Tramvetol 50 mg Tableta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Tramadol
Dostupné s:
Virbac SA
ATC kód:
QN02AX
INN (Mezinárodní Name):
Tramadol (Tramadoli hydrochloridum)
Léková forma:
Tableta
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
Jiné opioidy
Přehled produktů:
Kódy balení: 9908537 - 3 x 10 tableta - blistr
Registrační číslo:
96/036/20-C
Datum autorizace:
2020-05-14

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Tramvetol 50 mg tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Virbac - 1

ère

avenue 2065 m LID - 06516 Carros - Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Labiana Pharmaceuticals S.L.U. - C/ Casanova - 27-31 08757 Corbera del Llobregat - Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tramvetol 50 mg tablety pro psy

Tramadoli hydrochloridum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Účinná látka:

Tramadolum (jako hydrochloridum)

43,9 mg

Odpovídá 50 mg tramadoli hydrochloridum.

Tablety bílé až téměř bílé barvy s hnědými tečkami a dělící rýhou na jedné straně plochého tvaru se

zaoblenými hranami a charakteristickým masovým aroma.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

INDIKACE

Snížení akutní a chronické mírné bolesti měkkých tkání a mírné muskuloskeletální bolesti.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat spolu s tricyklickými antidepresivy, inhibitory monoaminooxidázy a inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat s epilepsií.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Často se může vyskytovat mírná sedace a ospalost, zvláště pokud jsou podávány vyšší dávky.

Po podání tramadolu byla občas u psů pozorována nevolnost a zvracení.

Ve vzácných případech může dojít k přecitlivělosti. V případech reakcí přecitlivělosti by měla být

léčba přerušena.

Ve velmi vzácných případech může tramadol vyvolat křeče u psů s nízkým prahem pro vznik křečí.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1 000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL

elektronicky, nebo také přímo na adresu:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno

Mail: adr@uskvbl.cz

Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi s hmotností vyšší než 6,25 kg.

> 6.25 kg

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Doporučená dávka je 2–4 mg tramadol-hydrochloridu na kg živé hmotnosti každých 8 hodin nebo

podle potřeby na základě intenzity bolesti.

Minimální interval dávkování je 6 hodin. Doporučená maximální denní dávka je 16 mg/kg. Vzhledem

k tomu, že individuální odpověď na tramadol je proměnlivá a částečně závisí na dávce, věku zvířete,

individuálních rozdílech v citlivosti na bolest a celkovém stavu, optimální režim dávkování by měl

být individuálně přizpůsoben za použití výše uvedených dávek a intervalů opakované léčby. Pes by

měl být pravidelně vyšetřován veterinárním lékařem, aby se zjistilo, zda je následně vyžadována další

analgezie. Další analgezie může být podána zvýšením dávky tramadolu, dokud není dosažena

maximální denní dávka, nebo také multimodálním analgetickým přístupem s přídavkem jiných

vhodných analgetik.

Vezměte prosím na vědomí, že tato dávkovací tabulka je určena jako vodítko pro dávkování přípravku

na horní hranici dávkovacího rozsahu: 4 mg/kg živé hmotnosti. Uvádí počet tablet potřebných k

podání 4 mg tramadol-hydrochloridu na kg živé hmotnosti.

4 mg / kg živé

hmotnosti

Počet tablet Tramadol 50 mg

< 6,25 kg

6,25 kg

12,5 kg

18,75 kg

1 + ½

25 kg

31,25 kg

2 + ½

37,5 kg

50 kg

62,5 kg

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety lze rozdělit na 2 stejné části, aby bylo zajištěno přesné dávkování.

Pro rozpůlení tablety, uchopte tabletu rýhovanou stranou nahoru a zatlačte palci na obě strany tablety

směrem dolů.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

blistru po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném v měsíci.

Doba použitelnosti zbylé poloviny tablety: 3 dny.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Analgetické účinky tramadol-hydrochloridu mohou být různé. Předpokládá se, že je to způsobeno

individuálními rozdíly v metabolismu léčiva na primární aktivní O-desmethyltramadol, což může vést

u některých psů (nereagujících) k neúspěšné analgézii při podání přípravku. U chronické bolesti by

měla být zvažována multimodální analgetika. Veterinární lékař by měl psy pravidelně kontrolovat,

aby byla zajištěna odpovídající úleva od bolesti. V případě recidivy bolesti nebo nedostatečné

analgezie může být nutno přehodnotit analgetický protokol.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Používat s opatrností u psů s poruchou funkce ledvin nebo jater. U psů s poruchou funkce jater může

být metabolismus tramadolu na aktivní metabolity snížen, což může zeslabit účinnost přípravku.

Jeden z aktivních metabolitů tramadolu se vylučuje renálně, a proto u psů s poruchou funkce ledvin

může být nutné upravit dávkování. Během používání tohoto přípravku je třeba sledovat funkci ledvin

a jater. Ukončení dlouhodobé analgetické léčby by mělo být prováděno pokud možno postupně.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Tento přípravek může po náhodném požití, zejména dětmi, způsobit sedaci, nevolnost a závratě. Aby

se zabránilo náhodnému požití, zejména dítětem, musí se nepoužité části tablet vrátit do otevřeného

blistru, vložit zpět do krabičky a uchovávat na bezpečném místě mimo dohled a dosah dětí.

V případě náhodného požití, zejména dítětem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři. V případě náhodného požití dospělými: NEŘIĎTE

MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k sedaci.

Lidé se známou přecitlivělostí na tramadol nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Po použití si umyjte ruce.

Březost, laktace, plodnost:

Laboratorní studie provedené u myší i u potkanů a králíků za použití tramadolu:

- nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální toxicitě, v případě březosti,

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tramvetol 50 mg tablety pro psy

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Tramadolum (jako hydrochloridum)

43,9 mg

Odpovídá 50 mg tramadoli hydrochloridum

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety

Tablety bílé až téměř bílé barvy s hnědými tečkami a dělící rýhou na jedné straně plochého tvaru se

zaoblenými hranami a charakteristickým masovým aroma.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi s hmotností vyšší než 6,25 kg.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Snížení akutní a chronické mírné bolesti měkkých tkání a mírné muskuloskeletální bolesti.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat spolu s tricyklickými antidepresivy, inhibitory monoaminooxidázy a inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na tramadol, nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat s epilepsií.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Analgetické účinky tramadol-hydrochloridu mohou být různé. Předpokládá se, že je to způsobeno

individuálními rozdíly v metabolismu léčiva na primární aktivní O-desmethyltramadol, což může vést

u některých psů (nereagujících) k neúspěšné analgézii při podání přípravku. U chronické bolesti by

měla být zvažována multimodální analgetika. Veterinární lékař by měl psy pravidelně kontrolovat, aby

byla zajištěna odpovídající úleva od bolesti. V případě recidivy bolesti nebo nedostatečné analgezie

může být nutno přehodnotit analgetický protokol.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Používat s opatrností u psů s poruchou funkce ledvin nebo jater. U psů s poruchou funkce jater může

být metabolismus tramadolu na aktivní metabolity snížen, což může zeslabit účinnost přípravku. Jeden

z aktivních metabolitů tramadolu se vylučuje renálně, a proto u psů s poruchou funkce ledvin může být

nutné upravit dávkování. Během používání tohoto přípravku je třeba sledovat funkci ledvin a jater.

Ukončení dlouhodobé analgetické léčby by mělo být prováděno pokud možno postupně.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento přípravek může po náhodném požití, zejména dětmi, způsobit sedaci, nevolnost a závratě. Aby

se zabránilo náhodnému požití, zejména dítětem, musí se nepoužité části tablet vrátit do otevřeného

blistru, vložit zpět do krabičky a uchovávat na bezpečném místě mimo dohled a dosah dětí.

V případě náhodného požití, zejména dítětem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři. V případě náhodného po

žití

dospělými:

NEŘIĎTE

MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k

sedaci

Lidé se známou přecitlivělostí na tramadol nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Po použití si umyjte ruce.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Často se může vyskytovat mírná sedace a ospalost, zvláště pokud jsou podávány vyšší dávky.

Po podání tramadolu byla občas pozorována u psů nevolnost a zvracení.

Ve vzácných případech může dojít k přecitlivělosti. V případech reakcí přecitlivělosti by měla být

léčba přerušena.

Ve velmi vzácných případech může tramadol vyvolat křeče u psů s nízkým prahem pro vznik křečí.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1 000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

4.7

Použití v průběhu březosti a laktace nebo snášky

Březost:

Laboratorní studie u myší i u potkanů a králíků nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a

maternální toxicitě. Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Laktace:

Laboratorní studie u myší i u potkanů a králíků nevykazovaly žádné nežádoucí účinky na peri- a

postnatální vývoj potomstva. Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika

příslušným veterinárním lékařem.

Plodnost:

V laboratorních studiích u myší i u potkanů a králíků nevyvolalo použití tramadolu v terapeutických

dávkách výskyt nežádoucích účinků na reprodukční výkonnost a plodnost u samců a samic. Použít

pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Současné podávání tohoto přípravku s látkami tlumícími centrální nervový systém může zesílit účinky

na CNS a zapříčinit útlum dýchání.

Tento přípravek může zvýšit účinek léků, které snižují práh pro vznik křečí. Léky, které inhibují

metabolismus zprostředkovaný CYP450 (např. cimetidin a erythromycin) nebo ho indukují (např.

karbamazepin), mohou mít vliv na analgetický účinek tramadolu. Klinický význam těchto interakcí

nebyl u psů dosud definitivně prozkoumán.

Kombinace se smíšenými agonisty/antagonisty (například buprenorfinem, butorfanolem) a tímto

přípravkem není žádoucí, protože analgetický účinek čistého agonisty může být za takových okolností

teoreticky snížen.

Viz také bod 4.3.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání.

Doporučená dávka je 2–4 mg tramadol-hydrochloridu na kg živé hmotnosti každých 8 hodin nebo

podle potřeby na základě intenzity bolesti.

Minimální interval dávkování je 6 hodin. Doporučená maximální denní dávka je 16 mg/kg. Vzhledem

k tomu, že individuální odpověď na tramadol je proměnlivá a částečně závisí na dávce, věku zvířete,

individuálních rozdílech v citlivosti na bolest a celkovém stavu, optimální režim dávkování by měl být

individuálně přizpůsoben za použití výše uvedených dávek a intervalů opakované léčby. Pes by měl

být pravidelně vyšetřován veterinárním lékařem, aby se zjistilo, zda je následně vyžadována další

analgezie. Další analgezie může být podána zvýšením dávky tramadolu, dokud není dosažena

maximální denní dávka, nebo také multimodálním analgetickým přístupem s přídavkem jiných

vhodných analgetik.

Vezměte prosím na vědomí, že tato dávkovací tabulka je určena jako vodítko pro dávkování přípravku

na horní hranici dávkovacího rozsahu: 4 mg/kg živé hmotnosti. Uvádí počet tablet potřebných k

podání 4 mg tramadol-hydrochloridu na kg živé hmotnosti.

4

m

g

/

k

g

ž

i

v

é

h

m

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace