TRAVOPROST/TIMOLOL OLIKLA

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TIMOLOL-MALEINÁT (TIMOLOLI MALEAS) ; TRAVOPROST (TRAVOPROSTUM)
Dostupné s:
CZ Pharma s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy
ATC kód:
S01ED51
INN (Mezinárodní Name):
TIMOLOL MALEATE (TIMOLOL MALEATE) ; TRAVOPROST (TRAVOPROST)
Dávkování:
40MCG/ML+5MG/ML
Léková forma:
Oční kapky, roztok
Podání:
Oční podání
Jednotky v balení:
1X2,5ML; 6X2,5ML; 3X2,5ML
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TIMOLOL, KOMBINACE
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
64/ 329/17-C
Datum autorizace:
2019-12-02

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls314823/2019

Příbalová

informace: informace pro pacienta

Travoprost/timolol Olikla 40

mikrogramů/ml

+ 5 mg/ml

oční

kapky, roztok

travoprostum/timololum

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové

informaci

Co je Travoprost/timolol Olikla a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Travoprost/timolol Olikla používat

Jak se přípravek Travoprost/timolol Olikla používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Travoprost/timolol Olikla uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Travoprost/timolol Olikla a k

čemu

se

používá

Přípravek Travoprost/timolol Olikla je kombinací dvou léčivých látek (travoprostu a timololu).

Travoprost je analog prostaglandinu působící tak, že zost/timvyšuje odtok tekutiny z oka, čímž se tlak v

snižuje. Timolol je betablokátor, vyvolávající snížení tvorby kapaliny uvnitř oka. Obě složky se

vzájemně doplňují a snižují tlak v oku.

Přípravek Travoprost/timolol Olikla se používá k léčbě vysokého nitroočního tlaku u dospělých, včetně

starších osob. Tento tlak může vést k onemocnění, jemuž se říká glaukom.

2.

Čemu

musíte

věnovat

pozornost,

než

začnete

přípravek

Travoprost/timolol Olikla

používat

Nepoužívejte

Travoprost/timolol Olikla

Jste-li alergický(á) na travoprost, timolol nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v

bodě 6)

Jste-li alergický(á) na prostaglandiny nebo betablokátory.

Máte-li nebo jste měl(a) v minulosti problémy s dýcháním, jako je např. astma, těžká chronická

obstrukční bronchitida (závažné plicní onemocnění projevující se sípáním, dýchacími

obtížemi

a/nebo dlouhotrvajícím kašlem), nebo jiné problémy s dýcháním.

Trpíte-li těžkou sennou rýmou.

Máte-li pomalý tlukot srdce, trpíte-li selháním srdce nebo poruchami srdečního rytmu

(nepravidelný tlukot srdce).

Je-li povrch Vašeho oka zakalen.

Váš lékař Vám poradí, zda se některá z výše uvedených podmínek na Vás nevztahuje.

Upozornění

a

opatření

Před použitím přípravku Travoprost/timolol Olikla se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestli

máte nebo jste v minulosti měl(a):

ischemickou chorobu srdeční (mezi příznaky patří bolest nebo tíseň na hrudi, dušnost či dušení),

srdeční selhání, nízký krevní tlak;

poruchy srdeční frekvence, např. pomalý tlukot srdce;

dýchací problémy, astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc;

špatný krevní oběh (např. Raynaudovu nemoc nebo Raynaudův syndrom);

cukrovku, protože timolol může maskovat známky a příznaky nízké hladiny cukru v krvi;

zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat známky a příznaky onemocnění

štítné žlázy;

Informujte svého lékaře předtím, než podstoupíte operaci, že používáte přípravek

Travoprost/timolol Olikla,

protože timolol může měnit účinek některých léků používaných při

anestezii.

onemocnění myasthenia gravis (chronickou nervosvalovou slabost);

jestliže se dostaví závažná alergická reakce (kožní vyrážka, červenání a svědění oka) v průběhu

léčby přípravkem Travoprost/timolol Olikla, ať již byla její příčina jakákoli, nemusí být podání

epinefrinu (adrenalinu) jednoznačně účinné. Proto při jakékoli léčbě sdělte prosím lékaři, že

užíváte přípravek Travoprost/timolol Olikla;

Pokud jste prodělal(a) operaci šedého zákalu, poraďte se se svým lékařem dříve, než budete

přípravek Travoprost/timolol Olikla používat.

Jestliže máte v současné nebo jste v nedávné době prodělal(a) zánět oka, poraďte se se svým

lékařem dříve, než budete přípravek Travoprost/timolol Olikla používat.

Travoprost/timolol Olikla může měnit barvu duhovky (barevné části oka). Tato změna může být

trvalá.

Travoprost/timolol Olikla může prodlužovat, zesilovat, zintenzivnit barvu a zvýšit počet

Vašich očních řas a může způsobit neobvyklý růst ochlupení na očních víčkách.

Travoprost může být vstřebáván kůží a z tohoto důvodu nemá být používán u těhotných žen nebo

žen, které se pokoušejí otěhotnět. Pokud dojde ke kontaktu léčivého přípravku s kůží, má být

místo důkladně opláchnuto.

Děti

a dospívající

Travoprost/timolol Olikla není určen pro použití u dětí a dospívajících ve věku do 18 let.

Další

léčivé

přípravky

a Travoprost/timolol Olikla

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Travoprost/timolol Olikla může ovlivňovat, nebo naopak být ovlivňován jinými léčivými přípravky,

které užíváte, včetně jiných očních kapek pro léčbu glaukomu. Informujte svého lékaře, pokud užíváte

nebo máte

v úmyslu užívat léky na snížení krevního tlaku, léky na srdce včetně chinidinu

(používaného k léčbě srdečních onemocnění a některých typů malárie), léky na léčbu cukrovky či

antidepresiva známá jako fluoxetin a paroxetin.

Těhotenství,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud jste těhotná a Váš lékař se nedomnívá, že používání přípravku Travoprost/timolol Olikla je

nezbytné, přípravek nepoužívejte.

Pokud byste mohla otěhotnět, musíte používat v době léčby dostatečně spolehlivou antikoncepci.

Nepoužívejte Travoprost/timolol Olikla, pokud kojíte. Tento přípravek se může dostat do Vašeho

mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete během kojení užívat jakýkoli lék.

Řízení

dopravních

prostředků

a obsluha

strojů

Po použití přípravku Travoprost/timolol Olikla můžete zjistit, že je Vaše vidění na určitou dobu

rozmazané. Neřiďte

dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné stroje, dokud tento pocit

neodezní.

Přípravek

Travoprost/timolol Olikla obsahuje benzalkonium-chlorid a

glyceromakrogol-40-

hydroxystearát.

Tento léčivý přípravek obsahuje 150 mikrogramů benzalkonium-chloridu v jednom mililitru.

Benzalkonium-chlorid může být vstřebán měkkými kontaktními čočkami a může měnit jejich barvu.

Před podáním tohoto léčivého přípravku vyjměte kontaktní čočky a nasaďte je zpět až po 15 minutách.

Benzalkonium-chlorid může také způsobit podráždění očí, zvláště pokud trpíte syndromem suchého

oka nebo onemocněním rohovky(průhledná vrstva v přední části oka). Jestliže se po podání tohoto

přípravku objeví abnormální pocity v oku, bodání nebo bolest oka, informujte svého lékaře.

Glyceromakrogol-40- hydroxystearát 40 může způsobit kožní reakce.

3.

Jak se

přípravek

Travoprost/timolol Olikla

používá

Vždy používejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo s lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna kapka do postiženého oka (očí) jednou denně, ráno nebo večer.

Používejte každý den ve stejnou dobu.

Pro obě oči používejte přípravek Travoprost/timolol Olikla pouze na pokyn lékaře. Přípravek

používejte tak dlouho, jak uvedl Váš lékař.

Přípravek Travoprost/timolol Olikla používejte pouze ke kapání do očí.

Pokyny k

použití:

Bezprostředně před prvním použitím přípravku roztrhněte ochranný obal (obrázek 1). Vyjměte

lahvičku a poznamenejte si do určeného místa na štítku datum otevření.

Připravte si lahvičku s přípravkem a zrcadlo.

Umyjte si ruce.

Odšroubujte uzávěr.

Držte lahvičku otočenou směrem dolů mezi palcem a ukazovákem.

Zakloňte hlavu. Stáhněte si čistým prstem oční víčko tak, aby se mezi víčkem a okem vytvořila

kapsa. Do tohoto místa se přípravek nakápne (obrázek 2).

Hrot lahvičky držte těsně u oka. Pomůže-li Vám to, použijte zrcadlo.

Nedotýkejte se kapátkem oka nebo víčka, okolních tkání nebo jiných povrchů. Mohlo by tak dojít k

infikování roztoku.

Lehce stiskněte lahvičku tak, aby se uvolnila vždy jen jedna kapka přípravku (obrázek 3).

Po použití přípravku stiskněte na dobu 2 minut prstem koutek oka u nosu (obrázek 4). To pomůže

zajistit, aby se přípravek nedostal do jiných částí těla.

Pokud používáte kapky do obou očí, opakujte postup i u druhého oka.

Ihned po použití uzavřete opět pevně uzávěr lahvičky.

Používejte vždy pouze jednu lahvičku. Ochranný obal neotvírejte dříve, než budete potřebovat

lahvičku použít.

Nejpozději 4 týdny po prvním otevření je třeba lahvičku zlikvidovat, aby se zamezilo infekci, a

použít novou lahvičku.

Pokud se kapka nedostane do oka, zkuste to znovu.

Jestliže

jste po

užil(a)

více

přípravku

Travoprost/timolol Olikla,

než

jste

měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku Travoprost/timolol Olikla, než jste měl(a), vypláchněte jej teplou

vodou. Další dávku

neaplikujte, dokud není čas na další pravidelnou dávku.

Jestliže

jste

zapomněl(a)

po

užít

přípravek

Travoprost/timolol Olikla

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Travoprost/timolol Olikla, pokračujte až další plánovanou

dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste vynechanou dávku doplnil(a). Dávka nemá překročit jednu

kapku denně do postiženého oka.

Jestliže

jste

přestal(a)

po

užívat

přípravek

Travoprost/timolol Olikla

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Travoprost/timolol Olikla, aniž byste se poradil(a) se svým

lékařem, oční tlak ve

Vašem oku nebude kontrolován, což by mohlo vést i ke ztrátě zraku.

Používáte-li jiné oční kapky, vyčkejte mezi aplikacemi přípravku Travoprost/timolol Olikla a dalšího

přípravku minimálně 5 minut.

Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, nepoužívejte kapky v době, kdy máte čočky nasazeny. Po nakapání

přípravku vyčkejte 15 minut, než si čočky opět nasadíte.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné

nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Obvykle můžete kapky používat i nadále, pokud nejsou účinky příliš závažné. Máte-li obavy, poraďte se

se svým lékařem nebo s lékárníkem. Nepřestávejte užívat přípravek Travoprost/timolol Olikla bez porady

se svým

lékařem.

Velmi

časté

(mohou postihnout

více

než

1 osobu z 10)

Účinky

na oko:zarudnutí oka.

Časté

(mohou postihnout

1 osobu z 10)

Účinky

na oko:zánět povrchu oka s poškozením povrchu, bolest oka, rozmazané vidění, neobvyklé

vidění, suché oko,

svědění oka, nepříjemný pocit v oku, známky a příznaky podráždění oka (např.

pálení, píchání).

Méně

časté

(mohou postihnout

1 osobu ze 100)

Účinky

na oko:zánět povrchu oka, zánět očních víček, otok spojivky, zvýšený růst řas, zánět duhovky,

zánět oka, citlivost na světlo, snížené vidění, únava očí, oční alergie, otok oka, zvýšená tvorba slz,

zarudnutí

víčka, změna barvy víčka.

Celkové

nežádoucí

účinky

: alergie na léky, závratě, bolest hlavy, zvýšení nebo snížení krevního tlaku,

dušnost, zvýšený růst vlasů, zatékání hlenu z nosní dutiny do hrdla, zánět kůže a svědění, snížená

srdeční frekvence.

Vzácné

(mohou postihnout

1 osobu z 1 000)

Účinky

na oko:ztenčení povrchu oka, zánět žláz očních víček, praskání krevních cév v oku, krusty na

okrajích víček, abnormální poloha řas, abnormální růst řas.

Celkové

nežádoucí

účinky:

nervozita, nepravidelná srdeční frekvence, ztráta vlasů, poruchy hlasu,

dušnost, kašel, podráždění hrdla, kopřivka, abnormální jaterní krevní testy, změna barvy kůže, ztmavnutí

kůže, žízeň, únava,

nepříjemný pocit v nose, zbarvení moči, bolest v rukou a v nohou.

Není

známo

(četnost

z

dostupných

údajů

nelze

určit

)

Účinky

na oko:povislé oční víčko (což způsobuje, že oko zůstává polozavřené).

Celkové

nežádoucí

účinky:

vyrážka, selhání srdce, bolest na hrudi, mozková příhoda, mdloby, deprese,

astma, zvýšení srdeční

frekvence, pocit znecitlivění nebo brnění, bušení srdce, otok dolních končetin,

špatná chuť.

Dále:

Přípravek Travoprost/timolol Olikla je kombinací dvou léčivých látek. Stejně jako ostatní léky podávané

do očí i travoprost a timolol (betablokátor) se vstřebávají do krve. To může způsobovat nežádoucí účinky

podobné těm, které jsou pozorovány u betablokátorů podaných injekcí do žíly nebo ústy. Výskyt

nežádoucích účinků po místním podání do oka je nižší, než když jsou léky podány například ústy nebo

injekčně. Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky, které zahrnují reakce pozorované u skupiny

betablokátorů při léčbě

onemocnění oka:

Účinky

na oko zánět očních víček, zánět rohovky, odchlípení vrstvy pod sítnicí (obsahující krevní

cévy)

po filtračních výkonech, které může způsobit poruchy vidění, snížená citlivost rohovky, eroze

rohovky

(poškození přední vrstvy očního bulbu), dvojité vidění, změny barvy duhovky.

Celkové

nežádoucí

účinky:

Srdce a

oběh

: pomalá srdeční činnost, bušení srdce, otoky (hromadění tekutin), změny srdečního

rytmu

nebo srdeční frekvence, městnavé srdeční selhání (srdeční onemocnění s dušností a otoky nohou v

důsledku hromadění tekutin), určitý typ poruchy srdečního rytmu, srdeční záchvat (infarkt), nízký

krevní

tlak, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy, snížený přísun krve do mozku.

Dýchání

: zúžení dýchacích cest v plicích (zejména u pacientů s již existujícím onemocněním), dýchací

obtíže, ucpaný nos.

Nervový

systém

a

celkové poruchy

: potíže se spaním (nespavost), noční můry, ztráta paměti, ztráta

síly a energie, halucinace.

Žaludek

: poruchy chuti, pocit nucení na zvracení, špatné trávení, průjem, sucho v ústech, bolest

břicha,

zvracení.

Alergie: generalizované alergické reakce včetně podkožních otoků, ke kterým může dojít např.

v obličeji a na končetinách a které mohou ucpat dýchací cesty, což může vést k polykacím a dýchacím

potížím, lokalizovaná nebo generalizovaná vyrážka, svědění, náhlá závažná život ohrožující alergická

reakce.

Kůže

: vyrážka s bílostříbřitým vzhledem (vyrážka připomínající lupénku) nebo zhoršení lupénky,

olupující

se kůže.

Svaly: zhoršení známek a příznaků onemocnění myasthenia gravis (svalová porucha), neobvyklé pocity

jako mravenčení, svalová slabost/únava, bolest svalů nezpůsobená fyzickou námahou.

Reprodukce: sexuální dysfunkce, snížené libido.

Metabolismus: nízké hladiny cukru v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek

Travoprost/timolol Olikla

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

lahvičce, ochranném obalu a

krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním

obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nejpozději 4 týdny po prvním otevření je třeba lahvičku zlikvidovat, aby se zamezilo infekci, a použít

novou lahvičku. Zapište si datum, kdy jste lahvičku otevřel(a), do příslušného místa na štítku

lahvičky a

na krabičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah

balení

a

další

informace

Co Travoprost/timolol Olikla obsahuje

Léčivými látkami jsou travoprostum a timololum. Jeden ml roztoku obsahuje travoprostum 40

mikrogramů a timololum 5 mg (jako timololi maleas).

Pomocnými látkami jsou roztok benzalkonium-chloridu, glyceromakrogol-40-hydroxystearát,

trometamol, dinatrium-edetát, kyselina boritá (E 284), mannitol (E 421), hydroxid sodný (pro

úpravu pH) a voda pro injekci nebo čištěná voda.

Jak

přípravek

Travoprost/timolol Olikla

vypadá

a co obsahuje toto

balení

Travoprost/timolol Olikla oční kapky, roztok je čirý, bezbarvý vodný roztok, téměř bez částic, dodávaný

v plastové lahvičce o objemu 5 ml s bezbarvým kapátkem a bílým neprůhledným víčkem garantujícím

neporušenost obalu.

Každá lahvička je vložena do ochranného obalu. Jedna lahvička obsahuje 2,5 ml roztoku.

Jedno 2,5ml balení obsahuje přibližně 77 kapek.

Přípravek je dostupný v následujících velikostech balení:

Balení jsou po 1, 3 nebo 6 lahvičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

CZ Pharma s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Česká republika

Výrobce

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., Pallini 15351, Attiki, Řecko

BalkanPharma-Razgrad AD, 68 Aprilsko vastanie Blvd., Razgrad 7200, Bulharsko

Jadran – Galenski Laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka 51000 Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Travoprost/timolol Olikla

Slovenská republika

Travoprost/timolol Olikla 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná roztoková

instilácia

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 25. 6. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls314823/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Travoprost/timolol Olikla 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml obsahuje travoprostum 40 mikrogramů a timololum 5 mg (jako timololi maleas).

Jedna kapka obsahuje přibližně travoprostum 1,261 mikrogramu a timololum 0,158 miligramu.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jeden ml roztoku obsahuje 150 mikrogramů benzalkonium-chloridu a 5 mg glyceromakrogol-40-

hydroxystearátu, viz bod 4.4.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok (oční kapky).

Čirý, bezbarvý, vodný roztok, prakticky bez viditelných částic.

pH: 5,5–7,0

Osmolalita: 252–308 mosmol/kg.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Travoprost/timolol Olikla je indikován ke snížení nitroočního tlaku (NOT) u dospělých pacientů

trpících glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční hypertenzí, kteří nedostatečně reagují na lokální léčbu

betablokátory nebo analoga prostaglandinů (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Použití u dospělých, včetně starších pacientů

Dávku tvoří jedna kapka přípravku Travoprost/timolol Olikla do spojivkového vaku postiženého oka

(postižených očí) jednou denně ráno nebo večer. Dávku je třeba aplikovat každý den ve stejnou dobu.

Při vynechání dávky má léčba pokračovat další plánovanou dávkou. Dávka nemá přesáhnout jednu

kapku do postiženého oka (očí) denně.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce jater a ledvin

S očními kapkami obsahujícími v jednom mililitru 40 mikrogramů travoprostu a 5 mg timololu nebyly

provedeny žádné studie u pacientů s poruchou funkcí jater nebo ledvin.

Travoprost byl zkoušen u pacientů s lehkou až těžkou poruchou funkce jater a u pacientů s lehkou až

těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu až do hodnoty 14 ml/min). U těchto pacientů

nebylo nutné upravovat dávku.

U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin je nepravděpodobné, že bude nutné upravovat dávku

přípravku Travoprost/timolol Olikla (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost kombinace travoprost/timolol 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml ve formě očních

kapek u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Oční podání.

Pacient má sejmout ochranný přebal až těsně před prvním použitím. Aby se zabránilo kontaminaci

hrotu kapátka a roztoku, je třeba dbát na to, aby se hrot kapátka lahvičky nedotkl očního víčka,

okolních tkání nebo jiných povrchů.

Při použití nazolakrimální okluze nebo při zavření víček po dobu 2 minut se snižuje systémová

absorpce. To může vést ke snížení systémových nežádoucích účinků a ke zvýšení lokální účinnosti

(viz bod 4.4).

Používá-li se více než jeden lokální oční přípravek, je třeba léčivé přípravky aplikovat s časovým

odstupem nejméně 5 minut (viz bod 4.5).

Nahrazuje-li se jiný oční přípravek k léčbě glaukomu přípravkem Travoprost/timolol Olikla, má se

léčba jiným přípravkem ukončit a léčba přípravkem Travoprost/timolol Olikla zahájit následující den.

Pacienti musí být poučeni, aby si před aplikací přípravku Travoprost/timolol Olikla vyjmuli měkké

kontaktní čočky a vyčkali po nakapání přípravku 15 minut, než si čočky opět nasadí (viz bod 4.4).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Hypersenzitivita na jiné betablokátory.

Reaktivní onemocnění dýchacích cest včetně bronchiálního astmatu v současnosti či v anamnéze

a těžká chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

Sinusová bradykardie, sick sinus syndrom včetně sinoatriální blokády, atrioventrikulární blokáda

druhého nebo třetího stupně nekontrolovaná kardiostimulátorem. Zjevné srdeční selhání,

kardiogenní šok.

Těžká alergická rinitida, dystrofie rohovky.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Systémové účinky

Stejně jako jiné lokálně podávané oční přípravky se i travoprost a timolol absorbují systémově.

Vzhledem k beta-adrenergní složce, timololu, se mohou objevit stejné typy kardiovaskulárních,

plicních a dalších nežádoucích účinků pozorovaných u léčivých přípravků se systémovými beta-

adrenergními blokátory. Incidence nežádoucích účinků po topickém očním podání je nižší než u

systémového podání. Opatření ke snížení systémové absorpce viz bod 4.2.

Srdeční poruchy

U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. s ischemickou chorobou srdeční, Prinzmetalovou

anginou a srdečním selháním) a hypotenzí má být léčba betablokátory kriticky posouzena a zvážena

léčba jinými léčivými látkami. U pacientů s kardiovaskulárními onemocněními je třeba sledovat

možné známky zhoršení těchto onemocnění a nežádoucích účinků.

Vzhledem ke svému negativně dromotropnímu účinku mají být betablokátory podávány pacientům s

atrioventrikulární blokádou prvního stupně pouze se zvýšenou opatrností.

Cévní poruchy

Pacienty se závažnou poruchou periferního oběhu (např. s těžkou formou Raynaudovy nemoci nebo s

Raynaudovým syndromem) je nutno léčit se zvýšenou opatrností.

Respirační poruchy

Po podání některých očních betablokátorů byly hlášeny respirační reakce včetně úmrtí v důsledku

bronchospasmu u pacientů s astmatem.

Přípravek Travoprost/timolol Olikla je třeba používat s opatrností u pacientů s mírnou či středně

závažnou CHOPN a pouze v případech, kdy potenciální přínos léčby převyšuje nad potenciálním

rizikem.

Hypoglykemie/diabetes mellitus

Betablokátory mají být podávány s opatrností u pacientů s výskytem spontánní hypoglykemie nebo u

pacientů s labilním diabetem, protože betablokátory mohou maskovat známky a příznaky akutní

hypoglykemie.

Svalová slabost

Bylo hlášeno, že léčivé přípravky obsahující betablokátory mohou potencovat projevy svalové slabosti

odpovídající některým myastenickým příznakům (např. diplopii, ptózu a celkovou slabost).

Poruchy rohovky

Oční betablokátory mohou způsobit suchost očí. Pacienty s onemocněním rohovky je nutno léčit se

zvýšenou opatrností.

Odchlípení choroidey

Při podávání léků potlačujících tvorbu komorové tekutiny (např. timololu, acetazolamidu) po

filtračních výkonech bylo hlášeno odchlípení choroidey.

Další betablokátory

Účinek na nitrooční tlak či známé účinky systémové betablokády mohou být potencovány, pokud je

timolol podáván pacientům již léčeným systémovým betablokátorem. Odpověď těchto pacientů je

nutno pečlivě sledovat. Použití dvou topických betablokátorů se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Chirurgická anestezie

Oční přípravky blokující betareceptory mohou blokovat systémový účinek beta-agonistů, např.

epinefrinu. Je-li pacient léčen timololem, musí o tom být informován anesteziolog.

Hyperthyreóza

Betablokátory mohou také maskovat známky hyperthyreózy.

Kontakt s kůží

Prostaglandiny a analoga prostaglandinů jsou biologicky aktivní látky, které mohou být absorbovány

kůží. Těhotné ženy nebo ženy, které se pokoušejí otěhotnět, mají být náležitě opatrné, aby se vyhnuly

přímému působení obsahu lahvičky na kůži. Pokud dojde ke kontaktu s větším množstvím obsahu

lahvičky, okamžitě zasažené místo důkladně omyjte.

Anafylaktické reakce

Při léčbě betablokátory mohou být pacienti s atopií nebo s těžkou anafylaktickou reakcí v anamnéze

vyvolanou různými alergeny reaktivnější na opakovanou expozici takovým alergenům a nemusejí

reagovat na obvyklé dávky epinefrinu používané k léčbě anafylaktických reakcí.

Souběžná léčba

Může docházet k interakcím timololu s jinými léčivými přípravky (viz bod 4.5). Používání dvou

lokálně podávaných prostaglandinů se nedoporučuje.

Účinky na oči

Travoprost může postupně měnit barvu oka zvyšováním počtu melanozomů (pigmentových granulí) v

melanocytech. Před zahájením léčby musí být pacient informován o možnosti trvalé změny barvy oka.

Jednostranná léčba může mít za následek trvalou heterochromii. Dlouhodobé účinky na melanocyty a

jejich veškeré účinky nejsou momentálně známy. Ke změně barvy duhovky dochází pomalu a po celé

měsíce nebo roky nemusí být patrná. Změna barvy oka byla pozorována převážně u pacientů s

vícebarevnou duhovkou, tj. u modro-hnědých, šedo-hnědých, žluto-hnědých a zeleno-hnědých očí,

objevila se však i u pacientů s hnědýma očima. V typickém případě se hnědá pigmentace kolem

zornice rozšiřuje u postiženého oka směrem k periferii, celá duhovka nebo její části však mohou získat

nahnědlejší nádech. Po ukončení léčby nebyl pozorován již žádný vzestup hnědého pigmentu

duhovky.

V kontrolovaných klinických studiích bylo v souvislosti s používáním travoprostu pozorováno

periorbitální ztmavnutí a/nebo ztmavnutí kůže víček.

U analog prostaglandinu byly pozorovány periorbitální změny a změny víčka zahrnující prohlubování

rýhy očního víčka.

Travoprost může postupně měnit oční řasy léčeného oka (očí). Tyto změny byly zaznamenány u

zhruba poloviny pacientů účastnících se klinického zkoušení a zahrnují: prodloužení, zesílení, zvýšení

pigmentace a/nebo počtu řas. Mechanismus změn očních řas a jejich dlouhodobé důsledky nejsou

momentálně známy.

Ve studiích na opicích bylo prokázáno, že travoprost vyvolává mírné zvětšení oční štěrbiny. Tento

účinek však nebyl v klinických studiích pozorován a považuje se za druhově specifický.

S použitím kombinace travoprost/timolol 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml ve formě očních kapek při

zánětlivých očních stavech nejsou žádné zkušenosti, stejně jako použití u neovaskulárního glaukomu,

glaukomu s uzavřeným či zúženým úhlem nebo u kongenitálního glaukomu. Pouze omezené jsou

zkušenosti při onemocnění oka vyvolaném onemocněním štítné žlázy, u glaukomu s otevřeným úhlem

u pseudofakických pacientů a u pigmentového nebo pseudoexfoliativního glaukomu.

Během léčby analogy prostaglandinu F

byl hlášen makulární edém. Při používání přípravku

Travoprost/timolol Olikla u afakických pacientů, pseudofakických pacientů s trhlinou v zadním

pouzdru čočky nebo čočkách přední komory nebo u pacientů se známými rizikovými faktory pro

cystoidní makulární edém je třeba postupovat s opatrností.

U pacientů se známou predispozicí k rizikovým faktorům pro iritidu či uveitidu a u pacientů s

aktivním nitroočním zánětem se může Travoprost/timolol Olikla používat pouze se zvýšenou

opatrností.

Pomocné látky

Travoprost/timolol Olikla obsahuje benzalkonium-chlorid, o kterém se uvádí, že způsobuje podráždění

očí, příznaky suchých očí a může ovlivnit slzný film a povrch rohovky. Měl by být používán s

opatrností u pacientů se suchým okem a u pacientů, u nichž může být ohrožena rohovka. Pacienti by

měli být sledováni v případě dlouhodobého užívání.

Je známo, že benzalkonium-chlorid mění barvu měkkých kontaktních čoček. Je třeba se vyvarovat

kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Pacienti musí být poučeni, aby odstranili kontaktní čočky

před aplikací přípravku Travoprost/timolol Olikla a počkali nejméně 15 minut po aplikaci před

opětovným vložením.

Přípravek Travoprost/timolol Olikla obsahuje glyceromakrogol-40-hydroxystearát 4, který může

způsobit kožní reakce.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné

formy interakce

Žádné specifické studie lékových interakcí nebyly u travoprostu ani timololu provedeny.

Je-li oční roztok obsahující betablokátor podáván souběžně s perorálně podávanými blokátory

kalciových kanálů, betablokátory, antiarytmiky (včetně amiodaronu), srdečními glykosidy,

parasympatomimetiky nebo guanethidinem, může teoreticky dojít k aditivním účinkům vyvolávajícím

hypotenzi a/nebo výraznou bradykardii.

Při používání betablokátorů může dojít k potencování hypertenzní reakce na náhlé přerušení léčby

klonidinem.

Při kombinované léčbě inhibitory CYP2D6 (např. chinidinem, fluoxetinem, paroxetinem) a timololem

byly hlášeny projevy zvýšené systémové betablokády (např. snížení srdeční frekvence, deprese).

Příležitostně byla hlášena mydriáza v důsledku souběžného podávání očních betablokátorů a

epinefrinu (adrenalinu).

Léčivé přípravky obsahující betablokátory mohou zvyšovat hypoglykemický účinek antidiabetik.

Betablokátory mohou maskovat známky a příznaky hypoglykemie (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce

Travoprost/timolol Olikla nesmějí používat ženy ve fertilním věku s možností otěhotnět, pokud nejsou

přijata odpovídající antikoncepční opatření (viz bod 5.3).

Těhotenství

Travoprost má škodlivé farmakologické účinky na těhotenství a/nebo na plod/novorozence.

Údaje o podávání kombinace travoprost/timolol 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml ve formě očních kapek

nebo jednotlivých složek těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Timolol nemá být

během těhotenství podáván, pokud to není absolutně nezbytné.

V epidemiologických studiích nebyly zjištěny malformační účinky, ale při perorálním podávání

betablokátorů bylo prokázáno riziko retardace intrauterinního růstu. Dále byly u novorozenců v

případě, že byly betablokátory podávány až do porodu, pozorovány známky a příznaky betablokády

(např. bradykardie, hypotenze, respirační tíseň a hypoglykemie). Pokud je přípravek

Travoprost/timolol Olikla podáván až do porodu, musí být novorozenec během prvních dnů života

pečlivě sledován.

Přípravek Travoprost/timolol Olikla se nemá v těhotenství používat, není-li to jednoznačně nezbytné.

Opatření ke snížení systémové absorpce viz bod 4.2.

Kojení

Není známo, zda se travoprost z očních kapek vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie na

zvířatech prokázaly vylučování travoprostu a jeho metabolitů do mateřského mléka. Timolol se

vylučuje do mateřského mléka a může vyvolat závažné nežádoucí reakce u kojence. Není však

pravděpodobné, že by po terapeutických dávkách timololu v očních kapkách bylo v mateřském mléce

přítomno dostatečné množství, které by mohlo způsobit klinické příznaky betablokády u kojence

Opatření ke snížení systémové absorpce viz bod 4.2.

Používání přípravku Travoprost/timolol Olikla kojícími ženami se nedoporučuje.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádná data o vlivu kombinace travoprost/timolol 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml ve

formě očních kapek na lidskou fertilitu. Studie na zvířatech neukázaly žádný vliv travoprostu nebo

timololu na fertilitu při dávkách 250krát vyšších, než je maximální doporučená oční dávka pro

člověka.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Travoprost/timolol Olikla nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

Stejně jako při používání jiných očních kapek se může vyskytnout dočasně rozmazané vidění nebo

jiné poruchy vidění. Pokud se po aplikaci přípravku objeví rozmazané vidění, musí pacient vyčkat,

dokud se vidění neprojasní, a teprve potom může řídit nebo pracovat se stroji.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

V klinických studiích, jichž se zúčastnilo celkem 2 170 pacientů léčených očními kapkami

s kombinací travoprost/timolol 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml, byla nejčastěji hlášeným nežádoucím

účinkem, spojeným s léčbou, oční hyperemie (12,0 %).

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém formátu

Nežádoucí účinky uvedené v tabulce níže byly pozorovány při klinických studiích nebo ze zkušeností

po uvedení přípravku na trh. Jsou uspořádány podle třídy orgánových systémů a jsou rozděleny podle

následující klasifikace: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až ≤

1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až ≤ 1/1 000) velmi vzácné (≤ 1/10 000, nebo není známo (frekvenci nelze

z dostupných údajů určit). V rámci každé této skupiny frekvence jsou nežádoucí reakce uvedeny podle

klesající závažnosti.

Tříd

y

orgánových systémů

systému

Frekvence

Nežádoucí

reakce

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Hypersenzitivita

Psychiatrické poruchy

Vzácné

Nervozita

Není známo

Deprese

Poruchy nervového systému

Méně časté

Závratě, bolest hlavy

Není známo

Cerebrovaskulární příhoda, synkopa, parestezie

Poruchy oka

Velmi časté

Oční hyperemie

Časté

Keratitis punctata, bolest oka, porucha zraku,

rozmazané vidění, suché oko, svědění oka, oční

diskomfort, podráždění oka

Méně časté

Keratitida, iritida, konjunktivitida, zánět v přední

oční komoře, blefaritida, fotofobie, snížení

zrakové ostrosti, astenopie, edém oka, zvýšené

slzení, erytém očního víčka, růst očních řas, oční

alergie, edém spojivek, edém očního víčka

Vzácné

Eroze rohovky, meibomianitida, konjunktivální

krvácení, tvorba krust na okraji víček, trichiáza,

distichiáza

Není známo

Makulární edém, ptóza očního víčka, prohloubení

záhybu očního víčka

Srdeční poruchy

Méně časté

Bradykardie

Vzácné

Arytmie, nepravidelná srdeční akce

Není známo

Srdeční selhání, tachykardie, bolest na hrudi,

palpitace

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze, hypotenze

Není známo

Periferní edém

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Méně časté

Dyspnoe, zatékání hlenu z nosní dutiny do hltanu

Vzácné

Dysfonie, bronchospasmus, kašel, podráždění

hrdla, bolest v orofaryngeální oblasti, nazální

diskomfort

Není známo

Astma

Gastrointestinální poruchy

Není známo

Dysgeuzie

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné

Zvýšení koncentrace alaninaminotransferázy a

aspartátaminotransferázy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Kontaktní dermatitida, hypertrichóza

Vzácné

Kopřivka, změna barvy kůže, alopecie,

hyperpigmentace kůže (periokulární)

Není známo

Vyrážka

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Vzácné

Bolest končetin

Poruchy ledvin a močových

cest

Vzácné

Chromaturie

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Vzácné

Žízeň, únava

Další nežádoucí účinky se vyskytly u jedné z léčivých látek přípravku a mohou se vyskytnout také

u přípravku Travoprost/timolol Olikla:

Travoprost

T

říd

y

orgánových systémů

Preferované

termíny

dle MedDRA

Poruchy oka

Uveitida, onemocnění spojivky, konjunktivální folikuly,

hyperpigmentace duhovky

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Olupování kůže

Timolol

Stejně jako ostatní topicky aplikované oční léčivé přípravky se i timolol vstřebává do systémového

oběhu. To může způsobit nežádoucí účinky podobné těm, které jsou pozorovány u systémových

betablokátorů. Uváděné nežádoucí účinky zahrnují reakce pozorované u třídy očních betablokátorů.

Incidence systémových nežádoucích účinků po topickém očním podání je nižší než u systémového

podání. Opatření ke snížení systémové absorpce viz bod 4.2.

Tříd

y

orgánových systémů

Preferované

termíny

dle MedDRA

Poruchy imunitního systému

Systémové alergické reakce zahrnující angioedém, kopřivku,

lokalizovanou a generalizovanou vyrážku, svědění, anafylaxi

Poruchy metabolismu a výživy

Hypoglykemie

Psychiatrické poruchy

Insomnie, noční můry, ztráta paměti, halucinace

Poruchy nervového systému

Mozková ischemie, zhoršení známek a příznaků

o n e mo c n ě n í myasthenia gravis

Poruchy oka

Známky a příznaky podráždění očí (např. pálení, bodání,

svědění, slzení, zarudnutí), odchlípení choroidey po filtračním

výkonu (viz bod 4.4), snížená citlivost rohovky, diplopie

Srdeční poruchy

Bolest na hrudi, palpitace, edém, městnavé srdeční selhání,

atrioventrikulární blokáda, srdeční zástava

Cévní poruchy

Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Bronchospasmus (hlavně u pacientů s dřívějším výskytem

bronchospastického onemocnění)

Gastrointestinální poruchy

Dysgeuzie, nauzea, dyspepsie, průjem, sucho v ústech, bolest

břicha, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Psoriaziformní vyrážka nebo exacerbace psoriázy

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Myalgie

Poruchy reprodukčního systému a

prsu

Sexuální dysfunkce, snížené libido

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Astenie

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Není pravděpodobné lokální předávkování přípravkem Travoprost/timolol Olikla nebo spojení s

toxicitou.

V případě náhodného požití mohou příznaky předávkování systémovými betablokátory zahrnovat

bradykardii, hypotenzi, bronchospasmus a srdeční selhání.

Dojde-li k předávkování přípravkem Travoprost/timolol Olikla, má být léčba symptomatická a

podpůrná. Timolol se nedá snadno dialyzovat.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologika; antiglaukomatika a miotika.

ATC kód: S01ED51.

Mechanismus účinku

Přípravek Travoprost/timolol Olikla obsahuje dvě léčivé látky travoprost a timolol-maleinát. Tyto dvě

složky snižují nitrooční tlak vzájemně se doplňujícím mechanismem účinku a kombinovaný výsledek

vede k většímu snížení nitroočního tlaku ve srovnání se samotnými látkami.

Travoprost, analog prostaglandinu F

, je úplným agonistou, jenž je vysoce selektivní a má vysokou

afinitu k receptoru prostaglandinu FP, a jenž snižuje nitrooční tlak zvýšením odtoku komorové vody

přes trabekulární síť a uveosklerální cesty. Snížení nitroočního tlaku u člověka nastupuje zhruba

2 hodiny po podání a maximálního účinku je dosaženo po 12 hodinách. Výrazné snížení nitroočního

tlaku lze udržet po dobu, přesahující u jedné dávky 24 hodin.

Timolol je neselektivní betablokátor bez podstatné sympatomimetické aktivity, timolol nemá přímý

tlumivý účinek na myokard ani účinek stabilizující membrány. Studie tonografie a fluorometrie u

člověka udávají, že jeho převládající účinek je spojen se snížením tvorby komorové vody a s mírným

zvýšením schopnosti odtoku.

Sekundární farmakologie

Travoprost významně zvyšuje krevní zásobení optického nervu u králíků po sedmidenní lokální

aplikaci do oka (1,4 mikrogramu jednou denně).

Farmakodynamické účinky

Klinické účinky

Ve dvanáctiměsíční kontrolované klinické studii s pacienty trpícími glaukomem s otevřeným úhlem

nebo oční hypertenzí a s průměrným nitroočním tlakem na počátku studie 25–27 mm Hg činil

průměrný účinek na snížení nitroočního tlaku kombinace travoprostu/timololu 40 mikrogramů/ml + 5

mg/ml podávaného jednou denně ráno, 8–10 mm Hg. Ve všech časových bodech při všech návštěvách

bylo prokázáno, že kombinace travoprost/timolol nevykazovala při průměrném snížení nitroočního

tlaku horší výsledky než kombinace latanoprost 50 mikrogramů/ml + timolol 5 mg/ml.

V tříměsíční kontrolované klinické studii s pacienty s glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční

hypertenzí a průměrným nitroočním tlakem na počátku studie 27–30 mm Hg byl průměrný účinek na

snížení nitroočního tlaku kombinace travoprostu/timololu, dávkovaného jednou denně ráno, 9–12 mm

Hg a byl až o 2 mm Hg vyšší než účinek travoprostu 40 mikrogramů/ml, dávkovaného jednou denně

večer a o 2–3 mm Hg vyšší než účinek timololu 5 mg/ml, dávkovaného dvakrát denně. Statisticky

lepší snížení ranního průměrného nitroočního tlaku (8 hodin ráno–24 hodin po poslední dávce

travoprost/timolol 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml) bylo pozorováno i ve srovnání s travoprostem při

všech návštěvách po celou dobu studie.

Ve dvou tříměsíčních kontrolovaných klinických studiích s pacienty s glaukomem s otevřeným úhlem

nebo s oční hypertenzí a průměrným nitroočním tlakem na počátku studie 23 až 26 mm Hg byl

průměrný účinek na snížení nitroočního tlaku kombinace travoprost/timolol, dávkovaného jednou

denně ráno, 7 až 9 mm Hg. Průměrné hodnoty snížení nitroočního tlaku nebyly horší, ačkoliv byly

numericky nižší než hodnoty, dosažené souběžnou terapií travoprostem 40 mikrogramů/ml,

podávaným jednou denně večer a timololem 5 mg/ml podávaným jednou denně ráno.

Při šestitýdenní kontrolované klinické studii došlo u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo

oční hypertenzí a průměrným nitroočním tlakem 24–26 mm Hg při podávání jednou denně (ráno)

kombinace travoprostu/timololu s konzervační látkou poly(kvadium-chlorid) ke snížení tlaku o 8 mm

Hg, což byla hodnota ekvivalentní účinku kombinace travoprostu/timololu (s konzervační látkou

benzalkonium-chlorid).

Kritéria pro zařazení pacientů do studie byla ve všech studiích společná s výjimkou kritérií pro

zařazení spojených s nitroočním tlakem a reakce na předchozí léčbu NOT. Klinický vývoj kombinace

travoprost/timolol zahrnoval pacienty neléčené i léčené. Nedostatečná reakce na monoterapii nebyla

kritériem pro zařazení.

Stávající data signalizují, že večerní podávání může mít jisté výhody, co se týče snížení nitroočního

tlaku. Při doporučování ranního nebo večerního podávání je třeba přihlédnout k tomu, jak je to pro

pacienta výhodnější a při kterém podávání je pravděpodobnější lepší dodržování léčebného režimu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Travoprost a timolol se vstřebávají přes rohovku. Travoprost je proléčivo, u něhož dochází v rohovce

k rychlé hydrolýze a k uvolnění účinné volné kyseliny. Po podávání kombinace travoprost/timolol

jednou denně zdravým subjektům ve studii (N = 22) po dobu 5 dnů nebyla u většiny z nich (94,4 %)

volná kyselina travoprostová kvantifikovatelná ve vzorcích plazmy a obecně nebyla detekovatelná

jednu hodinu po podání. Když byly koncentrace měřitelné (≥ 0,01 ng/ml, což byl kvantifikační limit

zkoušky), kolísaly od 0,01 do 0,03 ng/ml. Průměrná C

timololu v ustáleném stavu byla1,34 ng/ml a

dosahoval po podávání kombinace travoprost/timolol jednou denně 0,69 hodiny.

Distribuce

Volnou kyselinu travoprostovou lze měřit v komorové vodě u zvířat v průběhu několika prvních hodin

a u člověka v plazmě pouze během první hodiny po podání kombinace travoprost/timolol do oka.

Timolol lze měřit v lidské komorové vodě po podání timololu do oka a v plazmě až po 12 hodinách od

podání kombinace travoprost/timolol do oka.

Biotransformace

Metabolismus je hlavní cestou eliminace jak travoprostu, tak účinné volné kyseliny. Systémové

metabolické cesty jsou souběžné s cestami endogenního prostaglandinu F

2

α

jež jsou charakterizovány

redukcí dvojité vazby 13-14, oxidací 15-hydroxylu a

-oxidativním štěpením řetězce v horní části.

Timolol je metabolizován dvěma cestami. Jedna cesta zahrnuje ethanolaminový postranní řetězec na

thiadiazolovém řetězci a druhá ethanolový postranní řetězec na morfolinovém dusíku a druhý podobný

postranní řetězec s karbonylovou skupinou přiléhající k dusíku. Poločas timololu t

v plazmě je

4 hodiny po podání kombinace travoprost/timolol do oka.

Eliminace

Volná kyselina travoprostová a její metabolity se vylučují převážně ledvinami. V moči bylo nalezeno

méně než 2 % dávky travoprostu do oka ve formě volné kyseliny. Timolol a jeho metabolity se

vylučují především ledvinami. Zhruba 20 % dávky timololu se vylučuje do moči v nezměněné formě a

zbytek se vylučuje do moči jako metabolity.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

U opic bylo prokázáno, že podávání kombinace travoprost/timolol dvakrát denně rozšiřuje oční štěrbinu

a zvyšuje pigmentaci duhovky, podobně jako to bylo zaznamenáno při očním podání prostanoidů.

Travoprost

Lokální oční podání travoprostu opicím v koncentracích až 0,012 % do pravého oka dvakrát denně po

dobu jednoho roku nevykázalo žádnou systémovou toxicitu.

Na potkanech, myších a králících byly s travoprostem provedeny studie reprodukční toxicity

s použitím systémové cesty podání. Výsledky jsou spojeny s agonistickým účinkem na receptor FP v

děloze s časnou letalitou pro embryo, s postimplantační ztrátou a toxicitou pro plod. U březích

potkaních samic mělo systémové podávání travoprostu v dávkách převyšujících více než 200krát

klinickou dávku v průběhu organogeneze za následek zvýšený výskyt malformací. V amniotické

tekutině a tkáních plodu březích potkaních samic, jimž byl podán travoprost značený 3H, byly

naměřeny nízké hladiny radioaktivity. Studie reprodukce a vývoje prokázaly silný vliv na ztrátu plodu

s vysokým podílem u potkanů a myší (180 pg/ml, resp. 30 pg/ml plazmy) při expozicích 1,2 až 6krát

převyšujících klinickou expozici (až 25 pg/ml).

Timolol

Data z jiných než klinických studií neodhalila žádné zvláštní riziko pro člověka u timololu na základě

konvenčních studií farmakologie bezpečnosti, toxicity po opakovaném podání, genotoxicity a

kancerogenního potenciálu. Studie reprodukční toxicity timololu prokázaly opožděnou osifikaci plodu

potkanů bez nežádoucích účinků na postnatální vývoj (při 7 000násobku klinické dávky) a zvýšenou

fetální resorpci u králíků (při 14 000násobku klinické dávky).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Roztok benzalkonium-chloridu

Glyceromakrogol-40-hydroxystearát

Trometamol

Dinatrium-edetát

Kyselina boritá (E 284)

Mannitol (E 421)

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace