Thymovar, 15 g proužky do úlu pro včely 15.0 g Proužek do úlu

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Aktivní složka:
Thymol
Dostupné s:
Andermatt Bio Vet GmbH
ATC kód:
QP53AX
INN (Mezinárodní Name):
Thymol (Thymolum)
Dávkování:
15.0g
Léková forma:
Proužek do úlu
Terapeutické skupiny:
včelstva včely medonosné(Apis mellifica)
Terapeutické oblasti:
Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
Přehled produktů:
Kódy balení: 9939943 - 2 x 5 proužek - sáček
Registrační číslo:
96/060/10-C
Datum autorizace:
2010-12-22

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

THYMOVAR

15g proužky do úlu pro včely

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Andermatt BioVet GmbH, Franz-Ehret-Strasse 18, 79541 Lörrach, Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

THYMOVAR, 15g proužky do úlu pro včely

Thymolum

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

3.

BSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

THYMOVAR je ve formě proužků do úlu, kde každý proužek obsahuje 15 g Thymolum, silice, jejíž

použití je povoleno v doplňcích stravy.

Jeden proužek do úlu obsahuje:

Léčivá látka:

Thymolum 15g

Léková forma:

Proužek do úlu. Medikovaná tkanina z celulosy (žlutá destička o rozměrech 50 x 145 x 4,3 mm)

4.

INDIKACE

Léčba varroázy včely medonosné způsobené roztočem Varroa destructor.

ATCvet kód: QP53AX22

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte, pokud teplota během dne překročí 30 °C.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Včely mohou odstraňovat potravu z míst, která jsou přímo pod proužkem. Plod, který se nachází příliš

blízko proužku (< 4 cm), bude rovněž odstraněn.

Při vysokých teplotách (nad 30 °C) se v průběhu léčby může vyskytnout mírný neklid včelstva a mírné

zvýšení mortality včelího plodu a včel. Pokud krmení probíhá ve stejném čase jako léčba, může dojít

ke snížení příjmu potravy.

Pokud zaznamenáte jakýkoliv závažný účinek nebo jiné účinky, které nejsou uvedeny v této

informaci, prosíme, informujte svého veterinárního lékaře.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včela medonosná (Apis mellifera)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování

Úly

THYMOVAR proužky do úlu

První aplikace

Druhá aplikace

nástavkové (1 nástavek)

nástavkové (2 nástavky)

Polonástavkové–systém Dadant

1 ½*

1 ½*

*Proužky lze rozstřihnout nůžkami.

Obrázek 1: Vhodné umístění pásků v otevřeném úlu při pohledu shora.

nástavkové nástavkové

Dadant

1 nástavek 2 nástavky

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

THYMOVAR obsahuje thymol, prchavou látku, která sublimuje na vzduchu v závislosti na teplotě.

Po uvolnění se v ošetřeném úlu zvyšuje koncentrace výparů thymolu. Tyto výpary jsou vysoce toxické

pro roztoče, ale koncentrace par není tak vysoká, aby byla nebezpečná pro včely. Pro optimální účinek

musí být udržovaná vhodná koncentrace thymolových par po dobu 6 - 8 týdnů.

Teplota:

Nejlepší účinnosti se dosáhne, pokud jsou v průběhu celé léčby maximální denní teploty mezi 20 -

25 °C. Pokud v průběhu léčby průměrná teplota klesne pod 15 °C, dochází ke snížení účinnosti

přípravku.

Nepoužívejte, pokud vnější teplota překročí 30 °C. Léčba při teplotách přesahujících 30 °C vede ke

zvýšenému stresu a mortalitě dospělých včel a plodu.

Doba léčby:

Nejvhodnější doba léčby přípravkem THYMOVAR je co nejdříve po ukončení období snůšky na

konci léta při doporučovaných teplotách. Všechna včelstva ve včelnici by měla být ošetřena současně,

aby se zabránilo vykrádání včelstev.

Aplikace:

Před aplikací přípravku THYMOVAR odeberte všechny medníky, uzavřete nebo nahraďte otevřená

dna podlahy nebo mřížky v úlu celistvými podlahami a zmenšete velikost vstupních otvorů do úlu na

normální velikost.

Před začátkem léčby se doporučuje provést část krmení, jestliže to míra invaze roztočem varroa a

teplota dovolují.

Zahajte první aplikaci léčby tím, že na vrchol plástů plodiště (vrchní plodiště, pokud jsou dvě)

umístíte příslušný počet proužků. Proužky by měly být v blízkosti nikoliv však přímo nad otevřeným

nebo zavíčkovaným plodem (doporučená vzdálenost je > 4 cm).

couvai

½

½

½

½

½

½

Uzavřete úl, ponechejte prostor (kolem 5 mm) mezi proužkem a krytem úlu aby se zlepšilo odpařování

thymolu. Neumísťujte krycí plastové fólie přímo na proužky.

Odstraňte první sadu odpařených destiček přípravku THYMOVAR po 3 - 4 týdnech.

Druhou aplikaci zahajte ihned po ukončení první aplikace s novou sadou proužků v příslušném počtu

a umístění viz obr.1. Odpařené pásky odstraňte po druhé 3 - 4 týdenní aplikační periodě.

Krmení

Proužky nikdy neumísťujte do blízkosti krmítka s cukrem, protože to může vést ke snížení příjmu

krmiva včelami. Pokud aplikace THYMOVARU začíná snižovat příjem krmiva, můžete včelstvo

krmit před druhou aplikací následujícím postupem: Ukončete první aplikaci odstraněním proužků po

třech týdnech, potom do úlu umístěte krmítko s cukrem a krmení ukončete před umístěním proužků

aplikovaných v rámci druhé aplikace.

Integrovaný ozdravovací program:

Účinek na včelstva může být vlivem vnějších podmínek (teplota, reinfestace, atd.) rozdílný.

THYMOVAR by proto měl být použitý jako jeden z více způsobů léčby v rámci integrovaného

ozdravovacího programu, a měl by být pravidelně sledován spad roztočů. Ihned po ukončení druhé

aplikace umístěte na dno úlu lepivou mřížku a po dobu dvou týdnů monitorujte spad roztočů. Opakujte

léčbu (nejlépe přípravkem obsahujícím jinou léčivou látku) v těch jednotlivých včelstvech, ve kterých

byl průměrný spad vyšší než 1 roztoč za den (léčba v zimním nebo jarním období).

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Med: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívejte před a během období snůšky.

Plásty v plodišti, které byly během léčby přípravkem THYMOVAR přítomny v úlu, se nesmí stáčet

v průběhu následujícího jara.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Chraňte sáčky před přímým slunečním zářením.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu:

Všechny proužky v sáčku musí být ihned použity a nesmí se uchovávat pro další použití.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na okraji sáčku

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu vzniku možné kontaktní dermatitidy a podráždění kůže a očí po kontaktu s přípravkem

zajistěte, aby se přípravek nedostal do přímého kontaktu s kůží a očima. V případě, že se přípravek

dostane do kontaktu s pokožkou, omyjte postižené místo důkladně mýdlem a vodou. V případě

zasažení očí vypláchněte zasažené oko velkým množstvím čisté tekoucí vody a vyhledejte lékařskou

pomoc.

Při manipulaci s produktem používejte nepropustné rukavice, stejně jako běžné ochranné

pomůcky.

Vyšší dávky proužků než je doporučované množství mohou vést k neklidnému chování včelstva a u

letáku lze pozorovat vyšší výskyt mrtvých včel a plodu (> 20). Odstranění nadbytečných proužků z úlu

pomůže vrátit chování včelstva do normálu.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Použité proužky a jejich obaly je možné zlikvidovat jako domovní odpad.

Thymovar, 15g proužek do úlu pro včely nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný

pro ryby a další vodní organizmy.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2019

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Registrační číslo: 96/060/10-C

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

THYMOVAR, 15g proužky do úlu pro včely

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden proužek do úlu obsahuje:

Léčivá látka:

Thymolum

3. LÉKOVÁ FORMA

Proužek do úlu.

Medikovaná tkanina z celulosy (žlutá destička o rozměrech 50 x 145 x 4,3 mm)

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílový druh zvířat

Včela medonosná (Apis mellifera)

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba varroázy včely medonosné (Apis mellifera) způsobené roztočem Varroa destructor.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívejte, pokud teplota během dne překročí 30 °C.

4.4

Zvláštní upozornění

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření při používání

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Pokud je přípravek podán bezprostředně před nebo během snůšky, může se zvýšit obsah reziduí

v medu.

Nelze očekávat dostatečnou účinnost, pokud průměrná teplota vnějšího prostředí klesne pod 15 °C.

Všechna včelstva ve včelíně by měla být ošetřena současně, aby se zabránilo vykrádání včelstev.

Proužky nikdy neumísťujte v blízkosti krmítka s cukerným roztokem, protože může dojít ke snížení

příjmu krmiva.

Neaplikujte, pokud vnější teplota překročí 30 °C. Léčba při teplotách nad 30 °C vede ke zvýšenému

stresu a mortalitě dospělých včel i plodu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Z důvodu vzniku možné kontaktní dermatitidy a podráždění kůže a očí po kontaktu s přípravkem

zajistěte, aby se přípravek nedostal do přímého kontaktu s kůží a očima. V případě, že se přípravek

dostane do kontaktu s pokožkou, omyjte postižené místo důkladně mýdlem a vodou. V případě

zasažení očí vypláchněte zasažené oko velkým množstvím čisté tekoucí vody a vyhledejte lékařskou

pomoc.

Při manipulaci s přípravkem používejte nepropustné rukavice a obvyklé ochranné pomůcky

K zamezení možné změny chuti medu přípravek nepodávejte během období snůšky.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Včely mohou odstraňovat potravu z míst, která jsou přímo pod proužkem. Plod, který se nachází příliš

blízko proužku (< 4 cm), bude rovněž odstraněn.

Při vysokých teplotách (nad 30 °C) se v průběhu léčby může vyskytnout mírný neklid včelstva a mírné

zvýšení mortality včelího plodu a včel. Pokud krmení probíhá ve stejném čase jako léčba, může dojít

ke snížení příjmu potravy.

4.7

Používání během gravidity, laktace anebo snůšky

Neuplatňuje se.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známé.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Dávkování

P

o

l

o

n

á

s

t

a

v

k

o

v

é

s

y

s

t

é

m

*Proužky lze rozstřihnout nůžkami.

Vhodné umístění pásků v otevřeném úlu při pohledu shora.

Bro

od

½

½½½

½

½

nástavkové nástavkové

Dadant

1 nástavek 2 nástavky

Aplikace

Jakmile odebereme nástavky, provede se první aplikace tak, že se na horní lištu loučku plástů umístí

1-2 proužky. Podle výše uvedeného obrázku a tabulky se přizpůsobí počet proužků velikosti úlu. V

případě nástavkových úlů (2 nástavky) se proužky umístí na plásty horního nástavku komory. Proužky

by měly být v blízkosti, ale ne přímo nad otevřeným nebo zavíčkovaným plodem (nejlépe ve

vzdálenosti 4 cm). Zajistěte, aby mezi proužkem a krytem stropu úlu byl nejméně 5 mm volný prostor.

Úl uzavřete obvyklým způsobem. Otevřené podlahy dna úlů uzavřete po celém povrchu.

Proužky odstraňte za 3 - 4 týdny (21 - 28 dnů) a umístěte nové proužky pro druhou aplikaci. Proužky

opět odstraňte po 3 - 4 týdnech (21 - 28 dnů).

Léčbu přípravkem THYMOVAR neprovádějte častěji než 2x za rok.

Teplota

Pokud v průběhu léčby poklesne průměrná teplota pod 15° C, dochází ke snížení účinnosti přípravku.

Nejlepší účinnosti se dosáhne, pokud jsou v průběhu celé léčby maximální denní teploty mezi 20 – 25

°C.

Integrovaný ozdravovací plán

Účinek na včelstva může být vlivem vnějších podmínek (teplota, reinfestace, atd.) rozdílný.

THYMOVAR by proto měl být použit jako jeden z více způsobů léčby v rámci integrovaného

ozdravovacího programu, a měl by být pravidelně sledován spad roztočů. Včelstva, u kterých je

průměrný spad více než 1 roztoč za den v průběhu dvou týdnů bezprostředně po posledním ošetření

přípravkem THYMOVAR, musí být dále ošetřena v zimním nebo jarním období (nejlépe přípravkem

obsahujícím jinou léčivou látku).

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Příznaky

Použití vyšší než doporučené dávky může vést k neklidnému chování včelstva. U letáku lze pozorovat

vyšší výskyt mrtvých včel a plodu (> 20).

Nouzová opatření:

Odstranění nadbytečných proužků z úlu.

4.11

Ochranná lhůta

Med: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívejte před a během období snůšky.

Plásty v plodišti, které byly během léčby přípravkem THYMOVAR přítomny v úlu, se nesmí stáčet

v průběhu následujícího jara.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakologická skupina: jiná ektoparazitika pro lokální aplikaci

ATC vet. kód: QP53AX22

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Thymol patří mezi fenoly a přirozeně se vyskytuje v silicích mnoha aromatických druhů rostlin.

Přesný mechanizmus účinku nebyl zcela objasněn. Může přímo působit na roztoče prostřednictvím

inhalace anebo difúze tím, že poškozuje struktury na rozličných neznámých místech (může být

postižen nervový systém roztočů).

Prostřednictvím vypařování z proužku thymol saturuje vzduch v úlu. Thymol je inhalovaný nebo

absorbovaný neznámým způsobem roztoči a poškozuje je.

Koncentrace více než 5 g thymolu/l vzduchu v úlu usmrcuje roztoče na včelách.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika thymolu u včel není známá.

Distribuce a eliminace v úlu

15g thymolu v jednom proužku do úlu sublimuje během období 3-4 týdnů (21-28dní ). Optimální

sublimace thymolu probíhá při teplotách 15-30 °C.

Po odstranění proužků se odpařené zbytky tymolu nahradí v úlu vzduchem. Rezidua ve vosku plástů

se rychle uvolní.

5.3

Environmentální vlastnosti

Thymol je přírodní látka podléhající rychlé metabolizaci, která se v životním prostředí rozkládá

běžnými přírodními procesy.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Tkanina z celulosy

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu:

Všechny proužky v sáčku musí být ihned použity a nesmí se uchovávat pro další použití.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Chraňte sáčky před přímým slunečním zářením.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Zatavené vzduchotěsně dvojité sáčky (160 x 460 mm) z PE fólie potažené SiOx, každý sáček

obsahuje dvakrát pět proužků do úlu.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Použité proužky a jejich obaly je možné zlikvidovat jako domovní odpad.

Thymovar, 15g proužek do úlu pro včely nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být

nebezpečný pro ryby a další vodní organizmy.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Andermatt BioVet GmbH

Franz-Ehret-Strasse 18

79541 Lörrach

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/060/10-C

9. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22. 12. 2010 / 14. 11. 2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

Červen 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace