TIBOLON ARISTO 2,5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TIBOLON (TIBOLONUM)
Dostupné s:
Aristo Pharma GmbH, Berlin
ATC kód:
G03CX01
INN (Mezinárodní Name):
TIBOLONE (TIBOLONUM)
Dávkování:
2,5MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
3X28 KAL; 1X30 KAL; 1X28 KALBLI Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TIBOLON
Přehled produktů:
TIBOLON ARISTO
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
54/ 309/17-C
Datum autorizace:
2019-04-05

Přečtěte si celý dokument

1 / 10

Sp. zn. sukls234682/2020

Příbalová informace: informace pro uživatelky

Tibolon Aristo 2,5 mg tablety

tibolonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Tibolon Aristo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tibolon Aristo užívat

Jak se přípravek Tibolon Aristo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tibolon Aristo uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Tibolon Aristo a k čemu se používá

Tibolon Aristo je hormonální substituční léčba (HRT). Obsahuje tibolon, což je syntetický pohlavní hormon.

Tibolon Aristo je určen pro ženy po menopauze, které jsou nejméně 12 měsíců od své poslední menstruace.

Přípravek Tibolon Aristo se užívá jako:

Úleva od příznaků vyskytujících se v období po menopauze

V období menopauzy se snižuje množství estrogenu, které si je schopno tělo samo vytvořit. To vyvolává řadu

doprovodných příznaků, jako např. pocit horka v obličeji, na krku nebo na hrudníku („návaly horka“).

Přípravek Tibolon Aristo tyto příznaky spojené s menopauzou zmírňuje. Přípravek Tibolon Aristo Vám bude

předepsán pouze v případě, že příznaky menopauzy výrazným způsobem snižují kvalitu Vašeho života.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tibolon Aristo užívat

Anamnéza a pravidelné prohlídky

Užívání hormonální substituční terapie nebo přípravku Tibolon Aristo s sebou nese rizika, která je nutno zvážit

před zahájením a v průběhu užívání léčby.

Zkušenosti s léčbou žen z důvodu předčasné menopauzy (z důvodu selhání vaječníků nebo po chirurgickém

zákroku) jsou omezené. Pokud trpíte předčasnou menopauzou, riziko spojené s užíváním HRT nebo přípravku

Tibolon Aristo může být odlišné. Prosím, promluvte si o tom se svým lékařem.

2 / 10

Před zahájením (nebo obnovením HRT) nebo před zahájením užívání přípravku Tibolon Aristo je nutné, aby

Váš lékař zhodnotil Vaši rodinnou a osobní anamnézu, může také požadovat provedení některých vyšetření

včetně vyšetření prsů a/nebo interních vyšetření, pokud to bude považovat za nezbytné.

V průběhu léčby přípravkem Tibolon Aristo mají být prováděna pravidelná kontrolní vyšetření (nejméně

jednou za rok). Během těchto kontrolních vyšetření máte s lékařem probrat přínosy a rizika další léčby

přípravkem Tibolon Aristo.

Choďte na pravidelná vyšetření prsů (mamografie) podle doporučení Vašeho lékaře.

Doporučuje se, abyste se navíc zúčastnila mamografických screeningových programů, pokud jsou Vám

nabídnuty. Při mamografickém vyšetření je důležité informovat zdravotní sestru/zdravotnický personál, který

provádí rentgenové vyšetření, že užíváte HRT, jelikož tato léčba může zvýšit hustotu (denzitu) prsní tkáně,

což může ovlivnit výsledek mamogramu. Tam, kde je denzita prsní tkáně zvýšena, nemusí mamograf zjistit

všechny bulky.

Neužívejte Tibolon Aristo

pokud se Vás týká kterýkoli z následujících stavů. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem, než

začnete užívat přípravek Tibolon Aristo

Pokud máte, nebo jste kdykoliv v minulosti měla rakovinu prsu, nebo pokud je na ni podezření

Pokud máte nádor závislý na estrogenech jako např. rakovina děložní sliznice (endometria), nebo

pokud je na ni podezření

Pokud máte neobjasněné krvácení z pochvy

Pokud máte závažné zbytnění děložní sliznice (endometriální hyperplazii), které není léčeno

Pokud máte, nebo jste v minulosti měla sraženinu v žíle (trombózu), např. v nohách (hluboká žilní

trombóza) nebo plicích (plicní embolie)

Pokud máte poruchu srážlivosti krve (např. nedostatek proteinu C, proteinu S, antithrombinu)

Pokud máte nebo jste v nedávné době měla onemocnění způsobené sraženinou v tepnách, např.

srdeční infarkt, mrtvici nebo anginu pectoris

Pokud máte, nebo jste v minulosti měla onemocnění jater a dosud nedošlo k úpravě jaterních funkcí

Pokud máte vzácné onemocnění látkové výměny s poruchou tvorby červeného krevního barviva

(porfyrii), která je dědičná

Pokud jste alergická (přecitlivělá) na tibolon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

Pokud jste těhotná, nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná

Pokud kojíte

Pokud se jakýkoliv ze stavů uvedených výše vyskytne poprvé během užívání léčivého přípravku Tibolon Aristo,

přestaňte přípravek okamžitě užívat a ihned se poraďte s lékařem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Tibolon Aristo se poraďte se svým lékařem.

Informujte svého lékaře, pokud máte nebo se u Vás někdy objevil některý z následujících stavů před

zahájením léčby, protože se může objevit znovu nebo se během léčby přípravkem Tibolon Aristo zhoršit.

Jestliže se tak stane, musíte být lékařem častěji kontrolována:

děložní fibroidy (myomy)

růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) nebo nadměrný růst děložní sliznice v anamnéze

(hyperplazie endometria)

zvýšené riziko výskytu krevních sraženin (viz “Krevní sraženiny v žilách (trombóza)”)

3 / 10

zvýšené riziko estrogenně podmíněných nádorů (např. pokud máte matku, sestru nebo babičku,

které měly rakovinu prsu)

vysoký krevní tlak

jaterní poruchy, např. nezhoubný nádor jater

cukrovka

žlučové kameny

migréna nebo těžké bolesti hlavy

onemocnění imunitního systému (zajišťujícího obranyschopnost organismu), které postihuje více

orgánů v těle (systémový lupus erythematodes, SLE)

epilepsie

astma

onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza)

vysoká hladina určitých tuků v krvi (triacylglycerolů)

onemocnění srdce

onemocnění ledvin

Přestaňte užívat Tibolon Aristo a neprodleně kontaktujte lékaře

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoliv z níže uvedených stavů při užívání HRT:

jakýkoliv ze stavů uvedených v odstavci “Neužívejte Tibolon Aristo ”

zežloutnutí kůže nebo bělma v očích (žloutenka). Může to být známka onemocnění jater.

významné zvýšení krevního tlaku (příznaky mohou být bolest hlavy, únava, závrať)

nový výskyt migrenózních bolestí hlavy

těhotenství

pokud zaznamenáte známky trombózy, jako např.

bolestivý otok a zarudnutí dolních končetin

náhlá bolest na hrudi

obtížné dýchání

Další informace viz „Krevní sraženiny v žíle (trombóza)“.

Poznámka: Tibolon Aristo není antikoncepce. Pokud jste měla poslední menstruační krvácení před méně než

12 měsíci, nebo je-li Vám méně než 50 let, je třeba, abyste používala i nadále antikoncepční opatření k

zabránění otěhotnění. Poraďte se se svým lékařem.

HRT a rakovina

Nadměrné zbytnění děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice (karcinom

endometria)

Studie založené na pozorování (observační studie) ukazují, že u uživatelek tibolonu existuje zvýšené riziko

rakoviny děložní sliznice. Riziko vzniku rakoviny děložní sliznice se zvyšuje s délkou užívání přípravku.

Nepravidelné krvácení

Během prvních 3-6 měsíců léčby přípravkem Tibolon Aristo se u Vás může vyskytnout nepravidelné krvácení

nebo špinění. Pokud však nepravidelné krvácení:

bude trvat déle než prvních 6 měsíců

začne až po prvních 6 měsících užívání přípravku Tibolon Aristo

bude pokračovat i po přerušení užívání přípravku Tibolon Aristo

vyhledejte co nejdříve svého lékaře.

Rakovina prsu

4 / 10

Celkové údaje prokazují zvýšené riziko rakoviny prsu u žen užívajících tibolon. Zvýšení rizika závisí na délce

užívání tibolonu. Ze studií s HRT vyplývá, že po ukončení HRT dodatečné riziko v průběhu času klesá, ale může

přetrvávat až po dobu 10 let nebo více, pokud jste HRT užívala po dobu delší 5 let. Údaje o přetrvávání rizika

po ukončení léčby nejsou u tibolonu k dispozici, nelze však vyloučit podobný vzorec.

Srovnání

Ženy užívající přípravek Tibolon Aristo mají nižší riziko v porovnání se ženami užívajícími kombinovanou HRT

a porovnatelné riziko s ženami užívajícími pouze estrogen.

Pravidelně provádějte samovyšetření prsou. Obraťte se na svého lékaře, pokud si všimnete jakýchkoli

změn, jako např.:

Kůže s dolíčky

Změny na bradavkách

Bulky v prsou, které uvidíte nebo nahmatáte

Rakovina vaječníků (ovarií)

Výskyt rakoviny vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu. Užívání

HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a gestagenu je spojeno s mírně zvýšeným rizikem

rakoviny vaječníků.

Riziko rakoviny vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2000 ve věku 50 až 54 let, které

neužívají HRT, bude během 5letého období diagnostikována rakovina vaječníků. U žen, které užívaly HRT po

dobu 5 let, to budou přibližně 3 případy na 2000 (tj. přibližně 1 případ navíc).

Zvýšené riziko karcinomu vaječníků je při užívání přípravku Tibolon Aristo podobné jako při užívání jiných

typů HRT.

Účinek HRT na srdce a oběhový systém

Krevní sraženiny v žilách (trombóza)

Riziko vzniku krevní sraženiny v žíle je u uživatelek HRT 1,3-3 násobně vyšší, než u žen, které ji neužívají, a to

zejména během prvního roku léčby.

Krevní sraženina může mít závažné následky, a pokud pronikne do plic, může způsobit bolest na hrudi,

dušnost, mdloby nebo může dokonce dojít k úmrtí.

Pravděpodobnost vzniku krevní sraženiny v žilách se zvyšuje s přibývajícím věkem a dále v případě, že se

na Vás vztahuje některý z níže uvedených stavů. Informujte svého lékaře, pokud se Vás některý z níže

uvedených stavů týká:

užíváte estrogeny

dlouhodobá nehybnost z důvodu operace, úrazu nebo nemoci (viz také bod 3 “Pokud Vás čeká

operace”).

Riziko

tromboembolismu

může

být

dočasně

zvýšeno

v důsledku

přetrvávající

nepohyblivosti (jako např. upoutání na lůžko, noha v sádře), závažných zranění nebo dlouhodobé

rekonvalescenci po operacích. U pacientek užívajících HRT, jakožto i u ostatních pacientů, je potřeba

zajistit preventivní opatření k zabránění tromboembolickým onemocněním.

máte závažnou obezitu (BMI > 30 kg/m

máte poruchu srážlivosti krve vyžadující dlouhodobé užívání léčivých přípravků snižujících srážlivost

krve

5 / 10

u některého z Vašich blízkých příbuzných došlo ke vzniku krevní sraženiny v dolních končetinách,

plicích nebo v jiném orgánu

máte systémový lupus erythematodes (SLE)

máte rakovinu.

Příznaky vzniku krevní sraženiny viz bod: „Přestaňte užívat Tibolon Aristo a neprodleně kontaktujte lékaře“.

Srovnání

Ženám ve věku 50 let, které neužívají HRT, bude průměrně během 5 let diagnostikována krevní sraženina

v žilách ve 4 až 7 případech z 1000.

Ženám

věku

let,

které

užívají

kombinovanou

estrogen-gestagenní

HRT,

bude

v průběhu

diagnostikována krevní sraženina v žilách v 9 až 12 případech z 1000 (tj. o 5 případů více).

Při užívání přípravku Tibolon Aristo je riziko, že u Vás dojde k výskytu krevní sraženiny v žilách nižší, než u

jiných typů HRT.

Onemocnění srdce (infarkt myokardu)

Nejsou k dispozici údaje, že HRT nebo přípravek Tibolon Aristo chrání před infarktem myokardu.

Ženy ve věku nad 60 let, které užívají estrogen-gestagenní HRT, mají mírně zvýšenou pravděpodobnost, že se

u nich vyvine onemocnění srdce než ženy, které HRT neužívají. Vzhledem k tomu, že riziko onemocnění srdce

je výrazně závislé na věku, zvýšení tohoto rizika je u zdravých žen v období kolem menopauzy velmi malé,

nicméně stoupá s vyšším věkem.

Neexistují žádné důkazy o tom, že riziko infarktu myokardu u žen užívajících tibolon nebo jakoukoliv jinou

HRT je odlišné.

Mozková mrtvice

Riziko mozkové mrtvice je u uživatelek HRT zhruba 1,5krát vyšší než u žen, které ji neužívají. Počet případů

mozkové mrtvice navíc v souvislosti s užíváním HRT se zvyšuje s věkem.

Srovnání

Ženám ve věku 50 let, které neužívají tibolon, bude průměrně během 5 let diagnostikována mozková mrtvice

ve 3 případech z 1000. Ženám ve věku 50 let, které užívají tibolon, bude diagnostikována mozková mrtvice

v 7 případech z 1000 (tj. o 4 případy více).

U žen ve věku 60 let, které neužívají tibolon, se průměrně v průběhu 5letého období předpokládá výskyt

mrtvice u 11 žen z 1000.

U žen ve věku 60 let, které užívají tibolon, je předpokládaný výskyt mrtvice u 24 z 1000 (tj. o 13 případů více).

Další okolnosti

Užívání HRT nechrání před zhoršením paměti. Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika ztráty

paměti u žen starších 65 let, které začnou užívat HRT. Poraďte se o tom se svým lékařem.

Léčba tibolonem má za následek změny hladin cholesterolu. Pacientky se srdečními potížemi nebo

s poruchou funkce ledvin: estrogeny mohou způsobit zadržování tekutin, proto je potřeba takové

pacientky pečlivě sledovat.

Pacientky

s poruchou

metabolismu

tuků

(hypertriglyceridemie):

Ženy

s hypertriglyceridemií

(zvýšenou hladinou tuků v krvi) mají být po dobu léčby tibolonem pečlivě sledovány, jelikož u nich

byly

zaznamenány

vzácné

případy

výrazného

zvýšení

triacylgylcerolů

v plazmě

vedoucí

k pankreatitidě (zánětu slinivky břišní).

Další léčivé přípravky a přípravek Tibolon Aristo

6 / 10

Některé léky mohou ovlivňovat účinek přípravku Tibolon Aristo. To může vést k nepravidelnému v krvácení.

Mezi takové léky patří:

přípravky k léčbě poruch krevní srážlivosti (např. warfarin)

přípravky k léčbě epilepsie (jako je fenobarbital, fenytoin a karbamazepin)

přípravky k léčbě tuberkulózy (jako je rifampicin a rifabutin)

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).

Současné užívání tibolonu může zvýšit účinek antikoagulancií (přípravků k léčbě poruch srážlivosti krve).

Současné užívání tibolonu může mít vliv na přípravky s léčivými látkami (např. midazolam), které jsou

metabolizovány určitým enzymem (nazývaným cytochrom P450).

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užívala nebo které možná budete užívat, a to včetně léků, které jsou vydávány i bez lékařského předpisu,

rostlinných léčiv nebo dalších přírodních přípravků.

Laboratorní testy

Jestliže potřebujete vyšetření krve, oznamte svému lékaři nebo laboratornímu personálu, že užíváte Tibolon

Aristo, protože tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Tibolon Aristo, pokud jste těhotná, nebo v období kojení.

Přípravek Tibolon Aristo je určen pouze pro ženy po menopauze. Pokud otěhotníte, přestaňte užívat

přípravek Tibolon Aristo a poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Tibolon Aristo nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Tibolon Aristo obsahuje monohydrát laktózy

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý

přípravek užívat.

3.

Jak se Tibolon Aristo užívá

Vždy užívejte přípravek Tibolon Aristo přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku Tibolon Aristo si mám vzít a jak často

Lékař Vám předepíše nejnižší možnou dávku postačující k léčbě příznaků a na co nejkratší dobu. Poraďte se

se svým lékařem, pokud máte pocit, že dávka je pro Vás příliš silná nebo příliš slabá.

Nepředepíše-li Váš lékař jinak, je obvyklá dávka:

Jedna tableta denně po jídle, nejlépe každý den ve stejnou dobu.

Neužívejte gestagenové přípravky spolu s přípravkem Tibolon Aristo.

Jak se Tibolon Aristo užívá

Tabletu polkněte a zapijte vodou nebo jiným nápojem, nejlépe každý den ve stejnou dobu.

Co je potřeba zvážit, pokud začínáte léčbu přípravkem Tibolon Aristo

7 / 10

Pokud u Vás nastala menopauza přirozeně, začněte užívat přípravek Tibolon Aristo nejdříve 1 rok po Vaší

poslední přirozené menstruaci. Pokud Vám byly vaječníky odstraněny chirurgicky, můžete začít přípravek

Tibolon Aristo užívat okamžitě.

Pokud chcete začít užívat přípravek Tibolon Aristo a měla jste nepravidelné nebo neočekávané krvácení z

pochvy, kontaktujte před užíváním přípravku Tibolon Aristo svého lékaře k vyloučení jakéhokoliv zhoubného

onemocnění.

Pokud chcete přejít na léčbu přípravkem Tibolon Aristo z přípravku obsahujícího estrogen a gestagen,

zeptejte se svého lékaře, co je potřeba vzít v úvahu.

Jak dlouho máte užívat Tibolon Aristo

Snahou lékaře bude, aby léčba trvala co nejkratší dobu.

Obvykle ke zlepšení příznaků dochází během několika málo týdnů.

Jestliže jste užila více přípravku Tibolon Aristo, než jste měla

Jestliže jste užila více tablet přípravku Tibolon Aristo, než jste měla, poraďte se ihned se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Obavy z předávkování jsou nepravděpodobné, i když jste současně užila několik tablet. V případě akutního

předávkování se může objevit pocit na zvracení, zvracení a krvácení z vysazení. Obraťte se na svého lékaře,

aby mohl tyto příznaky léčit.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Tibolon Aristo

Pokud zapomenete užít tabletu a neuplynulo více než 12 hodin od užití poslední tablety, vezměte si ji ihned,

jakmile si vzpomenete. Pokud uplynulo více než 12 hodin, tabletu jednoduše vynechejte a vezměte si další

tabletu v obvyklou dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Máte-li další otázky k užívání přípravku Tibolon Aristo, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud Vás čeká operace

Pokud je u Vás plánovaná operace, řekněte svému chirurgovi, že užíváte přípravek Tibolon Aristo. Je možné,

že bude třeba ukončit užívání přípravku Tibolon Aristo 4 až 6 týdnů před operací ke snížení rizika vzniku

krevních sraženin (viz bod 2 „Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“). Zeptejte se svého lékaře, kdy můžete

začít přípravek Tibolon Aristo znovu užívat.

4.

Možné nežádoucí účinky

Následující onemocnění byla hlášena častěji u žen užívajících HRT než u žen neužívajících HRT:

rakovina prsu

nadměrný růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria)

rakovina vaječníků

krevní sraženina v žilách dolních končetin nebo plic (žilní tromboembolie)

onemocnění srdce

mrtvice

možná ztráta paměti, pokud je terapie HRT zahájena u starších 65 let

8 / 10

Pro více informací o nežádoucích účincích viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Tibolon Aristo užívat“.

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tibolon Aristo nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se obáváte, že některý z nežádoucích účinků může být

způsoben přípravkem Tibolon Aristo, podívejte se také do bodu 2 „Přestaňte užívat přípravek Tibolon Aristo

a okamžitě vyhledejte lékaře“.

V klinických studiích byly jako časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 uživatelek) pozorovány tyto nežádoucí

účinky:

krvácení nebo špinění z pochvy

bolest břicha

zvýšení tělesné hmotnosti

bolest prsů

zvýšený růst ochlupení

vaginální potíže, jako je výtok, svědění a podráždění

zesílení děložní sliznice

poševní houbové infekce (např. kandidóza)

bolest v oblasti pánve

změny na děložním čípku

zánět vnějších pohlavních orgánů a dělohy (nazývané vulvovaginitida)

abnormální nálezy ve stěru děložního čípku

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 uživatelek)

akné

bolestivost bradavek nebo prsou

houbové infekce

Mezi další nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh patří:

závrať, bolest hlavy, migréna

deprese

kožní potíže jako vyrážka nebo svědění

ztráta zraku nebo rozmazané vidění

podráždění žaludku nebo střev

zadržování tekutin

bolest kloubů nebo bolest svalů

změny jaterních funkcí

Byl hlášen výskyt rakoviny děložní sliznice, rakoviny prsu a mrtvice u žen užívajících tibolon (viz „Upozornění

a opatření“ v bodu 2).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s dalšími léky ze skupiny HRT:

onemocnění žlučníku

různé kožní projevy:

změny barvy kůže, zejména na obličeji nebo na krku, známé jako „těhotenské skvrny“ (chloasma)

bolestivé zčervenalé uzlíky na kůži (erythema nodosum)

vyrážka s terčovitým uspořádáním, zčervenáním nebo vřídky (erythema multiforme)

kožní krvácení (vaskulární purpura)

9 / 10

Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytne krvácení z pochvy nebo špinění, nebo pokud se u Vás vyskytne

kterýkoli z výše uvedených příznaků nebo se zhorší.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Tibolon Aristo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Tibolon Aristo po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, je-li blistr poškozen.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Tibolon Aristo obsahuje

Léčivou látkou je tibolonum. Jedna tableta obsahuje tibolonum 2,5 mg.

Pomocnými látkami jsou:

bramborový

škrob,

monohydrát

laktózy,

magnesium-stearát

(Ph.Eur.)

[rostlinného

původu],

askorbyl-

palmitát (Ph.Eur.)

Jak přípravek Tibolon Aristo vypadá a co obsahuje toto balení

Tibolon Aristo jsou bílé až bělavé ploché kulaté tablety o průměru přibližně 6 mm.

Přípravek je dostupný v baleních obsahujících 1 x 28 tablet, 1 x 30 tablet a 3 x 28 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Str. 8-10

13435 Berlin

Německo

10 / 10

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Tibolon Aristo 2,5 mg comrimé

Česká republika

Tibolon Aristo

Finsko

Tibolon Aristo 2,5 tabletit

Itálie

Tibolone Aristo

Irsko

Tibolone Aristo 2.5 mg tablets

Německo

Tibolon Aristo 2,5 mg Tabletten

Norsko

Tibolon Aristo 2,5 mg tablets

Polsko

Tibolone Aristo

Slovenská republika

Tibolónu Aristo 2,5 mg tablety

Španělsko

Tibolona Aristo 2,5 mg comprimidos

Švédsko

Tibolon Aristo 2,5 mg tabletter

Velká Británie

Tibolone 2.5 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11. 9. 2020

Přečtěte si celý dokument

1 / 11

Sp. zn. sukls234682/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tibolon Aristo 2,5 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje tibolonum 2,5 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktózy

Jedna tableta obsahuje přibližně 75 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Bílé až bělavé ploché kulaté tablety o průměru přibližně 6 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba příznaků nedostatku estrogenů u žen, které jsou alespoň jeden rok po menopauze.

U všech žen musí být rozhodnutí o předepsání tibolonu založeno na zhodnocení jejich individuálních

celkových rizik, obzvláště u pacientek starších 60 let, a má zahrnovat zvážení rizika cévní mozkové příhody

(viz body 4.4 a 4.8).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Užívá se jedna tableta denně.

Způsob podání

Tablety se mají polykat spolu s malým množstvím vody nebo jiného nápoje, nejlépe každý den ve stejnou

dobu.

Starší pacientky

U starších pacientek není potřeba upravovat dávku.

Při zahájení a pokračování léčby postmenopauzálních symptomů je třeba použít nejnižší účinnou dávku

po co nejkratší dobu (viz též bod 4.4).

Samotný gestagen se nemá přidávat k léčbě přípravkem Tibolon Aristo.

2 / 11

Zahájení léčby s přípravkem Tibolon Aristo

případě

přirozené

menopauzy

mají

ženy

zahájit

léčbu

přípravkem

Tibolon

Aristo

měsíců

po posledním přirozeném krvácení. V případě chirurgicky navozené menopauzy je možno zahájit léčbu

přípravkem Tibolon Aristo ihned.

Jakékoli nepravidelné/neplánované vaginální krvácení, ať již při užívání HRT nebo bez ní, má být vyšetřeno

k vyloučení malignit před začátkem užívání přípravku Tibolon Aristo (viz bod 4.3).

Při přechodu ze sekvenčního nebo kontinuálně kombinovaného přípravku HRT

Při přechodu ze sekvenčního přípravku HRT je třeba zahájit léčbu přípravkem Tibolon Aristo hned

následující

skončení

předchozího

léčebného

cyklu.

Při

přechodu

přípravku

kontinuální

kombinované HRT je možno zahájit léčbu kdykoliv.

Vynechání tablety

Vynechanou tabletu si má pacientka vzít ihned, jakmile si vzpomene, pokud nezmeškala užití tablety o více

než 12 hodin. V opačném případě má být opomenutá tableta vynechána a další užita v obvyklou dobu.

Vynechání tablety může zvýšit pravděpodobnost krvácení z průniku a špinění.

4.3 Kontraindikace

Těhotenství a kojení

Známý, karcinom prsu uváděný v anamnéze nebo suspektní karcinom prsu – tibolon zvyšoval

riziko opětovného výskytu karcinomu prsu v placebem kontrolovaných klinických studiích

Prokázané nebo suspektní na estrogenech závislé maligní tumory (např. karcinom endometria)

Neobjasněné genitální krvácení

Neléčená hyperplazie endometria

Dřívější nebo současný žilní tromboembolismus (hluboká žilní trombóza, plicní embolie)

Známé trombofilní poruchy (např. deficience proteinu C, proteinu S, deficience antithrombinu, viz

bod 4.4);

Aktivní nebo v nedávné době prodělané arteriální tromboembolické onemocnění (např. angina

pectoris, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, tranzitorní ischemická ataka)

Akutní jaterní onemocnění nebo toto onemocnění v anamnéze, dokud nedojde k úpravě jaterních

funkcí

Porfyrie

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodu 6.1

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba postmenopauzálních symptomů tibolonem má být zahájena pouze tehdy, pokud symptomy

nepříznivě ovlivňují kvalitu života. Ve všech případech je třeba podrobně zvážit rizika a přínosy léčby, a to

alespoň jednou za rok, a pokračovat v podávání tibolonu pouze tehdy, pokud přínosy převažují nad riziky.

Rizika cévní mozkové příhody, karcinomu prsu a u žen s intaktní dělohou karcinomu endometria (viz níže

a bod 4.8) mají být pro každou ženu pečlivě zvážena s ohledem na jednotlivé rizikové faktory a mají se vzít

v úvahu frekvence a charakteristika obou typů karcinomů a cévní mozkové příhody, jejich odpověď

na léčbu, morbidita a mortalita.

Údaje týkající se rizik souvisejících s HRT nebo s tibolonem v léčbě předčasné menopauzy jsou omezené.

Vzhledem k nízké úrovni absolutního rizika u mladších žen však může být poměr přínosů a rizik u těchto

žen příznivější než u starších žen.

3 / 11

Lékařské vyšetření/kontroly

Před zahájením nebo obnovením HRT nebo užíváním tibolonu je nutno zjistit kompletní osobní a rodinnou

zdravotní anamnézu. Lékařské vyšetření (včetně vyšetření pánve

a prsů) se má řídit informacemi

vycházejícími z anamnézy, kontraindikacemi a upozorněními pro použití HRT. V průběhu léčby se

doporučuje provádět pravidelná kontrolní vyšetření, jejichž frekvence a charakter jsou individuální

s ohledem na stav každé pacientky. Ženy je třeba poučit, jaké změny v prsech mají hlásit svému lékaři (viz

níže „Karcinom prsu“). Vyšetření, včetně vhodných zobrazovacích metod, např. mamografie, je třeba

provádět v souladu s aktuálně přijímanou screeningovou praxí, upravenou s ohledem na klinické potřeby

jednotlivých pacientek.

Stavy, které vyžadují sledování

Pokud je přítomen jakýkoliv z následujících stavů, nebo se vyskytl v minulosti a/nebo se zhoršil v průběhu

těhotenství či předchozí hormonální léčby, je třeba pacientku bedlivě sledovat. Je nutno vzít v úvahu, že

tyto stavy se mohou vyskytnout opakovaně nebo se mohou během léčby přípravkem Tibolon Aristo

zhoršit. Jedná se především o tyto stavy:

Leiomyom (děložní fibroidy) nebo endometrióza

Rizikové faktory tromboembolických poruch (viz níže)

Rizikové faktory estrogenně podmíněných tumorů, např. dědičná zátěž ke karcinomu prsu z přímé

linie

Hypertenze

Jaterní poruchy (např. adenom jater)

Diabetes mellitus s vaskulárním postižením nebo bez něj

Cholelitiáza

Migréna nebo (těžké) bolesti hlavy

Systémový lupus erythematodes

Hyperplazie endometria v anamnéze (viz níže)

Epilepsie

Astma

Otoskleróza

Důvody pro okamžité ukončení léčby

Léčba musí být ukončena, pokud se objeví kontraindikace a v následujících situacích:

Žloutenka nebo zhoršení jaterních funkcí

Významné zvýšení krevního tlaku

Nový výskyt migrenózních bolestí hlavy

Hyperlazie a karcinom endometria

Údaje dostupné z randomizované kontrolované studie jsou nejednoznačné; nicméně observační

studie shodně prokázaly, že u žen, kterým je předepsán tibolon v běžné klinické praxi, existuje

zvýšené riziko karcinomu endometria (viz také bod 4.8). V těchto studiích se riziko zvyšovalo s

délkou užívání. Tibolon zvyšuje tloušťku stěny endometria, což bylo naměřeno transvaginálním

ultrazvukem.

V prvních měsících léčby se může objevit krvácení z průniku a špinění (viz bod 5.1). Ženy mají být

poučeny, aby se o jakémkoliv krvácení z průniku a špinění zmínily svému lékaři, pokud stále

přetrvává po 6 měsících léčby, pokud začne až po této době nebo pokud pokračuje i po ukončení

léčby. Ženy mají podstoupit gynekologické vyšetření, což může zahrnovat i biopsii endometria

k vyloučení malignity endometria.

Karcinom prsu

Metaanalýza

epidemiologických

studií

zahrnující

studii

Million

Woman

Study

(MWS)

identifikovala signifikantní nárůst rizika karcinomu prsu spojený s užíváním dávky 2,5 mg. Toto

4 / 11

riziko se projevilo během 3 let užívání a zvyšuje se s jeho délkou , viz bod 4.8. Po ukončení léčby

dodatečné riziko v průběhu času klesá a doba potřebná k navrácení na výchozí hodnotu závisí na

délce předchozího užívání HRT. Pokud byla HRT užívána déle než 5 let, riziko může přetrvávat

10 let i déle.

Údaje o přetrvávání rizika po ukončení léčby nejsou u tibolonu k dispozici, nelze však vyloučit

podobný vzorec.

HRT, zvláště estrogen-gestagenní kombinovaná léčba, zvyšuje denzitu prsní tkáně při mamografickém

zobrazení, což může v některých případech nepříznivě ovlivnit radiologickou detekci rakoviny prsu.

Karcinom ovarií

Karcinom ovarií je mnohem vzácnější než karcinom prsu.

Epidemiologické důkazy z rozsáhlé metaanalýzy naznačují mírně zvýšené riziko karcinomu ovarií u žen,

které užívají HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogen - gestagen. Toto riziko se projeví

během 5 let užívání a po vysazení léčby se postupně snižuje.

Některé další studie, včetně studie Women's Health Initiative

WHI), naznačují, že užívání kombinované

HRT může být spojeno s podobným nebo o něco nižším rizikem (viz bod 4.8). Závěry studie Million Woman

Study ukazují, že relativní riziko karcinomu ovarií je u tibolonu podobné jako riziko spojené s užíváním

jiných typů HRT.

Riziko žilního tromboembolismu

HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogen-gestagen je spojována s 1,3 - 3násobným

rizikem vzniku žilního tromboembolismu (VTE), tj. trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie.

Výskyt takové příhody je mnohem pravděpodobnější v prvním roce užívání HRT než později (viz

bod 4.8). V epidemiologické studii využívající britskou databázi bylo riziko VTE spojené s užíváním

tibolonu nižší než riziko spojené s užíváním konvenční HRT, ale pouze malá část zařazených žen

užívala v průběhu konání studie tibolon a malý nárůst rizika v porovnání s ženami, které tibolon

neužívaly, není možné vyloučit.

U pacientek se známými trombofilními stavy je zvýšené riziko vzniku VTE. Hormonální substituční

terapie nebo užívání tibolonu může toto riziko dále zvyšovat. U těchto pacientek je proto HRT

kontraindikována (viz bod 4.3).

Obecně uznávané rizikové faktory vzniku VTE zahrnují užívání estrogenů, vyšší věk, velké operace,

delší imobilizaci, obezitu (BMI > 30 kg/m

), těhotenství/poporodní období, systémový lupus

erythematodes (SLE) a onkologická onemocnění. V otázce, jakou roli mohou mít ve VTE varikózní

žíly, neexistuje shoda.

Jako u všech pacientů po operaci je třeba zvážit preventivní opatření, aby se zabránilo vzniku

pooperační VTE. Pokud po plánované operaci bude nutná delší imobilizace, doporučuje se

dočasně HRT nebo tibolon vysadit 4 až 6 týdnů před touto operací. Léčba se nemá obnovit dříve,

než bude žena opět plně pohyblivá.

U žen, které nemají VTE v osobní anamnéze, ale mají příbuzného v přímé linii, který trpěl

trombózou v mladém věku, lze nabídnout screening po pečlivém vysvětlení jeho omezení

(screening zachytí pouze část trombofilních poruch). Pokud je zjištěn trombofilní defekt, který je

spojován s trombózou členů rodiny, nebo pokud se jedná o „závažný“ defekt (např. deficience

antithrombinu, proteinu S nebo proteinu C nebo kombinace defektů), je HRT kontraindikována.

U žen, které jsou již dlouhodobě léčeny antikoagulačními přípravky, je nutno pečlivě zvážit poměr

přínosů a rizik léčby HRT nebo tibolonem.

Pokud po zahájení léčby dojde ke vzniku VTE, je třeba přípravek vysadit. Pacientky je třeba

upozornit,

svého

lékaře

obrátily,

jakmile

budou

vědomy

nástupu

některého

potenciálního symptomu tromboembolismu (např. bolestivé otoky dolních končetin, náhlá bolest

na hrudi, dyspnoe).

Riziko ischemické choroby srdeční

5 / 11

Randomizované, kontrolované studie neposkytla žádný důkaz ochrany proti infarktu myokardu u

žen se stávající ICHS nebo bez ní, které užívaly kombinovanou léčbu estrogenem a gestagenem

nebo HRT obsahující samotný estrogen. V epidemiologické studii využívající databázi GPRD nebyly

nalezeny důkazy svědčící, že by užívání tibolonu chránilo postmenopauzální ženy před infarktem

myokardu.

Ischemická cévní mozková příhoda

Tibolon zvyšuje riziko cévní mozkové příhody od prvního roku léčby (viz bod 4.8). Základní riziko

cévní mozkové příhody je silně závislé na věku a účinek tibolonu se tak s věkem zvyšuje.

Další stavy

Přípravek Tibolon Aristo není určen k užití jako kontracepce.

Léčba přípravkem Tibolon Aristo má za následek na dávce závislé snížení hladin HDL cholesterolu,

(od -16,7 % s dávkou 1,25 mg do -21,8 % s dávkou 2,5 mg za 2 roky). Hladiny celkových

triacylglycerolů a lipoproteinů se rovněž snížily. Snížení hladiny celkového cholesterolu a VLDL

cholesterolu nebylo závislé na podané dávce. Hladiny LDL cholesterolu zůstaly nezměněné.

Klinické důsledky těchto nálezů nejsou známy.

Estrogeny mohou způsobit retenci tekutin, a proto je třeba pečlivě sledovat pacientky trpící

srdeční či renální dysfunkcí.

Ženy

preexistující

hypertriglyceridemií

třeba

průběhu

estrogenové

kombinované

hormonální substituční léčby pečlivě sledovat, neboť při estrogenové léčbě pacientek s tímto

stavem byly zaznamenány vzácné případy výrazného zvýšení triacylglycerolů v plazmě, což vedlo

k pankreatitidě.

Léčba přípravkem Tibolon Aristo má za následek velmi mírné snížení hladiny globulinu, který váže

hormony štítné žlázy (tyroxin vázající globulin, TBG) a celkového T4. Hladiny celkového T3

zůstávají

nezměněny.

Přípravek

Tibolon

Aristo

snižuje

hladinu

globulinu

vážícího

pohlavní

hormony (SHBG), zatímco hladiny globulinu vážícího kortikoidy (CBG) a volného kortizolu jsou

nezměněny.

Užíváním HRT nedochází ke zlepšení kognitivních funkcí. Existují určité údaje týkající se zvýšeného

rizika pravděpodobné demence u žen, které začínají užívat kontinuální kombinovanou HRT nebo

HRT obsahující samotný estrogen ve věku vyšším než 65 let.

Pacientky se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Tibolon může zvyšovat fibrinolytickou aktivitu, a tedy i zesilovat účinky antikoagulancií. Tento účinek byl

zaznamenán u warfarinu. Opatrnost je nutná při současném podávání tibolonu s antikoagulancii, zvláště

po zahájení nebo ukončení současné léčby přípravkem Tibolon Aristo. Pokud je to nezbytné, dávka

warfarinu má být upravena.

K dispozici je pouze omezené množství informací týkající se farmakokinetických interakcí tibolonu. Studie

in vivo prokázaly, že současná léčba tibolonem středně významně ovlivňuje farmakokinetiku midazolamu

- substrátu cytochromu P450 3A4. Na základě tohoto zjištění lze očekávat interakce s dalšími léky, které

jsou substrátem CYP3A4.

Léčiva indukující CYP3A4 jako jsou barbituráty, karbamazepin, hydantoiny a rifampicin mohou zvyšovat

metabolismus tibolonu, a tudíž ovlivnit jeho terapeutický účinek.

Rostlinné

přípravky

obsahující

třezalku

tečkovanou

(Hypericum

perforatum)

mohou

indukovat

metabolismus estrogenů a gestagenů.

6 / 11

Klinicky může zvýšený metabolismus estrogenů a gestagenů vést ke sníženému účinku a změnám v profilu

děložního krvácení.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Podávání tibolonu v těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3). Pokud během léčby přípravkem Tibolon

Aristo žena otěhotní, je třeba léčbu neprodleně přerušit. Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o

podávání tibolonu v těhotenství. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Potenciální riziko pro člověka není známé.

Kojení

Podávání tibolonu v období kojení je kontraindikováno (viz bod 4.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Tibolon Aristo nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Tento bod popisuje nežádoucí účinky zaznamenané v 21 placebem kontrolovaných studiích (včetně studie

LIFT), při nichž 4 079 žen užívalo terapeutické dávky (1,25 nebo 2,5 mg) tibolonu a 3476 žen užívalo

placebo. Doba trvání léčby v těchto studiích se pohybovala v rozmezí od 2 měsíců do 4,5 let. V tabulce 1

jsou uvedeny nežádoucí účinky, jejichž výskyt byl statisticky významně vyšší při užívání tibolonu než při

užívání placeba.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky tibolonu

Třída

orgánových

systémů

Časté

(≥ 1/100 až < 1/10)

Méně časté

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné

(≥1/10000

<

1/1000)

Poruchy metabolismu

a výživy

Edém**

Gastrointestinální

poruchy

Bolesti podbřišku

Bolest břicha**

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Abnormální

růst

ochlupení

Akné

Pruritus**

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Vaginální výtok

Hypertrofie endometria

Postmenopauzální

krvácení

Citlivost prsů

Pruritus genitálu

Vaginální kandidóza

Vaginální krvácení

Bolest pánve

Cervikální dysplazie

Genitální výtok

Vulvovaginitida

Diskomfort v prsu

Kvasinkové infekce

Vaginální mykózy

Bolest bradavek

7 / 11

Vyšetření

Zvýšení

tělesné

hmotnosti

Abnormální

cervikální

stěr*

* Většina zahrnovala nezhoubné změny. Výskyt patologií cervixu (karcinom cervixu) nebyl zvýšen ve

skupině léčené tibolonem oproti placebu.

** Tyto nežádoucí účinky se vyskytly po uvedení přípravku na trh. Frekvence výskytu byla odhadnuta na

základě relevantních klinických studií.

Po uvedení na trh byly pozorovány další nežádoucí účinky: závrať, vyrážka, seboroická dermatitida, bolest

hlavy, migréna, poruchy zraku (včetně rozmazaného vidění), deprese, účinky na muskuloskeletální systém

jako např. artralgie nebo myalgie a změny parametrů jaterních funkcí.

Riziko karcinomu prsu

U žen užívajících kombinovanou léčbu estrogenem a gestagenem po dobu přesahující 5 let bylo

hlášeno až dvojnásobně zvýšené riziko diagnózy karcinomu prsu.

Zvýšení rizika u žen léčených samotným estrogenem nebo tibolonem je výrazně nižší než riziko

pozorované u pacientek užívajících kombinace estrogen-gestagen.

Míra rizika závisí na délce užívání (viz bod 4.4).

Dále jsou uvedeny výsledky největší epidemiologické studie (MWS).

Tabulka 2: Million Women studie (MWS) – odhad zvýšení rizika rakoviny prsu po 5 letech užívání

Věkové

rozmezí

(roky)

Další případy na 1000

žen, které HRT nikdy

neužívaly v pětiletém

období *

Poměr rizik a 95%CI #

Další případy na 1000

žen, které užívaly HRT

v pětiletém

období

(95% CI)

HRT obsahující samotný estrogen

50-65

9-12

1-2 (0-3)

Kombinace estrogen-gestagen

50-65

9-12

6 (5-7)

Tibolon

50-65

9-12

3 (0-6)

* Odvozeno ze základní incidence karcinomu prsu v rozvinutých zemích

#Celkový poměr rizika. Poměr rizika není konstantní, ale zvyšuje se s délkou užívání.

Riziko karcinomu endometria

Riziko karcinomu endometria je přibližně 5 případů na každých 1000 žen s dělohou, které neužívají HRT

nebo tibolon.

Randomizovaná

placebem

kontrolovaná

studie

zahrnující

ženy,

které

neprošly

screeningem

na endometriální

abnormality

(což

odráželo

klinickou

praxi),

identifikovala

vyšší

riziko

karcinomu

endometria (studie LIFT, průměrný věk 68 let). V této studii nebyly diagnostikovány žádné případy

ve skupině s placebem (n=1,773) po 2,9 letech ve srovnání se 4 případy karcinomu endometria ve skupině

s tibolonem (n= 1,746). Toto koresponduje s diagnózou 0,8 dalších případů karcinomu endometria na

každých 1 000 žen, které užívaly v této studii tibolon po dobu 1 roku (viz bod 4.4).

Karcinom ovarií

Užívání HRT obsahující samotný estrogenu nebo kombinaci estrogen-gestagen je spojováno s mírně

zvýšeným rizikem diagnózy karcinomu ovarií (viz bod 4.4).

8 / 11

Podle metaanalýzy z 52 epidemiologických studií existuje u žen, které v současnosti užívají HRT, zvýšené

riziko karcinomu ovarií oproti ženám, které nikdy HRT neužívaly (RR 1,43; 95% CI 1,31–1,56). U žen ve věku

50-54 let, které užívaly HRT po dobu 5 let, připadá přibližně 1 případ navíc na 2 000 uživatelek. U žen ve

věku 50-54 let, které HRT neužívají, bude během 5letého období diagnostikován karcinom ovarií přibližně

u 2 žen z 2 000.

Pětiletá léčba spočívající v užívání tibolonu ve studii Million Women Study měla za následek 1 dodatečný

případ na 2 500 uživatelek (viz bod 4.4).

Riziko ischemické cévní mozkové příhody

Relativní riziko ischemické cévní mozkové příhody nezávisí na věku ani na délce užívání. Vzhledem

k tomu, že vstupní riziko je na věku výrazně závislé, celkové riziko ischemické cévní mozkové

příhody u žen užívajících HRT nebo tibolon se bude s přibývajícím věkem zvyšovat, viz bod 4.4.

Randomizovaná placebem kontrolovaná studie trvající 2,9 roku stanovila 2,2násobný nárůst rizika

cévní mozkové příhody u žen (průměrný věk 68 let), které užívaly 1,25 mg tibolonu (28/2249) v

porovnání s placebem (13/2257). Většina (80 %) cévních mozkových příhod byla ischemická.

Základní riziko cévní mozkové příhody je výrazně závislé na věku. Incidence cévní mozkové příhody

během 5 let je stanovena na 3 z 1000 žen ve věku 50–59 let a 11 z 1 000 žen ve věku 60–69 let.

U žen, které užívaly tibolon po dobu 5 let, se očekával nárůst počtu případů okolo 4 z 1 000 žen

ve věku 50-59 let a 13 z 1 000 žen ve věku 60-69 let.

V souvislosti s estrogenní a estrogen-gestagenní léčbou jsou uváděny další nežádoucí účinky:

Užívání HRT obsahující samotný estrogen

nebo kombinaci estrogen-gestagen je spojováno

s mírně zvýšeným rizikem diagnózy karcinomu ovarií. Ve studii Million Women Study mělo za

následek 5leté užívání HRT 1 případ navíc na 2500 uživatelek. Tato studie ukázala, že relativní

riziko karcinomu ovarií u tibolonu bylo obdobné jako riziko u jiných typů HRT.

HRT je spojena s 1,3-3 násobným zvýšením relativního rizika rozvoje žilního tromboembolismu

(VTE),

např.

hluboká

venózní

trombóza

nebo

plicní

embolie.

Výskyt

takové

příhody

pravděpodobnější v průběhu prvního roku užívání HRT než později (viz bod 4.4). Níže uvádíme

výsledky WHI studií:

Tabulka 3: Studie WHI – Odhad zvýšení rizika VTI po 5 letech užívání

Věkové rozmezí (roky)

Incidence na 1000 žen

v rameni s placebem

po dobu 5 let

Poměr rizik a 95%CI

Další případy na 1000

žen, které užívaly HRT

Pouze perorálně podávaný estrogen *

50-59

1.2 (0.6-2.4)

1 (-3 - 10)

Perorálně podávaná kombinace estrogen-gestagen

50-59

2.3 (1.2 – 4.3)

5 (1 – 13)

* Studie u žen bez dělohy

Riziko ischemické choroby srdeční je nepatrně zvýšeno u pacientek ve věku nad 60 let, které

užívají estrogen-gestagenní HRT (viz bod 4.4). Neexistují důkazy o tom, že se riziko infarktu

myokardu spojené s tibolonem liší od rizika spojeného s jinou HRT

Onemocnění žlučníku

Poruchy kůže a podkožní tkáně: chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulární

purpura

Pravděpodobnost demence u starších 65 let (viz bod 4.4)

9 / 11

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení

podezření

nežádoucí

účinky

registraci

léčivého

přípravku

důležité.

Umožňuje

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby

hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Akutní toxicita tibolonu u zvířat je velmi nízká. Proto se nepředpokládá výskyt toxických příznaků ani

po užití několika tablet najednou. V případě akutního předávkování se může vyskytnout nauzea, zvracení

a u žen vaginální krvácení. Není známé žádné specifické antidotum. V případě potřeby je možno zahájit

symptomatickou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, estrogeny, jiné

estrogeny

ATC kód: G03CX01

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky

Po perorálním podání je tibolon rychle metabolizován za vzniku tří sloučenin, které se podílejí na jeho

farmakodynamickém profilu. Dva z těchto metabolitů (3α-OH-tibolon a 3β-OH-tibolon) mají účinky

podobné účinkům estrogenů, zatímco třetí metabolit (Δ4-izomer tibolonu) má gestagenní účinky a účinky

podobné účinkům androgenů.

Tibolon slouží k substituci snížené produkce estrogenů u žen po menopauze a zmírňuje příznaky

menopauzy.

Údaje z klinických hodnocení:

Zmírnění příznaků deficitu estrogenu

Zmírnění příznaků menopauzy bylo dosaženo během prvních několika týdnů léčby

Účinek na endometrium a charakter krvácení

Byla hlášena hyperplazie endometria a karcinom endometria u pacientek léčených tibolonem

(viz body 4.4 a 4.8).

Amenorea byla hlášena u 88 % žen užívajících tibolon 2,5 mg po dobu 12 měsíců. Krvácení z

průniku a/nebo špinění bylo hlášeno u 32,6 % žen během prvních 3 měsíců léčby a u 11,6 %

žen po 11 - 12 měsících užívání.

Účinek na prsa

U žen léčených tibolonem nebyla v klinických studiích zvýšena mamografická denzita ve

srovnání s placebem.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání je tibolon rychle a rozsáhle absorbován.

10 / 11

Biotransformace

Z důvodu rychlého metabolismu je plazmatická hladina tibolonu velmi nízká. Plazmatická hladina Δ4-

izomeru tibolonu je také velmi nízká. Proto nebylo možno stanovit některé farmakokinetické parametry.

Vrcholy plazmatické hladiny 3α-OH a 3β-OH metabolitů jsou vyšší, ale k akumulaci nedochází.

Tabulka 4: Farmakokinetické parametry přípravku tibolonu (2,5 mg)

Tibolon

3α-OH metabolit

3β-OH metabolit

∆4-izomer

SD

MD

SD

MD

SD

MD

SD

MD

(ng/ml)

1,37

1,72

14,23

14,15

3,43

3,75

0,47

0,43

průměrná

1,88

1,08

1,19

1,21

1,15

1,37

1,35

1,64

1,65

5,78

7,71

5,87

(ng/ml)

0,23

0-24

(ng/ml/h)

53,23

44,73

16,23

9,20

SD = jednorázové podání, MD = opakované podání

Eliminace

Tibolon je vylučován převážně ve formě konjugovaných (většinou sulfátovaných) metabolitů. Část podané

dávky je vyloučena močí, ale většina je eliminována stolicí.

Příjem jídla nemá na míru absorpce významný vliv.

Bylo zjištěno, že farmakokinetické parametry tibolonu a jeho metabolitů nejsou závislé na funkci ledvin.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích na zvířatech vykazoval tibolon v důsledku svých hormonálních vlastností účinky potlačující

fertilitu a embryotoxické účinky. U myší a laboratorních potkanů nebyl tibolon teratogenní. U králíků

vykazoval

teratogenní

potenciál

dávkách

blízkých

dávkám

vyvolávajícím

potrat

(viz

4.6).

V podmínkách in vivo není tibolon genotoxický. Přestože byl pozorován karcinogenní efekt u některých

kmenů laboratorního potkana (jaterní tumory) a myší (tumory močového měchýře), klinický význam

těchto zjištění je však nejistý.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Bramborový škrob

Magnesium-stearát (rostlinného původu)

Askorbyl-palmitát

Monohydrát laktózy

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace