TOPIRAMATE TECNIMEDE Potahovaná tableta 100MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TOPIRAMÁT (TOPIRAMATUM)
Dostupné s:
TECNIMEDE-Sociedade Técnico-Medicinal, S.A., Sintra
ATC kód:
N03AX11
INN (Mezinárodní Name):
TOPIRAMATE (TOPIRAMATUM)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TOPIRAMÁT
Přehled produktů:
TOPIRAMATE TECNIMEDE
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 700/09-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls154886/2013

Sp.zn.sukls162288/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Topiramate Tecnimede 100 mg potahované tablety

topiramatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Topiramate Tecnimede a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topiramate Tecnimede užívat

Jak se Topiramate Tecnimede užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Topiramate Tecnimede uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je Topiramate Tecnimede a k čemu se používá

Přípravek Topiramate Tecnimede patří do skupiny léčiv nazývaných „antiepileptika“. Používá se:

samostatně pro léčbu epileptických záchvatů u dospělých a dětí od 6 let věku

s jinými léčivými přípravky pro léčbu epileptických záchvatů u dospělých a dětí od 2 let věku

na prevenci migrénových bolestí hlavy u dospělých

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Topiramate Tecnimede užívat

Neužívejte přípravek Topiramate Tecnimede

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na topimarát nebo na jakoukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

na prevenci migrény, jestliže jste těhotná nebo nebo jste v plodném věku a nepoužíváte

žádnou účinnou metodu antikoncepce (další informace viz bod "Těhotenství, kojení a

plodnost").

Nejste-li si jistý(á), že se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete Topiramate Tecnimede užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Topiramate Tecnimede se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo

zdravotní sestrou.

Před použitím Topiramate Tecnimede se poraďte se svým lékařem či lékárníkem jestliže:

máte problémy s ledvinami, především ledvinové kameny, nebo pokud chodíte na dialýzu

se u Vás v minulosti vyskytly abnormality krve a tělních tekutin (metabolická acidóza)

máte problémy s játry

máte problémy se zrakem, zejména glaukom (zelený zákal)

máte růstové problémy

držíte dietu s vysokým obsahem tuků (ketogenní dieta)

jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět (další informace viz bod „Těhotenství, kojení a

plodnost“).

Nejste-li si jistý(á), že se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete Topiramate Tecnimede užívat.

Je důležité, abyste nepřestal/a užívat přípravek Topiramate Tecnimede bez porady se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Poradit s lékařem se musíte i v případě, že byste měl(a) užívat jakýkoli jiný léčivý přípravek

obsahující topiramát než Topiramate Tecnimede.

Při užívání přípravku Topiramate Tecnimede může dojít ke snížení tělesné hmotnosti, proto je

během léčby nutno pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. Jestliže Vaše hmotnost příliš klesá

nebo dítě používající tento přípravek dostatečně nepřibývá, poraďte se se svým lékařem.

U malého množství lidí užívajících antiepileptické přípravky jako Topiramate Tecnimede se

vyskytly

myšlenky na

sebepoškozování nebo

sebevraždu.

Pokud

se u Vás

kdykoli

takové

myšlenky objeví, ihned vyhledejte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a Topiramate Tecnimede

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu, vitamínových a rostlinných přípravků. Přípravek Topiramate Tecnimede a některé jiné

léčivé přípravky se mohou vzájemně ovlivňovat. V některých případech musí být upraveno

dávkování některých Vašich jiných léčivých přípravků nebo přípravku Topiramate Tecnimede.

Zejména informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

jiné

léčivé

přípravky

narušující

či snižující schopnost

přemýšlet,

soustředění, nebo

svalovou

koordinaci

(např.

přípravky

tlumící

centrální

nervový

systém

přípravky

uvolňující svaly nebo sedativa).

antikoncepční pilulky. Přípravek Topiramate Tecnimede může snížit jejich účinnost.

Informujte svého lékaře, pokud se změní Vaše menstruační krvácení při souběžném užívání

antikoncepčních pilulek a přípravku Topiramate Tecnimede.

Veďte si seznam léčivých přípravků, které užíváte. Ukažte tento seznam lékaři a lékárníkovi před

tím, než začnete užívat nový přípravek.

Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem jsou: jiná

antiepileptika, risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid,

amitriptylin, propranolol, diltiazem, venlafaxin, flunarizin, třezalka tečkovaná (Hypericum

perforatum) (rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete Topiramate Tecnimede užívat.

Přípravek Topiramate Tecnimede s jídlem a pitím

Topiramate Tecnimede můžete užívat s potravou nebo nalačno. Během užívání přípravku

Topiramate Tecnimede pijte během dne velké množství tekutin, abyste zabránil(a) vzniku

ledvinových kamenů. Během užívání přípravku Topiramate Tecnimede byste se měl(a) vyvarovat

požívání alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Lékař rozhodne, zda můžete tento léčivý přípravek užívat. Podobně jako u ostatních antiepileptik,

hrozí v případě užívání přípravku Topiramate Tecnimede v průběhu těhotenství riziko

kongenitálních malformací Vašeho nenarozeného dítěte. Ujistěte se, prosím, že jsou Vám jasná

všechna rizika i přínos užívání přípravku Topiramate Tecnimede k léčbě epilepsie během

těhotenství.

Jestliže jste těhotná nebo žena v plodném věku a neužíváte účinnou antikoncepci, neužívejte

přípravek Topiramate Tecnimede k prevenci migrény.

Kojící matky, které užívají přípravek Topiramate Tecnimede, musí okamžitě informovat svého

lékaře, pokud dojde u dítěte k jakýmkoli neobvykým změnám.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Topiramát má mírný až středně závažný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Během

léčby přípravkem Topiramate Tecnimede se mohou objevit závratě, únava a problémy se zrakem.

Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem.

Přípravek Topiramate Tecnimede obsahuje laktózu.

Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před užíváním

tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.

3. Jak se Topiramate Tecnimede užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte Topiramate Tecnimede přesně, jak Vám bylo předepsáno. Lékař většinou zahájí

léčbu nízkou dávkou přípravku Topiramate Tecnimede a dávku bude pomalu zvyšovat,

dokud pro Vás nebude nalezena nejvhodnější dávka.

Potahované tablety Topiramate Tecnimede se polykají celé. Vyhněte se kousání tablet,

protože mohou zanechat hořkou pachuť.

Topiramate Tecnimede lze užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle. V průběhu

léčby přípravkem Topiramate Tecnimede pijte dostatečné množství tekutin, abyste

zabránil(a) tvorbě ledvinových kamenů.

Jestliže jste užil/a větší množství přípravku Topiramate Tecnimede než jste měl(a)

Ihned vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou obal od léčivého přípravku.

Můžete se cítit ospalý(á), unavený(á) nebo mít sníženou pozornost, nedostatek

koordinace, mít obtíže s mluvením nebo soustředěním, mít dvojité nebo rozmazané

vidění, cítit závratě kvůli nízkému krevnímu tlaku, cítit se depresivně nebo neklidně, mít

bolesti břicha nebo křeče (záchvaty).

K předávkování může dojít, pokud spolu s přípravkem Topiramate Tecnimede užíváte další

léčivé přípravky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Topiramate Tecnimede

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže je však

již téměř doba na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání jako

obvykle. Pokud jste zapomněl(a) užít dvě nebo více dávek, vyhledejte lékaře.

Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky v tutéž dobu), abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Topiramate Tecnimede

Nepřestávejte tento přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit.

Rozhodne-li lékař o ukončení léčby tímto přípravkem, může snižovat dávku postupně během

několika dnů.

Máte-li jakékoli další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo

zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Neprodleně oznamte svému lékaři nebo vyhledejte lékařskou pomoc, vyskytnou-li se u Vás

následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

Deprese (nová nebo zhoršení stávající).

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Záchvaty (křeče);

Úzkost, podrážděnost, změny nálady, zmatenost, dezorientace;

Problémy s koncentrací, pomalé myšlení, ztráta paměti, problémy s pamětí (nový výskyt,

náhlá změna nebo zhoršení stávajících);

Ledvinové kameny, časté nebo bolestivé močení.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

Zvýšená kyselost krve (může způsobit problémy s dýcháním, včetně dušnosti, ztrátu chuti

k jídlu, nevolnost, zvracení, nadměrnou únavu a rychlý či nepravidelný tlukot srdce);

Snížené pocení nebo jeho ztráta;

Myšlenky na vážné sebepoškození se, pokus o vážné sebepoškození.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

Glaukom (zelený zákal) – blokáda tekutiny v oku způsobující zvýšený nitrooční tlak,

bolest nebo zhoršení zraku.

Další následující účinky, které jsou uvedeny níže, oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi,

pokud se stanou vážnými:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

Ucpaný nos, výtok z nosu, bolest v krku;

Brnění, bolest a/nebo necitlivost různých částí těla;

Ospalost, únava;

Závrať;

Nevolnost, průjem;

Úbytek tělesné hmotnosti.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Anemie (chudokrevnost = nízký počet červených krvinek);

Alergická reakce (jako kožní vyrážka, zčervenání, svědění, otok obličeje, kopřivka);

Ztráta chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu;

Agrese, pohybový neklid, zlost;

Obtíže s usínáním nebo se spánkem;

Problémy s řečí nebo porucha řeči, nejasná řeč;

Nemotornost nebo nedostatek koordinace, pocit nejistoty při chůzi;

Snížení schopnosti provést běžné úkony;

Snížení nebo ztráta chuti, žádná chuť;

Mimovolní třes, rychlé nekontrolovatelné pohyby očí;

Porucha zraku jako dvojité nebo rozmazané vidění, zhoršení zraku, obtíže se zaostřením;

Pocit točení hlavy (vertigo), zvonění v uších, bolest ucha;

Dušnost;

Krvácení z nosu;

Horečka, špatný pocit, slabost;

Zvracení, zácpa, bolest břicha nebo špatný pocit v břiše, špatné zažívání, infekce žaludku

nebo střeva;

Sucho v ústech;

Vypadávání vlasů;

Svědění;

Bolest nebo otok kloubů, svalové stahy nebo záškuby, bolest svalů nebo slabost, bolest na

hrudi;

Přírůstek tělesné hmotnosti.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

Snížení počtu krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavit krvácení), snížení

počtu bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci, snížení hladiny draslíku v

krvi;

Zvýšení hladin jaterních enzymů, zvýšení počtu eozinofilů (typ bílých krvinek) v krvi;

Otok mízních uzlin na krku, v podpaží nebo rozkroku;

Zvýšení chuti k jídlu;

Povznesená nálada;

Slyšení, vidění nebo cítění věcí, které nejsou přítomny, závažná duševní porucha

(psychóza);

Nevyjadřování a/nebo necítění emocí, neobvyklá podezíravost, návaly paniky;

Problémy se čtením, porucha řeči, problémy se psaním;

Neklid, nadměrná aktivita;

Pomalé myšlení, snížení vědomí nebo pohotovosti;

Omezené nebo pomalé pohyby těla, mimovolní nenormální opakující se pohyby svalů;

Mdloba;

Nenormální pocit při doteku, poškození hmatu;

Poškozený, změněný nebo žádný čich;

Neobvyklé pocity, které mohou předcházet migréně nebo určitému druhu záchvatu;

Suché oko, citlivost očí na světlo, mrkání, nadměrná tvorba slz;

Snížení nebo ztráta sluchu, ztráta sluchu v jednom uchu;

Pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce, pocit bušení srdce v hrudi;

Nízký krevní tlak, nízký krevní tlak po postavení se (v důsledku toho mohou někteří lidé

užívající Topamax omdlévat, mít závratě nebo mohou omdlít při náhlém postavení nebo

posazení se);

Návaly horka, pocit tepla;

Pankreatitida (zánět slinivky břišní);

Nadměrná plynatost, pálení žáhy, pocit plného nebo nafouklého břicha;

Krvácení dásní, zvýšená tvorba slin, slinění, zapáchající dech;

Nadměrný příjem tekutin, žízeň;

Změna zbarvení pokožky;

Svalová ztuhlost, bolest boků;

Krev v moči, inkontinence (únik) moči, urgentní pocit na močení, bolest ve slabinách

nebo bolest ledvin;

Obtíže s dosažením a udržením erekce, sexuální porucha;

Příznaky podobné chřipce;

Studené prsty rukou a nohou;

Pocit opilosti;

Problémy s učením.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

Neobvykle povznesená nálada;

Ztráta vědomí;

Slepota na jedno oko, dočasná slepota, šeroslepost;

Tupozrakost;

Otok očí a okolo očí;

Necitlivost, brnění, změna zbarvení (do běla, modra a poté červena) prstů rukou a nohou

při vystavení chladu;

Zánět jater, selhání jater;

Stevens-Johnsonův syndrom, potenciálně život ohrožující stav, který se může projevit

bolestí na různých sliznicích (např. v ústech, nosu a očích), kožní vyrážkou, či puchýři;

Nenormální zápach kůže;

Špatný pocit v horních a dolních končetinách;

Problémy s ledvinami;

Zvýšení kyselosti krve.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Makulopatie, onemocnění makuly, což je malé místo na sítnici, kde je neostřejší vidění.

V případě změny nebo zhoršování zraku je nutno se poradit s lékařem.

Kašel

Toxická epidermální nekrolýza, život ohrožující stav spojený se Stevens-Johnsonovým

syndromem (ale ještě závažnější), charakterizovaný rozšířením puchýřů a olupováním

vrchních vrstev kůže (viz vzácné nežádoucí účinky).

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Nežádoucí účinky u dětí jsou většinou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u dospělých.

Některé nežádoucí účinky jsou však u dětí pozorovány buď častěji a/nebo mohou být u dětí

závažnější než u dospělých. Nežádoucí účinky, které mohou být závažnější, jsou snížení nebo

ztrátu pocení a zvýšení kyselosti krve. Nežádoucí účinky, které se mohou u dětí vyskytnout

častěji, zahrnují onemocnění horních cest dýchacích.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím

národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Topiramate Tecnimede uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo obalu za

zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádná zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Topiramate Tecnimede obsahuje

- Léčivou látkou je topiramatum (topiramát).

Jedna potahovaná tableta obsahuje topiramatum 100 mg.

- Další pomocné látky (jádro tablety) jsou: monohydrát laktózy, předbobtnalý kukuřičný škrob,

sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát a (potah

tablet) základní butylovaný methakrylátový kopolymer, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát,

kyselina stearová, mastek, oxid titaničitý (E171) a žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Topiramate Tecnimede vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Topiramate Tecnimede se dodává ve formě potahovaných tablet.

Potahované tablety přípravku Topiramate Tecnimede 100 mg jsou žluté, kulaté a vypouklé.

Přípravek Topiramate Tecnimede se dodává v baleních po 10, 30 a 60 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Tecnimede – Soc. Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2

Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugalsko

Výrobce

West Pharma – Produções de Especialidades Farmacêuticas, S.A.

Rua João de Deus, nº11, Venda Nova, 2700-486 Amadora, Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko: Луситракс 100 mg

Česká republika: Topiramate Tecnimede 100 mg potahované tablety

Německo: Topiramat Tecnimede 100 mg Filmtabletten

Portugalsko: Topiramato Tecnimede

Rumunsko: Lusitrax 100 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: červenec 2013

Přečtěte si celý dokument

1/21

Sp.zn.sukls154886/2012

Sp.zn.sukls162288/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Topiramate Tecnimede 100 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje topiramatum 100 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna 100mg tableta obsahuje 115,71 mg laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

100mg tablety jsou žluté, kulaté a vypouklé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Monoterapie dospělých,

dospívající

ch a dětí od 6 let věku s parciálními epileptickými záchvaty se sekundární generalizací

nebo bez ní a s primárními generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty.

Doplňková terapie dětí od 2 let věku, dospělých a

dospívající

ch s parciálními epileptickými záchvaty se sekundární

generalizací nebo bez ní nebo primárními generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty a léčba záchvatů spojených s

Lennox-Gastautovým syndromem.

Topiramát je po důkladném zvážení jiných možných léčebných postupů určen k profylaxi migrenózních bolestí hlavy u

dospělých. Topiramát není určen k akutní léčbě.

4.2 Dávkování a způsob podání

Obecně

Doporučuje se zahájit léčbu nízkými dávkami s následnou titrací na účinnou dávku. Dávka a titrace se řídí klinickou

odpovědí.

Topiramate Tecnimede je k dispozici ve formě potahovaných tablet. Potahované tablety se nedoporučuje dělit.

K optimalizaci léčby přípravkem Topiramate Tecnimede není nutné monitorovat plazmatické koncentrace topiramátu. Ve

vzácných případech, při doplnění topiramátu k fenytoinu, může být k docílení optimální klinické odezvy zapotřebí upravit

2/21

dávkování fenytoinu. Přidání nebo vysazení fenytoinu a karbamazepinu při doplňkové léčbě přípravkem

Topiramate

Tecnimede může vyžadovat úpravu dávkování přípravku Topiramate Tecnimede.

Topiramate Tecnimede lze užívat bez ohledu na příjem potravy.

Aby se minimalizoval

o riziko záchvatů

nebo zvýšení jejich frekvence, je nutné u pacientů s anamnézou záchvatů nebo

epilepsie, stejně jako u pacientů bez této anamnézy, vysazovat antiepileptika včetně topiramátu postupně. V klinických

studiích u dospělých byly denní dávky snižovány v týdenních intervalech: u epileptických pacientů o 50 – 100 mg, v

profylaxi migrény, kde byl topiramát podáván až do dávek 100 mg/den, o 25 – 50 mg. V pediatrických klinických studiích

byl topiramát vysazován postupně během období 2 – 8 týdnů.

Monoterapie epilepsie

Všeobecně

Při vysazování současně užívaných antiepileptik k docílení monoterapie topiramátem je nutno brát v úvahu možné ovlivnění

úrovně kontroly záchvatů. Není-li z hlediska bezpečnosti užívání nutné vysadit současně podávané antiepileptikum

neprodleně, doporučuje se postupné vysazování přibližně třetiny dávky současně podávaného antiepileptika každé dva týdny.

Při vysazení enzymových induktorů dochází ke zvýšení plazmatických hladin topiramátu. Jsou-li pro to klinické důvody,

může být nutné dávkování přípravku Topiramate Tecnimede (topiramát) snížit.

Dospělí

Dávka a titrace se řídí klinickou odpovědí. Titrace by měla být zahájena dávkou 25 mg na noc po dobu 1 týdne. Dávka by

poté měla být zvyšována v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 25 nebo 50 mg/den a podávána rozděleně ve dvou

dávkách. Pokud pacient není schopen titrační režim snášet, mohou být sníženy přírůstky dávky nebo prodlouženy intervaly

mezi navyšováním dávky.

Doporučená úvodní dávka topiramátu při monoterapii činí pro dospělé 100 mg/den až 200 mg/den podaných rozděleně ve 2

dílčích dávkách. Maximální doporučená dávka činí 500 mg/den ve 2 dílčích dávkách. Někteří pacienti s refrakterními

formami epilepsie tolerovali monoterapii s denní dávkou 1000 mg topiramátu. Tato dávkovací doporučení platí pro všechny

dospělé osoby včetně starších, pokud netrpí ledvinovými poruchami.

Pediatrická populace

(děti od 6 let věku)

Dávka a titrace se řídí klinickou odpovědí. Léčba dětí ve věku 6 let a starších by měla být zahájena dávkou 0,5 až 1 mg/kg na

noc po dobu prvního týdne. Dávkování by mělo být poté zvyšováno v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 0,5 – 1

mg/kg/den, a dávka má být podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Pokud dítě není schopno titrační režim tolerovat,

mohou být sníženy přírůstky dávky nebo prodlouženy intervaly mezi navyšováním dávky.

Doporučená úvodní dávka topiramátu při monoterapii u dětí ve věku od 6 let je 100 mg/den v závislosti na klinické odpovědi

(tj. u dětí ve věku 6 – 16 let přibližně 2,0 mg/kg/den).

Doplňková léčba epilepsie (parciální epileptické záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní, primární generalizované

tonicko-klonické záchvaty nebo záchvaty spojené s Lennox-Gastautovým syndromem)

Dospělí

Léčba by měla být zahájena dávkou 25 – 50 mg na noc po dobu jednoho týdne. Bylo hlášeno použití nižších úvodních dávek,

které však nebylo systematicky studováno. Dávka by měla být následně zvyšována v týdenních nebo dvoutýdenních

intervalech o 25 – 50 mg/den a podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách. U některých pacientů je dosaženo účinnosti i

při dávkování jednou denně.

3/21

V klinických studiích doplňkové léčby činila minimální účinná dávka 200 mg. Obvyklou denní dávku představuje 200 – 400

mg, podávaných rozděleně ve dvou dílčích dávkách.

Tato dávkovací doporučení platí pro všechny dospělé osoby včetně starších, pokud netrpí ledvinovými poruchami (viz bod

4.4).

Pediatrická populace (děti od 2 let věku)

Doporučená celková denní dávka přípravku Topiramate Tecnimede (topiramátu) při doplňkové léčbě činí přibližně 5 až 9

mg/kg/den, podávaných rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Titrace by měla být zahájena první týden dávkou 25 mg na noc

(nebo nižší, v rozmezí 1 až 3 mg/kg/den). Poté by měla být dávka zvyšována v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o

1 až 3 mg/kg/den (ve dvou dílčích dávkách) až do dosažení optimální klinické odpovědi.

Ověřené denní dávky do 30 mg/kg/den byly obecně dobře tolerovány.

Migréna

Dospělí

Doporučená celková denní dávka topiramátu v profylaxi migrenózních bolestí hlavy je 100 mg/den, podávaných rozděleně

ve dvou dílčích dávkách. Titrace by měla být zahájena dávkou 25 mg na noc po dobu jednoho týdne. Dávka by měla být dále

zvyšována v týdenních intervalech o 25 mg/den. Pokud pacient není schopen titrační režim tolerovat, mohou být

prodlouženy intervaly mezi navyšováním dávky.

Někteří pacienti můžou mít prospěch z léčby celkovou denní dávkou 50 mg/den. Pacienti užívali celkovou denní dávku až do

200 mg/den. Tato dávka může být sice u některých pacientů přínosná, kvůli zvýšenému výskytu nežádoucích účinků je však

nutná opatrnost.

Pediatrická populace

Kvůli nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti není Topiramate Tecnimede (topiramát) doporučen k léčbě nebo

prevenci migrény u dětí.

Všeobecná dávkovací doporučení pro přípravek Topiramate Tecnimede u zvláštních skupin pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin (Cl

≤ 70 ml/min) dochází ke snížení plazmatické i renální clearance topiramátu a je

proto nutno jej podávat opatrně. U pacientů se známou poruchou funkce ledvin může být prodloužena doba do dosažení

rovnovážného stavu při každé dávce. Doporučuje se polovina obvyklé úvodní a udržovací dávky (viz bod 5.2).

Topiramát je z plazmy odstraňován hemodialýzou. U pacientů v konečném stádiu selhání ledvin je proto v den dialýzy nutné

podat dodatečnou dávku přípravku Topiramate Tecnimede, která se rovná přibližně polovině denní dávky. Dodatečnou

dávku je nutno podávat rozděleně, na začátku a po ukončení hemodialýzy. Dodatečná dávka se může lišit v závislosti na

vlastnostech použitého dialyzačního přístroje (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce jater je nutno topiramát podávat opatrně, protože jeho

clearance je snížena.

Starší pacienti

4/21

U starších pacientů s nedotčenou funkcí ledvin není nutná úprava dávkování.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

Profylaxe migrény v těhotenství a u žen ve fertilním věku, pokud neužívají účinnou formu antikoncepce.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V situacích, kdy je z lékařského hlediska požadováno rychlé vysazení topiramátu, se doporučuje příslušné monitorování

(bližší informace viz bod 4.2).

Podobně jako u jiných antiepileptik se při užívání topiramátu může u některých pacientů objevit zvýšená frekvence záchvatů

nebo nový typ záchvatů. Tento výskyt může být důsledkem předávkování, snížení plazmatických koncentrací současně

užívaných antiepileptik, vývoje onemocnění nebo paradoxního účinku.

V průběhu léčby topiramátem je velice důležitý adekvátní příjem tekutin. Hydratace může snížit riziko nefrolitiázy (viz níže).

Dostatečná hydratace před a v průběhu činností jako je cvičení nebo vystavení se vysokým teplotám, může snížit riziko

nežádoucích účinků spojených s horkem (viz bod 4.8).

Oligohidróza

V souvislosti s žíváním topiramátu byla hlášena oligohidróza (snížené pocení). Snížené pocení a hypertermie (zvýšení

tělesné teploty) se mohou vyskytnout zejména u dětí vystavených vysoké okolní teplotě.

Změny nálad/deprese

U pacientů léčených topiramátem byl zaznamenán zvýšený výskyt deprese a změn nálad.

Sebevražda/sebevražedné představy

U pacientů léčených antiepileptiky v různých indikacích byly hlášeny sebevražedné představy a chování. Metaanalýza

randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií antiepileptik ukázala malé zvýšení rizika sebevražedných

myšlenek a sebevražedného chování. Mechanismus tohoto rizika není znám a dostupné údaje nevylučují možnost zvýšeného

rizika u topiramátu.

Ve dvojitě zaslepených klinických studiích se příhody spojené se sebevraždou (sebevražedné představy, sebevražedné

pokusy a sebevražda) vyskytovaly u pacientů léčených topiramátem s frekvencí 0,5 % (46 z 8652 pacientů), tj. s téměř 3krát

vyšší incidencí než u pacientů, kterým bylo podáváno placebo (0,2 %; 8 ze 4045 pacientů).

Pacienty je proto nutno monitorovat s ohledem na výskyt známek sebevražedných představ a chování a zvážit vhodnou

léčbu. Pacienty (a jejich ošetřovatele) je nutno poučit, aby v případě výskytu sebevražedných představ nebo chování

vyhledali lékařskou pomoc.

Nefrolitiáza

U některých pacientů, zejména s predispozicí k nefrolitiáze, může být zvýšeno riziko tvorby ledvinových kamenů a rozvoje

doprovodných příznaků např. ledvinové koliky, bolesti ledvin nebo slabin.

5/21

K rizikovým faktorům nefrolitiázy patří nefrolitiáza v anamnéze, rodinná anamnéza nefrolitiázy a hyperkalciurie. Žádný z

nich však neznamená jistou predikci tvorby kamenů během léčby topiramátem. Zvýšené riziko se týká zejména pacientů,

kteří užívají ještě další léčivé přípravky spojené s nefrolitiázou.

Snížená funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin (CL

≤ 70 ml/min) je nutno podávat topiramát s opatrností, protože plazmatická i

renální clearance topiramátu jsou sníženy. Doporučení pro dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin jsou uvedena v

bodu 4.2 Poškození funkce ledvin.

Snížená funkce jater

U pacientů se sníženou jaterní funkcí je třeba topiramát podávat s obezřetností, vzhledem k možnosti snížení clearance

topiramátu.

Akutní myopie a sekundární glaukom s uzavřeným úhlem

U pacientů léčených topiramátem byl hlášen syndrom akutní myopie provázené sekundárním glaukomem s uzavřeným

úhlem. K symptomům patří náhlé snížení zrakové ostrosti a/nebo bolest očí. Oftalmologické nálezy mohou zahrnovat

myopii, změlčení přední komory oční, hyperemii (zarudnutí oka) a zvýšení nitroočního tlaku. Mydriáza může nebo nemusí

být přítomna. Tento syndrom zřejmě souvisí se supraciliární efuzí a výsledným posunutím čočky a duhovky směrem

dopředu, čímž dochází ke vzniku sekundárního glaukomu s uzavřeným úhlem. Příznaky se obvykle dostaví do 1 měsíce po

zahájení léčby topiramátem. Na rozdíl od primárního glaukomu s uzavřeným úhlem, který je vzácný u lidí mladších 40 let,

byl sekundární glaukom s uzavřeným úhlem v souvislosti s léčbou topiramátem hlášen u pediatrických i dospělých pacientů.

Léčba spočívá v co nejrychlejším ukončení podávání topiramátu ošetřujícím lékařem a v zavedení příslušných opatření ke

snížení nitroočního tlaku. Tato opatření většinou vedou ke snížení nitroočního tlaku.

Zvýšený nitrooční tlak jakékoli etiologie, není-li léčen, může mít závažné následky včetně trvalé ztráty zraku.

U pacientů s poruchou zraku v anamnéze je třeba rozhodnout, zda je léčba topiramátem vhodná.

Metabolická acidóza

S léčbou topiramátem souvisí hyperchloremická bez „anion gap“ metabolická acidóza (tj. snížení sérového bikarbonátu pod

normální referenční rozmezí při absenci respirační alkalózy). Toto snížení sérového bikarbonátu je způsobeno inhibičním

účinkem topiramátu na renální karboanhydrázu. Obecně dochází ke snížení bikarbonátu v časném stadiu léčby, může se však

objevit kdykoli v jejím průběhu. Tato snížení jsou obvykle mírná až středně závažná (průměrné snížení o 4 mmol/l u dávky

100 mg/den nebo vyšší u dospělých a při podávání přibližně 6 mg/kg/den u pediatrických pacientů). Vzácně může u pacientů

dojít ke snížení na hodnoty nižší než 10 mmol/l. Stavy nebo terapie, které predisponují k acidóze (např. ledvinové choroby,

závažné respirační poruchy, status epilepticus, průjem, chirurgické výkony, ketogenní dieta nebo některé léčivé přípravky)

mohou potencovat účinek topiramátu na snížení bikarbonátu.

Chronická metabolická acidóza zvyšuje riziko tvorby ledvinových kamenů a může potenciálně vést k osteopenii. Chronická

metabolická acidóza může u pediatrických pacientů snižovat rychlost růstu. Účinek topiramátu na další kostní defekty nebyl

v pediatrické ani dospělé populaci systematicky studován.

V závislosti na základním onemocnění se při léčbě topiramátem doporučuje příslušné vyšetření včetně hladin bikarbonátu v

séru. V případě přítomnosti známek nebo příznaků (např. Kussmaulovo hluboké dýchání, dušnost, anorexie, nevolnost,

zvracení, nadměrná únava, tachykardie nebo arytmie) naznačujících metabolickou acidózu se doporučuje měření hladiny

bikarbonátů v séru. Při rozvoji a přetrvávání metabolické acidózy je zapotřebí zvážit snížení dávky nebo vysazení topiramátu

(postupným snižováním dávky).

6/21

Topiramát je nutno užívat s opatrností u pacientů se sklonem k metabolické acidóze nebo u pacientů léčených přípravky,

které mohou metabolickou acidózu vyvolávat.

Zhoršení kognitivní funkce

Kognitivní zhoršení u epilepsie souvisí s více faktory a může být způsobeno výchozí etiologií, epilepsií nebo antiepileptickou

léčbou. V literatuře byly zaznamenány případy zhoršení kognitivní funkce u dospělých léčených topiramátem, u nichž bylo

nutné snížit dávku nebo ukončit léčbu. Studie týkající se kognitivních následků u dětí léčených topiramátem jsou však

nedostatečné a jeho účinek v tomto ohledu je stále ještě nutné objasnit.

Nutriční doplněk

U některých pacientů může během léčby topiramátem dojít ke snižování tělesné hmotnosti. Doporučuje se, aby u pacientů

léčených topiramátem byl úbytek tělesné hmotnosti monitorován. Pacientům se snižující se hmotností během užívání

topiramátu může být podán dietní doplněk nebo zvýšen příjem potravy.

Intolerance laktózy

Topiramate Tecnimede obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným

nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv topiramátu na jiná antiepileptika

Kombinace topiramátu s jinými antiepileptiky (fenytoin, karbamazepin, kyselina valproová, fenobarbital, primidon) nevedla

ke změnám plazmatických koncentrací v rovnovážném stavu s výjimkou ojedinělých případů, kdy topiramát k fenytoinu

může navodit zvýšení plazmatických koncentrací fenytoinu. Příčinou je možná inhibice specifické polymorfní izoformy

enzymu cytochromu P 450 (CYP2C19). U každého pacienta léčeného fenytoinem by proto při klinických projevech nebo

příznacích toxicity měly být monitorovány hladiny fenytoinu.

Hodnocení farmakokinetických interakcí u pacientů trpících epilepsií potvrzuje, že přidání topiramátu v dávkách 100 - 400

mg/den k léčbě lamotriginem neovlivňuje plazmatické koncentrace lamotriginu v rovnovážném stavu. Rovněž během

vysazování nebo po ukončení léčby lamotriginem (průměrná dávka 327 mg/den) nedošlo k žádným změnám plazmatických

koncentrací topiramátu v rovnovážném stavu.

Topiramát inhibuje enzym CYP2C19 a může interferovat s jinými látkami, které jsou metabolizovány tímto enzymem (např.

diazepam, imipramin, moklobemid, proguanil, omeprazol).

Vliv jiných antiepileptik na topiramát

Fenytoin a karbamazepin snižují plazmatické koncentrace topiramátu. Jejich nasazení nebo vysazení při léčbě topiramátem

může vyžadovat úpravu dávky topiramátu. Ta se stanoví titrací dávky až k dosažení klinické odpovědi. Nasazení nebo

vysazení kyseliny valproové nevede ke klinicky významným

změnám plazmatických koncentrací topiramátu, úprava

dávkování topiramátu tedy není nutná. Výsledky těchto interakcí jsou shrnuty v následující tabulce:

Současně podané

antiepileptikum

Koncentrace

antiepileptika

Koncentrace topiramátu

Fenytoin

↔**

Karbamazepin

7/21

Kyselina valproová

Lamotrigin

Fenobarbital

Primidone

** = v jednotlivých případech zvýšení plazmatické koncentrace

↓ = pokles plazmatické koncentrace

NS = nebylo studováno

Další lékové interakce

Digoxin

Ve studii s jednorázovým podáním bylo při současném podání topiramátu zjištěno snížení plochy pod křivkou (AUC) sérové

koncentrace digoxinu o 12 %. Klinický význam tohoto pozorování není prozatím zřejmý. Je-li topiramát nasazován nebo

vysazován u pacientů léčených digoxinem, je nutné věnovat náležitou pozornost rutinnímu monitorování sérových hladin

digoxinu.

Centrálně tlumivé látky

Současné užívání topiramátu a alkoholu nebo jiných centrálně tlumivých přípravků nebylo v klinických studiích hodnoceno.

Současné užívání topiramátu s alkoholem nebo jinými centrálně tlumícími přípravky se nedoporučuje.

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

Při podávání topiramátu s třezalkou tečkovanou může dojít ke snížení plazmatických koncentrací vedoucí ke ztrátě účinnosti.

Klinické studie posuzující tuto potenciální interakci nebyly provedeny.

Perorální antikoncepce

Ve farmakokinetické studii u zdravých dobrovolníků, která byla zaměřena na interakce antikoncepčního přípravku

obsahujícího 1 mg norethisteronu (NET) a 35 μg ethinylestradiolu (EE) se současně užívaným topiramátem v dávkách od 50

do 200 mg/den při absenci další medikace, nedošlo ke statisticky významným změnám plochy pod křivkou (AUC) žádné

komponenty perorálního antikoncepčního přípravku. V jiné studii došlo ke statisticky významnému snížení expozice EE při

podávání dávek 200, 400 a 800 mg/den (o 18 %, 21 %, resp. 30 %) jako doplňkové léčby epilepsie u pacientek užívajících

kyselinu valproovou. Ani v jedné studii topiramát (v dávkách 50 až 200 mg/den u zdravých dobrovolnic a 200 až 800

mg/den u pacientek s epilepsií) významně neovlivnil expozici NET. U pacientek s epilepsií bylo (při dávkách 200 – 800

mg/den) pozorováno na dávce závislé snížení expozice EE, u zdravých dobrovolnic však toto na dávce závislé snížení

expozice EE (při dávkách 50 – 200 mg/den) pozorováno nebylo. Klinický význam těchto změn není znám. U pacientek

užívajících kombinovanou hormonální antikoncepci zároveň s topiramátem je zapotřebí počítat s možností snížení

antikoncepční účinnosti a zvýšení možnosti výskytu intermenstruačního krvácení. Pacientky užívající antikoncepci

obsahující estrogeny je zapotřebí vyzvat k hlášení jakýchkoli změn menstruačního krvácení. Antikoncepční účinnost může

být snížena i při absenci intermenstruačního krvácení.

Lithium

U zdravých dobrovolníků bylo pozorováno snížení (AUC o 18 %) systémové expozice lithia při současném podání

topiramátu 200 mg/den. U pacientů s bipolární poruchou nebyla při léčbě topiramátem v dávkách 200 mg/den ovlivněna

farmakokinetika lithia, bylo však pozorováno zvýšení systémové expozice (AUC o 26 %) po podání topiramátu v dávkách

do 600 mg/den. Hladiny lithia by měly být při současném podávání s topiramátem monitorovány.

8/21

Risperidon

Studie lékových interakcí při jednorázovém podání zdravým dobrovolníkům a opakovaném podání pacientům s bipolární

poruchou prokázala podobné výsledky. Při současném podání s topiramátem ve zvyšujících se dávkách 100, 250 a 400

mg/den došlo ke snížení systémové expozice risperidonu (podávaného v dávkách v rozmezí od 1 do 6 mg/den), (16 % a 33

% pro AUC v rovnovážném stavu při podávání dávek 250 a 400 mg/den). Rozdíly v AUC pro celkovou účinnou frakci

nebyly u léčby samotným risperidonem a kombinovanou léčbou s topiramátem statisticky významné. Byla pozorována

minimální změna farmakokinetiky celkové účinné frakce (risperidonu a 9-hydroxyrisperidonu) a nebyla pozorována žádná

změna 9-hydroxyrisperidonu. Nedošlo k významným změnám v systémové expozici celkové účinné frakce risperidonu ani

topiramátu. Byl-li topiramát přidán ke stávající léčbě risperidonem (1 – 6 mg/den), byly nežádoucí účinky hlášeny častěji (90

% oproti 54 %) než před přidáním topiramátu (250 – 400 mg/den). Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při přidání

topiramátu k léčbě risperidonem byly somnolence (27 %, resp. 12 %), parestézie (22 %, resp. 0 %) a nevolnost (18 %, resp. 9

Hydrochlorothiazid (HCTZ)

V interakční studii u zdravých dobrovolníků byla sledována farmakokinetika HCTZ (25 mg/24 hod) a topiramátu (96 mg/12

hod) v rovnovážném stavu po samostatném i při současném podání. Při přidání HCTZ k topiramátu došlo ke zvýšení C

topiramátu o 27 % a ke zvýšení AUC o 29 %. Klinický význam této změny není znám. Přidání HCTZ k léčbě topiramátem

může vyžadovat úpravu dávkování topiramátu. Farmakokinetika HCTZ v rovnovážném stavu nebyla současným podáním

topiramátu významně ovlivněna. Klinické laboratorní výsledky ukazují na snížení sérové hladiny draslíku po podání

topiramátu nebo HCTZ, které bylo vyšší při současném podání HCTZ a topiramátu.

Metformin

V interakční studii u zdravých dobrovolníků byla sledována farmakokinetika metforminu a topiramátu v rovnovážném stavu

po podání metforminu samostatně i v kombinaci s topiramátem. Z výsledků této studie vyplývá, že při současném podání

metforminu a topiramátu byla střední C

metforminu zvýšena o 18 % a střední AUC

0-12hod

o 25 %, zatímco střední CL/F

byla snížena o 20 %. Topiramát neovlivňoval t

metforminu. Klinický význam účinku topiramátu na farmakokinetiku

metforminu není zřejmý. Perorální plazmatická clearance topiramátu se při současném podání metforminu zdá být snížena.

Rozsah změny clearance není znám. Klinický význam účinku metforminu na farmakokinetiku topiramátu není zřejmý.

Pokud je v průběhu léčby metforminem zahájena nebo ukončena léčba topiramátem, je zapotřebí věnovat zvýšenou

pozornost rutinním kontrolám kompenzace diabetu.

Pioglitazon

V interakční studii u zdravých dobrovolníků byla sledována farmakokinetika pioglitazonu a topiramátu v rovnovážném stavu

po podání pioglitazonu samostatně i v kombinaci s topiramátem. Bylo shledáno 15% snížení AUC

τ,ss

pioglitazonu bez

ovlivnění C

max,ss

. Tento údaj nebyl statisticky významný. Dále bylo zaznamenáno 13% a 16% snížení C

max,ss

a AUC

τ,ss

aktivního hydroxy-metabolitu a 60% snížení C

max,ss

a AUC

τ,ss

aktivního keto-metabolitu. Klinický význam těchto výsledků

není znám. Je-li topiramát přidáván k léčbě pioglitazonem nebo pioglitazon k léčbě topiramátem, je zapotřebí věnovat

zvýšenou pozornost rutinním kontrolám kompenzace diabetu.

Glibenklamid

V interakční studii u pacientů s diabetem typu 2 byla hodnocena farmakokinetika glibenklamidu (5 mg/den) v rovnovážném

stavu podávaného samostatně a současně s topiramátem (150 mg/den). Při současném podávání s topiramátem došlo k 25%

snížení AUC

glibenklamidu. Systémová expozice aktivnímu metabolitu 4-trans-hydroxy-glibenklamidu (M1) byla snížena

o 13 % a 3-cis-hydroxy-glibenklamidu (M2) o 15 %. Farmakokinetika topiramátu v rovnovážném stavu nebyla současným

podáním glibenklamidu ovlivněna.

9/21

Pokud je léčba topiramátem doplněna glibenklamidem nebo naopak, je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost rutinním

kontrolám kompenzace diabetu.

Další formy interakcí

Léky predisponující k nefrolitiáze

Topiramát může v kombinaci s jinými přípravky s predispozicí k nefrolitiáze toto riziko dále zvýšit. Při užívání topiramátu

by proto uvedené přípravky neměly být užívány, neboť mohou navodit příhodné prostředí pro zvýšenou tvorbu ledvinových

kamenů.

Kyselina valproová

Současné podávání topiramátu a kyseliny valproové bylo u pacientů, kteří snášeli oba léčivé přípravky jednotlivě, spojováno

s hyperamonemií s projevy nebo bez projevů encefalopatie. Ve většině případů známky a příznaky vymizely s vysazením

jednoho z léčivých přípravků. Tento nežádoucí účinek nepatří k farmakokinetickým interakcím. Souvislost mezi

hyperamonemií a monoterapií topiramátem nebo současným užíváním jiných antiepileptik nebyla zjištěna.

Hypotermie, definovaná jako mimovolný pokles tělesné teploty < 35 ºC, byla hlášena v souvislosti se současným užíváním

topiramátu a kyseliny valproové jak s přítomností hyperamonemie tak bez hyperamonemie. K tomuto nežádoucímu účinku

může u pacientů užívajících současně topiramát a valproát dojít po zahájení léčby topiramátem nebo po zvýšení denní dávky

topiramátu.

Další farmakokinetické studie lékových interakcí

Byla provedeny klinické studie k ověření možných farmakokinetických lékových interakcí mezi topiramátem a jinými

léčivy. Změny C

a AUC jako výsledek interakcí jsou shrnuty níže. Druhý sloupec (koncentrace současně podaného léčiva)

uvádí, jak se změní koncentrace současně podávaného léčiva uvedeného v prvním sloupci po přidání topiramátu. Třetí

sloupec (koncentrace topiramátu) uvádí vliv současně podaného léčiva uvedeného v prvním sloupci na koncentraci

topiramátu.

Souhrn výsledků dalších farmakokinetických hodnocení lékových interakcí

Současně podávané léčivo

Koncentrace současně

podávaného léčiva

a

Koncentrace topiramátu

a

Amitriptylin

20 % zvýšení hodnoty C

AUC metabolitu nortriptylinu

Dihydroergotamin

(perorální a subkutánní)

Haloperidol

31% zvýšení hodnoty AUC

redukovaného metabolitu

Propanolol

17%- zvýšení hodnoty C

OH propranololu (topiramát

50 mg/12 hod)

9% a 16% zvýšení C

9% a 17% zvýšení AUC

(40, resp. 80 mg propranololu/

12 hod)

Sumatriptan

(perorální a subkutánní)

Pizotifen

Diltiazem

25% snížení AUC diltiazemu

18% snížení DEA a ↔,DEM*

20% zvýšení AUC

Venlafaxin

10/21

Flunarizin

16% zvýšení AUC

(topiramát 50 mg/12 hod)

Hodnoty v % jsou průměrné změny C

nebo AUC u monoterapie

↔= žádný účinek na C

a AUC (

15% změna) původního léčiva

NS = nebylo studováno

*DEA = des acetyl diltiazem, DEM = N-demethyl diltiazem

AUC flunarizinu se zvyšuje o 14 % u subjektů užívajících flunarizin samostatně. Zvýšení

expozice může být přičítáno akumulaci během dosažení rovnovážného stavu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Topiramát byl teratogenní u myší, potkanů a králíků. U potkanů přestupuje topiramát placentární bariéru.

Data z těhotenského registru ve Velké Británii a ze Severoamerického těhotenského registru žen užívajících

antiepileptika [the North American Antiepileptic Drug (NAAED) pregnancy registry] naznačují, že děti vystavené

působení topiramátu v monoterapii v průběhu prvního trimestru těhotenství mají zvýšené riziko kongenitálních

malformací (např. kraniofaciální defekty jako je rozštěp rtu/patra, hypospádie a anomálie různých tělesných

systémů). Data z těhotenského registru NAAED prokázala průměrně 3krát vyšší incidenci závažných vrozených

vad při monoterapii topiramátem v porovnání s referenční skupinou bez antiepileptik. Dále byla ve skupině léčené

topiramátem vyšší prevalence nízké porodní hmotnosti (< 2500 g) než v referenční skupině.

Údaje z těchto registrů a dalších studií navíc naznačují, že kombinovaná antiepileptická léčba může přestavovat vyšší riziko

teratogenních účinků než monoterapie.

Doporučuje se, aby ženy ve fertilním věku užívaly adekvátní antikoncepci a zvážily jiné možnosti léčby.

Studie na zvířatech prokázaly vylučování topiramátu do mléka. Vylučování topiramátu do mateřského mléka nebylo v

kontrolovaných studiích hodnoceno. Omezené údaje od pacientek svědčí o značném vylučování topiramátu do mateřského

mléka. Vzhledem k tomu, že se do mateřského mléka vylučuje řada léčivých látek, je nutno zvážit důležitost léčivého

přípravku pro matku a rozhodnout, zda ukončit kojení nebo přerušit/ukončit léčbu topiramátem (viz bod 4.4).

Indikace epilepsie

Topiramát by měl být těhotné ženě předepsán teprve poté, co byla důkladně informována o známých rizicích nekontrolované

epilepsie na těhotenství a potenciálních rizicích léčivého přípravku pro plod.

Indikace profylaxe migrény

Topiramát je kontraindikován v těhotenství a u žen ve fertilním věku, pokud neužívají účinnou metodu antikoncepce (viz

body 4.3 a 4.5).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Topiramát mírný nebo středně závažný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Topiramát působí na centrální nervový

systém a může způsobovat ospalost, závratě nebo další podobné příznaky. Rovněž může způsobovat zrakové poruchy a/nebo

rozmazané vidění. Tyto nežádoucí účinky mohou být potenciálně nebezpečné při řízení nebo obsluze strojních zařízeních,

zejména do doby, dokud nebude zjištěna pacientova individuální vnímavost k léčivému přípravku.

4.8 Nežádoucí účinky

11/21

Bezpečnost topiramátu byla vyhodnocena z databáze klinických studií, která zahrnovala 4111 pacientů (3182 užívajících

topiramát a 929 užívajících placebo); tito pacienti se účastnili 20 dvojitě zaslepených studií. Dalších 2847 pacientů se

účastnilo 34 otevřených klinických studií s topiramátem v doplňkové léčbě primárních generalizovaných tonicko-klonických

křečí, parciálních záchvatů, záchvatů spojených s Lennox-Gastautovým syndromem, v monoterapii nově nebo nedávno

diagnostikované

epilepsie

nebo

profylaxi

migrény.

Většinou

byly

nežádoucí

účinky

mírné

nebo středně

závažné.

Nežádoucí účinky identifikované v klinických studiích a během post-marketingového sledování (označeno „*“) jsou uvedeny

podle výskytu v klinických studiích v Tabulce 1 s těmito četnostmi:

Velmi časté

≥ 1/10

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

Méně časté

≥ 1/1000 až < 1/100

Vzácné

≥ 1/10 000 až < 1/1000

Není známo

z dostupných údajů nelze určit

Nejčastější nežádoucí účinky (pozorované ve dvojitě zaslepených kontrolovaných studiích s topiramátem nejméně v 1

indikaci s výskytem > 5 % a vyšším než bylo u placeba) zahrnují: anorexii, snížení chuti k jídlu, bradyfrenii, depresi, potíže s

vyjadřováním, insomnii, abnormální koordinaci, poruchu pozornosti, závratě, dysartrii, dysgeuzii, hypestézii, letargii,

poruchu paměti, nystagmus, parestézii, somnolenci, tremor, diplopii, rozmazané vidění, průjem, nevolnost, únavu,

podrážděnost a snížení tělesné hmotnosti.

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky častější (≥ dvojnásobně) u dětí než u dospělých ve dvojitě zaslepených kontrolovaných studiích zahrnují:

Snížení chuti k jídlu

Zvýšení chuti k jídlu

Hyperchloremickou acidózu

Hypokalemii

Abnormální chování

Agresivitu

Apatii

Iniciální insomnii

Sebevražedné představy

Poruchu pozornosti

Letargii

Cirkadiánní poruchu spánkového rytmu

Špatnou kvalitu spánku

Zvýšenou tvorbu slz

Sinusovou bradykardii

Abnormální pocity

Poruchu chůze.

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny u dětí ale nikoli u dospělých v dvojitě zaslepených kontrolovaných studiích, zahrnují:

Eosinofilii

Psychomotorickou hyperaktivitu

Vertigo

Zvracení

Hypertermii

Pyrexii

12/21

Zhoršenou schopnost učení.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky topiramátu

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Infekce a

infestace

Nazofaryngitida*

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anemie

Leukopenie,

trombocytopenie,

lymfadenopatie,

eozinofilie

Neutropenie*

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita

Alergický

otok*, otok

spojivky*

Poruchy

metabolismu a

výživy

Anorexie, snížení

chuti k jídlu

Metabolická

acidóza,

hypokalemie,

zvýšení chuti

k jídlu, polydipsie

Hyperchloremická

acidóza

Psychiatrické

poruchy

Deprese

Bradyfrenie,

insomnie, problém

s vyjadřováním,

úzkost, stav

zmatenosti,

dezorientace,

agresivita, změna

nálady,

agitovanost, časté

střídání nálad,

depresivní nálada,

vztek, abnormální

chování

Sebevražedné

myšlenky,

sebevražedné

pokusy,

halucinace,

psychotická

porucha, sluchové

halucinace,

zrakové

halucinace,

apatie, nedostatek

spontánní řeči,

porucha spánku,

afektivní labilita,

snížení libida,

neklid, pláč,

dysfemie,

euforická nálada,

paranoia,

perseverace,

ataky paniky,

Mánie, panická

porucha, pocit

beznaděje*,

hypománie

13/21

lítostivost,

porucha čtení,

časná insomnie,

plochá afektivita,

abnormální

myšlení, ztráta

libida,

lhostejnost,

střední insomnie,

nesoustředěnost,

brzké ranní

probouzení,

panická reakce,

povznesená

nálada

Poruchy

nervového

systému

Parestézie,

somnolence,

závratě

Porucha

pozornosti,

porucha paměti,

amnézie,

kognitivní porucha,

mentální porucha,

porucha

psychomotorických

dovedností,

konvulze,

abnormální

koordinace, tremor,

letargie,

hypestézie,

nystagmus,

dysgeuzie, porucha

rovnováhy,

dysartrie, intenční

tremor, sedace

Snížená úroveň

vědomí, konvulze

typu grand mal,

defekt zorného

pole, komplexní

parciální záchvat,

porucha řeči,

psychomotorická

hyperaktivita,

synkopa,

senzorická

porucha, slinění,

hypersomnie,

afázie, opakovaná

řeč, hypokineze,

dyskineze,

posturální

závratě, špatná

kvalita spánku,

pocit pálení,

ztráta senzitivity,

parosmie,

cerebelární

syndrom,

dysestézie,

hypogeuzie,

stupor,

nemotornost,

aura, ageuzie,

dysgrafie,

dysfázie, periferní

Apraxie,

cirkadiánní

porucha

spánkového

rytmu,

hyperestézie,

hyposmie,

anosmie,

esenciální tremor,

akineze,

neodpovídání na

podněty

14/21

neuropatie,

presynkopa,

dystonie,

mravenčení

Poruchy oka

Rozmazané vidění,

diplopie, porucha

zraku

Snížení zrakové

ostrosti, skotom,

myopie*,

abnormální pocit

v oku*, suché

oko, fotofobie,

blefarospasmus,

zvýšená tvorba

slz, fotopsie,

mydriáza,

presbyopie

Jednostranná

slepota,

přechodná

slepota, glaukom,

porucha

akomodace,

změna hloubky

vidění, mihotavý

skotom, otok

očních víček*,

noční slepota,

amblyopie

Glaukom

s uzavřeným

úhlem*,

makulopatie*,

porucha

hybnosti oka*

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo, tinitus,

bolest ucha

Hluchota,

jednostranná

hluchota,

neurosenzorická

hluchota,

nepříjemný pocit

v uchu, porucha

sluchu

Srdeční

poruchy

Bradykardie,

sinusová

bradykardie,

palpitace

Cévní

poruchy

Hypotenze,

ortostatická

hypotenze,

návaly, návaly

horka

Raynaudův

fenomén

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Dyspnoe, epistaxe,

kongesce nosní

sliznice, rinorea

Námahová

dušnost,

hypersekrece

v paranazálních

dutinách,

dysfonie

Kašel

Gastrointestinální

poruchy

Nevolnost,

průjem

Zvracení, zácpa,

bolest v horní části

břicha, dyspepsie,

bolest břicha,

Pankreatitida,

flatulence,

gastroesofageální

reflux, bolest

15/21

sucho v ústech,

žaludeční

dyskomfort, orální

parestézie,

gastritida, břišní

dyskomfort

v podbřišku,

orální hypestézie,

krvácení dásní,

distenze břicha,

dyskomfort

v epigastriu,

citlivost břicha,

hypersekrece slin,

bolest úst, zápach

dechu,

glosodynie

Poruchy jater a

žlučových cest

Hepatitida,

selhání jater

ruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie, vyrážka,

pruritus

Anhidróza,

hypestézie

obličeje,

kopřivka, erytém,

generalizovaný

pruritus,

makulární

vyrážka, změna

zbarvení

pokožky,

alergická

dermatitida, otok

obličeje

Stevens-

Johnsonův

syndrom*,

erythema

multiforme*,

abnormální

zápach kůže,

periorbitální

otok*,

lokalizovaná

kopřivka

Toxická

epidermální

nekrolýza*

Poruchy

svalové a

kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Artralgie, svalový

spasmus, myalgie,

svalové záškuby,

svalová slabost,

muskuloskeletální

bolest na hrudi

Otok kloubů*,

muskuloskeletální

ztuhlost, bolest ve

slabinách,

svalová únava

Bolest končetin*

Poruchy ledvin

a močových

cest

Nefrolitiáza,

polakisurie,

dysurie

Močové kameny,

inkontinence

moči, hematurie,

inkontinence,

nucení na

močení, renální

kolika, bolest

ledvin

Ureterální

kameny, renální

tubulární acidóza*

Poruchy

reprodukčního

systému a

prsu

Erektilní

dysfunkce,

sexuální

dysfunkce

Celkové

poruchy a

Únava

Pyrexie, astenie,

podrážděnost,

Hypertermie,

žízeň,

Otok obličeje,

kalcinóza

16/21

reakce v místě

aplikace

porucha chůze,

abnormální pocit,

malátnost

onemocnění

podobné

chřipce*,

stagnace, chlad

končetin, pocit

opilosti, pocit

roztřesenosti

Vyšetření

Snížení tělesné

hmotnosti

Zvýšení tělesné

hmotnosti*

Přítomnost

krystalů v moči,

abnormální

výsledky testu

tandemové chůze

, snížení počtu

bílých krvinek,

zvýšení hodnot

jaterních enzymů

Snížení

bikarbonátu v krvi

Sociální

okolnosti

Narušená

schopnost učení

* Identifikováno jako nežádoucí účinek ze spontánních post-marketingových hlášení. Frekvence byla

vypočítána na základě údajů z klinických studií.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování

poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky

prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V

4.9 Předávkování

Známky a příznaky

Byly hlášeny případy předávkování topiramátem. K známkám a příznakům patřily křeče, ospalost, poruchy řeči, rozmazané

vidění, dvojité vidění, narušené myšlenkové pochody, letargie, abnormální koordinace, ztuhlost, hypotenze, bolest břicha,

agitovanost, závratě a deprese. Ve většině případů nebyly klinické důsledky závažné, byla však hlášena úmrtí po současném

předávkování více přípravky včetně topiramátu.

Předávkování topiramátem může vyústit v závažnou metabolickou acidózu (viz bod 4.4).

Léčba

Při předávkování topiramátem by v krátkém časovém odstupu od pozření léku měl být neprodleně vyprázdněn obsah žaludku

laváží nebo vyvoláním zvracení. Aktivní uhlí vykazuje in vitro absorpci topiramátu. Měla by být zavedena vhodná podpůrná

léčba a pacient dostatečně zavodněn. Účinným prostředkem eliminace topiramátu z organismu je hemodialýza.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

17/21

5.1 Famakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná antiepileptika, antimigrenika, ATC kód: N03AX11

Topiramát je klasifikován jako monosacharid substituovaný sulfamátem. Přesný mechanismus, jakým topiramát dosahuje

antikonvulzivního účinku a účinku v profylaxi migrény, není znám. V elektrofyziologických a biochemických studiích na

tkáňových kulturách neuronů byly identifikovány tři vlastnosti, které mohou přispívat k antiepileptickému účinku

topiramátu.

Akční potenciály opakovaně získané dlouhodobou depolarizací neuronů byly topiramátem blokovány v závislosti na čase,

což by mohlo svědčit o blokádě sodíkového kanálu v závislosti na jeho stavu. Topiramát dále zvyšuje frekvenci, ve které

aminobutyrát (GABA) aktivuje GABA

receptory, a zvyšuje tak schopnost GABA indukovat vstup chloridových iontů do

neuronů. Toto zjištění ukazuje na potenciaci aktivity tohoto inhibičního neurotransmiteru topiramátem.

Tento účinek nebyl blokován flumazenilem, antagonistou benzodiazepinu, po podání topiramátu nedocházelo k prodloužení

doby otevření kanálu, což odlišuje topiramát od barbiturátů, které modulují GABA

receptory.

Vzhledem k výrazné odlišnosti antiepileptického profilu topiramátu a benzodiazepinů je topiramát schopen modulovat

subtyp GABA

receptoru necitlivého k benzodiazepinům. Topiramát antagonizuje schopnost kainátu aktivovat subtyp

kainát/AMPA (kyselina α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazol-4- propionová) excitačního glutamátového receptoru, nemá

však žádný zjevný účinek na aktivitu N-methyl-D-aspartátu (NMDA) na NMDA receptorovém subtypu. Tyto účinky

topiramátu jsou závislé na koncentraci v rozmezí od 1 do 200 μmol, s minimální účinností pozorovanou v koncentracích 1 až

10 μmol.

Topiramát inhibuje kromě toho i některé izoenzymy karboanhydrázy. Tento farmakologický účinek je mnohem slabší než

analogický účinek acetazolamidu, známého inhibitoru karboanhydrázy, a není považován za zásadní složku antiepileptického

účinku topiramátu.

Ve studiích na zvířatech byl antikonvulzivní účinek topiramátu prokázán při velkých záchvatech vyvolaných elektrošokem u

myší a potkanů a topiramát byl účinný v modelech epilepsie na hlodavcích včetně tonických a pseudoabstinenčních záchvatů

u spontánně epileptických potkanů a tonických a klonických záchvatů indukovaných u potkanů drážděním amygdaly nebo

globální ischemií. Topiramát vykazuje pouze slabý účinek při blokádě klonických záchvatů indukovaných GABA

receptorovým antagonistou pentylenetrazolem.

Zatímco po současném podávání topiramátu a karbamazepinu nebo fenobarbitalu byl u myší zaznamenán synergický

antikonvulzivní účinek, po kombinaci s fenytoinem byl zaznamenán antikonvulzivní účinek aditivní. V přísně

kontrolovaných doplňujících (add-on) studiích nebyla prokázána souvislost mezi plazmatickými koncentracemi topiramátu a

jeho klinickou účinností. U lidí nebyl prokázán rozvoj tolerance.

Absenční záchvaty

S dětmi ve věku 4 – 11 let byly provedeny dvě malé studie s jedním ramenem (CAPSS-326 a TOPAMAT-ABS-001). Jedna

zahrnovala 5 dětí a druhá 12 dětí, než byla předčasně ukončena kvůli nedostatečné terapeutické odpovědi. Dávky užité v

těchto studiích byly až do přibližně 12 mg/kg ve studii TOPAMAT-ABS-001 a ve studii CAPSS-326 buď 9 mg/kg/den nebo

400 mg/den, podle toho, co poskytlo nižší dávku. Tyto studie neposkytly dostatečný průkaz pro závěr týkající se účinnosti a

bezpečnosti u pediatrické populace.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

V porovnání s jinými antiepileptiky vykazuje topiramát dlouhý plazmatický poločas, lineární farmakokinetiku, převážně

renální clearance, absenci signifikantních vazeb na bílkoviny a nedostatek klinicky relevantních aktivních metabolitů.

18/21

Topiramát není silným enzymovým induktorem, může být užíván bez ohledu na příjem potravy a jeho plazmatické hladiny

nemusejí být rutinně monitorovány. V klinických hodnoceních nebyl prokázán konzistentní vztah mezi plazmatickými

koncentracemi a účinností nebo nežádoucími účinky.

Absorpce

Topiramát je rychle a dobře vstřebáván. Po perorálním podání dávky 100 mg dosáhne u zdravých subjektů střední

plazmatická koncentrace vrcholu (C

) 1,5 μg/ml během 2 až 3 hodin (t

Studium zbytkové radioaktivity v moči prokázalo, že průměrný rozsah absorpce 100mg perorální dávky

C-topiramátu

představoval nejméně 81 %. Příjem potravy neměl na biologickou dostupnost

topiramátu klinicky významný účinek.

Distribuce

Vazba na plazmatické bílkoviny představuje zpravidla 13 až 17 %. Na povrchu erytrocytů nebo v erytrocytech bylo

pozorováno vazebné místo s nízkou kapacitou pro topiramát, které je saturovatelné při plazmatických koncentracích vyšších

než 4 μg/ml. Distribuční objem se měnil v opačném poměru k dávce. Průměrný zdánlivý distribuční objem se podařilo

stanovit na 0,80 až 0,55 l/kg hmotnosti po jednotlivé dávce v rozpětí 100 až 1 200 mg. Byl zaznamenán vliv pohlaví na

distribuční objem. Hodnoty získané u žen představují přibližně 50 % hodnot mužů. To pravděpodobně souvisí s vyšším

podílem tělesného tuku u pacientek a nemá klinický význam.

Biotransformace

Topiramát není u zdravých dobrovolníků extenzivně metabolizován (přibližně z 20 %). U pacientů léčených současně

dalšími antiepileptiky patřícími ke známým enzymovým induktorům se může metabolismus zvýšit až na 50 %. Celkem se

podařilo izolovat šest metabolitů vzniklých hydroxylací, hydrolýzou a glukuronidací, které byly izolovány, charakterizovány

a identifikovány v lidské plazmě, moči a stolici. Každý z nich představuje méně než 3 % celkové radioaktivity po podání

C-topiramátu. Dva metabolity měly zachovanou podstatnou část struktury topiramátu, avšak s nízkou nebo nulovou

antiepileptickou účinností.

Eliminace

U lidí představují hlavní eliminační cestu nezměněného topiramátu a jeho metabolitů ledviny (nejméně 81 % dávky). Během

čtyř dnů bylo do moče vyloučeno přibližně 66 % nezměněného

C-topiramátu. Při užívání 50 mg a 100 mg topiramátu

dvakrát denně byla průměrná renální clearance 18 ml/min u dávky 50 mg a 17 ml/min u dávky 100 mg. Byla zjištěna renální

tubulární reabsorpce topiramátu. Toto zjištění se opírá o výsledky předklinických studií s potkany, kterým byl zároveň s

topiramátem podáván probenecid, což významně zvýšilo renální clearance topiramátu. Všeobecně se plazmatická clearance u

lidí pohybovala po perorálním podání mezi 20 až 30 ml/min.

Topiramát vykazuje u různých osob malé rozdíly v plazmatických koncentracích, jeho farmakokinetika je proto snadno

předvídatelná. Farmakokinetika topiramátu je lineární s plazmatickou clearance, která zůstává konstantní. Plocha pod

křivkou plazmatické koncentrace se u zdravých osob po jednorázovém podání 100 až 400 mg topiramátu perorálně zvyšuje

proporcionálně s dávkou. Pacienti s normálními ledvinovými funkcemi potřebují k navození rovnovážného stavu

plazmatických koncentrací 4 až 8 dní. Průměrná C

po opakovaném podání dvakrát denně perorálně v dávce 100 mg

zdravým subjektům činí 6,76 μg/ml. Po opakovaném podání 50 a 100 mg topiramátu dvakrát denně činí průměrný eliminační

poločas přibližně 21 hodin.

Opakované podávání 100 až 400 mg topiramátu 2x denně současně s fenytoinem nebo karbamazepinem zvyšuje plazmatické

koncentrace topiramátu v závislosti na dávce.

Plazmatická a renální clearance topiramátu se snižují u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin (Cl

≤ 70 ml/min). U pacientů v

terminálním stadiu ledvinového onemocnění se snižuje clearance plazmatická. U pacientů s poruchami funkce ledvin se

proto předpokládá vyšší rovnovážná plazmatická koncentrace než u jedinců s fyziologickou funkcí ledvin. Topiramát se z

plazmy efektivně odstraňuje hemodialýzou.

19/21

Plazmatická clearance topiramátu se snižuje u pacientů se středně závažným až závažným poškozením jater.

U starších osob se plazmatická clearance topiramátu nemění, pokud však pacienti současně netrpí ledvinovým

onemocněním.

Pediatrická populace (farmakokinetika u dětí do 12 let)

Farmakokinetika topiramátu je u dětí, podobně jako u doplňkové léčby dospělých, lineární, clearance nezávislá na dávce a

rovnovážné plazmatické koncentrace rostou proporcionálně s dávkou. Děti však vykazují vyšší clearance a kratší eliminační

poločas. Proto může být plazmatická koncentrace topiramátu téže dávky v mg/kg u dětí nižší než u dospělých. Stejně jako u

dospělých antiepileptika působící jako induktory jaterních enzymů snižují rovnovážnou plazmatickou koncentraci

topiramátu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V neklinických studiích fertility nebyly u samců ani samic potkanů v dávkách až do 100 mg/kg/den pozorovány žádné vlivy

na fertilitu, přestože maternální i paternální toxicita byla pozorována již při dávkách 8 mg/kg/den.

V předklinických studiích se ukázalo, že topiramát měl u studovaných druhů (myši, potkani a králíci) teratogenní účinek. U

myší byly u dávky 500 mg/kg/den sníženy hmotnost plodů a skeletální osifikace ve shodě s maternální toxicitou. Celkové

počty malformací plodu u myší byly zvýšeny pro všechny léčené skupiny (20, 100 a 500 mg/kg/den).

U potkanů byla už od dávky 20 mg/kg/den pozorována na dávce závislá maternální a embryo/fetální toxicita (snížení

hmotnosti plodů a/nebo skeletální osifikace), dávky 400 mg/kg/den a vyšší měly teratogenní účinky (defekty končetin a

prstů). U králíků byla na dávce závislá maternální toxicita pozorována již od dávky 10 mg/kg/den, embryo/fetální toxicita

(zvýšená úmrtnost) již od dávky 35 mg/kg/den a dávka 120 mg/kg/den měla teratogenní účinky (malformace žeber a

obratlů).

Teratogenní účinky pozorované u potkanů a králíků byly podobné účinkům pozorovaným u inhibitorů karboanhydrázy, které

nebyly spojeny s malformacemi u člověka. Účinky na růst byly naznačeny také nižší porodní hmotností a hmotností během

laktace u mláďat samic potkanů léčených 20 nebo 100 mg/kg/den během březosti a laktace. U potkanů přestupoval topiramát

placentární bariéru.

U nedospělých potkanů vyústilo podávání topiramátu v dávce do 300 mg/kg/den během období vývoje odpovídajícího

dětství a dospívání v toxicitu podobnou toxicitě u dospělých jedinců (snížení příjmu potravy se snížením přírůstku tělesné

hmotnosti, centrolobulární hepatocelulární hypertrofie). Nebyl pozorován relevantní účinek na růst dlouhých kostí (tibie)

nebo minerální kostní denzitu (femur), vývoj před odstavením, reprodukční vývoj, neurologický vývoj (včetně hodnocení

paměti a učení), páření a plodnost nebo hysterotomní parametry.

V souboru in vitro a in vivo testů na mutagenitu nevykázal topiramát genotoxický potenciál.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Monohydrát laktózy

Předbobtnalý kukuřičný škrob

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Mikrokrystalická celulóza

Magnesium-stearát

20/21

Potah tablety

Základní butylovaný methakrylátový kopolymer

Natrium-lauryl-sulfát

Kyselina stearová

Magnesium-stearát

Mastek

Oxid titaničitý (E171)

Žlutý oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento lékařský přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Tablety jsou baleny v PVC/PCTFE/PVC-Al blistru.

Tablety jsou dostupné v blistrech po 10, 30 až 60 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Tecnimede – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.

Rua da Tapada Grande, 2

Abrunheira

2710-089 Sintra

Portugalsko

8. REGISTRAČČÍSLO

21/700/09-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.10.2009/22.5.2013

21/21

10. DATUM REVIZE TEXTU

3.7.2013

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace