TOPAMAX 100 MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MONOHYDRÁT LAKTOSY (LACTOSUM MONOHYDRICUM) ; TOPIRAMÁT (TOPIRAMATUM)
Dostupné s:
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LDA., QUELUZ DE BAIXO, BARCARENA
ATC kód:
N03AX11
INN (Mezinárodní Name):
LACTOSE MONOHYDRATE (LACTOSE MONOHYDRATE) ; TOPIRAMATE (TOPIRAMATUM)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TOPIRAMÁT
Přehled produktů:
TOPAMAX
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 512/97-C/PI/025/17
EAN kód:
8594172160737

Přečtěte si celý dokument

1/10

sp.zn. sukls216972/2018, sukls216980/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Topamax 50 mg

Topamax 100 mg

potahované tablety topiramatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Topamax a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Topamax užívat

Jak se Topamax užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Topamax uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co

je Topamax a k čemu se používá

Topamax patří do skupiny léčiv nazývaných „antiepileptika“. Používá se:

samostatně pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 6 let věku

s jinými léčivými přípravky pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 2 let věku

k prevenci migrenózních bolestí hlavy u dospělých.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Topamax užívat

Neužívejte Topamax

jestliže jste alergický(á) na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

k prevenci migrény: jestliže jste těhotná nebo jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět a

nepoužíváte účinnou antikoncepci (další informace viz bod „Těhotenství a kojení“). Poraďte se

se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby

přípravkem Topamax.

Nejste-li si jistý(á), že se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve,

než začnete Topamax užívat.

Upozornění a opatření

2/10

Před užitím přípravku Topamax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu

jste v minulosti měl(a) problémy s krví a tělními tekutinami (metabolická acidóza)

máte problémy s játry

máte problémy se zrakem, zejména glaukom (zelený zákal)

máte problémy s růstem

držíte dietu s vysokým obsahem tuků (ketogenní dieta)

užíváte přípravek Topamax k léčbě epilepsie a jste těhotná nebo jste ve věku, kdy můžete

otěhotnět (další informace viz bod „Těhotenství a kojení“).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem

dříve, než začnete Topamax užívat.

Je důležité, abyste nepřestal(a) užívat přípravek bez předchozí porady s lékařem.

Poradit s lékařem se musíte i v případě, že byste měl(a) užívat jakýkoli léčivý přípravek obsahující

topiramát jiný než Topamax.

V průběhu léčby přípravkem Topamax můžete ubývat na váze, proto je při užívání tohoto přípravku

nutno pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. Ubýváte-li příliš na váze nebo dítě užívající přípravek

dostatečně nepřibývá, je nutno se poradit s lékařem.

U malého počtu osob léčených antiepileptiky jako je Topamax se vyskytly myšlenky na sebepoškození

nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli takové myšlenky vyskytnou, okamžitě vyhledejte lékaře.

Přípravek Topamax může ve vzácných případech způsobit vysoké koncentrace amoniaku v krvi (zjištěné

v krevních testech), které mohou vést ke změně fungování mozku, zvláště pokud je užívaný společně s

lékem nazývaným kyselina valproová nebo valproát sodný.

Protože se jedná o závažný stav, okamžitě informujte svého lékaře, pokud zpozorujete níže uvedené

příznaky (viz také bod 4 Možné nežádoucí účinky):

potíže s přemýšlením, zapamatováním si informací nebo řešením problémů

snížení bdělosti nebo vědomí

pocit velké ospalosti se snížením energie.

Při vyšších dávkách přípravku Topamax se může riziko vzniku těchto příznaků ještě zvýšit.

Další léčivé přípravky a Topamax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala(a)

nebo které možná budete užívat. Topamax a některé další léčivé přípravky se mohou vzájemně

ovlivňovat. Někdy může být nutné upravit dávku některého z dalších léků, které užíváte, nebo přípravku

Topamax.

Zejména informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

jiné léčivé přípravky, které poškozují nebo omezují Vaše myšlení, soustředění nebo svalovou

koordinaci (např. léčivé přípravky tlumící centrální nervový systém jako jsou myorelaxancia –

přípravky uvolňující svaly a sedativa – utišující prostředky)

antikoncepční tablety. Topamax může snížit jejich účinek. Poraďte se se svým lékařem o

nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem Topamax.

Informujte svého lékaře o změnách menstruačního krvácení během užívání antikoncepčních tablet a

přípravku Topamax.

3/10

Veďte si seznam léčivých přípravků, které užíváte. Ukažte tento seznam lékaři a lékárníkovi před

užíváním dalšího přípravku.

Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika,

risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid, amitriptylin, propranolol,

diltiazem, venlafaxin, flunarizin, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (rostlinný přípravek

užívaný k léčbě deprese).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem

dříve, než začnete Topamax užívat.

Topamax s jídlem a pitím

Topamax můžete užívat s potravou nebo bez ní. Během užívání přípravku Topamax pijte během dne

velké množství tekutin, abyste zabránil(a) vzniku ledvinových kamenů. Během užívání přípravku

Topamax byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholu.

Těhotenství a kojení

Prevence migrény

Přípravek Topamax může poškodit nenarozené dítě. Pokud jste těhotná, nesmíte užívat přípravek

Topamax. Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, a nepoužíváte účinnou antikoncepci, nesmíte užívat

přípravek Topamax k prevenci migrény. Poraďte se s lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce a

také o tom, zda je pro Vás přípravek Topamax vhodný. Před zahájením léčby přípravkem Topamax je

třeba provést těhotenský test.

Léčba epilepsie

Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, poraďte se s lékařem o dalších možnostech léčby místo

přípravku Topamax. Pokud lékař rozhodne, že budete užívat přípravek Topamax, musíte používat

účinnou antikoncepci. Poraďte se s lékařem o nejlepším způsobu antikoncepce, kterou budete používat

během léčby přípravkem Topamax. Před zahájením léčby přípravkem Topamax je třeba provést

těhotenský test.

Poraďte se s lékařem, pokud plánujete otěhotnět.

Podobně jako u ostatních antiepileptik hrozí v případě užívání přípravku Topamax riziko poškození

nenarozeného dítěte. Ujistěte se, že jsou Vám rizika a přínosy užívání přípravku Topamax k léčbě

epilepsie během těhotenství jasné.

Pokud užíváte přípravek Topamax během těhotenství, je u Vašeho dítěte vyšší riziko vrozených

vad, zejména rozštěp rtu (horního rtu) a rozštěp patra. Novorození chlapci také mohou mít

vrozenou vývojovou vadu penisu (rozštěp močové trubice na spodní straně penisu). Tyto vady

mohou vzniknout na počátku těhotenství, a to i dříve, než zjistíte, že jste těhotná.

Pokud užíváte přípravek Topamax během těhotenství, Vaše dítě může být menší, než se očekává

při narození. Pokud máte otázky týkající se tohoto rizika během těhotenství, poraďte se se svým

lékařem.

Mohou existovat jiné přípravky k léčbě Vašeho onemocnění, u kterých je riziko vrozených vad

nižší.

Informujte neprodleně svého lékaře, pokud otěhotníte během léčby přípravkem Topamax. Vy a

Váš lékař rozhodnete o tom, zda budete pokračovat v léčbě přípravkem Topamax během

těhotenství.

4/10

Kojení

Léčivá látka obsažená v přípravku Topamax (topiramát) přechází do mateřského mléka. Účinky, které

byly pozorovány u kojených dětí léčených matek, zahrnovaly průjem, ospalost, podrážděnost a malý

přírůstek tělesné hmotnosti. Lékař s Vámi proto probere, zda nebudete kojit, nebo zda nebudete užívat

přípravek Topamax. Lékař zváží důležitost léčby pro matku oproti riziku pro dítě.

Matky, které během užívání přípravku Topamax kojí, musejí lékaři oznámit co nejdříve, pokud se u

dítěte objeví cokoli neobvyklého.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby přípravkem Topamax se mohou objevit závratě, únava a problémy se zrakem. Neřiďte

dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez předchozí porady s lékařem.

Topamax obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než

začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Topamax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař většinou zahájí léčbu nízkou dávkou přípravku Topamax a dávku bude pomalu zvyšovat,

dokud nebude nalezena nejvhodnější dávka.

Potahované tablety přípravku Topamax se polykají celé. Vyhněte se kousání tablet, protože

mohou zanechat hořkou pachuť.

Topamax lze užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle. Během dne vypijte velké množství

tekutin, abyste během užívání přípravku Topamax zabránil(a) tvorbě ledvinových kamenů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Topamax, než jste měl(a)

Ihned vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou obal od léčivého přípravku.

Můžete se cítit ospalý(á), unavený(á) nebo mít sníženou pozornost, nedostatek koordinace, mít

obtíže s mluvením nebo soustředěním, mít dvojité nebo rozmazané vidění, cítit závratě kvůli

nízkému krevnímu tlaku, cítit se depresivně nebo neklidně, mít bolesti břicha nebo křeče

(záchvaty).

K předávkování může dojít, pokud spolu s přípravkem Topamax užíváte další léčivé přípravky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Topamax

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže je však již téměř

doba na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání jako obvykle. Pokud

jste zapomněl(a) užít dvě nebo více dávek, vyhledejte lékaře.

Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky v tutéž dobu), abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Topam

ax

Nepřestávejte tento přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-

li lékař o ukončení léčby tímto přípravkem, může snižovat dávku postupně během několika dnů.

5/10

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Neprodleně oznamte svému lékaři nebo vyhledejte lékařskou pomoc, vyskytnou

-

li se u Vá

s

následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

Deprese (nová nebo zhoršení stávající).

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Záchvaty (křeče);

Úzkost, podrážděnost, změny nálady, zmatenost, dezorientace;

Problémy s koncentrací, pomalé myšlení, ztráta paměti, problémy s pamětí (nové, náhlá změna

nebo zhoršení stávajících);

Ledvinové kameny, časté nebo bolestivé močení.

Méně časté

(moh

ou postihnout až 1 ze 100 osob)

Zvýšená kyselost krve (může způsobit problémy s dýcháním, včetně dušnosti, ztrátu chuti k jídlu,

nevolnost, zvracení, nadměrnou únavu a rychlý či nepravidelný tlukot srdce);

Snížené pocení nebo jeho ztráta (zejména u malých dětí, které jsou vystaveny vysokým teplotám);

Myšlenky na vážné sebepoškození se, pokus o vážné sebepoškození;

Ztráta části zorného pole

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

Glaukom (zelený zákal) – blokáda tekutiny v oku způsobující zvýšený nitrooční tlak, bolest

nebo zhoršení zraku.

Potíže s přemýšlením, zapamatováním si informací nebo řešením problémů, snížení bdělosti

nebo vědomí, pocit velké ospalosti se snížením energie – to mohou být příznaky vysoké

koncentrace amoniaku v krvi (hyperamonemie), která může vést ke změně fungování mozku

(hyperamonemická encefalopatie).

Další následující účinky, které jsou uvedeny níže, oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud

se stanou vážnými:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

Ucpaný nos, výtok z nosu, bolest v krku;

Brnění, bolest a/nebo necitlivost různých částí těla;

Ospalost, únava;

Závrať;

Nevolnost, průjem;

Úbytek tělesné hmotnosti.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Anemie (chudokrevnost = nízký počet červených krvinek);

Alergická reakce (jako kožní vyrážka, zčervenání, svědění, otok obličeje, kopřivka);

6/10

Ztráta chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu;

Agrese, pohybový neklid, zlost, neobvyklé chování;

Obtíže s usínáním nebo se spánkem;

Problémy s řečí nebo porucha řeči, nejasná řeč;

Nemotornost nebo nedostatek koordinace, pocit nejistoty při chůzi;

Snížení schopnosti provést běžné úkony;

Snížení nebo ztráta chuti, žádná chuť;

Mimovolní třes, rychlé nekontrolovatelné pohyby očí;

Porucha zraku jako dvojité nebo rozmazané vidění, zhoršení zraku, obtíže se zaostřením;

Pocit točení hlavy (vertigo), zvonění v uších, bolest ucha;

Dušnost;

Kašel

Krvácení z nosu;

Horečka, špatný pocit, slabost;

Zvracení, zácpa, bolest břicha nebo nepříjemný pocit v břiše, špatné zažívání, infekce žaludku

nebo střeva;

Sucho v ústech;

Vypadávání vlasů;

Svědění;

Bolest nebo otok kloubů, svalové stahy nebo záškuby, bolest svalů nebo slabost, bolest na hrudi;

Přírůstek tělesné hmotnosti.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

Snížení počtu krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavit krvácení), snížení počtu

bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci, snížení hladiny draslíku v krvi;

Zvýšení hladin jaterních enzymů, zvýšení počtu eosinofilů (typ bílých krvinek) v krvi;

Otok mízních uzlin na krku, v podpaží nebo rozkroku;

Zvýšení chuti k jídlu;

Povznesená nálada;

Slyšení, vidění nebo cítění věcí, které nejsou přítomny, závažná duševní porucha (psychóza);

Nevyjadřování a/nebo necítění emocí, neobvyklá podezíravost, návaly paniky;

Problémy se čtením, porucha řeči, problémy se psaním;

Neklid, nadměrná aktivita;

Pomalé myšlení, snížení vědomí nebo pohotovosti;

Omezené nebo pomalé pohyby těla, mimovolní nenormální opakující se pohyby svalů;

Mdloba;

Nenormální pocit při doteku, poškození hmatu;

Poškozený, změněný nebo žádný čich;

Neobvyklé pocity, které mohou předcházet migréně nebo určitému druhu záchvatu;

Suché oko, citlivost očí na světlo, škubání očních víček, nadměrná tvorba slz;

Snížení nebo ztráta sluchu, ztráta sluchu v jednom uchu;

Pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce, pocit bušení srdce v hrudi;

Nízký krevní tlak, nízký krevní tlak po postavení se (v důsledku toho mohou někteří lidé užívající

Topamax omdlévat, mít závratě nebo mohou omdlít při náhlém postavení nebo posazení se);

Návaly horka, pocit tepla;

Pankreatitida (zánět slinivky břišní);

Nadměrná plynatost, pálení žáhy, pocit plného nebo nafouklého břicha;

Krvácení dásní, zvýšená tvorba slin, slinění, zapáchající dech;

Nadměrný příjem tekutin, žízeň;

Změna zbarvení pokožky;

7/10

Svalová ztuhlost, bolest boků;

Krev v moči, inkontinence (únik) moči, urgentní pocit na močení, bolest ve slabinách nebo bolest

ledvin;

Obtíže s dosažením a udržením erekce, sexuální porucha;

Příznaky podobné chřipce;

Studené prsty rukou a nohou;

Pocit opilosti;

Problémy s učením.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

Neobvykle povznesená nálada;

Ztráta vědomí;

Slepota na jedno oko, dočasná slepota, šeroslepost;

Tupozrakost;

Otok očí a okolo očí;

Necitlivost, brnění, změna zbarvení (do běla, modra a poté červena) prstů rukou a nohou při

vystavení chladu;

Zánět jater, selhání jater;

Stevens-Johnsonův syndrom, potenciálně život ohrožující stav, který se může projevit bolestí na

různých sliznicích (např. v ústech, nosu a očích), kožní vyrážkou, či puchýři;

Nenormální zápach kůže;

Nepříjemný pocit v horních a dolních končetinách;

Problémy s ledvinami;

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Makulopatie, onemocnění makuly, což je malé místo na sítnici, kde je nejintenzivnější vidění. V

případě změny nebo zhoršování zraku je nutno se poradit s lékařem.

Toxická

epidermální

nekrolýza,

život

ohrožující

stav

spojený

Stevens-Johnsonovým

syndromem (ale ještě závažnější), charakterizovaný rozšířením puchýřů a olupováním vrchních

vrstev kůže (viz vzácné nežádoucí účinky).

Další nežádoucí účinky u dětí

Nežádoucí účinky u dětí jsou většinou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u dospělých, ale

následující nežádoucí účinky mohou být pozorovány více u dětí než dospělých:

Problémy s koncentrací

Zvýšená hladina kyselin v krvi

Myšlenky na vážné sebepoškození

Únava

Zvýšená nebo snížená chuť k jídlu

Agrese, neobvyklé chování

Obtížné usínání a poruchy spánku

Pocit nestability při chůzi

Pacient se necítí dobře

Snížená hladina draslíku v krvi

Nevyjadřování a/nebo necítění emocí

Slzení

Pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u dětí jsou:

8/10

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Pocit točení hlavy (vertigo)

Zvracení

Horečka

Méně časté (mohou

postihnout až 1 ze 100 osob)

Zvýšení počtu eosinofilů (typ bílých krvinek) v krvi

Hyperaktivita

Pocit tepla

Problémy s učením

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Topamax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru/krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v původním obalu (blistru), aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Topamax obsahuje

Léčivou látkou je topiramatum (topiramát).

Jedna potahovaná tableta přípravku Topamax obsahuje topiramatum 50 nebo 100 mg.

Pomocné látky přípravku Topamax jsou uvedeny níže.

Tělo tablety:

Monohydrát laktosy

Předbobtnalý kukuřičný škrob

Mikrokrystalická celulosa

Sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A)

9/10

Magnesium-stearát

Potah tablety:

OPADRY bílá, žlutá, karnaubský vosk

OPADRY obsahuje hypromelosu, makrogol, polysorbát 80 a barviva oxid titaničitý (E171) a žlutý oxid

železitý (E172).

Jak Topamax v

ypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku:

Topamax 50 mg: jsou světle žluté kulaté potahované tablety o průměru 7 mm s vyražením „TOP“ na

jedné straně a „50“ na druhé straně.

Topamax 100 mg: žluté kulaté potahované tablety o průměru 9 mm s vyražením „TOP“ na jedné straně

a „100“ na druhé straně.

Hliníkový blistr. Velikost balení 60 tablet. Jednotlivé (Al/Al) blistry jsou uloženy v papírové krabičce.

Upozornění:

Text na blistru je v portugalském jazyce.

Překlad textu na vnitřním obalu (blistru):

Comprimidos revestidos por película

Potahované tablety

Topiramato

Topiramát

VAL.: použitelné do

Lote: číslo šarže

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda., Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A - Queluz de Baixo- 2734-503

Barcarena, Portugalsko

Výrobce

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg, 30, Beerse

Belgie

Janssen-Cilag S.p.a

04010 Borgo S. Michele

Latina

Itálie

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a

Viale delle Industrie, 2 – 20090 - Settala (MI)

Itálie

McGregor Cory, Ltd.

Middleton Close – OX164RS – Banbury – Oxfordshire

Velká Británie

10/10

Souběžný dovozce

Chemark s.r.o, U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9 - Třeboradice, Česká republika

Přebaleno

Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Topamax tabletten

Bulharsko

TOPAMAX

Česká republika

Topamax

Dánsko

Topimax

Estonsko

TOPAMAX

Finsko

Topimax tabletti, kalvopäällysteinen

Francie

EPITOMAX, COMPRIME PELLICULE

Island

Topimax filmuhúðaðar töflur

Irsko

TOPAMAX Tablets

Itálie

Topamax compresse rivestite noc film, 60 compresse

Kypr

TOPAMAX tabs

Lotyšsko

Topamax coated tablets

Litva

Topamax

Lucembursko

Topamax comprimés

Maďarsko

Topamax film-coated tablet

Malta

Topamax

Německo

Topiramat 25<50><100>mg Filmtabletten

Nizozemsko

Topamax, filmomhulde tabletten

Norsko

Topimax Tabletter filmdrasjert

Polsko

Topamax tabletki powlekane

Portugalsko

Topamax

Rakousko

Topamax-Filmtabletten

Rumunsko

TOPAMAX tablets

Řecko

TOPAMAC

Slovenská republika

Topamax

Slovinsko

Topamax filmsko oblozene tablete

Španělsko

Topamax Comprimidos recubiertos

Švédsko

Topimax tabletter, filmdragerade

Velká Británie

TOPAMAX Tablets

Tato příbalová informace byla na

pos

ledy revidována

: 24. 10. 2018

Přečtěte si celý dokument

1/23

sp.zn. sukls216972/2018, sukls216980/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Topamax 50 mg

Topamax 100 mg

potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje topiramatum 50 mg.

Jedna tableta obsahuje topiramatum 100 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Také obsahují monohydrát laktosy:

50mg tableta obsahuje 61,70 mg monohydrátu laktosy;

100mg tableta obsahuje 123,40 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Popis přípravku

50 mg: světle žluté kulaté potahované tablety o průměru 7 mm s vyražením „TOP“ na jedné straně a

„50“ na druhé straně

100 mg: žluté kulaté potahované tablety o průměru 9 mm s vyražením „TOP“ na jedné straně a „100“

na druhé straně

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Monoterapie dospělých, dospívajících a dětí od 6 let věku s parciálními epileptickými záchvaty se

sekundární generalizací nebo bez ní a s primárními generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty.

Doplňková terapie dětí od 2 let věku, dospělých a dospívajících s parciálními epileptickými záchvaty se

sekundární generalizací nebo bez ní nebo primárními generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty a

léčba záchvatů spojených s Lennox-Gastautovým syndromem.

2/23

Topiramát je po důkladném zvážení jiných možných léčebných postupů určen k profylaxi migrenózních

bolestí hlavy u dospělých. Topiramát není určen k akutní léčbě.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučuje se zahájit léčbu nízkými dávkami s následnou titrací na účinnou dávku. Dávka a titrace se

řídí klinickou odpovědí.

K optimalizaci léčby přípravkem Topamax není nutné monitorovat plazmatické koncentrace topiramátu.

Ve vzácných případech, při doplnění topiramátu k fenytoinu, může být k docílení optimální klinické

odezvy zapotřebí upravit dávkování fenytoinu. Přidání nebo vysazení fenytoinu a karbamazepinu při

doplňkové léčbě přípravkem Topamax může vyžadovat úpravu dávkování přípravku Topamax.

Aby se minimalizovaly případné záchvaty nebo zvýšení jejich frekvence, je nutné u pacientů s

anamnézou záchvatů nebo epilepsie, stejně jako u pacientů bez této anamnézy, vysazovat antiepileptika

včetně topiramátu postupně. V klinických studiích u dospělých byly denní dávky snižovány v týdenních

intervalech: u dospělých epileptických pacientů o 50 – 100 mg, v profylaxi migrény, kde byl topiramát

podáván dospělým až do dávek 100 mg/den, o 25 – 50 mg.

V pediatrických klinických studiích byl topiramát vysazován postupně během období 2 – 8 týdnů.

Monoterapie epilepsie

Všeobecně

Při vysazování současně užívaných antiepileptik k docílení monoterapie topiramátem je nutno brát v

úvahu možné ovlivnění úrovně kontroly záchvatů. Není-li z hlediska bezpečnosti užívání nutné vysadit

současně podávané antiepileptikum neprodleně, doporučuje se postupné vysazování přibližně třetiny

dávky současně podávaného antiepileptika každý 2. týden.

Při vysazení enzymových induktorů dochází ke zvýšení plazmatických hladin topiramátu. Jsou-li pro to

klinické důvody, může být nutné dávkování přípravku Topamax (topiramát) snížit.

Dospělí

Dávka a titrace se řídí klinickou odpovědí. Titrace by měla být zahájena dávkou 25 mg na noc po dobu

1 týdne. Dávka by poté měla být zvyšována v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 25 nebo 50

mg/den a podávána rozděleně ve dvou dávkách. Pokud pacient není schopen titrační režim snášet,

mohou být sníženy přírůstky dávky nebo prodlouženy intervaly mezi navyšováním dávky.

Doporučená úvodní dávka topiramátu při monoterapii činí pro dospělé 100 mg/den až 200 mg/den

podaných rozděleně ve 2 dílčích dávkách. Maximální doporučená dávka činí 500 mg/den ve 2 dílčích

dávkách. Někteří pacienti s refrakterními formami epilepsie tolerovali monoterapii v denní dávce 1 000

mg topiramátu. Dávkovací schéma platí pro všechny dospělé osoby včetně starších, které netrpí

ledvinovými poruchami.

Pediatrická populace (děti od 6 let věku)

Dávka a rychlost titrace u dětí se řídí klinickou odpovědí. Léčba dětí ve věku 6 let a starších by měla být

zahájena dávkou 0,5 až 1 mg/kg na noc po dobu prvního týdne. Dávkování by mělo být poté zvyšováno

v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 0,5 – 1 mg/kg/den, a dávka má být podávána rozděleně

3/23

ve dvou dílčích dávkách. Pokud dítě není schopno titrační režim tolerovat, mohou být sníženy přírůstky

dávky nebo prodlouženy intervaly mezi navyšováním dávky.

Doporučená úvodní dávka topiramátu při monoterapii u dětí ve věku od 6 let je 100 mg/den v závislosti

na klinické odpovědi (tj. u dětí ve věku 6 – 16 let přibližně 2,0 mg/kg/den).

Doplňková léčba epilepsie (parciální epileptické záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní,

primární generalizované tonicko-klonické záchvaty nebo záchvaty spojené s Lennox-Gastautovým

syndromem)

Dospělí

Léčba by měla být zahájena dávkou 25 – 50 mg na noc po dobu jednoho týdne. Bylo hlášeno použití

nižších úvodních dávek, které však nebylo systematicky studováno. Dávka by měla být následně

zvyšována v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 25 – 50 mg/den a podávána rozděleně ve dvou

dílčích dávkách. U některých pacientů je dosaženo účinnosti i při dávkování jednou denně.

V klinických studiích doplňkové léčby činila minimální účinná dávka 200 mg. Obvyklou denní dávku

představuje 200 – 400 mg, podávaných rozděleně ve dvou dílčích dávkách.

Dávkovací schéma platí pro všechny dospělé osoby včetně starších, které netrpí ledvinovými poruchami

(viz bod 4.4).

Pediatrick

á populace (děti od 2 let věku)

Doporučená celková denní dávka přípravku Topamax (topiramatum) při doplňkové léčbě činí přibližně

5 až 9 mg/kg/den, podávaných rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Titrace by měla být zahájena první

týden dávkou 25 mg na noc (nebo nižší, v rozmezí 1 až 3 mg/kg/den). Poté by měla být dávka zvyšována

v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 1 až 3 mg/kg/den (ve dvou dílčích dávkách) až do

dosažení optimální klinické odpovědi.

Ověřené denní dávky do 30 mg/kg byly obecně dobře tolerovány.

Migréna

Dospělí

Doporučená celková denní dávka topiramátu v profylaxi migrenózních bolestí hlavy je 100 mg/den,

podávaných rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Titrace by měla být zahájena dávkou 25 mg na noc po

dobu jednoho týdne. Dávka by měla být dále zvyšována v týdenních intervalech o 25 mg/den. Pokud

pacient není schopen titrační režim tolerovat, mohou být prodlouženy intervaly mezi navyšováním

dávky.

Někteří pacienti byli úspěšně léčeni celkovou denní dávkou 50 mg/den. Pacienti užívali celkovou denní

dávku až do 200 mg/den. Tato dávka může být sice u některých pacientů přínosná, kvůli zvýšenému

výskytu nežádoucích účinků je však nutná opatrnost.

Pediatrická populace

Kvůli nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti není Topamax (topiramát) doporučen k léčbě

nebo prevenci migrény u dětí.

4/23

Všeobecná dávkovací doporučení pro přípravek Topamax u zvláštních skupin pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin (Cl

≤ 70 ml/min) dochází ke snížení plazmatické i renální

clearance topiramátu, a je proto nutno jej podávat opatrně. U pacientů s prokázanou poruchou funkce

ledvin může být prodloužena doba do dosažení rovnovážného stavu při každé dávce. Doporučuje se

polovina obvyklé úvodní a udržovací dávky (viz bod 5.2).

Topiramát je z plazmy odstraňován hemodialýzou. U pacientů s konečným stádiem selháním ledvin je

proto v den dialýzy nutné podat dodatečnou dávku přípravku Topamax, která se rovná přibližně polovině

denní dávky. Dodatečnou dávku je nutno podávat rozděleně, na začátku a po ukončení hemodialýzy.

Dodatečná dávka se může lišit v závislosti na vlastnostech použitého dialyzačního přístroje (viz bod

5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce jater je nutno topiramát podávat opatrně,

protože jeho clearance je snížena.

Starší pacienti

U starších pacientů s nedotčenou funkcí ledvin není nutná úprava dávkování.

Způsob podání

Topamax k perorálnímu podání je k dispozici ve formě potahovaných tablet a tvrdých tobolek.

Potahované tablety se nedoporučuje dělit. Tvrdé tobolky jsou určeny pacientům, kteří nemohou polykat

tablety, např. dětem a starším osobám.

Topamax lze užívat bez ohledu na příjem potravy.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Profylaxe migrény v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, pokud neužívají vysoce účinnou formu

antikoncepce.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V situacích, kdy je z lékařského hlediska požadováno rychlé vysazení topiramátu, se doporučuje

příslušné monitorování (viz bod 4.2).

Podobně jako u jiných antiepileptik se při užívání topiramátu může u některých pacientů objevit zvýšená

frekvence záchvatů nebo nový typ záchvatů. Tento výskyt může být důsledkem předávkování, snížení

plazmatických koncentrací současně užívaných antiepileptik, vývoje onemocnění nebo paradoxního

účinku.

V průběhu léčby topiramátem je velice důležitý adekvátní příjem tekutin. Hydratace může snížit riziko

nefrolitiázy (viz níže). Dostatečná hydratace před a v průběhu činností, jako je cvičení nebo vystavení

se vysokým teplotám, může snížit riziko nežádoucích účinků spojených s horkem (viz bod 4.8).

5/23

Oligohidróza

V souvislosti s užíváním topiramátu byla hlášena oligohidróza (snížené pocení). Snížené pocení a

hypertermie (zvýšení tělesné teploty) se mohou vyskytnout zejména u dětí vystavených vysoké okolní

teplotě.

Poruchy nálady/deprese

V průběhu léčby topiramátem byla zjištěna zvýšená incidence poruch nálady a deprese.

Sebevražda/sebevražedné myšlenky

U pacientů léčených antiepileptiky v různých indikacích byly hlášeny sebevražedné myšlenky a chování.

Metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií antiepileptik ukázala malé

zvýšení rizika sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování. Mechanismus tohoto rizika není

znám a dostupné údaje nevylučují možnost zvýšeného rizika u topiramátu.

Ve dvojitě zaslepených klinických studiích se příhody spojené se sebevraždou (sebevražedné myšlenky,

sebevražedné pokusy a sebevražda) vyskytovaly u pacientů léčených topiramátem s frekvencí 0,5 % (46

z 8 652 pacientů), tj. s téměř 3krát vyšší incidencí než u pacientů, kterým bylo podáváno placebo (0,2

%; 8 ze 4 045 pacientů).

Pacienty je proto nutno monitorovat s ohledem na výskyt známek sebevražedných myšlenek a chování

a zvážit vhodnou léčbu. Pacienty (a jejich ošetřovatele) je nutno poučit, aby v případě výskytu

sebevražedných myšlenek nebo chování vyhledali lékařskou pomoc.

Nefrolitiáza

U některých pacientů, zejména s predispozicí k nefrolitiáze, může být zvýšeno riziko tvorby ledvinových

kamenů a rozvoje doprovodných příznaků např. ledvinové koliky, bolesti ledvin nebo slabin.

K rizikovým faktorům nefrolitiázy patří nefrolitiáza v anamnéze, rodinná anamnéza nefrolitiázy a

hyperkalciurie. Žádný z nich však neznamená jistou predikci tvorby kamenů během léčby topiramátem.

Zvýšené riziko se týká zejména pacientů, kteří užívají ještě další léčivé přípravky spojené s nefrolitiázou.

Snížená funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin (CL

≤ 70 ml/min) je nutno podávat topiramát s opatrností,

protože plazmatická i renální clearance topiramátu jsou sníženy. Doporučení pro dávkování u pacientů

s poruchou funkce ledvin jsou uvedena v bodu 4.2.

Snížené jaterní funkce

U pacientů s poruchami funkce jater je zapotřebí topiramát podávat s opatrností vzhledem k možnosti

snížení clearance topiramátu.

Akutní myopie a sekundární glaukom s uzavřeným úhlem

pacientů

léčených

topiramátem

hlášen

syndrom

akutní

myopie

provázené

sekundárním

glaukomem s uzavřeným úhlem. K symptomům patří náhlé snížení zrakové ostrosti a/nebo bolest očí.

Oftalmologické nálezy mohou zahrnovat myopii, změlčení přední komory oční, hyperemii (zarudnutí

6/23

oka) a zvýšení nitroočního tlaku. Mydriáza může nebo nemusí být přítomna. Tento syndrom zřejmě

souvisí se supraciliární efuzí a výsledným posunutím čočky a duhovky směrem dopředu, čímž dochází

ke vzniku sekundárního glaukomu s uzavřeným úhlem. Příznaky se obvykle dostaví do 1 měsíce po

zahájení léčby topiramátem. Na rozdíl od primárního glaukomu s uzavřeným úhlem, který je vzácný u

lidí mladších 40 let, byl sekundární glaukom s uzavřeným úhlem v souvislosti s léčbou topiramátem

hlášen u pediatrických i dospělých pacientů. Léčba spočívá v co nejrychlejším ukončení podávání

topiramátu ošetřujícím lékařem a v zavedení příslušných opatření ke snížení nitroočního tlaku. Tato

opatření většinou vedou ke snížení nitroočního tlaku.

Zvýšený nitrooční tlak jakékoli etiologie, není-li léčen, může mít závažné následky včetně trvalé ztráty

zraku.

U pacientů s poruchou zraku v anamnéze je třeba rozhodnout, zda je léčba topiramátem vhodná.

Vady zorného pole

U pacientů užívajících topiramát byly hlášeny vady zorného pole, které nesouvisely se zvýšeným

nitroočním tlakem. V klinických hodnoceních byla většina těchto příhod vratná po vysazení topiramátu.

Jestliže se kdykoli během léčby topiramátem objeví vady v zorném poli, je třeba zvážit ukončení léčby

tímto léčivým přípravkem.

Metabolická acidóza

S léčbou topiramátem souvisí hyperchloremická metabolická acidóza bez aniontové mezery (tj. snížení

sérového bikarbonátu pod normální referenční rozmezí při absenci respirační alkalózy). Toto snížení

sérového bikarbonátu je způsobeno inhibičním účinkem topiramátu na renální karboanhydrázu. Obecně

dochází ke snížení bikarbonátu v časném stadiu léčby, může se však objevit kdykoli v jejím průběhu.

Tato snížení jsou obvykle mírná až středně závažná (průměrné snížení o 4 mmol/l u dávky 100 mg/den

nebo vyšší u dospělých a při podání přibližně 6 mg/kg/den u pediatrických pacientů). Vzácně může u

pacientů dojít ke snížení na hodnoty nižší než 10 mmol/l. Stavy nebo terapie, které predisponují k

acidóze (např. ledvinové choroby, závažné respirační poruchy, status epilepticus, průjem, chirurgické

výkony, ketogenní dieta nebo některé léčivé přípravky) mohou potencovat účinek topiramátu na snížení

bikarbonátu.

Chronická metabolická acidóza zvyšuje riziko tvorby ledvinových kamenů a může potenciálně vést k

osteopenii.

Chronická

metabolická

acidóza

může

pediatrických

pacientů

snižovat

rychlost

růstu.

Účinek

topiramátu na další kostní defekty nebyl v pediatrické ani dospělé populaci systematicky studován.

V závislosti na základním onemocnění se při léčbě topiramátem doporučuje příslušné vyšetření včetně

hladin bikarbonátu v séru. Jsou-li přítomny známky nebo příznaky ukazující na metabolickou acidózu

(např. Kassmaulovo

hluboké

dýchání,

dyspnoe,

anorexie,

nevolnost,

zvracení,

nadměrná

únava,

tachykardie nebo arytmie), doporučuje se vyšetření hladin bikarbonátu v séru. Při rozvoji a přetrvávání

metabolické

acidózy

zapotřebí

zvážit

snížení

dávky

nebo

vysazení

topiramátu

(postupným

snižováním dávky).

Topiramát je nutno užívat s opatrností u pacientů se sklonem k metabolické acidóze nebo u pacientů

léčených přípravky, které mohou metabolickou acidózu vyvolávat.

Porucha kognitivních funkcí

7/23

Kognitivní porucha u epilepsie je multifaktoriální a může být způsobena buď základní etiologií, epilepsií

nebo antiepileptickou léčbou. V literatuře byly popsány případy poruchy kognitivních funkcí u

dospělých léčených topiramátem, které vyžadovaly snížení dávky nebo ukončení léčby. Studie týkající

se kognitivních vlivů u dětí léčených topiramátem jsou však nedostatečné a jeho vliv v této oblasti je

nutno dále objasnit.

Hyperamonemie a encefalopatie

Během

léčby

topiramátem

byly

hlášeny

případy

hyperamonemie

projevy

nebo

projevů

encefalopatie (viz bod 4.8). Riziko hyperamonemie se u topiramátu jeví jako závislé na dávce.

Hyperamonemie byla hlášena častěji, pokud byl topiramát užíván současně s kyselinou valproovou (viz

bod 4.5).

U pacientů, u kterých dojde ke vzniku nevysvětlitelné letargie nebo změně mentálního stavu související

monoterapií

nebo

přídavnou

terapií

topiramátem,

doporučeno

zvážit

hyperamonemickou

encefalopatii a stanovit sérové hladiny amoniaku.

Ženy ve fertilním věku

Pokud je topiramát podáván těhotným ženám, může způsobit poškození plodu a růstovou retardaci plodu

(malý vzrůst vzhledem ke gestačnímu věku a nízkou porodní hmotnost). Údaje z těhotenského registru

North American Antiepileptic Drug u těhotných žen prokázaly průměrně 3krát vyšší prevalenci

závažných kongenitálních malformací (4,3 %) při monoterapii topiramátem v porovnání s referenční

skupinou

antiepileptik

(1,4

Údaje

dalších

studií

navíc

naznačují,

kombinovaná

antiepileptická léčba představuje vyšší riziko teratogenních účinků než monoterapie.

Před zahájením léčby topiramátem se má u žen ve fertilním věku provést těhotenský test a doporučit

vysoce účinnou formu antikoncepce (viz bod 4.5). Pacientky mají být plně informovány o riziku

souvisejícím s užíváním topiramátu během těhotenství (viz body 4.3 a 4.6).

Nutriční doplněk

U některých pacientů může během léčby topiramátem dojít ke snižování tělesné hmotnosti. Doporučuje

se, aby u pacientů léčených topiramátem byl úbytek tělesné hmotnosti monitorován. Pacientům se

snižující se hmotností během užívání topiramátu může být podán dietní doplněk nebo zvýšen příjem

potravy.

Intolerance laktosy

Topamax obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným

nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv přípravku Topamax na jiná antiepileptika

Kombinace přípravku Topamax s jinými antiepileptiky (fenytoin, karbamazepin, kyselina valproová,

fenobarbital,

primidon)

nevedla

změnám

plazmatických

koncentrací

rovnovážném

stavu s

výjimkou ojedinělých případů, kdy může přidání přípravku Topamax k fenytoinu navodit zvýšení

plazmatických koncentrací fenytoinu. Příčinou je možná inhibice specifické polymorfní izoformy

enzymu cytochromu P450 (CYP2C19). U každého pacienta léčeného fenytoinem by proto při klinických

projevech nebo příznacích toxicity měly být monitorovány hladiny fenytoinu.

8/23

Hodnocení farmakokinetických interakcí u pacientů trpících epilepsií potvrzuje, že přidání topiramátu v

dávkách 100 - 400 mg/den k léčbě lamotriginem neovlivňuje plazmatické koncentrace lamotriginu v

rovnovážném stavu. Rovněž během vysazování nebo po ukončení léčby lamotriginem (průměrná dávka

327 mg/den) nedošlo k žádným změnám plazmatických koncentrací topiramátu v rovnovážném stavu.

Topiramát inhibuje enzym CYP2C19 a může interferovat s jinými látkami, které jsou metabolizovány

tímto enzymem (např. diazepam, imipramin, moklobemid, proguanil, omeprazol).

Vliv jiných antiepileptik na Topamax

Fenytoin a karbamazepin snižují plazmatické koncentrace topiramátu. Jejich nasazení nebo vysazení při

léčbě přípravkem Topamax může vyžadovat úpravu dávky topiramátu. Ta se stanoví titrací dávky až k

dosažení klinické odpovědi. Nasazení nebo vysazení kyseliny valproové nevede ke klinicky významným

změnám plazmatických koncentrací přípravku Topamax, úprava dávkování přípravku Topamax tedy

není nutná. Interakce shrnuje následující tabulka:

Současně podávané antiepileptikum

Koncentrace

antiepileptika

Koncentrace

přípravku Topamax

Fenytoin

↔**

Karbamazepin

Kyselina valproová

Lamotrigin

Fenobarbital

Primidon

↔ = bez účinku na plazmatickou koncentraci (změny ≤ 15 %)

** = v jednotlivých případech zvýšení plazmatické koncentrace

↓ = pokles plazmatické koncentrace

NS = nebylo studováno

Další lékové interakce

Digoxin

Ve studii s jednorázovým podáním bylo při současném podání přípravku Topamax zjištěno snížení

plochy pod křivkou (AUC) sérové koncentrace digoxinu o 12 %. Klinický význam tohoto pozorování

není prozatím zřejmý. Je-li Topamax nasazován nebo vysazován u pacientů léčených digoxinem, je

nutné věnovat náležitou pozornost rutinnímu monitorování sérových hladin digoxinu.

Centrálně tlumivé látky

Současné užívání přípravku Topamax a alkoholu nebo jiných centrálně tlumivých přípravků nebylo v

klinických studiích hodnoceno. Současné užívání přípravku Topamax s alkoholem nebo jinými

centrálně tlumícími přípravky se nedoporučuje.

Třezalka tečkovaná (H

ypericum perforatum)

Při podávání topiramátu s třezalkou tečkovanou může dojít ke snížení plazmatických koncentrací

vedoucímu ke ztrátě účinnosti. Klinické studie posuzující tuto potenciální interakci nebyly provedeny.

Perorální antikoncepce

9/23

Ve farmakokinetické studii u zdravých dobrovolníků, která byla zaměřena na interakce perorálního

antikoncepčního přípravku obsahujícího 1 mg norethisteronu (NET) a 35 μg ethinylestradiolu (EE) se

současně užívaným přípravkem Topamax v dávkách od 50 do 200 mg/den při absenci další medikace,

nedošlo ke statisticky významným změnám plochy pod křivkou (AUC) žádné komponenty perorálního

antikoncepčního přípravku. V jiné studii došlo ke statisticky významnému snížení expozice EE při

podávání dávek 200, 400 a 800 mg/den (o 18 %, 21 %, resp. 30 %) jako doplňkové léčby epilepsie u

pacientek užívajících kyselinu valproovou. Ani v jedné studii Topamax (v dávkách 50 až 200 mg/den u

zdravých dobrovolnic a 200 až 800 mg/den u pacientek s epilepsií) významně neovlivnil expozici NET.

U pacientek s epilepsií bylo (při dávkách 200 – 800 mg/den) pozorováno na dávce závislé snížení

expozice EE, u zdravých dobrovolnic však toto na dávce závislé snížení expozice EE (při dávkách 50 –

200 mg/den) pozorováno nebylo. Klinický význam těchto změn není znám. U pacientek užívajících

kombinovanou hormonální antikoncepci zároveň s přípravkem Topamax je zapotřebí počítat s možností

snížení antikoncepční účinnosti a zvýšení možnosti výskytu intermenstruačního krvácení. Pacientky

užívající

antikoncepci

obsahující

estrogeny

zapotřebí

vyzvat

hlášení

jakýchkoli

změn

menstruačního krvácení. Antikoncepční účinnost může být snížena i při absenci intermenstruačního

krvácení.

Lithium

U zdravých dobrovolníků bylo pozorováno snížení (18 % AUC) systémové expozice lithia při

současném

podání

topiramátu

mg/den.

pacientů

bipolární

poruchou

nebyla

při

léčbě

topiramátem v dávkách 200 mg/den ovlivněna farmakokinetika lithia, bylo však pozorováno zvýšení

systémové expozice (26 % AUC) po podání topiramátu v dávkách do 600 mg/den. Hladiny lithia by

měly být při současném podávání s topiramátem monitorovány.

Risperidon

Studie lékových interakcí při jednorázovém podání zdravým dobrovolníkům a opakovaném podání

pacientům s bipolární poruchou prokázala podobné výsledky. Při současném podání s topiramátem ve

zvyšujících se dávkách 100, 250 a 400 mg/den došlo ke snížení systémové expozice risperidonu

(podávaného v dávkách v rozmezí od 1 do 6 mg/den) (16 % a 33 % pro AUC v rovnovážném stavu při

podávání dávek 250 a 400 mg/den). Rozdíly v AUC pro celkovou účinnou frakci nebyly u léčby

samotným risperidonem a kombinovanou léčbou s topiramátem statisticky významné. Byla pozorována

minimální změna farmakokinetiky celkové účinné frakce (risperidonu a 9-hydroxyrisperidonu) a nebyla

pozorována žádná změna 9-hydroxyrisperidonu. Nedošlo k významným změnám v systémové expozici

celkové účinné frakce risperidonu ani topiramátu. Byl-li topiramát přidán ke stávající léčbě risperidonem

(1 – 6 mg/den), byly nežádoucí účinky hlášeny častěji (90 % oproti 54 %) než před přidáním topiramátu

(250

mg/den).

Nejčastěji

hlášenými

nežádoucími

účinky

při

přidání

topiramátu

léčbě

risperidonem byly somnolence (27 %, resp. 12 %), parestézie (22 %, resp. 0 %) a nevolnost (18 %, resp.

9 %).

Hydrochlorothiazid (HCTZ)

V interakční studii u zdravých dobrovolníků byla sledována farmakokinetika HCTZ (25 mg každých 24

hod) a topiramátu (96 mg každých 12 hod) v rovnovážném stavu po samostatném i při současném

podání. Při přidání HCTZ k topiramátu došlo ke zvýšení C

topiramátu o 27 % a ke zvýšení AUC o 29

%. Klinický význam této změny není znám. Přidání HCTZ k léčbě topiramátem může vyžadovat úpravu

dávkování topiramátu. Farmakokinetika HCTZ v rovnovážném stavu nebyla současným podáním

topiramátu významně ovlivněna. Klinické laboratorní výsledky ukazují na snížení sérové hladiny

draslíku po podání topiramátu nebo HCTZ, které bylo vyšší při současném podání HCTZ a topiramátu.

Metformin

10/23

V interakční studii u zdravých dobrovolníků byla sledována farmakokinetika metforminu a topiramátu

v rovnovážném stavu po podání metforminu samostatně i v kombinaci s topiramátem. Z výsledků této

studie vyplývá, že při současném podání metforminu a topiramátu byla střední C

metforminu zvýšena

o 18 % a střední AUC

0-12hod

o 25 %, zatímco střední CL/F byla snížena o 20 %. Topiramát neovlivňoval

metforminu. Klinický význam účinku topiramátu na farmakokinetiku metforminu není zřejmý.

Perorální plazmatická clearance topiramátu se při současném podání metforminu zdá být snížena.

Rozsah

změny

clearance

není

znám.

Klinický

význam

účinku

metforminu

farmakokinetiku

topiramátu není zřejmý.

Pokud je v průběhu léčby metforminem zahájena nebo ukončena léčba přípravkem Topamax, je

zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost rutinním kontrolám kompenzace diabetu.

Pioglitazon

V interakční studii u zdravých dobrovolníků byla sledována farmakokinetika pioglitazonu a topiramátu

v rovnovážném stavu po podání pioglitazonu samostatně i v kombinaci s topiramátem.

Bylo shledáno 15% snížení AUC

τ,ss

pioglitazonu bez ovlivnění C

max,ss

. Tento údaj nebyl statisticky

významný. Dále bylo zaznamenáno 13% a 16% snížení C

max,ss

a AUC

τ,ss

aktivního hydroxy-metabolitu

a 60% snížení C

max,ss

a AUC

τ,ss

aktivního keto-metabolitu. Klinický význam těchto výsledků není znám.

Je-li Topamax přidáván k léčbě pioglitazonem nebo pioglitazon k léčbě přípravkem Topamax, je

zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost rutinním kontrolám kompenzace diabetu.

Glibenklamid

V interakční studii u pacientů s diabetem typu 2 byla hodnocena farmakokinetika glibenklamidu (5

mg/den) v rovnovážném stavu podávaného samostatně a současně s topiramátem (150 mg/den). Při

současném podávání s topiramátem došlo k 25% snížení AUC

glibenklamidu. Systémová expozice

aktivnímu metabolitu 4-trans-hydroxy-glibenklamidu (M1) byla snížena o 13 % a 3-cis-hydroxy-

glibenklamidu (M2) o 15 %. Farmakokinetika topiramátu v rovnovážném stavu nebyla současným

podáním glibenklamidu ovlivněna.

Pokud je léčba topiramátem doplněna glibenklamidem nebo naopak, je zapotřebí věnovat zvýšenou

pozornost rutinním kontrolám kompenzace diabetu.

Další formy interakcí

Léky predisponující k nefrolitiáze

Topamax může v kombinaci s jinými přípravky s predispozicí k nefrolitiáze toto riziko dále zvýšit. Při

užívání přípravku Topamax by proto uvedené přípravky měly být vysazeny, neboť mohou navodit

příhodné prostředí pro zvýšenou tvorbu ledvinových kamenů.

Kyselina valproová

Současné podávání topiramátu a kyseliny valproové bylo u pacientů, kteří snášeli oba léčivé přípravky

jednotlivě, spojováno s hyperamonemií s projevy nebo bez projevů encefalopatie. Ve většině případů

známky a příznaky vymizely s vysazením jednoho z léčivých přípravků (viz bod 4.4 a bod 4.8). Tento

nežádoucí účinek nepatří k farmakokinetickým interakcím.

Hypotermie, definovaná jako mimovolný pokles tělesné teploty < 35 ºC, byla hlášena v souvislosti se

současným užíváním topiramátu a kyseliny valproové jak s přítomností hyperamonemie tak bez

11/23

hyperamonemie. K tomuto nežádoucímu účinku může u pacientů užívajících současně topiramát a

valproát dojít po zahájení léčby topiramátem nebo po zvýšení denní dávky topiramátu.

Další farmakokinetické studie lékových interakcí

Byly provedeny klinické studie k ověření možných farmakokinetických lékových interakcí mezi

topiramátem a jinými léčivy. Změny C

a AUC jako výsledek interakcí jsou shrnuty níže. Druhý

sloupec (koncentrace současně podaného léčiva) uvádí, jak se změní koncentrace současně podávaného

léčiva uvedeného v prvním sloupci po přidání topiramátu. Třetí sloupec (koncentrace topiramátu) uvádí

vliv současně podaného léčiva uvedeného v prvním sloupci na koncentraci topiramátu.

Shrnutí výsledků dalších farmakokinetických hodnocení lékových interakcí

Současně podávané léčivo

Koncentrace současně

podávaného léčiva

a

Koncentrace topiramátu

a

Amitriptylin

↔20% zvýšení C

a AUC

metabolitu nortriptylinu

Dihydroergotamin

(perorální a subkutánní)

Haloperidol

31% zvýšení AUC

redukovaného metabolitu

Propranolol

↔17% zvýšení C

u 4-OH

propranololu (topiramát

50 mg/12 hod)

9% a 16% zvýšení C

9% a 17% zvýšení AUC

(40, resp. 80 mg

propranololu/12 hod)

Sumatriptan (perorální a

subkutánní)

Pizotifen

Diltiazem

25% snížení AUC diltiazemu

a 18% snížení DEA a

DEM*

20% zvýšení AUC

Venlafaxin

Flunarizin

16% zvýšení AUC

(topiramát 50 mg/12 hod)

Hodnoty v % jsou průměrné změny C

nebo AUC u monoterapie

= žádný účinek na C

a AUC (≤ 15% změna) původního léčiva

NS = nebylo studováno

*DEA = des acetyl diltiazem, DEM = N-demethyl diltiazem

AUC flunarizinu se zvyšuje o 14 % u subjektů užívajících flunarizin samostatně. Zvýšení

expozice může být přičítáno akumulaci během dosažení rovnovážného stavu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Obecné riziko související s epilepsií a antiepileptickou léčbou

U žen, které mohou otěhotnět, je třeba poradit se se specialistou. Je nutné zhodnotit antiepileptickou

léčbu u žen plánujících těhotenství. U žen, které se léčí na epilepsii, je třeba se vyhnout náhlému

ukončení antiepileptické léčby, protože by mohlo dojít k výskytu záchvatů, což by mohlo mít závažné

důsledky pro ženu a nenarozené dítě.

12/23

Kdykoli je to možné, má být upřednostňována monoterapie, protože kombinovaná léčba může souviset

s vyšším rizikem kongenitálních malformací ve srovnání s monoterapií, v závislosti na současně

podávané antiepileptické léčbě.

R

iziko související s topiramátem

Topiramát byl teratogenní u myší, potkanů a králíků (viz bod 5.3). U potkanů přestupuje topiramát

placentární bariéru.

U člověka topiramát přestupuje placentou a podobné koncentrace byly hlášeny v pupečníkové i mateřské

krvi.

Klinická z data z těhotenských registrů naznačují, že děti vystavené působení topiramátu mají:

zvýšené riziko kongenitálních malformací (zejména rozštěp rtu/patra, hypospadie a anomálie

různých tělesných systémů) následkem expozice v průběhu prvního trimestru těhotenství. Údaje

z těhotenského registru North Americal Antiepileptic Drug prokázaly průměrně 3krát vyšší

prevalenci závažných kongenitálních malformací (4,3 %) při monoterapii topiramátem v

porovnání s referenční skupinou bez antiepileptik (1,4 %). Údaje z dalších studií navíc

naznačují, že kombinovaná antiepileptická léčba může představovat vyšší riziko teratogenních

účinků než monoterapie. Z hlášení vyplývá, že riziko je závislé na dávce; účinky byly

pozorovány u všech dávek. Zdá se, že u žen, které užívaly topiramát a mají dítě s kongenitální

malformací,

existuje

při

následném

těhotenství

zvýšené

riziko

malformací

při

expozici

topiramát.

vyšší prevalenci nízké porodní hmotnosti (<2500 gramů) ve srovnání s referenční skupinou.

zvýšenou prevalenci hypotrofie plodu vzhledem ke svému gestačnímu věku (SGA, konstitučně

malý plod definovaný jako porodní hmotnost pod 10. percentilem v přepočtu podle gestačního

věku, stratifikace dle pohlaví). Dlouhodobé následky SGA nálezů nebylo možné určit.

Indikace epilepsie

Doporučuje se zvážit jiné možnosti léčby u žen, které mohou otěhotnět. Jestliže ženy, které mohou

otěhotnět, užívají topiramát, je doporučeno používat vysoce účinnou antikoncepci (viz bod 4.5) a žena

má být informována o známém riziku nekontrolované epilepsie na těhotenství a potencionálním riziku

léčivého přípravku na plod. U žen plánujících těhotenství je ještě před početím doporučena návštěva

lékaře kvůli zhodnocení dosavadní léčby a zvážení jiných možností léčby. V případě podávání v průběhu

prvního trimestru je nutné provádět pečlivé prenatální sledování.

Indikace profylaxe migrény

Topiramát je kontraindikován v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, pokud neužívají vysoce

účinnou metodu antikoncepce (viz body 4.3 a 4.5).

Kojení

Studie na zvířatech prokázaly vylučování topiramátu do mléka. Vylučování topiramátu do mateřského

mléka nebylo v kontrolovaných studiích hodnoceno. Omezené údaje od pacientek svědčí o značném

vylučování topiramátu do mateřského mléka. Účinky, které byly pozorovány u kojených novorozenců /

kojenců léčených matek zahrnovaly průjem, ospalost, podrážděnost a nedostatečný přírůstek tělesné

hmotnosti. Z tohoto důvodu je nutno zvážit důležitost léčivého přípravku pro matku a rozhodnout, zda

ukončit kojení nebo přerušit/ukončit léčbu topiramátem (viz bod 4.4).

Fertilita

Studie na zvířatech nepotvrdily, že by topiramát negativně ovlivňoval fertilitu (viz bod 5.3). Vliv

topiramátu na fertilitu nebyl u lidí stanoven.

13/23

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Topamax má malý až mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Topiramát působí na centrální

nervový systém a může způsobovat ospalost, závratě nebo další podobné příznaky. Rovněž může

způsobovat zrakové poruchy a/nebo rozmazané vidění. Tyto nežádoucí účinky mohou být potenciálně

nebezpečné při řízení nebo obsluze strojních zařízeních, zejména do doby, dokud nebude zjištěna

pacientova individuální vnímavost k léčivému přípravku.

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnost topiramátu byla vyhodnocena z databáze klinických studií, která zahrnovala 4 111 pacientů

(3 182 užívajících topiramát a 929 užívajících placebo); tito pacienti se účastnili 20 dvojitě zaslepených

studií. Dalších 2 847 pacientů se účastnilo 34 otevřených klinických studií s topiramátem v doplňkové

léčbě primárních generalizovaných tonicko-klonických křečí, parciálních záchvatů, záchvatů spojených

s Lennox-Gastautovým syndromem, v monoterapii nově nebo nedávno diagnostikované epilepsie nebo

v profylaxi migrény. Většinou byly nežádoucí účinky mírné nebo středně závažné. Nežádoucí účinky

identifikované v klinických studiích a během post-marketingového sledování (označeno „*“) jsou v

tabulce 1 uvedeny podle výskytu v klinických studiích s těmito četnostmi:

Velmi časté

≥1/10

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

Méně časté

≥1/1000 až <1/100

Vzácné

≥ 1/10 000 až < 1/1000

Není známo

z dostupných údajů nelze určit

Nejčastější

nežádoucí

účinky

(pozorované

dvojitě

zaslepených

kontrolovaných

studiích

topiramátem nejméně v 1 indikaci s výskytem > 5 % a vyšším než bylo u placeba) zahrnují: anorexii,

snížení chuti k jídlu, bradyfrenii, depresi, potíže s vyjadřováním, insomnii, abnormální koordinaci,

poruchu pozornosti, závratě, dysartrii, dysgeuzii, hypestézii, letargii, poruchu paměti, nystagmus,

parestézii, somnolenci, tremor, diplopii, rozmazané vidění, průjem, nevolnost, únavu, podrážděnost a

snížení tělesné hmotnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky topiramátu

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Infekce

infestace

Nasofaryngitida*

Poruchy

krve

lymfatického

systému

Anemie

Leukopenie,

trombocytopenie,

lymfadenopatie,

eosinofilie

Neutropenie*

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita

Alergický

otok*,

Poruchy

metabolismu

výživy

Anorexie, snížení

chuti k jídlu

Metabolická

acidóza,

hypokalemie,

zvýšení chuti k jídlu,

polydipsie

Hyperchloremická

acidóza,

hyperamonemie*,

hyperamonemická

encefalopatie*

14/23

Psychiatrické

poruchy

Deprese

Bradyfrenie,

insomnie,

problém

vyjadřováním,

úzkost,

stav

zmatenosti,

dezorientace,

agresivita, změna

nálady,

agitovanost,

časté

střídání

nálad, depresivní

nálada,

vztek,

abnormální

chování

Sebevražedné

myšlenky,

sebevražedné

pokusy, halucinace,

psychotická

porucha, sluchové

halucinace, zrakové

halucinace, apatie,

nedostatek

spontánní řeči,

porucha spánku,

afektivní labilita,

snížení libida,

neklid, pláč,

dysfemie, euforická

nálada, paranoia,

perseverace, ataky

paniky, lítostivost,

porucha čtení, časná

insomnie, plochá

afektivita,

abnormální myšlení,

ztráta libida,

lhostejnost, střední

insomnie,

nesoustředěnost,

brzké ranní

probouzení, panická

reakce, povznesená

nálada

Mánie,

panická

porucha,

pocit

beznaděje*,

hypománie

Poruchy

nervového

systému

Parestézie,

somnolence,

závratě

Porucha

pozornosti,

porucha

paměti,

amnézie,

kognitivní

porucha,

mentální

porucha, porucha

psychomotorický

dovedností,

konvulze,

abnormální

koordinace,

tremor,

letargie,

hypestezie,

nystagmus,

dysgeuzie,

porucha

rovnováhy,

dysartrie,

intenční

tremor,

sedace

Snížená úroveň

vědomí, konvulze

typu grand mal,

defekt zorného pole,

komplexní parciální

záchvat, porucha

řeči,

psychomotorická

hyperaktivita,

synkopa, senzorická

porucha, slinění,

hypersomnie, afázie,

opakovaná řeč,

hypokineze,

dyskineze,

posturální závratě,

špatná kvalita

spánku, pocit pálení,

ztráta senzitivity,

parosmie,

cerebelární

syndrom,

dysestezie,

hypogeuzie, stupor,

nemotornost, aura,

Apraxie,

cirkadiánní

porucha

spánkového rytmu,

hyperestezie,

hyposmie,

anosmie,

esenciální

tremor,

akineze,

neodpovídání

podněty

15/23

ageuzie, dysgrafie,

dysfázie, periferní

neuropatie,

presynkopa,

dystonie,

mravenčení

Poruchy oka

Rozmazané

vidění,

diplopie,

porucha zraku

Snížení zrakové

ostrosti, skotom,

myopie*,

abnormální pocit v

oku*, suché oko,

fotofobie,

blefarospasmus,

zvýšená tvorba slz,

fotopsie, mydriáza,

presbyopie

Jednostranná

slepota, přechodná

slepota,

glaukom,

porucha

akomodace, změna

hloubky

vidění,

mihotavý

skotom,

otok

očních

víček*,

noční

slepota, amblyopie

Glaukom

uzavřeným

úhlem*,

makulopatie*,

porucha

hybnosti

oka*.

otok spojivky*

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo,

tinitus,

bolest ucha

Hluchota,

jednostranná

hluchota,

neurosenzorická

hluchota,

nepříjemný pocit v

uchu, porucha

sluchu

Srdeční poruchy

Bradykardie,

sinusová

bradykardie,

palpitace

Cévní poruchy

Hypotenze,

ortostatická

hypotenze, návaly,

návaly horka

Raynaudův

fenomén

Respirační,

hrudní

mediastinální

poruchy

Dyspnoe,

epistaxe,

kongesce

nosní

sliznice,

rinorea,

kašel*

Námahová dušnost,

hypersekrece v

paranazálních

dutinách, dysfonie

Gastro-

intestinální

poruchy

Nevolnost,

průjem

Zvracení,

zácpa,

bolest

horní

části

břicha,

dyspepsie, bolest

břicha,

sucho

ústech, žaludeční

dyskomfort,

orální parestézie,

gastritida,

břišní

dyskomfort

Pankreatitida,

flatulence,

gastroesofageální

reflux, bolest v

podbřišku, orální

hypestézie, krvácení

dásní, distenze

břicha, dyskomfort

v epigastriu,

citlivost břicha,

hypersekrece slin,

bolest úst, zápach

dechu, glosodynie

Poruchy

jater

žlučových cest

Hepatitida, selhání

jater

16/23

Poruchy

kůže

podkožní tkáně

Alopecie,

vyrážka, pruritus

Anhidróza,

hypestezie obličeje,

kopřivka, erytém,

generalizovaný

pruritus, makulózní

vyrážka, změna

zbarvení pokožky,

alergická

dermatitida, otok

obličeje

Stevens-

Johnsonův

syndrom*,

erythema

multiforme*,

abnormální zápach

kůže, periorbitální

otok*,

lokalizovaná

kopřivka

Toxická

epidermální

nekrolýza*

Poruchy svalové

kosterní

soustavy

pojivové tkáně

Artralgie,

svalový spasmus,

myalgie, svalové

záškuby, svalová

slabost,

muskuloskeletál

ní bolest na hrudi

Otok kloubů*,

muskuloskeletální

ztuhlost, bolest ve

slabinách, svalová

únava

Bolest končetin*

Poruchy ledvin a

močových cest

Nefrolitiáza,

polakisurie,

dysurie

Močové kameny,

inkontinence moči,

hematurie,

inkontinence, nucení

na močení, renální

kolika, bolest ledvin

Ureterální kameny,

renální

tubulární

acidóza*

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Erektilní dysfunkce,

sexuální dysfunkce

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Únava

Pyrexie,

astenie,

podrážděnost,

porucha

chůze,

abnormální pocit,

malátnost

Hypertermie, žízeň,

onemocnění

podobné chřipce*,

stagnace, chlad

končetin, pocit

opilosti, pocit

roztřesenosti

Otok obličeje,

kalcinóza

Vyšetření

Snížení

tělesné

hmotnosti

Zvýšení

tělesné

hmotnosti*

Přítomnost krystalů

v moči, abnormální

výsledky testu

tandemové chůze,

snížení počtu bílých

krvinek, zvýšení

hodnot jaterních

enzymů

Snížení

bikarbonátu v krvi

Sociální

okolnosti

Narušená schopnost

učení

* Identifikováno jako

nežádoucí účinek

spontánních post-marketingových

hlášení. Frekvence

byla

vypočítána na základě výskytu v klinických studiích nebo byla vypočítána v případě, že se v klinických

studiích nevyskytla.

Kongenitální malformace a růstová retardace plodu (viz bod 4.4 a bod 4.6).

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky hlášené u dětí častěji (≥ 2násobně) než u dospělých ve dvojitě zaslepených studiích

jsou:

17/23

Snížení chuti k jídlu

Zvýšení chuti k jídlu

Hyperchloremická acidóza

Hypokalemie

Abnormální chování

Agrese

Apatie

Problémy s usínáním

Sebevražedné myšlenky

Porucha pozornosti

Letargie

Cirkadiánní poruchy spánkového rytmu

Špatná kvalita spánku

Zvýšená tvorba slz

Sinusová bradykardie

Abnormální pocit

Porucha chůze.

Nežádoucí účinky hlášené u dětí a nikoli u dospělých ve dvojitě zaslepených studiích jsou:

Eosinofilie

Psychomotorická hyperaktivita

Vertigo

Zvracení

Hypertermie

Pyrexie

Zhoršená schopnost učení.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Známky a příznaky

Byly hlášeny případy předávkování topiramátem. K známkám a příznakům patřily křeče, ospalost,

poruchy řeči, rozmazané vidění, dvojité vidění, narušené myšlenkové pochody, letargie, abnormální

koordinace, ztuhlost, hypotenze, bolest břicha, agitovanost, závratě a deprese. Ve většině případů nebyly

klinické důsledky závažné, byla však hlášena úmrtí po současném předávkování více přípravky včetně

topiramátu.

Předávkování topiramátem může vyústit v závažnou metabolickou acidózu (viz bod 4.4).

18/23

Léčba

Při předávkování topiramátem by v krátkém časovém odstupu od pozření léku měl být neprodleně

vyprázdněn obsah žaludku laváží nebo vyvoláním zvracení. Aktivní uhlí vykazuje in vitro adsorpci

topiramátu. Měla by být zavedena vhodná podpůrná léčba a pacient dostatečně zavodněn. Účinným

prostředkem eliminace topiramátu z organismu je hemodialýza.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, antimigrenika, ATC kód: N03AX11

Topiramát je klasifikován jako monosacharid substituovaný sulfamátem. Přesný mechanismus, jakým

topiramát

dosahuje

antikonvulzivního

účinku

účinku

profylaxi

migrény,

není

znám.

elektrofyziologických a biochemických studiích na tkáňových kulturách neuronů byly identifikovány tři

vlastnosti, které mohou přispívat k antiepileptickému účinku topiramátu.

Akční potenciály opakovaně získané dlouhodobou depolarizací neuronů byly topiramátem blokovány v

závislosti na čase, což by mohlo svědčit o blokádě sodíkového kanálu v závislosti na jeho stavu.

Topiramát dále zvyšuje frekvenci, ve které

-aminobutyrát (GABA) aktivuje GABA

receptory, a

zvyšuje tak schopnost GABA indukovat vstup chloridových iontů do neuronů. Toto zjištění ukazuje na

potenciaci aktivity tohoto inhibičního neurotransmiteru topiramátem.

Tento účinek nebyl blokován flumazenilem, antagonistou benzodiazepinu, po podání topiramátu

nedocházelo k prodloužení doby otevření kanálu, což odlišuje topiramát od barbiturátů, které modulují

GABA

receptory.

Vzhledem k výrazné odlišnosti antiepileptického profilu topiramátu a benzodiazepinů je topiramát

schopen modulovat subtyp GABA

receptoru necitlivého k benzodiazepinům. Topiramát antagonizuje

schopnost kainátu aktivovat subtyp kainát/AMPA (kyselina

-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-

propionová) excitačního glutamátového receptoru, nemá však žádný zjevný účinek na aktivitu N-

methyl-D-aspartátu (NMDA) na NMDA receptorovém subtypu. Tyto účinky topiramátu jsou závislé na

koncentraci v rozmezí od 1 do 200 μmol, s minimální účinností pozorovanou v koncentracích 1 až 10

μmol.

Topiramát inhibuje kromě toho i některé izoenzymy karboanhydrázy. Tento farmakologický účinek je

mnohem slabší než analogický účinek acetazolamidu, známého inhibitoru karboanhydrázy, a není

považován za zásadní složku antiepileptického účinku topiramátu.

Ve studiích na zvířatech byl antikonvulzivní účinek topiramátu prokázán při velkých záchvatech

vyvolaných elektrošokem u myší a potkanů a topiramát byl účinný v modelech epilepsie na hlodavcích

včetně tonických záchvatů a záchvatů typu absencí u spontánně epileptických potkanů a tonických a

klonických záchvatů indukovaných u potkanů drážděním amygdaly nebo globální ischemií. Topiramát

vykazuje pouze slabý účinek při blokádě klonických záchvatů indukovaných GABA

receptorovým

antagonistou pentylenetrazolem.

Zatímco

současném

podávání

topiramátu

karbamazepinu

nebo

fenobarbitalu

myší

zaznamenán

synergický

antikonvulzivní

účinek,

kombinaci

fenytoinem

zaznamenán

antikonvulzivní

účinek

aditivní.

přísně

kontrolovaných

doplňujících

(add-on)

studiích

nebyla

19/23

prokázána souvislost mezi plazmatickými koncentracemi topiramátu a jeho klinickou účinností. U lidí

nebyl prokázán rozvoj tolerance.

Záchvaty typu absence

S dětmi ve věku 4 – 11 let byly provedeny dvě malé studie s jedním ramenem (CAPSS-326 a

TOPAMAT-ABS-001). Jedna zahrnovala 5 dětí a druhá 12 dětí, než byla předčasně ukončena kvůli

nedostatečné terapeutické odpovědi. Dávky užité v těchto studiích byly až do přibližně 12 mg/kg ve

studii TOPAMAT-ABS-001 a ve studii CAPSS-326 buď 9 mg/kg/den nebo 400 mg/den, podle toho, co

poskytlo nižší dávku. Tyto studie neposkytly dostatečný průkaz pro závěr týkající se účinnosti a

bezpečnosti u pediatrické populace.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Potahované tablety i tvrdé tobolky jsou bioekvivalentní.

porovnání

jinými

antiepileptiky

vykazuje

topiramát

dlouhý

plazmatický

poločas,

lineární

farmakokinetiku, převážně renální clearance, absenci signifikantních vazeb na bílkoviny a nedostatek

klinicky relevantních aktivních metabolitů.

Topiramát není silným enzymovým induktorem, může být užíván bez ohledu na příjem potravy a jeho

plazmatické hladiny nemusejí být rutinně monitorovány. V klinických hodnoceních nebyl prokázán

konzistentní vztah mezi plazmatickými koncentracemi a účinností nebo nežádoucími účinky.

Absorpce

Topiramát je rychle a dobře vstřebáván. Po perorálním podání dávky 100 mg dosáhne u zdravých

subjektů střední plazmatická koncentrace vrcholu (C

) 1,5 μg/ml během 2 až 3 hodin (t

Studium zbytkové radioaktivity v moči prokázalo, že průměrný rozsah absorpce 100mg perorální dávky

C-topiramátu představoval nejméně 81 %. Příjem potravy neměl na biologickou dostupnost topiramátu

klinicky významný účinek.

Distribuce

Vazba na plazmatické bílkoviny představuje zpravidla 13 až 17 %. Na povrchu erytrocytů nebo v

erytrocytech bylo pozorováno vazebné místo s nízkou kapacitou pro topiramát, které je saturovatelné

při plazmatických koncentracích vyšších než 4 μg/ml. Distribuční objem se měnil v opačném poměru k

dávce. Průměrný zdánlivý distribuční objem se podařilo stanovit na 0,80 až 0,55 l/kg hmotnosti po

jednotlivé dávce v rozpětí 100 až 1 200 mg. Byl zaznamenán vliv pohlaví na distribuční objem. Hodnoty

získané u žen představují přibližně 50 % hodnot mužů. To pravděpodobně souvisí s vyšším podílem

tělesného tuku u pacientek a nemá klinický význam.

Biotransformace

Topiramát není u zdravých dobrovolníků extenzivně metabolizován (přibližně z 20 %). U pacientů

léčených současně dalšími antiepileptiky patřícími ke známým enzymovým induktorům se může

metabolismus zvýšit až na 50 %. Celkem se podařilo izolovat šest metabolitů vzniklých hydroxylací,

hydrolýzou a glukuronidací, které byly izolovány, charakterizovány a identifikovány v lidské plazmě,

moči a stolici. Každý z nich představuje méně než 3 % celkové radioaktivity po podání

C-topiramátu.

Dva metabolity, které měly zachovanou podstatnou část struktury topiramátu, byly zkoumány, avšak

prokázaly nízkou nebo nulovou antiepileptickou účinnost.

20/23

Eliminace

U lidí představují hlavní eliminační cestu nezměněného topiramátu a jeho metabolitů ledviny (nejméně

81 % dávky). Během čtyř dnů bylo do moče vyloučeno přibližně 66 % nezměněného

C-topiramátu.

Při užívání 50 mg a 100 mg topiramátu dvakrát denně byla průměrná renální clearance 18 ml/min u

dávky 50 mg a 17 ml/min u dávky 100 mg. Byla zjištěna renální tubulární reabsorpce topiramátu. Toto

zjištění se opírá o výsledky předklinických studií s potkany, kterým byl zároveň s topiramátem podáván

probenecid, což významně zvýšilo renální clearance topiramátu. Všeobecně se plazmatická clearance u

lidí pohybovala po perorálním podání mezi 20 až 30 ml/min.

Linearita/nelinearita

Topiramát vykazuje u různých osob malé rozdíly v plazmatických koncentracích, jeho farmakokinetika

je proto snadno předvídatelná. Farmakokinetika topiramátu je lineární s plazmatickou clearance, která

zůstává konstantní. Plocha pod křivkou plazmatické koncentrace se u zdravých osob po jednorázovém

podání 100 až 400 mg topiramátu perorálně zvyšuje proporcionálně s dávkou. Pacienti s normálními

ledvinovými funkcemi potřebují k navození rovnovážného stavu plazmatických koncentrací 4 až 8 dní.

Průměrná C

po opakovaném podání dvakrát denně perorálně v dávce 100 mg zdravým subjektům činí

6,76 μg/ml. Po opakovaném podání 50 a 100 mg topiramátu dvakrát denně činí průměrný eliminační

poločas přibližně 21 hodin.

Užívání s jinými antiepileptiky

Opakované podávání 100 až 400 mg topiramátu 2x denně současně s fenytoinem nebo karbamazepinem

zvyšuje plazmatické koncentrace topiramátu v závislosti na dávce.

Porucha funkce ledvin

Plazmatická a renální clearance topiramátu se snižují u pacientů se středně závažnou až závažnou

poruchou funkce ledvin (Cl

≤ 70 ml/min). U pacientů s poruchami funkce ledvin se proto předpokládá

vyšší rovnovážná plazmatická koncentrace než u jedinců s normální funkcí ledvin. Pacienti s poruchou

funkce ledvin budou navíc potřebovat delší dobu k dosažení rovnovážného stavu po každé dávce. U

pacientů se středně závažnou a závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje polovina obvyklé

úvodní a udržovací dávky.

Topiramát se z plazmy efektivně odstraňuje hemodialýzou. Prodloužená doba hemodialýzy může

způsobit pokles koncentrace topiramátu pod hladiny, které jsou nutné k udržení protikřečového účinku.

Aby se zabránilo rychlému poklesu koncentrací topiramátu v plazmě během hemodialýzy, může být

nutná dodatečná dávka topiramátu. Při skutečné úpravě dávky je nutno vzít v úvahu 1) dobu dialyzační

periody, 2) míru clearance užitého dialyzačního systému a 3) efektivní renální clearance topiramátu u

dialyzovaného pacienta.

Porucha funkce jater

Plazmatická clearance topiramátu se průměrně snižuje o 26 % u pacientů se středně závažnou až

závažnou poruchou funkce jater. Proto je u pacientů s poruchou funkce jater nutno podávat topiramát s

opatrností.

Starší pacienti

U starších osob se plazmatická clearance topiramátu nemění, pokud však pacienti současně netrpějí

ledvinovým onemocněním.

21/23

Pediatrická populace (farmakokinetika u dětí do 12 let)

Farmakokinetika topiramátu je u dětí, podobně jako u doplňkové léčby dospělých, lineární, clearance

nezávislá na dávce a rovnovážné plazmatické koncentrace rostou proporcionálně s dávkou. Děti však

vykazují

vyšší

clearance

kratší

eliminační

poločas.

Proto

může

být

plazmatická

koncentrace

topiramátu téže dávky v mg/kg u dětí nižší než u dospělých. Stejně jako u dospělých antiepileptika

působící jako induktory jaterních enzymů snižují rovnovážnou plazmatickou koncentraci topiramátu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V neklinických studiích fertility nebyly u samců ani samic potkanů v dávkách až do 100 mg/kg/den

pozorovány žádné vlivy na fertilitu, přestože maternální i paternální toxicita byla pozorována již při

dávkách 8 mg/kg/den.

V předklinických studiích se ukázalo, že topiramát měl u studovaných druhů (myši, potkani a králíci)

teratogenní účinek. U myší byly u dávky 500 mg/kg/den sníženy hmotnost plodů a skeletální osifikace

ve shodě s maternální toxicitou. Celkové počty malformací plodu u myší byly zvýšeny pro všechny

léčené skupiny (20, 100 a 500 mg/kg/den).

U potkanů byla už od dávky 20 mg/kg/den pozorována na dávce závislá maternální a embryo/fetální

toxicita (snížení hmotnosti plodů a/nebo skeletální osifikace), dávky 400 mg/kg/den a vyšší měly

teratogenní účinky (defekty končetin a prstů). U králíků byla na dávce závislá maternální toxicita

pozorována již od dávky 10 mg/kg/den, embryo/fetální toxicita (zvýšená úmrtnost) již od dávky 35

mg/kg/den a dávka 120 mg/kg/den měla teratogenní účinky (malformace žeber a obratlů).

Teratogenní účinky pozorované u potkanů a králíků byly podobné účinkům pozorovaným u inhibitorů

karboanhydrázy, které nebyly spojeny s malformacemi u člověka. Účinky na růst byly naznačeny také

nižší porodní hmotností a hmotností během laktace u mláďat samic potkanů léčených 20 nebo 100

mg/kg/den během březosti a laktace. U potkanů přestupoval topiramát placentární bariéru.

U nedospělých potkanů vyústilo podávání topiramátu v dávce do 300 mg/kg/den během období vývoje

odpovídajícího dětství a dospívání v toxicitu podobnou toxicitě u dospělých jedinců (snížení příjmu

potravy se snížením přírůstku tělesné hmotnosti, centrolobulární hepatocelulární hypertrofie). Nebyl

pozorován relevantní účinek na růst dlouhých kostí (tibie) nebo minerální kostní denzitu (femur), vývoj

před odstavením, reprodukční vývoj, neurologický vývoj (včetně hodnocení paměti a učení), páření a

plodnost nebo hysterotomní parametry.

V souboru in vitro a in vivo testů na mutagenitu nevykázal topiramát genotoxický potenciál.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Tělo tablety:

Monohydrát laktosy

Předbobtnalý kukuřičný škrob

Mikrokrystalická celulosa

Sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A)

Magnesium-stearát

22/23

Potah:

Potahová soustava OPADRY bílá, žlutá

, karnaubský vosk

OPADRY obsahuje:

Hypromelosa

Makrogol

Polysorbát 80

Barviva oxid titaničitý (E171) a žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v původním obalu (blistru), aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Al/Al blistr. Velikost balení 60 tablet. Jednotlivé (Al/Al) blistry jsou uloženy v papírové krabičce.

Upozornění:

Text na blistru je v portugalském jazyce.

Překlad textu na vnitřním obalu (blistru) je uveden v Příbalové informaci.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda., Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A - Queluz de Baixo- 2734-503

Barcarena, Portugalsko

Souběžný dovozce

:

Chemark s.r.o, U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9 - Třeboradice, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Topamax 50 mg: 21/511/97-C/PI/024/17

Topamax 100 mg: 21/512/97-C/PI/025/17

23/23

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22. 11. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

24. 10. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace