TOPIRAMATE NEURAXPHARM

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TOPIRAMÁT (TOPIRAMATUM)
Dostupné s:
Neuraxpharm Bohemia s.r.o., Praha
ATC kód:
N03AX11
INN (Mezinárodní Name):
TOPIRAMATE (TOPIRAMATUM)
Dávkování:
200MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50; 30; 20; 90; 80; 70; 60; 100; 40; 10 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TOPIRAMÁT
Přehled produktů:
TOPIRAMATE FARMAX
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 536/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls311059/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Topiramate Neuraxpharm 50 mg potahované tablety

Topiramate Neuraxpharm 100 mg potahované tablety

Topiramate Neuraxpharm 200 mg potahované tablety

topiramatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Topiramate Neuraxpharm a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topiramate Neuraxpharm užívat

Jak se přípravek Topiramate Neuraxpharm užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Topiramate Neuraxpharm uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Topiramate Neuraxpharm a k čemu se používá

Topiramat Neuraxpharm patří do skupiny léčiv nazývaných „antiepileptika“. Používá se:

samostatně k léčbě epileptických záchvatů u dospělých a dětí od 6 let

s jinými léčivými přípravky k léčbě epileptických záchvatů u dospělých a dětí od 2 let

k prevenci migrenózních bolestí hlavy u dospělých

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topiramate Neuraxpharm

užívat

Neužívejte přípravek Topiramate Neuraxpharm

Jestliže jste alergický(á) na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

K prevenci migrény: jestliže že jste těhotná nebo jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět a

nepoužíváte účinnou antikoncepci (další informace viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).

Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat

během léčby přípravkem Topiramate Neuraxpharm.

Nejste-li si jistý(á), že se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem

dříve, než začnete Topiramate Neuraxpharm užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Topiramate Neuraxpharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu

jste v minulosti měl(a) problémy s krví a tělními tekutinami (metabolická acidóza)

máte problémy s játry

máte problémy se zrakem, zejména glaukom (zelený zákal)

máte problémy s růstem

držíte dietu s vysokým obsahem tuků (ketogennní dieta)

užíváte přípravek Topiramate Neuraxpharm k léčbě epilepsie a jste těhotná nebo jste ve věku,

kdy můžete otěhotnět (další informace viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete Topiramate Neuraxpharm užívat.

Je důležité, abyste nepřestal(a) užívat přípravek bez předchozí porady s lékařem.

Poradit s lékařem se musíte i v případě, že byste měl(a) užívat jakýkoli léčivý přípravek obsahující

topiramát jiný než Topiramate Neuraxpharm.

V průběhu léčby přípravkem Topiramate Neuraxpharm můžete ubývat na váze, proto je při užívání

tohoto přípravku nutno pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. Ubýváte-li příliš na váze nebo dítě

užívající přípravek dostatečně nepřibývá, je nutno se poradit s lékařem.

U malého počtu osob léčených antiepileptiky jako je Topiramate Neuraxpharm se vyskytly myšlenky

na sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli takové myšlenky vyskytnou, okamžitě

vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Topiramate Neuraxpharm

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užívala(a) nebo které možná budete užívat.

Topiramate Neuraxpharm a některé další léčivé přípravky se mohou vzájemně ovlivňovat. Někdy

může být nutné upravit dávku některého z dalších léků, které užíváte, nebo přípravku Topiramate

Neuraxpharm.

Zejména informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

jiné léčivé přípravky, které poškozují nebo omezují Vaše myšlení, soustředění nebo svalovou

koordinaci (např. léčivé přípravky tlumící centrální nervový systém jako jsou myorelaxancia –

přípravky uvolňující svaly a sedativa – přípravky na zklidnění),

antikoncepční tablety. Topiramate Neuraxpharm může snížit jejich účinek.

Poraďte se se svým

lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby

přípravkem Topiramate Neuraxpharm.

Informujte svého lékaře o změnách menstruačního krvácení během užívání antikoncepčních tablet a

přípravku Topiramate Neuraxpharm.

Veďte si seznam léčivých přípravků, které užíváte. Ukažte tento seznam lékaři a lékárníkovi před

zahájením užívání dalšího přípravku.

Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika,

risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid, amitriptylin,

propranolol, diltiazem, venlafaxin, flunarizin, třezalka tečkovaná (

Hypericum perforatum

) (rostlinný

přípravek užívaný k léčbě deprese).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete Topiramate Neuraxpharm užívat.

Přípravek Topiramate Neuraxpharm s jídlem, pitím a alkoholem

Topiramate Neuraxpharm můžete užívat s potravou nebo bez ní. Během užívání přípravku Topiramate

Neuraxpharm pijte během dne velké množství tekutin, abyste zabránil(a) vzniku ledvinových kamenů.

Během užívání přípravku Topiramate Neuraxpharm byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Prevence migrény:

Přípravek Topiramate Neuraxpharm může poškodit nenarozené dítě. Pokud jste těhotná, nesmíte

užívat přípravek Topiramate Neuraxpharm. Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, a

nepoužíváte účinnou antikoncepci, nesmíte užívat přípravek Topiramate Neuraxpharm k prevenci

migrény. Poraďte se s lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce a také o tom, zda je pro

Vás přípravek Topiramate Neuraxpharm vhodný. Před zahájením léčby přípravkem Topiramate

Neuraxpharm je třeba provést těhotenský test.

Léčba epilepsie:

Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, poraďte se s lékařem o dalších možnostech léčby

místo přípravku Topiramate Neuraxpharm. Pokud lékař rozhodne, že budete užívat přípravek

Topiramate Neuraxpharm, musíte používat účinnou antikoncepci. Poraďte se s lékařem o

nejlepším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem Topiramate

Neuraxpharm. Před zahájením léčby přípravkem Topiramate Neuraxpharm je třeba provést

těhotenský test.

Poraďte se s lékařem, pokud plánujete otěhotnět.

Podobně jako u ostatních antiepileptik hrozí v případě užívání přípravku Topiramate

Neuraxpharm riziko poškození nenarozeného dítěte. Ujistěte se, že jsou Vám rizika a přínosy

užívání přípravku Topiramate Neuraxpharm k léčbě epilepsie během těhotenství jasné.

Pokud užíváte přípravek Topiramate Neuraxpharm během těhotenství, je u Vašeho dítěte

vyšší riziko vrozených vad, zejména rozštěp rtu (horního rtu) a rozštěp patra. Novorození

chlapci také mohou mít vrozenou vývojovou vadu penisu (rozštěp močové trubice na

spodní straně penisu). Tyto vady mohou vzniknout na počátku těhotenství, a to i dříve, než

zjistíte, že jste těhotná.

Pokud užíváte přípravek Topiramate Neuraxpharm během těhotenství, Vaše dítě může být

menší, než se očekává při narození. Pokud máte otázky týkající se tohoto rizika během

těhotenství, poraďte se se svým lékařem.

Mohou existovat jiné přípravky k léčbě Vašeho onemocnění, u kterých je riziko vrozených

vad nižší.

Informujte neprodleně svého lékaře, pokud otěhotníte během léčby přípravkem

Topiramate Neuraxpharm. Vy a Váš lékař rozhodnete o tom, zda budete pokračovat v

léčbě přípravkem Topiramate Neuraxpharm během těhotenství.

Kojení

Léčivá látka obsažená v přípravku Topiramate Neuraxpharm (topiramát) přechází do mateřského

mléka. Účinky, které byly pozorovány u kojených dětí léčených matek, zahrnovaly průjem,

ospalost, podrážděnost a malý přírůstek tělesné hmotnosti. Lékař s Vámi proto probere, zda

nebudete kojit, nebo zda nebudete užívat přípravek Topiramate Neuraxpharm. Lékař zváží

důležitost léčby pro matku oproti riziku pro dítě.

Matky, které během užívání přípravku Topiramate Neuraxpharm kojí, musejí lékaři oznámit co

nejdříve, pokud se u dítěte objeví cokoli neobvyklého

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby přípravkem Topiramate Neuraxpharm se mohou objevit závratě, únava a problémy se

zrakem. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez předchozí porady s lékařem.

Topiramate Neuraxpharm obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než

začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek

Topiramate Neuraxpharm užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař většinou zahájí léčbu nízkou dávkou přípravku Topiramate Neuraxpharm a dávku bude

pomalu zvyšovat, dokud nebude nalezena nejvhodnější dávka.

Potahované tablety přípravku Topiramate Neuraxpharm se polykají celé. Vyhněte se kousání

tablet, protože mohou zanechat hořkou pachuť.

Topiramate Neuraxpharm lze užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle. Během dne vypijte

velké množství tekutin, abyste během užívání přípravku Topiramate Neuraxpharm zabránil(a)

tvorbě ledvinových kamenů.

Tablety mohou být rozděleny na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Topiramate Neuraxpharm

než jste měl(a)

Ihned vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou obal od léčivého přípravku.

Můžete se cítit ospalý(á), unavený(á) nebo mít sníženou pozornost, nedostatek koordinace, mít

obtíže s mluvením nebo soustředěním, mít dvojité nebo rozmazané vidění, cítit závratě kvůli

nízkému krevnímu tlaku, cítit se depresivně nebo neklidně, mít bolesti břicha nebo křeče

(záchvaty).

K předávkování může dojít, pokud spolu s přípravkem Topiramate Neuraxpharm užíváte další léčivé

přípravky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Topiramate Neuraxpharm

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže je však již

téměř doba na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání jako

obvykle. Pokud jste zapomněl(a) užít dvě nebo více dávek, vyhledejte lékaře.

Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky v tutéž dobu), abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Topiramate Neuraxpharm

Nepřestávejte tento přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit.

Rozhodne-li lékař o ukončení léčby tímto přípravkem, může snižovat dávku postupně během několika

dnů.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte svého lékaře nebo ihned vyhledejte lékařské ošetření, pokud máte některý z těchto

nežádoucích účinků:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

deprese (nová nebo zhoršení stávající)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

záchvaty (křeče)

úzkost, podrážděnost, změny nálady, zmatenost, dezorientace

problémy s koncentrací, pomalé myšlení, ztráta paměti, problémy s pamětí (nové, náhlá změna

nebo zhoršení stávajících)

ledvinové kameny, časté nebo bolestivé močení

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

zvýšená kyselost krve (může způsobit problémy s dýcháním, včetně dušnosti, ztrátu chuti k

jídlu, pocit na zvracení, zvracení, nadměrnou únavu a rychlý či nepravidelný tlukot srdce)

snížené pocení nebo jeho ztráta

myšlenky na vážné sebepoškození se, pokus o vážné sebepoškození

ztráta části zorného pole

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

glaukom (zelený zákal) – blokáda tekutiny v oku způsobující zvýšený nitrooční tlak, bolest

nebo zhoršení zraku

Frekvence není známa

(z dostupných údajů nelze určit):

zánět oka (uveitida) s příznaky, jako je zarudnutí oka, bolest, citlivost na světlo, slzení, vidění

malých teček nebo rozmazané vidění

Další následující účinky, které jsou uvedeny níže, oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud

se stanou vážnými:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

ucpaný nos, výtok z nosu, bolest v krku

brnění, bolest a/nebo necitlivost různých částí těla

ospalost, únava

závrať

pocit na zvracení, průjem

úbytek tělesné hmotnosti

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

anemie (chudokrevnost = nízký počet červených krvinek)

alergická reakce (jako kožní vyrážka, zčervenání, svědění, otok obličeje, kopřivka)

ztráta chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu

agrese, pohybový neklid, zlost

obtíže s usínáním nebo se spánkem

problémy s řečí nebo porucha řeči, nejasná řeč

nemotornost nebo nedostatek koordinace, pocit nejistoty při chůzi

snížení schopnosti provést běžné úkony

snížení nebo ztráta chuti, žádná chuť

mimovolní třes, rychlé nekontrolovatelné pohyby očí

porucha zraku jako dvojité nebo rozmazané vidění, zhoršení zraku, obtíže se zaostřením

pocit točení hlavy (závrať), zvonění v uších, bolest ucha

dušnost

kašel

krvácení z nosu

horečka, nevolnost, slabost

zvracení, zácpa, bolest břicha nebo nepříjemný pocit v břiše, špatné zažívání, infekce žaludku

nebo střeva

sucho v ústech

vypadávání vlasů

svědění

bolest nebo otok kloubů, svalové stahy nebo záškuby, bolest svalů nebo slabost, bolest na

hrudi

přírůstek tělesné hmotnosti

neobvyklé chování

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

snížení počtu krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavit krvácení), snížení

počtu bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci, snížení hladiny draslíku v krvi

zvýšení hladin jaterních enzymů, zvýšení počtu eosinofilů (typ bílých krvinek) v krvi

otok mízních uzlin na krku, v podpaží nebo tříslech

zvýšení chuti k jídlu

povznesená nálada

slyšení, vidění nebo cítění věcí, které nejsou přítomny, závažná duševní porucha (psychóza)

nevyjadřování a/nebo necítění emocí, neobvyklá podezíravost, návaly paniky

problémy se čtením, porucha řeči, problémy se psaním

neklid, nadměrná aktivita

pomalé myšlení, snížení vědomí nebo ostražitost

omezené nebo pomalé pohyby těla, mimovolní nenormální opakující se pohyby svalů

mdloba

nenormální pocit při doteku, poškození hmatu

poškozený, změněný nebo žádný čich

meobvyklé pocity, které mohou předcházet migréně nebo určitému druhu záchvatu

suché oko, citlivost očí na světlo, křeče očních víček, nadměrná tvorba slz

snížení nebo ztráta sluchu, ztráta sluchu v jednom uchu

pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce, pocit bušení srdce v hrudi

nízký krevní tlak, nízký krevní tlak po postavení se (v důsledku toho mohou někteří lidé

užívající Topiramate Neuraxpharm omdlévat, mít závratě nebo mohou omdlít při náhlém

postavení nebo posazení se)

návaly horka, pocit tepla

pankreatitida (zánět slinivky břišní)

nadměrná plynatost, pálení žáhy, pocit plného

nebo nafouklého břicha

krvácení dásní, zvýšená tvorba slin, slinění, zapáchající dech

nadměrný příjem tekutin, žízeň

změna zbarvení pokožky

svalová ztuhlost, bolest boků

krev v moči, inkontinence (únik) moči, urgentní pocit na močení, bolest v boku nebo bolest

ledvin

obtíže s dosažením a udržením erekce, sexuální porucha

příznaky podobné chřipce

studené prsty rukou a nohou

pocit opilosti

problémy s učením

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

ztráta vědomí

neobvykle povznesená nálada

slepota na jedno oko, dočasná slepota, šeroslepost

tupozrakost

otok očí a okolo očí

necitlivost, brnění, změna zbarvení (do běla, modra a poté červena) prstů rukou a nohou při

vystavení chladu

zánět jater, selhání jater

Stevens-Johnsonův syndrom, potenciálně život ohrožující stav, který se může projevit bolestí

na různých sliznicích (např. v ústech, nosu a očích), kožní vyrážkou, či puchýři

nenormální zápach kůže

nepříjemný pocit v horních a dolních končetinách;

problémy s ledvinami

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Makulopatie, onemocnění makuly, což je malé místo na sítnici, kde je nejintenzivnější vidění.

V případě změny nebo zhoršování zraku je nutno se poradit s lékařem.

Toxická epidermální nekrolýza, život ohrožující stav spojený se Stevens-Johnsonovým

syndromem (ale ještě závažnější), charakterizovaný rozšířením puchýřů a olupováním

vrchních vrstev kůže (viz vzácné nežádoucí účinky).

Děti

Nežádoucí účinky u dětí jsou většinou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u dospělých, ale

následující nežádoucí účinky mohou být pozorovány více u dětí než dospělých:

problémy s koncentrací

zvýšená hladina kyselin v krvi

myšlenky na vážné sebepoškození

únava

zvýšená nebo snížená chuť k jídlu

agrese, neobvyklé chování

obtížné usínání a poruchy spánku

pocit nestability při chůzi

pacient(ka) se necítí dobře

snížená hladina draslíku v krvi

nevyjadřování a/nebo necítění emocí

slzení

pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u dětí jsou:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

pocit točení hlavy (závrať)

zvracení

horečka

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

zvýšení počtu eosinofilů (typ bílých krvinek) v krvi

hyperaktivita

pocit tepla

problémy s učením

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Topiramate Neuraxpharm uchovávat

Topiramate Neuraxpharm 200 mg:

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Topiramate Neuraxpharm 50, 100 mg:

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Topiramate Neuraxpharm obsahuje

Léčivá látka je topiramatum. Jedna potahovaná tableta obsahuje topiramatum 50 mg, 100 mg nebo 200

Pomocné látky jsou:

Jádro tablety:

mikrokrystalická celulosa 101, monohydrát laktosy, předbobtnalý škrob, sodná sůl

karboxymetylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety

Topiramate Neuraxpharm 50 mg: hypromelosa 2910, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid

železitý (E172).

Topiramate Neuraxpharm 100 mg: hypromelosa 2910, makrogol 400, oxid titaničitý (E171).

Topiramate Neuraxpharm 200 mg: hypromelosa 2910, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), červený

oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Topiramate Neuraxpharm vypadá a co obsahuje toto balení

Potahovaná tableta.

Topiramate Neuraxpharm 50 mg jsou žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na

obou stranách, s označením „10“ a „32“ na jedné straně a „50“ na druhé straně.

Topiramate Neuraxpharm 100 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety

s půlicí rýhou na obou stranách.

Topiramate Neuraxpharm 200 mg jsou broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety

s půlicí rýhou na obou stranách, s označením „10“ a „34“ na jedné straně a „200“ na druhé straně.

Tablety jsou baleny v Al/Al blistrech po 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

náměstí Republiky 1078/1

110 00 Praha 1 – Nové Město

Česká republika

Výrobce

SVUS Pharma a.s.,

Smetanovo nábřeží 1238/20a,

500 02 Hradec Králové,

Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Topiramate Neuraxpharm

Maďarsko: Topiramate Neuraxpharm 50, 100, 200 mg filmtabletta

Polsko: Topiramate Neuraxpharm

Portugalsko: Topiramato Neuraxpharm

Slovenská republika: Topiramate Neuraxpharm 50, 100, 200 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 11. 2019

Přečtěte si celý dokument

1/23

Sp.zn.sukls311059/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Topiramate Neuraxpharm 50 mg potahované tablety

Topiramate Neuraxpharm 100 mg potahované tablety

Topiramate Neuraxpharm 200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta přípravku Topiramate Neuraxpharm 50 mg potahované tablety obsahuje

topiramatum 50 mg.

Jedna potahovaná tableta přípravku Topiramate Neuraxpharm 100 mg potahované tablety obsahuje

topiramatum 100 mg.

Jedna potahovaná tableta přípravku Topiramate Neuraxpharm 200 mg potahované tablety obsahuje

topiramatum 200 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta přípravku Topiramate Neuraxpharm 50 mg potahované tablety obsahuje

12 mg monohydrátu laktosy.

Jedna potahovaná tableta přípravku Topiramate Neuraxpharm 100 mg potahované tablety obsahuje

24 mg monohydrátu laktosy.

Jedna potahovaná tableta přípravku Topiramate Neuraxpharm 200 mg potahované tablety obsahuje

48 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Topiramate Neuraxpharm 50 mg potahované tablety: žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety

s půlicí rýhou na obou stranách, s označením „10“ a „32“ na jedné straně a „50“ na druhé straně.

Topiramate Neuraxpharm 100 mg potahované tablety: bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní

potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách.

Topiramate Neuraxpharm 200 mg potahované tablety: broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní

potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách, s označením „10“ a „34“ na jedné straně a

„200“ na druhé straně.

Tablety lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4. Terapeutické indikace

2/23

Monoterapie dospělých, dospívajících a dětí od 6 let věku s parciálními epileptickými záchvaty

se sekundární generalizací nebo bez ní a s primárními generalizovanými tonicko-klonickými

záchvaty.

Doplňková terapie dětí od 2 let věku, dospělých a dospívajících s parciálními epileptickými

záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní nebo primárními generalizovanými tonicko-

klonickými záchvaty a léčba záchvatů spojených s Lennox-Gastautovým syndromem.

Topiramát je po důkladném zvážení jiných možných léčebných postupů určen k profylaxi

migrenózních bolestí hlavy u dospělých. Topiramát není určen k akutní léčbě.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučuje se zahájit léčbu nízkými dávkami s následnou titrací na účinnou dávku. Dávka a

titrace se řídí klinickou odpovědí.

K optimalizaci léčby přípravkem Topiramate Neuraxpharm není nutné monitorovat plazmatické

koncentrace topiramátu. Ve vzácných případech, při doplnění topiramátu k fenytoinu, může být k

docílení optimální klinické odezvy zapotřebí upravit dávkování fenytoinu. Přidání nebo vysazení

fenytoinu a karbamazepinu při doplňkové léčbě přípravkem Topiramate Neuraxpharm může

vyžadovat úpravu dávkování přípravku Topiramate Neuraxpharm.

Aby se minimalizovaly případné záchvaty nebo zvýšení jejich frekvence, je nutné u pacientů s

anamnézou

záchvatů

nebo

epilepsie,

stejně jako

pacientů

této anamnézy,

vysazovat

antiepileptika včetně topiramátu postupně. V klinických studiích u dospělých byly denní dávky

snižovány v týdenních intervalech: u dospělých epileptických pacientů o 50 – 100 mg, v profylaxi

migrény, kde byl topiramát podáván dospělým až do dávek 100 mg/den, o 25 – 50 mg. V

pediatrických klinických studiích byl topiramát vysazován postupně během období 2 – 8 týdnů.

Monoterapie epilepsie

Všeobecně

Při vysazování současně užívaných antiepileptik k docílení monoterapie topiramátem je nutno

brát v úvahu možné ovlivnění úrovně kontroly záchvatů. Není-li z hlediska bezpečnosti užívání

nutné vysadit současně podávané antiepileptikum neprodleně, doporučuje se postupné vysazování

přibližně třetiny dávky současně podávaného antiepileptika každý 2. týden.

Při vysazení enzymových induktorů dochází ke zvýšení plazmatických hladin topiramátu. Jsou-li

klinické

důvody,

může

být

nutné

dávkování

přípravku

Topiramate

Neuraxpharm

(topiramát) snížit.

Dospělí

Dávka a titrace se řídí klinickou odpovědí. Titrace by měla být zahájena dávkou 25 mg na noc po

dobu 1 týdne. Dávka by poté měla být zvyšována v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o

25 nebo 50 mg/den a podávána rozděleně ve dvou dávkách. Pokud pacient není schopen titrační

režim snášet, mohou být sníženy přírůstky dávky nebo prodlouženy intervaly mezi navyšováním

dávky.

Doporučená úvodní dávka topiramátu při monoterapii činí pro dospělé 100 mg/den až 200

mg/den podaných rozděleně ve 2 dílčích dávkách. Maximální doporučená dávka činí 500 mg/den

3/23

ve 2 dílčích dávkách. Někteří pacienti s refrakterními formami epilepsie tolerovali monoterapii v

denní dávce 1 000 mg topiramátu. Dávkovací schéma platí pro všechny dospělé osoby včetně

starších, které netrpí ledvinovými poruchami.

Pediatrická populace (děti od 6 let věku)

Dávka a rychlost titrace u dětí se řídí klinickou odpovědí. Léčba dětí ve věku 6 let a starších by

měla být zahájena dávkou 0,5 až 1 mg/kg na noc po dobu prvního týdne. Dávkování by mělo být

poté zvyšováno v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 0,5 – 1 mg/kg/den, a dávka má být

podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Pokud dítě není schopno titrační režim tolerovat,

mohou být sníženy přírůstky dávky nebo prodlouženy intervaly mezi navyšováním dávky.

Doporučená úvodní dávka topiramátu při monoterapii u dětí ve věku od 6 let je 100 mg/den v

závislosti na klinické odpovědi (tj. u dětí ve věku 6 – 16 let přibližně 2,0 mg/kg/den).

Doplňková léčba epilepsie (parciální epileptické záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní,

primární

generalizované

tonicko-klonické

záchvaty

nebo

záchvaty

spojené

Lennox-

Gastautovým syndromem).

Dospělí

Léčba by měla být zahájena dávkou 25 – 50 mg na noc po dobu jednoho týdne. Bylo hlášeno

použití nižších úvodních dávek, které však nebylo systematicky studováno. Dávka by měla být

následně zvyšována v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 25 – 50 mg/den a podávána

rozděleně ve dvou dílčích dávkách. U některých pacientů je dosaženo účinnosti i při dávkování

jednou denně.

V klinických studiích doplňkové léčby činila minimální účinná dávka 200 mg. Obvyklou denní

dávku představuje 200 – 400 mg, podávaných rozděleně ve dvou dílčích dávkách.

Dávkovací schéma platí pro všechny dospělé osoby včetně starších, které netrpí ledvinovými

poruchami (viz bod 4.4).

Pediatrická populace (děti od 2 let věku)

Doporučená celková denní dávka přípravku Topiramate Neuraxpharm (topiramát) při doplňkové

léčbě činí přibližně 5 až 9 mg/kg/den, podávaných rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Titrace by

měla být zahájena první týden dávkou 25 mg na noc (nebo nižší, v rozmezí 1 až 3 mg/kg/den).

Poté by měla být dávka zvyšována v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 1 až 3

mg/kg/den (ve dvou dílčích dávkách) až do dosažení optimální klinické odpovědi.

Ověřené denní dávky do 30 mg/kg byly obecně dobře tolerovány.

Migréna

Dospělí

Doporučená celková denní dávka topiramátu v profylaxi migrenózních bolestí hlavy je 100

mg/den, podávaných rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Titrace by měla být zahájena dávkou 25

mg na noc po dobu jednoho týdne. Dávka by měla být dále zvyšována v týdenních intervalech o

25 mg/den. Pokud pacient není schopen titrační režim tolerovat, mohou být prodlouženy intervaly

mezi navyšováním dávky.

4/23

Někteří pacienti byli úspěšně léčeni celkovou denní dávkou 50 mg/den. Pacienti užívali celkovou

denní dávku až do 200 mg/den. Tato dávka může být sice u některých pacientů přínosná, kvůli

zvýšenému výskytu nežádoucích účinků je však nutná opatrnost.

Pediatrická populace

Kvůli

nedostatečným

údajům

bezpečnosti

účinnosti

není

Topiramate

Neuraxpharm

(topiramát) doporučen k léčbě nebo prevenci migrény u dětí.

Všeobecná dávkovací doporučení pro přípravek Topiramate Neuraxpharm u zvláštních skupin

pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin (Cl

≤ 70 ml/min) dochází ke snížení plazmatické i renální

clearance topiramátu, a je proto nutno jej podávat opatrně. U pacientů s prokázanou poruchou

funkce ledvin může být prodloužena doba do dosažení rovnovážného stavu při každé dávce.

Doporučuje se polovina obvyklé úvodní a udržovací dávky (viz bod 5.2).

Topiramát je z plazmy odstraňován hemodialýzou. U pacientů s konečným stadiem selhání ledvin

je proto v den dialýzy nutné podat dodatečnou dávku přípravku Topiramate Neuraxpharm, která

se rovná přibližně polovině denní dávky. Dodatečnou dávku je nutno podávat rozděleně, na

začátku a po ukončení hemodialýzy. Dodatečná dávka se může lišit v závislosti na vlastnostech

použitého dialyzačního přístroje (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater je nutno topiramát podávat opatrně,

protože jeho clearance je snížena.

Starší pacienti

U starších pacientů s nedotčenou funkcí ledvin není nutná úprava dávkování.

Způsob podání

Přípravek Topiramate Neuraxpharm k perorálnímu podání je k dispozici ve formě potahovaných

tablet.

Přípravek Topiramate Neuraxpharm lze užívat bez ohledu na příjem potravy.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Profylaxe migrény v těhotenství a u žen ve fertilním věku, pokud nepoužívají vysoce účinnou

formu antikoncepce.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V situacích, kdy je z lékařského hlediska požadováno rychlé vysazení topiramátu, se doporučuje

příslušné monitorování (viz bod 4.2).

5/23

Podobně jako u jiných antiepileptik se při užívání topiramátu může u některých pacientů objevit

zvýšená

frekvence

záchvatů

nebo

nový

záchvatů.

Tento

výskyt

může

být

důsledkem

předávkování,

snížení

plazmatických

koncentrací

současně

užívaných

antiepileptik,

vývoje

onemocnění nebo paradoxního účinku.

V průběhu léčby topiramátem je velice důležitý adekvátní příjem tekutin. Hydratace může snížit

riziko nefrolitiázy (viz níže). Dostatečná hydratace před a v průběhu činností, jako je cvičení nebo

vystavení se vysokým teplotám, může snížit riziko nežádoucích účinků spojených s horkem (viz

bod 4.8).

Oligohidróza

V souvislosti s užíváním topiramátu byla hlášena oligohidróza (snížené pocení). Snížené pocení a

hypertermie (zvýšení tělesné teploty) se mohou vyskytnout zejména u malých dětí vystavených

vysoké okolní teplotě.

Poruchy nálady/deprese

V průběhu léčby topiramátem byla zjištěna zvýšená incidence poruch nálady a deprese.

Sebevražda/sebevražedné myšlenky

U pacientů léčených antiepileptiky v různých indikacích byly hlášeny sebevražedné myšlenky a

chování. Metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií antiepileptik

ukázala malé zvýšení rizika sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování. Mechanismus

tohoto rizika není znám a dostupné údaje nevylučují možnost zvýšeného rizika u topiramátu.

Ve dvojitě zaslepených klinických studiích se příhody spojené se sebevraždou (sebevražedné

myšlenky, sebevražedné pokusy a sebevražda) vyskytovaly u pacientů léčených topiramátem s

frekvencí 0,5 % (46 z 8 652 pacientů), tj. s téměř 3krát vyšší incidencí než u pacientů, kterým

bylo podáváno placebo (0,2 %; 8 ze 4 045 pacientů).

Pacienty je proto nutno monitorovat s ohledem na výskyt známek sebevražedných myšlenek a

chování a zvážit vhodnou léčbu. Pacienty (a jejich ošetřovatele) je nutno poučit, aby v případě

výskytu sebevražedných myšlenek nebo chování vyhledali lékařskou pomoc.

Nefrolitiáza

U některých pacientů, zejména s predispozicí k nefrolitiáze, může být zvýšeno riziko tvorby

ledvinových kamenů a rozvoje doprovodných příznaků např. ledvinové koliky, bolest ledvin nebo

v boku.

K rizikovým faktorům nefrolitiázy patří nefrolitiáza v anamnéze, rodinná anamnéza nefrolitiázy a

hyperkalciurie. Žádný z nich však neznamená jistou predikci tvorby kamenů během léčby

topiramátem. Zvýšené riziko se týká zejména pacientů, kteří užívají ještě další léčivé přípravky

spojené s nefrolitiázou.

Snížená funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin (CL

≤ 70 ml/min) je nutno podávat topiramát s opatrností,

protože plazmatická i renální clearance topiramátu jsou sníženy. Doporučení pro dávkování u

pacientů s poruchou funkce ledvin jsou uvedena v bodu 4.2.

Snížená funkce jater

6/23

U pacientů s poruchami funkce jater je zapotřebí topiramát podávat s opatrností vzhledem k

možnosti snížení clearance topiramátu.

Akutní myopie a sekundární glaukom s uzavřeným úhlem

U pacientů léčených topiramátem byl hlášen syndrom akutní myopie provázené sekundárním

glaukomem s uzavřeným úhlem. K symptomům patří náhlé snížení zrakové ostrosti a/nebo bolest

očí. Oftalmologické nálezy mohou zahrnovat myopii, změlčení přední komory oční, hyperemii

(zarudnutí oka) a zvýšení nitroočního tlaku. Mydriáza může nebo nemusí být přítomna. Tento

syndrom zřejmě souvisí se supraciliární efuzí a výsledným posunutím čočky a duhovky směrem

dopředu, čímž dochází ke vzniku sekundárního glaukomu s uzavřeným úhlem. Příznaky se

obvykle dostaví do 1 měsíce po zahájení léčby topiramátem. Na rozdíl od primárního glaukomu s

úzkým úhlem, který je vzácný u lidí mladších 40 let, byl sekundární glaukom s uzavřeným úhlem

v souvislosti s léčbou topiramátem hlášen u pediatrických i dospělých pacientů. Léčba spočívá v

co nejrychlejším ukončení podávání topiramátu ošetřujícím lékařem a v zavedení příslušných

opatření ke snížení nitroočního tlaku. Tato opatření většinou vedou ke snížení nitroočního tlaku.

Zvýšený nitrooční tlak jakékoli etiologie, není-li léčen, může mít závažné následky včetně trvalé

ztráty zraku.

U pacientů s poruchou zraku v anamnéze je třeba rozhodnout, zda je léčba topiramátem vhodná.

Vady zorného pole

U pacientů užívajících topiramát byly hlášeny vady zorného pole, které nesouvisely se zvýšeným

nitroočním tlakem. V klinických hodnoceních byla většina těchto příhod reverzibilní po vysazení

topiramátu. Jestliže se kdykoli během léčby topiramátem objeví vady v zorném poli, je třeba

zvážit ukončení léčby tímto léčivým přípravkem.

Metabolická acidóza

S léčbou topiramátem souvisí hyperchloremická metabolická acidóza bez aniontové mezery (non-

anion

gap)

(tj.

snížení

sérového

bikarbonátu

normální

referenční

rozmezí

při

absenci

respirační

alkalózy).

Toto

snížení

sérového

bikarbonátu

způsobeno

inhibičním

účinkem

topiramátu na renální karboanhydrázu. Obecně dochází ke snížení bikarbonátu v časném stadiu

léčby, může se však objevit kdykoli v jejím průběhu. Tato snížení jsou obvykle lehká až středně

těžká (průměrné snížení o 4 mmol/l u dávky 100 mg/den nebo vyšší u dospělých a při podání

přibližně 6 mg/kg/den u pediatrických pacientů). Vzácně může u pacientů dojít ke snížení na

hodnoty nižší než 10 mmol/l. Stavy nebo terapie, které predisponují k acidóze (např. ledvinové

choroby, závažné respirační poruchy, status epilepticus, průjem, chirurgické výkony, ketogenní

dieta nebo některé léčivé přípravky) mohou potencovat účinek topiramátu na snížení bikarbonátu.

Chronická metabolická acidóza zvyšuje riziko tvorby ledvinových kamenů a může potenciálně

vést k osteopenii.

Chronická metabolická acidóza může u pediatrických pacientů snižovat rychlost růstu. Účinek

topiramátu

další

kostní

defekty

nebyl

pediatrické

dospělé

populaci

systematicky

studován.

V závislosti na základním onemocnění se při léčbě topiramátem doporučuje příslušné vyšetření

včetně

hladin

bikarbonátu

séru.

Jsou-li

přítomny

známky

nebo

příznaky

ukazující

metabolickou acidózu (např. Kussmaulovo hluboké dýchání, dyspnoe, anorexie, nauzea, zvracení,

nadměrná únava, tachykardie nebo arytmie), doporučuje se vyšetření hladin bikarbonátu v séru.

7/23

Při rozvoji a přetrvávání metabolické acidózy je zapotřebí zvážit snížení dávky nebo vysazení

topiramátu (postupným snižováním dávky).

Topiramát je nutno užívat s opatrností u pacientů se sklonem k metabolické acidóze nebo u

pacientů léčených přípravky, které mohou metabolickou acidózu vyvolávat.

Porucha kognitivních funkcí

Kognitivní porucha u epilepsie je multifaktoriální a může být způsobena buď základní etiologií,

epilepsií nebo antiepileptickou léčbou. V literatuře byly popsány případy poruchy kognitivních

funkcí u dospělých léčených topiramátem, které vyžadovaly snížení dávky nebo ukončení léčby.

Studie týkající se kognitivních vlivů u dětí léčených topiramátem jsou však nedostatečné a jeho

vliv v této oblasti je nutno dále objasnit.

Nutriční doplněk

U některých pacientů může během léčby topiramátem dojít ke snižování tělesné hmotnosti.

Doporučuje se, aby u pacientů léčených topiramátem byl úbytek tělesné hmotnosti monitorován.

Pacientům se snižující se hmotností během užívání topiramátu může být podán dietní doplněk

nebo zvýšen příjem potravy.

Ženy ve fertilním věku

Pokud je topiramát podáván těhotným ženám, může způsobit poškození plodu a růstovou

retardaci plodu (malý vzrůst vzhledem ke gestačnímu věku a nízkou porodní hmotnost). Údaje z

těhotenského registru North American Antiepileptic Drug u těhotných žen prokázaly průměrně

3krát vyšší prevalenci závažných kongenitálních malformací (4,3 %) při monoterapii

topiramátem v porovnání s referenční skupinou bez antiepileptik (1,4 %). Údaje z dalších studií

navíc naznačují, že kombinovaná antiepileptická léčba představuje vyšší riziko teratogenních

účinků než monoterapie.

Před zahájením léčby topiramátem se má u žen ve fertilním věku provést těhotenský test a

doporučit vysoce účinnou formu antikoncepce (viz bod 4.5). Pacientky mají být plně

informovány o riziku souvisejícím s užíváním topiramátu během těhotenství (viz body 4.3 a 4.6).

Intolerance laktosy

Topiramate

Neuraxpharm

obsahuje

laktosu.

Pacienti

vzácnými

dědičnými

problémy

intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by

tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv topiramátu na jiná antiepileptika

Kombinace topiramátu s jinými antiepileptiky (fenytoin, karbamazepin, kyselina valproová,

fenobarbital, primidon) nevedla ke změnám plazmatických koncentrací v rovnovážném stavu s

výjimkou

ojedinělých

případů,

může

přidání

tipiramátu

fenytoinu

navodit

zvýšení

plazmatických koncentrací fenytoinu. Příčinou je možná inhibice specifické polymorfní izoformy

enzymu cytochromu P450 (CYP2C19). U každého pacienta léčeného fenytoinem by proto při

klinických projevech nebo příznacích toxicity měly být monitorovány hladiny fenytoinu.

Hodnocení

farmakokinetických

interakcí

pacientů

trpících

epilepsií

potvrzuje,

přidání

topiramátu

dávkách

mg/den

léčbě

lamotriginem

neovlivňuje

plazmatické

koncentrace lamotriginu v rovnovážném stavu. Rovněž během vysazování nebo po ukončení

8/23

léčby lamotriginem (průměrná dávka 327 mg/den) nedošlo k žádným změnám plazmatických

koncentrací topiramátu v rovnovážném stavu.

Topiramát

inhibuje

enzym

CYP2C19

může

interferovat

jinými

látkami,

které

jsou

metabolizovány

tímto

enzymem

(např.

diazepam,

imipramin,

moklobemid,

proguanil,

omeprazol).

Vliv jiných antiepileptik na přípravek Topiramate Neuraxpharm

Fenytoin a karbamazepin snižují plazmatické koncentrace topiramátu. Jejich nasazení nebo

vysazení při léčbě topiramátem může vyžadovat úpravu dávky topiramátu. Ta se stanoví titrací

dávky až k dosažení klinické odpovědi. Nasazení nebo vysazení kyseliny valproové nevede ke

klinicky

významným

změnám

plazmatických

koncentrací

topiramátu,

úprava

dávkování

topiramátu tedy není nutná. Interakce shrnuje následující tabulka:

Současně podávané

antiepileptikum

Koncentrace

antiepileptika

Koncentrace přípravku

Topiramate Neuraxpharm

Fenytoin

↔**

Karbamazepin

Kyselina valproová

Lamotrigin

Fenobarbital

Primidon

↔ = bez účinku na plazmatickou koncentraci (změny ≤ 15 %)

** = v jednotlivých případech zvýšení plazmatické koncentrace

↓ = pokles plazmatické koncentrace

NS = nebylo studováno

Další lékové interakce

Digoxin

Ve studii s jednorázovým podáním bylo při současném podání topiramátu zjištěno snížení plochy

pod křivkou (AUC) sérové koncentrace digoxinu o 12 %. Klinický význam tohoto pozorování

není prozatím zřejmý. Je-li topiramát nasazován nebo vysazován u pacientů léčených digoxinem,

je nutné věnovat náležitou pozornost rutinnímu monitorování sérových hladin digoxinu.

Centrálně tlumivé látky

Současné užívání topiramátu a alkoholu nebo jiných centrálně tlumivých přípravků nebylo v

klinických

studiích

hodnoceno.

Současné

užívání

přípravku

Topiramate

Neuraxpharm

alkoholem nebo jinými centrálně tlumícími přípravky se nedoporučuje.

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

Při podávání topiramátu s třezalkou tečkovanou může dojít ke snížení plazmatických koncentrací

vedoucímu ke ztrátě účinnosti. Klinické studie posuzující tuto potenciální interakci nebyly

provedeny.

Perorální antikoncepce

farmakokinetické

studii

zdravých

dobrovolníků,

která

byla

zaměřena

interakce

perorálního

antikoncepčního

přípravku

obsahujícího

norethisteronu

(NET)

ethinylestradiolu (EE) se současně užívaným topiramátem v dávkách od 50 do 200 mg/den při

absenci další medikace, nedošlo ke statisticky významným změnám plochy pod křivkou (AUC)

9/23

žádné komponenty perorálního antikoncepčního přípravku. V jiné studii došlo ke statisticky

významnému snížení expozice EE při podávání dávek 200, 400 a 800 mg/den (o 18 %, 21 %,

resp. 30 %) jako doplňkové léčby epilepsie u pacientek užívajících kyselinu valproovou. Ani v

jedné studii topiramát (v dávkách 50 až 200 mg/den u zdravých dobrovolnic a 200 až 800 mg/den

u pacientek s epilepsií) významně neovlivnil expozici NET. U pacientek s epilepsií bylo (při

dávkách 200 – 800 mg/den) pozorováno na dávce závislé snížení expozice EE, u zdravých

dobrovolnic však toto na dávce závislé snížení expozice EE (při dávkách 50 – 200 mg/den)

pozorováno

nebylo.

Klinický

význam

těchto

změn

není

znám.

pacientek

užívajících

kombinovanou hormonální antikoncepci zároveň s topiramátem je zapotřebí počítat s možností

snížení

antikoncepční

účinnosti

zvýšení

možnosti

výskytu

intermenstruačního

krvácení.

Pacientky užívající antikoncepci obsahující estrogeny je zapotřebí vyzvat k hlášení jakýchkoli

změn

menstruačního

krvácení.

Antikoncepční

účinnost

může

být

snížena

při

absenci

intermenstruačního krvácení.

Lithium

U zdravých dobrovolníků bylo pozorováno snížení (18 % AUC) systémové expozice lithia při

současném podání topiramátu 200 mg/den. U pacientů s bipolární poruchou nebyla při léčbě

topiramátem v dávkách 200 mg/den ovlivněna farmakokinetika lithia, bylo však pozorováno

zvýšení systémové expozice (26 % AUC) po podání topiramátu v dávkách do 600 mg/den.

Hladiny lithia by měly být při současném podávání s topiramátem monitorovány.

Risperidon

Studie lékových interakcí při jednorázovém podání zdravým dobrovolníkům a opakovaném

podání pacientům s bipolární poruchou prokázala podobné výsledky. Při současném podání s

topiramátem ve zvyšujících se dávkách 100, 250 a 400 mg/den došlo ke snížení systémové

expozice risperidonu (podávaného v dávkách v rozmezí od 1 do 6 mg/den) (16 % a 33 % pro

AUC v rovnovážném stavu při podávání dávek 250 a 400 mg/den). Rozdíly v AUC pro celkovou

účinnou frakci nebyly u léčby samotným risperidonem a kombinovanou léčbou s topiramátem

statisticky významné. Byla pozorována minimální změna farmakokinetiky celkové účinné frakce

(risperidonu a 9-hydroxyrisperidonu) a nebyla pozorována žádná změna 9-hydroxyrisperidonu.

Nedošlo k významným změnám v systémové expozici celkové účinné frakce risperidonu ani

topiramátu.

Byl-li

topiramát

přidán

stávající

léčbě

risperidonem

mg/den),

byly

nežádoucí účinky hlášeny častěji (90 % oproti 54 %) než před přidáním topiramátu (250 – 400

mg/den). Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při přidání topiramátu k léčbě risperidonem

byly somnolence (27 %, resp. 12 %), parestezie (22 %, resp. 0 %) a nauzea (18 %, resp. 9 %).

Hydrochlorothiazid (HCTZ)

V interakční studii u zdravých dobrovolníků byla sledována farmakokinetika HCTZ (25 mg

každých 24 h) a topiramátu (96 mg každých 12 h) v rovnovážném stavu po samostatném i při

současném podání. Při přidání HCTZ k topiramátu došlo ke zvýšení C

topiramátu o 27 % a ke

zvýšení

Klinický

význam

této

změny

není

znám.

Přidání

HCTZ

léčbě

topiramátem

může

vyžadovat

úpravu

dávkování

topiramátu.

Farmakokinetika

HCTZ

rovnovážném

stavu

nebyla

současným

podáním

topiramátu

významně

ovlivněna.

Klinické

laboratorní výsledky ukazují na snížení sérové hladiny draslíku po podání topiramátu nebo

HCTZ, které bylo vyšší při současném podání HCTZ a topiramátu.

Metformin

V interakční studii u zdravých dobrovolníků byla sledována farmakokinetika metforminu a

topiramátu v rovnovážném stavu po podání metforminu samostatně i v kombinaci s topiramátem.

Z výsledků této studie vyplývá, že při současném podání metforminu a topiramátu byla střední

metforminu zvýšena o 18 % a střední AUC

0-12hod

o 25 %, zatímco střední CL/F byla snížena

10/23

20 %. Topiramát

neovlivňoval

metforminu.

Klinický

význam

účinku

topiramátu na

farmakokinetiku metforminu není zřejmý. Perorální plazmatická clearance topiramátu se při

současném podání metforminu zdá být snížena. Rozsah změny clearance není znám. Klinický

význam účinku metforminu na farmakokinetiku topiramátu není zřejmý.

Pokud je v průběhu léčby metforminem zahájena nebo ukončena léčba topiramátem, je zapotřebí

věnovat zvýšenou pozornost rutinním kontrolám kompenzace diabetu.

Pioglitazon

V interakční studii u zdravých dobrovolníků byla sledována farmakokinetika pioglitazonu a

topiramátu v rovnovážném stavu po podání pioglitazonu samostatně i v kombinaci s topiramátem.

Bylo

shledáno

snížení

τ,ss

pioglitazonu

ovlivnění

max,ss

Tento

údaj

nebyl

statisticky významný. Dále bylo zaznamenáno 13% a 16% snížení C

max,ss

a AUC

τ,ss

aktivního

hydroxy-metabolitu a 60% snížení C

max,ss

a AUC

τ,ss

aktivního keto-metabolitu. Klinický význam

těchto výsledků není znám. Je-li Topiramate Neuraxpharm přidáván k léčbě pioglitazonem nebo

pioglitazon

léčbě

přípravkem

Topiramate

Neuraxpharm,

zapotřebí

věnovat

zvýšenou

pozornost rutinním kontrolám kompenzace diabetu.

Glibenklamid

V interakční studii u pacientů s diabetem typu 2 byla hodnocena farmakokinetika glibenklamidu

mg/den)

rovnovážném

stavu

podávaného

samostatně a

současně

s topiramátem

(150

mg/den). Při současném podávání s topiramátem došlo k 25% snížení AUC

glibenklamidu.

Systémová expozice aktivnímu metabolitu 4-

trans

-hydroxy-glibenklamidu (M1) byla snížena o

13 % a 3-

cis

-hydroxy-glibenklamidu (M2) o 15 %. Farmakokinetika topiramátu v rovnovážném

stavu nebyla současným podáním glibenklamidu ovlivněna.

Pokud

léčba

topiramátem

doplněna

glibenklamidem

nebo

naopak,

zapotřebí

věnovat

zvýšenou pozornost rutinním kontrolám kompenzace diabetu.

Další formy interakcí

Léky predisponující k nefrolitiáze

Topiramát může v kombinaci s jinými přípravky s predispozicí k nefrolitiáze toto riziko dále

zvýšit. Při užívání přípravku Topiramate Neuraxpharm by proto uvedené přípravky měly být

vysazeny, neboť mohou navodit příhodné prostředí pro zvýšenou tvorbu ledvinových kamenů.

Kyselina valproová

Současné podávání topiramátu a kyseliny valproové bylo u pacientů, kteří snášeli oba léčivé

přípravky jednotlivě, spojováno s hyperamonemií s projevy nebo bez projevů encefalopatie. Ve

většině případů známky a příznaky vymizely s vysazením jednoho z léčivých přípravků. Tento

nežádoucí účinek nepatří k farmakokinetickým interakcím. Souvislost mezi hyperamonemií a

monoterapií topiramátem nebo současným užíváním jiných antiepileptik nebyla zjištěna.

Hypotermie,

definovaná

jako

mimovolný

pokles

tělesné

teploty

<

ºC,

byla

hlášena

souvislosti

současným

užíváním

topiramátu

kyseliny

valproové

přítomností

hyperamonemie

hyperamonemie.

tomuto

nežádoucímu

účinku

může

pacientů

užívajících současně topiramát a valproát dojít po zahájení léčby topiramátem nebo po zvýšení

denní dávky topiramátu.

Další farmakokinetické studie lékových interakcí

11/23

Byly provedeny klinické studie k ověření možných farmakokinetických lékových interakcí mezi

topiramátem a jinými léčivy. Změny C

a AUC jako výsledek interakcí jsou shrnuty níže.

Druhý sloupec (koncentrace současně podaného léčiva) uvádí, jak se změní koncentrace současně

podávaného léčiva uvedeného v prvním sloupci po přidání topiramátu. Třetí sloupec (koncentrace

topiramátu) uvádí vliv současně podaného léčiva uvedeného v prvním sloupci na koncentraci

topiramátu.

Shrnutí výsledků dalších farmakokinetických hodnocení lékových interakcí

Současně podávané

léčivo

Koncentrace současně

podávaného léčiva

a

Koncentrace topiramátu

a

Amitriptylin

↔ 20% zvýšení C

AUC metabolitu

nortriptylinu

Dihydroergotamin (perorální a

subkutánní)

Haloperidol

↔ 31% zvýšení AUC

redukovaného metabolitu

Propranolol

↔ 17% zvýšení C

u 4-OH

propranololu (topiramát 50

mg/12 h)

9% a 16% zvýšení C

9% a 17% zvýšení AUC (40,

resp. 80 mg propranololu/12

Sumatriptan (perorální a

subkutánní)

Pizotifen

Diltiazem

25% snížení AUC diltiazemu

a 18% snížení DEA a

↔DEM*

20% zvýšení AUC

Venlafaxin

Flunarizin

16% zvýšení AUC

(topiramát 50 mg/12 h)

Hodnoty v % jsou průměrné změny C

nebo AUC u monoterapie

↔ = žádný účinek na C

a AUC (≤ 15% změna) původního léčiva

NS = nebylo studováno

*DEA = desacetyldiltiazem, DEM = N-demethyldiltiazem

AUC flunarizinu se zvyšuje o 14 % u subjektů užívajících flunarizin samostatně. Zvýšení expozice může

být přičítáno akumulaci během dosažení rovnovážného stavu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Obecné riziko související s epilepsií a antiepileptickou léčbou

Zvláštní doporučení je třeba věnovat ženám ve fertilním věku. Je nutné zhodnotit antiepileptickou

léčbu u žen plánujících těhotenství. U žen, které se léčí na epilepsii, je třeba se vyhnout náhlému

ukončení antiepileptické léčby, protože by mohlo dojít k propuknutí záchvatů, což by mohlo mít

závažné důsledky pro ženu a nenarozené dítě.

Kdykoli je to možné, má být upřednostňována monoterapie, protože kombinovaná léčba může v

závislosti na současně podávané antiepileptické léčbě souviset s vyšším rizikem kongenitálních

malformací ve srovnání s monoterapií.

Riziko související s topiramátem

12/23

Topiramát byl teratogenní u myší, potkanů a králíků (viz bod 5.3). U potkanů přestupuje

topiramát placentární bariéru.

U člověka topiramát přestupuje placentou a podobné koncentrace

byly hlášeny v pupečníkové i mateřské krvi.

Klinická

data

těhotenských

registrů

naznačují,

děti

vystavené

působení

topiramátu

v monoterapii mají:

Zvýšené riziko kongenitálních malformací (zejména rozštěp rtu/patra, hypospadie a

anomálie

různých

tělesných

systémů)

následkem

expozice

průběhu

prvního

trimestru těhotenství. Data z těhotenského registru North American Antiepileptic

Drug

prokázala

průměrně

3krát

vyšší

prevalenci

závažných

vrozených

při

monoterapii topiramátem (4,3 %) v porovnání s referenční skupinou bez antiepileptik

(1,4 %). Údaje z dalších studií navíc naznačují, že kombinovaná antiepileptická léčba

může představovat vyšší riziko teratogenních účinků než monoterapie.

Z hlášení

vyplývá, že riziko je závislé na dávce; účinky byly pozorovány u všech dávek. Zdá

se, že u žen, které užívaly topiramát a mají dítě s kongenitální malformací, existuje

při následném těhotenství zvýšené riziko malformací při expozici topiramátu.

Vyšší

prevalenci

nízké

porodní

hmotnosti

(<2500

srovnání

referenční

skupinou.

Zvýšenou

prevalenci

malého

vzrůstu

svůj

gestační

věk,

definovaný

porodní

hmotností pod 10. percentilem v přepočtu na gestační věk dle pohlaví). Dlouhodobé

následky malého vzrůstu s ohledem na gestační věk nebylo možné určit.

Indikace epilepsie

Doporučuje se zvážit jiné možnosti léčby u žen, které mohou otěhotnět. Jestliže ženy ve fertilním

věku užívají topiramát, je doporučeno používat vysoce účinnou antikoncepci (viz bod 4.5) a žena

být

plně

informována

známém

riziku

nekontrolované

epilepsie

těhotenství

potencionálním riziku léčivého přípravku na plod. U žen plánujících těhotenství je ještě před

početím doporučena návštěva lékaře kvůli přehodnocení

dosavadní léčby

zvážení jiných

možností léčby. V případě podávání v průběhu prvního trimestru je nutné provádět pečlivé

prenatální sledování.

Indikace profylaxe migrény

Topiramát je kontraindikován v těhotenství a u žen ve fertilním věku, pokud nepoužívají vysoce

účinnou metodu antikoncepce (viz body 4.3 a 4.5).

Kojení

Studie

zvířatech

prokázaly

vylučování

topiramátu

mléka. Vylučování topiramátu do

mateřského mléka u člověka nebylo v kontrolovaných studiích hodnoceno. Omezené údaje od

pacientek svědčí o značném vylučování topiramátu do mateřského mléka. Účinky, které byly

pozorovány

kojených

novorozenců/kojenců

léčených

matek

zahrnovaly

průjem,

ospalost,

podrážděnost a nedostatečný přírůstek tělesné hmotnosti. Z tohoto důvodu je nutno zvážit

důležitost léčivého přípravku pro matku a rozhodnout, zda ukončit kojení nebo přerušit/ukončit

léčbu topiramátem (viz bod 4.4).

Fertilita

Studie na zvířatech nepotvrdily, že by topiramát negativně ovlivňoval fertilitu (viz bod 5.3). Vliv

topiramátu na fertilitu nebyl u člověka stanoven.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

13/23

Topiramate Neuraxpharm má malý až mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Topiramát působí na centrální nervový systém a může způsobovat ospalost, závratě nebo další

podobné příznaky. Rovněž může způsobovat zrakové poruchy a/nebo rozmazané vidění. Tyto

nežádoucí účinky mohou být potenciálně nebezpečné při řízení nebo obsluze strojních zařízeních,

zejména

doby,

dokud

nebude

zjištěna

pacientova

individuální

vnímavost

léčivému

přípravku.

4.8 Nežádoucí účinky

Bezpečnost topiramátu byla vyhodnocena z databáze klinických studií, která zahrnovala 4 111

pacientů (3 182 užívajících topiramát a 929 užívajících placebo); tito pacienti se účastnili 20

dvojitě zaslepených studií. Dalších 2 847 pacientů se účastnilo 34 otevřených klinických studií s

topiramátem

doplňkové

léčbě

primárních

generalizovaných

tonicko-klonických

křečí,

parciálních záchvatů, záchvatů spojených s Lennox-Gastautovým syndromem, v monoterapii

nově nebo nedávno diagnostikované epilepsie nebo v profylaxi migrény. Většinou byly nežádoucí

účinky lehké nebo středně těžké. Nežádoucí účinky identifikované v klinických studiích a během

postmarketingového

sledování

(označeno

„*“)

jsou

tabulce

uvedeny

podle

výskytu

klinických studiích s těmito četnostmi:

Velmi časté

≥ 1/10

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

Méně časté

≥ 1/1000 až < 1/100

Vzácné

≥ 1/10 000 až < 1/1000

Není známo

z dostupných údajů nelze určit

Nejčastější nežádoucí účinky (pozorované ve dvojitě zaslepených kontrolovaných studiích s

topiramátem nejméně v 1 indikaci s výskytem > 5 % a vyšším než bylo u placeba) zahrnují:

anorexii, snížení chuti k jídlu, bradyfrenii, depresi, potíže s vyjadřováním, insomnii, abnormální

koordinaci, poruchu pozornosti, závratě, dysartrii, dysgeuzii, hypestezii, letargii, poruchu paměti,

nystagmus, parestezii, somnolenci, tremor, diplopii, rozmazané vidění, průjem, nauzeu, únavu,

podrážděnost a snížení tělesné hmotnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky topiramátu

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Infekce

infestace

Nazofaryngitida*

Poruchy krve

lymfatického

systému

Anemie

Leukopenie,

trombocytopenie,

lymfadenopatie,

eosinofilie

Neutropenie*

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita

Alergický

otok*

Otok

spojivek*

Poruchy

metabolismu

a výživy

Anorexie,

snížení

chuti k jídlu

Metabolická

acidóza,

hypokalemie,

zvýšení

chuti

jídlu, polydipsie

Hyperchloremic

ká acidóza

Psychiatrické

poruchy

Deprese

Bradyfrenie,

insomnie,

Sebevražedné

myšlenky,

Mánie, panická

porucha, pocit

14/23

problém s

vyjadřováním,

úzkost, stav

zmatenosti,

dezorientace,

agresivita, změna

nálady,

agitovanost, časté

střídání nálad,

depresivní nálada,

vztek, abnormální

chování

sebevražedné

pokusy,

halucinace,

psychotická

porucha, sluchové

halucinace,

zrakové

halucinace,

apatie, nedostatek

spontánní řeči,

porucha spánku,

afektivní labilita,

snížení libida,

neklid, pláč,

dysfemie,

euforická nálada,

paranoia,

perseverace, ataky

paniky,

lítostivost,

porucha čtení,

časná insomnie,

plochá afektivita,

abnormální

myšlení, ztráta

libida, lhostejnost,

střední insomnie,

nesoustředěnost,

brzké ranní

probouzení,

panická reakce,

povznesená

nálada

beznaděje*,

hypománie

Poruchy

nervového

systému

Parestezie,

somnolence,

závratě

Porucha

pozornosti,

porucha paměti,

amnézie,

kognitivní

porucha, mentální

porucha, porucha

psychomotorickýc

h dovedností,

konvulze,

abnormální

koordinace,

tremor, letargie,

hypestezie,

nystagmus,

dysgeuzie,

porucha

rovnováhy,

dysartrie, intenční

tremor, sedace

Snížená úroveň

vědomí, konvulze

typu grand mal,

defekt zorného

pole, komplexní

parciální záchvat,

porucha řeči,

psychomotorická

hyperaktivita,

synkopa,

senzorická

porucha, slinění,

hypersomnie,

afázie, opakovaná

řeč, hypokineze,

dyskineze,

posturální závratě,

špatná kvalita

spánku, pocit

pálení, ztráta

senzitivity,

parosmie,

Apraxie,

cirkadiánní

porucha

spánkového

rytmu,

hyperestezie,

hyposmie,

anosmie,

esenciální

tremor, akineze,

neodpovídání na

podněty

15/23

cerebelární

syndrom,

dysestezie,

hypogeuzie,

stupor,

nemotornost,

aura, ageuzie,

dysgrafie,

dysfázie, periferní

neuropatie,

presynkopa,

dystonie,

mravenčení

Poruchy oka

Rozmazané

vidění, diplopie,

porucha zraku

Snížení zrakové

ostrosti, skotom,

myopie*,

abnormální pocit

v oku*, suché

oko, fotofobie,

blefarospasmus,

zvýšená tvorba

slz, fotopsie,

mydriáza,

presbyopie

Jednostranná

slepota,

přechodná

slepota,

glaukom,

porucha

akomodace,

změna hloubky

vidění,

mihotavý

skotom, otok

očních víček*,

noční slepota,

amblyopie

Glaukom

uzavřeným

úhlem*,

makulopatie*

porucha

hybnosti

oka*

otok

spojivky*

uveitida

Poruchy

ucha a

labyrintu

Vertigo, tinitus,

bolest ucha

Hluchota,

jednostranná

hluchota,

neurosenzorická

hluchota,

ušní

diskomfort,

porucha sluchu

Srdeční

poruchy

Bradykardie,

sinusová

bradykardie,

palpitace

Cévní

poruchy

Hypotenze,

ortostatická

hypotenze,

návaly,

návaly

horka

Raynaudův

fenomén

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Dyspnoe,

epistaxe,

kongesce

nosní

sliznice,

rinorea,

kašel*

Námahová

dušnost,

hypersekrece

paranazálních

dutinách, dysfonie

Gastrointesti

nální

poruchy

Nauzea, průjem

Zvracení, zácpa,

bolest v

epigastriu,

dyspepsie, bolest

břicha, sucho v

ústech, žaludeční

diskomfort, orální

Pankreatitida,

flatulence,

gastroesofageální

reflux, bolest v

hypogastriu,

orální hypestezie,

krvácení dásní,

16/23

parestézie,

gastritida, břišní

diskomfort

abdominální

distenze,

diskomfort v

epigastriu,

citlivost břicha,

hypersekrece slin,

bolest úst, zápach

dechu, glosodynie

Poruchy jater

a žlučových

cest

Hepatitida,

selhání jater

Poruchy

kůže a

podkožní

tkáně

Alopecie,

vyrážka, pruritus

Anhidróza,

hypestezie

obličeje,

kopřivka, erytém,

generalizovaný

pruritus,

makulózní

vyrážka, změna

zbarvení pokožky,

alergická

dermatitida, otok

obličeje

Stevens-

Johnsonův

syndrom*,

erythema

multiforme*,

abnormální

zápach kůže,

periorbitální

otok*,

lokalizovaná

kopřivka

Toxická

epidermální

nekrolýza*

Poruchy

svalové a

kosterní

soustavy a

pojivové

tkáně

Artralgie, svalový

spasmus, myalgie,

svalové záškuby,

svalová slabost,

muskuloskeletální

bolest na hrudi

Otok kloubů*,

muskuloskeletální

ztuhlost, bolest v

boku, svalová

únava

Bolest končetin*

Poruchy

ledvin a

močových

cest

Nefrolitiáza,

polakisurie,

dysurie

Močové

kameny,

inkontinence

moči,

hematurie,

inkontinence,

nucení na močení,

renální

kolika,

bolest ledvin

Ureterální

kameny, renální

tubulární

acidóza*

Poruchy

reprodukčníh

systému

prsu

Erektilní

dysfunkce,

sexuální

dysfunkce

Celkové

poruchy a

reakce v

místě

aplikace

Únava

Pyrexie, astenie,

podrážděnost,

porucha chůze,

abnormální pocit,

malátnost

Hypertermie,

žízeň,

onemocnění

podobné chřipce*,

stagnace,

chlad

končetin,

pocit

opilosti,

pocit

roztřesenosti

Otok obličeje,

kalcinóza

Vyšetření

Snížení

tělesné

hmotnosti

Zvýšení tělesné

hmotnosti*

Přítomnost

krystalů

moči,

abnormální

výsledky

testu

tandemové chůze,

snížení

počtu

leukocytů,

Snížení

bikarbonátu

krvi

17/23

zvýšení

hodnot

jaterních enzymů

Sociální

okolnosti

Narušená

schopnost učení

Identifikováno

jako

nežádoucí

účinek

spontánních

postmarketingových

hlášení.

Frekvence

byla

vypočítána na základě údajů z klinických studií.

Kongenitální malformace a růstová retardace plodu (viz bod 4.4 a bod 4.6).

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky hlášené u dětí častěji (≥ 2násobně) než u dospělých ve dvojitě zaslepených

studiích jsou:

snížení chuti k jídlu

zvýšení chuti k jídlu

hyperchloremická acidóza

hypokalemie

abnormální chování

agrese

apatie

problémy s usínáním

sebevražedné myšlenky

porucha pozornosti

letargie

cirkadiánní poruchy spánkového rytmu

špatná kvalita spánku

zvýšená tvorba slz

sinusová bradykardie

abnormální pocit

porucha chůze.

Nežádoucí účinky hlášené u dětí a nikoli u dospělých ve dvojitě zaslepených studiích jsou:

eosinofilie

psychomotorická hyperaktivita

vertigo

zvracení

hypertermie

pyrexie

zhoršená schopnost učení.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat

sledování poměru

přínosů

rizik

léčivého

přípravku.

Žádáme

zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

18/23

Známky a příznaky

Byly

hlášeny

případy

předávkování

topiramátem.

známkám

příznakům

patřily

křeče,

ospalost, poruchy řeči, rozmazané vidění, dvojité vidění, narušené myšlenkové pochody, letargie,

abnormální koordinace, ztuhlost, hypotenze, bolest břicha, agitovanost, závratě a deprese. Ve

většině případů nebyly klinické důsledky závažné, byla však hlášena úmrtí po současném

předávkování více přípravky včetně topiramátu.

Předávkování topiramátem může vyústit v závažnou metabolickou acidózu (viz bod 4.4).

Léčba

Při předávkování topiramátem by v krátkém časovém odstupu od pozření léku měl být neprodleně

vyprázdněn obsah žaludku laváží nebo vyvoláním zvracení. Aktivní uhlí vykazuje

in vitro

adsorpci

topiramátu.

Měla

být

zavedena

vhodná

podpůrná

léčba

pacient

dostatečně

zavodněn. Účinným prostředkem eliminace topiramátu z organismu je hemodialýza.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická

skupina:

antiepileptika,

jiná

antiepileptika,

antimigrenika,

kód:

N03AX11

Topiramát je klasifikován jako monosacharid substituovaný sulfamátem. Přesný mechanismus,

jakým topiramát dosahuje antikonvulzivního účinku a účinku v profylaxi migrény, není znám. V

elektrofyziologických

biochemických

studiích

tkáňových

kulturách

neuronů

byly

identifikovány tři vlastnosti, které mohou přispívat k antiepileptickému účinku topiramátu.

Akční

potenciály

opakovaně

získané

dlouhodobou

depolarizací

neuronů

byly

topiramátem

blokovány v závislosti na čase, což by mohlo svědčit o blokádě sodíkového kanálu v závislosti na

jeho stavu. Topiramát dále zvyšuje frekvenci, ve které

-aminobutyrát (GABA) aktivuje GABA

receptory, a zvyšuje tak schopnost GABA indukovat vstup chloridových iontů do neuronů. Toto

zjištění ukazuje na potenciaci aktivity tohoto inhibičního neurotransmiteru topiramátem.

Tento účinek nebyl blokován flumazenilem, antagonistou benzodiazepinu, po podání topiramátu

nedocházelo k prodloužení doby otevření kanálu, což odlišuje topiramát od barbiturátů, které

modulují GABA

receptory.

Vzhledem

výrazné

odlišnosti

antiepileptického

profilu

topiramátu

benzodiazepinů

topiramát

schopen

modulovat

subtyp

GABA

receptoru

necitlivého

benzodiazepinům.

Topiramát antagonizuje schopnost kainátu aktivovat subtyp kainát/AMPA (kyselina α-amino-3-

hydroxy-5-methylisoxazol-4-propionová) excitačního glutamátového receptoru, nemá však žádný

zjevný účinek na aktivitu N-methyl-D-aspartátu (NMDA) na NMDA receptorovém subtypu. Tyto

účinky topiramátu jsou závislé na koncentraci v rozmezí od 1 do 200 μmol, s minimální účinností

pozorovanou v koncentracích 1 až 10 μmol.

Topiramát inhibuje kromě toho i některé izoenzymy karboanhydrázy. Tento farmakologický

účinek

mnohem

slabší

než

analogický

účinek

acetazolamidu,

známého

inhibitoru

karboanhydrázy, a není považován za zásadní složku antiepileptického účinku topiramátu.

Ve studiích na zvířatech byl antikonvulzivní účinek topiramátu prokázán při velkých záchvatech

vyvolaných elektrošokem u myší a potkanů a topiramát byl účinný v modelech epilepsie na

19/23

hlodavcích včetně tonických záchvatů a záchvatů podobných absencím u spontánně epileptických

potkanů a tonických a klonických záchvatů indukovaných u potkanů drážděním amygdaly nebo

globální ischemií. Topiramát vykazuje pouze slabý účinek při blokádě klonických záchvatů

indukovaných GABA

receptorovým antagonistou pentylenetrazolem.

Zatímco po současném podávání topiramátu a karbamazepinu nebo fenobarbitalu byl u myší

zaznamenán synergický antikonvulzivní účinek, po kombinaci s fenytoinem byl zaznamenán

antikonvulzivní účinek aditivní. V přísně kontrolovaných doplňujících (add-on) studiích nebyla

prokázána souvislost mezi plazmatickými koncentracemi topiramátu a jeho klinickou účinností. U

člověka nebyl prokázán rozvoj tolerance.

Záchvaty typu absence

S dětmi ve věku 4 – 11 let byly provedeny dvě malé studie s jedním ramenem (CAPSS-326 a

TOPAMAT-ABS-001). Jedna zahrnovala 5 dětí a druhá 12 dětí, než byla předčasně ukončena

kvůli nedostatečné terapeutické odpovědi. Dávky užité v těchto studiích byly až do přibližně 12

mg/kg ve studii TOPAMAT-ABS-001 a ve studii CAPSS-326 buď 9 mg/kg/den nebo 400

mg/den, podle toho, co poskytlo nižší dávku. Tyto studie neposkytly dostatečný průkaz pro závěr

týkající se účinnosti a bezpečnosti u pediatrické populace.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Lékové formy potahovaná tableta a tvrdá tobolka jsou bioekvivalentní.

V porovnání s jinými antiepileptiky vykazuje topiramát dlouhý plazmatický poločas, lineární

farmakokinetiku,

převážně

renální

clearance,

absenci

signifikantních

vazeb

bílkoviny

nedostatek klinicky relevantních aktivních metabolitů.

Topiramát není silným enzymovým induktorem, může být užíván bez ohledu na příjem potravy a

jeho plazmatické hladiny nemusejí být rutinně monitorovány. V klinických hodnoceních nebyl

prokázán konzistentní vztah mezi plazmatickými koncentracemi a účinností nebo nežádoucími

účinky.

Absorpce

Topiramát je rychle a dobře vstřebáván. Po perorálním podání dávky 100 mg dosáhne u zdravých

subjektů střední plazmatická koncentrace vrcholu (C

) 1,5 μg/ml během 2 až 3 hodin (t

Studium zbytkové radioaktivity v moči prokázalo, že průměrný rozsah absorpce 100mg perorální

dávky

C-topiramátu

představoval

nejméně

Příjem

potravy

neměl

biologickou

dostupnost topiramátu klinicky významný účinek.

Distribuce

Vazba na plazmatické bílkoviny představuje zpravidla 13 až 17 %. Na povrchu erytrocytů nebo v

erytrocytech

bylo

pozorováno

vazebné

místo

nízkou

kapacitou

topiramát,

které

saturovatelné při plazmatických koncentracích vyšších než 4 μg/ml. Distribuční objem se měnil v

opačném poměru k dávce. Průměrný zdánlivý distribuční objem se podařilo stanovit na 0,80 až

0,55 l/kg hmotnosti po jednotlivé dávce v rozpětí 100 až 1 200 mg. Byl zaznamenán vliv pohlaví

na distribuční objem. Hodnoty získané u žen představují přibližně 50 % hodnot mužů. To

pravděpodobně souvisí s vyšším podílem tělesného tuku u pacientek a nemá klinický význam.

Biotransformace

20/23

Topiramát

není

zdravých

dobrovolníků

extenzivně

metabolizován

(přibližně

z 20

pacientů léčených současně dalšími antiepileptiky patřícími ke známým enzymovým induktorům

se může metabolismus zvýšit až na 50 %. Celkem se podařilo izolovat šest metabolitů vzniklých

hydroxylací, hydrolýzou a glukuronidací, které byly izolovány, charakterizovány a identifikovány

v lidské plazmě, moči a stolici. Každý z nich představuje méně než 3 % celkové radioaktivity po

podání

C-topiramátu.

metabolity,

které

měly

zachovanou

podstatnou

část

struktury

topiramátu, byly zkoumány, avšak prokázaly nízkou nebo nulovou antiepileptickou účinnost.

Eliminace

U člověka představují hlavní eliminační cestu nezměněného topiramátu a jeho metabolitů ledviny

(nejméně 81 % dávky). Během čtyř dnů bylo do moče vyloučeno přibližně 66 % nezměněného

C-topiramátu. Při užívání 50 mg a 100 mg topiramátu dvakrát denně byla průměrná renální

clearance 18 ml/min u dávky 50 mg a 17 ml/min u dávky 100 mg. Byla zjištěna renální tubulární

reabsorpce topiramátu. Toto zjištění se opírá o výsledky předklinických studií s potkany, kterým

zároveň

topiramátem

podáván

probenecid,

což

významně

zvýšilo

renální

clearance

topiramátu. Všeobecně se plazmatická clearance u člověka pohybovala po perorálním podání

mezi 20 až 30 ml/min.

Linearita/nelinearita

Topiramát

vykazuje

různých

osob

malé

rozdíly

plazmatických

koncentracích,

jeho

farmakokinetika

proto

snadno

předvídatelná.

Farmakokinetika

topiramátu

lineární

plazmatickou clearance, která zůstává konstantní. Plocha pod křivkou plazmatické koncentrace se

zdravých

osob

jednorázovém

podání

topiramátu

perorálně

zvyšuje

proporcionálně s dávkou.

Pacienti

normálními

ledvinovými

funkcemi

potřebují

navození

rovnovážného

stavu

plazmatických koncentrací 4 až 8 dní. Průměrná C

po opakovaném podání dvakrát denně

perorálně v dávce 100 mg zdravým subjektům činí 6,76 μg/ml. Po opakovaném podání 50 a 100

mg topiramátu dvakrát denně činí průměrný eliminační poločas přibližně 21 hodin.

Užívání s jinými antiepileptiky

Opakované

podávání

topiramátu

denně

současně

fenytoinem

nebo

karbamazepinem zvyšuje plazmatické koncentrace topiramátu v závislosti na dávce.

Porucha funkce ledvin

Plazmatická a renální clearance topiramátu se snižují u pacientů se středně těžkou až těžkou

poruchou funkce ledvin (Cl

≤ 70 ml/min). U pacientů s poruchami funkce ledvin se proto

předpokládá vyšší rovnovážná plazmatická koncentrace než u jedinců s normální funkcí ledvin.

Pacienti s poruchou funkce ledvin budou navíc potřebovat delší dobu k dosažení rovnovážného

stavu po každé dávce. U pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin se

doporučuje polovina obvyklé úvodní a udržovací dávky.

Topiramát se z plazmy efektivně odstraňuje hemodialýzou. Prodloužená doba hemodialýzy může

způsobit pokles koncentrace topiramátu pod hladiny, které jsou nutné k udržení antiepileptického

účinku.

zabránilo

rychlému

poklesu

koncentrací

topiramátu

plazmě

během

hemodialýzy, může být nutná dodatečná dávka topiramátu. Při skutečné úpravě dávky je nutno

vzít v úvahu 1) dobu dialyzační periody, 2) míru clearance užitého dialyzačního systému a 3)

efektivní renální clearance topiramátu u dialyzovaného pacienta.

Porucha funkce jater

21/23

Plazmatická clearance topiramátu se průměrně snižuje o 26 % u pacientů se středně těžkou až

těžkou poruchou funkce jater. Proto je u pacientů s poruchou funkce jater nutno podávat

topiramát s opatrností.

Starší pacienti

U starších osob se plazmatická clearance topiramátu nemění, pokud však pacienti současně netrpí

ledvinovým onemocněním.

Pediatrická populace (farmakokinetika u dětí do 12 let)

Farmakokinetika topiramátu je u dětí, podobně jako u doplňkové léčby dospělých, lineární,

clearance nezávislá na dávce a rovnovážné plazmatické koncentrace rostou proporcionálně s

dávkou.

Děti

však

vykazují

vyšší

clearance

kratší

eliminační

poločas.

Proto

může

být

plazmatická koncentrace topiramátu téže dávky v mg/kg u dětí nižší než u dospělých. Stejně jako

dospělých

antiepileptika

působící

jako

induktory

jaterních

enzymů

snižují

rovnovážnou

plazmatickou koncentraci topiramátu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V neklinických studiích fertility nebyly u samců ani samic potkanů v dávkách až do 100

mg/kg/den pozorovány žádné vlivy na fertilitu, přestože maternální i paternální toxicita byla

pozorována již při dávkách 8 mg/kg/den.

V předklinických studiích se ukázalo, že topiramát měl u studovaných druhů (myši, potkani a

králíci) teratogenní účinek. U myší byly u dávky 500 mg/kg/den sníženy hmotnost plodů a

skeletální osifikace ve shodě s maternální toxicitou. Celkové počty malformací plodu u myší byly

zvýšeny pro všechny léčené skupiny (20, 100 a 500 mg/kg/den).

potkanů

byla

dávky

mg/kg/den

pozorována

dávce

závislá

maternální

embryo/fetální

toxicita

(snížení

hmotnosti

plodů

a/nebo

skeletální

osifikace),

dávky

mg/kg/den a vyšší měly teratogenní účinky (defekty končetin a prstů). U králíků byla na dávce

závislá

maternální toxicita

pozorována již

od dávky

mg/kg/den,

embryo/fetální

toxicita

(zvýšená úmrtnost) již od dávky 35 mg/kg/den a dávka 120 mg/kg/den měla teratogenní účinky

(malformace žeber a obratlů).

Teratogenní účinky pozorované u potkanů a králíků byly podobné účinkům pozorovaným u

inhibitorů karboanhydrázy, které nebyly spojeny s malformacemi u člověka. Účinky na růst byly

naznačeny také nižší porodní hmotností a hmotností během laktace u mláďat samic potkanů

léčených 20 nebo 100 mg/kg/den během březosti a laktace. U potkanů přestupoval topiramát

placentární bariéru.

U nedospělých potkanů vyústilo podávání topiramátu v dávce do 300 mg/kg/den během období

vývoje odpovídajícího dětství a dospívání v toxicitu podobnou toxicitě u dospělých jedinců

(snížení příjmu potravy se snížením přírůstku tělesné hmotnosti, centrolobulární hepatocelulární

hypertrofie). Nebyl pozorován relevantní účinek na růst dlouhých kostí (tibie) nebo minerální

kostní denzitu (femur), vývoj před odstavením, reprodukční vývoj, neurologický vývoj (včetně

hodnocení paměti a učení), páření a plodnost nebo hysterotomní parametry.

V souboru

in vitro

in vivo

testů na mutagenitu nevykázal topiramát genotoxický potenciál.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

22/23

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

monohydrát laktosy

mikrokrystalická celulosa 101

předbobtnalý škrob

sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A)

koloidní bezvodý oxid křemičitý

mastek

magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety:

Topiramate Neuraxpharm 50 mg:

hypromelosa 2910

makrogol 400

oxid titaničitý (E171)

žlutý oxid železitý (E172)

Topiramate Neuraxpharm 100 mg:

hypromelosa 2910

makrogol 400

oxid titaničitý (E171)

Topiramate Neuraxpharm 200 mg:

hypromelosa 2910

makrogol 400

oxid titaničitý (E171)

červený oxid železitý (E172)

žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Topiramate Neuraxpharm 50, 100 mg

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Topiramate Neuraxpharm 200 mg

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Al/Al blistr. Balení po 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 nebo 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

23/23

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

náměstí Republiky 1078/1

110 00 Praha 1 – Nové Město

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

50 mg:

21/534/16-C

100 mg:

21/535/16-C

200 mg:

21/536/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 12.7.2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

27. 11. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace