TOLAK 40MG/G

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
FLUORURACIL (FLUOROURACILUM)
Dostupné s:
Pierre Fabre Dermatologie, Boulogne
ATC kód:
L01BC02
INN (Mezinárodní Name):
FLUOROURACIL (FLUOROURACILUM)
Dávkování:
40MG/G
Léková forma:
Krém
Podání:
Kožní podání
Jednotky v balení:
20G; 40G
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
FLUORURACIL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
46/ 134/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls195944/2020

a k sp. zn. sukls192263/2020

Příbalová informace: informace pro pacienta

Tolak 40

mg/g krém

fluorouracilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příb

al

ové informaci

Co je přípravek Tolak a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tolak používat

Jak se přípravek Tolak používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tolak uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Tolak a k

čemu se používá

Přípravek Tolak obsahuje léčivou látku fluorouracil.

Fluorouracil patří do skupiny léčiv označovaných jako antimetabolity, které zabraňují množení buněk

(tzv. cytostatika).

Tolak se používá u dospělých k léčbě onemocnění kůže zvaného aktinická keratóza (poškození kůže

vlivem slunečního záření) stupně I a II na obličeji, uších a/nebo na vlasaté části hlavy.

Jak přípravek Tolak účinkuje

Při používání přípravku Tolak léčená oblast kůže pravděpodobně zčervená.

Tolak ničí nádorové a přednádorově změněné buňky v kůži, na normální buňky má však menší vliv.

Tolak rovněž léčí abnormality kůže, které dosud nebyly viditelné pouhým okem, a tato abnormální

ložiska mohou zarudnout a zanítit se.

Léčebný proces bude pravděpodobně provázen zánětem/otokem, eventuálně určitými nepříjemnými

pocity a porušením kůže, která se nakonec zahojí. Toto je očekávaná, normální odpověď na léčbu,

která znamená, že přípravek Tolak účinkuje správně.

Někdy je reakce na léčbu závažnější (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud se stav Vaší kůže

velmi zhorší, budete pociťovat bolest nebo obavy, poraďte se s lékařem. Lékař Vám může předepsat

další přípravek, který Vám uleví od nepříjemných příznaků.

Kožní reakce jsou přechodné a vymizí během 2-4 týdnů po ukončení léčby. Proto můžete po ukončení

léčby zjistit, že kůže potřebuje zhruba 4 týdny ke zhojení.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Tolak

používat

Nepoužívejte

p

řípravek

Tolak:

jestliže jste alergický(á) na fluorouracil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju

během těhotenství

v období kojení

jestliže užíváte některý z léků, které se nazývají nukleosidová antivirotika (např. brivudin nebo

sorivudin). Obvykle se používají k léčbě planých neštovic nebo pásového oparu.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Tolak se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Tolak nenanášejte přímo do očí, nosu, úst nebo na sliznice, protože může způsobit

podráždění, místní zánět a vznik vřídků.

Přípravek Tolak neaplikujte do otevřených ran nebo na poškozenou kůži.

pravděpodobné,

léčená

oblast

kůže

zčervená,

což

bude

nejspíše

provázeno

zánětem/otokem, určitými nepříjemnými pocity, porušením kůže a nakonec zhojením. Toto je

očekávaná normální odpověď na léčbu, která znamená, že přípravek Tolak účinkuje správně.

Pokud se stav Vaší kůže velmi zhorší, budete pociťovat bolest nebo obavy, poraďte se s

lékařem.

Lékař

Vám

může

předepsat

další

přípravek,

který

Vám

uleví

nepříjemných

příznaků.

Neaplikujte přípravek Tolak pod obvazy, protože zánětlivá reakce kůže by se mohla zvýšit.

Aby během aplikace a po aplikaci nedošlo k zanesení léčivé látky do očí a/nebo kontaktních

čoček a/nebo do oblasti kolem očí, po nanesení přípravku Tolak si důkladně umyjte ruce.

V případě náhodného zanesení přípravku do oka/očí si je vymyjte velkým množstvím vody.

Může se vykytnout alergická reakce (tzv. kontaktní ekzém). Pokud zaznamenáte silné svědění

nebo pokud se zarudnutí rozšíří mimo léčené plochy, řekněte to svému lékaři.

Nevystavujte se během léčby UV záření (např. přirozené sluneční paprsky, solária).

Jestliže

víte,

máte

sníženou

nebo

nemáte

žádnou

aktivitu

enzymu

dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD) (částečný nebo úplný deficit DPD).

Přípravek Tolak může mít závažné nežádoucí účinky u osob s deficitem tohoto enzymu. Přestaňte

přípravek Tolak užívat a ihned se poraďte s lékařem, pokud se u Vás objeví některý z následujících

příznaků: vřídky v ústech (mukozitida), bolest břicha, průjem s příměsí krve, zvracení, horečka a třes.

Děti a dospívající

Přípravek Tolak není určen pro použití u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Tolak

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat. Především lékaře informujte, pokud užíváte přípravky

k léčbě

planých

neštovic

nebo

pásového

oparu

(brivudin

sorivudin),

nebo

jste

užíval(a)

v posledních 4 týdnech. Tyto látky mohou zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků

přípravku Tolak. Proto se nesmí užívat společně s přípravkem Tolak.

Těhotenství, kojení a

plodnost

Přípravek Tolak se v těhotenství nesmí používat.

Ženy, které by mohly otěhotnět, musí během léčby přípravkem Tolak a ještě jeden měsíc po poslední

aplikaci

přípravku

Tolak

používat

účinnou

antikoncepci.

Pokud

potřebujete

radu

týkající

antikoncepce, zeptejte se svého lékaře. Jestliže by během léčby došlo k otěhotnění, ihned informujte

lékaře a využijte genetické poradenství.

Není známo, zda přípravek Tolak přechází do mateřského mléka. Tolak se v období kojení nesmí

používat. V případě naprosto nezbytného použití se kojení musí přerušit.

Používání přípravku Tolak může narušit plodnost žen i mužů. Tolak se nedoporučuje ženám a mužům,

kteří mají v úmyslu počít dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vliv léčby na schopnost řídit a obsluhovat stroje není pravděpodobný.

Příprave

k Tolak obsahuje:

butylhydroxytoluen (E 321)

Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu), nebo podráždění očí a sliznic.

cetylalkohol a stearylalkohol

Mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

methylparaben (E 218) a propylparaben

Mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

čištěný podzemnicový olej (arašídový olej)

Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, nepoužívejte tento léčivý přípravek.

3.

Jak s

e příprav

ek Tolak

používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak se přípravek Tolak aplikuje

Přípravek Tolak se nanáší na oblasti kůže, které je potřeba léčit; aplikuje se jednou denně po dobu

4 týdnů následujícím způsobem:

Oblasti kůže, které se mají léčit, omyjte, opláchněte a zlehka osušte.

Na léčenou kůži naneste tenkou vrstvu přípravku Tolak.

Jemně a rovnoměrně vmasírujte přípravek Tolak do kůže.

Vyvarujte se kontaktu přípravku s jinými částmi těla a dbejte, aby se přípravek Tolak při

kontaktu nepřenesl na jiné osoby.

Po aplikaci přípravku Tolak si důkladně umyjte ruce.

Jestliže jste použil(a)

více přípravku

Tolak,

než jste měl(a)

V případě aplikace přípravku Tolak častěji než jednou denně se mohou s vyšší pravděpodobností

objevit nežádoucí účinky a mohou být závažnější.

V případě, že byste Vy nebo dítě náhodně požil(a) přípravek Tolak, kontaktujte prosím lékaře anebo

jeďte rovnou do nejbližší nemocnice na pohotovost.

Jestliže jste zapomněl(a

) po

uží

t

přípravek

Tolak

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v léčbě tak

dlouho, jak Vám doporučil lékař, nebo jak je popsáno v této příbalové informaci.

Jest

liže jste

přestal(a) používat

přípravek

Tolak

Kontaktujte

prosím

svého

lékaře

dříve,

než

ukončíte

léčbu.

Jestliže

Vás

projeví

některý

z následujících příznaků: vřídky v ústech, bolest v oblasti břicha, průjem s příměsí krve, zvracení,

horečka a třes, přestaňte Tolak používat a ihned se poradte s lékařem (viz bod 2).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u

1 z 10 osob)

kožní reakce v místě aplikace přípravku (podráždění, bolest, reakce, zarudnutí, svědění, zánět,

otok)

podráždění oka

M

éně

časté

nežádoucí účinky (mohou se objevit až

u 1 ze 100 osob)

impetigo (bakteriální infekce kůže)

bolest v krku (faryngitida)

nespavost

nepříjemný pocit v nose

puchýř na rtu

pocit na zvracení

otok v okolí očí

zvýšené slzení

zčervenání

kožní reakce v místě aplikace přípravku: krvácení, poškození kůže, ekzém, nepříjemný pocit,

suchost, pálení/brnění, fotosenzitivní reakce (zvýšená reaktivita kůže na sluneční světlo).

Četnost následujících nežádoucích účinků

není známa (z dostupných údajů nelze určit):

alergické reakce (kontaktní ekzém)

Hlášení nežádoucích

účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.

Jak pří

pravek Tolak

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Uchovávejte přípravek Tolak při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Tolak déle než 4 týdny od prvního otevření tuby (od propíchnutí uzávěrem).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Tolak obsahuje

Léčivou látkou je fluorouracilum.

Dalšími

složkami

jsou:

glyceromakrogol-stearáty,

butylhydroxytoluen

(E321),

cetylalkohol,

kyselina citronová (E 330), glycerol (E 422), isopropyl-myristát, macrogol-10-methylglukosa,

methylparaben (E 218), propylparaben, čištěná voda, čištěný podzemnicový (arašídový) olej,

hydroxid sodný (E 524), kyselina stearová a stearylalkohol.

Jak p

řípravek

Tolak

vypadá a co

obsahuje toto ba

lení

Bílý až téměř bílý krém v tubě, 20 g nebo 40 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o r

egistraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pierre Fabre Dermatologie

45 place Abel Gance

92100 Boulogne

Francie

Výrobce

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Parc Industriel de la Chartreuse

81100 Castres

Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Tolak: Rakousko, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Nizozemsko, Norsko,

Polsko, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Tolerak: Finsko, Itálie.

Efflurak: Belgie, Lucembursko, Portugalsko.

Tato příbalová informa

ce byla naposledy

revidována

29. 7. 2020.

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls195944/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tolak 40 mg/g krém

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden gram krému obsahuje fluorouracilum (5-FU) 40,0 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

:

butylhydroxytoluen (E 321) (2,0 mg/g)

cetylalkohol (20,0 mg/g)

methylparaben (E 218) (1,8 mg/g)

propylparaben (0,2 mg/g)

čištěný podzemnicový olej (arašídový olej) (100,0 mg/g)

stearylalkohol (20,0 mg/g)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Krém

Bílý až téměř bílý krém s alkalickým pH 8,3 až 9,2.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tolak je indikován k lokální léčbě nehyperkeratotické, nehypertrofické aktinické keratózy (stupeň I a

II dle Olsena) na obličeji, uších a/nebo v kapiliciu (kštici) u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Přípravek Tolak se aplikuje jednou denně v množství dostatečně pokrývajícím celou oblast postižené

aktinické pokožky obličeje a/nebo uší a/nebo kštice, kde byly identifikovány AK léze; nanáší se

v tenkém filmu, který se pomocí prstů jemně a rovnoměrně vmasíruje do kůže.

Při posuzování možností léčby opětovného výskytu lézí má lékař vzít v úvahu, že opakovaná léčba

přípravkem Tolak při rekurenci nebyla formálně hodnocena. Doba mezi první léčbou a zahájením

další léčby přípravkem Tolak se v klinických studiích pohybovala mezi 7 a 13 měsíci (průměr 9,4

měsíce). Počet opakování léčby přípravkem Tolak je na rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Délka léčby

Přípravek Tolak se aplikuje po dobu 4 týdnů dle tolerance.

Farmakologický účinek 5-FU na dysplastické AK buňky spočívá v rozvoji zánětlivé odpovědi. Jejím

klinickým projevem je charakteristická lokální kožní reakce, která zahrnuje erytém, šupinatění,

zatvrdnutí, svědění, pálení, otok a eroze kůže (viz bod 4.8). Tyto lokální reakce jsou v podstatě mírné

až středně závažné a dosahují maxima po 4 týdnech léčby. Jsou přechodné a během 2–4 týdnů po

ukončení léčby vymizí (viz také normální odpověď na léčbu v bodě 4.4).

V případě těžkého diskomfortu během léčby, nebo pokud kožní reakce přetrvává déle než 4 týdny, má

být pacientovi nabídnuta symptomatická léčba (např. emoliencia nebo lokální kortikosteroidy).

Vyhodocení léčebného účinku je možné provádět přibližně 4 týdny po ukončení léčby.

Způsob podání

Před aplikací přípravku Tolak je třeba léčené oblasti kůže umýt, opláchnout a osušit.

Po aplikaci krému Tolak je nutné si důkladně umýt ruce (viz bod 4.4).

Z

vláštní skupiny pacientů

Pediatrická populace

Použití přípravku Tolak v pediatrické populaci není relevantní. Vzhledem k tomu, že u dětí se

aktinická keratóza nevyskytuje, nejsou k dispozici pro pediatrickou populaci žádné údaje.

Starší pacienti

Nebyly provedeny žádné klinické studie zaměřené na starší pacienty. Na základě klinických studií (viz

bod 5.1) není zapotřebí upravovat dávkování u starších pacientů (65 let a starších).

Porucha funkce jater a ledvin

U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin není zapotřebí upravovat dávkování.

4.3

Kontraindikace

Tolak je kontraindikován:

u pacientů s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1

u pacientů s alergií na arašídy nebo sóju (viz bod 6.1)

během těhotenství (viz bod 4.6)

v období kojení (viz bod 4.6)

při současném podávání brivudinu, sorivudinu a jejich analog, které může vést k podstatnému

zvýšení plazmatických hladin 5-FU a související toxicity. Nukleosidová antivirotika brivudin

a sorivudin jsou silnými inhibitory enzymu dihydropirimidin dehydrogenázy (DPD), enzymu

metabolizujícího 5-FU (viz body 4.4 a 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tolak se nemá aplikovat přímo do očí, nosu, úst a na ostatní sliznice, kde muže dojít k podráždění,

lokálnímu zánětu a ulceraci.

Tolak se nemá nanášet na otevřené rány nebo porušenou kůži se sníženou ochrannou bariérovou

funkcí.

Normální odpověď na léčbu zahrnuje: časnou zánětlivou fázi (typicky se objevuje erytém, který se

může zintenzivnit a vytvářet skvrny), apoptotickou fázi (charakterizovanou kožními erozemi) a

nakonec

zahojení

(dochází

k epitelizaci).

Klinické

projevy

léčebné

odpovědi

obvykle

nastávají

v druhém týdnu léčby. Tyto léčebné účinky mohou být v některých případech závažnější (viz bod 4.8).

V případě těžkého diskomfortu během léčby nebo při kožních reakcích přetrvávajících déle než 4

týdny

třeba

zvážit

symptomatickou

léčbu

(např.

emoliencia

nebo

lokálně

aplikované

kortikosteroidy) (viz bod 4.2).

Okluzivní krytí může zvýšit zánětlivou kožní reakci.

Oftalmologické nežádoucí účinky

Při lokální aplikaci 5-FU se vyskytly poruchy rohovky a spojivky. Je třeba vyvarovat se aplikace

v periokulární oblasti. Aby nedošlo k zanesení léčivé látky do očí a/nebo kontaktních čoček a do

periokulární oblasti během aplikace a po aplikaci, mají si pacienti po nanesení přípravku Tolak dobře

umýt ruce. V případě zanesení přípravku do oka/očí si je má pacient vymýt velkým množstvím vody.

Hypersenzitivní reakce

Při lokální aplikaci 5-FU byla zaznamenána alergická kontaktní dermatitida (hypersenzitivní reakce

opožděného typu). Podezření na hypersenzitivní reakci opožděného typu je v případě těžkého pruritu

nebo ekzému v místě aplikace přípravku nebo na jiném místě kůže.

Přestože má 5-FU potenciál vyvolávat hypersenzitivní reakci opožděného typu, epikutánní testy pro

potvrzení hypersenzitivity nemusí být průkazné.

Fotosenzitivita

Lokální aplikace 5-FU je asociována s fotosenzitivními reakcemi. Během léčby přípravkem Tolak je

zapotřebí vyvarovat se expozici ultrafialovému záření včetně slunečního záření, horských sluncí a

solárií.

Deficit dihydropyrimidin dehydrogenázy (DPD)

Při podání přípravku Tolak podle schválených informací pro předepisování není významná systémová

léková toxicita prostřednictvím perkutánní absorpce fluoruracilu pravděpodobná. Pravděpodobnost je

ale vyšší při použití přípravku na plochy kůže s poškozenou ochrannou bariérovou funkcí (např. na

pořezanou

kůži),

při

použití

přípravku

okluzivním

krytím

a/nebo

pacientů

deficitem

dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD). DPD je enzym, který hraje důležitou úlohu při metabolismu

a eliminaci fluoruracilu. Při průkazu systémové lékové toxicity či podezření na ni lze zvážit stanovení

aktivity DPD. U pacientů se sníženou aktivitou enzymu dihydropyrimidindehydrogenázy byly hlášeny

případy zvýšené toxicity. Při podezření na systémovou lékovou toxicitu je třeba léčbu přípravkem

Tolak ukončit.

U pacientů se známým deficitem DPD je zapotřebí intenzivně monitorovat známky a příznaky

systémové toxicity během lokální léčby 5-FU.

Mezi

léčbou

analogy

nukleosidových

antivirotik

brivudinu

nebo

sorivudinu

lokální

aplikací

přípravku Tolak na kůži je třeba dodržet odstup alespoň čtyři týdny.

Tolak obsahuje:

butylhydroxytoluen

321),

který

může

způsobit

lokální

kožní

reakce

(např.

kontaktní

dermatitidu), nebo podráždění očí a sliznic

cetylalkohol

stearylalkohol,

které

mohou

způsobit

lokální

kožní

reakce

(např.

kontaktní

dermatitidu)

methylparahydroxybenzoát (E 218) a propylparahydroxybenzoát, které mohou způsobit alergické

reakce (pravděpodobně zpožděné).

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Analoga nukleosidových antivirotik brivudinu a sorivudinu jsou silnými inhibitory DPD, enzymu

metabolizujícího

5-FU

(viz

4.4).

Současné

užívání

těchto

látek

s přípravkem

Tolak

kontraindikováno (viz bod 4.3).

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostatečné údaje týkající se lokální léčby 5-FU u těhotných žen. Studie na zvířatech

prokázaly teratogenitu 5-FU (viz bod 5.3).

Potenciální roziko u člověka není známo, protože Tolak se během těhotenství nesmí používat (viz bod

4.3).

Ženy ve fertilním věku nesmí během lokální léčby 5-FU otěhotnět a musí používat účinnou metodu

antikoncepce během léčby 5-FU. Jestliže dojde k otěhotnění během léčby, musí být pacientka poučena

o rizicích pro dítě v důsledku nežádoucích účinků spojených s léčbou a doporučuje se využít genetické

poradenství.

Kojení

Nejsou

k dispozici

žádné

údaje

vylučování

5-FU

mateřského

mléka. Studie

zvířatech

prokázaly teratogenitu 5-FU (viz bod 5.3). Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit, proto se přípravk

Tolak nesmí používat u kojících matek (viz bod 4.3). Pokud je použití v období kojení zcela

nevyhnutelné, je nutné ukončit kojení.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o vlivu lokální aplikace 5-FU na fertilitu u člověka.

Při systémovém podávání 5-FU experimenty odhalily poruchy fertility a reprodukčních schopností

u různých živočišných druhů. Lokální aplikace 5-FU může způsobit poruchu fertility u žen i u mužů.

Lokální aplikace 5-FU se nedoporučuje u žen nebo u mužů, kteří se snaží počít dítě.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při

dodržování

pokynů

k dávkování

není

vliv

léčby

schopnost

řídit

nebo

obsluhovat

stroje

pravděpodobný.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v primárních klinických studiích s přípravkem Tolak byly reakce

v místě aplikace. Posouzení tolerability v místě aplikace bylo prováděno v primárních klinických

studiích

(viz

5.1).

Lokální

reakce

související

s tolerabilitou,

které

jsou

spojené

s typem

farmakologického působení 5-FU, zahrnovaly erytém, šupinatění/suchost, edém, vytváření krust,

kožní eroze, píchání/pálení a pruritus s incidencí od 62 % do 99 % dle příznaku. Tyto lokální reakce

byly mírné s incidencí od 17 % do 37 % dle příznaku, středně závažné s incidencí od 22 % do 44 %

dle příznaku, a závažné s incidencí 6 % až 38 % dle příznaku. Byly přechodné s maximem ve 4 týdnu

léčby a odezněly během 2 až 4 týdnů po ukončení léčby (viz také normální odpověď na léčbu v bodě

4.4).

Kromě reakcí v místě aplikace byly hlášeny rovněž insomnie, nosní diskomfort, faryngitida, nauzea,

periorbitální edém, impetigo, vyrážka a puchýř na rtu s frekvencí pod 1 %.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Níže

uvedená

tabulka

uvádí

spontánně

hlášené

nežádoucí

účinky

pacientů

s AK

léčených

přípravkem Tolak jednou denně po dobu 4 týdnů v primárních klinických studiích.

Kategorie frekvence výskytu jsou definovány následovně: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až

<1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánový

ch

systémů

Časté

Méně časté

Není známo

Infekce a infestace

Impetigo

Faryngitida

Poruchy

Hypersenzitivní

imunitního

systému

reakce

Psychiatri

cké

poruchy

Insomnie

Poruchy oka

Podráždění oka

Otok oka

Zvýšené slzení

Respirační, hrudní

a me

diastinální

poruchy

Nosní diskomfort

Ga

strointestinální

poruchy

Puchýř na rtu

Nauzea

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Periorbitální edém

Vyrážka

Cel

kové poruchy a

reakce v

místě

aplikace*

Reakce v místě

aplikace:

- podráždění

- bolest

- reakce

- erytém

- pruritus

- zánět

- otok

Reakce v místě aplikace:

- krvácení

- eroze

- dermatitida

- diskomfort

- suchost

- parestezie

- fotosenzitivní reakce

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hypersenzitivní reakce

Ačkoliv v primárních klinických studiích s přípravkem Tolak nebyla hlášen žádná hypersenzitivní

reakce, po prvním uvedení přípravku Tolak na trh byla hlášena alergická kontaktní dermatitida

(hypersenzitivní reakce opožděného typu) při lokální aplikaci 5-FU.

Fotosenzitivita

Lokální aplikace 5-FU je spojena s fotosenzitivními reakcemi včetně závažného spálení sluncem.

Fotosenzitivní reakce byla hlášena u jednoho subjektu (0,3 %) v primárních klinických studiích

s přípravkem Tolak. Je třeba poznamenat, že fotosenzitivní reakce byla rovněž hlášena subjektem

v kontrolní skupině s placebem (vehikulem).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Při aplikaci na kůži dle doporučení není systémová intoxikace 5-FU pravděpodobná. Aplikace dávek

signifikantně vyšších, než je doporučeno, může zvýšit frekvenci reakcí v místě aplikace a jejich

závažnost.

Není znám žádný klinický případ, kdy by došlo k náhodnému požití přípravku Tolak, nicméně známky

předávkování 5-FU by v tomto případě mohly zahrnovat nauzeu, zvracení, průjem a stomatitidu.

V závažných

případech

mohou

vyskytnout

poruchy

krve.

třeba

denně

kontrolovat

počet

leukocytů a zavést příslušná opatření pro prevenci systémové infekce.

5.

FARMAKOLO

GICKÉ VLAS

TNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analoga pyrimidinu

ATC kód: L01BC02

Tolak je lokální cytostatický přípravek, který vykazuje příznivý terapeutický účinek na neoplastické a

pre-neoplastické kožní léze (které dosud nebyly zjevné), zatímco na normální buňky má menší účinek.

Mechanismus účinku

Léčivá

látka

fluorouracil

(FU)

cytostatikum

s antimetabolickým

účinkem.

Kvůli

strukturní

podobnosti s thymidinem (5-methyluracil) vyskytujícím se v nukleových kyselinách, FU zabraňuje

jejich formování a využití a tímto způsobem inhibuje syntézu DNA i RNA; v důsledku tak brání

množení buněk.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bezpečnost

účinnost přípravku

Tolak

byly

hodnoceny

dvou

primárních,

multicentrických,

randomizovaných, kontrolovaných studiích (studie 1 a studie 2) u subjektů s nejméně 5 viditelnými

lézemi aktinické keratózy na obličeji, kštici a/nebo uších (nepřesahující 1 cm). Ve studii 1 byl

přípravek Tolak srovnáván s již schváleným aktivním komparátorem (5-FU 5%) (dvakrát denně) a

s negativní

placebovou

kontrolou

(vehikulum).

Studie

byla

placebem

kontrolovaná.

Aplikace

přípravku, jednou denně po dobu 4 týdnů, zahrnovala léčbu částí kůže na celé ploše obličeje a/nebo uší

a/nebo kštice, kde byly na počátku studie identifikovány léze aktinické keratózy.

Vysoký podíl

pacientů v těchto studiích aplikoval Tolak krém na velké plochy kůže, mezi 240 cm

až 961 cm

Všechny cílové parametry účinnosti byly hodnoceny 4 týdny po ukončení léčby. Všechny subjekty

byly kavkazského typu, s průměrným věkem přibližně 68 let (33-89 let). Průměrný počet aktinických

keratóz byl 14,4 ve skupině léčené přípravkem Tolak a 16,2 ve skupině s placebem (studie 1), a 19,2

ve skupině léčené přípravkem Tolak a 23,2 ve skupině s placebem (studie 2).

Jak uvádí tabulka 1, v obou studiích byla prokázána superiorita oproti vehikulu.

Ve studii 1 byl v parametru „100% podíl úplně vymizelých lézí“ u přípravku Tolak (5-FU 4%, jednou

denně)

(54,4 %)

mínus

aktivní

komparátor

(5-FU

dvakrát

denně)

(57,9 %)

populaci

„intention-to-treat“ zjištěn rozdíl 3,5 %, s dolní hodnotou -5,94 % v 97,5% intervalu spolehlivosti

(výsledky pro populaci „per-protokol“ byly obdobné).

Tabulka 1: Subjekty se 100% a 75%

vymizení

m l

ézí aktin

ick

é keratózy 4 týdny po ukonč

en

í

léčby

Tolak krém

(5-FU 4%, jednou denně)

% (n/N)

Vehikulum

% (n/N)

Aktivní

komparátor

(5-FU 5%,

dvakrát denně)

Subjekty se 100% vymizením lézí aktinokeratózy

Studie 1

54,4 % (192/353)

4,3 % (3/70)

57,9 % (202/349)

Studie 2

24 % (12/50)

4 % (2/50)

Subjekty se 75% vymizením lézí aktinokeratózy

Studie 1

80,5 % (284/353)

7,1 % (5/70)

80,2 % (280/349)

Studie 2

74 % (37/50)

10 % (5/50)

Bezpečnost 4týdenní léčby přípravkem Tolak byla posuzována až 4 týdny po léčbě; hlášené nežádoucí

účinky a lokální kožní reakce byly většinou mírného až středně závažného stupně a bez následků

odezněly.

Hodnocení tolerability

Kromě zaznamenávání nežádoucích účinků byla při každé návštěvě hodnocena také tolerabilita

v místě aplikace, a to od počátku léčby až po 4 týdny po léčbě (viz bod 4.8). Z tohoto hlediska

primární klinické studie specificky monitorovaly lokální reakce týkající se tolerability, zahrnující

erytém, šupinatění/suchost, otok, zatvrdnutí, eroze, píchání/pálení a pruritus (viz tabulka 2 níže).

Tabulka 2: Hod

nocení tolerability v

primárních klinických studiích (i

nci

dence reakcí v

místě

aplikace

, které se vyskytly

po dobu 4 týdnů léčby příp

ravkem Tol

ak krém)

Parametr

5-FU 4%

kré

m

(N=369)

n (%)

aktiv

komparátor

(5-FU 5%)

(N=300)

n (%)

5-FU 4% vehikulum

krém

(N=116)

n (%)

Jakéhokoli

stupně

Závažné

Jakéh

okoli

stupně

Závažné

Jakéhokoli

stupně

Závažné

Erytém

364 (99 %)

139 (38 %)

293 (98 %)

140 (47 %)

83 (72 %)

0 (0 %)

Šupinatění/

suchost

330 (89 %)

71 (19 %)

260 (87 %)

75 (25 %)

82 (71 %)

0 (0 %)

Krusty

295 (80 %)

67 (18 %)

258 (86 %)

74 (25 %)

19 (16 %)

0 (0 %)

Pruritus

286 (78 %)

49 (13 %)

258 (86 %)

66 (22 %)

26 (22 %)

1 (1 %)

Píchání/ pálení

280 (76 %)

69 (19 %)

260 (87 %)

81 (27 %)

27 (23 %)

0 (0 %)

Otok

230 (62 %)

21 (6 %)

203 (68 %)

24 (8 %)

3 (3 %)

0 (0 %)

Eroze

228 (62 %)

35 (9 %)

199 (66 %)

35 (12 %)

5 (4 %)

0 (0 %)

Dlouhodob

á

účinnost –

rekur

ence lézí

Po uzavření dvou primárních klinických studií byl u pacientů léčených přípravkem Tolak sledován po

dobu 12 měsíců opětovný výskyt lézí. Ze 184 pacientů zahrnutých do analýzy rekurence bylo 83

(45,1 %) 12 měsíců po léčbě bez lézí a u 101 (54,9 %) pacientů došlo během 12 měsíců k opětovnému

výskytu lézí.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Tolak u všech podskupin pediatrické populace v léčbě aktinické keratózy (informace

o použití u dětí viz bod 4.2).

Starší pacienti

Ze 403 subjektů léčených přípravkem Tolak v klinických studiích fáze III bylo 204 subjektů starších

68 let a 199 subjektů mladších 68 let.

Mezi oběma skupinami nebyly pozorovány žádné rozdíly v celkové účinnosti.

5.2

Farmak

okinetické vlastno

sti

Po dermální aplikaci vykazuje 5-FU nízkou míru absorpce. Ve studii systémové absorpce lokálně

aplikovaného přípravku Tolak mělo 8 z 21 pacientů nedetekovatelnou hladinu 5-FU (<1 ng/ml).

U pacientů

s měřitelnými

koncentracemi

5-FU

v plazmě

byla

nejvyšší

hladina

5-FU

obecně

pozorována 1 hodinu po aplikaci dávky a nejvyšší zjištěná koncentrace se pohybovaly v rozmezí

1,1 až 7,4 ng/ml.

5-FU

může

být

metabolizován

katabolickou

nebo

anabolickou

cestou,

podobně

jako

tomu

u endogenního uracilu. Krokem, který limituje podíl metabolizace 5-FU, je jeho konverze na 5-6-

dihydrofluorouracil účinkem enzymu DPD.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpeč

nosti

Experimentální údaje týkající se akutní a subchronické toxicity 5-FU po lokální aplikaci nejsou

k dispozici.

Systémové podání vysokých dávek 5-FU má potenciál pro teratogenní nebo embryotoxické účinky u

myší, potkanů, křečků a opic.

Studie fertility při systémovém podávání 5-FU vedly u hlodavců k porušení fertility samců a ke

snížení podílu zabřeznutí samic.

5-FU nemá žádný potenciál k vyvolání bodových mutací u bakterií ani u savčích buněk in vitro ani in

vivo. V několika buněčných liniích byly působením 5-FU in vitro vyvolány chromozomové aberace

a/nebo tvorba mikronukleů, po intraperitoneálním nebo perorálním podání u myší a potkanů a po

dermální aplikaci u myší byl 5-FU klastogenní. V několika studiích na potkanech nebo myších nebyl

po intravenózním nebo perorálním podání pozorován žádný projev kancerogenity.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚD

AJE

6.1

Seznam pomocn

ých látek

glyceromakrogol-stearáty

butylhydroxytoluen (E321)

cetylalkohol

kyselina citronová (E 330)

glycerol (E 422)

isopropyl-myristát

macrogol-10-methylglukosa

methylparaben (E 218)

propylparaben

čištěná voda

čištěný podzemnicový olej

hydroxid sodný (E 524)

kyselina stearová

stearylalkohol

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 4 týdny

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Hliníková

tuba

s membránou,

uvnitř

potažená

lakovanou

epoxyfenolovou

vrstvou,

s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem opatřeným propichovacím trnem.

Velikosti balení: 20 g a 40 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRAC

I

Pierre Fabre Dermatologie

45 place Abel Gance

92100 Boulogne

Francie

8.

REGIS

TRAČNÍ ČÍSLO(

A)

46/134/18-C

9.

DATUM

PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 11. 12. 2019

10.

DATUM REVIZE TEXTU

29. 7. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace