TORVACARD 20MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VÁPENATÁ SŮL ATORVASTATINU (ATORVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
C10AA05
INN (Mezinárodní Name):
CALCIUM SALT OF ATORVASTATIN (ATORVASTATIN CALCIUM)
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
90; 30 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ATORVASTATIN
Přehled produktů:
TORVACARD 20
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 205/04-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594739049369

Sp.zn.

sukls211091/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Torvacard 10 mg potahované tablety

Torvacard 20 mg potahované tablety

Torvacard 40 mg potahované tablety

atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Torvacard a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Torvacard užívat

Jak se přípravek Torvacard užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Torvacard uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Torvacard a k čemu se používá

Přípravek Torvacard patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které upravují hladinu

lipidů (tuků) v těle.

Přípravek Torvacard se užívá ke snížení hladiny krevních tuků - cholesterolu a triacylglycerolů v

případě, že jiná opatření jako změna dietního režimu a způsobu života nebyla dostatečně účinná.

Přípravek Torvacard se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, máte-li

hladiny cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě máte

pokračovat i během léčby.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, že začnete přípravek Torvacard užívat

Neužívejte přípravek Torvacard

jestliže jste alergický(á) na atorvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění postihující játra,

jestliže jste měl(a) neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů,

jestliže používáte k léčbě hepatitidy C kombinaci glekaprevir/pibrenstavir,

jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci,

jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete,

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Torvacard se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Důvody, proč pro Vás přípravek Torvacard nemusí být vhodný, jsou následující:

jestliže máte těžké respirační (dechové) potíže,

jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu

fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace

kyseliny fusidové a přípravku Torvacard může vést k závažným svalovým obtížím

(rhabdomyolýza),

jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, jako důsledek

prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malá ložiska s tekutinou,

jestliže máte problémy s ledvinami,

jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus),

jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve Vaší

rodině dědičné svalové onemocnění,

jestliže jste prodělal(a) toxické poškození svalů při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi

(např. jinými statiny nebo fibráty),

jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu,

jestliže jste prodělal(a) jaterní onemocnění,

jste-li starší než 70 let.

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením

léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Torvacard, aby předpověděl možnost rizika

nežádoucích účinků spojených se svaly. Je známo, že riziko nežádoucích svalových účinků, např.

rhabdomyolýza (akutní rozpad kosterního svalstva), se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve

stejnou dobu (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek Torvacard “).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro

diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko

pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo

vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik cukrovky.

Další léčivé přípravky a přípravek Torvacard

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Torvacard nebo může být jejich účinek

přípravkem Torvacard ovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba

léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků,

včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako rhabdomyolýza popsaná v bodě 4.

Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin,

Určitá antibiotika nebo antimykotika např. erythromycin, klarithromycin, telithromycin,

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová,

Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol,

Některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním

tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin, verapamil,

amiodaron,

Léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir,

kombinace tipranaviru/ritonaviru apod,

Některé léky používané při léčbě hepatitidy C, např. telaprevir, boceprevir a kombinace

elbasvir/grazoprevir,

Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku Torvacard, zahrnující

ezetimib (snižující hladinu cholesterolu), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální

antikoncepce, stiripentol (používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a

peptickým vředům), fenazon (proti bolesti), kolchicin (k léčbě dny) a antacida (užívaná při

potížích se zažíváním, obsahující hořčík a hliník),

Přípravky k dostání bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná,

Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete

muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy bude

bezpečné v léčbě přípravkem Torvacard znovu pokračovat. Užívání přípravku Torvacard

s kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů

(příznaky tzv. rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze, viz bod 4.

Přípravek Torvacard s jídlem, pitím a alkoholem

Viz bod 3 „Jak se přípravek Torvacard užívá“. Prosím, vezměte v úvahu následující:

Grapefruitová šťáva

Nepijte víc než jednu nebo dvě skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velké množství této

šťávy může měnit účinek přípravku Torvacard.

Alkohol

Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku.

Další podrobnosti viz bod 2 „Upozornění a opatření“.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Torvacard neužívejte, pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete.

Přípravek Torvacard neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte-li spolehlivé antikoncepční

prostředky.

Přípravek Torvacard neužívejte, pokud kojíte.

Bezpečnost přípravku Torvacard během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte však dopravní

prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje,

pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

Přípravek Torvacard obsahuje monohydrát laktózy a sodík.

Tento přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Torvacard užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou máte dodržovat také

během léčby přípravkem Torvacard.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Torvacard je 10 mg 1x denně u dospělých a dětí

ve věku 10 let a starších. Lékař Vám může dávku podle potřeby zvýšit tak, abyste užíval(a) dostatečné

množství. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo déle. Maximální dávka přípravku

Torvacard je 80 mg 1× denně.

Tablety přípravku Torvacard se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány kdykoliv v

průběhu dne, s jídlem nebo bez jídla. Snažte se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu.

Délku trvání léčby přípravkem Torvacard stanoví Váš lékař.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Torvacard je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Torvacard, než jste měl(a)

Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více než je Vaše obvyklá denní dávka),

vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Torvacard

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si další dávku v předepsaný čas. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Torvacard

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit,

zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud Vás postihne kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků nebo příznaků,

přestaňte tyto tablety užívat a obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší

nemocnici s pohotovostní službou.

Vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000):

Závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka a krku, který může způsobit velké

obtíže při dýchání.

Závažný stav s olupováním a otokem kůže, se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a

genitáliích a horečka. Kožní vyrážka s růžovočervenými skvrnami zvláště na dlaních nebo

ploskách nohou, s možným vznikem puchýřů.

Slabost, citlivost, bolest, přetržení svalů nebo červenohnědé zbarvení moči a zvláště, pokud se

zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou horečku; toto může být způsobeno neobvyklým

rozpadem svalových buněk (rhabdomyolýza). Neobvyklý rozpad svalových buněk nemusí vždy

odeznít, přestože přestanete atorvastatin užívat; může jít o život ohrožující stav a vést k

poškození ledvin.

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000):

Onemocnění lupus-like syndrom (zahrnující vyrážku, poruchy kloubů a poruchy krevních

buněk).

Jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou

tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Torvacard

Časté (mohou postihovat až 1 pacienta z 10):

zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu

alergické reakce

zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin

cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi

bolest hlavy

nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem

bolest kloubů, otok kloubů, bolest svalů, svalové křeče, bolest rukou a nohou a bolest zad

výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater

Méně časté (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100):

anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi (pokud

máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi)

noční můry, nespavost

závrať, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou, snížená citlivost na

bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti

rozmazané vidění

zvonění v uších a/nebo v hlavě

zvracení, říhání, bolest horní i dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající

bolesti břicha)

hepatitida (zánět jater)

vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů

bolest krku, svalová únava

únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníků (edém), horečka

přítomnost bílých krvinek v moči

Vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000):

poruchy zraku

neočekávané krvácení nebo tvorba modřin

cholestáza (porucha vylučování žluči projevující se zežloutnutím kůže a bělma očí)

poranění šlach

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 z 10 000 pacientů):

alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo sevření na hrudi, otok

očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, kolaps

ztráta sluchu

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost)

svalová bolest, která přetrvává

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků - statinů:

sexuální potíže

deprese

dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka

cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu

nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Torvacard uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek poškození.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Torvacard obsahuje

Léčivou látkou je atorvastatinum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg jako atorvastatinum

calcicum.

Dalšími složkami jsou:

mikrokrystalická celulóza, těžký oxid hořečnatý, monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy,

částečně substituovaná hyprolosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelóza,

makrogol 6000, oxid titaničitý, mastek.

Jak přípravek Torvacard vypadá a co obsahuje toto balení

Torvacard 10 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety o rozměrech 9,0 x 4,5

Torvacard 20 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety o rozměrech 12,0 x

6,0 mm.

Torvacard 40 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety o rozměrech 13,9 x

6,9 mm.

Velikost balení: 30 a 90 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

UAB „Oriola Vilnius”, Laisvés pr. 75, LT-06144 Vilnius, Litva

Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Torvacard

Estonsko

TORVACARD 10/20 MG

Maďarsko

TORVACARD 10/20/40 MG FILMTABLETTA

Litva

TORVACARD 10/20 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

TORVACARD 10/20/40 MG FILM-COATED TABLETS

Polsko

TORVACARD 10/20/40

Slovenská republika

TORVACARD 10/20/40

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 9. 2019

Sp.zn.sukls114134/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Torvacard 10 mg potahované tablety

Torvacard 20 mg potahované tablety

Torvacard 40 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ:

Torvacard 10 mg:

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (jako atorvastatinum calcicum).

Pomocné látky se známým účinkem: jedna potahovaná tableta obsahuje 26,30 mg monohydrátu

laktózy a 0,20 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Torvacard 20 mg:

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 20 mg (jako atorvastatinum calcicum).

Pomocné látky se známým účinkem: jedna potahovaná tableta obsahuje 52,60 mg monohydrátu

laktózy a 0,41 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Torvacard 40 mg:

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 40 mg (jako atorvastatinum calcicum).

Pomocné látky se známým účinkem: jedna potahovaná tableta obsahuje 105,20 mg monohydrátu

laktózy a 0,81 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Torvacard

10 mg: bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety o rozměrech 9,0 x 4,5

Torvacard

20 mg: bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety o rozměrech 12,0 x 6,0

Torvacard

40 mg: bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety o rozměrech 13,9 x 6,9

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Hypercholesterolemie

Přípravek Torvacard je indikován jako doplněk k dietě ke snížení zvýšené hladiny celkového

cholesterolu (TC), LDL-cholesterolu (LDL-C), apolipoproteinu B a hladiny triacylglycerolů u

dospělých, dospívajících a dětí ve věku 10 let a starších s primární hypercholesterolemií včetně

familiární hypercholesterolemie (heterozygotní forma) nebo se smíšenou (kombinovanou)

hyperlipidemií (odpovídající typu IIa nebo typu IIb podle Fredricksona), pokud dieta a jiná

nefarmakologická opatření nebyla dostatečně účinná.

Přípravek Torvacard je též indikován ke snížení celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu u

dospělých s homozygotní familiární hypercholesterolemií, jako přídatná léčba k další hypolipidemické

terapii (jako je LDL aferéza) nebo v případech, když tyto léčebné metody nejsou dostupné.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Prevence kardiovaskulárních příhod u dospělých pacientů s předpokládaným vysokým rizikem první

kardiovaskulární příhody (viz bod 5.1), jako doplněk při úpravách dalších rizikových faktorů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Před zahájením léčby přípravkem Torvacard má mít pacient naordinován standardní

nízkocholesterolový dietní režim, který by měl dodržovat i po celou dobu léčby přípravkem

Torvacard.

Dávka přípravku je zvolena individuálně na základě výchozích hladin LDL-cholesterolu, cíle léčby a

reakce pacienta na léčbu.

Obvykle se léčba zahajuje dávkou 10 mg 1x denně. Úprava dávkování se provádí s odstupem 4 týdnů

nebo delším. Maximální dávka je 80 mg 1x denně.

Souběžné podávání s jinými léčivými přípravky

U pacientů užívajících antivirotika elbasvir/grazoprevir proti hepatitidě C souběžně s atorvastatinem

nesmí dávka atorvastatinu překročit 20 mg/den (viz body 4.4 a 4.5).

Primární hypercholesterolemie a smíšená (kombinovaná) hyperlipidemie

Ve většině případů je dávka 10 mg přípravku Torvacard 1x denně dostačující. Terapeutický účinek se

objeví zpravidla za 2 týdny a maximální terapeutický efekt bývá zpravidla dosažen za 4 týdny. Účinek

je při dlouhodobé terapii stálý.

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie

Léčba se zahajuje přípravkem Torvacard 10 mg denně. Další úprava dávkování je pak individuální a

má být prováděna po 4 týdnech až do dávky 40 mg denně. Poté může být buď dávkování zvýšeno až

na maximální dávku 80 mg denně nebo se může atorvastatin v dávce 40 mg 1x denně kombinovat se

sekvestranty žlučových kyselin.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie

K dispozici jsou pouze omezené údaje (viz bod 5.1).

U pacientů s homozygotní familiární hypercholesterolemií se atorvastatin podává v dávce 10-80 mg

denně (viz bod 5.1). Atorvastatin se u těchto pacientů má podávat jako přídatná léčba k další

hypolipidemické terapii (jako je např. LDL aferéza) nebo v případech, kdy tyto léčebné metody nejsou

dostupné.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

V primárně preventivních studiích byla použita dávka 10 mg denně. Pro dosažení cílových hladin

(LDL) cholesterolu v souladu se současnými doporučeními může být nutné použití vyšších dávek.

Porucha funkce ledvin

Není nutná úprava dávkování (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

Přípravek Torvacard je nutné používat s opatrností u pacientů s poruchou funkce jater (viz bod 4.4 a

5.2). Přípravek Torvacard je kontraindikován u pacientů s jaterním onemocněním v aktivním stavu

(viz bod 4.3).

Starší pacienti

Účinnost a bezpečnost je u pacientů starších 70 let při doporučeném dávkování srovnatelná s ostatní

populací.

Pediatrická populace

Hypercholesterolemie

O podávání dětem má rozhodnout a léčbu sledovat pouze specialista se zkušenostmi v léčbě

hyperlipidemie u dětí, pacienti mají být pravidelně kontrolováni a jejich odpověď na léčbu má být

pravidelně vyhodnocována.

U pacientů ve věku 10 let a starších s heterozygotní familiární hypercholesterolemií je doporučena

zahajovací dávka atorvastatinu 10 mg denně (viz bod 5.1). Dávku lze zvýšit na 80 mg denně podle

odpovědi a snášenlivosti. Dávky přípravku mají být zvoleny individuálně na základě doporučeného

cíle léčby. Úpravy je třeba provádět s odstupem 4 týdnů nebo delším. Titrace dávky na 80 mg denně je

podporována údaji ze studií u dospělých pacientů a omezenými klinickými údaji ze studií u dětí

s heterozygotní familiární hypercholesterolemií (viz body 4.8 a 5.1).

K dispozici jsou pouze omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti u dětí s heterozygotní familiární

hypercholesterolemií ve věku 6

10 let odvozené z otevřených studií. Atorvastatin není indikován

k léčbě pacientů mladších 10 let. V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodech 4.8, 5.1 a 5.2,

ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Jiné farmaceutické formy/síly mohou být pro tuto populaci pacientů vhodnější.

Způsob podání

Přípravek Torvacard je určen k perorálnímu podání. Každá denní dávka atorvastatinu se podává celá

najednou, užívání není závislé na denní době či příjmu potravy.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Torvacard je kontraindikován u pacientů:

s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku,

uvedenou v bodu 6.1.

s jaterním onemocněním v aktivním stavu nebo neobjasněným přetrvávajícím zvýšením

sérových aminotransferáz na více než trojnásobek normálních hodnot.

v těhotenství, v období kojení a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají vhodnou

antikoncepci (viz bod 4.6).

léčených antivirotiky glekaprevirem/pibrentasvirem proti hepatitidě C.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vliv na játra

Jaterní testy mají být provedeny před zahájením léčby a pravidelně kontrolovány v jejím průběhu.

Pacientům, u kterých se zjistí jakékoliv známky nebo symptomy jaterního poškození, mají být

provedeny jaterní testy. Pacienti, u kterých se objeví zvýšené hodnoty aminotransferáz v séru, musí

být sledováni až do doby, než se hodnoty opět znormalizují. Pokud přetrvává zvýšení hodnot sérových

aminotransferáz více než trojnásobně nad horní hranicí normálu (ULN), doporučuje se dávku

přípravku Torvacard snížit nebo léčbu ukončit (viz bod 4.8).

Pacienty, kteří konzumují velké množství alkoholu a/nebo mají v anamnéze jaterní onemocnění, je

nutné léčit přípravkem Torvacard s opatrností.

Prevence cévní mozkové příhody agresivním snížením hladiny cholesterolu (Stroke Prevention by

Aggressive Reduction in Cholesterol Levels, SPARCL)

V post-hoc analýze subtypů cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů bez ischemické choroby

srdeční (ICHS), kteří nedávno prodělali CMP nebo transitorní ischemickou ataku (TIA), byl vyšší

výskyt hemoragické CMP u pacientů zahajujících léčbu atorvastatinem 80 mg ve srovnání s pacienty

užívajícími placebo. Zvýšené riziko platí zejména u pacientů, kteří prodělali hemoragickou CMP nebo

lakunární infarkt před vstupem do studie. Pro pacienty s hemoragickou CMP nebo lakunárním

infarktem v anamnéze není poměr riziko-přínos při užívání atorvastatinu 80 mg zcela jasný a před

zahájením léčby by mělo být pečlivě zváženo potenciální riziko hemoragické CMP (viz bod 5.1).

Vliv na kosterní svalstvo

Atorvastatin, stejně jako ostatní inhibitory HMG-CoA reduktázy, může mít v ojedinělých případech

vliv na kosterní svalstvo a způsobovat myalgii, myositidu a myopatii, které mohou progredovat do

rhabdomyolýzy – potenciálně život ohrožující stav charakterizovaný výrazně zvýšenými hladinami

kreatinfosfokinázy (CK) (CK > desetinásobek horní hranice normálních hodnot), myoglobinemií a

myoglobinurií, která může vyústit v renální selhání.

Výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM) v průběhu nebo po ukončení léčby

některými statiny byl hlášen velmi vzácně. Klinicky je IMNM charakterizována perzistentní

proximální svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory přerušení

léčby statiny.

Před zahájením léčby

Atorvastatin je nutné předepisovat s opatrností u pacientů s predisponujícími faktory pro

rhabdomyolýzu. Před zahájením léčby statiny je nutné změřit hladinu kreatinfosfokinázy (CK) v

následujících případech:

porucha funkce ledvin

hypotyreóza

osobní nebo rodinná anamnéza dědičného svalového onemocnění

svalová toxicita způsobená statiny nebo fibráty v anamnéze

jaterní onemocnění v anamnéze a/nebo nadměrná konzumace alkoholu

u pacientů starších 70 let je třeba zvážit potřebu měření s ohledem na přítomnost

predisponujících faktorů pro rhabdomyolýzu

případy, kdy může dojít ke zvýšení plazmatických hladin, jako jsou interakce (viz bod 4.5) a

zvláštní populace včetně subpopulací s geneticky podmíněnými chorobami (viz bod 5.2)

V těchto případech je třeba zvážit riziko léčby v porovnání s možným prospěchem a je doporučeno

klinické monitorování.

Jsou-li hladiny CK významně zvýšené (CK> pětinásobek horní hranice normálních hodnot) oproti

normálním hodnotám, léčba nemá být zahájena.

Měření kreatinfosfokinázy

Kreatinfosfokináza (CK) se nemá měřit po namáhavém cvičení, nebo existuje-li jiná pravděpodobná

příčina zvýšení CK, neboť to ztěžuje interpretaci hodnot. Jsou-li hladiny CK významně zvýšené (CK

> pětinásobek horní hranice normálních hodnot) oproti normálním hodnotám, mají být pro potvrzení

výsledků přeměřeny během dalších 5-7 dní.

Během léčby

Pacient musí okamžitě oznámit bolest svalů, křeče nebo slabost, zvláště je-li provázena

malátností a horečkou.

Objeví-li se tyto symptomy během léčby atorvastatinem, je třeba změřit pacientovi hladiny CK.

Jsou-li hladiny CK významně zvýšené (CK> pětinásobek horní hranice normálních hodnot), je

vhodné léčbu přerušit.

Jsou-li svalové příznaky vážné a jsou obtěžující, je vhodné zvážit přerušení léčby, i když

hladiny CK jsou nižší než ≤ pětinásobek horní hranice normálních hodnot.

Jsou-li symptomy odstraněny a hladiny CK se vrátí k normě, je možné zvážit další podávání

atorvastatinu nebo jiného statinu, v nejnižší dávce a pod pečlivým dohledem.

Léčbu atorvastatinem je třeba přerušit, objeví-li se významné zvýšení hladin CK

(CK> desetinásobek horní hranice normálních hodnot), nebo je-li diagnostikována, příp.

předpokládána rhabdomyolýza.

Souběžná léčba s jinými léčivými přípravky

Riziko rhabdomyolýzy při užívání atorvastatinu je zvýšené při současném podávání určitých léčivých

přípravků, které mohou zvyšovat plazmatickou koncentraci atorvastatinu, jako jsou silné inhibitory

CYP3A4 nebo inhibitory transportních proteinů (např. cyklosporin, telithromycin, klarithromycin,

delavirdin, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol a inhibitory HIV proteázy

zahrnující ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, tipranavir/ritonavir atd.). Riziko

myopatie může být rovněž zvýšeno současným užíváním gemfibrozilu a jiných derivátů kyseliny

fibrové, antivirotik k léčbě hepatitidy C (bocepreviru, telapreviru, elbasviru/grazopreviru),

erythromycinu, niacinu nebo ezetimibu. Pokud je to možné, má se namísto těchto léčivých přípravků

zvážit jiná léčba, při které k interakcím nedochází.

V případech, kdy je současné podávání těchto léků s atorvastatinem nezbytné, má být pečlivě zvážen

poměr riziko/přínos souběžné léčby. Pokud pacienti užívají léčivé přípravky, které zvyšují

plazmatickou koncentraci atorvastatinu, je doporučena nižší maximální dávka atorvastatinu. V případě

silných inhibitorů CYP3A4 má být zvážena nižší zahajovací dávka atorvastatinu a je doporučeno

pečlivé klinické sledování těchto pacientů (viz bod 4.5).

Atorvastatin se nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou nebo během 7 dnů

po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémové podání kyseliny fusidové

považováno za nezbytné, se musí po dobu léčby kyselinou fusidovou přerušit léčba statinem. Byly

hlášeny případy rhabdomyolýzy (včetně fatálních) u pacientů užívajících současně kyselinu fusidovou

a statiny (viz bod 4.5). Pacienta je třeba poučit, aby ihned vyhledal lékařskou pomoc, pokud se u něj

objeví jakékoli příznaky svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů.

Léčbu statinem je možné znovu zahájit 7 dní po poslední dávce kyseliny fusidové.

Za výjimečných okolností, kdy je potřebné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např.

při léčbě závažných infekcí, lze v individuálních případech zvážit současné podávání přípravku

Torvacard a kyseliny fusidové pod pečlivým lékařským dohledem.

Pediatrická populace

Ve 3leté studii nebyl na základě hodnocení celkového zrání a vývoje, hodnocení Tannerovy stupnice a

měření tělesné výšky a hmotnosti pozorován žádný klinicky významný účinek na růst a pohlavní

dozrávání (viz bod 4.8).

Intersticiální plicní onemocnění

V souvislosti s užíváním statinů byly hlášeny výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění,

zvláště při dlouhodobé terapii statiny (viz bod 4.8). Mezi nejčastější projevy tohoto onemocnění patří

dyspnoe, neproduktivní kašel a zhoršení celkového stavu (únava, ztráta tělesné hmotnosti a horečka).

Při podezření na vznik intersticiálního plicního onemocnění u pacienta musí být terapie statiny

přerušena.

Diabetes mellitus

Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů se

zvýšeným rizikem vzniku diabetu mellitus mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje

diabetologickou péči. Toto riziko však nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny - redukcí

kardiovaskulárního rizika a není proto důvod pro ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným

rizikem pro vznik diabetu mellitu (glukóza nalačno 5,6–6,9 mmol/l, BMI > 30kg/m

, zvýšení

triacylglycerolů v krvi, hypertenze) mají být klinicky a biochemicky monitorováni v souladu

s národními doporučeními.

Pomocné látky

Přípravek Torvacard obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s

intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorbcí glukózy a galaktózy nemají

tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinek současně užívaných léků na atorvastatin

Atorvastatin je metabolizován cytochromem P450 3A4 (CYP3A4) a je substrátem pro hepatické

transportéry: transportní polypeptidy organických aniontů 1B1 (OATP1B1) a 1B3 (OATP1B3).

Metabolity atorvastatinu jsou substrátem pro OATP1B1. Atorvastatin je rovněž substrátem

proteinu MDR1 (multi-drug resistance protein 1) a proteinu BCRP (breast cancer resistance

protein), což může omezit vstřebávání atorvastatinu ve střevech a jeho biliární clearance (viz

bod 5.2). Současná léčba inhibitory cytochromu CYP3A4 nebo inhibitory transportních proteinů může

vést ke zvýšení plazmatických koncentrací atorvastatinu a zvýšenému riziku myopatie. Toto riziko

může být zvýšené i při souběžném podání atorvastatinu s dalšími léčivými přípravky, které mohou

potencovat myopatii, jako jsou fibráty a ezetimib (viz bod 4.4).

Inhibitory CYP3A4

Bylo prokázáno, že silné inhibitory CYP3A4 vedou k významně zvýšeným koncentracím atorvastatinu

(viz Tabulka 1 a podrobnější údaje níže). Souběžnému podání silných inhibitorů CYP3A4 (např.

cyklosporin, telithromycin, klarithromycin, delavirdin, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol,

itrakonazol, posakonazol, některá antivirotika používaná k léčbě hepatitidy C (např.

elbasvir/grazoprevir) a inhibitory HIV proteázy zahrnující ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir,

darunavir, atd.) je třeba se, pokud možno, vyvarovat. V případech, kdy souběžnému podání není

možné zabránit, je nutné užít nižší zahajovací a maximální dávky atorvastatinu a je doporučeno

pečlivě sledovat pacienta (viz Tabulka 1).

Středně silné inhibitory CYP3A4 (např. erythromycin, diltiazem, verapamil a flukonazol) mohou

zvýšit plazmatické koncentrace atorvastatinu (viz Tabulka 1). Při užití erythromycinu v kombinaci se

statiny bylo pozorováno zvýšené riziko myopatie. Interakční studie hodnotící účinek amiodaronu nebo

verapamilu na atorvastatin nebyly provedeny. Amiodaron a verapamil jsou známé svojí inhibiční

aktivitou CYP3A4 a souběžné podání s atorvastatinem může mít za následek zvýšenou expozici

atorvastatinu. Proto je při souběžném podání se středně silnými inhibitory CYP3A4 vhodné podávat

nižší maximální dávku atorvastatinu a je doporučeno vhodné klinické sledování pacienta. Po zahájení

léčby nebo úpravě dávky inhibitoru je doporučeno vhodné klinické sledování.

Induktory CYP3A4

Současné podávání atorvastatinu s induktory cytochromu P450 3A (např. efavirenz, rifampicin,

třezalka tečkovaná) může vést k proměnlivým snížením plazmatických koncentrací atorvastatinu. S

ohledem na duální mechanizmus interakce rifampicinu (indukce cytochromu P450 3A a inhibice

transportéru OATP1B1 jaterní buňky), se doporučuje při souběžné podávání atorvastatinu s

rifampicinem podání obou léčivých přípravků současně, protože podání atorvastatinu opožděně za

podáním rifampicinu může být spojeno s významným snížením plazmatických koncentrací

atorvastatinu. Účinek rifampicinu na koncentrace atorvastatinu v jaterních buňkách ovšem není znám,

a není-li možné souběžnému podání zabránit, je nutné pacienta sledovat kvůli účinnosti léčby.

Inhibitory transportérů

Inhibitory transportních proteinů (např. cyklosporin) mohou zvýšit systémovou expozici atorvastatinu

(viz Tabulka 1). Účinek inhibice transportních proteinů na koncentraci atorvastatinu v jaterních

buňkách není znám. Není-li možné se souběžnému podání vyhnout, doporučuje se snížení dávky a

klinické monitorování kvůli účinnosti léčby (viz Tabulka 1).

Gemfibrozil/deriváty kyseliny fibrové

Použití samotných fibrátů je občas spojováno s účinky na svaly, včetně rhabdomyolýzy. Riziko těchto

účinků může být vyšší za současného užívání fibrátů s atorvastatinem. Není-li možné se souběžnému

podání vyhnout, je nutné podávat nejnižší terapeuticky účinnou dávku atorvastatinu a náležitě sledovat

pacienta (viz bod 4.4).

Ezetimib

Použití ezetimibu samotného je spojováno s účinky na svaly, včetně rhabdomyolýzy. Riziko těchto

účinků může být vyšší za současného užívání ezetimibu s atorvastatinem. Doporučuje se náležité

klinické sledování pacienta.

Kolestipol

Plazmatická koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů byla snížena (poměr koncentrace

atorvastatinu = 0,74) při současném užívání atorvastatinu a kolestipolu (asi o 25 %). Hypolipidemický

účinek byl vyšší při souběžném podání atorvastatinu a kolestipolu než při podání každého přípravku

samostatně.

Kyselina fusidová

Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy se při současném systémovém podávání kyseliny fusidové se

statiny může zvyšovat. Mechanismus této interakce (zda jde o interakci farmakodynamickou nebo

farmakokinetickou nebo obě) není dosud znám. U pacientů léčených touto kombinací byla hlášena

rhabdomyolýza (včetně několika úmrtí).

Pokud je systémová léčba kyselinou fusidovou nezbytná, musí se po dobu léčby kyselinou fusidovou

vysadit léčba atorvastatinem (viz bod 4.4).

Kolchicin

Ačkoli studie interakcí s atorvastatinem a kolchicinem nebyly provedeny, byly hlášeny případy

myopatie při současném podávání atorvastatinu s kolchicinem. Při předepisování atorvastatinu s

kolchicinem je nutno zachovávat opatrnost.

Účinky atorvastatinu na souběžně podávané léky

Digoxin

Při současném opakovaném užívání digoxinu a atorvastatinu v dávce 10 mg se mírně zvýšila

koncentrace digoxinu v rovnovážném stavu. Je nutné náležitě sledovat pacienty léčené digoxinem.

Perorální kontraceptiva

Současné užívání atorvastatinu a perorálních kontraceptiv vede ke zvýšení plazmatické koncentrace

norethisteronu a ethinylestradiolu.

Warfarin

V klinické studii s pacienty dlouhodobě léčenými warfarinem, vedlo souběžné užívání atorvastatinu v

dávce 80 mg denně a warfarinu během prvních 4 dnů léčby k mírnému zkrácení protrombinového času

(o 1,7 sekundy), který se normalizuje v průběhu 15 dnů léčby atorvastatinem. Přestože bylo hlášeno

pouze několik případů klinicky významných antikoagulačních interakcí, je nutné u pacientů

užívajících kumarinová antikoagulancia zjistit protrombinový čas před zahájením léčby atorvastatinem

a poté opět na začátku léčby k potvrzení, že nedochází k významným změnám protrombinového času.

Po potvrzení stabilního protrombinového času je vhodné protrombinový čas sledovat v obvyklých

intervalech doporučených pro pacienty užívající kumarinová antikoagulancia. Při změně dávky nebo

vysazení atorvastatinu se celý postup opakuje. Léčba atorvastatinem nebyla spojena s krvácením nebo

změnami protrombinového času u pacientů neužívajících antikoagulancia.

Pediatrická populace

Studie lékových interakcí byly provedeny pouze u dospělých. Rozsah interakcí u pediatrické populace

není znám. Výše uvedené interakce u dospělých a upozornění v bodu 4.4 je třeba vzít v úvahu i při

léčbě dětí.

Lékové interakce

Tabulka 1: Účinek souběžně podávaných léčivých přípravků na farmakokinetiku atorvastatinu

Souběžně podávané léčivé

přípravky a dávkování

Atorvastatin

Dávka (mg)

Poměr

&

Klinické doporučení

Glekaprevir 400 mg 1× denně/

Pibrentasvir 120 mg 1× denně,

7 dnů

10 mg 1× denně po

dobu 7 dnů

Souběžné podávání

s přípravky obsahujícími

glekaprevir nebo pibrentasvir

je kontraindikováno (viz bod

4.3).

Tipranavir 500 mg 2× denně/

Ritonavir 200 mg 2× denně,

8 dnů (14. – 21. den)

40 mg 1. den,

10 mg 20. den

V případech, kdy je souběžné

podání nezbytné,

nepřekračujte dávku 10 mg

atorvastatinu denně. Je

doporučeno klinické

sledování pacientů.

Telaprevir 750 mg po 8

hodinách, 10 dnů

20 mg, jednorázová

dávka

Cyklosporin 5,2 mg/kg/den,

stabilní dávka

10 mg 1× denně po

dobu 28 dnů

Lopinavir 400 mg 2× denně/

Ritonavir 100 mg 2× denně,

14 dnů

20 mg 1× denně po

dobu 4 dnů

V případech, kdy je souběžné

podání nezbytné, je

doporučena nižší udržovací

dávka atorvastatinu. Při

dávkách atorvastatinu

překračujících 20 mg, je

doporučeno klinické

sledování pacientů.

Klarithromycin 500 mg 2×

denně, 9 dnů

80 mg 1× denně po

dobu 8 dnů

Sachinavir 400 mg 2× denně/

Ritonavir 300 mg 2× denně od

(5. - 7. dne, zvýšení na 400 mg

2× denně 8. den), 4. - 18. den,

30 min po podání

atorvastatinu

40 mg 1× denně po

dobu 4 dnů

V případech, kdy je souběžné

podání nezbytné, je

doporučena nižší udržovací

dávka atorvastatinu. Při

dávkách atorvastatinu

překračujících 40 mg, je

doporučeno klinické

sledování pacientů.

Darunavir 300 mg 2× denně/

Ritonavir 100 mg 2× denně,

9 dnů

10 mg 1× denně po

dobu 4 dnů

Itrakonazol 200 mg 1× denně,

4 dny

40 mg, jednorázová

dávka

Fosamprenavir 700 mg 2×

denně/Ritonavir 100 mg 2×

denně, 14 dnů

10 mg 1× denně po

dobu 4 dnů

Fosamprenavir 1400 mg 2×

10 mg 1× denně po

denně, 14 dnů

dobu 4 dnů

Elbasvir 50 mg 1× denně/

Grazoprevir 200 mg 1× denně,

13 dnů

10 mg, jednorázová

dávka

1,95

Během souběžného podávání

s přípravky obsahujícími

elbasvir nebo grazoprevir

nesmí dávka atorvastatinu

přesáhnout denní dávku 20

Nelfinavir 1250 mg 2× denně,

14 dnů

10 mg 1× denně po

dobu 28 dnů

1,74

Žádné zvláštní doporučení.

Grapefruitová šťáva, 240 ml

1× denně*

40 mg, jednorázová

dávka

1,37

Příjem velkého množství

grapefruitové šťávy současně

s atorvastatinem se

nedoporučuje.

Diltiazem 240 mg 1× denně,

28 dnů

40 mg, jednorázová

dávka

1,51

Po zahájení léčby nebo po

úpravě dávky diltiazemu, je

doporučeno klinické

sledování pacientů.

Erytromycin 500 mg 4×

denně, 7 dnů

10 mg, jednorázová

dávka

1,33

Doporučuje se nižší

maximální dávka a klinické

sledování pacientů.

Amlodipin 10 mg,

jednorázová dávka

80 mg, jednorázová

dávka

1,18

Žádné zvláštní doporučení.

Cimetidin 300 mg 4× denně,

2 týdny

10 mg 1× denně po

dobu 2 týdnů

1,00

Žádné zvláštní doporučení.

Kolestipol 10 g 2× denně, 28

týdnů

40 mg 1×denně po

dobu 28 týdnů

0,74

Žádné zvláštní doporučení.

Antacida obsahující suspenzi

hydroxidu hořečnatého a

hlinitého, 30 ml 4× denně,

17 dnů

10 mg 1× denně po

dobu 15 dnů

0,66

Žádné zvláštní doporučení.

Efavirenz 600 mg 1× denně,

14 dnů

10 mg po dobu 3 dnů

0,59

Žádné zvláštní doporučení.

Rifampicin 600 mg 1× denně,

7 dnů (souběžné podání)

40 mg, jednorázová

dávka

1,12

V případech, kdy je souběžné

podání nezbytné, je souběžné

podání atorvastatinu s

rifampicinem doporučeno, s

klinickým sledováním.

Rifampicin 600 mg 1× denně,

5 dnů (oddělené dávky)

40 mg, jednorázová

dávka

0,20

Gemfibrozil 600 mg 2× denně,

7 dnů

40 mg, jednorázová

dávka

1,35

Doporučuje se nižší

zahajovací dávka a klinické

sledování pacientů.

Fenofibrát 160 mg 1× denně,

7 dnů

40 mg, jednorázová

dávka

1,03

Doporučuje se nižší

zahajovací dávka a klinické

sledování pacientů.

Boceprevir 800 mg 3× denně,

7 dnů

40mg, jednorázová

dávka

Doporučuje se nižší

zahajovací dávka a klinické

sledování pacientů. Dávka

atorvastatinu nesmí při

souběžném podávání s

boceprevirem překročit denní

dávku 20 mg.

&

Představuje poměr léčby (současné podávání léku a atorvastatinu versus atorvastatin samotný).

Viz body 4.4 a 4.5 pro klinickou významnost.

Obsahuje 1 nebo více složek, které inhibují CYP3A4 a mohou zvýšit plazmatické koncentrace

léčivých přípravků metabolizovaných CYP3A4. Příjem 240 ml grapefruitové šťávy měl rovněž za

následek snížení AUC o 20,4 % u aktivního orthohydroxy metabolitu. Velká množství

grapefruitové šťávy (více než 1,2 l denně po dobu 5 dnů) mohou zvýšit AUC atorvastatinu 2,5× a

AUC aktivních inhibitorů HMG-CoA reduktázy (atorvastatin a metabolity) 1,3×.

Poměr založený na jednom vzorku odebraném za 8-16 h po dávce.

Tabulka 2: Účinek atorvastatinu na farmakokinetiku souběžně podávaných léčivých přípravků

Atorvastatin a

dávkování

Souběžně podávané léčivé přípravky

Léčivý přípravek/ Dávka (mg)

Poměr

&

Klinické doporučení

80 mg 1× denně

po dobu 10 dnů

Digoxin 0,25 mg 1× denně,

20 dnů

1,15

Pacienti užívající digoxin

musí být klinicky sledováni.

40 mg 1× denně

po dobu 22 dnů

Perorální kontraceptiva 1× denně,

2 měsíce

- norethisteron 1 mg

- ethinylestradiol 35 μg

1,28

1,19

Žádné zvláštní doporučení.

80 mg 1× denně

po dobu 15 dnů

* Fenazon, 600 mg, jednorázová

dávka

1,03

Žádné zvláštní doporučení.

10 mg

jednotlivá dávka

Tipranavir 500 mg 2× denně

/ritonavir 200 mg 2× denně, 7 dnů

1,08

Žádné zvláštní doporučení.

10 mg, 1× denně

po dobu 4 dnů

Fosamprenavir 1400 mg 2×

denně, 14 dnů

0,73

Žádné zvláštní doporučení.

10 mg, 1× denně

po dobu 4 dnů

Fosamprenavir 700 mg 2× denně

/ritonavir 100 mg 2× denně, 14

dnů

0,99

Žádné zvláštní doporučení.

&

Představuje poměr léčby (současné podávání léku a atorvastatinu versus atorvastatin samotný).

Souběžné podání několika dávek atorvastatinu a fenazonu mělo za následek malý nebo

nezjistitelný účinek na clearance fenazonu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku mají během léčby používat vhodné antikoncepční prostředky (viz bod 4.3).

Těhotenství

Přípravek Torvacard je v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3). Bezpečnost u těhotných žen

nebyla doložena. U těhotných žen nebyly provedeny kontrolované klinické studie s atorvastatinem. Po

intrauterinní expozici inhibitorům HMG-CoA reduktázy byly vzácně hlášeny kongenitální anomálie.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Léčba matek atorvastatinem může snížit hladinu mevalonátu u plodu, jenž je prekurzorem biosyntézy

cholesterolu. Ateroskleróza je chronický proces a obvyklé vysazení hypolipidemik během těhotenství

může mít malý vliv na dlouhodobé riziko spojené s primární hypercholesterolemií.

Z těchto důvodů přípravek Torvacard nemá být podáván těhotným, ženám plánujícím těhotenství nebo

pravděpodobně těhotným. Léčba přípravkem Torvacard má být vysazena po celou dobu těhotenství

nebo do doby, kdy je potvrzeno, že žena těhotná není. (viz bod 4.3).

Kojení

Není známo, zda atorvastatin nebo jeho metabolity přestupují do lidského mateřského mléka. U

potkanů byla zjištěna prakticky stejná koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů v mléce

jako v plazmě (viz bod 5.3). Vzhledem k možnosti závažných nežádoucích účinků nesmějí ženy

užívající přípravek Torvacard kojit (viz bod 4.3). Atorvastatin je během kojení kontraindikován (viz

bod 4.3).

Fertilita

Ve studiích na zvířatech neměl atorvastatin vliv na samčí ani samičí fertilitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Torvacard má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V databázi placebem kontrolovaných klinických studií s atorvastatinem zahrnující 16 066 pacientů

léčených v průměru 53 týdnů (8 755 atorvastatin vs. 7 311 placebo), ukončilo léčbu atorvastatinem

kvůli nežádoucím účinkům 5,2 % pacientů ve srovnání se 4 % pacientů užívajících placebo.

Na základě dat získaných z klinických studií a sledování po uvedení přípravku na trh byl stanoven

profil nežádoucích účinků atorvastatinu v následujícím přehledu.

Uvedeny jsou podle odhadované frekvence: časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až <

1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (≤ 1/10 000) a není známo (z dostupných

údajů nelze určit).

Infekce a infestace:

Časté: nasofaryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné: trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Časté: alergické reakce

Velmi vzácné: anafylaxe

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: hyperglykemie

Méně časté: hypoglykemie, nárůst tělesné hmotnosti, anorexie

Psychiatrické poruchy

Méně časté: noční můry, insomnie

Poruchy nervového systému

Časté: bolest hlavy

Méně časté: závrať, parestezie, hypestezie, dysgeuzie, amnézie

Vzácné: periferní neuropatie

Poruchy oka

Méně časté: rozmazané vidění

Vzácné: poruchy zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté: tinitus

Velmi vzácné: ztráta sluchu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: faryngolaryngeální bolest, epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Časté: zácpa, plynatost, dyspepsie, nauzea, průjem

Méně časté: zvracení, bolest horní i dolní části břicha, říhání, pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté: hepatitida

Vzácné: cholestáza

Velmi vzácné: jaterní selhání

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: kopřivka, kožní vyrážka, pruritus, alopecie

Vzácné: angioneurotický edém, bulózní dermatitida včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova

syndromu a toxické epidermální nekrolýzy

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté: myalgie, artralgie, bolest končetin, svalové křeče, otok kloubů, bolesti zad

Méně časté: bolest krku, svalová únava

Vzácné: myopatie, myozitida, rhabdomyolýza, ruptura svalu, tendinopatie, někdy komplikovaná

rupturou

Velmi vzácné: lupus-like syndrom

Není známo: imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie (viz bod 4.4)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Velmi vzácné: gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté: malátnost, astenie, bolest na hrudi, periferní otok, únava, pyrexie

Vyšetření

Časté: abnormální jaterní funkční testy, zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi

Méně časté: leukocyturie

Stejně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy byl u pacientů léčených atorvastatinem

pozorován vzestup aminotransferáz v séru. Tyto změny byly obvykle mírné, přechodné a

nevyžadovaly přerušení léčby. Klinicky významné zvýšení (více než trojnásobek normálních hodnot)

sérových aminotransferáz se vyskytlo u 0,8 % pacientů léčených atorvastatinem. Toto zvýšení je

závislé na dávce a u všech pacientů bylo reverzibilní.

Zvýšení sérové kreatinfosfokinázy (CK) na více než na trojnásobek normálních hodnot se v klinických

studiích vyskytlo při léčbě atorvastatinem u 2,5 % pacientů, což bylo obdobné jako u jiných inhibitorů

HMG-CoA reduktázy. Hodnoty, které byly vyšší než desetinásobek normálních hodnot, se vyskytly u

0,4 % pacientů léčených atorvastatinem (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Pediatričtí pacienti ve věku 10-17 let léčení atorvastatinem měli profil nežádoucích účinků obecně

podobný pacientům léčeným placebem. Nejčastější nežádoucí účinky pozorované v obou skupinách

byly, bez ohledu na zhodnocení kauzality, infekce. Ve 3leté studii nebyl na základě hodnocení

celkového zrání a vývoje, hodnocení dle Tannerovy stupnice, a měření tělesné výšky a hmotnosti

pozorován žádný klinicky významný účinek na růst a pohlavní dozrávání. Profil bezpečnosti a

snášenlivosti byl u pediatrických pacientů podobný známému bezpečnostnímu profilu atorvastatinu u

dospělých pacientů.

Databáze klinické bezpečnosti zahrnuje údaje o bezpečnosti u 520 pediatrických pacientů, kterým byl

podáván atorvastatin, z nichž 7 pacientů bylo mladších 6 let, 121 pacientů bylo ve věku 6

9 let a 392

pacientů bylo ve věku 10

17 let.

Na základě dostupných údajů jsou u dětí stejné četnosti, typ a závažnost nežádoucích účinků jako u

dospělých.

V souvislosti s užíváním některých statinů byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

sexuální dysfunkce

deprese

výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění, především při dlouhodobé terapii

statiny (viz bod 4.4)

diabetes mellitus: frekvence výskytu bude záviset na přítomnosti nebo absenci rizikových

faktorů (glukóza nalačno ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, zvýšení triacylglycerolů v krvi,

hypertenze v anamnéze)

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Speciální léčba při předávkování atorvastatinem neexistuje. Pokud dojde k předávkování, je třeba

pacienta léčit symptomaticky a v případě potřeby použít podpůrnou léčbu. Je třeba monitorovat jaterní

testy a CK v krevním séru. Jelikož se léčivá látka výrazně váže na plazmatické proteiny, nemá léčba

hemodialýzou pro urychlení vyloučení atorvastatinu význam.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hypolipidemika, inhibitory HMG-CoA reduktázy, ATC kód: C10AA05

Atorvastatin je selektivním a kompetitivním inhibitorem HMG-CoA reduktázy. Tento enzym

katalyzuje přeměnu z 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzymu A na mevalonát, což je prekurzor

sterolů včetně cholesterolu. V játrech jsou triacylglyceroly a cholesterol zabudovány do lipoproteinů o

velmi nízké hustotě (VLDL) a plazmou jsou transportovány do periferních tkání. Lipoproteiny o nízké

hustotě (LDL), vzniklé z VLDL, jsou katabolizovány primárně vysoce afinitními LDL receptory.

Atorvastatin snižuje hladiny cholesterolu a lipoproteinů v plazmě inhibicí HMG-CoA reduktázy a

následně biosyntézy cholesterolu v játrech a zvyšuje počet jaterních LDL receptorů na buněčném

povrchu, a tím je urychlena absorpce a katabolismus LDL.

Atorvastatin snižuje tvorbu LDL a počet LDL částic. Zapříčiňuje výrazné a trvalé zvýšení aktivity

LDL receptorů, spojené s výhodnými změnami kvality cirkulujících LDL částic. Atorvastatin účinně

snižuje hladiny LDL-cholesterolu u pacientů s homozygotní familiární hypercholesterolemií, což je

populace pacientů, která obvykle nereaguje na hypolipidemickou léčbu.

V klinické studii sledující vliv dávky na účinnost léčby bylo prokázáno, že atorvastatin snížil hladiny

celkového cholesterolu (o 30

46 %), LDL-cholesterolu (o 41

61 %), apolipoproteinu B (o 34

50 %)

a triacylglycerolů (o 14

33 %), přičemž současně vyvolává ve variabilní míře zvýšení HDL-

cholesterolu a apolipoproteinu A1. Tyto výsledky byly zjištěny u pacientů s heterozygotní familiární

hypercholesterolemií, nefamiliárními formami hypercholesterolemie a smíšenými hyperlipidemiemi

včetně pacientů s non-inzulin dependentním diabetem mellitem.

Bylo prokázáno, že snížení celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a apolipoproteinu B snižuje

riziko kardiovaskulárních příhod a kardiovaskulární mortality.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie

V multicentrické 8týdenní otevřené studii s dobrovolnou možností prodloužení bylo zapojeno 335

pacientů, z nichž 89 trpělo homozygotní familiární hypercholesterolemií. U těchto 89 pacientů bylo

průměrné snížení LDL-cholesterolu přibližně 20 %. Atorvastatin byl podáván v dávce až 80 mg/den.

Ateroskleróza

Ve studii REVERSAL (Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering Study) se hodnotil

efekt intenzivní hypolipidemické léčby pomocí atorvastatinu 80 mg a standardní hypolipidemické

léčby pomocí pravastatinu 40 mg na aterosklerózu koronárních arterií pomocí IVUS

(intravaskulárního ultrazvuku) během angiografie u pacientů s ICHS. V tomto randomizovaném,

dvojitě zaslepeném, multicentrickém, kontrolovaném klinickém hodnocení byl IVUS proveden při

zahájení a poté po 18 měsících, a sice u 502 pacientů. Ve skupině s atorvastatinem (n = 253) nebyla

zjištěna žádná progrese aterosklerózy.

Střední změna celkového objemu ateromu (primární kritérium klinického hodnocení) oproti základním

hodnotám, vyjádřená v procentech, činila - 0,4 % (p = 0,98) ve skupině s atorvastatinem + 2,7 % (p =

0,001) ve skupině s pravastatinem (n = 249). V porovnání s pravastatinem byly účinky atorvastatinu

statisticky významné (p = 0,02). Účinek intenzivního snižování hladiny lipidů na kardiovaskulární

endpointy (např. potřeba revaskularizace, nefatální IM, koronární smrt) nebyl v rámci tohoto

klinického hodnocení zkoumán.

Ve skupině s atorvastatinem byla hladina LDL-C snížena na střední hodnotu 2,04 mmol/l ± 0,8 (78,9

mg/dl ± 30) oproti základní hladině 3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ± 28) a ve skupině s pravastatinem

byla hladina LDL-C snížena na střední hodnotu 2,85 mmol/l ± 0,7 (110 mg/dl ± 26) oproti základní

hladině 3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ± 26) (p < 0,0001). Atorvastatin rovněž vedl ke statisticky

významnému snížení střední hodnoty TC o 34,1% (pravastatin: - 18,4 %, p < 0,0001), středních hladin

TG o 20 % (pravastatin: - 6,8 %, p < 0,0009) a střední hladiny apolipoproteinu B o 39,1 %

(pravastatin: - 22,0 %, p < 0,0001). Atorvastatin vedl k nárůstu střední hladiny HDL-C o 2,9 %

(pravastatin: + 5,6 %, p=NS). Ve skupině s atorvastatinem byl zjištěn střední pokles CRP o 36,4 %, v

porovnání se snížením o 5,2 % ve skupině s pravastatinem (p < 0,0001).

Výsledky tohoto klinického hodnocení byly získány při použití dávky 80 mg. Nelze je tudíž

extrapolovat na sílu nižších dávek.

Profily bezpečnosti a snášenlivosti byly u obou léčebných skupin srovnatelné.

Účinek intenzivního snižování lipidů na hlavní kardiovaskulární cílové parametry nebyl v této studii

sledován. Proto není klinický význam těchto výsledků s ohledem na primární a sekundární prevenci

kardiovaskulárních příhod znám.

Akutní koronární syndrom

Ve studii MIRACL byl hodnocen atorvastatin 80 mg u 3 086 pacientů (atorvastastin n = 1 538;

placebo n = 1 548) s akutním koronárním syndromem (non-Q infarkt myokardu nebo nestabilní angina

pectoris). Léčba byla zahájena v akutní fázi po přijetí do nemocnice a trvala po dobu 16 týdnů. Léčba

atorvastatinem 80 mg/den prodloužila dobu do výskytu kombinovaného primárního cílového

parametru účinnosti, definovaného jako úmrtí ze všech příčin, nefatální IM, resuscitovaná srdeční

zástava nebo angina pectoris s prokázanou ischemií vyžadující hospitalizaci, ukazující na snížení

rizika o 16 % (p = 0,048). K tomuto výsledku přispělo především 26 % (p = 0,018) snížení

hospitalizací pro anginu pectoris s prokázanou ischemií. Další sekundární cílové ukazatele nedosáhly

statistické signifikance (souhrnně: placebo 22,2 %, atorvastatin: 22,4 %).

Bezpečnostní profil atorvastatinu ve studii MIRACL byl v souladu s popisem v bodu 4.8.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Účinek atorvastatinu na fatální a nefatální ICHS byl hodnocen v randomizované, dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované studii Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering Arm

(ASCOT-LLA). Pacienti byli hypertonici ve věku 40

79 let, bez předchozího infarktu myokardu nebo

léčené anginy pectoris a s hladinami TC ≤ 6,5 mmol/l (251 mg/dl). Všichni pacienti měli alespoň 3

předem definované kardiovaskulární rizikové faktory: mužské pohlaví, věk ≥ 55 let, kouření, diabetes,

pozitivní rodinná anamnéza ICHS u příbuzných 1. stupně, TC:HDL-C > 6, ischemická choroba

dolních končetin, hypertrofie levé komory, předchozí cerebrovaskulární příhoda, specifické

abnormality na EKG, proteinurie/albuminurie. Ne u všech pacientů bylo odhadované riziko první

kardiovaskulární příhody považováno za vysoké.

Pacienti byli léčeni antihypertenzní terapií (buď režimem založeným na amlodipinu nebo na atenololu)

a buď atorvastatinem 10 mg denně (n = 5 168) nebo placebem (n = 5 137).

Absolutní a relativní snížení rizika atorvastatinem byla následující:

Příhoda

Relativní

pokles rizika

Počet příhod

(atorvastatin vs.

placebo)

Absolutní pokles

rizika (%)

Hladina

významnosti (p)

Fatální ICHS nebo

nefatální IM

36 %

100 vs. 154

1,1 %

0,0005

Celkové kardiovaskulární

příhody a revaskularizace

20 %

389 vs. 483

1,9 %

0,0008

Celkové koronární

příhody

29 %

178 vs. 247

1,4 %

0,0006

Založeno na rozdílu příhod, které se vyskytly v průběhu střední doby sledování 3,3 roku.

ICSH = ischemická choroba srdeční; IM = infarkt myokardu.

Celková mortalita a kardiovaskulární mortalita nebyly signifikantně sníženy (185 vs. 212 příhod, p =

0,17 a 74 vs. 82 příhod, p = 0,51). V analýze podskupin založené na pohlaví (81 % mužů a 19 % žen),

bylo možno sledovat prospěšný účinek z použití atorvastatinu u mužů, ale nemohl být stanoven u žen

pravděpodobně v důsledku malého počtu příhod v ženské podskupině. Celková a kardiovaskulární

mortalita byly číselně vyšší u žen (38 vs. 30 a 17 vs. 12), ale nedosáhly statistické významnosti. Byla

nalezena statisticky významná interakce v závislosti na použité antihypertenzní terapii. Primární

cílový ukazatel (fatální ICHS a nefatální IM) byl signifikantně snížen atorvastatinem u pacientů

léčených amlodipinem (HR 0,47 (0,32

0,69), p = 0,00008), ale nikoli u pacientů léčených atenololem

(HR 0,83 (0,59

1,17), p = 0,287).

Účinek atorvastatinu na fatální a nefatální kardiovaskulární onemocnění byl též hodnocen v

randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické, placebem kontrolované studii „Collaborative

Atorvastatin Diabetes Study“ (CARDS) u pacientů s diabetem mellitus II. typu, ve věku 40-75 let, bez

kardiovasulárního onemocnění v anamnéze a s LDL-C ≤ 4,14 mmol/l (160 mg/dl) a TG ≤ 6,78 mmol/l

(600 mg/dl). Všichni pacienti měli přítomen alespoň jeden z následujících rizikových faktorů:

hypertenze, kouření, retinopatie, mikroalbuminurie a makrolabuminurie.

Pacienti byli léčeni buď atorvastatinem 10 mg denně (n = 1428) nebo placebem (n = 1 410), medián

doby sledování byl 3,9 let.

Absolutní a relativní redukce rizika pomocí atorvastatinu byly následující:

Příhoda

Relativní

pokles rizika

(%)

Počet příhod

(Atorvastatin

vs. placebo)

Absolutní

pokles rizika

(%)

1

p-hodnota

Hlavní kardiovaskulární příhody

(fatální a nefatální IM, němý IM,

náhlá srdeční smrt, nestabilní

angina pectoris, CABG, PTCA,

revaskularizace, CMP)

37 %

83 vs. 127

3,2 %

0,0010

IM (fatální a nefatální AIM,

němý IM)

42 %

38 vs. 64

1,9 %

0,0070

CMP (fatální a nefatální)

48 %

21 vs. 39

1,3 %

0,0163

Založeno na rozdílu příhod, které se vyskytly v průběhu sledování 3,9 roku.

IM = infarkt myokardu, AIM = akutní infarkt myokardu, CABG = coronary artery bypass graft

(aortokoronární bypass), PTCA = percutaneous transluminal coronary angioplasty (perkutánní

transluminální koronární angioplastika), CMP = cévní mozková příhoda.

Nebyl nalezen rozdíl účinku léčby v závislosti na pohlaví pacienta, věku nebo vstupních hodnotách

LDL-C. Byl zaznamenán příznivý trend v podílu celkové mortality ve prospěch atorvastatinu (82

úmrtí ve skupině užívající placebo vs. 61 úmrtí ve skupině léčené atorvastatinem, p = 0,0592).

Opakované cévní mozkové příhody (CMP)

Ve studii SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels) byl hodnocen

účinek atorvastatinu 80 mg denně nebo placeba na následný výskyt CMP u 4731 pacientů, kteří

prodělali CMP nebo transitorní ischemickou ataku (TIA) během předcházejících 6 měsíců a neměli

ischemickou chorobu srdeční (ICHS) v anamnéze. 60 % pacientů byli muži ve věku 21-92 let

(průměrný věk 63 let), a měli průměrné vstupní hodnoty LDL-C 133 mg/dl (3,4 mmol/l). Průměrný

LDL-C byl 73 mg/dl (1,9 mmol/l) během léčby atorvastatinem a 129 mg/dl (3,3 mmol/l) během léčby

placebem. Medián doby sledování byl 4,9 let.

Atorvastatin v dávce 80 mg snižoval riziko primárního cílového parametru fatální nebo nefatální CMP

o 15 % (HR 0,85; 95 % CI 0,72-1,00; p = 0,05 nebo 0,84; 95 % CI 0,71-0,99; p = 0,03 po úpravě

vstupních faktorů) v porovnání s placebem. Mortalita ze všech příčin byla 9,1 % (216/2 365) u

atorvastatinu vs. 8,9 % (211/2 366) u placeba.

V post-hoc analýze, atorvastatin 80 mg snižoval výskyt ischemické CMP (218/2 365, 9,2 % vs.

274/2 366, 11,6 %, p = 0,02) a zvyšoval výskyt hemoragické CMP (55/2 365, 2,3 % vs. 33/2 366,

1,4 %, p = 0,02) ve srovnání s placebem.

Riziko hemoragické CMP bylo zvýšené u pacientů, kteří vstupovali do studie s hemoragickou

CMP v anamnéze (7/45 u atorvastatinu vs. 2/48 u placeba; HR 4,06; 95 % CI 0,84-19,57), a

riziko ischemické CMP bylo mezi skupinami podobné (3/45 u atorvastatinu vs.2/48 u placeba;

HR 1,64; 95 % CI 0,27-9,82).

Riziko hemoragické CMP bylo zvýšené u pacientů, kteří vstupovali do studie s lakunárním

infarktem v anamnéze (20/708 u atorvastatinu versus 4/701 u placeba; HR 4,99; 95 % CI

1,7114,61), ovšem riziko ischemické CMP bylo u těchto pacientů sníženo (79/708 u

atorvastatinu vs.102/701 u placeba; HR 0,76; 95 % CI 0,57-1,02). Je možné, že riziko CMP je

zvýšené u pacientů s lakunárním infarktem v anamnéze, kteří užívají atorvastatin 80 mg/den.

Mortalita ze všech příčin byla 15,6 % (7/45) u atorvastatinu versus 10,4 % (5/48) u podskupiny

pacientů s dříve prodělanou hemoragickou CMP. Mortalita ze všech příčin byla 10,9 % (77/708) u

atorvastatinu vs. 9,1 % (64/701) u placeba u podskupiny pacientů s dříve prodělaným lakunárním

infarktem.

Pediatrická populace

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie u dětí ve věku 6

17 let

U dětí a dospívajících s geneticky potvrzenou heterozygotní familiární hypercholesterolemií a výchozí

hodnotou LDL-C

4 mmol/l byla provedena 8týdenní otevřená studie s cílem vyhodnotit

farmakokinetiku, farmakodynamiku a bezpečnost a snášenlivost atorvastatinu. Do této studie bylo

zahrnuto celkem 39 dětí a dospívajících ve věku 6

17 let. V kohortě A bylo 15 dětí ve věku 6-12 let,

vývojový stupeň 1 dle Tannerovy stupnice. V kohortě B bylo 24 dětí ve věku 10-17 let, vývojový

stupeň

2 dle Tannera.

Zahajovací dávka atorvastatinu byla 5 mg denně ve formě žvýkacích tablet v kohortě A a 10 mg denně

ve formě tablet v kohortě B. Bylo umožněno zdvojit dávku atorvastatinu v případě, že subjekt

nedosáhl cílové hladiny LDL-C < 3,35 mmol/l ve 4. týdnu a byl-li atorvastatin dobře snášen.

Střední hodnoty LDL-C, TC, VLDL-C a Apo B se do 2. týdne snížily u všech subjektů. U subjektů se

zdvojenou dávkou byl pozorován další pokles již ve 2. týdnu, při prvním vyhodnocení, po zvýšení

dávky. Střední hodnoty procentního snížení lipidových parametrů byly podobné u obou kohort,

nezávisle na tom, zda subjekt užíval zahajovací dávku nebo zdvojenou dávku. V 8. týdnu se hladina

LDL cholesterolu snížila v průměru o 40 % ve srovnání s výchozí hodnotou a hladina celkového

cholesterolu v průměru o 30 % ve srovnání s výchozí hodnotou.

Ve druhé otevřené studii s jedním ramenem bylo zahrnuto 271 chlapců a děvčat s HeFH ve věku 6 až

15 let a léčeno atorvastatinem až po dobu 3 let. Pro zahrnutí do této studie bylo nutné potvrzení HeFH

a výchozí hladina LDL cholesterolu ≥ 4mmol/l (cca 152 mg/dl). Studie zahrnovala 139 dětí ve

vývojovém stupni 1 dle Tannerovy stupnice (obecně rozmezí 6 až 10 let). Dávkování atorvastatinu

(jednou denně) bylo u dětí mladších 10 let zahájeno na 5 mg (žvýkací tableta). U dětí ve věku od 10

let bylo zahájeno na 10 mg atorvastatinu (jednou denně). U všech dětí mohla být titrována vyšší dávka

k dosažení cíle < 3,35 mmol/l LDL cholesterolu. Průměrná vážená dávka u dětí ve věku 6 až 9 let byla

19,6 mg a průměrná vážená dávka u dětí ve věku od 10 let byla 23,9 mg.

Průměrná výchozí hodnota (+/- směrodatná odchylka) LDL cholesterolu byla 6,12 (1,26) mmol/l, což

bylo cca 233 (48) mg/dl. Konečné výsledky viz níže uvedená tabulka 3.

Údaje byly konzistentní a bez účinku léčiva na kterýkoli z parametrů růstu a vývoje (tj. tělesná výška,

tělesná hmotnost, BMI, Tannerova stupnice, hodnocení zkoušejícího stran celkového zrání a vývoje) u

pediatrických a dospívajících subjektů s HeFH podstupujících léčbu atorvastatinem během 3leté

studie. Při návštěvách nebyl zkoušejícími zaznamenán žádný účinek léčiva na tělesnou výšku, tělesnou

hmotnost ani BMI podle věku či podle pohlaví.

Tabulka 3 Účinky atorvastatinu na snižování lipidů u dospívajících chlapců a dívek

s heterozygotní familiární hypercholesterolemií (mmol/l)

Časový bod

TC (SD)

LDL-C (SD)

HDL-C (SD)

TG (SD)

Apo B (SD)#

Výchozí

hodnota

7,86 (1,30)

6,12 (1,26)

1,314 (0,2663)

0,93 (0,47)

1,42 (0,28)**

30. měsíc

4,95 (0,77)*

3,25 (0,67)

1,327 (0,2796)

0,79 (0,38)*

0,90 (0,17)*

měsíc/ukončení

léčby

5,12 (0,86)

3,45 (0,81)

1,308 (0,2739)

0,78 (0,41)

0,93 (0,20)***

TC= celkový cholesterol; LDL-C = LDL cholesterol; HDL-C = HDL cholesterol; TG = triglyceridy;

Apo B = apolipoprotein B; “36 měsíc/ukončení léčby” zahrnuje data z konečné návštěvy u subjektů,

které ukončily účast před naplánovaným časovým bodem za 36 měsíců a také úplná 36měsíční data

od subjektů, které dokončily 36měsíční účast; “*”= N pro 30. měsíc tohoto parametru bylo 207;

“**”= N pro výchozí hodnotu tohoto parametru bylo 270; “***” = N pro 36. měsíc/ukončení léčby

tohoto parametru bylo 243; “#”= g/L pro Apo B.

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie u dětí ve věku 10

17 let

Do dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie následované otevřenou fází bylo zahrnuto 187

chlapců a dívek po menarché ve věku 10

17 let (průměrný věk 14,1 let) s heterozygotní familiární

hypercholesterolemií (FH) nebo těžkou hypercholesterolemií. Tito pacienti byli na dobu 26 týdnů

randomizováni buď do skupiny s atorvastatinem (n=140), nebo placebem (n = 47), a poté byl všem po

dobu dalších 26 týdnů podáván atorvastatin. Dávka atorvastatinu (1x denně) byla první 4 týdny 10 mg

a byla titrována na 20 mg v případě, že hladina LDL-C >3,36 mmol/l. Během 26týdenní dvojitě

zaslepené fáze vedlo podávání atorvastatinu k významnému snížení plazmatické hladiny celkového

cholesterolu, LDL-cholesterolu, triglyceridů a apolipoproteinu B. Během 26týdenní dvojitě zaslepené

fáze byla střední hodnota dosažené hladiny LDL-C 3,38 mmol/l (rozmezí: 1,81

6,26 mmol/l) ve

skupině užívající atorvastatin, v porovnání s 5,91 mmol/l (rozmezí: 3,93

9,96 mmol/l) ve skupině

užívající placebo.

Další pediatrická studie, srovnávající atorvastatin s kolestipolem u pacientů s hypercholesterolemií ve

věku 10

18 let, ukázala, že podávání atorvastatinu (n = 25), v porovnání s podáváním kolestipolu (n =

31), vedlo k významnému snížení LDL-C ve 26. týdnu (p < 0,05).

Program použití ze soucitu u pacientů s těžkou hypercholesterolemií (včetně homozygotní

hypercholesterolemie) zahrnoval 46 pediatrických pacientů léčených atorvastatinem titrovaným podle

odpovědi (některým subjektům byla podávána dávka 80 mg denně). Studie probíhala po dobu 3 let:

LDL-C byl snížen o 36 %.

Dlouhodobá účinnost podávání atorvastatinu u dětí na snížení morbidity a mortality v dospělosti

nebyla stanovena.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s

atorvastatinem u dětí ve věku 0-6 let v léčbě heterozygotní hypercholesterolemie a u dětí ve věku 0-18

let v léčbě homozygotní familiární hypercholesterolemie, smíšené hypercholesterolemie, primární

hypercholesterolemie a v prevenci kardiovaskulárních příhod (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Atorvastatin je po perorálním podání rychle absorbován; maximální plazmatické koncentrace (C

) je

dosaženo po 1-2 hodinách. Míra absorpce vzrůstá proporcionálně s dávkou atorvastatinu. Po

perorálním podání mají tablety atorvastatinu v porovnání s roztokem 95-99 % biologickou dostupnost.

Absolutní biologická dostupnost atorvastatinu je přibližně 12 % a systémově dosažitelná inhibiční

aktivita HMG-CoA reduktázy je cca 30 %. Nízká systémová dostupnost bývá připisována

presystémové clearance na sliznici GIT a/nebo tzv. first-pass metabolismu v játrech.

Distribuce

Průměrný distribuční objem atorvastatinu je přibližně 381 litrů. Atorvastatin je vázán z ≥ 98 % na

plazmatické proteiny.

Biotransformace

Atorvastatin je metabolizován cytochromem P 450 3A4 na ortho- a parahydroxylové deriváty a různé

beta-oxidační produkty. Bez ohledu na jiné cesty je tento přípravek metabolizován cestou

glukuronidace. In vitro je inhibice HMG-CoA reduktázy ortho- a parahydroxylovými metabolity

ekvivalentní inhibici atorvastatinem. Přibližně 70 % cirkulující inhibiční aktivity HMG-CoA

reduktázy je připisováno aktivním metabolitům.

Eliminace

Atorvastatin je vylučován žlučí po hepatální a extrahepatální metabolizaci. Nezdá se však, že by

atorvastatin procházel signifikantní enterohepatální recirkulací. Průměrný eliminační poločas

atorvastatinu z plasmy je u člověka přibližně 14 hod. Poločas inhibiční aktivity HMG-CoA reduktázy

je asi 20-30 hod vzhledem k přítomným aktivním metabolitům.

Atorvastatin je substrátem pro hepatické transportéry: transportní polypeptidy organických aniontů

1B1 (OATP1B1) a 1B3 (OATP1B3). Metabolity atorvastatinu jsou substrátem pro OATP1B1.

Atorvastatin je rovněž substrátem efluxních transportérů proteinu MDR1 (multi-drug resistence

protein 1) a proteinu BCRP (breast cancer resisatnce protein), což může omezit vstřebávání

atorvastatinu ve střevech a jeho biliární clearance.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Plazmatické koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů jsou vyšší u zdravých starších osob

než u mladých dospělých jedinců, přičemž hypolipidemické účinky byly u obou skupin srovnatelné.

Pediatrická populace

V 8týdenní otevřené studii byl dětem a dospívajícím (ve věku 6

17 let) s heterozygotní familiární

hypercholesterolemií a výchozí hodnotou LDL-C ≥ 4 mmol/l podáván atorvastatin 5 nebo 10 mg 1x

denně ve formě žvýkacích tablet (vývojový stupeň subjektů - stupeň 1 dle Tannerovy stupnice (n =

15)), nebo atorvastatin 10 nebo 20 mg 1x denně ve formě potahovaných tablet (vývojový stupeň ≥ 2

dle Tannerovy stupnice (n = 24)). V populačním farmakokinetickém modelu atorvastatinu byla

jedinou další významnou proměnnou tělesná hmotnost. Zdánlivá perorální clearance atorvastatinu byla

u pediatrických subjektů při alometrickém měření podle tělesné hmotnosti podobná jako u dospělých.

V celém rozsahu dosažených expozic atorvastatinu a o-hydroxyatorvastatinu byly pozorovány

konzistentní poklesy LDL-C a TC.

Pohlaví

Koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů jsou odlišné u žen (zhruba o 20 % vyšší C

10 % nižší AUC) než u mužů. Tyto rozdíly nejsou klinicky významné a nepředstavují žádné klinicky

významné rozdíly v účinku na lipidy mezi muži a ženami.

Porucha funkce ledvin

Onemocnění ledvin nemá vliv na plazmatickou hladinu atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů nebo

na jeho účinek na lipidy.

Porucha funkce jater

Plazmatická koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů je výrazně zvýšena (zhruba 16x

vyšší C

a 11x vyšší AUC) u pacientů s chronickým alkoholickým poškozením jater (Child-Pugh

skóre B).

Polymorfismus SLOC1B1

Jaterní vychytávání všech inhibitorů HMG-CoA reduktázy včetně atorvastatinu zahrnuje transportér

OATP1B1. U pacientů s polymorfizmem SLOC1B1 existuje riziko zvýšené expozice atorvastatinu,

které může vést ke zvýšenému riziku rhabdomyolýzy (viz bod 4.4). Polymorfismus genu kódujícího

OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC) je spojen s 2,4x vyšší expozicí atorvastatinu (AUC) než u subjektů

bez této genotypové varianty (c.521TT). U těchto pacientů je rovněž možné geneticky zhoršené jaterní

vychytávání atorvastatinu. Možné důsledky na účinek nejsou známé.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Atorvastatin nevykazoval ani mutagenní ani klastogenní potenciál ve čtyřech testech in vitro a v

jednom testu in vivo. Atorvastatin nebyl u potkanů kancerogenní, ale vysoké dávky podávané myším

(6-11x vyšší AUC než AUC

0-24h

dosažená u člověka při nejvyšší doporučené dávce) měly za následek

hepatocelulární adenomy u samců a hepatocelulární karcinomy u samic.

Z experimentálních studií se zvířaty vyplývá, že inhibitory HMG-CoA reduktázy mohou ovlivnit

vývoj embrya a plodu. U potkanů, králíků a psů neměl atorvastatin účinek na fertilitu a nebyl

teratogenní, ale u dávek toxických pro matku byla u potkanů a králíků pozorovaná toxicita pro plod.

Vývoj potomků potkanů byl opožděn a poporodní přežívání bylo při expozici samic vysokým dávkám

atorvastatinu sníženo. U potkanů byl prokázán přechod placentou. U potkanů byly plazmatické

koncentrace atorvastatinu podobné koncentracím v mléce. Není známo, zda se atorvastatin nebo jeho

metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

mikrokrystalická celulosa (E 460)

těžký oxid hořečnatý

monohydrát laktózy

sodná sůl kroskarmelosy

částečně substituovaná hyprolosa

koloidní bezvodý oxid křemičitý

magnesium-stearát

hypromelóza (E 464)

makrogol 6000

oxid titaničitý (E 171)

mastek

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Al/Al blistr, krabička

Velikost balení: 30 a 90 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

10 mg: 31/204/04-C

20 mg: 31/205/04-C

40 mg: 31/206/04-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 29. 12. 2004

Datum posletního prodloužení registrace: 18. 12. 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

21. 6. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace