TOPAMAX

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TOPIRAMÁT (TOPIRAMATUM)
Dostupné s:
Janssen-Cilag s.r.o., Praha
ATC kód:
N03AX11
INN (Mezinárodní Name):
TOPIRAMATE (TOPIRAMATUM)
Dávkování:
15MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100; 28; 20; 60-FÓLIE, Obal na tablety
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TOPIRAMÁT
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 653/99-C
Datum autorizace:
2011-08-31
EAN kód:
8595006791417

Sp. zn. sukls437363/2018

a sp. zn. sukls228209/2019

P

říbalová informace: informace pro uživatele

Topamax 15 mg tvrdé tobolky

topiramatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je Topamax a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Topamax užívat

Jak se Topamax užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Topamax uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Topamax a k

čemu se používá

Topamax patří do skupiny léčiv nazývaných „antiepileptika“. Používá se:

samostatně pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 6 let věku

s jinými léčivými přípravky pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 2 let věku

k prevenci migrenózních bolestí hlavy u dospělých.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Topamax užívat

Neužívejte Topamax

jestliže jste alergický(á) na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

k prevenci migrény: jestliže jste těhotná nebo jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět a

nepoužíváte účinnou antikoncepci (další informace viz bod „Těhotenství a kojení“). Poraďte se

se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby

přípravkem Topamax.

Nejste-li si jistý(á), že se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem

dříve, než začnete Topamax užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Topamax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu

jste v minulosti měl(a) problémy s krví a tělními tekutinami (metabolická acidóza)

máte problémy s játry

máte problémy se zrakem, zejména glaukom (zelený zákal)

máte problémy s růstem

držíte dietu s vysokým obsahem tuků (ketogenní dieta)

užíváte přípravek Topamax k léčbě epilepsie a jste těhotná nebo jste ve věku, kdy můžete

otěhotnět (další informace viz bod „Těhotenství a kojení“).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete Topamax užívat.

Je důležité, abyste nepřestal(a) užívat přípravek bez předchozí porady s lékařem.

Poradit s lékařem se musíte i v případě, že byste měl(a) užívat jakýkoli léčivý přípravek obsahující

topiramát jiný než Topamax.

V průběhu léčby přípravkem Topamax můžete ubývat na váze, proto je při užívání tohoto přípravku

nutno pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. Ubýváte-li příliš na váze nebo dítě užívající přípravek

dostatečně nepřibývá, je nutno se poradit s lékařem.

U malého počtu osob léčených antiepileptiky jako je Topamax se vyskytly myšlenky na sebepoškození

nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli takové myšlenky vyskytnou, okamžitě vyhledejte lékaře.

Přípravek Topamax může ve vzácných případech způsobit vysoké koncentrace amoniaku v krvi

(zjištěné v krevních testech), které mohou vést ke změně fungování mozku, zvláště pokud je užívaný

společně s lékem nazývaným kyselina valproová nebo valproát sodný.

Protože se jedná o závažný stav, okamžitě informujte svého lékaře, pokud zpozorujete níže uvedené

příznaky (viz také bod 4 Možné nežádoucí účinky):

potíže s přemýšlením, zapamatováním si informací nebo řešením problémů

snížení bdělosti nebo vědomí

pocit velké ospalosti se snížením energie.

Při vyšších dávkách přípravku Topamax se může riziko vzniku těchto příznaků ještě zvýšit.

Další léčivé přípravky a Topamax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užívala(a) nebo které možná budete užívat. Topamax a některé další léčivé přípravky se mohou

vzájemně ovlivňovat. Někdy může být nutné upravit dávku některého z dalších léků, které užíváte,

nebo přípravku Topamax.

Zejména informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

jiné léčivé přípravky, které poškozují nebo omezují Vaše myšlení, soustředění nebo svalovou

koordinaci (např. léčivé přípravky tlumící centrální nervový systém jako jsou myorelaxancia –

přípravky uvolňující svaly a sedativa – utišující prostředky)

antikoncepční tablety. Topamax může snížit jejich účinek. Poraďte se se svým lékařem o

nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem

Topamax.

Informujte svého lékaře o změnách menstruačního krvácení během užívání antikoncepčních tablet a

přípravku Topamax.

Veďte si seznam léčivých přípravků, které užíváte. Ukažte tento seznam lékaři a lékárníkovi před

užíváním dalšího přípravku.

Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika,

risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid, amitriptylin,

propranolol, diltiazem, venlafaxin, flunarizin, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (rostlinný

přípravek užívaný k léčbě deprese), warfarin používaný k ředění krve.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete Topamax užívat.

Topamax s

jídlem a pitím

Topamax můžete užívat s potravou nebo bez ní. Během užívání přípravku Topamax pijte během dne

velké množství tekutin, abyste zabránil(a) vzniku ledvinových kamenů. Během užívání přípravku

Topamax byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholu.

Těhotenství

a

kojení

Prevence migrény

Přípravek Topamax může poškodit nenarozené dítě. Pokud jste těhotná, nesmíte užívat přípravek

Topamax. Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, a nepoužíváte účinnou antikoncepci, nesmíte

užívat přípravek Topamax k prevenci migrény. Poraďte se s lékařem o nejvhodnějším způsobu

antikoncepce a také o tom, zda je pro Vás přípravek Topamax vhodný. Před zahájením léčby

přípravkem Topamax je třeba provést těhotenský test.

Léčba epilepsie

Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, poraďte se s lékařem o dalších možnostech léčby místo

přípravku Topamax. Pokud lékař rozhodne, že budete užívat přípravek Topamax, musíte používat

účinnou antikoncepci. Poraďte se s lékařem o nejlepším způsobu antikoncepce, kterou budete používat

během léčby přípravkem Topamax. Před zahájením léčby přípravkem Topamax je třeba provést

těhotenský test.

Poraďte se s lékařem, pokud plánujete otěhotnět.

Podobně jako u ostatních antiepileptik hrozí v případě užívání přípravku Topamax riziko poškození

nenarozeného dítěte. Ujistěte se, že jsou Vám rizika a přínosy užívání přípravku Topamax k léčbě

epilepsie během těhotenství jasné.

Pokud užíváte přípravek Topamax během těhotenství, je u Vašeho dítěte vyšší riziko vrozených

vad, zejména rozštěp rtu (horního rtu) a rozštěp patra. Novorození chlapci také mohou mít

vrozenou vývojovou vadu penisu (rozštěp močové trubice na spodní straně penisu). Tyto vady

mohou vzniknout na počátku těhotenství, a to i dříve, než zjistíte, že jste těhotná.

Pokud užíváte přípravek Topamax během těhotenství, Vaše dítě může být menší, než se očekává

při narození. Pokud máte otázky týkající se tohoto rizika během těhotenství, poraďte se se svým

lékařem.

Mohou existovat jiné přípravky k léčbě Vašeho onemocnění, u kterých je riziko vrozených vad

nižší.

Informujte neprodleně svého lékaře, pokud otěhotníte během léčby přípravkem Topamax. Vy a

Váš lékař rozhodnete o tom, zda budete pokračovat v léčbě přípravkem Topamax během

těhotenství.

Kojení

Léčivá látka obsažená v přípravku Topamax (topiramát) přechází do lidského mléka. Účinky, které

byly pozorovány u kojených dětí léčených matek, zahrnovaly průjem, ospalost, podrážděnost a malý

přírůstek tělesné hmotnosti. Lékař s Vámi proto probere, zda nebudete kojit, nebo zda nebudete užívat

přípravek Topamax. Lékař zváží důležitost léčby pro matku oproti riziku pro dítě.

Matky, které během užívání přípravku Topamax kojí, musejí lékaři oznámit co nejdříve, pokud se

u dítěte objeví cokoli neobvyklého.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby přípravkem Topamax se mohou objevit závratě, únava a problémy se zrakem. Neřiďte

dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez předchozí porady s lékařem.

Topamax obsahuje sachar

óz

u

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Další složky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v tobolce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

J

ak se Topamax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař většinou zahájí léčbu nízkou dávkou přípravku Topamax a dávku bude pomalu zvyšovat,

dokud nebude nalezena nejvhodnější dávka.

Tvrdé tobolky přípravku Topamax se mohou polykat celé nebo lze tobolku otevřít a vysypat

obsah na čajovou lžičku jakéhokoli měkkého jídla. Příkladem jsou jablečné pyré, krém,

zmrzlina, kaše, pudink nebo jogurt. Po požití se okamžitě napijte, abyste se ujistil(a), že byla

spolknuta veškerá směs léku a potravy.

Držte tvrdou tobolku svisle tak, abyste mohl(a) přečíst slovo „TOP“.

Opatrně vytočte průhlednou část tobolky. Nejlepší je to udělat nad malým množstvím potravy,

na které obsah tobolky vysypete.

Vysypte celý obsah tobolky na lžičku s měkkým jídlem; dávejte při tom pozor, zda je do jídla

vysypán celý obsah.

Ujistěte se, že spolknete celou lžičku se směsí léku a potravy ihned. Vyhněte se kousání.

Okamžitě se napijte, abyste se ujistil(a), že spolknete veškerou směs.

Směs léku a potravy nikdy neskladujte pro další použití.

Topamax lze užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle. Během dne vypijte velké množství

tekutin, abyste během užívání přípravku Topamax zabránil(a) tvorbě ledvinových kamenů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Topamax, než jste měl(a)

Ihned vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou obal od léčivého přípravku.

Můžete se cítit ospalý(á), unavený(á) nebo mít sníženou pozornost, nedostatek koordinace, mít

obtíže s mluvením nebo soustředěním, mít dvojité nebo rozmazané vidění, cítit závratě kvůli

nízkému krevnímu tlaku, cítit se depresivně nebo neklidně, mít bolesti břicha nebo křeče

(záchvaty).

K předávkování může dojít, pokud spolu s přípravkem Topamax užíváte další léčivé přípravky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Topamax

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže je však již

téměř doba na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání jako obvykle.

Pokud jste zapomněl(a) užít dvě nebo více dávek, vyhledejte lékaře.

Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky v tutéž dobu), abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Topamax

Nepřestávejte tento přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit.

Rozhodne-li lékař o ukončení léčby tímto přípravkem, může snižovat dávku postupně během několika

dnů.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

N

eprodleně

o

znamte svému lékaři nebo vyhledejte lékařskou pomoc, vyskytnou

-li se u

Vás

následující nežádoucí účinky:

Velmi

časté (mohou postihnout více než 1 z

10

pacientů

)

Deprese (nová nebo zhoršení stávající).

Časté (mohou postihnout až 1 z

10

pacientů

)

Záchvaty (křeče);

Úzkost, podrážděnost, změny nálady, zmatenost, dezorientace;

Problémy s koncentrací, pomalé myšlení, ztráta paměti, problémy s pamětí (nové, náhlá změna

nebo zhoršení stávajících);

Ledvinové kameny, časté nebo bolestivé močení.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100

pacientů

)

Zvýšená kyselost krve (může způsobit problémy s dýcháním, včetně dušnosti, ztrátu chuti

k jídlu, nevolnost, zvracení, nadměrnou únavu a rychlý či nepravidelný tlukot srdce);

Snížené pocení nebo jeho ztráta (zejména u malých dětí, které jsou vystaveny vysokým

teplotám);

Myšlenky na vážné sebepoškození se, pokus o vážné sebepoškození;

Ztráta části zorného pole.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z

1 000

pacientů

)

Glaukom (zelený zákal) – blokáda tekutiny v oku způsobující zvýšený nitrooční tlak, bolest

nebo zhoršení zraku.

Potíže s přemýšlením, zapamatováním si informací nebo řešením problémů, snížení bdělosti

nebo vědomí, pocit velké ospalosti se snížením energie – to mohou být příznaky vysoké

koncentrace amoniaku v krvi (hyperamonemie), která může vést ke změně fungování mozku

(hyperamonemická encefalopatie).

Není známo (z

dostupných údajů

nelze

určit)

Zánět oka (uveitida) s příznaky, jako je zarudnutí oka, bolest, citlivost na světlo, slzení, vidění

malých teček nebo rozmazané vidění.

Další následující účinky, které jsou uvedeny níže, oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud

se stanou vážnými:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z

10

pacientů

)

Ucpaný nos, výtok z nosu, bolest v krku;

Brnění, bolest a/nebo necitlivost různých částí těla;

Ospalost, únava;

Závrať;

Nevolnost, průjem;

Úbytek tělesné hmotnosti.

Časté (mohou postihnout až 1 z

10

pacientů

)

Anemie (chudokrevnost = nízký počet červených krvinek);

Alergická reakce (jako kožní vyrážka, zčervenání, svědění, otok obličeje, kopřivka);

Ztráta chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu;

Agrese, pohybový neklid, zlost, neobvyklé chování;

Obtíže s usínáním nebo se spánkem;

Problémy s řečí nebo porucha řeči, nejasná řeč;

Nemotornost nebo nedostatek koordinace, pocit nejistoty při chůzi;

Snížení schopnosti provést běžné úkony;

Snížení nebo ztráta chuti, žádná chuť;

Mimovolní třes, rychlé nekontrolovatelné pohyby očí;

Porucha zraku jako dvojité nebo rozmazané vidění, zhoršení zraku, obtíže se zaostřením;

Pocit točení hlavy (vertigo), zvonění v uších, bolest ucha;

Dušnost;

Kašel

Krvácení z nosu;

Horečka, špatný pocit, slabost;

Zvracení, zácpa, bolest břicha nebo nepříjemný pocit v břiše, špatné zažívání, infekce žaludku

nebo střeva;

Sucho v ústech;

Vypadávání vlasů;

Svědění;

Bolest nebo otok kloubů, svalové stahy nebo záškuby, bolest svalů nebo slabost, bolest na hrudi;

Přírůstek tělesné hmotnosti.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100

pacientů

)

Snížení počtu krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavit krvácení), snížení počtu

bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci, snížení hladiny draslíku v krvi;

Zvýšení hladin jaterních enzymů, zvýšení počtu eosinofilů (typ bílých krvinek) v krvi;

Otok mízních uzlin na krku, v podpaží nebo rozkroku;

Zvýšení chuti k jídlu;

Povznesená nálada;

Slyšení, vidění nebo cítění věcí, které nejsou přítomny, závažná duševní porucha (psychóza);

Nevyjadřování a/nebo necítění emocí, neobvyklá podezíravost, návaly paniky;

Problémy se čtením, porucha řeči, problémy se psaním;

Neklid, nadměrná aktivita;

Pomalé myšlení, snížení vědomí nebo pohotovosti;

Omezené nebo pomalé pohyby těla, mimovolní nenormální opakující se pohyby svalů;

Mdloba;

Nenormální pocit při doteku, poškození hmatu;

Poškozený, změněný nebo žádný čich;

Neobvyklé pocity, které mohou předcházet migréně nebo určitému druhu záchvatu;

Suché oko, citlivost očí na světlo, škubání očních víček, nadměrná tvorba slz;

Snížení nebo ztráta sluchu, ztráta sluchu v jednom uchu;

Pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce, pocit bušení srdce v hrudi;

Nízký krevní tlak, nízký krevní tlak po postavení se (v důsledku toho mohou někteří lidé

užívající Topamax omdlévat, mít závratě nebo mohou omdlít při náhlém postavení nebo

posazení se);

Návaly horka, pocit tepla;

Pankreatitida (zánět slinivky břišní);

Nadměrná plynatost, pálení žáhy, pocit plného nebo nafouklého břicha;

Krvácení dásní, zvýšená tvorba slin, slinění, zapáchající dech;

Nadměrný příjem tekutin, žízeň;

Změna zbarvení pokožky;

Svalová ztuhlost, bolest boků;

Krev v moči, inkontinence (únik) moči, urgentní pocit na močení, bolest ve slabinách nebo

bolest ledvin;

Obtíže s dosažením a udržením erekce, sexuální porucha;

Příznaky podobné chřipce;

Studené prsty rukou a nohou;

Pocit opilosti;

Problémy s učením.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z

1 000

pacientů

)

Neobvykle povznesená nálada;

Ztráta vědomí;

Slepota na jedno oko, dočasná slepota, šeroslepost;

Tupozrakost;

Otok očí a okolo očí;

Necitlivost, brnění, změna zbarvení (do běla, modra a poté červena) prstů rukou a nohou při

vystavení chladu;

Zánět jater, selhání jater;

Stevens-Johnsonův syndrom, potenciálně život ohrožující stav, který se může projevit bolestí na

různých sliznicích (např. v ústech, nosu a očích), kožní vyrážkou, či puchýři;

Nenormální zápach kůže;

Nepříjemný pocit v horních a dolních končetinách;

Problémy s ledvinami;

Není známo (z

dostupných údajů

nelze

určit)

Makulopatie, onemocnění makuly, což je malé místo na sítnici, kde je nejintenzivnější vidění.

V případě změny nebo zhoršování zraku je nutno se poradit s lékařem.

Toxická epidermální nekrolýza, život ohrožující stav spojený se Stevens-Johnsonovým

syndromem (ale ještě závažnější), charakterizovaný rozšířením puchýřů a olupováním vrchních

vrstev kůže (viz vzácné nežádoucí účinky).

Dět

i

Nežádoucí účinky u dětí jsou většinou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u dospělých, ale

následující nežádoucí účinky mohou být pozorovány více u dětí než dospělých:

Problémy s koncentrací

Zvýšená hladina kyselin v krvi

Myšlenky na vážné sebepoškození

Únava

Zvýšená nebo snížená chuť k jídlu

Agrese, neobvyklé chování

Obtížné usínání a poruchy spánku

Pocit nestability při chůzi

Pacient se necítí dobře

Snížená hladina draslíku v krvi

Nevyjadřování a/nebo necítění emocí

Slzení

Pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u dětí, jsou:

Časté

(

mohou postihnout až 1 z

10

pacientů

)

Pocit točení hlavy (vertigo)

Zvracení

Horečka

Méně časté

(

mohou postihnout až

1 ze 100

pacientů

)

Zvýšení počtu eosinofilů (typ bílých krvinek) v krvi

Hyperaktivita

Pocit tepla

Problémy s učením

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

J

ak Topamax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru/lahvičce/krabičce.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byly tobolky chráněny před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Topamax obsahuje

Léčivou látkou je topiramatum (topiramát).

Jedna tvrdá tobolka přípravku Topamax obsahuje topiramatum 15 mg.

Pomocnými látkami přípravku Topamax jsou:

- zrněný cukr (kukuřičný škrob a sacharosa), povidon, acetát celulózy

- tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171)

- inkoust: černý inkoust [černý oxid železitý (E172), šelak a propylenglykol].

Jak Topamax

vypadá a co obsahuje toto balení

Tobolky 15 mg: tvrdé želatinové tobolky obsahující bílé až téměř bílé mikrogranule, spodní část bílá

neprůhledná s označením „15 mg“, vrchní část průhledná s označením „TOP“.

Neprůhledná plastová HDPE lahvička s bezpečnostním uzávěrem obsahující 20, 28, 60 nebo

100 tobolek s mikrogranulemi.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registr

aci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o

registraci

Janssen-Cilag s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

Janssen-Cilag S.p.A., Via C.Janssen, Borgo S. Michele, Latina, Itálie

DHL Supply Chain Italy S.p.A, Via C.Janssen, Borgo S. Michele, Latina, Itálie

(pouze pro Itálii)

McGregor Cory Limited, Middleton Close, Banbury, OXON, OX16 4RS, Velká Británie (pouze pro

Velkou Británii a Irsko)

Tento

léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Německo, Irsko, Itálie,

Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Velká Británie:

Topamax

Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko:

Topimax

Francie:

Epitomax

Řecko:

Topamac

Nizozemsko:

Topamax Sprinkle

Španělsko:

Topamax Dispersable

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 5. 9. 2019

1/23

Sp. zn. sukls437363/2018

a sp. zn. sukls228209/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Topamax 15 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje topiramatum 15 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: také obsahuje zrněný cukr, který má ne méně než 62,5 % a ne více

než 91,5 % sacharosy:

Jedna 15mg tobolka obsahuje mezi 28,1 a 41,2 mg sacharosy.

Jedna 15mg tobolka obsahuje méně než 23 mmol sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

15 mg: tvrdé želatinové tobolky velikosti 2 obsahující bílé až téměř bílé mikrogranule, spodní část bílá

neprůhledná s označením „15 mg“, vrchní část průhledná s označením „TOP“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Monoterapie dospělých, dospívajících a dětí od 6 let věku s parciálními epileptickými záchvaty se

sekundární generalizací nebo bez ní a s primárními generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty.

Doplňková terapie dětí od 2 let věku, dospělých a dospívajících s parciálními epileptickými záchvaty

se sekundární generalizací nebo bez ní nebo primárními generalizovanými tonicko-klonickými

záchvaty a léčba záchvatů spojených s Lennox-Gastautovým syndromem.

Topiramát je po důkladném zvážení jiných možných léčebných postupů určen k profylaxi

migrenózních bolestí hlavy u dospělých. Topiramát není určen k akutní léčbě.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučuje se zahájit léčbu nízkými dávkami s následnou titrací na účinnou dávku. Dávka a titrace se

řídí klinickou odpovědí.

K optimalizaci léčby přípravkem Topamax není nutné monitorovat plazmatické koncentrace

topiramátu. Ve vzácných případech, při doplnění topiramátu k fenytoinu, může být k docílení

optimální klinické odezvy zapotřebí upravit dávkování fenytoinu. Přidání nebo vysazení fenytoinu a

2/23

karbamazepinu při doplňkové léčbě přípravkem Topamax může vyžadovat úpravu dávkování

přípravku Topamax.

Aby se minimalizovaly případné záchvaty nebo zvýšení jejich frekvence, je nutné u pacientů

s anamnézou záchvatů nebo epilepsie, stejně jako u pacientů bez této anamnézy, vysazovat

antiepileptika včetně topiramátu postupně. V klinických studiích u dospělých byly denní dávky

snižovány v týdenních intervalech: u dospělých epileptických pacientů o 50 – 100 mg, v profylaxi

migrény, kde byl topiramát podáván dospělým až do dávek 100 mg/den, o 25 – 50 mg.

V pediatrických klinických studiích byl topiramát vysazován postupně během období 2 – 8 týdnů.

Monoterapie epilepsie

Všeobecně

Při vysazování současně užívaných antiepileptik k docílení monoterapie topiramátem je nutno brát

v úvahu možné ovlivnění úrovně kontroly záchvatů. Není-li z hlediska bezpečnosti užívání nutné

vysadit současně podávané antiepileptikum neprodleně, doporučuje se postupné vysazování přibližně

třetiny dávky současně podávaného antiepileptika každý 2. týden.

Při vysazení enzymových induktorů dochází ke zvýšení plazmatických hladin topiramátu. Jsou-li pro

to klinické důvody, může být nutné dávkování přípravku Topamax (topiramát) snížit.

Dospělí

Dávka a titrace se řídí klinickou odpovědí. Titrace by měla být zahájena dávkou 25 mg na noc po dobu

1 týdne. Dávka by poté měla být zvyšována v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 25 nebo

50 mg/den a podávána rozděleně ve dvou dávkách. Pokud pacient není schopen titrační režim snášet,

mohou být sníženy přírůstky dávky nebo prodlouženy intervaly mezi navyšováním dávky.

Doporučená úvodní dávka topiramátu při monoterapii činí pro dospělé 100 mg/den až 200 mg/den

podaných rozděleně ve 2 dílčích dávkách. Maximální doporučená dávka činí 500 mg/den ve 2 dílčích

dávkách. Někteří pacienti s refrakterními formami epilepsie tolerovali monoterapii v denní dávce

1 000 mg topiramátu. Dávkovací schéma platí pro všechny dospělé osoby včetně starších, které netrpí

ledvinovými poruchami.

Pediatrická

populace (děti od 6

let věku)

Dávka a rychlost titrace u dětí se řídí klinickou odpovědí. Léčba dětí ve věku 6 let a starších by měla

být zahájena dávkou 0,5 až 1 mg/kg na noc po dobu prvního týdne. Dávkování by mělo být poté

zvyšováno v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 0,5 – 1 mg/kg/den, a dávka má být

podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Pokud dítě není schopno titrační režim tolerovat, mohou

být sníženy přírůstky dávky nebo prodlouženy intervaly mezi navyšováním dávky.

Doporučená úvodní dávka topiramátu při monoterapii u dětí ve věku od 6 let je 100 mg/den

v závislosti na klinické odpovědi (tj. u dětí ve věku 6 – 16 let přibližně 2,0 mg/kg/den).

Doplňková léčba epilepsie (parciální epileptické záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní,

primární generalizované tonicko-klonické záchvaty nebo záchvaty spojené s Lennox-Gastautovým

syndromem)

Dospělí

Léčba by měla být zahájena dávkou 25 – 50 mg na noc po dobu jednoho týdne. Bylo hlášeno použití

nižších úvodních dávek, které však nebylo systematicky studováno. Dávka by měla být následně

zvyšována v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 25 – 50 mg/den a podávána rozděleně ve

dvou dílčích dávkách. U některých pacientů je dosaženo účinnosti i při dávkování jednou denně.

V klinických studiích doplňkové léčby činila minimální účinná dávka 200 mg. Obvyklou denní dávku

představuje 200 – 400 mg, podávaných rozděleně ve dvou dílčích dávkách.

3/23

Dávkovací schéma platí pro všechny dospělé osoby včetně starších, které netrpí ledvinovými

poruchami (viz bod 4.4).

Pediatrická

populace (děti od 2

let věku)

Doporučená celková denní dávka přípravku Topamax (topiramatum) při doplňkové léčbě činí

přibližně 5 až 9 mg/kg/den, podávaných rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Titrace by měla být

zahájena první týden dávkou 25 mg na noc (nebo nižší, v rozmezí 1 až 3 mg/kg/den). Poté by měla být

dávka zvyšována v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 1 až 3 mg/kg/den (ve dvou dílčích

dávkách) až do dosažení optimální klinické odpovědi.

Ověřené denní dávky do 30 mg/kg byly obecně dobře tolerovány.

Migréna

Dospělí

Doporučená celková denní dávka topiramátu v profylaxi migrenózních bolestí hlavy je 100 mg/den,

podávaných rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Titrace by měla být zahájena dávkou 25 mg na noc po

dobu jednoho týdne. Dávka by měla být dále zvyšována v týdenních intervalech o 25 mg/den. Pokud

pacient není schopen titrační režim tolerovat, mohou být prodlouženy intervaly mezi navyšováním

dávky.

Někteří pacienti byli úspěšně léčeni celkovou denní dávkou 50 mg/den. Pacienti užívali celkovou

denní dávku až do 200 mg/den. Tato dávka může být sice u některých pacientů přínosná, kvůli

zvýšenému výskytu nežádoucích účinků je však nutná opatrnost.

Pediatrická

populace

Kvůli nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti není Topamax (topiramát) doporučen k léčbě

nebo prevenci migrény u dětí.

Všeobecná dávkovací doporučení pro přípravek Topamax u zvláštních skupin pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin (Cl

≤ 70 ml/min) dochází ke snížení plazmatické i renální

clearance topiramátu, a je proto nutno jej podávat opatrně. U pacientů s prokázanou poruchou funkce

ledvin může být prodloužena doba do dosažení rovnovážného stavu při každé dávce. Doporučuje se

polovina obvyklé úvodní a udržovací dávky (viz bod 5.2).

Topiramát je z plazmy odstraňován hemodialýzou. U pacientů s konečným stádiem selháním ledvin je

proto v den dialýzy nutné podat dodatečnou dávku přípravku Topamax, která se rovná přibližně

polovině denní dávky. Dodatečnou dávku je nutno podávat rozděleně, na začátku a po ukončení

hemodialýzy. Dodatečná dávka se může lišit v závislosti na vlastnostech použitého dialyzačního

přístroje (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce jater je nutno topiramát podávat

opatrně, protože jeho clearance je snížena.

Starší pacienti

U starších pacientů s nedotčenou funkcí ledvin není nutná úprava dávkování.

Způsob podání

Topamax k perorálnímu podání je k dispozici ve formě potahovaných tablet a tvrdých tobolek.

Potahované tablety se nedoporučuje dělit. Tvrdé tobolky jsou určeny pacientům, kteří nemohou

polykat tablety, např. dětem a starším osobám.

4/23

Tvrdé tobolky přípravku Topamax mohou být polknuty vcelku nebo může být tobolka opatrně

otevřena a její obsah nasypán na malé množství (odpovídající čajové lžičce) měkké stravy. Tato směs

léčivého přípravku a potravy musí být spolknuta naráz, bez žvýkání. Nesmí se uchovávat k dalšímu

užití.

Topamax lze užívat bez ohledu na příjem potravy.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Profylaxe migrény v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, pokud neužívají vysoce účinnou formu

antikoncepce.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V situacích, kdy je z lékařského hlediska požadováno rychlé vysazení topiramátu, se doporučuje

příslušné monitorování (viz bod 4.2).

Podobně jako u jiných antiepileptik se při užívání topiramátu může u některých pacientů objevit

zvýšená frekvence záchvatů nebo nový typ záchvatů. Tento výskyt může být důsledkem předávkování,

snížení plazmatických koncentrací současně užívaných antiepileptik, vývoje onemocnění nebo

paradoxního účinku.

V průběhu léčby topiramátem je velice důležitý adekvátní příjem tekutin. Hydratace může snížit riziko

nefrolitiázy (viz níže). Dostatečná hydratace před a v průběhu činností, jako je cvičení nebo vystavení

se vysokým teplotám, může snížit riziko nežádoucích účinků spojených s horkem (viz bod 4.8).

Ženy ve fertilním věku

Pokud

je topiramát podáván těhotným ženám, může způsobit poškození plodu a růstovou

retardaci

plodu (malý vzrůst vzhledem ke gestačnímu věku a nízkou porodní hmotnost). Údaje z

těhotenského registru North American Antiepileptic Drug u těhotných žen prokázaly průměrně

3krát vyšší prevalenci závažných kongenitálních malformací (4,3 %) při monoterapii

topiramátem v

porovnání s referenční skupinou bez antiepileptik (1,4 %). Údaje z dalších studií

navíc naznačují, že

kombinovaná antiepileptická léčba představuje vyšší riziko teratogenních

účinků než monoterapie.

Před zahájením léčby topiramátem se má u žen ve fertilním věku provést těhotenský test a doporučit

vysoce účinnou formu antikoncepce (viz bod 4.5). Pacientky mají být plně informovány o riziku

souvisejícím s užíváním topiramátu během těhotenství (viz body 4.3 a 4.6).

Oligohidróza

V souvislosti s užíváním topiramátu byla hlášena oligohidróza (snížené pocení). Snížené pocení a

hypertermie (zvýšení tělesné teploty) se mohou vyskytnout zejména u dětí vystavených vysoké okolní

teplotě.

Poruchy nálady/deprese

V průběhu léčby topiramátem byla zjištěna zvýšená incidence poruch nálady a deprese.

Sebevražda/sebevražedné myšlenky

U pacientů léčených antiepileptiky v různých indikacích byly hlášeny sebevražedné myšlenky a

chování. Metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií antiepileptik

ukázala malé zvýšení rizika sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování. Mechanismus

tohoto rizika není znám a dostupné údaje nevylučují možnost zvýšeného rizika u topiramátu.

5/23

Ve dvojitě zaslepených klinických studiích se příhody spojené se sebevraždou (sebevražedné

myšlenky, sebevražedné pokusy a sebevražda) vyskytovaly u pacientů léčených topiramátem

s frekvencí 0,5 % (46 z 8 652 pacientů), tj. s téměř 3krát vyšší incidencí než u pacientů, kterým bylo

podáváno placebo (0,2 %; 8 ze 4 045 pacientů).

Pacienty je proto nutno monitorovat s ohledem na výskyt známek sebevražedných myšlenek a chování

a zvážit vhodnou léčbu. Pacienty (a jejich ošetřovatele) je nutno poučit, aby v případě výskytu

sebevražedných myšlenek nebo chování vyhledali lékařskou pomoc.

Nefrolitiáza

U některých pacientů, zejména s predispozicí k nefrolitiáze, může být zvýšeno riziko tvorby

ledvinových kamenů a rozvoje doprovodných příznaků např. ledvinové koliky, bolesti ledvin nebo

slabin.

K rizikovým faktorům nefrolitiázy patří nefrolitiáza v anamnéze, rodinná anamnéza nefrolitiázy a

hyperkalciurie (viz níže - Metabolická acidóza). Žádný z nich však neznamená jistou predikci tvorby

kamenů během léčby topiramátem. Zvýšené riziko se týká zejména pacientů, kteří užívají ještě další

léčivé přípravky spojené s nefrolitiázou.

Snížená funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin (CL

≤ 70 ml/min) je nutno podávat topiramát s opatrností,

protože plazmatická i renální clearance topiramátu jsou sníženy. Doporučení pro dávkování u pacientů

s poruchou funkce ledvin jsou uvedena v bodu 4.2.

Snížené jaterní funkce

U pacientů s poruchami funkce jater je zapotřebí topiramát podávat s opatrností vzhledem k možnosti

snížení clearance topiramátu.

Akutní myopie a sekundární glaukom s uzavřeným úhlem

U pacientů léčených topiramátem byl hlášen syndrom akutní myopie provázené sekundárním

glaukomem s uzavřeným úhlem. K symptomům patří náhlé snížení zrakové ostrosti a/nebo bolest očí.

Oftalmologické nálezy mohou zahrnovat myopii, změlčení přední komory oční, hyperemii (zarudnutí

oka) a zvýšení nitroočního tlaku. Mydriáza může nebo nemusí být přítomna. Tento syndrom zřejmě

souvisí se supraciliární efuzí a výsledným posunutím čočky a duhovky směrem dopředu, čímž dochází

ke vzniku sekundárního glaukomu s uzavřeným úhlem. Příznaky se obvykle dostaví do 1 měsíce po

zahájení léčby topiramátem. Na rozdíl od primárního glaukomu s uzavřeným úhlem, který je vzácný

u lidí mladších 40 let, byl sekundární glaukom s uzavřeným úhlem v souvislosti s léčbou topiramátem

hlášen u pediatrických i dospělých pacientů. Léčba spočívá v co nejrychlejším ukončení podávání

topiramátu ošetřujícím lékařem a v zavedení příslušných opatření ke snížení nitroočního tlaku. Tato

opatření většinou vedou ke snížení nitroočního tlaku.

Zvýšený nitrooční tlak jakékoli etiologie, není-li léčen, může mít závažné následky včetně trvalé ztráty

zraku.

U pacientů s poruchou zraku v anamnéze je třeba rozhodnout, zda je léčba topiramátem vhodná.

Vady zorného pole

U pacientů užívajících topiramát byly hlášeny vady zorného pole, které nesouvisely se zvýšeným

nitrooční tlakem. V klinických hodnoceních byla většina těchto příhod vratná po vysazení topiramátu.

Jestliže se kdykoli během léčby topiramátem objeví vady v zorném poli, je třeba zvážit ukončení

léčby tímto léčivým přípravkem.

6/23

Metabolická acidóza

S léčbou topiramátem souvisí hyperchloremická metabolická acidóza bez aniontové mezery

(tj. snížení sérového bikarbonátu pod normální referenční rozmezí při absenci respirační alkalózy).

Toto snížení sérového bikarbonátu je způsobeno inhibičním účinkem topiramátu na renální

karboanhydrázu. Obecně dochází ke snížení bikarbonátu v časném stadiu léčby, může se však objevit

kdykoli v jejím průběhu. Tato snížení jsou obvykle mírná až středně závažná (průměrné snížení

o 4 mmol/l u dávky 100 mg/den nebo vyšší u dospělých a při podání přibližně 6 mg/kg/den

u pediatrických pacientů). Vzácně může u pacientů dojít ke snížení na hodnoty nižší než 10 mmol/l.

Stavy nebo terapie, které predisponují k acidóze (např. ledvinové choroby, závažné respirační

poruchy, status epilepticus, průjem, chirurgické výkony, ketogenní dieta nebo některé léčivé

přípravky) mohou potencovat účinek topiramátu na snížení bikarbonátu.

Chronická, neléčená metabolická acidóza zvyšuje riziko nefrolitiázy a nefrokalcinózy a může

potenciálně vést k osteopenii (viz výše - Nefrolitiáza).

Chronická metabolická acidóza může u pediatrických pacientů snižovat rychlost růstu. Účinek

topiramátu na další kostní defekty nebyl v pediatrické ani dospělé populaci systematicky studován.

V závislosti na základním onemocnění se při léčbě topiramátem doporučuje příslušné vyšetření včetně

hladin bikarbonátu v séru. Jsou-li přítomny známky nebo příznaky ukazující na metabolickou acidózu

(např. Kassmaulovo hluboké dýchání, dyspnoe, anorexie, nevolnost, zvracení, nadměrná únava,

tachykardie nebo arytmie), doporučuje se vyšetření hladin bikarbonátu v séru. Při rozvoji a přetrvávání

metabolické acidózy je zapotřebí zvážit snížení dávky nebo vysazení topiramátu (postupným

snižováním dávky).

Topiramát je nutno užívat s opatrností u pacientů se sklonem k metabolické acidóze nebo u pacientů

léčených přípravky, které mohou metabolickou acidózu vyvolávat.

Porucha kognitivních funkcí

Kognitivní porucha u epilepsie je multifaktoriální a může být způsobena buď základní etiologií,

epilepsií nebo antiepileptickou léčbou. V literatuře byly popsány případy poruchy kognitivních funkcí

u dospělých léčených topiramátem, které vyžadovaly snížení dávky nebo ukončení léčby. Studie

týkající se kognitivních vlivů u dětí léčených topiramátem jsou však nedostatečné a jeho vliv v této

oblasti je nutno dále objasnit.

Hyperamonemie a encefalopatie

Během léčby topiramátem byly hlášeny případy hyperamonemie s projevy nebo bez projevů

encefalopatie (viz bod 4.8). Riziko hyperamonemie se u topiramátu jeví jako závislé na dávce.

Hyperamonemie byla hlášena častěji, pokud byl topiramát užíván současně s kyselinou valproovou

(viz bod 4.5).

U pacientů, u kterých dojde ke vzniku nevysvětlitelné letargie nebo změně mentálního stavu

související s monoterapií nebo přídavnou terapií topiramátem, je doporučeno zvážit

hyperamonemickou encefalopatii a stanovit sérové hladiny amoniaku.

Nutriční doplněk

U některých pacientů může během léčby topiramátem dojít ke snižování tělesné hmotnosti.

Doporučuje se, aby u pacientů léčených topiramátem byl úbytek tělesné hmotnosti monitorován.

Pacientům se snižující se hmotností během užívání topiramátu může být podán dietní doplněk nebo

zvýšen příjem potravy.

7/23

Intolerance sacharosy

Topamax obsahuje sacharosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy,

malabsorpcí glukosy a galaktosy nebo se sacharaso-izomaltázové deficienci nemají tento přípravek

užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv přípravku Topamax na jiná antiepileptika

Kombinace přípravku Topamax s jinými antiepileptiky (fenytoin, karbamazepin, kyselina valproová,

fenobarbital, primidon) nevedla ke změnám plazmatických koncentrací v rovnovážném stavu

s výjimkou ojedinělých případů, kdy může přidání přípravku Topamax k fenytoinu navodit zvýšení

plazmatických koncentrací fenytoinu. Příčinou je možná inhibice specifické polymorfní izoformy

enzymu cytochromu P450 (CYP2C19). U každého pacienta léčeného fenytoinem by proto při

klinických projevech nebo příznacích toxicity měly být monitorovány hladiny fenytoinu.

Hodnocení farmakokinetických interakcí u pacientů trpících epilepsií potvrzuje, že přidání topiramátu

v dávkách 100 - 400 mg/den k léčbě lamotriginem neovlivňuje plazmatické koncentrace lamotriginu

v rovnovážném stavu. Rovněž během vysazování nebo po ukončení léčby lamotriginem (průměrná

dávka 327 mg/den) nedošlo k žádným změnám plazmatických koncentrací topiramátu v rovnovážném

stavu.

Topiramát inhibuje enzym CYP2C19 a může interferovat s jinými látkami, které jsou metabolizovány

tímto enzymem (např. diazepam, imipramin, moklobemid, proguanil, omeprazol).

Vliv jiných antiepileptik na Topamax

Fenytoin a karbamazepin snižují plazmatické koncentrace topiramátu. Jejich nasazení nebo vysazení

při léčbě přípravkem Topamax může vyžadovat úpravu dávky topiramátu. Ta se stanoví titrací dávky

až k dosažení klinické odpovědi. Nasazení nebo vysazení kyseliny valproové nevede ke klinicky

významným změnám plazmatických koncentrací přípravku Topamax, úprava dávkování přípravku

Topamax tedy není nutná. Interakce shrnuje následující tabulka:

Současně podávané antiepileptikum

Koncentrace

antiepileptika

Koncentrace

přípravku Topamax

Fenytoin



Karbamazepin

Kyselina valproová

Lamotrigin

Fenobarbital

Primidon

= bez účinku na plazmatickou koncentraci (změny ≤ 15 %)



= v jednotlivých případech zvýšení plazmatické koncentrace

= pokles plazmatické koncentrace

NS = nebylo studováno

Další lékové interakce

Digoxin

Ve studii s jednorázovým podáním bylo při současném podání přípravku Topamax zjištěno snížení

plochy pod křivkou (AUC) sérové koncentrace digoxinu o 12 %. Klinický význam tohoto pozorování

8/23

není prozatím zřejmý. Je-li Topamax nasazován nebo vysazován u pacientů léčených digoxinem, je

nutné věnovat náležitou pozornost rutinnímu monitorování sérových hladin digoxinu.

Centrálně tlumivé látky

Současné užívání přípravku Topamax a alkoholu nebo jiných centrálně tlumivých přípravků nebylo

v klinických studiích hodnoceno. Současné užívání přípravku Topamax s alkoholem nebo jinými

centrálně tlumícími přípravky se nedoporučuje.

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

Při podávání topiramátu s třezalkou tečkovanou může dojít ke snížení plazmatických koncentrací

vedoucímu ke ztrátě účinnosti. Klinické studie posuzující tuto potenciální interakci nebyly provedeny.

Perorální antikoncepce

Ve farmakokinetické studii u zdravých dobrovolníků, která byla zaměřena na interakce perorálního

antikoncepčního přípravku obsahujícího 1 mg norethisteronu (NET) a 35 μg ethinylestradiolu (EE) se

současně užívaným přípravkem Topamax v dávkách od 50 do 200 mg/den při absenci další medikace,

nedošlo ke statisticky významným změnám plochy pod křivkou (AUC) žádné komponenty

perorálního antikoncepčního přípravku. V jiné studii došlo ke statisticky významnému snížení

expozice EE při podávání dávek 200, 400 a 800 mg/den (o 18 %, 21 %, resp. 30 %) jako doplňkové

léčby epilepsie u pacientek užívajících kyselinu valproovou. Ani v jedné studii Topamax (v dávkách

50 až 200 mg/den u zdravých dobrovolnic a 200 až 800 mg/den u pacientek s epilepsií) významně

neovlivnil expozici NET. U pacientek s epilepsií bylo (při dávkách 200 – 800 mg/den) pozorováno na

dávce závislé snížení expozice EE, u zdravých dobrovolnic však toto na dávce závislé snížení

expozice EE (při dávkách 50 – 200 mg/den) pozorováno nebylo. Klinický význam těchto změn není

znám. U pacientek užívajících kombinovanou hormonální antikoncepci zároveň s přípravkem

Topamax je zapotřebí počítat s možností snížení antikoncepční účinnosti a zvýšení možnosti výskytu

intermenstruačního krvácení. Pacientky užívající antikoncepci obsahující estrogeny je zapotřebí

vyzvat k hlášení jakýchkoli změn menstruačního krvácení. Antikoncepční účinnost může být snížena i

při absenci intermenstruačního krvácení.

Lithium

U zdravých dobrovolníků bylo pozorováno snížení (18 % AUC) systémové expozice lithia při

současném podání topiramátu 200 mg/den. U pacientů s bipolární poruchou nebyla při léčbě

topiramátem v dávkách 200 mg/den ovlivněna farmakokinetika lithia, bylo však pozorováno zvýšení

systémové expozice (26 % AUC) po podání topiramátu v dávkách do 600 mg/den. Hladiny lithia by

měly být při současném podávání s topiramátem monitorovány.

Risperidon

Studie lékových interakcí při jednorázovém podání zdravým dobrovolníkům a opakovaném podání

pacientům s bipolární poruchou prokázala podobné výsledky. Při současném podání s topiramátem ve

zvyšujících se dávkách 100, 250 a 400 mg/den došlo ke snížení systémové expozice risperidonu

(podávaného v dávkách v rozmezí od 1 do 6 mg/den) (16 % a 33 % pro AUC v rovnovážném stavu při

podávání dávek 250 a 400 mg/den). Rozdíly v AUC pro celkovou účinnou frakci nebyly u léčby

samotným risperidonem a kombinovanou léčbou s topiramátem statisticky významné. Byla

pozorována minimální změna farmakokinetiky celkové účinné frakce (risperidonu a

9-hydroxyrisperidonu) a nebyla pozorována žádná změna 9-hydroxyrisperidonu. Nedošlo

k významným změnám v systémové expozici celkové účinné frakce risperidonu ani topiramátu. Byl-li

topiramát přidán ke stávající léčbě risperidonem (1 – 6 mg/den), byly nežádoucí účinky hlášeny častěji

(90 % oproti 54 %) než před přidáním topiramátu (250 – 400 mg/den). Nejčastěji hlášenými

nežádoucími účinky při přidání topiramátu k léčbě risperidonem byly somnolence (27 %, resp. 12 %),

parestézie (22 %, resp. 0 %) a nevolnost (18 %, resp. 9 %).

9/23

Hydrochlorothiazid (HCTZ)

V interakční studii u zdravých dobrovolníků byla sledována farmakokinetika HCTZ (25 mg každých

24 hod) a topiramátu (96 mg každých 12 hod) v rovnovážném stavu po samostatném i při současném

podání. Při přidání HCTZ k topiramátu došlo ke zvýšení C

topiramátu o 27 % a ke zvýšení AUC

o 29 %. Klinický význam této změny není znám. Přidání HCTZ k léčbě topiramátem může vyžadovat

úpravu dávkování topiramátu. Farmakokinetika HCTZ v rovnovážném stavu nebyla současným

podáním topiramátu významně ovlivněna. Klinické laboratorní výsledky ukazují na snížení sérové

hladiny draslíku po podání topiramátu nebo HCTZ, které bylo vyšší při současném podání HCTZ a

topiramátu.

Metformin

V interakční studii u zdravých dobrovolníků byla sledována farmakokinetika metforminu a topiramátu

v rovnovážném stavu po podání metforminu samostatně i v kombinaci s topiramátem. Z výsledků této

studie vyplývá, že při současném podání metforminu a topiramátu byla střední C

metforminu

zvýšena o 18 % a střední AUC

0-12hod

o 25 %, zatímco střední CL/F byla snížena o 20 %. Topiramát

neovlivňoval t

metforminu. Klinický význam účinku topiramátu na farmakokinetiku metforminu

není zřejmý. Perorální plazmatická clearance topiramátu se při současném podání metforminu zdá být

snížena. Rozsah změny clearance není znám. Klinický význam účinku metforminu na farmakokinetiku

topiramátu není zřejmý.

Pokud je v průběhu léčby metforminem zahájena nebo ukončena léčba přípravkem Topamax, je

zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost rutinním kontrolám kompenzace diabetu.

Pioglitazon

V interakční studii u zdravých dobrovolníků byla sledována farmakokinetika pioglitazonu a

topiramátu v rovnovážném stavu po podání pioglitazonu samostatně i v kombinaci s topiramátem.

Bylo shledáno 15% snížení AUC

τ,ss

pioglitazonu bez ovlivnění C

max,ss

. Tento údaj nebyl statisticky

významný. Dále bylo zaznamenáno 13% a 16% snížení C

max,ss

a AUC

τ,ss

aktivního hydroxy-metabolitu

a 60% snížení C

max,ss

a AUC

τ,ss

aktivního keto-metabolitu. Klinický význam těchto výsledků není

znám. Je-li Topamax přidáván k léčbě pioglitazonem nebo pioglitazon k léčbě přípravkem Topamax,

je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost rutinním kontrolám kompenzace diabetu.

Glibenklamid

V interakční studii u pacientů s diabetem typu 2 byla hodnocena farmakokinetika glibenklamidu

(5 mg/den) v rovnovážném stavu podávaného samostatně a současně s topiramátem (150 mg/den). Při

současném podávání s topiramátem došlo k 25% snížení AUC

glibenklamidu. Systémová expozice

aktivnímu metabolitu 4-trans-hydroxy-glibenklamidu (M1) byla snížena o 13 % a 3-cis-hydroxy-

glibenklamidu (M2) o 15 %. Farmakokinetika topiramátu v rovnovážném stavu nebyla současným

podáním glibenklamidu ovlivněna.

Pokud je léčba topiramátem doplněna glibenklamidem nebo naopak, je zapotřebí věnovat zvýšenou

pozornost rutinním kontrolám kompenzace diabetu.

Další formy interakcí

Léky predisponující k

nefrolitiáze

Topamax může v kombinaci s jinými přípravky s predispozicí k nefrolitiáze toto riziko dále zvýšit. Při

užívání přípravku Topamax by proto uvedené přípravky měly být vysazeny, neboť mohou navodit

příhodné prostředí pro zvýšenou tvorbu ledvinových kamenů.

Kyselina valproová

Současné podávání topiramátu a kyseliny valproové bylo u pacientů, kteří snášeli oba léčivé přípravky

jednotlivě, spojováno s hyperamonemií s projevy nebo bez projevů encefalopatie. Ve většině případů

10/23

známky a příznaky vymizely s vysazením jednoho z léčivých přípravků (viz bod 4.4 a bod 4.8) . Tento

nežádoucí účinek nepatří k farmakokinetickým interakcím.

Hypotermie, definovaná jako mimovolný pokles tělesné teploty < 35 ºC, byla hlášena v souvislosti se

současným užíváním topiramátu a kyseliny valproové jak s přítomností hyperamonemie tak bez

hyperamonemie. K tomuto nežádoucímu účinku může u pacientů užívajících současně topiramát a

valproát dojít po zahájení léčby topiramátem nebo po zvýšení denní dávky topiramátu.

Warfarin

U pacientů léčených topiramátem v kombinaci s warfarinem bylo hlášeno zkrácení protrombinového

času/mezinárodního normalizovaného poměru (PT/INR). Proto je u pacientů léčených současně

topiramátem a warfarinem nutno pečlivě sledovat INR.

Další farmakokinetické studie lékových interakcí

Byly provedeny klinické studie k ověření možných farmakokinetických lékových interakcí mezi

topiramátem a jinými léčivy. Změny C

a AUC jako výsledek interakcí jsou shrnuty níže. Druhý

sloupec (koncentrace současně podaného léčiva) uvádí, jak se změní koncentrace současně

podávaného léčiva uvedeného v prvním sloupci po přidání topiramátu. Třetí sloupec (koncentrace

topiramátu) uvádí vliv současně podaného léčiva uvedeného v prvním sloupci na koncentraci

topiramátu.

Shrnutí výsledků dalších farmakokinetických hodnocení lékových interakcí

Současně podávané léčivo

Koncentrace současně

podávaného léčiva

a

Koncentrace

topiramátu

a

Amitriptylin

20% zvýšení C

a AUC

metabolitu nortriptylinu

Dihydroergotamin

(perorální a subkutánní)

Haloperidol

31% zvýšení AUC

redukovaného metabolitu

Propranolol

17% zvýšení C

u 4-OH

propranololu (topiramát

50 mg/12 hod)

9% a 16% zvýšení C

9% a 17% zvýšení AUC

(40, resp. 80 mg

propranololu/12 hod)

Sumatriptan (perorální a

subkutánní)

Pizotifen

Diltiazem

25% snížení AUC diltiazemu

a 18% snížení DEA a

DEM*

20% zvýšení AUC

Venlafaxin

Flunarizin

16% zvýšení AUC

(topiramát 50 mg/12 hod)

Hodnoty v % jsou průměrné změny C

nebo AUC u monoterapie

= žádný účinek na C

a AUC (

15% změna) původního léčiva

NS = nebylo studováno

*DEA = des acetyl diltiazem, DEM = N-demethyl diltiazem

AUC flunarizinu se zvyšuje o 14 % u subjektů užívajících flunarizin samostatně. Zvýšení

expozice může být přičítáno akumulaci během dosažení rovnovážného stavu.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Obecné riziko související s

epilepsií a

anti

epileptickou léčbou

11/23

U žen, které mohou otěhotnět, je třeba poradit se se specialistou. Je nutné zhodnotit antiepileptickou

léčbu u žen plánujících těhotenství. U žen, které se léčí na epilepsii, je třeba se vyhnout náhlému

ukončení antiepileptické léčby, protože by mohlo dojít k výskytu záchvatů, což by mohlo mít závažné

důsledky pro ženu a nenarozené dítě.

Kdykoli je to možné, má být upřednostňována monoterapie, protože kombinovaná léčba může

souviset s vyšším rizikem kongenitálních malformací ve srovnání s monoterapií, v závislosti na

současně podávané antiepileptické léčbě.

R

iziko související s

topiramátem

Topiramát byl teratogenní u myší, potkanů a králíků (viz bod 5.3). U potkanů přestupuje topiramát

placentární bariéru.

U člověka topiramát přestupuje placentou a podobné koncentrace byly hlášeny v pupečníkové i

mateřské krvi.

Klinická data z těhotenských registrů naznačují, že děti vystavené působení topiramátu mají:

zvýšené riziko kongenitálních malformací (zejména rozštěp rtu/patra, hypospádie a anomálie

různých tělesných systémů) následkem expozice v průběhu prvního trimestru těhotenství.

Údaje z těhotenského registru North American Antiepileptic Drug prokázala průměrně 3krát

vyšší prevalenci závažných kongenitálních malformací (4,3 %) při monoterapii topiramátem

v porovnání s referenční skupinou bez antiepileptik. Údaje z dalších studií navíc naznačují, že

kombinovaná antiepileptická léčba může představovat vyšší riziko teratogenních účinků než

monoterapie.

Z hlášení vyplývá, že riziko je závislé na dávce; účinky byly pozorovány u

všech dávek. Zdá se, že u žen, které užívaly topiramát a mají dítě s kongenitální

malformací, existuje při následném těhotenství zvýšené riziko malformací při expozici

topiramát.

vyšší prevalenci nízké porodní hmotnosti

(<2500 gramů

) ve srovnání s referenční skupinou.

zvýšenou prevalenci

hypotrofie plodu vzhledem ke svému gestačnímu věku (SGA,

konstitučně

malý plod definovaný jako porodní hmotnost pod 10. percentilem v přepočtu

podle gestačního

věku, stratifikace dle pohlaví).

Dlouhodobé následky SGA nálezů nebylo

možné určit.

Indikace epilepsie

Doporučuje se zvážit jiné možnosti léčby u žen, které mohou otěhotnět. Jestliže ženy, které mohou

otěhotnět, užívají topiramát, je doporučeno používat vysoce účinnou antikoncepci (viz bod 4.5) a žena

má být informována o známém riziku nekontrolované epilepsie na těhotenství a potencionálním riziku

léčivého přípravku na plod. U žen plánujících těhotenství je ještě před početím doporučena návštěva

lékaře kvůli zhodnocení dosavadní léčby a zvážení jiných možností léčby. V případě podávání

v průběhu prvního trimestru je nutné provádět pečlivé prenatální sledování.

Indikace profylaxe migrény

Topiramát je kontraindikován v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, pokud neužívají vysoce

účinnou metodu antikoncepce (viz body 4.3 a 4.5).

Kojení

Studie na zvířatech prokázaly vylučování topiramátu do mléka. Vylučování topiramátu do mateřského

mléka nebylo v kontrolovaných studiích hodnoceno. Omezené údaje od pacientek svědčí o značném

vylučování topiramátu do lidského mléka. Účinky, které byly pozorovány u kojených

novorozenců / kojenců léčených matek zahrnovaly průjem, ospalost, podrážděnost a nedostatečný

přírůstek tělesné hmotnosti. Z tohoto důvodu je nutno rozhodnout, zda ukončit kojení nebo

přerušit/ukončit léčbu topiramátem, přičemž se vezme v potaz přínos kojení pro dítě a přínos léčby

topiramátem pro ženu (viz bod 4.4).

Fertilita

12/23

Studie na zvířatech nepotvrdily, že by topiramát negativně ovlivňoval fertilitu (viz bod 5.3). Vliv

topiramátu na fertilitu nebyl u lidí stanoven.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Topamax má malý až mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Topiramát působí na

centrální nervový systém a může způsobovat ospalost, závratě nebo další podobné příznaky. Rovněž

může způsobovat zrakové poruchy a/nebo rozmazané vidění. Tyto nežádoucí účinky mohou být

potenciálně nebezpečné při řízení nebo obsluze strojních zařízeních, zejména do doby, dokud nebude

zjištěna pacientova individuální vnímavost k léčivému přípravku.

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnost topiramátu byla vyhodnocena z databáze klinických studií, která zahrnovala

4 111 pacientů (3 182 užívajících topiramát a 929 užívajících placebo); tito pacienti se účastnili

20 dvojitě zaslepených studií. Dalších 2 847 pacientů se účastnilo 34 otevřených klinických studií

s topiramátem v doplňkové léčbě primárních generalizovaných tonicko-klonických křečí, parciálních

záchvatů, záchvatů spojených s Lennox-Gastautovým syndromem, v monoterapii nově nebo nedávno

diagnostikované epilepsie nebo v profylaxi migrény. Většinou byly nežádoucí účinky mírné nebo

středně závažné. Nežádoucí účinky identifikované v klinických studiích a během post-marketingového

sledování (označeno „*“) jsou v tabulce 1 uvedeny podle výskytu v klinických studiích s těmito

četnostmi:

Velmi časté

1/10

Časté

1/100 až < 1/10

Méně časté

1/1 000 až < 1/100

Vzácné

1/10 000 až < 1/1 000

Není známo

z dostupných údajů nelze určit

Nejčastější nežádoucí účinky (pozorované ve dvojitě zaslepených kontrolovaných studiích

s topiramátem nejméně v 1 indikaci s výskytem > 5 % a vyšším než bylo u placeba) zahrnují: anorexii,

snížení chuti k jídlu, bradyfrenii, depresi, potíže s vyjadřováním, insomnii, abnormální koordinaci,

poruchu pozornosti, závratě, dysartrii, dysgeuzii, hypestézii, letargii, poruchu paměti, nystagmus,

parestézii, somnolenci, tremor, diplopii, rozmazané vidění, průjem, nevolnost, únavu, podrážděnost a

snížení tělesné hmotnosti.

13/23

Tabulka 1: Nežádoucí účinky topiramátu

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Infekce a

infestace

nasofaryngitida*

Poruchy krve

lymfatického

systému

anemie

leukopenie,

trombocytopenie,

lymfadenopatie,

eosinofilie

neutropenie*

Poruchy

imunitního

systému

hypersenzitivita

alergický

otok*,

Poruchy

metabolismu

a výživy

anorexie, snížení

chuti k jídlu

metabolická

acidóza,

hypokalemie,

zvýšení chuti

k jídlu, polydipsie

hyperchloremická

acidóza,

hyperamonemie*,

hyperamonemická

encefalopatie*

14/23

Psychiatrické

poruchy

deprese

bradyfrenie,

insomnie, problém

s vyjadřováním,

úzkost, stav

zmatenosti,

dezorientace,

agresivita, změna

nálady,

agitovanost, časté

střídání nálad,

depresivní nálada,

vztek, abnormální

chování

sebevražedné

myšlenky,

sebevražedné

pokusy,

halucinace,

psychotická

porucha, sluchové

halucinace,

zrakové

halucinace,

apatie, nedostatek

spontánní řeči,

porucha spánku,

afektivní labilita,

snížení libida,

neklid, pláč,

dysfemie,

euforická nálada,

paranoia,

perseverace,

ataky paniky,

lítostivost,

porucha čtení,

časná insomnie,

plochá afektivita,

abnormální

myšlení, ztráta

libida,

lhostejnost,

střední insomnie,

nesoustředěnost,

brzké ranní

probouzení,

panická reakce,

povznesená

nálada

mánie, panická

porucha, pocit

beznaděje*,

hypománie

15/23

Poruchy

nervového

systému

parestezie,

somnolence,

závratě

porucha

pozornosti,

porucha paměti,

amnézie,

kognitivní porucha,

mentální porucha,

porucha

psychomotorických

dovedností,

konvulze,

abnormální

koordinace, tremor,

letargie,

hypestézie,

nystagmus,

dysgeuzie, porucha

rovnováhy,

dysartrie, intenční

tremor, sedace

snížená úroveň

vědomí, konvulze

typu grand mal,

defekt zorného

pole, komplexní

parciální záchvat,

porucha řeči,

psychomotorická

hyperaktivita,

synkopa,

senzorická

porucha, slinění,

hypersomnie,

afázie, opakovaná

řeč, hypokineze,

dyskineze,

posturální

závratě, špatná

kvalita spánku,

pocit pálení,

ztráta senzitivity,

parosmie,

cerebelární

syndrom,

dysestezie,

hypogeuzie,

stupor,

nemotornost,

aura, ageuzie,

dysgrafie,

dysfázie, periferní

neuropatie,

presynkopa,

dystonie,

mravenčení

apraxie,

cirkadiánní

porucha

spánkového

rytmu,

hyperestezie,

hyposmie,

anosmie,

esenciální tremor,

akineze,

neodpovídání na

podněty

Poruchy oka

rozmazané vidění,

diplopie, porucha

zraku

snížení zrakové

ostrosti, skotom,

myopie*,

abnormální pocit

v oku*, suché

oko, fotofobie,

blefarospasmus,

zvýšená tvorba

slz, fotopsie,

mydriáza,

presbyopie

jednostranná

slepota,

přechodná

slepota, glaukom,

porucha

akomodace,

změna hloubky

vidění, mihotavý

skotom, otok

očních víček*,

noční slepota,

amblyopie

glaukom

s uzavřeným

úhlem*,

makulopatie*,

porucha

hybnosti

oka*,

otok

spojivky*,

uveitida

16/23

Poruchy ucha

a labyrintu

vertigo, tinitus,

bolest ucha

hluchota,

jednostranná

hluchota,

neurosenzorická

hluchota,

nepříjemný pocit

v uchu, porucha

sluchu

Srdeční

poruchy

bradykardie,

sinusová

bradykardie,

palpitace

Cévní

poruchy

hypotenze,

ortostatická

hypotenze,

návaly, návaly

horka

Raynaudův

fenomén

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

dyspnoe, epistaxe,

kongesce nosní

sliznice, rinorea,

kašel*

námahová

dušnost,

hypersekrece

v paranazálních

dutinách,

dysfonie

Gastro-

intestinální

poruchy

nevolnost,

průjem

zvracení, zácpa,

bolest v horní části

břicha, dyspepsie,

bolest břicha,

sucho v ústech,

žaludeční

dyskomfort, orální

parestézie,

gastritida, břišní

dyskomfort

pankreatitida,

flatulence,

gastroesofageální

reflux, bolest

v podbřišku,

orální hypestezie,

krvácení dásní,

distenze břicha,

dyskomfort

v epigastriu,

citlivost břicha,

hypersekrece slin,

bolest úst, zápach

dechu, glosodynie

Poruchy jater

a žlučových

cest

hepatitida, selhání

jater

Poruchy kůže

a podkožní

tkáně

alopecie, vyrážka,

pruritus

anhidróza,

hypestezie

obličeje,

kopřivka, erytém,

generalizovaný

pruritus,

makulózní

vyrážka, změna

zbarvení

pokožky,

alergická

dermatitida, otok

obličeje

Stevens-

Johnsonův

syndrom*,

erythema

multiforme*,

abnormální

zápach kůže,

periorbitální

otok*,

lokalizovaná

kopřivka

toxická

epidermální

nekrolýza*

17/23

Poruchy

svalové a

kosterní

soustavy a

pojivové

tkáně

artralgie, svalový

spasmus, myalgie,

svalové záškuby,

svalová slabost,

muskuloskeletální

bolest na hrudi

otok kloubů*,

muskuloskeletální

ztuhlost, bolest ve

slabinách,

svalová únava

bolest končetin*

Poruchy

ledvin a

močových

cest

nefrolitiáza,

polakisurie,

dysurie,

nefrokalcinóza*

močové kameny,

inkontinence

moči, hematurie,

inkontinence,

nucení na

močení, renální

kolika, bolest

ledvin

ureterální

kameny, renální

tubulární acidóza*

Poruchy

reprodukčního

systému a

prsu

erektilní

dysfunkce,

sexuální

dysfunkce

Celkové

poruchy a

reakce v místě

aplikace

únava

pyrexie, astenie,

podrážděnost,

porucha chůze,

abnormální pocit,

malátnost

hypertermie,

žízeň,

onemocnění

podobné

chřipce*,

stagnace, chlad

končetin, pocit

opilosti, pocit

roztřesenosti

otok obličeje

Vyšetření

snížení tělesné

hmotnosti

zvýšení tělesné

hmotnosti*

přítomnost

krystalů v moči,

abnormální

výsledky testu

tandemové chůze,

snížení počtu

bílých krvinek,

zvýšení hodnot

jaterních enzymů

snížení hladiny

bikarbonátu v krvi

Sociální

okolnosti

narušená

schopnost učení

* Identifikováno jako nežádoucí účinek ze spontánních post-marketingových hlášení. Frekvence byla vypočítána

na základě výskytu v klinických studiích nebo byla vypočítána v případě, že se v klinických studiích nevyskytla.

Kongenitální malformace a růstová retardace plodu (viz body 4.4 a bod 4.6).

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky hlášené u dětí častěji (≥ 2násobně) než u dospělých ve dvojitě zaslepených studiích

jsou:

Snížení chuti k jídlu

Zvýšení chuti k jídlu

Hyperchloremická acidóza

Hypokalemie

Abnormální chování

Agrese

Apatie

18/23

Problémy s usínáním

Sebevražedné myšlenky

Porucha pozornosti

Letargie

Cirkadiánní poruchy spánkového rytmu

Špatná kvalita spánku

Zvýšená tvorba slz

Sinusová bradykardie

Abnormální pocit

Porucha chůze.

Nežádoucí účinky hlášené u dětí a nikoli u dospělých ve dvojitě zaslepených studiích jsou:

Eosinofilie

Psychomotorická hyperaktivita

Vertigo

Zvracení

Hypertermie

Pyrexie

Zhoršená schopnost učení.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Známky a příznaky

Byly hlášeny případy předávkování topiramátem. K známkám a příznakům patřily křeče, ospalost,

poruchy řeči, rozmazané vidění, dvojité vidění, narušené myšlenkové pochody, letargie, abnormální

koordinace, ztuhlost, hypotenze, bolest břicha, agitovanost, závratě a deprese. Ve většině případů

nebyly klinické důsledky závažné, byla však hlášena úmrtí po současném předávkování více přípravky

včetně topiramátu.

Předávkování topiramátem může vyústit v závažnou metabolickou acidózu (viz bod 4.4).

Léčba

V případě předávkování má být podávání topiramátu přerušeno a má být podávána obecná podpůrná

léčba, dokud nebude snížena nebo odstraněna klinická toxicita. Pacient má být dostatečně zavodněn.

Účinným prostředkem eliminace topiramátu z organismu je hemodialýza. Mohou být přijata další

opatření dle uvážení lékaře.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, antimigrenika, ATC kód: N03AX11.

19/23

Topiramát je klasifikován jako monosacharid substituovaný sulfamátem. Přesný mechanismus, jakým

topiramát dosahuje antikonvulzivního účinku a účinku v profylaxi migrény, není znám.

V elektrofyziologických a biochemických studiích na tkáňových kulturách neuronů byly

identifikovány tři vlastnosti, které mohou přispívat k antiepileptickému účinku topiramátu.

Akční potenciály opakovaně získané dlouhodobou depolarizací neuronů byly topiramátem blokovány

v závislosti na čase, což by mohlo svědčit o blokádě sodíkového kanálu v závislosti na jeho stavu.

Topiramát dále zvyšuje frekvenci, ve které

-aminobutyrát (GABA) aktivuje GABA

receptory, a

zvyšuje tak schopnost GABA indukovat vstup chloridových iontů do neuronů. Toto zjištění ukazuje na

potenciaci aktivity tohoto inhibičního neurotransmiteru topiramátem.

Tento účinek nebyl blokován flumazenilem, antagonistou benzodiazepinu, po podání topiramátu

nedocházelo k prodloužení doby otevření kanálu, což odlišuje topiramát od barbiturátů, které modulují

GABA

receptory.

Vzhledem k výrazné odlišnosti antiepileptického profilu topiramátu a benzodiazepinů je topiramát

schopen modulovat subtyp GABA

receptoru necitlivého k benzodiazepinům. Topiramát antagonizuje

schopnost kainátu aktivovat subtyp kainát/AMPA (kyselina

-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-

propionová) excitačního glutamátového receptoru, nemá však žádný zjevný účinek na aktivitu

N-methyl-D-aspartátu (NMDA) na NMDA receptorovém subtypu. Tyto účinky topiramátu jsou

závislé na koncentraci v rozmezí od 1 do 200 μmol, s minimální účinností pozorovanou

v koncentracích 1 až 10 μmol.

Topiramát inhibuje kromě toho i některé izoenzymy karboanhydrázy. Tento farmakologický účinek je

mnohem slabší než analogický účinek acetazolamidu, známého inhibitoru karboanhydrázy, a není

považován za zásadní složku antiepileptického účinku topiramátu.

Ve studiích na zvířatech byl antikonvulzivní účinek topiramátu prokázán při velkých záchvatech

vyvolaných elektrošokem u myší a potkanů a topiramát byl účinný v modelech epilepsie na hlodavcích

včetně tonických záchvatů a záchvatů typu absencí u spontánně epileptických potkanů a tonických a

klonických záchvatů indukovaných u potkanů drážděním amygdaly nebo globální ischemií. Topiramát

vykazuje pouze slabý účinek při blokádě klonických záchvatů indukovaných GABA

receptorovým

antagonistou pentylenetrazolem.

Zatímco po současném podávání topiramátu a karbamazepinu nebo fenobarbitalu byl u myší

zaznamenán synergický antikonvulzivní účinek, po kombinaci s fenytoinem byl zaznamenán

antikonvulzivní účinek aditivní. V přísně kontrolovaných doplňujících (add-on) studiích nebyla

prokázána souvislost mezi plazmatickými koncentracemi topiramátu a jeho klinickou účinností. U lidí

nebyl prokázán rozvoj tolerance.

Záchvaty typu absence

S dětmi ve věku 4 – 11 let byly provedeny dvě malé studie s jedním ramenem (CAPSS-326 a

TOPAMAT-ABS-001). Jedna zahrnovala 5 dětí a druhá 12 dětí, než byla předčasně ukončena kvůli

nedostatečné terapeutické odpovědi. Dávky užité v těchto studiích byly až do přibližně 12 mg/kg ve

studii TOPAMAT-ABS-001 a ve studii CAPSS-326 buď 9 mg/kg/den nebo 400 mg/den, podle toho,

co poskytlo nižší dávku. Tyto studie neposkytly dostatečný průkaz pro závěr týkající se účinnosti a

bezpečnosti u pediatrické populace.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Potahované tablety i tvrdé tobolky jsou bioekvivalentní.

20/23

V porovnání s jinými antiepileptiky vykazuje topiramát dlouhý plazmatický poločas, lineární

farmakokinetiku, převážně renální clearance, absenci signifikantních vazeb na bílkoviny a nedostatek

klinicky relevantních aktivních metabolitů.

Topiramát není silným enzymovým induktorem, může být užíván bez ohledu na příjem potravy a jeho

plazmatické hladiny nemusejí být rutinně monitorovány. V klinických hodnoceních nebyl prokázán

konzistentní vztah mezi plazmatickými koncentracemi a účinností nebo nežádoucími účinky.

Absorpce

Topiramát je rychle a dobře vstřebáván. Po perorálním podání dávky 100 mg dosáhne u zdravých

subjektů střední plazmatická koncentrace vrcholu (C

) 1,5 μg/ml během 2 až 3 hodin (t

Studium zbytkové radioaktivity v moči prokázalo, že průměrný rozsah absorpce 100mg perorální

dávky

C-topiramátu představoval nejméně 81 %. Příjem potravy neměl na biologickou dostupnost

topiramátu klinicky významný účinek.

Distribuce

Vazba na plazmatické bílkoviny představuje zpravidla 13 až 17 %. Na povrchu erytrocytů nebo

v erytrocytech bylo pozorováno vazebné místo s nízkou kapacitou pro topiramát, které je saturovatelné

při plazmatických koncentracích vyšších než 4 μg/ml. Distribuční objem se měnil v opačném poměru

k dávce. Průměrný zdánlivý distribuční objem se podařilo stanovit na 0,80 až 0,55 l/kg hmotnosti po

jednotlivé dávce v rozpětí 100 až 1 200 mg. Byl zaznamenán vliv pohlaví na distribuční objem.

Hodnoty získané u žen představují přibližně 50 % hodnot mužů. To pravděpodobně souvisí s vyšším

podílem tělesného tuku u pacientek a nemá klinický význam.

Biotransformace

Topiramát není u zdravých dobrovolníků extenzivně metabolizován (přibližně z 20 %). U pacientů

léčených současně dalšími antiepileptiky patřícími ke známým enzymovým induktorům se může

metabolismus zvýšit až na 50 %. Celkem se podařilo izolovat šest metabolitů vzniklých hydroxylací,

hydrolýzou a glukuronidací, které byly izolovány, charakterizovány a identifikovány v lidské plazmě,

moči a stolici. Každý z nich představuje méně než 3 % celkové radioaktivity po podání

C-topiramátu. Dva metabolity, které měly zachovanou podstatnou část struktury topiramátu, byly

zkoumány, avšak prokázaly nízkou nebo nulovou antiepileptickou účinnost.

Eliminace

U lidí představují hlavní eliminační cestu nezměněného topiramátu a jeho metabolitů ledviny

(nejméně 81 % dávky). Během čtyř dnů bylo do moče vyloučeno přibližně 66 % nezměněného

C-topiramátu. Při užívání 50 mg a 100 mg topiramátu dvakrát denně byla průměrná renální clearance

18 ml/min u dávky 50 mg a 17 ml/min u dávky 100 mg. Byla zjištěna renální tubulární reabsorpce

topiramátu. Toto zjištění se opírá o výsledky předklinických studií s potkany, kterým byl zároveň

s topiramátem podáván probenecid, což významně zvýšilo renální clearance topiramátu. Všeobecně se

plazmatická clearance u lidí pohybovala po perorálním podání mezi 20 až 30 ml/min.

Linearita/nelinearita

Topiramát vykazuje u různých osob malé rozdíly v plazmatických koncentracích, jeho

farmakokinetika je proto snadno předvídatelná. Farmakokinetika topiramátu je lineární s plazmatickou

clearance, která zůstává konstantní. Plocha pod křivkou plazmatické koncentrace se u zdravých osob

po jednorázovém podání 100 až 400 mg topiramátu perorálně zvyšuje proporcionálně s dávkou.

Pacienti s normálními ledvinovými funkcemi potřebují k navození rovnovážného stavu plazmatických

koncentrací 4 až 8 dní. Průměrná C

po opakovaném podání dvakrát denně perorálně v dávce

100 mg zdravým subjektům činí 6,76 μg/ml. Po opakovaném podání 50 a 100 mg topiramátu dvakrát

denně činí průměrný eliminační poločas přibližně 21 hodin.

21/23

Užívání s jinými antiepileptiky

Opakované podávání 100 až 400 mg topiramátu 2x denně současně s fenytoinem nebo

karbamazepinem zvyšuje plazmatické koncentrace topiramátu v závislosti na dávce.

Porucha funkce ledvin

Plazmatická a renální clearance topiramátu se snižují u pacientů se středně závažnou až závažnou

poruchou funkce ledvin (Cl

70 ml/min). U pacientů s poruchami funkce ledvin se proto

předpokládá vyšší rovnovážná plazmatická koncentrace než u jedinců s normální funkcí ledvin.

Pacienti s poruchou funkce ledvin budou navíc potřebovat delší dobu k dosažení rovnovážného stavu

po každé dávce. U pacientů se středně závažnou a závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje

polovina obvyklé úvodní a udržovací dávky.

Topiramát se z plazmy efektivně odstraňuje hemodialýzou. Prodloužená doba hemodialýzy může

způsobit pokles koncentrace topiramátu pod hladiny, které jsou nutné k udržení protikřečového

účinku. Aby se zabránilo rychlému poklesu koncentrací topiramátu v plazmě během hemodialýzy,

může být nutná dodatečná dávka topiramátu. Při skutečné úpravě dávky je nutno vzít v úvahu 1) dobu

dialyzační periody, 2) míru clearance užitého dialyzačního systému a 3) efektivní renální clearance

topiramátu u dialyzovaného pacienta.

Porucha funkce jater

Plazmatická clearance topiramátu se průměrně snižuje o 26 % u pacientů se středně závažnou až

závažnou poruchou funkce jater. Proto je u pacientů s poruchou funkce jater nutno podávat topiramát

s opatrností.

Starší pacienti

U starších osob se plazmatická clearance topiramátu nemění, pokud však pacienti současně netrpějí

ledvinovým onemocněním.

Pediatrická populace (farmakokinetika u dětí do 12 let)

Farmakokinetika topiramátu je u dětí, podobně jako u doplňkové léčby dospělých, lineární, clearance

nezávislá na dávce a rovnovážné plazmatické koncentrace rostou proporcionálně s dávkou. Děti však

vykazují vyšší clearance a kratší eliminační poločas. Proto může být plazmatická koncentrace

topiramátu téže dávky v mg/kg u dětí nižší než u dospělých. Stejně jako u dospělých antiepileptika

působící jako induktory jaterních enzymů snižují rovnovážnou plazmatickou koncentraci topiramátu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

V neklinických studiích fertility nebyly u samců ani samic potkanů v dávkách až do 100 mg/kg/den

pozorovány žádné vlivy na fertilitu, přestože maternální i paternální toxicita byla pozorována již při

dávkách 8 mg/kg/den.

V předklinických studiích se ukázalo, že topiramát měl u studovaných druhů (myši, potkani a králíci)

teratogenní účinek. U myší byly u dávky 500 mg/kg/den sníženy hmotnost plodů a skeletální osifikace

ve shodě s maternální toxicitou. Celkové počty malformací plodu u myší byly zvýšeny pro všechny

léčené skupiny (20, 100 a 500 mg/kg/den).

U potkanů byla už od dávky 20 mg/kg/den pozorována na dávce závislá maternální a embryo/fetální

toxicita (snížení hmotnosti plodů a/nebo skeletální osifikace), dávky 400 mg/kg/den a vyšší

měly teratogenní účinky (defekty končetin a prstů). U králíků byla na dávce závislá maternální toxicita

pozorována již od dávky 10 mg/kg/den, embryo/fetální toxicita (zvýšená úmrtnost) již od dávky

35 mg/kg/den a dávka 120 mg/kg/den měla teratogenní účinky (malformace žeber a obratlů).

Teratogenní účinky pozorované u potkanů a králíků byly podobné účinkům pozorovaným u inhibitorů

karboanhydrázy, které nebyly spojeny s malformacemi u člověka. Účinky na růst byly naznačeny také

22/23

nižší porodní hmotností a hmotností během laktace u mláďat samic potkanů léčených 20 nebo

100 mg/kg/den během březosti a laktace. U potkanů přestupoval topiramát placentární bariéru.

U nedospělých potkanů vyústilo podávání topiramátu v dávce do 300 mg/kg/den během období vývoje

odpovídajícího dětství a dospívání v toxicitu podobnou toxicitě u dospělých jedinců (snížení příjmu

potravy se snížením přírůstku tělesné hmotnosti, centrolobulární hepatocelulární hypertrofie). Nebyl

pozorován relevantní účinek na růst dlouhých kostí (tibie) nebo minerální kostní denzitu (femur),

vývoj před odstavením, reprodukční vývoj, neurologický vývoj (včetně hodnocení paměti a učení),

páření a plodnost nebo hysterotomní parametry.

V souboru in vitro a in vivo testů na mutagenitu nevykázal topiramát genotoxický potenciál.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Zrněný cukr (kukuřičný škrob, sacharosa), povidon, acetát celulosy

Tobolka:

Želatina, oxid titaničitý (E171)

Inkoust:

Černý inkoust [černý oxid železitý (E172), šelak a propylenglykol]

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byly tobolky chráněny před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Neprůhledná plastová HDPE lahvička s bezpečnostním uzávěrem obsahující 20, 28, 60 nebo

100 tobolek s mikrogranulemi.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

a pro zacházení s

n

ím

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5, Česká republika

23/23

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Topamax 15 mg: 21/653/99-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 6. 10. 1999

Datum posledního prodloužení registrace: 31. 10. 2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

5. 9. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace