TULIP COMBI 5MG/10MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AMLODIPIN-BESILÁT (AMLODIPINI BESILAS) ; TRIHYDRÁT VÁPENATÉ SOLI ATORVASTATINU (ATORVASTATINUM CALCICUM TRIHYDRICUM)
Dostupné s:
Sandoz s.r.o., Praha
ATC kód:
C10BX03
INN (Mezinárodní Name):
AMLODIPINE BESILATE (AMLODIPINE BESYLATE) ; TRIHYDRATE CALCIUM SALT OF ATORVASTATIN (ATORVASTATIN CALCIUM)
Dávkování:
5MG/10MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100; 50; 28; 30; 90
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ATORVASTATIN A AMLODIPIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
83/ 026/17-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls93222/2019

a sukls184140/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Tulip Combi 5 mg/10 mg

potahované tablety

Tulip Combi 5 mg/20 mg

potahované tablety

Tulip Combi 10 mg/20 mg

potahované tablety

amlodipinum/atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Tulip Combi a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tulip Combi užívat

3. Jak se přípravek Tulip Combi užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Tulip Combi uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Tulip Combi a k čemu se používá

Přípravek Tulip Combi je kombinovaný přípravek, který obsahuje dvě léčivé látky, amlodipin a

atorvastatin.

Tulip Combi 5 mg / 10 mg potahované tablety

Přípravek Tulip Combi je určen pro náhradní léčbu u těch pacientů, kteří jsou dostatečně léčeni

amlodipinem a atorvastatinem podávanými samostatně ve stejných dávkách, které jsou v kombinaci,

při léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo chronické stabilní anginy pectoris a/nebo Prinzmetalovy

anginy u dospělých, kteří dále trpí jedním z následujících stavů:

zvýšené hladiny cholesterolu (stav nazývaný primární hypercholesterolémie) nebo současně

zvýšené hladiny cholesterolu a triglyceridů (stav nazývaný kombinovaná nebo smíšená

hyperlipidémie).

zvýšené hladiny cholesterolu dědičného původu (stav nazývaný homozygotní familiární

hypercholesterolémie).

potřeba prevence kardiovaskulárních příhod u dospělých pacientů, u kterých je odhadované

vysoké riziko vniku první kardiovaskulární příhody, jako doplněk k úpravě dalších rizikových

faktorů.

Tulip Combi 5 mg / 20 mg potahované tablety

Tulip Combi 10 mg / 20 mg potahované tablety

Přípravek Tulip Combi je určen pro náhradní léčbu u těch pacientů, kteří jsou dostatečně léčeni

amlodipinem a atorvastatinem podávanými samostatně ve stejných dávkách, které jsou v kombinaci,

při léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo chronické stabilní anginy pectoris a/nebo Prinzmetalovy

anginy u dospělých, kteří dále trpí jedním z následujících stavů:

zvýšené hladiny cholesterolu (stav nazývaný primární hypercholesterolémie) nebo současně

zvýšené hladiny cholesterolu a triglyceridů (stav nazývaný kombinovaná nebo smíšená

hyperlipidémie).

zvýšené hladiny cholesterolu dědičného původu (stav nazývaný homozygotní familiární

hypercholesterolémie).

Přípravek Tulip Combi není určen pro počáteční léčbu. Jakmile začnete užívat přípravek Tulip Combi,

musíte přestat užívat jednotlivé léčivé látky (léčivé přípravky obsahující amlodipin a atorvastatin).

Během léčby musíte i nadále dodržovat standardní cholesterol snižující dietu.

Pokud se Váš lékař domnívá, že jsou pro Vás vhodné obě léčivé látky zvlášť, nebo pokud již užíváte

léčivé přípravky s obsahem těchto léčivých látek, může Vám lékař předepsat přípravek Tulip Combi.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tulip Combi užívat

Neužívejte přípravek Tulip Combi:

jestliže jste alergický(á) na amlodipin nebo jiné léky odvozené od dihydropyridinu (nazývané

„blokátory vápníkového kanálu“) nebo jestliže jste alergický(á) na atorvastatin nebo jiné

statiny (léky používané ke snížení hladiny lipidů v krvi) nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže máte velmi nízký krevní tlak (hypotenze);

jestliže Vás postihl šok, včetně kardiogenního šoku (nedostatečné zásobení tkání krví);

jestliže máte zúžení aortální srdeční chlopně (stenóza aorty);

jestliže po srdečním infarktu trpíte jistým typem srdečního selhání;

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění jater;

jestliže jste někdy měl(a) neobvyklé výsledky krevních jaterních testů nejasné příčiny;

jestliže jste těhotná nebo těhotenství plánujete;

jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci;

jestliže kojíte;

jestliže používáte k léčbě hepatitidy C kombinaci glekaprevir/pibrentasvir;

pokud užíváte itrakonazol, ketokonazol a telithromycin.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tulip Combi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

pokud máte srdeční selhání;

pokud jste nedávno prodělal(a) srdeční infarkt;

jestliže máte závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize);

pokud máte poruchu funkce jater;

pokud trpíte onemocněním ledvin;

pokud trpíte hypotyreózou (snížená funkce štítné žlázy);

pokud jste v minulosti trpěl(a) opakovanými nebo nevysvětlenými bolestmi svalů, pokud máte

v osobní anamnéze nebo rodinné anamnéze problémy se svaly;

pokud se u Vás v minulosti objevily svalové obtíže během léčby jinými léky snižujícími

hladinu tuků v krvi (např. statiny nebo fibráty);

pokud pravidelně konzumujete nadměrné množství alkoholu;

pokud jste v minulosti prodělal(a) onemocnění jater;

pokud je Vám více než 70 let;

pokud jste v minulosti měl(a) mozkovou mrtvici s krvácením do mozku nebo pokud máte po

předchozí mozkové mrtvici v mozku malé kapsy s tekutinou;

pokud máte cukrovku nebo jste cukrovkou ohrožen(a)

Během léčby tímto přípravkem Vás lékař bude pečlivě sledovat. Riziko vzniku cukrovky je

pravděpodobné, pokud máte vysoké hladiny cukrů a tuků v krvi, nadváhu a vysoký krevní

tlak;

jestliže užíváte některý z následujících léků: ketokonazol, itrakonazol (léky používané k léčbě

houbových a plísňových infekcí), telithromycin (antibiotikum);

pokud užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu

fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace

kyseliny fusidové a přípravku Tulip Combi může vést k závažným svalovým obtížím

(rhabdomyolýza);

máte-li závažné selhání dýchání.

V každém z těchto případů Vám lékař před léčbou přípravkem Tulip Combi provede krevní testy, na

jejich základě bude moci určit riziko svalových nežádoucích účinků (a pravděpodobně je bude

provádět i v průběhu léčby). Bylo pozorováno, že riziko svalových nežádoucích účinků, např.

rhabdomyolýzy (rozpad svalových buněk), je zvýšeno při souběžném užívání určitých léků (viz bod 2

„Další léčivé přípravky a přípravek Tulip Combi“).

Svého lékaře nebo lékárníka rovněž informujte, pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro

určení a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Děti a dospívající

Používání přípravku Tulip Combi se u dětí a dospívajících nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Tulip Combi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé z těchto léků se mohou s přípravkem Tulip Combi navzájem ovlivňovat. Toto vzájemné

ovlivnění může vést k nižší účinnosti jednoho nebo obou léků. Také to může zvýšit riziko nebo

závažnost některých nežádoucích účinků, včetně významného onemocnění svalů, nazývaného

rhabdomyolýza a myopatie (popsané v bodu 4):

některá antibiotika (proti bakteriálním infekcím), např. rifampicin nebo tzv. makrolidová

antibiotika, např. erythromycin, klarithromycin, telithromycin, nebo některé léky k léčbě

plísňových infekcí, mimo jiné ketokonazol, itrakonazol, posakonazol;

pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou ústy (perorálně) k léčbě bakteriální infekce,

budete muset dočasně přerušit léčbu tímto přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy bude

bezpečné v léčbě přípravkem Tulip Combi pokračovat. Užívání přípravku Tulip Combi s

kyselinou fusidovou může vzácně vést k svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů

(příznaky tzv. rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4

;

léky používané k regulaci hladin lipidů: fibráty (např. gemfibrozil) nebo kolestipol;

léky používané k potlačení abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika), např. digoxin,

amiodaron, verapamil, diltiazem;

léky, které mění činnost imunitního systému, např. cyklosporin, takrolimus;

léky používané k léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, sachinavir,

fosamprevir, darunavir, nelfinavir, efavirenz, delavirdin, kombinace tipranavir/ritonavir;

léky používané k léčbě depresí, např. imipramin;

léky používané k léčbě problémů s duševním zdravím, např. neuroleptika;

léky používané na srdeční selhání, např. léky nazývané betablokátory;

léky používané při léčbě vysokého krevního tlaku, např. antagonistré angiotensinového

receptoru II, inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) a diuretika;

alfablokátory používané k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění prostaty (např.

prazosin, alfuzosin, doxazosin, tamsulosin, terazosin);

sildenafil (používá se k léčbě erektilní dysfunkce);

dantrolen a baklofen (léky k uvolnění svalů);

steroidy;

třezalka tečkovaná;

ezetimib (snižuje hladiny cholesterolu);

warfarin (snižuje srážlivost krve);

perorální (podávaná ústy) antikoncepce;

stiripentol (léky proti křečím k léčbě epilepsie);

cimetidin (používá se na pálení žáhy a peptické vředy);

fenazon (lék proti bolesti);

kolchicin (používá se k léčbě dny);

boceprevir, telaprevir a kombinace elbasvir/grazoprevir (používají se k léčbě nemocí jater jako

je hepatitida C);

antacida (obsahující hořčík a hliník, která se používají na poruchy trávení);

tetrakosaktid (používá se jako diagnostická látka);

amifostin (používá se k léčbě rakoviny);

sirolimus, temsirolimus, everolimus.

Přípravek Tulip Combi s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Tulip Combi lze užívat kdykoli v průběhu dne, s jídlem nebo bez jídla.

Grapefruitový džus

Nepijte grapefruitový džus a nejezte grapefruit, jestliže užíváte Tulip Combi. To proto, že grapefruit a

grapefruitová šťáva mohou změnit účinek tohoto léku.

Alkohol

Během léčby přípravkem Tulip Combi se vyhýbejte nadměrné konzumaci alkoholu. (Viz bod

„Upozornění a opatření“).

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste těhotná, kojíte nebo plánujete otěhotnět, přípravek Tulip Combi neužívejte.

Pokud jste v plodném věku, musíte během léčby přípravkem Tulip Combi používat účinnou

antikoncepci.

Pokud kojíte, přípravek Tulip Combi neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tulip Combi může mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud tablety způsobují

pocit nevolnosti, závratě, únavu nebo bolest hlavy, neřiďte vozidlo a neobsluhujte stroje a

okamžitě kontaktujte svého lékaře.

3.

Jak se přípravek Tulip Combi užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Dávku určí lékař.

Podle výsledků titrace dávky je doporučená dávka 1 tableta.

Tablety přípravku Tulip Combi se polykají celé a zapíjejí se vodou. Tablety se podávají ústy a mohou

být užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem, nebo bez jídla. Měl(a) byste se však snažit přípravek

užívat každý den ve stejnou dobu.

Od začátku léčby dodržujte dietu se sníženým obsahem tuků doporučenou lékařem, zvláště v případě

diet se sníženým obsahem tuků; nekuřte a pravidelně cvičte.

Použití u dětí a dospívajících

Tento přípravek se u dětí a dospívajících nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tulip Combi, než jste měl(a)

Užití příliš velkého množství tablet může vést k přílišnému nebo dokonce nebezpečnému poklesu

krevního tlaku: Můžete mít pocit závratí, točení hlavy, na omdlení nebo slabosti. Pokud je pokles talku

dostatečně závažný, může dojít k šoku. Kůže může být studená a lepivá a mohl(a) byste ztratit vědomí.

Obraťte se na svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice. Zbývající tablety, balení a celou

krabičku vezměte s sebou, aby pracovníci nemocnice byli schopni snadno zjistit druh přípravku, který

užíváte.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tulip Combi

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Tulip Combi, užijte další dávku ve stanovenou dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tulip Combi

Bez porady s lékařem přípravek Tulip Combi brát nepřestávejte.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se vyskytne kterýkoli z níže uvedených závažných nežádoucích účinků

nebo příznaků

,

přestaňte

tablety

užívat a okamžitě vyhledejte lékaře

nebo jděte na nejbližší pohotovost.

Méně časté

: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí

abnormální srdeční rytmus;

zánět slinivky břišní, který se projeví těžkou bolestí břicha a zad doprovázenou velmi špatnými

pocity;

zánět jater (hepatitida), který může způsobit zežloutnutí kůže a očí, pocit na zvracení, ztrátu chuti

k jídlu a ztmavnutí moči.

Vzácné

: mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí

závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, což může vést k

velkým potížím při dýchání a polykání a kopřivce (angioedém, Quinckeho edém);

závažné onemocnění se silným olupováním a otokem kůže, závažné svědění, puchýřovatění

kůže, rtů, úst, očí, pohlavních orgánů doprovázené horečkou, kožní vyrážka s růžovo-

červenými skvrnami, zvláště na dlaních nebo ploskách nohou, které mohou puchýřovatět

(Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, bulózní dermatitida včetně

multiformního erytému);

svalová slabost, citlivost, bolestivost, přetržení svalů nebo červenohnědé zbarvení moči,

zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu. To může být způsobeno

abnormálním rozpadem svalů (nazývá se to rhabdomyolýza). Abnormální rozpad svalů

nemusí vždy ustoupit, ani když atorvastatin vysadíte, a může vést k život ohrožujícím

problémům s ledvinami.

Velmi vzácné

: mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí

závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dýcháním nebo závratě (anafylaxe);

srdeční záchvat;

Pokud máte kůži a oči žluté, máte pocit únavy nebo slabosti, máte tmavou moč nebo bledou

stolici, ztrácíte chuť k jídlu a máte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením

nebo podlitinami, může to být příznakem závažných jaterních potíží;

onemocnění lupus-like syndrom (zahrnující vyrážku, poruchy kloubů a poruchy krevních

buněk).

Další možné nežádoucí účinky přípravku Tulip Combi:

Velmi časté

: mohou postihnout více než 1 z 10 lidí

otoky (zadržování tekutin).

Časté

: mohou postihnout až 1 z 10 lidí

alergické reakce;

bolesti hlavy, točení hlavy, malátnost (zvláště na začátku léčby), únava;

pocit slabosti;

zarudnutí;

zánět nosních cest dýchacích, bolesti v hrdle, krvácení z nosu;

pocit na zvracení, bolesti žaludku, poruchy trávení, změna v chození na stolici (včetně průjmu,

zácpy a plynatosti);

bolesti svalů a kloubů, svalové křeče, bolesti zad, otoky kotníků nebo jiných kloubů, bolesti

nohou a paží;

zvýšení hladin cukru v krvi (pacienti s cukrovkou by měli nadále pečlivě sledovat svůj krevní

cukr), zvýšení kreatinkinázy v krvi, výsledky krevních testů ukazující, že játra nefungují

normálně.

bušení srdce;

dušnost;

poruchy vidění (včetně dvojitého vidění).

Méně časté

: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí

ztráta chuti k jídlu;

snížení hladin cukru v krvi (pacienti s cukrovkou mají nadále pečlivě sledovat hladiny krevního

cukru);

poruchy spánku, noční můry, změny nálady (včetně úzkosti), deprese, třes, poškození

senzorických nervů (snížené čití, necitlivost nebo mravenčení) v končetinách, ztráta paměti;

rozmazané vidění, bzučení nebo hučení v uších;

mdloby, nízký krevní tlak (hypotenze);

kýchání/výtok z nosu vyvolané zánětem nosní výstelky (rhinitida) kašel;

sucho v ústech, poruchy vnímání chutí, říhání, zvracení;

vypadávání vlasů, tvorba modřin nebo malé krvácivé skvrny pod kůží (purpura), změna barvy

kůže, kožní vyrážka nebo svědění, kopřivka, nadměrné pocení;

bolesti šíje, svalová slabost;

poruchy močových cest (včetně velkého výdeje moči v noci a častějšího močení), impotence,

zvětšení prsou u mužů;

pocit nemoci, bolesti na hrudi, horečka, bolest;

oteklé ruce nebo nohy;

přítomnost bílých krvinek v moči;

bolesti v horní a dolní části břicha.

Vzácné

: mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí

snížení počtu krevních destiček;

zmatenost;

periferní neuropatie (nemoc nervového systému, která může vést ke slabosti, mravenčení nebo

necitlivosti);

zežloutnutí kůže nebo bělma očí (cholestáza);

těžký zánět svalů, silné bolesti nebo spasmy svalů, které mohou velmi vzácně vést k

rhabdomyolýze (rozpad svalových buněk);

zánět šlach, poškození šlach;

bolest na hrudi (angina pectoris).

Velmi vzácné

: mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí

snížení počtu bílých krvinek;

ztuhlost nebo nadměrné svalové napětí;

zánět malých cév;

ztráta sluchu;

bolesti žaludku (zánět žaludku), otok dásní (hyperplázie dásní);

zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů;

silné zarudnutí a olupování kůže (exfoliativ

dermatitida);

zvýšená citlivost na sluneční světlo (fotosenzitivita);

zvýšení hladin cukru v krvi.

Není známo:

z dostupných údajů nelze četnost určit:

konstantní svalová slabost;

třes, ztuhlý postoj, maskovitý obličej, pomalé a šoupavé pohyby, nevyvážená chůze.

Možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů (léky stejného typu jako atorvastatin):

sexuální potíže;

dýchací potíže včetně přetrvávajícího kašle a / nebo dušnosti nebo horečky;

diabetes. To je pravděpodobnější, pokud máte vysokou hladinu cukrů a tuků v krvi, máte

nadváhu a máte vysoký krevní tlak. Během užívání tohoto léku vás lékař bude sledovat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Tulip Combi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na papírové krabičce a blistru.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Tulip Combi obsahuje

Léčivými látkami jsou amlodipinum a atorvastatinum.

Tulip Combi 5 mg / 10 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (ve formě amlodipini besilas) a

atorvastatinum 10 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

Tulip Combi 5 mg / 20 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (ve formě amlodipini besilas) a

atorvastatinum 20 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

Tulip Combi 10 mg / 20 mg potahované tablety}

Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 10 mg (ve formě amlodipini besilas) a

atorvastatinum 20 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa 101, mikrokrystalická celulosa 12, těžký zásaditý uhličitan

hořečnatý, natrium-lauryl-sulfát, hyprolosa, sodná sůl kroskarmelosy, mannitol

oxid hořečnatý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát

Potah tablety

Tulip Combi 5 mg / 10 mg potahované tablety

Modrý potah – složený z: polyvinylalkoholu, oxidu titaničitého (E 171), makrogolu 4000, mastku,

indigokarminu (E 132)

Tulip Combi 5 mg / 20 mg potahované tablety

Bílý potah – složený z: polyvinylalkoholu, oxidu titaničitého (E 171), makrogolu 4000, mastku

Tulip Combi 10 mg / 20 mg potahované tablety

Žlutý potah – složený z: polyvinylalkoholu, oxidu titaničitého (E 171), makrogolu 4000, mastku,

žlutého oxidu železitého (E 172)

Jak přípravek

Tulip Combi

vypadá a co obsahuje toto balení

Tulip Combi 5 mg / 10 mg potahované tablety

kulaté, bikonvexní, modré potahované tablety o průměru 10 mm.

Tulip Combi 5 mg / 20 mg potahované tablety

kulaté, bikonvexní, bílé nebo téměř bílé potahované tablety o průměru 16 mm.

Tulip Combi 10 mg / 20 mg potahované tablety

oválné, bikonvexní, žluté potahované tablety o rozměrech 14 mm x 8 mm.

Přípravek Tulip Combi je balen v OPA/Al/PVC/Al blistru

Velikosti balení: 28, 30, 50, 90 a 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registrac

i:

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Německo

T

ento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy

:

Česká republika

Tulip Combi

Polsko

Amlosatin

Bulharsko

Tulip Duo

T

ato příbalová informace byla naposledy

revidována

: 14. 8. 2019

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls106253/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tulip Combi 5 mg/10 mg potahované tablety

Tulip Combi 5 mg/20 mg potahované tablety

Tulip Combi 10 mg/20 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

5 mg / 10 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (ve formě amlodipini besilas) a

atorvastatinum 10 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

5 mg / 20 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (ve formě amlodipini besilas) a

atorvastatinum 20 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

10 mg / 20 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 10 mg (ve formě amlodipini besilas) a

atorvastatinum 20 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Tulip Combi 5 mg / 10 mg potahované tablety

Kulaté, bikonvexní, modré potahované tablety o průměru 10 mm.

Tulip Combi 5 mg / 20 mg potahované tablety

Kulaté, bikonvexní, bílé nebo téměř bílé potahované tablety o průměru 16 mm.

Tulip Combi 10 mg / 20 mg potahované tablety

Oválné, bikonvexní, žluté potahované tablety o rozměrech 14 mm x 8 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tulip Combi 5 mg / 10 mg potahované tablety

Přípravek Tulip Combi 5 mg / 10 mg je indikován k substituční terapii u těch pacientů, kteří jsou

adekvátně kontrolováni současným podáváním amlodipinu a atorvastatinu ve stejné dávce, jaká je

obsažena v kombinaci, k léčbě hypertenzí a/nebo chronické stabilní anginy pectoris a/nebo

Prinzmetalovy anginy u dospělých pacientů, kteří současně mají jeden z následujících stavů:

primární hypercholesterolémie, včetně familiární hypercholesterolémie (heterozygotní forma)

nebo kombinované (smíšené) hyperlipidemie (odpovídající typu IIa nebo typu IIb podle

Fredricksona).

homozygotní familiární hypercholesterolémie.

potřeba prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů, u kterých je odhadované vysoké riziko

vniku první kardiovaskulární příhody (viz bod 5.1), jako doplněk k úpravě dalších rizikových

faktorů.

Tulip Combi 5 mg / 20 mg potahované tablety

Tulip Combi 10 mg / 20 mg potahované tablety

Přípravek Tulip Combi 5 mg / 20 mg (10 mg / 20 mg) je indikován k substituční terapii u těch

pacientů, kteří jsou adekvátně kontrolováni současným podáváním amlodipinu a atorvastatinu ve

stejné dávce, jaká je obsažena v kombinaci, k léčbě hypertenzí a/nebo chronické stabilní anginy

pectoris a/nebo Prinzmetalovy anginy u dospělých pacientů, kteří současně mají jeden z následujících

stavů:

primární hypercholesterolémie, včetně familiární hypercholesterolémie (heterozygotní forma)

nebo kombinované (smíšené) hyperlipidemie (odpovídající typu IIa nebo typu IIb podle

Fredricksona).

homozygotní familiární hypercholesterolémie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Přípravek Tulip Combi se nedoporučuje pro počáteční terapii. Dávka přípravku Tulip Combi má být

stanovena titrací jednotlivých léčivých látek na základě dávkování a způsobu podání amlodipinu a

atorvastatinu.

Ve shodě s výsledky titrace je doporučená dávka jedna tableta.

V případě potřeby úpravy dávky léčivých látek obsažených v kombinovaném přípravku z jakékoli

příčiny (např. nově diagnostikovaná komorbidita, interakce atd.) je třeba ke stanovení dávek

pacientům nasadit léčbu jednotlivými látkami. Poté, co se dosáhne stabilního dávkování, lze zvážit

opětovné nasazení kombinovaného přípravku.

Přípravek Tulip Combi lze používat buď samotný nebo v kombinaci s antihypertenzivy, ale nemá se

užívat v kombinaci s dalšími blokátory vápníkového kanálu nebo dalším statinem.

Starší pacienti

Účinnost a bezpečnost u pacientů starších než 70 let užívajících doporučené dávky je podobná

účinnosti a bezpečnosti u obecné populace. Dávka amlodipinu se má zvyšovat opatrně (viz body 4.4 a

5.2).

Pediatrická populace

Přípravek Tulip Combi se u dětí a dospívajících kvůli nedostatku údajů o účinnosti a bezpečnosti

nedoporučuje.

Porucha funkce jater

Při podávání atorvastatinu pacientům s poruchou funkce jater je potřebná opatrnost (viz body 4.4 a

5.2). Atorvastatin je u pacientů s aktivním onemocněním jater kontraindikován (viz bod 4.3).

U amlodipinu nebylo u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater ještě doporučení

týkající se dávkování stanoveno; proto se má dávka stanovovat opatrně a má se začínat na spodní

hranici dávkovacího rozmezí (viz body 4.4 a 5.2). Farmakokinetika amlodipinu u pacientů s těžkou

poruchou funkce jater nebyla studována. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater je třeba začínat

nejnižší dávkou amlodipinu a tu pomalu titrovat.

Při stanovení optimální počáteční a udržovací dávky u pacientů s poruchou funkce jater je třeba dávku

vytitrovat individuálně pro každého pacienta za použití samostatných přípravků obsahujících

amlodipin a atorvastatin.

Porucha funkce ledvin

Změny koncentrací amlodipinu v plasmě nekorelují se stupněm poruchy funkce ledvin a onemocnění

ledvin neovlivňuje koncentraci atorvastatinu v plasmě ani jeho účinek na lipidy. Proto není úprava

dávek potřebná (viz bod 4.4).

Amlodipin není dialyzovatelný.

Způsob podání

Přípravek Tulip Combi je určen k perorálnímu podání.

Přípravek Tulip Combi se může užívat kdykoli v průběhu dne s jídlem nebo bez jídla.

Souběžné podávání s jinými léčivými přípravky

U pacientů užívajících antivirotika elbasvir/grazoprevir proti hepatitidě C souběžně s atorvastatinem

nesmí dávka atorvastatinu překročit 20 mg/den (viz body 4.4 a 4.5).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky, dihydropyridiny nebo statiny nebo na kteroukoli pomocnou

látku uvedenou v bodě 6.1

Těžká hypotenze

Šok (včetně kardiogenního šoku)

Obstrukce výtokového traktu levé komory (např. pokročilá aortální stenóza)

Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu

Aktivní jaterní onemocnění nebo neobjasněné přetrvávající zvýšení sérových aminotransferáz

na více než trojnásobek horních normálních hodnot (viz bod 4.4)

Těhotenství, období kojení a ženy ve fertilním věku, které nepoužívají vhodnou kontracepční

metodu (viz bod 4.6)

U pacientů léčených antivirotiky glekaprevirem/pibrentasvirem proti hepatitidě C

V kombinaci s itrakonazolem, ketokonazolem a telithromycinem (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Srdeční selhání

Pacienti se srdečním selháním mají být léčeni s opatrností. V dlouhodobé, placebem kontrolované

studii u pacientů se závažným srdečním selháním stupně NYHA III a IV byl vyšší výskyt hlášení

plicního edému ve skupině léčené amlodipinem než ve skupině s placebem (viz bod 5.1). Blokátory

kalciového kanálu, včetně amlodipinu, je u pacientů s městnavým srdečním selháním třeba používat s

opatrností, protože mohou zvyšovat riziko kardiovaskulárních příhod v budoucnosti a riziko mortality.

Hypertenzní krize

Bezpečnost a účinnost amlodipinu u hypertenzní krize nebyla stanovena.

Porucha funkce jater

Před zahájením léčby atorvastatinem mají být provedeny funkční jaterní testy a poté mají být

prováděny pravidelně. Funkční jaterní testy je třeba provést u pacientů, u kterých se objeví během

léčby přípravkem Tulip Combi známky nebo příznaky svědčící pro poškození jater. Pacienti, u kterých

se objeví zvýšené hladiny aminotransferáz, mají být sledováni, dokud se abnormality neupraví. Pokud

přetrvává více než trojnásobně zvýšená hladina aminotransferáz oproti horní hranici normálních

hodnot (ULN), doporučuje se snížit dávku nebo ukončit léčbu přípravkem Tulip Combi (viz bod 4.8).

U pacientů s poruchou jaterních funkcí je poločas amlodipinu prodloužen a hodnoty AUC jsou vyšší;

doporučené dávkování nebylo stanoveno. Amlodipin je proto třeba podávat v počáteční dávce na dolní

hranici dávkovacího rozmezí a je třeba opatrnosti jak při počáteční léčbě, tak při zvyšování dávky. U

pacientů s těžkou poruchou funkce jater může být třeba pomalá titrace dávky a pečlivé sledování.

S ohledem na přítomnost léčivé látky atorvastatinum, má být přípravek Tulip Combi podáván s

opatrností pacientům, kteří konzumují značné množství alkoholu a/nebo mají v anamnéze jaterní

onemocnění.

Prevence cévní mozkové příhody agresivním snížením hladiny cholesterolu (Stroke Prevention by

Aggressive Reduction in Cholesterol Levels - studie SPARCL)

Z post-hoc analýzy podtypů cévních mozkových příhod u pacientů bez ischemické choroby srdeční s

nedávno prodělanou cévní mozkovou příhodou nebo s transitorní ischemickou atakou (TIA) vyplývá,

že existuje vyšší incidence hemoragické CMP u pacientů, kteří zahájili léčbu atorvastatinem v dávce

80 mg než u placeba. Toto zvýšené riziko bylo zaznamenáno především u pacientů s hemoragickou

CMP nebo lakunárním infarktem prodělanými před vstupem do studie. U pacientů s prodělanou

hemoragickou CMP nebo lakunárním infarktem je poměr rizika a přínosu užívání atorvastatinu v

dávce 80 mg nejistý a před zahájením léčby je nutné vzít v úvahu případné riziko hemoragické CMP

(viz bod 5.1).

Vliv na kosterní svalstvo

Atorvastatin, stejně jako ostatní zástupci inhibitorů HMG-CoA reduktázy, může mít ve vzácných

případech vliv na kosterní svalstvo a může vyvolávat myalgie, myozitidy a myopatie, které mohou

progredovat do rhabdomyolýzy – potenciálně život ohrožující stav charakterizovaný výrazně

zvýšenými hladinami kreatinkinázy (CK) (> 10x ULN - horní hranice normálních hodnot),

myoglobinemií a myoglobinurií, který může vyústit v renální selhání a

ve vzácných případech může

končit fatálně

U asymptomatických pacientů léčených statiny není pravidelná kontrola hladin kreatinkinázy (CK) či

jiných svalových enzymů doporučována. Sledování kreatinkinázy (CK) je doporučováno před

zahájením a v průběhu léčby jakýmkoliv statinem u pacientů s predisponujícími faktory pro vznik

rabdomyolýzy a s příznaky svalového onemocnění (viz níže).

V průběhu nebo po ukončení léčby některými statiny byl velmi vzácně hlášen výskyt imunitně

zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM). Klinicky je IMNM charakterizována přetrvávající

slabostí proximálních svalů a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory vysazení léčby

statiny.

Před zahájením léčby

U pacientů s predisponujícími faktory pro vznik rhabdomyolýzy je třeba přípravek Tulip Combi

předepisovat s opatrností. Před zahájením léčby pomocí statinů je nutné změřit hladinu kreatinkinázy

(CK) v následujících případech:

porucha funkce ledvin;

hypotyreóza;

osobní nebo rodinná anamnéza dědičného svalového onemocnění;

svalová toxicita způsobená statiny nebo fibráty v anamnéze;

jaterní onemocnění v anamnéze a/nebo konzumace značného množství alkoholu;

u starších pacientů (věk > 70 let), nezbytnost tohoto opatření je třeba zvážit podle přítomnosti

dalších faktorů predisponujících pro vznik rhabdomyolýzy.

stavy, kdy může dojít ke zvýšení hladin v plasmě, jako jsou interakce (viz bod 4.5) a zvláštní

populace včetně genetických subpopulací (viz bod 5.2).

V těchto případech je třeba zvážit poměr rizika ku prospěchu léčby a pacienty s touto anamnézou se

doporučuje klinicky sledovat. Jsou-li hladiny CK již před zahájením terapie významně zvýšené (> 5x

ULN), léčba by neměla být zahájena.

Měření kreatinkinázy

Plasmatická hladina kreatinkinázy (CK) by neměla být měřena po namáhavém cvičení nebo za

přítomnosti jiné pravděpodobné příčiny zvýšení hladiny CK, jež by mohla ztěžovat správnou

interpretaci výsledných hodnot. Jsou-li hladiny CK významně zvýšené již před začátkem léčby (> 5x

ULN), je potřeba tyto hodnoty potvrdit systematickým opakovaným měřením během následujících 5

až 7 dnů.

Opatření během léčby

Pacient musí být na začátku terapie poučen o nutnosti okamžitého hlášení výskytu bolesti

svalů, svalových křečí nebo svalové slabosti, zvláště jsou-li tyto stavy provázeny celkovým

pocitem nemoci nebo horečkou.

Objeví-li se u pacienta tyto symptomy během léčby, je třeba u něj změřit hladiny CK. Jsou-li

hladiny CK významně zvýšené (> 5x ULN), léčbu je třeba ukončit.

Jsou-li svalové symptomy závažné a snižují-li denní komfort pacienta, je třeba uvážit vysazení

léčby, i když hladiny CK jsou ≤ 5x ULN.

Pokud příznaky vymizí a hladiny CK se vrátí k normě, je možné zvážit další podávání

přípravku Tulip Combi v nejnižších dávkách za pečlivého sledování pacienta.

Pokud dojde ke klinicky významnému zvýšení hladiny CK (> 10x ULN) nebo pokud je

diagnostikována rhabdomyolýza nebo je na ni podezření, přípravek Tulip Combi se musí

vysadit.

Amlodipin nemá žádný účinek na laboratorní parametry.

Souběžná léčba s jinými léčivými přípravky

Riziko rhabdomyolýzy se zvyšuje, jestliže se přípravek Tulip Combi podává konkomitantně s určitými

léčivými přípravky, které mohou zvyšovat plasmatickou koncentraci atorvastatinu, jako jsou potentní

inhibitory CYP3A4 nebo transportních proteinů (např. cyklosporin, telithromycin, klarithromycin,

delavirdin, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol a inhibitory HIV proteáz

včetně ritonaviru, lopinaviru, atazanaviru, indinaviru, darunaviru, tipranaviru/ritonaviru atd.). Riziko

myopatie se také může zvýšit při konkomitantním podávání gemfibrozilu a jiných derivátů kyseliny

fibrové, antivirotik k léčbě hepatitidy C (bocepreviru, telapreviru, elbasviru/grazopreviru),

erythromycinu, niacinu nebo ezetimibu. Pokud je to možné, má se namísto těchto léčivých přípravků

zvážit jiná léčba, při které k interakcím nedochází.

V případě, že je podávání těchto léčivých přípravků současně s atorvastatinem nezbytné, je třeba

pečlivě zvážit přínosy a rizika souběžné medikace. Pokud jsou pacienti léčeni přípravky, které zvyšují

plasmatickou koncentraci atorvastatinu, doporučuje se nižší maximální dávka atorvastatinu. Navíc, v

případě silných inhibitorů CYP3A4, je třeba zvážit nižší počáteční dávku, přičemž se doporučuje

vhodné klinické sledování těchto pacientů (viz bod 4.5).

Přípravek Tulip Combi se nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou nebo

během 7 dnů po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémové podání

kyseliny fusidové považováno za nezbytné, se musí po dobu léčby kyselinou fusidovou přerušit léčba

statinem. U pacientů užívajících současně kyselinu fusidovou a statiny byly hlášeny případy

rhabdomyolýzy (včetně fatálních) (viz bod 4.5). Pacienta je třeba poučit, aby ihned vyhledal lékařskou

pomoc, pokud se u něj objeví jakékoli příznaky svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů.

Léčbu statinem je možné znovu zahájit 7 dní po poslední dávce kyseliny fusidové. Za výjimečných

okolností, kdy je potřebné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např. při léčbě

závažných infekcí, lze zvážit současné podávání přípravku Tulip Combi a kyseliny fusidové pouze v

individuálních případech a pod pečlivým lékařským dohledem.

Intersticiální plicní onemocnění

Po užití některých statinů byly hlášeny výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění,

především u dlouhodobé léčby (viz bod 4.8). Projevy mohou zahrnovat dušnost, neproduktivní kašel a

zhoršení celkového zdravotního stavu (únava, úbytek tělesné hmotnosti a horečka). Je-li u pacienta

podezření rozvoje intersticiálního plicního onemocnění, je nutné léčbu statiny vysadit.

Diabetes mellitus

Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukosy v krvi, přičemž u některých pacientů s

vysokým rizikem vzniku diabetu mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje diabetologickou

péči. Toto riziko je však převáženo snížením kardiovaskulárního rizika a není proto důvod pro

ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu (glukosa nalačno 5,6 až 6,9

mmol/l, BMI > 30 kg/m

, zvýšení triglyceridů, hypertenze) mají být klinicky a biochemicky sledováni

v souladu s národními doporučeními.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Lékové interakce při kombinovaném podávání léků

Data ze studie, ve které se zdravým jedincům podávala denní dávka 10 mg amlodipinu spolu s 80 mg

atorvastatinu, ukazují, že farmakokinetika amlodipinu není při souběžném podávání atorvastatinu

narušena. Nebyl prokázán žádný vliv amlodipinu na Cmax atorvastatinu, ale AUC atorvastatinu

vzrůstala v přítomnosti amlodipinu o 18 % (CI 90% [109-127 %]).

Studie lékových interakcí kombinace atorvastatin/amlodipin s ostatními léčivými přípravky nebyly

provedeny, nicméně byly provedeny studie, které sledovaly interakce samotného amlodipinu nebo

atorvastatinu, jak je popsáno níže:

Interakce související s amlodipinem

Lékové kombinace, jež se nedoporučují

Dantrolen (infuzní)

U zvířat byly po podání verapamilu a intravenózního dantrolenu pozorovány letální ventrikulární

fibrilace a kardiovaskulární kolaps v souvislosti s hyperkalemií. Z důvodu možného rizika

hyperkalemie je nutné se u pacientů náchylných ke vzniku maligní hypertermie a během léčby maligní

hypertermie vyvarovat souběžnému podání blokátorů kalciového kanálu jako je amlodipin. Souběžné

podávání amlodipinu a dantrolenu se nedoporučuje (viz bod 4.4)

.

Lékové kombinace vyžadující zvláštní pozornost

Baklofen

Podílí se na zvýšení antihypertenzního účinku. V případě potřeby je nutné sledování arteriálního tlaku

a úprava dávky antihypertenziva.

CYP3A4 inhibitory

Současné podávání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory

proteázy, azolová antimykotika, makrolidy jako erythromycin nebo klarithromycin, verapamil nebo

diltiazem) může významně zvýšit expozici amlodipinu, což vede ke zvýšenému riziku hypotenze.

Klinické důsledky těchto farmakokinetických změn mohou být výraznější u starších pacientů. Může

být proto nutné pacienty klinicky sledovat a dávku upravit.

CYP3A4 induktory

Při souběžné léčbě se známými induktory CYP3A4 se mohou měnit plazmatické koncentrace

amlodipinu. Proto je zapotřebí během souběžné léčby, zejména silnými induktory CYP3A4 (např.

rifampicin, třezalka tečkovaná), a po ní monitorovat krevní tlak a případně zvážit úpravu dávky.

Podávání amlodipinu s grepfruitem či grepfruitovou šťávou se nedoporučuje, protože u některých

pacientů může dojít ke zvýšení biologické dostupnosti amlodipinu a v důsledku toho k většímu

poklesu krevního tlaku.

Účinky amlodipinu na jiné léčivé přípravky

Účinek amlodipinu na snížení krevního tlaku je větší při podání jiných léčivých přípravků s

antihypertenzním účinkem.

Takrolimus

Existuje riziko zvýšené hladiny takrolimu, pokud se podává současně s amlodipinem, avšak

farmakokinetický mechanismus této interakce není plně znám. Aby se zabránilo toxicitě takrolimu, je

nutné při podávání amlodipinu pacientovi léčenému takrolimem sledovat hladinu takrolimu v krvi a v

případě potřeby upravit dávku takrolimu.

Inhibitory mTOR (Mechanistic Target of Rapamycin)

Inhibitory mTOR, jako je sirolimus, temsirolimus a everolimus, jsou substráty CYP3A. Amlodipin je

slabým inhibitorem CYP3A. Při souběžném použití inhibitorů mTOR může amlodipin zvýšit expozici

inhibitorům mTOR.

V klinických studiích interakcí neovlivnil amlodipin farmakokinetiku atorvastatinu, digoxinu ani

warfarinu.

Kombinace, které je třeba vzít v úvahu

Alfa-1 blokátory používané v urologii (prazosin, alfuzosin, doxazosin, tamsulosin, terazosin)

Zesilují hypotenzní účinky a riziko vzniku závažné ortostatické hypotenze.

Amifostin

Zesiluje hypotenzní účinky dodatečnými nežádoucími účinky.

Imipraminová antidepresiva, neuroleptika

Antihypertenzní účinky a zvýšení rizika vzniku ortostatické hypotenze (aditivní účinek).

Betablokátory používané při léčbě srdečního selhání (bisoprolol, karvedilol, metoprolol)

Riziko vzniku hypotenze a srdečního selhání u pacientů s latentním či nekontrolovaným srdečním

selháním (

in vitro

byl prokázán negativní inotropní účinek dihydropyridinů, který je proměnlivý a

závisí na druhu přípravku, a který může podpořit negativní inotropní účinek betablokátorů). Léčba

pomocí betablokátorů může minimalizovat reflexní odpověď sympatiku na nadměrnou

hemodynamickou zátěž.

Kortikosteroidy, tetrakosaktid

Snížení antihypertenzního účinku (kortikoidy zadržují vodu a sodík v organismu).

Ostatní antihypertenziva

Současné podávání amlodipinu spolu s ostatními antihypertenzivy (betablokátory, blokátory

angiotenzinu II, diuretika nebo ACE inhibitory) může zesílit hypotenzní účinky amlodipinu. Trinitrát,

nitráty nebo jiná vazodilatancia je možné podávat jen s opatrností.

Sildenafil

Jedna 100 mg dávka sildenafilu podaná pacientům trpícím esenciální hypertenzí neměla na

farmakokinetické parametry amlodipinu žádný vliv. Pokud se amlodipin a sildenafil podávaly

současně, každý z nich prokázal nezávisle na sobě svůj vlastní hypotenzní účinek.

Cyklosporin

S cyklosporinem a amlodipinem nebyly provedeny žádné studie interakcí u zdravých dobrovolníků

nebo jiných populací s výjimkou pacientů po transplantaci ledviny, kde byla pozorována proměnlivá

zvýšení minimálních koncentrací (průměr 0 až 40 %) cyklosporinu. U pacientů po transplantaci

ledviny léčených amlodipinem je třeba vzít v úvahu sledování hladin cyklosporinu, přičemž může být

třeba dávku cyklosporinu snížit.

Studie interakcí rovněž prokázaly, že cimetidin, atorvastatin, soli hliníku/hořčíku a digoxin nemají na

farmakokinetiku amlodipinu vliv.

Účinek souběžně podávaných léčivých přípravků na atorvastatin

Atorvastatin je metabolizován cytochromem P450 3A4 (CYP3A4) a je substrátem pro hepatické

transportéry: transportní polypeptidy organických aniontů 1B1 (OATP1B1) a 1B3 (OATP1B3).

Metabolity atorvastatinu jsou substrátem pro OATP1B1. Atorvastatin je rovněž substrátem proteinu

MDR1 (multi-drug resistance protein 1) a proteinu BCRP (breast cancer resistance protein), což může

omezit vstřebávání atorvastatinu ve střevech a jeho biliární clearance (viz bod 5.2). Konkomitantní

podávání léčivých přípravků, které jsou inhibitorem CYP3A4 nebo transportních proteinů může

zvyšovat plasmatické koncentrace atorvastainu a riziko myopatie. Riziko se může zvyšovat rovněž při

konkomitantním podávání atorvastatinu s jinými léčivými přípravky, které mohou myopatii vyvolávat,

jako jsou deriváty kyseliny fibrové a ezetimib (viz bod 4.4).

Inhibitory CYP3A4

Ukázalo se, že potentní inhibitory CYP3A4 vedou ke značně zvýšeným koncentracím atorvastatinu

(viz tabulka 1 a podrobnější informace níže). Je-li to možné, je třeba se vyhnout souběžnému podávání

potentních inhibitorů CYP3A4 (např. cyklosporinu, telithromycinu, klarithromycinu, delavirdinu,

stiripentolu, ketokonazolu, vorikonazolu, itrakonazolu, posakonazolu, některých antivirotik

používaných k léčbě hepatitidy C (např. elbasviru/grazopreviru) a inhibitorů HIV proteáz včetně

ritonaviru, lopinaviru, atazanaviru, indinaviru, darunaviru atd.). V případech, kdy se souběžnému

podávání těchto léčivých přípravků s atorvastatinem nelze vyhnout, je třeba zvážit snížení zahajovací a

maximální dávky atorvastatinu a doporučuje se pacienta vhodným způsobem klinicky monitorovat

(viz tabulka 1).

Středně silné inhibitory CYP3A4 (např. erythromycin, diltiazem, verapamil a flukonazol) mohou

zvyšovat plasmatické koncentrace atorvastatinu (viz tabulka 1). Při používání erythromycinu v

kombinaci se statiny bylo pozorováno zvýšené riziko myopatie. Interakční studie hodnotící účinek

amiodaronu nebo verapamilu na atorvastatin nebyly provedeny. Jak o amiodaronu, tak o verapamilu je

známo, že inhibují aktivitu CYP3A4 a současné podávání s atorvastatinem může vést ke zvýšené

expozici atorvastatinu. Proto je při současném podávání se středně silnými inhibitory CYP3A4 třeba

zvážit nižší maximální dávky atorvastatinu a doporučuje se vhodné klinické sledování pacienta.

Odpovídající klinické sledování se doporučuje na počátku léčby inhibitory nebo po změně jejich

dávky.

Induktory CYP3A4

Současné podávání atorvastatinu s induktory cytochromu P4503A (např. efavirenz, rifampicin,

třezalka tečkovaná) může vést k proměnlivým snížením plasmatických koncentrací atorvastatinu. S

ohledem na duální mechanismus interakce rifampicinu (indukce cytochromu P450 3A a inhibice

transportéru jaterního vychytávání OATP1B1) se doporučuje současné podávání atorvastatinu s

rifampicinem, neboť odložení podání atorvastatinu po podání rifampicinu bylo spojeno s významným

snížením plasmatických koncentrací atorvastatinu. Účinek rifampicinu na koncentrace atorvastatinu v

hepatocytech však není znám a pokud není možné se současnému podávání vyhnout, je třeba pacienty

pečlivě sledovat s ohledem na účinnost.

Inhibitory transportních proteinů

Inhibitory transportních proteinů (např. cyklosporin) mohou zvyšovat systémovou expozici

atorvastatinu (viz tabulka 1). Účinek inhibice transportérů vychytávání v játrech na koncentrace

atorvastatinu v hepatocytech není znám. Pokud konkomitantnímu podávání nelze předejít, doporučuje

se snížit dávku a klinicky monitorovat účinnost (viz tabulka 1).

Gemfibrozil/deriváty kyseliny fibrové

Použití fibrátů samotných je občas spojováno s nežádoucími účinky na svaly, včetně rhabdomyolýzy.

Riziko těchto nežádoucích účinků na svaly může být při současném podání derivátů kyseliny fibrové a

atorvastatinu zvýšeno. Pokud se současnému podávání nelze vyhnout, je třeba užít nejnižší dávku

atorvastatinu, která povede k dosažení terapeutického cíle, a pacienty je třeba pečlivě sledovat (viz bod

4.4).

Ezetimib

Podávání samotného ezetimibu je spojováno s nežádoucími účinky na svaly, včetně rhabdomyolýzy.

Riziko těchto nežádoucích účinků na svaly může být při současném užití ezetimibu a atorvastatinu

zvýšené. Doporučuje se pečlivé klinické sledování těchto pacientů.

Kolestipol

Při současném užívání atorvastatinu s kolestipolem byly plasmatické koncentrace atorvastatinu a jeho

aktivních metabolitů sníženy (asi o 25 %). Vliv na lipidy byl však při současném podávání

atorvastatinu a kolestipolu vyšší, než při podání každého přípravku samostatně.

Kyselina fusidová

Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy se při současném systémovém podávání kyseliny fusidové se

statiny může zvyšovat. Mechanismus této interakce (zda jde o interakci farmakodynamickou nebo

farmakokinetickou nebo obě) není dosud znám. U pacientů léčených touto kombinací byla hlášena

rhabdomyolýza (včetně několika úmrtí).

Pokud je systémová léčba kyselinou fusidovou nezbytná, musí se po dobu léčby kyselinou fusidovou

léčba atorvastatinem vysadit.

Viz také bod 4.4.

Kolchicin

Ačkoli interakční studie atorvastatinu a kolchicinu nebyly provedeny, byly u atorvastatinu podávaného

současně s kolchicinem hlášeny případy myopatie a při předepisování atorvastatinu s kolchicinem je

třeba opatrnost.

Účinek atorvastatinu na současně podávané léčivé přípravky

Digoxin

Současné opakované užívání digoxinu a 10 mg atorvastatinu mírně zvyšovalo koncentrace digoxinu v

rovnovážném stavu. Pacienty léčené digoxinem je nutné přiměřeně kontrolovat.

Perorální kontraceptiva

Současné užívání atorvastatinu a perorálních kontraceptiv vede ke zvýšení koncentrace norethisteronu

a ethinylestradiolu v plasmě.

Warfarin

V klinické studii u pacientů chronicky léčených warfarinem způsobilo současné podávání 80 mg

atorvastatinu denně a warfarinu malé zkrácení protrombinového času asi o 1,7 sekundy během prvních

4 dnů, stav se normalizoval v průběhu 15 dnů léčby atorvastatinem. Ačkoli případy klinicky

významných interakcí s antikaogulancii byly hlášeny jen velmi vzácně, je třeba u pacientů užívajících

kumarinová antikoagulancia vyšetřit protrombinový čas před začátkem léčby atorvastatinem a je třeba

jej vyšetřovat dostatečně často na začátku léčby, aby se zajistilo, že nedojde k významným změnám

protrombinového času. Jakmile dojde k ustálení hodnoty protrombinového času, může být

protrombinový čas sledován v intervalech, které jsou u pacientů léčených kumarinovými

antikoagulancii obvyklé. Pokud dojde ke změně dávky atorvastatinu nebo se léčba přeruší, je třeba

celý postup zopakovat. Léčba atorvastatinem nebyla spojena u pacientů, kteří antikoagulancia

neužívají, s krvácením nebo změnami protrombinového času.

Tabulka 1: Účinek souběžně podávaných léčivých přípravků na farmakokinetiku atorvastatinu

Souběžně podávaný léčivý

přípravek a dávkovací režim

Atorvastatin

Dávka (mg)

Změna

&

Klinické doporučení

Tipranavir 500 mg BID/

Ritonavir 200 mg BID, 8 dní

(14. až 21. den)

40 mg 1. den,

10 mg 20. den

V případě, že současné podávání

s atorvastatinem je nezbytné,

nemá se překročit dávka 10 mg

atorvastatinu denně. Doporučuje

se klinické sledování těchto

pacientů.

Telaprevir 750 mg q8h, 10 dní

20 mg, SD

Cyklosporin 5,2 mg/kg/den,

stabilní dávka

10 mg OD 28

dní

Glekaprevir 400 mg

OD/pibrentasvir 120 mg OD, 7

dní

10 mg OD po

dobu 7 dní

Souběžné podávání s přípravky

obsahujícími glekaprevir nebo

pibrentasvir je kontraindikováno

(viz bod 4.3).

Lopinavir 400 mg BID/

Ritonavir 100 mg BID, 14 dní

20 mg OD 4

V případě, že současné podávání

s atorvastatinem je nezbytné,

doporučuje se nižší udržovací

dávka atorvastatinu. Pokud dávky

atorvastatinu přesahují 20 mg,

doporučuje se klinické sledování

těchto pacientů.

Klarithromycin 500 mg BID,

9 dní

80 mg OD 8

dní

Sachinavir 400 mg BID/

Ritonavir (300 mg BID od 5. až

7. dne, 8. den zvýšeno na

400 mg BID), 4. až 18. den,

30 min po podání atorvastatinu

40 mg OD 4

V případech, kdy současné

podávání s atorvastatinem je

nezbytné, doporučuje se nižší

udržovací dávka atorvastatinu.

Pokud dávky atorvastatinu

přesahují 40 mg, doporučuje se

klinické sledování těchto

pacientů.

Darunavir 300 mg BID/

Ritonavir 100 mg BID, 9 dní

10 mg OD 4

Itrakonazol 200 mg OD, 4 dny

40 mg SD

Fosamprenavir 700 mg BID/

Ritonavir 100 mg BID, 14 dní

10 mg OD 4

Fosamprenavir 1400 mg BID,

14 dní

10 mg OD 4

Nelfinavir 1250 mg BID, 14 dní

10 mg OD 28

dní

Žádné specifické doporučení

Grapefruitová šťáva, 240 ml OD

40 mg, SD

1,37

Současné požívání velkých

množství grapefruitové šťávy a

atorvastatinu se nedoporučuje.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace