciálu výskytu závažných

a/nebo život ohrožujících nežádoucích účinků nebo ztráty účinnosti.

Při používání přípravku Tybost se také seznamte s údaji o lékových interakcích, které jsou uvedeny

v souhrnu údajů o přípravku pro přípravky obsahující atazanazavir nebo darunavir.

Tabulka 3: Interakce mezi kobicistatem a jinými léčivými přípravky

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

Účinky na lékové hladiny

Průměrná procentuální změna

AUC, C

max

, C

min

Doporučení týkající se současného

podávání kobicistatu 150 mg

s atazanavirem nebo darunavirem

ANTIRETROVIROTIKA

Nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI)

Tenofovir-disoproxil

Při současném podávání

tenofovir-disoproxilu

s kobicistatem se očekává

zvýšení plazmatické koncentrace

tenofoviru.

Tenofovir:

AUC: ↑ 23 %

: ↑ 55 %

Toto zvýšení není považováno za

klinicky významné a nevyžaduje úpravu

dávky tenofovir-disoproxilu.

Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI)

Efavirenz (600 mg jedna

dávka)

Při současném podávání

efavirenzu a kobicistatu se

očekává snížení plazmatické

koncentrace kobicistatu.

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↓ 13 %

: NS

V důsledku snížení plazmatických

koncentrací kobicistatu se mohou snížit

plazmatické koncentrace atazanaviru

nebo darunaviru, což může vést ke ztrátě

terapeutického účinku a rozvoji

rezistence. Současné podávání se

nedoporučuje (viz bod 4.4).

Etravirin

Interakce nebyly studovány.

Při současném podávání

etravirinu a kobicistatu se

očekává snížení plazmatické

koncentrace kobicistatu.

V důsledku snížení plazmatických

koncentrací kobicistatu se mohou snížit

plazmatické koncentrace atazanaviru

nebo darunaviru, což může vést ke ztrátě

terapeutického účinku a rozvoji

rezistence. Současné podávání se

nedoporučuje (viz bod 4.4).

Nevirapin

Interakce nebyly studovány.

Při současném podávání

nevirapinu a kobicistatu se

očekává snížení plazmatické

koncentrace kobicistatu.

Plazmatické koncentrace

nevirapinu mohou být při

současném podávání

s kobicistatem zvýšeny.

V důsledku snížení plazmatických

koncentrací kobicistatu se mohou snížit

plazmatické koncentrace atazanaviru

nebo darunaviru, což může vést ke ztrátě

terapeutického účinku a rozvoji

rezistence. Současné podávání se

nedoporučuje (viz bod 4.4).

Rilpivirin

Interakce nebyly studovány.

Při současném podávání

rilpivirinu a kobicistatu se

očekává zvýšení plazmatické

koncentrace rilpivirinu.

Neočekává se, že rilpivirin

ovlivní plazmatickou

koncentraci kobicistatu.

Není nutná úprava dávky rilpivirinu,

pokud jsou atazanavir/kobicistat nebo

darunavir/kobicistat používány současně

s rilpivirinem.

Antagonisté CCR5

Maravirok

Interakce nebyly studovány.

Maravirok je substrátem CYP3A

a jeho plazmatické koncentrace

jsou při současném podávání se

silnými inhibitory CYP3A

zvýšeny.

Při současném podávání maraviroku

a přípravku Tybost mají pacienti dostávat

maravirok v dávce 150 mg dvakrát

denně. Další podrobnosti naleznete

v souhrnu údajů o přípravku pro

maravirok.

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

Účinky na lékové hladiny

Průměrná procentuální změna

AUC, C

max

, C

min

Doporučení týkající se současného

podávání kobicistatu 150 mg

s atazanavirem nebo darunavirem

ANTIINFEKTIVA

Antimykotika

Ketokonazol

Interakce nebyly studovány.

Koncentrace ketonazolu a/nebo

kobicistatu mohou být při

současném podávání kobicistatu

zvýšeny.

Při současném podávání ketokonazolu

s přípravkem Tybost nesmí maximální

denní dávka ketokonazolu překročit

200 mg/den.

Při současném podávání je nutná

opatrnost a doporučuje se klinické

sledování.

Itrakonazol

Vorikonazol

Posakonazol

Flukonazol

Koncentrace itrakonazolu,

flukonazolu a posakonazolu

mohou být při současném

podávání kobicistatu zvýšeny.

Koncentrace vorikonazolu

mohou být při současném

podávání s kobicistatem sníženy

nebo zvýšeny.

Při současném podávání s přípravkem

Tybost se doporučuje klinické sledování.

Při současném podávání s kobicistatem

nemá maximální denní dávka

itrakonazolu překročit 200 mg/den.

Vorikonazol se nemá používat, pokud se

možný přínos nepovažuje za převažující

nad rizikem spojeným

s nepředvídatelným účinkem na

plazmatické koncentrace.

Antimykobakteriální přípravky

Rifabutin (150 mg

obden)/elvitegravir (150 mg

jednou denně)/kobicistat

(150 mg jednou denně)

Současné podávání rifabutinu,

který je silným induktorem

enzymů CYP3A, může značně

snižovat plazmatické

koncentrace kobicistatu.

Kobicistat:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 66 %

Rifabutin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

25-O-desacetyl-rifabutin:

AUC: ↑ 525 %

: ↑ 384 %

: ↑ 394 %

Současné podávání kobicistatu

a rifabutinu se nedoporučuje. Pokud je

tato kombinace potřebná, doporučená

dávka rifabutinu je 150 mg 3krát týdně

v určené dny (například pondělí-středa-

pátek).

Vzhledem k očekávané zvýšené expozici

desacetyl-rifabutinu je nutné zvýšené

sledování s ohledem na nežádoucí účinky

související s užíváním rifabutinu, včetně

neutropenie a uveitidy. Další snižování

dávek rifabutinu nebylo studováno. Je

třeba mít na paměti, že dávka 150 mg

dvakrát týdně nemusí vést k optimální

expozici rifabutinu, což může mít za

následek riziko rezistence na rifabutin

a selhání léčby.

Makrolidová antibiotika

Klarithromycin

Interakce nebyly studovány.

Koncentrace klarithromycinu

mohou být při současném

podávání s kobicistatem

zvýšeny.

Koncentrace klarithromycinu mohou být

při současném podávání s kobicistatem

zvýšeny. Pro současné podávání

s atazanavirem/kobicistatem se má zvážit

použití alternativních antibiotik.

Doporučení ohledně dávkování naleznete

v souhrnu údajů o přípravku pro

atazanavir.

Doporučení ohledně dávkování při

současném podávání klarithromycinu

s darunavirem/kobicistatem naleznete

v souhrnu údajů o přípravku pro

darunavir.

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

Účinky na lékové hladiny

Průměrná procentuální změna

AUC, C

max

, C

min

Doporučení týkající se současného

podávání kobicistatu 150 mg

s atazanavirem nebo darunavirem

CYTOSTATIKA

Dasatinib

Nilotinib

Vinblastin

Vinkristin

Interakce nebyly studovány.

Koncentrace těchto léčivých

přípravků mohou být při

současném podávání

s kobicistatem zvýšeny.

Koncentrace těchto léčivých přípravků

mohou být při současném podávání

s přípravkem Tybost zvýšeny, což vede

k možnému zvýšení výskytu nežádoucích

účinků, které obvykle souvisí s těmito

cytostatiky.

GLUKOKORTIKOIDY

Všechny kortikosteroidy s výjimkou kožních přípravků

Kortikosteroidy jsou primárně

metabolizovány CYP3A

(včetně betamethasonu,

budesonidu, flutikasonu,

mometasonu, prednisonu,

triamcinolonu).

Interakce nebyly studovány.

Plazmatické koncentrace těchto

léčivých látek mohou být

zvýšené při současném podávání

kobicistatu, což má za následek

snížení sérových koncentrací

hydrokortisonu.

Souběžné užívání kobicistatu a

kortikosteroidů, které jsou

metabolizovány CYP3A (např.

flutikason-propionátu nebo jiných

kortikosteroidů pro nazální nebo

inhalační podání) může zvýšit riziko

rozvoje systémových nežádoucích účinků

kortikosteroidů, včetně Cushingova

syndromu a adrenální suprese.

Souběžné podávání s kortikosteroidy

metabolizovanými CYP3A se

nedoporučuje, pokud možný přínos pro

pacienta nepřeváží riziko. V takovém

případě je třeba pacienty sledovat z

hlediska systémových nežádoucích

účinků kortikosteroidů. Má se zvážit

používání alternativních kortikosteroidů,

které jsou méně závislé na metabolismu

CYP3A, např. beklomethasonu pro

nazální nebo inhalační podání, a to

zejména při dlouhodobém používání.

PERORÁLNÍ ANTIDIABETIKA

Metformin

Interakce nebyly studovány.

Kobicistat způsobuje

reverzibilní inhibici MATE1

a při současném podávání

s kobicistatem mohou být

koncentrace metforminu

zvýšeny.

U pacientů užívajících přípravek Tybost

je doporučeno pečlivé sledování pacienta

a úprava dávky metforminu.

NARKOTICKÁ ANALGETIKA

Methadon

Methadon:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Není nutná žádná úprava dávkování

methadonu.

Buprenorfin/naloxon

Buprenorfin:

AUC: ↑ 35 %

: ↔

: ↑ 66 %

Naloxon:

AUC: ↓ 28 %

: ↓ 28 %

Není nutná žádná úprava dávkování

kobicistatu.

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/78905/2020EMEA/H/C/002572

Tybost (cobicistatum)

Přehled pro přípravek Tybost a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Tybost a k čemu se používá?

Tybost je léčivý přípravek určený k léčbě dospělých a dospívajících od 12 let věku (a s tělesnou

hmotností přesahující určitý limit) nakažených virem HIV-1, což je virus způsobující syndrom získané

imunodeficience (AIDS).

Přípravek Tybost neléčí přímo infekci HIV, ale podává se k posílení účinků atazanaviru nebo

darunaviru, které se používají spolu s dalšími standardními léčivými přípravky k léčbě HIV-1.

Obsahuje léčivou látku kobicistat.

Jak se přípravek Tybost používá?

Přípravek Tybost je dostupný ve formě tablet (150 mg). Doporučená dávka je jedna tableta denně

užívaná spolu s jídlem. Přípravek Tybost se podává společně s 300 mg atazanaviru jednou denně

(u pacientů s tělesnou hmotností nejméně 35 kg) nebo 800 mg darunaviru jednou denně (u pacientů

s tělesnou hmotností nejméně 40 kg).

Výdej přípravku Tybost je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit lékař, který má zkušenosti

s léčbou infekce HIV. Více informací o používání přípravku Tybost naleznete v příbalové informaci nebo

se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Tybost působí?

Léčivá látka v přípravku Tybost, kobicistat, blokuje účinek skupiny jaterních enzymů zvaných CYP3A,

které se podílejí na odbourávání léčivých přípravků v těle. Blokováním enzymů CYP3A přípravek Tybost

zpomaluje rychlost odbourávání atazanaviru a darunaviru, což prodlužuje dobu působení těchto látek

v těle.

Přípravek Tybost se užívá spolu s atazanavirem nebo darunavirem, což jsou inhibitory proteáz: blokují

enzym zvaný proteáza, který se podílí na množení viru HIV-1. Jestliže je enzym blokován, virus se

nemůže množit jako za běžných okolností, čímž se zpomaluje šíření infekce.

Léčba přípravkem Tybost a atazanavirem nebo darunavirem infekci virem HIV-1 ani AIDS nevyléčí, ale

v kombinaci s dalšími standardními léčivými přípravky proti HIV-1 může oddálit poškození imunitního

systému a rozvoj infekcí a onemocnění souvisejících s AIDS.

Jaké přínosy přípravku Tybost byly prokázány v průběhu studií?

Hlavní studie u pacientů nakažených virem HIV-1 prokázala, že přípravek Tybost byl stejně účinný jako

jiné léčivo posilující účinek léčby s názvem ritonavir.

V této studii byly oba léčivé přípravky použity k posílení účinků atazanaviru v kombinaci s jiným

standardním léčivým přípravkem proti HIV-1 obsahujícím emtricitabin a tenofovir. Po 48 týdnech

vykázalo velmi nízkou hladinu viru HIV-1 (< 50 kopií RNA/ml) přibližně 85 % pacientů užívajících

přípravek Tybost ve srovnání s přibližně 87 % pacientů užívajících ritonavir.

Z dalších údajů vyplynulo, že přípravek Tybost byl účinný jako léčivo posilující účinek atazanaviru nebo

darunaviru u dospívajících ve věku od 12 do 17 let.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Tybost?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Tybost (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10) při

jeho podávání spolu s atazanavirem jsou oční ikterus (zežloutnutí bělma očí), nauzea (pocit na

zvracení) a žloutenka (zežloutnutí kůže a očí). Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Tybost je

uveden v příbalové informaci.

Přípravek Tybost se nesmí užívat společně s řadou dalších léčivých přípravků, které ovlivňují způsob,

jakým je přípravek Tybost odbouráván, nebo jejichž účinek je přípravkem Tybost ovlivněn. Úplný

seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Tybost registrován v EU?

Studie prokázaly, že přípravek Tybost je v rámci posílení účinků atazanaviru stejně účinný jako

ritonavir, přičemž na základě údajů o vlivu přípravku Tybost na hladiny darunaviru v těle se podobný

účinek předpokládá i u darunaviru. Navíc neexistují žádné obavy týkající se bezpečnosti, které by

bránily užívání přípravku Tybost spolu s atazanavirem nebo darunavirem.

Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy přípravku Tybost převyšují jeho

rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Tybost?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Tybost, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Tybost průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Tybost jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Tybost

Přípravku Tybost bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 19. září 2013.

Další informace o přípravku Tybost jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/tybost

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 02-2020.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace