Tilmovet 100 g/kg Premix pro medikaci krmiva

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Aktivní složka:
Tilmikosin
Dostupné s:
Huvepharma NV
ATC kód:
QJ01FA
INN (Mezinárodní Name):
Tilmicosin (Tilmicosinum)
Dávkování:
100mg/g
Léková forma:
Premix pro medikaci krmiva
Terapeutické skupiny:
prasata (po odstavu), odstávčata (odstavená selata), králíci
Terapeutické oblasti:
Makrolidy
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938078 - 1 x 5 kg - vak
Registrační číslo:
98/003/09-C
Datum autorizace:
2009-03-27

Tilmovet 100 g/kg premix

Huvepharma NV

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Tilmovet 100 g/kg premix pro medikaci krmiva pro prasata a králíky

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ, ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Antverpy, Belgie

Výrobci odpovědní za uvolnění šarže:

Biovet JSC, 39 Petar Rakov Str, 4550 Peshtera, Bulharsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tilmovet 100 g/kg premix pro medikaci krmiva pro prasata a králíky

Tilmicosinum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Nažloutlé až načervenalé sypké granule obsahující tilmicosinum 100 g/kg.

4. INDIKACE

Prasata:

Prevence a léčba respiračních onemocnění, vyvolaných bakteriemi Actinobacillus pleuropneumoniae,

Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida

a ostatními mikroorganizmy citlivými k

tilmikosinu.

Králíci:

Prevence a léčba respiračních onemocnění, vyvolaných bakteriemi Pasteurella multocida a Bordetella

bronchiseptica, citlivými k tilmikosinu.

5. KONTRAINDIKACE

Ke krmivu obsahujícímu tilmikosin nesmí mít přístup koně a koňovití. U koňů krmených

medikovaným krmivem s obsahem tilmikosinu se mohou objevit příznaky otravy provázené letargií,

anorexií, snížením příjmu krmiva, průjmy, kolikou, distenzí břicha a úhynem.

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na tilmikosin nebo kteroukoli pomocnou látku. Nepoužívejte u

zvířat přecitlivělých na tilmikosin a dále v případě rezistence na tilmikosin nebo zkřížené rezistence s

jinými makrolidy jako jsou tylosin, erytromycin nebo linkomycin.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Tilmovet 100 g/kg premix

Huvepharma NV

Ve velmi vzácných případech (méně než 1 zvíře z 10 000 zvířat) mohou mít zvířata, kterým se podává

medikované krmivo, snížený příjem krmiva (nebo příjem krmiva zcela odmítat). Tento jev je

přechodný.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (odstavená selata a výkrmová prasata) a králíci

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Příjem medikovaného krmiva závisí na klinickém stavu zvířat. Pro dosažení správného dávkování

musí být přesně stanovena koncentrace timikosinu.

Použijte následující vzorec:

Kg přípravku/tuna krmiva =

dávka (mg/kg ž. hm.) x ž.hm. (kg)

denní příjem krmiva (kg) x síla premixu (g/kg)

Prasata

Podávejte v krmivu v dávce 8-16 mg tilmikosinu/kg živé hmotnosti/den (ekvivalent 200 až 400 ppm v

krmivu) po dobu 15 až 21 dnů.

Indikace

Dávka tilmikosinu

Délka léčby

Podíl v krmivu

Prevence a léčba

respiračních onemocnění

8-16 mg/kg ž.hm./den

15 až 21 dnů

2-4 kg přípravku /tunu

Králíci

Podávejte v krmivu v dávce 12,5 mg tilmikosinu/kg živé hmotnosti/den (ekvivalent 200 ppm v

krmivu) pod dobu 7 dnů.

Indikace

Dávka tilmikosinu

Délka léčby

Podíl v krmivu

Prevence a léčba

respiračních onemocnění

12,5 mg/kg ž.hm./den

7 dnů

2 kg přípravku /tunu

Tilmovet 100 g/kg premix

Huvepharma NV

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Zvířata s akutní infekcí mohou mít výrazně snížený příjem potravy, a proto by měla být nejprve léčena

vhodným injekčním přípravkem.

Pro zajištění homogenity přípravku v medikovaném krmivu nejprve smíchejte přípravek s přiměřeným

množstvím krmiva, které pak přidejte do celého množství kompletního krmiva. Medikované krmivo

lze peletovat s použitím předpřípravného kroku v délce trvání 5 minut při teplotě nepřesahující 75 °C.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Prasata: maso: 21 dnů

Králíci: maso: 4 dny

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu.

Doba použitelnosti po zamíchání do sypkého nebo peletovaného krmiva: 3 měsíce

Doba použitelnosti po prvním otevření obalu: 3 měsíce

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě výskytu ohniska respiračního onemocnění, je nutné zohlednit, že u akutně nemocných zvířat

pravděpodobně dojde k nechutenství, a proto bude u nich nutná parenterální léčba.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nesprávné použití přípravku může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních vůči tilmikosinu a může

snížit účinnost léčby látkami příbuznými tilmikosinu.

Vzhledem k pravděpodobné variabilitě (čas, zeměpisné faktory) ve výskytu rezistence bakterií vůči

tilmikosinu by mělo použití přípravku vycházet z bakteriologického odběru vzorků a výsledků

testování citlivosti.

Byla pozorována zkřížená rezistence mezi tilmikosinem a jinými makrolidovými antibiotiky. Použití

přípravku je třeba volit na základě testu citlivosti, přičemž je nutno brát v úvahu oficiální, národní a

místní pravidla antibiotické politiky. Nesprávné používání může zvýšit rozšíření bakterií rezistentních

na tilmikosin a může snížit účinnost léčby látkami příbuznými tilmikosinu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte náhodnému požití.

V případě známé přecitlivělosti na makrolidová antibiotika je třeba se vyhnout manipulaci

s přípravkem.

Tilmovet 100 g/kg premix

Huvepharma NV

Při kontaktu s kůží může vyvolat senzibilizaci. Může vyvolat podráždění kůže a očí. Zabraňte

přímému kontaktu s kůží. Při míchání a při manipulaci s přípravkem použijte ochrannou kombinézu,

brýle a nepropustné rukavice. V případě kontaktu s kůží, omyjte zasažené části vodou. V případě

náhodného zasažení očí, ihned důkladně vypláchněte oči proudem čisté vody. V případě náhodného

požití, nebo pokud se po expozici objeví příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů a očí nebo

potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Pokud při manipulaci s přípravkem hrozí riziko vdechování prachu, použijte buď jednorázový filtr a

jednorázový respirátor vyhovující evropské normě EN149 nebo respirátor pro více použití vyhovující

evropské normě EN140 vybavený filtrem podle evropské normy EN143. Tato opatření platí zejména

při míchání přípravku s krmivem na farmách, kde hrozí vyšší riziko vdechování prachu.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepoužívejte současně s jinými makrolidy a linkosamidy.

Nepoužívejte současně s bakteriostatickými antimikrobiálními látkami.

Březost a laktace, fertilita

Laboratorní studie na potkanech neprokázaly teratogenní, fetotoxické/embryotoxické účinky

tilmikosinu, avšak byla pozorována maternotoxicita při dávkách blízkých terapeutickým dávkám.

Přípravek je bezpečný u prasnic v jakékoli etapě březosti. Bezpečnost veterinárního léčivého

přípravku nebyla stanovena u kanců používaných pro chovné účely.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

U prasat krmených dávkou obsahující tilmikosin do úrovně 80 mg/kg živé hmotnosti (ekvivalent k

2000 ppm v krmivu nebo desetinásobku doporučené dávky) po dobu 15 dnů, nebyly pozorovány

žádné symptomy předávkování.

Inkompatibility

Nepřimíchávejte do krmiva obsahujícího bentonit.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2018

15. DALŠÍ INFORMACE

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tilmovet 100 g/kg premix

Huvepharma NV

5 a 20 kg polyethylen ve vnějším papírovém vaku

20 kg polyethylen/hliník/polyethylentereftalát vak s ventilem

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Po prvním otevření vaku stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku ve vaku a to na

základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto datum

likvidace napište na místo k tomu určené na etiketě.

Musí být respektována úřední pravidla pro míchání medikovaných premixů do konečných krmiv.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tilmovet 100 g/kg Premix

Huvepharma NV

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tilmovet 100 g/kg Premix

Huvepharma NV

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tilmovet 100 g/kg

Premix pro medikaci krmiva pro prasata a králíky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Tilmicosinum 100 g/kg

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Premix pro medikaci krmiva

Nažloutlé až načervenalé sypké granule.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Prasata (odstavená selata a výkrmová prasata) a králíci.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Prasata:

Prevence a léčba respiračních onemocnění, vyvolaných bakteriemi Actinobacillus

pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida a ostatními

mikroorganizmy citlivými k tilmikosinu.

Králíci:

Prevence a léčba respiračních onemocnění, vyvolaných bakteriemi

Pasteurella

multocida a Bordetella bronchiseptica, citlivými k tilmikosinu.

4.3

Kontraindikace

Ke krmivu obsahujícímu tilmikosin nesmí mít přístup koně a koňovití. U koní

krmených medikovaným krmivem s obsahem tilmikosinu se mohou objevit příznaky

otravy provázené letargií, anorexií, snížením příjmu krmiva, průjmy, kolikou, distenzí

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tilmovet 100 g/kg Premix

Huvepharma NV

břicha a úhynem.

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na tilmikosin nebo kteroukoli pomocnou látku.

Nepoužívejte u zvířat přecitlivělých na tilmikosin a dále v případě rezistence na

tilmikosin nebo zkřížené rezistence s jinými makrolidy jako jsou tylosin, erytromycin

nebo linkomycin.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tilmovet 100 g/kg Premix

Huvepharma NV

4.4

Zvláštní upozornění (pro každý cílový druh)

V případě výskytu ohniska respiračního onemocnění, je nutné zohlednit, že u akutně

nemocných zvířat pravděpodobně dojde k nechutenství, a proto bude u nich nutná

parenterální léčba.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nesprávné použití přípravku může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních vůči

tilmikosinu a může snížit účinnost léčby látkami příbuznými tilmikosinu.

Vzhledem k pravděpodobné variabilitě (čas, zeměpisné faktory) ve výskytu

rezistence bakterií vůči tilmikosinu by mělo použití přípravku vycházet z

bakteriologického odběru vzorků a výsledků testování citlivosti.

Byla pozorována zkřížená rezistence mezi tilmikosinem a jinými makrolidovými

antibiotiky. Použití přípravku je třeba volit na základě testu citlivosti, přičemž je

nutno brát v úvahu oficiální, národní a místní pravidla antibiotické politiky.

Nesprávné používání může zvýšit rozšíření bakterií rezistentních na tilmikosin

a může snížit účinnost léčby látkami příbuznými tilmikosinu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý

přípravek zvířatům

Zabraňte náhodnému požití.

V případě známé přecitlivělosti na makrolidová antibiotika je třeba se vyhnout

manipulaci s přípravkem.

Při kontaktu s kůží může vyvolat senzibilizaci. Může vyvolat podráždění kůže

a očí.

Zabraňte přímému kontaktu s kůží. Při míchání a při manipulaci s přípravkem

použijte ochrannou kombinézu, brýle a nepropustné rukavice.

V případě kontaktu s kůží, omyjte zasažené části vodou. V případě náhodného

zasažení očí, okamžitě ihned důkladně vypláchněte oči proudem čisté vody.

V případě náhodného požití, nebo pokud se po expozici objeví příznaky jako

kožní vyrážka nebo podráždění očí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc

a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Otok obličeje, rtů a očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky

a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Pokud při manipulaci s přípravkem hrozí riziko vdechování prachu, použijte

buď jednorázový filtr a jednorázový respirátor vyhovující evropské normě

EN149 nebo respirátor pro více použití vyhovující evropské normě EN140

vybavený filtrem podle evropské normy EN143. Tato opatření platí zejména při

míchání přípravku s krmivem na farmách, kde hrozí vyšší riziko vdechování

prachu.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tilmovet 100 g/kg Premix

Huvepharma NV

Ve velmi vzácných případech (méně než 1 zvíře z 10 000 zvířat) mohou mít zvířata,

kterým se podává medikované krmivo, snížený příjem krmiva (nebo příjem krmiva

zcela odmítat). Tento stav je přechodný.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tilmovet 100 g/kg Premix

Huvepharma NV

4.7

Použití v průběhu březosti a laktace

Laboratorní studie na krysách neprokázaly teratogenní, fetotoxické/embryotoxické

účinky tilmikosinu. U dávek blížících se terapeutickému dávkování byla nicméně

pozorována maternální toxicita. U prasnic lze přípravek používat bez ohledu na

stádium březosti.

U chovných kanců nebyla bezpečnost přípravku stanovena.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepoužívejte souběžně s jinými makrolidy a linkosamidy.

Nepoužívejte souběžně s bakteriostatickými antimikrobiky.

Tilmikosin může snížit antibakteriální aktivitu beta-laktamových antibiotik

4.9

Podávané množství a způsob podání

Příjem medikovaného krmiva závisí na klinickém stavu zvířat. Pro dosažení

správného dávkování musí být přesně stanovena koncentrace tilmikosinu.

Použijte následující vzorec:

Kg přípravku/tuna krmiva = dávka (mg/kg ž. hm.) x ž.hm. (kg)

denní příjem krmiva (kg) x síla premixu (g/kg)

Prasata

Podávejte v krmivu v dávce 8-16 mg tilmikosinu/kg živé hmotnosti/den

(ekvivalent 200 až 400 ppm v krmivu) po dobu 15 až 21 dnů.

Indikace

Dávka tilmikosinu Délka léčby

Podíl v krmivu

Prevence a léčba

respiračních

onemocnění

8-16 mg/kg

ž.hm./den

15 až 21 dnů

2-4 kg přípravku

/tunu

Králíci

Podávejte v krmivu v dávce 12,5 mg tilmikosinu/kg živé hmotnosti/den

(ekvivalent 200 ppm v krmivu) pod dobu 7 dnů.

Indikace

Dávka tilmikosinu Délka léčby

Podíl v krmivu

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tilmovet 100 g/kg Premix

Huvepharma NV

Prevence a léčba

respiračních

onemocnění

12,5 mg/kg

ž.hm./den

7 dnů

2 kg přípravku

/tunu

Pro zajištění homogenity přípravku nejprve smíchejte přípravek s přiměřeným

množstvím krmiva, které pak přidejte do celého množství kompletního krmiva.

Medikované krmivo lze peletovat s použitím předpřípravného kroku v délce

trvání 5 minut při teplotě nepřesahující 75 °C..

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U prasat krmených dávkou obsahující tilmikosin do úrovně 80 mg/kg živé

hmotnosti (ekvivalent k 2000 ppm v krmivu nebo desetinásobku doporučené

dávky) po dobu 15 dnů, nebyly pozorovány žádné symptomy předávkování.

4.11

Ochranné lhůty

Prasata: maso: 21 dnů

Králíci: maso: 4 dny

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci,

makrolidy, tilmikosin

ATCvet kód: QJ01FA91

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tilmovet 100 g/kg Premix

Huvepharma NV

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Tilmikosin je převážně baktericidní semi-syntetické antibiotikum ze skupiny

makrolidů. Předpokládá se, že inhibuje syntézu bakteriálních bílkovin in vivo a in

vitro, aniž by měl vliv na syntézu nukleových kyselin. Má většinou bakteriostatický

účinek, ale na Pasteurella spp. působí baktericidně.

Tilmikosin má široké spektrum účinku proti grampozitivním organizmům a zejména je

účinný proti mikroorganizmům z rodů Pasteurella, Actinobacillus (Haemophilus) a

Mycoplasma izolovaných ze skotu, prasat či drůbeže. Tilmikosin je do určité míry

účinný proti některým gramnegativním mikroorganizmům.

Byla pozorována zkřížená rezistence mezi tilmikosinem a jinými antibiotiky ze

skupiny makrolidů. Makrolidy inhibují syntézu bílkovin reverzibilní vazbou na

podjednotku 50S ribozomu. Inhibice růstu bakterií je vyvolána během elongační fáze

oddělením peptidyltransferové RNA od ribozomů.

Ribozomální metyláza, kódovaná genem erm, může způsobit rezistenci na makrolidy

změnou vazebného místa ribozomů.

Gen, který kóduje mechanismus efluxu, mef, zodpovídá za mírný stupeň rezistence.

Rezistenci způsobuje také efluxní pumpa, prostřednictvím které jsou makrolidy

aktivně vylučovány z buňky. Tato efluxní pumpa je kódována geny acrAB nesenými

na chromozómech. Rezistence druhů rodu Pseudomonas a jiných gramnegativních

bakterií, enterokoků a stafylokoků může být vyvolána chromozomálně řízenou

změnou propustnosti nebo přijmu makrolidů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Prasata:

Absorpce: Při perorálním podání prasatům v dávce 400 mg tilmikosinu/kg krmiva

(odpovídající přibližně 21,3 mg tilmikosinu/kg ž.hm./den) je tilmikosin rychle

distribuován ze séra do míst s nižším pH. Maximální koncentrace v séru

(0,23±0,08 µg/ml) byla zaznamenána desátý den medikace, ale u tří zvířat z dvaceti

nebyly zaznamenány koncentrace vyšší než limit stanovitelnosti (0,10 µg/ml). Po

dvou až čtyřech dnech se výrazně zvýšila koncentrace v plicích, ale v následujících

čtyřech dnech žádné výrazné změny nebyly zaznamenány. Maximální koncentrace v

plicní tkáni (2,59±1,01 ppm) byla zaznamenána desátý den medikace.

Při podávání dávky 200 mg tilmikosinu/kg krmiva (odpovídající přibližně

11,0 mg/kg/den), byly u tří zvířat z dvaceti zaznamenány koncentrace v plazmě

vyšší, než je limit stanovitelnosti (0,10 µg/ml). Kvantifikované hladiny tilmikosinu byly

zaznamenány v plicní tkáni s maximální koncentrací (1,43±1,13 µg/ml) desátý den

medikace.

Distribuce: Po perorálním podání je tilmikosin distribuován do organismu, přičemž

vysoké koncentrace byly zaznamenány zejména v plicích a makrofázích plicní tkáně.

Je také distribuován do tkání jater a ledvin.

Králíci:

Absorpce: Při perorálním podání králíkům v dávce 12 mg tilmikosinu/kg živé

hmotnosti v jedné dávce je tilmikosin rychle absorbován. Maximální koncentrace byly

dosaženy za 30 minut, s Cmax 0,35 µg/ml. Koncentrace tilmikosinu v plazmě se

snížily na 0,1 µg/ml za dvě hodiny a na 0,2 µg/ml po osmi hodinách. Poločas

eliminace byl 22 hodin.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tilmovet 100 g/kg Premix

Huvepharma NV

Distribuce: Po perorálním podání je tilmikosin distribuován do organismu, přičemž

vysoké koncentrace byly zaznamenány zejména v plicích. Po 5 dnech léčby

medikovaným krmivem v dávce 200 ppm přípravku byly koncentrace tilmikosinu v

plicních tkáních 192 µg/ml ± 103 µg/ml.

Použitelné pro oba druhy:

Biotransformace: Vzniká několik metabolitů, hlavní byl označen jako T1. Velká část

tilmikosinu je nicméně vylučována v nezměněné formě.

Eliminace: Po perorálním podání je tilmikosin vylučován zejména žlučí do stolice, ale

malé množství je vylučováno močí.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tilmovet 100 g/kg Premix

Huvepharma NV

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kukuřičné klasy

Tekutý parafin

Glyceromakrogol-ricinoleát

Kyselina fosforečná

6.2

Inkompatibility

Nepřimíchávejte do krmiva obsahujícího bentonit.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek

nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce

Doba použitelnosti po zamíchání do sypkého nebo peletovaného krmiva: 3 měsíce

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu.

Uchovávejte v suchu.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

5 a 20 kg polyethylen ve vnějším papírovém vaku.

20 kg polyethylen/hliník/polyethylentereftalát vak s ventilem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Huvepharma N.V.

Uitbreidingsstraat 80

2600 Antverpy

Belgie

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tilmovet 100 g/kg Premix

Huvepharma NV

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

98/003/09-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.3.2009/29.8.2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Listopad 2014

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Musí být respektována úřední pravidla pro míchání medikovaných premixů

do konečných krmiv.

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace