TRESUVI 10MG/ML Infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TREPROSTINIL (TREPROSTINILUM)
Dostupné s:
Amomed Pharma GmbH, Vídeň
ATC kód:
B01AC21
INN (Mezinárodní Name):
TREPROSTINIL (TREPROSTINILUM)
Dávkování:
10MG/ML
Léková forma:
Infuzní roztok
Podání:
Subkutánní/intravenózní podání
Jednotky v balení:
1X10ML
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TREPROSTINIL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
83/ 457/14-C
Datum autorizace:
2020-02-17

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls158304/2020

Příbalová

informace: Informace pro

uživatele

Tresuvi 1 mg/ml

infuzní

roztok

Tresuvi 2,5 mg/ml

infuzní

roztok

Tresuvi 5 mg/ml

infuzní

roztok

Tresuvi 10 mg/ml

infuzní

roztok

treprostinilum

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

používat,

protože

obsahuje pro

Vás

důležité

údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové

informaci:

Co je přípravek Tresuvi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tresuvi používat

Jak se přípravek Tresuvi používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tresuvi uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Tresuvi a k

čemu

se

používá

Co je

přípravek

Tresuvi

Léčivou látkou přípravku Tresuvi je treprostinil.

Treprostinil patří do skupiny léčivých přípravků, které působí podobně jako přírodně se vyskytující

prostacykliny. Prostacykliny jsou látky podobné hormonům, které snižují krevní tlak uvolňováním krevních

cév, způsobují jejich rozšíření, což usnadňuje průtok krve. Prostacykliny mohou také bránit tvorbě krevních

sraženin.

K

čemu

se

přípravek

Tresuvi

používá

Přípravek Tresuvi se používá k léčbě idiopatické nebo dědičné plicní arteriální hypertenze (PAH) u pacientů

se středně závažnými příznaky. Plicní arteriální hypertenze je onemocnění, při kterém je krevní tlak v cévách

mezi srdcem a plícemi moc vysoký a způsobuje dušnost, závratě, únavu, mdloby, bušení srdce nebo

abnormální srdeční tep, suchý kašel, bolest na hrudi a otok kotníků nebo nohou.

Přípravek Tresuvi se zpočátku podává jako kontinuální subkutánní (podkožní) infuze. Někteří pacienti to

nemusí dobře snášet kvůli bolesti a otoku v místě vpichu. Váš lékař rozhodne, zda-li lze namísto toho přípravek

Tresuvi podávat kontinuální intravenózní (nitrožilní) infuzí. To vyžaduje zavedení centrální žilní hadičky

(katetru), která se obvykle umístí do oblasti krku, hrudníku nebo třísel.

Jak

přípravek

Tresuvi

působí

Přípravek Tresuvi snižuje krevní tlak v plicní tepně tím, že zlepšuje průtok krve a snižuje práci srdce.

Zlepšení průtoku krve vede k lepšímu zásobení organismu kyslíkem a snižuje srdeční námahu, což způsobuje

jeho efektivnější funkci. Přípravek Tresuvi zlepšuje symptomy související s PAH a schopnost vykonávat

fyzickou námahu u pacientů, jejichž rozsah fyzické aktivity je omezen.

2.

Čemu

musíte

věnovat

pozornost,

než

začnete

přípravek

Tresuvi

používat

Nepoužívejte

přípravek

Tresuvi:

jestliže jste alergický(á) na treprostinil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže u Vás bylo diagnostikováno onemocnění nazývané “ plicní venookluzivní choroba”. Je to

onemocnění, při kterém dochází k otoku a ucpání cév, které vedou krev plícemi, s následným zvýšením

tlaku v cévách mezi srdcem a plícemi.

jestliže máte závažné jaterní onemocnění

jestliže máte srdeční potíže, například:

srdeční záchvat (infarkt myokardu) v uplynulých šesti měsících

závažné poruchy srdečního rytmu

závažné koronární srdeční onemocnění či nestabilní anginu pectoris

diagnostikovanou

srdeční

vadu,

jako

například

vadu

srdeční

chlopně,

která

způsobuje

nedostatečný výkon Vašeho srdce

jakékoliv srdeční onemocnění, které není léčeno nebo není pod lékařským dohledem

jestliže u Vás existuje specifické vysoké riziko krvácení - například žaludeční vředy, máte nějaké zranění

nebo se u Vás objevují jiné krvácivé stavy

jestliže jste v uplynulých 3 měsících prodělal(a) mozkovou mrtvici nebo jakoukoli jinou příhodu

s přerušením krevního zásobování mozku.

Upozornění

a

opatření

Dříve než začnete přípravek Tresuvi používat, informujte svého lékaře:

jestliže trpíte jaterním onemocněním

jestliže trpíte onemocněním ledvin

jestliže jste z lékařského hlediska obézní (BMI vyšší než 30 kg/m

jestliže máte infekci způsobenou virem humánní imunodeficience (HIV)

jestliže máte vysoký krevní tlak v jaterních žílách (portální hypertenze)

jestliže máte vrozenou srdeční vadu, která nepříznivě ovlivňuje průtok krve srdcem

jestliže máte dietu s nízkým obsahem sodíku

Během léčby přípravkem Tresuvi informujte svého lékaře:

jestliže Vám klesne krevní tlak (hypotenze)

jestliže zaznamenáte náhlé dýchací obtíže nebo úporný kašel (což může souviset s městnáním v plicích,

astmatem nebo jiným onemocněním), ihned se

obraťte

na

svého

lékaře.

jestliže trpíte nadměrným krvácením, protože treprostinil může zvyšovat riziko krvácení tím, že brání

srážení krve

jestliže se u Vás objeví horečka v průběhu intravenózního podávání treprostinilu nebo pokud místo

vpichu intravenózní infuze zčervená, oteče a/nebo je bolestivé na dotek, může to být známkou infekce

Děti

a

dospívající

Pro děti a dospívající jsou dostupné pouze omezené údaje.

Další

léčivé

přípravky

a

přípravek

Tresuvi

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná

budete užívat.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud užíváte:

léky používané k léčbě

vysokého

krevního

tlaku (antihypertenziva nebo jiná vazodilatancia)

léky používané pro zvýšení vylučování

moče

(diuretika) včetně furosemidu

léky zabraňující

srážení

krve (antikoagulancia), jako jsou warfarin, heparin nebo přípravky na bázi

oxidu dusnatého

jakékoli nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) (např. kyselina acetylsalicylová, ibuprofen)

léky,

které

mohou

zvyšovat

nebo

snižovat

účinek

treprostinilu

(např.

gemfibrozil,

rifampicin,

trimethoprim, deferasirox, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, třezalka tečkovaná), protože Váš lékař

bude možná muset Vaši dávku přípravku Tresuvi upravit.

Těhotenství

a

kojení

Používání přípravku Tresuvi se nedoporučuje, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo se domníváte, že

můžete být těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné. Bezpečnost používání tohoto přípravku

během těhotenství nebyla stanovena.

Při léčbě přípravkem Tresuvi se důrazně doporučuje používat antikoncepci.

Používání přípravku Tresuvi se během kojení nedoporučuje, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné.

Pokud Vám byl přípravek Tresuvi předepsán, doporučuje se přerušit kojení, neboť není známo, zda tento

přípravek přechází do mateřského mléka.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení

dopravních

prostředků

a obsluha

strojů

Přípravek Tresuvi může vyvolávat nízký krevní tlak se závratěmi nebo mdlobami. V takovém případě neřiďte

motorová vozidla a neobsluhujte stroje a poraďte se se svým lékařem.

Přípravek

Tresuvi obsahuje

sodík

Informujte svého lékaře, pokud máte dietu s kontrolovaným přísunem sodíku. Lékař musí vzít v úvahu, že

jedna injekční lahvička přípravku Tresuvi obsahuje následující množství sodíku:

Tresuvi 1 mg/ml infuzní roztok:

Tento léčivý přípravek obsahuje maximálně 36,8 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v 10 ml injekční

lahvičce. To se rovná 1,8 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku pro dospělého.

Tresuvi 2,5 mg/ml infuzní roztok:

Tento léčivý přípravek obsahuje maximálně 37,3 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v 10 ml injekční

lahvičce. To se rovná 1,9 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku pro dospělého.

Tresuvi 5 mg/ml infuzní roztok:

Tento léčivý přípravek obsahuje maximálně 39,1 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v 10 ml injekční

lahvičce. To se rovná 2,0 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku pro dospělého.

Tresuvi 10 mg/ml infuzní roztok:

Tento léčivý přípravek obsahuje maximálně 37,4 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v 10 ml injekční

lahvičce. To se rovná 1,9 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku pro dospělého.

3.

Jak se

přípravek

Tresuvi

používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem.

Přípravek Tresuvi se podává kontinuální infuzí buď:

subkutánně (pod kůži) malou hadičkou (kanylou), která je zavedena pod kůži na břiše nebo na stehně;

nebo

intravenózně hadičkou (katetrem), která se obvykle umístí do oblasti krku, hrudníku nebo třísel.

V obou případech se přípravek Tresuvi podává hadičkami pomocí přenosné pumpy.

Předtím, než opustíte nemocnici či kliniku, Vám lékař sdělí, jak přípravek Tresuvi připravovat a jakou

rychlostí má být pomocí pumpy dávkován. Mají Vám být také poskytnuty informace, jak správně pumpu

používat a co dělat, když přestane fungovat. Budete také informován(a), na koho se obrátit v případě krizové

situace.

Proplachování připojené infuzní linky může způsobit náhodné předávkování.

Přípravek Tresuvi se ředí pouze v případě intravenózního podání:

Pouze pro

intravenózní

podání:

Roztok treprostinilu smíte ředit pouze sterilní vodou pro injekci nebo 0,9%

roztokem chloridu sodného pro injekci (předá Vám je lékař), pokud bude přípravek podáván jako kontinuální

intravenózní infuze.

Dospělí pacienti

Přípravek Tresuvi je dostupný jako infuzní roztok 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml nebo 10 mg/ml. Lékař Vám dle

Vašeho stavu stanoví vhodnou rychlost infuze a dávku.

Pacienti s nadváhou

Pokud jste obézní (vážíte o 30 % nebo více, než je Vaše ideální tělesná hmotnost), Váš lékař Vám určí počáteční

a udržovací dávky na základě Vaší ideální tělesné hmotnosti. Viz také na bod 2, "Upozornění a opatření".

Starší pacienti

Lékař Vám stanoví rychlost infuze a vhodnou dávku.

Použití

u

dětí

a

dospívajících

Pro děti a dospívající jsou dostupné pouze omezené údaje.

Úprava dávky

Rychlost infuze lze snižovat nebo zvyšovat individuálně pouze pod

lékařským

dohledem.

Cílem úpravy rychlosti infuze je zajištění efektivní udržovací rychlosti dávkování, která zlepší příznaky PAH,

přičemž minimalizuje nežádoucí účinky.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo potřebujete úplný klid, nebo jste upoutáni na lůžko či křeslo nebo Vám

jakákoliv fyzická aktivita způsobuje obtíže, případně se Vaše příznaky projevují, i když jste v klidu, nezvyšujte

si dávku bez porady s lékařem. Tento přípravek již nemusí na léčbu Vašeho onemocnění dostačovat a bude

možná nutná další léčba.

Jak lze

zabránit

infekcím

krevního

řečiště

během

intravenózní

léčby

přípravkem

Tresuvi?

Jako u každé dlouhodobé intravenózní léčby i zde je riziko zavlečení infekcí do krevního řečiště. Lékař Vás

naučí, jak tomu zabránit.

Jestliže

jste po

užil(a)

více

přípravku

Tresuvi,

než

jste

měl(a)

Pokud se nešťastnou náhodou tímto přípravkem předávkujete, může se objevit nevolnost, zvracení, průjem,

nízký krevní tlak (závratě, točení hlavy nebo omdlévání), zarudnutí kůže a/nebo bolesti hlavy.

Pokud bude jakýkoliv z těchto účinků závažný, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nemocnici. Váš lékař

může snížit nebo přerušit infuzi, dokud Vaše příznaky neodezní. Přípravek Tresuvi infuzní roztok lze poté

opětovně podávat na úrovni dávky doporučené Vaším lékařem.

Jestliže

jste

přestal(a)

používat

přípravek

Tresuvi

Vždy používejte přípravek Tresuvi podle pokynů svého lékaře nebo specialisty v nemocnici. Neukončujte

používání přípravku Tresuvi, dokud Vám to nedoporučí lékař.

Rychlé vysazení nebo náhlé snížení dávky treprostinilu mohou způsobit návrat plicní arteriální hypertenze

s rychlým a závažným zhoršením Vašeho zdravotního stavu.

Máte-li jakékoliv další otázky k používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné

nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 pacienta z 10)

rozšíření krevních cév spojené se zarudnutím kůže

bolest či napětí v okolí místa vpichu

změna barvy kůže nebo vznik modřiny v okolí místa vpichu

bolest hlavy

kožní vyrážky

pocit na zvracení

průjem

bolest čelistí

Časté (může se objevit až u 1 pacienta z 10)

závratě

zvracení

omámení nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku

svědění nebo zarudnutí pokožky

otoky chodidel, kotníků, nohou nebo zadržování tekutin

krvácivé stavy, jako krvácení z nosu, vykašlávání krve, krev v moči, krvácení z dásní, krev ve stolici

bolest kloubů

bolest svalů

bolest nohou a/nebo rukou

Další možné nežádoucí účinky (frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit))

infekce v místě vpichu

absces (ohraničená, chorobná dutina vzniklá zánětem a vyplněná hnisem) v místě vpichu

snížení množství buněk způsobujících srážení krve (krevních destiček) (trombocytopenie)

krvácení v místě vpichu

infekce tkáně pod kůží (celulitida)

bolest kostí

kožní vyrážky spojené se změnou barvy kůže nebo hrbolky na kůži

příliš velké množství krve dodané srdcem do krevního oběhu vedoucí k dušnosti, únavě, otokům nohou a

břicha z důvodu nahromadění tekutin, neustávající kašel

Další nežádoucí účinky spojené s intravenózní cestou podání (frekvence není známa (z dostupných údajů nelze

určit))

zánět žil (tromboflebitida)

bakteriální infekce krevního řečiště (bakteriémie)* (viz bod 3)

septikémie (závažná bakteriální krevní infekce)

byly hlášeny i život ohrožující nebo smrtelné případy bakteriální infekce v krevním oběhu

H

lášení

nežádoucích

účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete

hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak

přípravek

Tresuvi

uchovávat

Uchovávejte

mimo dohled a dosah

dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na injekční lahvičce

za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakéhokoli poškození injekční lahvičky, změny barvy nebo

jiných známek narušení. Injekční lahvička s přípravkem Tresuvi se musí spotřebovat nebo zlikvidovat během 30

dnů po prvním otevření.

Během kontinuální

subkutánní

infuze se musí jednorázová zásoba (injekční stříkačka) neředěného přípravku

Tresuvi spotřebovat do 72 hodin.

Během kontinuální

intravenózní

infuze se musí jednorázová zásoba (injekční stříkačka) zředěného přípravku

Tresuvi spotřebovat do 24 hodin.

Jakýkoliv nespotřebovaný zředěný roztok je nutné zlikvidovat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak

naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah

balení

a

další

informace

Co

přípravek

Tresuvi obsahuje

Léčivou látkou je treprostinilum (1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, nebo10 mg/ml).

Pomocnými látkami jsou:

Dihydrát natrium-citrátu, chlorid sodný, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, roztok kyseliny chlorovodíkové 1

mol/l (na úpravu pH), metakresol a voda pro injekci.

Jak

přípravek

Tresuvi

vypadá

a co obsahuje toto

balení

Přípravek Tresuvi je čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý roztok bez viditelných částic, dostupný v 10 ml injekční

lahvičce z čirého skla s gumovým uzávěrem a barevně odlišeným krytem.

Tresuvi 1 mg/ml infuzní roztok má

žlutý

pryžový kryt

Tresuvi 2,5 mg/ml infuzní roztok má

modrý

pryžový kryt

Tresuvi 5 mg/ml infuzní roztok má

zelený

pryžový kryt.

Tresuvi 10 mg/ml infuzní roztok má

červený

pryžový kryt.

Jedna krabička obsahuje jednu injekční lahvičku.

Držitel

rozhodnutí

o registraci a

výrobce

Amomed Pharma GmbH

Storchengasse 1

1150 Vídeň

Rakousko

Tento

léčivý

přípravek

je

registrován

ve

členských

státech

EHS pod

následujícími

názvy:

Bulharsko

Tresuvi

Dánsko

Tresuvi

Estonsko

Tresuvi

Finsko

Treposa

Maďarsko

Tresuvi

Norsko

Tresuvi

Polsko

Tresuvi

Portugalsko

Tresuvi

Rakousko

Treposa

Rumunsko

Tresuvi

Řecko

Tresuvi

Slovenská republika

Tresuvi

Švédsko

Treprostinil Amomed

Tato

příbalová

informace byla naposledy

revidována

: 14. 4. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls158304/2020

SOUHRN

ÚDAJŮ

O

PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Tresuvi 10 mg/ml infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Jeden ml obsahuje treprostinilum 10 mg jako treprostinilum natricum.

Jedna 10 ml injekční lahvička roztoku obsahuje treprostinilum 100 mg jako treprostinilum natricum.

Pomocné látky se známým účinkem:

Sodík: maximálně 37,4 mg (1,63 mmol) v 10ml injekční lahvičce

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ

FORMA

Infuzní roztok:

Čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý izotonický roztok bez viditelných částic s hodnotou pH mezi 6,0 a 7,2.

4.

KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Léčba idiopatické nebo dědičné plicní arteriální hypertenze (PAH) pro zlepšení snášenlivosti vůči

tělesné námaze a příznaků choroby u pacientů klasifikovaných podle NYHA (New York Heart

Association) jako funkční III. třída.

4.2

Dávkování

a

způsob

podání

Přípravek Tresuvi se podává kontinuální podkožní nebo intravenózní infuzí. Kvůli rizikům spojeným

s chronickým zavedením centrálních žilních katetrů, včetně závažných infekcí krevního řečiště, se

upřednostňuje jako cesta podání subkutánní infuze (neředěná) a kontinuální intravenózní infuze má být

vyhrazena pro pacienty stabilizované subkutánní infuzí treprostinilu a pro ty, kteří subkutánní cestu

nesnáší, a dále pro ty, u nichž lze tato rizika považovat za přijatelná.

Léčbu mohou zahájit a kontrovat pouze lékaři se zkušenostmi s léčbou plicní hypertenze.

U

dospělých

Zahájení léčby u pacientů poprvé léčených prostacyklinem

Léčba má být zahájena pod přísným lékařským dohledem ve zdravotnickém zařízení uzpůsobeném

k poskytnutí intenzivní péče.

Doporučená počáteční rychlost infuze je 1,25 ng/kg/min. Pokud pacient tuto počáteční dávku špatně

snáší, má se rychlost infuze snížit na 0,625 ng/kg/min.

Úpravy dávkování

Rychlost infuze třeba zvyšovat pod lékařským dohledem o 1,25 ng/kg/min týdně po dobu prvních čtyř

týdnů léčby, a poté o 2,5 ng/kg/min týdně.

Dávku je třeba upravit podle individuálních potřeb pacienta pod lékařským dohledem, aby se dosáhlo

udržovací dávky, při které se příznaky zlepšují a kterou pacient snáší.

Účinnost v průběhu hlavní 12-ti týdenní studie se zachovala jen tehdy, byla-li byla dávka zvyšována

průměrně 3-4 krát měsíčně. Cílem dlouhodobé úpravy dávkování je stanovení takové dávky, při které

se příznaky PAH zlepší a zároveň se minimalizují nadměrné farmakologické účinky treprostinilu.

Nežádoucí účinky, jako je zrudnutí, bolest hlavy, hypotenze, nauzea, zvracení a průjem obecně závisejí

na podávané dávce treprostinilu. Při pokračující léčbě mohou vymizet, ale v případě, že přetrvávají,

nebo jsou pro pacienta nesnesitelné, lze rychlost infuze snížit, aby se omezila jejich intenzita.

V průběhu následných fází klinických studií dosáhly průměrné dávky po 12 měsících 26 ng/kg/min,

po 24 měsících 36 ng/kg/min a po 48 měsících 42 ng/kg/min.

U obézních pacientů (vážících > 30 % víc, než je ideální tělesná hmotnost) má počáteční dávka i její

následné zvyšování vycházet z ideální tělesné hmotnosti.

Náhlé vysazení, či prudké význačné snížení dávky treprostinilu, může způsobit opětovné probuzení

plicní arteriální hypertenze. Proto se doporučuje vyhnout se přerušení terapie treprostinilem a infuzi

znovu zahájit co nejdříve po náhlém snížení či přerušení dávky. Optimální strategii opakovaného

zahájení infuze treprostinilu musí stanovit kvalifikovaný zdravotnický personál případ od případu.

Ve většině případů, po přerušení na několik hodin, lze provést opakované zahájení infuze treprostinilu

při stejné rychlosti dávkování; při delším přerušení léčby může být nutné dávku treprostinilu znovu

titrovat.

U

starších

pacientů

Klinické studie s treprostinilem nezahrnovaly dostatečný počet pacientů starších 65 let, aby bylo možné

určit, zda reagují jinak, než mladší pacienti. V populační farmakokinetické (FK) analýze se plazmatická

clearance treprostinilu snížena o 20%. Obecně má být výběr dávky u starších pacientů opatrný. Obecně

platí, že volba dávky pro staršího pacienta má být obezřetná a má odrážet častější výskyt zhoršené funkce

jater, ledvin nebo srdce a souběžné choroby nebo jinou probíhající léčbu.

Pediatrick

á

populace

Pro pacienty mladší než 18 let existuje jen velmi málo údajů. Dostupné klinické studie nestanovují, zda

se bezpečnost a účinnost doporučovaného dávkování pro dospělé vztahuje i na děti a dospívající.

Rizikové

populace

Porucha funkce jater

U lehké až středně těžké poruchy funkce jater odpovídající třídám A a B dle Child-Pugha vzrůstají

plazmatické hladiny treprostinilu (plocha pod křivkou závislosti koncentrace v plazmě na času; AUC) o

260 %, resp. 510 %. U subjektů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater byla plazmatická

clearance treprostinilu redukována až o 80 %. Pokud jsou tedy léčeni pacienti se zhoršenou jaterní

funkcí, je třeba opatrnosti, poněvadž u nich existuje riziko zvýšeného působení na organismus, které

může snížit toleranci a vést k nárůstu nežádoucích účinků závislých na dávce.

Počáteční dávka treprostinilu se má snížit na 0,625 ng/kg/min a postupné zvyšování dávky se má

provádět opatrně.

Porucha funkce ledvin

Jelikož

pacientů

s poruchou

funkce

ledvin

nebyly

provedeny

žádné

klinické

studie,

nejsou

pro pacienty s poruchou funkce ledvin stanovena žádná léčebná doporučení. Jelikož se treprostinil a jeho

metabolity vylučují převážně močí, je při léčení pacientů s poruchou funkce ledvin nutná opatrnost, aby

se zabránilo škodlivým důsledkům spojeným s možnou zvýšenou systémovou expozicí.

Metoda

přechodu

na

intravenózní

léčbu

epoprostenolem

Pokud je nutný přechod na nitrožilní epoprostenol, je třeba fázi přechodu provádět pod přísným

lékařským dohledem. Jako vodítko může být užitečné následující navrhované schémata přechodu léčby.

Infuze treprostinilu mají být nejdříve snižovány pomalu o 2,5 ng/kg/min. Nejméně 1 hodinu po podání

nové dávky treprostinilu může být zahájeno podávání epoprostenolu v maximální dávce 2 ng/kg/min.

Dávku treprostinilu je pak třeba snižovat v následných intervalech trvajících alespoň 2 hodiny a současně

má být postupně navyšována dávka epoprostenolu při zachování počáteční dávky po dobu alespoň jedné

hodiny.

Způsob

podání

Podání kontinuální subkutánní infuzí

Přípravek Tresuvi se podává kontinuální podkožní infuzí pomocí podkožního katetru s využitím

ambulantní infuzní pumpy.

Aby nedošlo k přerušení přísunu léku, je třeba, aby měl pacient přístup k náhradní infuzní pumpě a

podkožní infuzní soupravě pro případ, že dojde k náhlé poruše funkce současného vybavení.

Ambulantní infuzní pumpa sloužící k podkožnímu podávání neředěného přípravku Tresuvi, má být:

1) malá a lehká,

2) schopná upravovat rychlost infuze o přibližně 0,002 ml/h,

3) vybavená alarmem signalizujícím ucpání, slabou baterii, chybu v programu a poruchu funkce motoru,

4) přesná v rozmezí +/- 6 % naprogramované rychlosti podávání,

5) poháněna přetlakem (kontinuálním nebo pulzním).

Zásobník má být vyroben z polyvinylchloridu, polypropylenu nebo skla.

Pacienti musí být řádně vyškoleni v používání a programování pumpy a v připojení a péči o infuzní set.

Proplachování infuzní linky připojené k pacientovi může způsobit náhodné předávkování.

Rychlosti infuze

(ml/h) se vypočítá s použitím následujícího vzorce:

(ml/h) = D (ng/kg/min) x W (kg) x [0,00006/koncentrace treprostinilu (mg/ml)]

D = předepsaná dávka vyjádřená v ng/kg/min

W = tělesná hmotnost pacienta vyjádřená v kg

Přípravek Tresuvi existuje v koncentracích 1; 2,5; 5 a 10 mg/ml.

Pro podkožní infuzi se přípravek Tresuvi

podává

bez

dalšího

ředění

při vypočtené rychlosti podkožní

infuze (ml/h) na základě pacientova dávkování (ng/kg/min), hmotnosti (kg) a síle použitého přípravku

Tresuvi v injekční lahvičce (mg/ml). Během používání může být jeden zásobník (injekční stříkačka)

neředěného přípravku Tresuvi podáván až po dobu 72 hodin při 37

C. Rychlost podkožní infuze se

vypočítá pomocí následujícího vzorce:

*Konverzní

faktor 0,00006 = 60 min/hodina x 0,000001 mg/ng

Příklady výpočtu pro

podkožní

infuzi jsou následující:

Příklad

1:

Pro 60 kg osobu s doporučenou počáteční dávkou 1,25 ng/kg/min při použití injekční lahvičky přípravku

Tresuvi o síle 1 mg/ml je výpočet rychlosti infuze následující:

Rychlost

podkožní

infuze (ml/h)

=

1,25 ng/kg/min

x

60 kg

x

0,00006

= 0,005 ml/h

1 mg/ml

Příklad

2:

Pro 65 kg osobu s dávkou 40 ng/kg/min při použití injekční lahvičky přípravku Tresuvi o síle 5 mg/ml

je výpočet rychlosti infuze následující:

Rychlost

podkožní

infuze (ml/h)

=

40 ng/kg/min

x

65 kg

x

0,00006

= 0,031 ml/h

5 mg/ml

Tabulka 1 poskytuje návod pro rychlost

podkožní

infuze s přípravkem Tresuvi 10 mg/ml pro pacienty

s různou tělesnou hmotností odpovídající dávkám až do 155 ng/kg/min.

Tabulka 1:

Nastavení

rychlosti infuze u

podkožní

pumpy (ml/h) pro

přípravek

Tresuvi

při

koncentraci treprostinilu 10 mg/ml

Hmotnost pacienta (kg)

Dávka

(ng/kg/min)

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

50

0,011

0,012

0,014

0,015

0,017

0,018

0,020

0,021

0,023

0,024

0,026

0,027

0,029

0,030

55

0,012

0,013

0,015

0,017

0,018

0,020

0,021

0,023

0,025

0,026

0,028

0,030

0,031

0,033

60

0,013

0,014

0,016

0,018

0,020

0,022

0,023

0,025

0,027

0,029

0,031

0,032

0,034

0,036

65

0,014

0,016

0,018

0,020

0,021

0,023

0,025

0,027

0,029

0,031

0,033

0,035

0,037

0,039

70

0,015

0,017

0,019

0,021

0,023

0,025

0,027

0,029

0,032

0,034

0,036

0,038

0,040

0,042

75

0,016

0,018

0,020

0,023

0,025

0,027

0,029

0,032

0,034

0,036

0,038

0,041

0,043

0,045

80

0,017

0,019

0,022

0,024

0,026

0,029

0,031

0,034

0,036

0,038

0,041

0,043

0,046

0,048

85

0,018

0,020

0,023

0,026

0,028

0,031

0,033

0,036

0,038

0,041

0,043

0,046

0,048

0,051

90

0,019

0,022

0,024

0,027

0,030

0,032

0,035

0,038

0,041

0,043

0,046

0,049

0,051

0,054

95

0,020

0,023

0,026

0,029

0,031

0,034

0,037

0,040

0,043

0,046

0,048

0,051

0,054

0,057

100

0,021

0,024

0,027

0,030

0,033

0,036

0,039

0,042

0,045

0,048

0,051

0,054

0,057

0,060

105

0,022

0,025

0,028

0,032

0,035

0,038

0,041

0,044

0,047

0,050

0,054

0,057

0,060

0,063

110

0,023

0,026

0,030

0,033

0,036

0,040

0,043

0,046

0,050

0,053

0,056

0,059

0,063

0,066

115

0,024

0,028

0,031

0,035

0,038

0,041

0,045

0,048

0,052

0,055

0,059

0,062

0,066

0,069

120

0,025

0,029

0,032

0,036

0,040

0,043

0,047

0,050

0,054

0,058

0,061

0,065

0,068

0,072

125

0,026

0,030

0,034

0,038

0,041

0,045

0,049

0,053

0,056

0,060

0,064

0,068

0,071

0,075

130

0,027

0,031

0,035

0,039

0,043

0,047

0,051

0,055

0,059

0,062

0,066

0,070

0,074

0,078

135

0,028

0,032

0,036

0,041

0,045

0,049

0,053

0,057

0,061

0,065

0,069

0,073

0,077

0,081

Rychlost

podkožní

infuze

(ml/h)

=

Dávka

(ng/kg/min)

x

Hmotnost

(kg)

x

0,00006*

Síla

přípravku

Tresuvi v

injekční

lahvičce

(mg/ml)

140

0,029

0,034

0,038

0,042

0,046

0,050

0,055

0,059

0,063

0,067

0,071

0,076

0,080

0,084

145

0,030

0,035

0,039

0,044

0,048

0,052

0,057

0,061

0,065

0,070

0,074

0,078

0,083

0,087

150

0,032

0,036

0,041

0,045

0,050

0,054

0,059

0,063

0,068

0,072

0,077

0,081

0,086

0,090

155

0,033

0,037

0,042

0,047

0,051

0,056

0,060

0,065

0,070

0,074

0,079

0,084

0,088

0,093

Vystínované oblasti představují nejvyšší rychlost infuze podpořenou jednou stříkačkou vyměněnou

každé tři dny.

(Rychlost infuze 0,034 ml/h během 72 hodin odpovídá objemu 2,448 ml.)

Podávání kontinuální intravenózní infuzí

Přípravek Tresuvi se podává kontinuální intravenózní infuzí pomocí centrálního žilního katetru

s použitím ambulantní infuzní pumpy. Lze jej také dočasně podávat periferní žilní kanylou umístěnou

nejlépe do velké žíly. Používání periferní infuze déle než několik hodin může být spojeno se zvýšeným

rizikem tromboflebitidy (viz bod 4.8).

Aby nedošlo k přerušení přísunu léku, je třeba, aby měl pacient přístup k náhradní infuzní pumpě a

podkožní infuzní soupravě pro případ, že dojde k náhlé poruše funkce současného vybavení.

Obecně má být ambulantní infuzní pumpa sloužící k podávání ředěného přípravku Tresuvi intravenózně:

1) malá a lehká,

2) schopná upravovat rychlost infuze o přibližně 0,05 ml/h. Typické průtoky se pohybují mezi 0,4 ml a

2 ml za hodinu;

3) vybavená alarmem signalizujícím ucpání, slabou baterii, chybu v programu a poruchu funkce motoru,

4) přesná v rozmezí ±6 % hodinové dávky nebo lepší

5) poháněná přetlakem. Zásobník má být vyroben z polyvinylchloridu, polypropylenu nebo skla.

Přípravek

Tresuvi se

ředit

buď

sterilní

vodou na injekci nebo 0,9%

(hmotnostní

%) roztokem

chloridu

sodného

na injekci a podává se intravenózně kontinuální infuzí přes chirurgicky voperovaný

centrální žilní katetr nebo dočasně přes kanylu zavedenou do periferní žíly pomocí infuzní pumpy

konstruované pro intravenózní podání léků.

Při používání vhodné infuzní pumpy a zásobníku je nejprve zapotřebí vybrat předem určenou rychlost

intravenózní infuze pro požadovanou infuzní dobu. Maximální doba trvání infuze při používání

ředěného přípravku Tresuvi nemá přesáhnout 24 hodin (viz bod 6.3).

Typické zásobníky intravenózního infuzního systému mají objem 20, 50 nebo 100 ml. Po stanovení

požadované rychlosti intravenózní infuze (ml/h) a pacientovy dávky (ng/kg/min) a hmotnosti (kg) lze

vypočítat koncentraci zředěného intravenózního treprostinilu (mg/ml) pomocí následujícího vzorce:

Krok 1

Koncentrace

zředěného

intravenózního

treprostinilu

(mg/ml)

=

Dávka

(ng/kg/min)

x

Hmotnost

(kg)

x

0,00006

Rychlost

intravenózní

infuze (ml/h)

Množství přípravku Tresuvi potřebné k přípravě požadované koncentrace zředěného intravenózního

treprostinilu, vzhledem k dané velikosti zásobníku, lze poté vypočítat pomocí následujícího vzorce:

Krok 2

Množství

přípravku

Tresuvi

(ml)

=

Koncentrace

zředěného

intravenózního

treprostinilu

(mg/ml)

x

Celkový

objem roztoku

zředěného

treprostinilu v

zásobníku

(ml)

Síla

přípravku

Tresuvi

v

injekční

lahvičce

(mg/ml)

Vypočítané množství přípravku Tresuvi se poté přidá do zásobníku společně s dostatečným objemem

ředidla

(sterilní

voda

injekci

nebo

0,9%

roztok

chloridu

sodného

injekci)

pro dosažení

požadovaného objemu v zásobníku.

Příklady výpočtů pro

intravenózní

infuzi jsou následující:

Příklad

3:

Pro 60 kg osobu s dávkou 5 ng/kg/min se stanovenou rychlostí intravenózní infuze 1 ml/h a zásobníkem

50 ml má být koncentrace zředěného intravenózního roztoku treprostinilu vypočítána následovně:

Krok 1

Koncentrace

zředěného

intravenózního

treprostinilu

(mg/ml)

=

5 ng/kg/min

x

60 kg

x

0,00006

= 0,018 mg/ml

(18000 ng/ml)

1 ml/h

Množství přípravku Tresuvi (při použití injekční lahvičky se silou 1 mg/ml) potřebné pro celkovou

koncentraci zředěného treprostinilu 0,018 mg/ml a celkový objem 50 ml bude vypočítáno následovně:

Krok 2

Množství

přípravku

Tresuvi

(ml)

0,018 mg/ml

x 50 ml = 0,9 ml

1mg/ml

Koncentrace zředěného intravenózního treprostinilu pro osobu uvedenou v příkladu 3 bude tedy

připravena přidáním 0,9 ml přípravku Tresuvi 1 mg/ml do vhodného zásobníku společně s dostatečným

objemem ředidla pro dosažení celkového objemu 50 ml v zásobníku. Rychlost průtoku pumpy bude pro

tento příklad nastavena na 1 ml/h.

Příklad

4:

Pro osobu o hmotnosti 75 kg s dávkou 30 ng/kg/min se stanovenou rychlostí intravenózní infuze 2 ml/h

a zásobníkem o objemu 100 ml má být koncentrace zředěného intravenózního roztoku treprostinilu

vypočítána následovně:

Krok 1

Koncentrace

zředěného

intravenózního

treprostinilu

(mg/ml)

=

30 ng/kg/min

x

75 kg

x

0,00006

= 0,0675 mg/ml

(67500 ng/ml)

2 ml/h

Množství přípravku Tresuvi (při použití injekční lahvičky o síle 2,5 mg/ml) potřebné pro celkovou

koncentraci zředěného treprostinilu 0,0675 mg/ml a celkový objem 100 ml bude vypočítáno následovně:

Krok 2

Množství

přípravku

Tresuvi

(ml)

0,0675 mg/ml

x 100 ml = 2,7 ml

2,5 mg/ml

Koncentrace zředěného intravenózního treprostinilu pro osobu uvedenou v příkladu 4 bude tedy

připraveno

přidáním

přípravku

Tresuvi

mg/ml

vhodného

zásobníku

společně

s dostatečným objemem ředidla pro dosažení celkového objemu 100 ml v zásobníku. Rychlost průtoku

pumpy bude pro tento příklad nastavena na 2 ml/h.

Tabulka 2 představuje návod pro volbu objemu (ml) přípravku Tresuvi 10 mg/ml, který má být rozředěn

do 20 ml, 50 ml nebo 100 ml zásobníků (rychlost infuze 0,4; 1 resp. 2 ml/h) pro pacienty s různou

tělesnou hmotností odpovídající dávkám až do 100 ng/kg/min.

Tabulka 2:

Školení pro pacienty léčené kontinuální intravenózní infuzí

Lékařský tým odpovídající za terapii musí zajistit, aby byl pacient řádně vyškolen a dostatečně

kompetentní k používání zvoleného infuzního zařízení. Osobní instruktáž a dohled mají trvat tak dlouho,

dokud není pacient způsobilý k výměně infuzí, úpravě rychlosti průtoku/dávek dle pokynů a k řešení

běžných alarmů zařízení. Pacienti musí být vyškoleni ve správných aseptických technikách při přípravě

infuzního zásobníku pro treprostinil a při plnění infuzních hadiček a spojek. Pacientovi musí být

poskytnut písemný návod, buď od výrobce pumpy, nebo specificky upravený návod od předepisujícího

lékaře. Návod má obsahovat požadované činnosti i normálním podávání léku, rady, jak řešit ucpání a

jiné alarmy pumpy a podrobnosti, koho kontaktovat v případě neodkladného zásahu.

Objem (ml)

přípravku

Tresuvi 10 mg/ml,

který

být

zředěn

do

zásobníků

nebo

injekčních

stříkač

ek

20 ml (rychlost infuze 0,4 ml/h), 50 ml (rychlost infuze 1 ml/h),

zásobník

100 ml (rychlost infuze 2 ml/h)

Dávka

(ng/

kg/

min)

Hmotnost pacienta (kg)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

50

0,375

0,450

0,525

0,600

0,675

0,750

0,825

0,900

0,975

1,050

1,125

1,200

1,275

1,350

1,425

1,500

55

0,413

0,495

0,578

0,660

0,743

0,825

0,908

0,990

1,073

1,155

1,238

1,320

1,403

1,485

1,568

1,650

60

0,450

0,540

0,630

0,720

0,810

0,900

0,990

1,080

1,170

1,260

1,350

1,440

1,530

1,620

1,710

1,800

65

0,488

0,585

0,683

0,780

0,878

0,975

1,073

1,170

1,268

1,365

1,463

1,560

1,658

1,755

1,853

1,950

70

0,525

0,630

0,735

0,840

0,945

1,050

1,155

1,260

1,365

1,470

1,575

1,680

1,785

1,890

1,995

2,100

75

0,563

0,675

0,788

0,900

1,013

1,125

1,238

1,350

1,463

1,575

1,688

1,800

1,913

2,025

2,138

2,250

80

0,600

0,720

0,840

0,960

1,080

1,200

1,320

1,440

1,560

1,680

1,800

1,920

2,040

2,160

2,280

2,400

85

0,638

0,765

0,893

1,020

1,148

1,275

1,403

1,530

1,658

1,785

1,913

2,040

2,168

2,295

2,423

2,550

90

0,675

0,810

0,945

1,080

1,215

1,350

1,485

1,620

1,755

1,890

2,025

2,160

2,295

2,430

2,565

2,700

95

0,713

0,855

0,998

1,140

1,283

1,425

1,568

1,710

1,853

1,995

2,138

2,280

2,423

2,565

2,708

2,850

100

0,750

0,900

1,050

1,200

1,350

1,500

1,650

1,800

1,950

2,100

2,250

2,400

2,550

2,700

2,850

3,000

Minimalizace rizika

infekcí

krevního

řečiště

souvisejících

s

použitím

katetru

Věnujte zvýšenou pozornost následujícím pokynům, které pomáhají minimalizovat riziko infekcí

krevního řečiště souvisejících s použitím katetru u pacientů, kterým je podáván treprostinil intravenózní

infuzí (viz bod 4.4) Tyto pokyny jsou v souladu s aktuálními pokyny nejlepší praxe pro prevenci infekcí

krevního řečiště souvisejících s použitím katetru a obsahují:

Obecné

zásady

Použití

centrálního

žilního

katetru

s manžetou

vedeného

podkožním

tunelem

(CVC)

s minimálním počtem portů.

využití technik se sterilní bariérou při zavádění CVC.

využívání správné hygieny rukou a aseptických technik při zavádění, výměně, přístupu, opravě

katetru nebo při kontrole místa zavedení katetru a/nebo jeho zakrytí obvazem.

místo zavedení katetru má být překryto sterilní gázou (výměna každé dva dny) nebo sterilním,

transparentním, polopropustným krytím (výměna nejméně jednou za sedm dní).

krytí má být vyměněno při jakémkoliv navlhnutí, uvolnění, znečištění nebo po vyšetření místa

vpichu.

nepoužívejte lokální antibiotické masti nebo krémy, protože podporují vznik mykotické infekce

a výskyt bakterií rezistentních na antibiotika.

Doba

použití

zředěného

roztoku

přípravku

Tresuvi

maximální doba použitelnosti zředěného přípravku nemá být delší než 24 hodin.

Použití

filtru 0,2

mikrometrového

filtru

vedení

mezi infuzní hadičku a hrdlo katetru se musí ložit filtr velikosti 0,2 mikrometru a musí být

vyměněn každých 24 hodin vždy v době, kdy se provádí výměna infuzního zásobníku

Další dvě doporučení, která jsou potenciálně důležitá pro prevenci vodou přenášených gramnegativních

infekcí krevního řečiště, se týkají manipulace s hrdlem katetru. Tato doporučení zahrnují:

Použití

systému

uzavřeného

hrdla s

dělicí

přepážkou

použití systému uzavřeného hrdla (lépe s dělící přepážkou než zařízení s mechanickým

ventilem) zajistí, že lumen katetru bude utěsněn při každém odpojení infuzního systému. Tím

se zabrání riziku expozice mikrobiální kontaminaci.

zařízení s uzavřeným hrdlem a dělící přepážkou má být vyměněno jednou za 7 dní.

Infuzní

systém

s propojkami a

uzávěrem

luer

Riziko kontaminace gramnegativními organismy přenášenými vodou se pravděpodobně zvýší, pokud je

propojka s uzávěrem luer vlhká při výměně infuzní linky nebo uzavřeného hrdla.

Proto:

infuzního systém v místě připojení k hrdlu katetru nemá plavat v roztoku ani do něj být ponořen.

při výměně zařízení s uzavřeným hrdlem nemá být v závitech propojky uzávěru luer viditelná

žádná voda.

infuzní linka se má odpojovat od zařízení s uzavřeným hrdlem pouze jednou za 24 hodin, a to

při její výměně.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Plicní arteriální hypertenze související s venookluzivní chorobou.

Městnavé srdeční selhání způsobené těžkou dysfunkcí levé komory.

Těžká porucha funkce jater (třída C dle Child-Pugha).

Aktivní gastrointestinální vřed, intrakraniální krvácení, zranění nebo jiné krvácivé stavy.

Vrozené nebo získané defekty chlopní s klinicky relevantní myokardiální dysfunkcí, která nesouvisí

s plicní hypertenzí.

Závažná

ischemická

choroba

srdeční

nebo

nestabilní

angina

pectoris;

infarkt

myokardu

uplynulých šesti měsících; dekompenzované srdeční selhání, pokud neproběhlo pod lékařským

dohledem; závažné arytmie, cerebrovaskulární příhody (např. tranzitorní ischemická ataka, cévní

mozková příhoda) v uplynulých 3 měsících.

4.4

Zvláštní

upozornění

a

opatření

pro

použití

Rozhodnutí zahájit léčbu treprostinilem musí zohlednit vysokou pravděpodobnost, že kontinuální infuze

bude muset být aplikována po dlouhou dobu. Proto je třeba pečlivě posoudit schopnost pacienta snášet

zavedený katetr a být za něj a infuzní soupravu zodpovědný.

Treprostinil je silně účinný plicní a systémový vazodilátor. U pacientů s nízkým systémovým arteriálním

tlakem může léčba treprostinilem zvýšit riziko systémové hypotenze. Léčba se nedoporučuje pacientům

se systolickým arteriálním tlakem nižším než 85 mmHg.

Doporučuje se monitorovat systémový krevní tlak a tep během jakékoli změny v dávkování a instruovat

pacienta, aby zastavil infuzi, pokud se objeví příznaky hypotenze nebo je zjištěn systolický krevní tlak

o hodnotě 85 mmHg a nižší.

Náhlé ukončení nebo významné snížení dávky treprostinilu může způsobit návrat plicní arteriální

hypertenze (viz bod 4.2).

Pokud se u pacienta vyvine v průběhu léčby treprostinilem plicní edém, je třeba vzít v úvahu možnost

přidružené plicní venookluzivní choroby. Léčba má být ukončena.

Obézní pacienti (BMI vyšší než 30 kg/m

) vylučují treprostinil pomaleji.

Prospěšnost podkožní léčby treprostinilem u pacientů se závažnější plicní arteriální hypertenzí (funkční

třída IV dle NYHA) nebyla dosud stanovena.

Poměr účinnosti a bezpečnosti treprostinilu nebyl studován u plicní arteriální hypertenze spojené s levo-

pravým srdečním shuntem, portální hypertenzí nebo při infekci HIV.

Dávkování u pacientů s poruchou funkce jater a ledvin má být prováděno opatrně (viz bod 4.2).

Jelikož jsou treprostinil a jeho metabolity vylučovány převážně močí, doporučuje se opatrnost při léčbě

pacientů s poruchou ledvin, aby se zabránilo škodlivým následkům spojeným s možným zvýšením

systémové expozice (viz bod 4.2).

Opatrnosti

třeba

situacích,

může

treprostinil

zvýšit

riziko

krvácení

inhibicí

agregace

trombocytů.

Tento léčivý přípravek obsahuje maximálně 37,4 mg sodíku v 10 ml injekční lahvičce, což odpovídá 1,9

% doporučeného maximálního denního příjmu sodíku dle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

Současné podávání inhibitoru enzymu cytochromu P450 (CYP)2C8 (např. gemfibrozil) může zvýšit

expozici (C

i AUC) treprostinilu. Zvýšená expozice pravděpodobně zvyšuje nežádoucí účinky

spojené s podáváním treprostinilu. Je třeba zvážit snížení dávky treprostinilu (viz bod 4.5).

Současné podávání induktoru enzymu CYP2C8 (např. rifampicin) může snížit expozici treprostinilu.

Snížená expozice pravděpodobně snižuje klinickou účinnost léku. Je třeba zvážit zvýšení dávky

treprostinilu (viz bod 4.5).

Nežádoucí účinky připisované intravenóznímu systému podávání léčiva.

U pacientů, kterým je podáván treprostinil intravenózní infuzí, byly hlášeny infekce krevního řečiště a

sepse spojené s centrálním žilním katetrem. Tato rizika mohou být důsledkem systému podávání léčiva.

Centrum pro kontrolu nemocí provedlo retrospektivní průzkum sedmi center ve Spojených státech, která

používala intravenózní treprostinil k léčbě PAH a zjistila incidenci infekcí krevního souvisejících

s katetrem v počtu 1,10 případů na 1000 dnů používání katetru. Lékaři mají vzít v úvahu množství

možných

gramnegativních

grampozitivních

organismů,

které

mohou

infikovat

pacienty

dlouhodobými centrálními žilními katetry. Proto je kontinuální subkutánní infuze neředěného přípravku

Tresuvi preferovanou cestou podání.

Lékařský tým odpovědný za tuto léčbu se musí zajistit, že je pacient řádně vyškolen a dostatečně

kompetentní k používání zvoleného infuzního zařízení (viz bod 4.2).

4.5

Interakce s

jinými

léčivými

přípravky

a

jiné

formy interakce

Kombinace, které je nutno uvážit

+ Diuretika, antihypertenziva

či

jiné

vazodilátory

Souběžné podávání treprostinilu s diuretiky, antihypertenzivy nebo jinými vazodilátory zvyšuje riziko

systémové hypotenze.

+ Inhibitory agregace

trombocytů

,

včetně

NSAID a

antikoagulancií

Treprostinil může potlačovat funkci trombocytů. Souběžné podávání treprostinilu s inhibitory agregace

trombocytů, včetně NSAID, donorů oxidu dusnatého nebo antikoagulancií, může zvýšit riziko krvácení.

Pacienti užívající antikoagulancia mají být důkladně sledováni na základě obecných lékařských

doporučení pro monitorování podobné léčby. U pacientů užívajících antikoagulancia je třeba se vyhnout

souběžnému podávání jiných inhibitorů trombocytů. Kontinuální subkutánní infuze treprostinilu nemá

žádný vliv na farmakodynamiku nebo farmakokinetiku jednotlivé dávky (25 mg) warfarinu. Nejsou k

dispozici žádné údaje o potenciálních interakcích vedoucích ke zvýšení rizika krvácení v případě, že je

treprostinil předepsán současně s donory oxidu dusnatého.

+ Furosemid

Plazmatická clearance treprostinilu může být mírně snížena u pacientů léčených furosemidem. Tato

interakce pravděpodobně vzniká běžnými metabolickými vlastnostmi sdílenými oběma sloučeninami

(glukurokonjugace karboxylové skupiny).

+ Induktory/inhibitory enzymu cytochromu P450 (CYP) 2C8

Gemfibrozil – Farmakokinetické studie perorálního podávání treprostinil diolaminu u lidí naznačují, že

současné podávání inhibitoru enzymu cytochromu P450 (CYP) 2C8 gemfibrozilu zdvojnásobuje

expozici (C

a AUC) treprostinilu. Nebylo prokázáno, jestli je bezpečnost a účinnost treprostinilu

podávaného parenterálně (subkutánní nebo intravenózní) cestou ovlivňováno inhibitory CYP2C8.

Pokud je inhibitor CYP2C8 (např. gemfibrozil, trimetoprim a deferasirox) přidán nebo odebrán

z pacientovy medikace po období titrace, má se zvážit úprava dávky treprostinilu.

Rifampicin - Farmakokinetické studie perorálního podávání treprostinil diolaminu u lidí naznačují, že

souběžné podávání induktoru enzymu CYP2C8 rifampicinu snižuje expozici treprostinilu (o přibližně

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace