TEMOSTAD 250 MG, POR CPS DUR 20X250MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TEMOZOLOMID (TEMOZOLOMIDUM)
Dostupné s:
Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel
ATC kód:
L01AX03
Dávkování:
250MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20, Obal na tablety
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 308/10-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls80471/2010

a příloha ksp. zn. sukls92273/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TEMOSTAD5 mg

TEMOSTAD20 mg

TEMOSTAD100 mg

TEMOSTAD140 mg

TEMOSTAD180 mg

TEMOSTAD250 mg

tvrdé tobolky

temozolomidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začněte tento přípravek užívat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékařenebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to itehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

-Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co jeTEMOSTADa k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteTEMOSTADužívat

3. Jak seTEMOSTADužívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. JakTEMOSTADuchovávat

6. Další informace

1. CO JETEMOSTADA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

TEMOSTADje protinádorový lék.

TEMOSTADse používá k léčbě pacientů se specifickými formami mozkových nádorů:

-nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem.TEMOSTADse používá nejprve vkombinaci

s léčbou ozařováním (souběžná fáze léčby) a následně samostatně (monoterapeutická fázeléčby).

-malignímgliomem,jakojemultiformníglioblastomneboanaplastickýastrocytom.TEMOSTADse

u těchto nádorů používá, jestliže se tyto nádory objeví znovu nebo se po standardní léčbě zhorší.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETETEMOSTADUŽÍVAT

NeužívejteTEMOSTAD

-jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)natemozolomidnebonakteroukolidalšísložkupřípravku

TEMOSTAD.

-jestližejsteprodělalialergickoureakcinadakarbazin(protinádorovéléčivo,někdyzvanéDTIC).

Známky alergické reakce zahrnují svědění, dušnost nebo sípání, otok obličeje, rtů,jazyka nebo hrdla.

-jestližemátevýznamněsníženýpočeturčitýchtypůkrevníchbuněk(myelosuprese),jakonapříklad

počet bílých krvinek nebo počet krevních destiček. Tyto krevní buňky jsou důležité vboji proti infekci

aprosprávnoukrevnísrážlivost.VášlékařVámpředléčbouzkontrolujekrevníobraz,abyseujistil,

že máte dostatečný počet těchto buněk.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuTEMOSTADje zapotřebí

-měl/abystebýtpečlivěsledován/a,zdaseuVásnevyvíjízávažnáformazápaluplicvyvolaná

Pneumocystiscarinii(PCP).Jestližejstenovědiagnostikovaný(á)pacient(pacientka)(smultiformním

glioblastomem),můžeteTEMOSTADužívatpodobu42dnůvkombinacisradioterapií.Vtomto

případě Vám lékař rovněž předepíše léčivo, které pomáhá předejít tomutotypu zápalu plic (PCP).

-jestliže před zahájením léčby trpíte nízkým počtem červených krvinek (anémie), bílých krvineknebo

krevníchdestiček,nebomáteproblémyskrevnísrážlivostí,nebopokudsetytoporuchyobjevív

průběhuléčby.Vášlékařsemůžerozhodnoutdávkytohotopřípravkusnížit,jehopodávánípřerušit,

ukončitneboVašiléčbuzměnit.Můžetetaképotřebovatdalšízpůsobyléčby.Vněkterýchpřípadech

můžebýtnutnépodávánípřípravkuTEMOSTADzcelaukončit.Vprůběhuléčbybudouprováděna

pravidelnávyšetřeníVašíkrve,abysesledovalynežádoucíúčinkypřípravkuTEMOSTADnaVaše

krevní buňky.

-můžeseu Vás vyskytnout malé riziko jiných změn krevních buněk, včetně leukémie.

-jestližeseuVásobjevínausea(nevolnostodžaludku)a/nebozvracení,cožjsouvelmičasté

nežádoucíúčinkypřípravkuTEMOSTAD(vizčást4„Možnénežádoucíúčinky“).VášlékařVám

může předepsat léčivo (antiemetikum), které napomáhá předcházet zvracení.

Jestližezvracítečastopředzahájenímléčbynebovprůběhuléčby,požádejteVašeholékařeo

doporučení nejlepší doby pro užití přípravkuTEMOSTAD, dokud zvracení není pod kontrolou.Pokud

sedostaví zvracení po požití dávky léku, neužívejte již tentýž den další dávku.

-jestliže se u Vás objeví horečka nebo příznaky infekce, kontaktujte ihned svého lékaře.

-tobolkyneotevírejte,nedrťtejeanekousejteje.Pokudjetobolkapoškozená,vyvarujtesekontaktu

práškuskůží,očimanebonosem.Vyvarujtesevdechnutíprášku.PokudseVámneúmyslnědostane

do očí či nosu, vypláchněte důkladně postižené místo vodou.

-jestližejeVámvícenež70let,můžetebýtnáchylnějšíkevznikuinfekce,tvorběmodřinnebo

krvácení.

-jestližetrpíteproblémysjátryneboledvinami,můžebýtnutnéupravitVašidávkupřípravku

TEMOSTAD.

Děti

Vzhledemknedostatečným zkušenostem by se neměl přípravekTEMOSTADpodávat dětem mladším

3 let.

Neplodnost

TEMOSTADmůžezpůsobittrvalouneplodnost.Mužštípacientibymělipoužívatúčinnou

antikoncepcianestatseotcipodobuaž6měsícůodukončeníléčby.Doporučujesejim,abyse

informovali omožnosti konzervace spermatu před léčbou.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)v

nedávné době, a to i o lécích,které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Pokudjstetěhotná,myslíte,žebystemohlabýttěhotnánebotěhotenstvíplánujete,informujteotom

svéholékaře.PřípravkemTEMOSTADnesmítebýtběhemtěhotenstvíléčena,pokudtopřímo

nedoporučíVáš lékař.

PacientiužívajícíTEMOSTAD,mužiiženy,musíužívatúčinnéprostředkyprotipočetí(viztéž

„Zvláštníopatrnosti při použití přípravkuTEMOSTADje zapotřebí“ výše).

Kojení byste měla po dobu léčby přípravkemTEMOSTADpřerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

VprůběhuléčbypřípravkemTEMOSTADsemůžetecítitunaveníčiospalí.Vtakovémpřípadě

neřiďtedopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravkuTEMOSTAD

TEMOSTADobsahujelaktosu.PokudVámVášlékařvminulostisdělil,žetrpítenesnášenlivostí

některých cukrů, kontaktujte svého lékaře před použitím tohoto léčivého přípravku.

TEMOSTAD20mgobsahujebarvivohlinitýlakoranžovéžluti(E110),kterémůžezpůsobit

alergické reakce.

3. JAK SETEMOSTADUŽÍVÁ

Dávkování a doba trvání léčby

VašidávkupřípravkuTEMOSTADVámbudepředepisovatVášlékařnazákladěVašítělesné

velikosti(výškyahmotnosti),avzávislostinatom,zdaseuVásnádorobjevilznovuazdaVámjiž

vminulostibyla podávána chemoterapie.

Vněkterých případechmůžetedostat dalšíléky (antiemetika)kužívánípřed a/nebo po užití přípravku

TEMOSTAD, které zabraňují nebo potlačují nevolnost a zvracení.

Pacienti s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem:

Jestliže jste nově diagnostikovaný(á) pacient(pacientka), bude se Vaše léčba skládat ze dvou fází:

-nejprve léčba společně s ozařováním (fáze souběžné léčby)

-následuje léčba pouze přípravkemTEMOSTAD(monoterapeutická fáze léčby).

Souběžná fázeléčby

BěhemsouběžnéfázeléčbyVášlékařzahájíléčbupřípravkemTEMOSTADvdávce75mg/m 2

(obvykládávka).Tutodávkubudeteužívatkaždýdenpodobu42dnů(až49dnů)vkombinaci

sléčbouozařováním.UžitídávkypřípravkuTEMOSTADmůžebýtoddálenoneboužívánípřerušeno

vzávislostina Vašem krevním obraze a na tom, jak tento přípravek v souběžné fázi léčby snášíte.

Jakmile budeléčba ozařováním ukončena, přerušíteléčbu na 4 týdny. To Vašemu tělu umožní, aby se

zotavilo.

Potom začnete monoterapeutickou fázi.

Monoterapeutická fáze léčby

VprůběhumonoterapeutickéfázeléčbysedávkaazpůsobužívánípřípravkuTEMOSTADbudou

lišit.VášlékařstanovíVašipřesnoudávku.Léčebnýchobdobí(cyklů)můžebýtaž6.Každýtrvá28

dnů.VašinovoudávkupřípravkuTEMOSTADsamotnéhobudeteužívatjedenkrátdenněpodobu

prvních5dnů(„dávkovacídny“)každéhocyklu.Prvnídávkabude150mg/m 2 .Potédalších23dnů

nebudetepřípravekTEMOSTADužívat. To je dohromady 28 dnů léčebného cyklu.

Po28.dnizačnedalšícyklus.BudeteopětužívatpřípravekTEMOSTADjedenkrátdenněpodobu5

dnůsnásledujícími23dnybezpřípravkuTEMOSTAD.DávkapřípravkuTEMOSTADsemůže

upravit,jejípodáníoddálitnebopřerušitvzávislostinaVašemkrevnímobrazeanatom,jakléčivý

přípravek vprůběhukaždého léčebného cyklu snášíte.

Pacienti s nádory, které se objevily znovu nebo se zhoršily (maligní gliom, jako například multiformní

glioblastom nebo anaplastický astrocytom), užívající pouzeTEMOSTAD:

Léčebný cyklus s přípravkemTEMOSTADtrvá 28 dnů.

BudeteužívatpouzepřípravekTEMOSTADjedenkrátdenněpodobuprvních5dnů.Tatodenní

dávkazávisí na tom, zda jste předtím užíval(a) chemoterapii.

Jestližejstepředtímnebyl(a)léčen(a)chemoterapií,VašeprvnídávkapřípravkuTEMOSTADbude

200mg/m 2 jedenkrátdenněprvních5dnů.Jestližejstebyl(a)předtímléčen(a)chemoterapií,Vaše

první dávka přípravkuTEMOSTADbude 150 mg/m 2 jedenkrát denně po dobu prvních 5 dnů.

Poténebudetedalších23dnůpřípravekTEMOSTADužívat.Tojedohromady28dníléčebného

cyklu.

Po28.dnizačnedalšícyklus.BudeteopětužívatpřípravekTEMOSTADjedenkrátdenněpodobu5

dnů, snásledujícími 23 dny bez přípravkuTEMOSTAD.

Předkaždýmnovýmléčebným cyklem budevyšetřena Vašekrev, aby sezjistilo, zdanemá býtdávka

přípravkuTEMOSTADupravena.PodlevýsledkůkrevníchzkoušekmůžeVášlékařpronásledující

cyklusVaši dávku upravit.

Jak se přípravekTEMOSTADužívá

UžívejtepředepsanoudávkupřípravkuTEMOSTADjedenkrátdenně,nejlépekaždýdenvestejnou

dobu.

Tobolky užívejte nalačno; například nejméně jednu hodinu před plánovanou snídaní.

Tobolku(tobolky) polykejte celou(celé) a zapijte sklenicí vody. Tobolky neotvírejte nebo nekousejte.

Pokudjetobolkapoškozená,zabraňtejejímukontaktuskůží,očimanebonosem.Pokudkekontaktu

dojde, postiženou oblast důkladně omyjte vodou.

PodleVaší předepsanédávkymůžete užívat více než jednu tobolku naráz, případně tobolky srůznými

silami (obsah léčivé látky, v mg). Barvaoznačení tobolky je odlišnápro každou sílu (viz tabulka níže).

Síla Barva víčka tobolky

TEMOSTAD5 mg zelenýminkoustemvytištěné2

proužkynavíčkuaoznačení„T5

mg“ na tělu tobolky

TEMOSTAD20 mg oranžovýminkoustemvytištěné2

proužkynavíčkuaoznačení„T20

mg“ na tělu tobolky

TEMOSTAD100 mg růžovýminkoustemvytištěné2

proužkynavíčkuaoznačení„T100

mg“ na tělu tobolky

TEMOSTAD140 mg modrýminkoustemvytištěné2

proužkynavíčkuaoznačení„T140

mg“ na tělu tobolky

TEMOSTAD180 mg červenýminkoustemvytištěné2

proužkynavíčkuaoznačení„T180

mg“ na tělu tobolky

TEMOSTAD250 mg černým inkoustem vytištěné 2

proužkynavíčkuaoznačení„T250

mg“ na tělu tobolky

Měl (a) bysteseubezpečit, že plně rozumíte a pamatujete sinásledující:

kolik tobolek potřebujetekaždýdávkovacíden užívat. Požádejte svéholékařečilékárníka, abyVám

rozepsal počet tobolek (včetně barvy).

kterédny jsou Vaše dávkovací dny.

Ujistětesesesvýmlékařempokaždé,kdyžzačínátenovýcyklus,jakjeupravenodávkování,protože

někdy může být jiné než v minulém cyklu.

VždyužívejteTEMOSTADpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý(á),poraďtesese

svýmlékařemnebolékárníkem.Chybapřiužívánítohotopřípravkumůžemítzávažnédůsledkypro

Vaše zdraví.

Jestliže jsteužil (a) vícepřípravkuTEMOSTAD, než jste měl(a)

PokudnáhodněužijetevyššíneždoporučenoudávkupřípravkuTEMOSTAD,okamžitěkontaktujte

svéholékaře nebo lékárníka.

Jestliže jstezapomněl (a) užítTEMOSTAD

Užijtezapomenutoudávkuconejdřívetentýžden.Pokudjstezmeškalicelýden,poraďtesesesvým

lékařem.Nezdvojujtenásledujícídávku,abystenahradil(a)vynechanoudávku,pokudVámtolékař

neurčí.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravekTEMOSTADnežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Neprodleněkontaktujte Vašeho lékaře, jestliže se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků:

-závažná alergická (hypersenzitivní) reakce (kopřivka, sípaní nebo jiné dýchací potíže),

-nekontrolované krvácení,

-záchvaty (křeče),

-horečka,

-silná neustupující bolest hlavy.

PodávánípřípravkuTEMOSTADmůžezpůsobitsníženípočtuněkterýchtypůkrvinek.Tomůževést

kevznikupodlitinnebokekrvácení,anémii(chudokrevnosti),horečcea/nebosníženéodolnostivůči

infekcím.Totosníženípočtukrvinekjeobvyklekrátkodobé.Vněkterýchpřípadechalemůžebýt

dlouhotrvajícíamůževéstkvelmizávažnéforměanémie(aplastickáanémie).Vášlékařzajistí

pravidelnévyšetřováníVašíkrve,abysezjistilyjakékolizměny,arozhodneotom,zdajenutná

specifickáléčba.VněkterýchpřípadechmůžebýtnutnésnížitdávkypřípravkuTEMOSTADnebo

ukončitjeho podávání.

Nežádoucí účinky zjištěné v klinických hodnoceních:

Nežádoucí účinky se mohou objevit s určitou četností, která je definována následovně:

Velmi časté: postihují více než 1 z 10

Časté: postihují 1 až10 uživatelů ze 100

Méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000

Vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000

Velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10 000

Neznámé: četnost nelze z dostupných údajů stanovit.

TEMOSTADv kombinované léčbě s ozařováním u nově diagnostikovaného glioblastomu

PacientiužívajícípřípravekTEMOSTADvkombinacisozařovánímmohouzaznamenatodlišné

nežádoucíúčinkynežpacientiléčenípouzepřípravkemTEMOSTAD.Mohousevyskytnout

následující nežádoucíúčinky, které mohou vyžadovat lékařský zásah.

Velmičasté:ztrátachutikjídlu,bolesthlavy,konstipace(zácpa),nausea(nevolnost),zvracení,

vyrážka, vypadávání vlasů, únava.

Časté:infekcevústech,infekcerány,sníženípočtukrvinek(neutropenie,trombocytopenie,

lymfopenie,leukopenie),zvýšenícukruvkrvi,pokleshmotnosti,změnaduševníhostavunebo

bdělosti,úzkost/deprese,ospalost,potížesmluvením,porucharovnováhy,závrať,zmatenost,

zapomnětlivost,potížeskoncentrací,neschopnostusnoutnebospát,pocitmravenčení,podlitiny,třes,

abnormálníneborozmazanévidění,dvojitévidění,poruchasluchu,dušnost,kašel,krevnísraženinav

nohách,zadržovánítekutiny,otokdolníchkončetin,průjem,bolestžaludkunebobřicha,pálenížáhy,

žaludečnípotíže,potížespolykáním,suchovústech,podrážděnínebozčervenáníkůže,suchákůže,

svědění,svalováslabost,bolestivéklouby,bolestisvalů,častémočení,potížesudrženímmoče,

alergickáreakce,horečka,poškozeníozářením,otokobličeje,bolest,změnychuti,abnormalitytestů

funkce jater.

Méněčasté:příznakypodobnéchřipce,červenéskvrnypodkůží,otokobličejenebosvalováslabost,

nízká hladina draslíku v krvi, zvýšení hmotnosti, změny nálady, halucinace a porucha paměti, částečné

ochrnutí,poruchykoordinace,potížespolykáním,poruchyvnímání,částečnáztrátazraku,suchéoči

nebobolestočí,hluchota,infekcestředníhoucha,zvoněnívuších,bolestucha,palpitace(bušení

srdce),krevnísraženinavplicích,vysokýkrevnítlak,zápalplic,zánětnosníchdutin,zánětprůdušek,

nachlazenínebochřipka,otokžaludku,potížeskontrolouvyprazdňovánístřev,hemeroidy,

odlupováníkůže,zvýšenácitlivostkůženaslunečnízáření,změnabarvykůže,zvýšenépocení,

poškození svalů,bolestvzádech, potíže smočením, poševníkrvácení, sexuálníimpotence, vynechání

menstruacenebosilnémenstruačníkrvácení,podrážděnípochvy,bolestprsou,návalyhorka,třes,

změny barvy jazyka,změna čichového smyslu, žízeň, zubní potíže.

Monoterapie přípravkemTEMOSTADu opakovaného výskytu nebo zhoršení nádoru

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky, které mohou vyžadovat lékařský zásah.

Velmičasté:sníženýpočetkrevníchbuněk(bílýchkrvinek-neutropenienebolymfopenie,krevních

destiček-trombocytopenie), ztrátachuti k jídlu, bolest hlavy, zvracení, nausea (nevolnost od žaludku),

konstipace (zácpa).

Časté:pokleshmotnosti,únava,závrať,pocitmravenčení,dušnost,průjem,bolestbřicha,žaludeční

potíže,vyrážka,svědění,vypadávánívlasů,horečka,slabost,třes,pacientsecelkověnecítídobře,

bolest, změny chuti.

Méněčasté:sníženýpočetkrevníchbuněk(všechbuněk-pancytopenie,červenýchkrvinek-anémie,

bílých krvinek-leukopenie).

Vzácné:kašel, infekce včetně zápalu plic.

Velmi vzácné:zčervenání kůže,kopřivka, kožní vyrážka, alergické reakce.

Jinénežádoucí účinky:

Vevelmivzácnýchpřípadechbylapozorovánazávažnávyrážkasotokemkůže,včetnědlanía

chodidel,nebobolestivézarudnutíkůžea/nebopuchýřkynatělenebovústech.Jestližesetyto

příznaky vyskytnou, oznamte toneprodleněsvému lékaři.

UpřípravkuTEMOSTADbylypozoroványvelmivzácnépřípadyplicníchnežádoucíchúčinků.

Pacientiobvykleudávalidušnostakašel.Pokudsivšimneteněkteréhoztěchtopříznaků,sdělteto

svému lékaři

VelmivzácněexistujeupacientůužívajícíchTEMOSTADa jemupodobnáléčivamalérizikovzniku

druhotných nádorů, včetně leukémie.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, kterénejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAKTEMOSTADUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí, nejlépe v uzamčené skříni. Náhodné požití může být pro děti

smrtelné.

TEMOSTADnepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénaobalu.Dobapoužitelnostise

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte vpůvodním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Pokud zjistíte změny ve vzhledu tobolek, oznamte to lékárníkovi a přípravek nepoužívejte.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoTEMOSTADobsahuje

Léčivou látkoujetemozolomid.Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 5/ 20 / 100 / 140 / 180

/ 250mg.

Pomocnými látkamitobolky jsou:

Obsahtobolky:laktosa,sodnásůlkarboxymethylškrobutypuA,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,

kyselina vinná,kyselina stearová.

TEMOSTAD5 mg:

Obaltobolky:želatina,oxidtitaničitý(E171),šelak,propylenglykol,žlutýoxidželezitý(E172),

hlinitý lak indigokarmínu (E132).

TEMOSTAD20 mg:

Obaltobolky:želatina,oxidtitaničitý(E171),šelak,propylenglykol,hlinitýlakoranžovéžluti(E

110).

TEMOSTAD100 mg:

Obaltobolky:želatina,oxidtitaničitý(E171),šelak,propylenglykol,červenýoxidželezitý(E172),

žlutýoxid železitý (E 172).

TEMOSTAD140 mg:

Obaltobolky:želatina,oxidtitaničitý(E171),šelak,propylenglykol,hlinitýlakindigokarmínu(E

132).

TEMOSTAD180 mg:

Obal tobolky:želatina,oxid titaničitý (E 171),šelak,propylenglykol,červený oxid železitý(E 172).

TEMOSTAD250 mg:

Obal tobolky:želatina,oxid titaničitý (E 171),šelak,propylenglykol,černý oxid železitý (E 172).

JakTEMOSTADvypadá a co obsahuje toto balení

TEMOSTAD5 mg:

Tvrdé tobolkysbílýmneprůhlednýmtělema víčkemse dvěmaproužkyvytištěnými zeleným

inkoustemna víčku a označením“T 5 mg”, vytištěnýmzeleným inkoustemna těle tobolky.

TEMOSTAD20 mg:

Tvrdé tobolkysbílýmneprůhlednýmtělema víčkemse dvěmaproužkyvytištěnými

oranžovýminkoustemna víčku a označením “T 20mg”, vytištěnýmoranžovýminkoustem

na těle tobolky.

TEMOSTAD100 mg:

Tvrdé tobolkysbílýmneprůhlednýmtělema víčkemse dvěmaproužkyvytištěnými růžovým

inkoustemna víčku a označením “T 100mg”, vytištěnýmrůžovýminkoustemna těle

tobolky.

TEMOSTAD140 mg:

Tvrdé tobolkysbílýmneprůhlednýmtělema víčkemse dvěmaproužkyvytištěnými modrým

inkoustemna víčku a označením “T 140mg”, vytištěnýmmodrýminkoustemna těle

tobolky.

TEMOSTAD180 mg:

Tvrdé tobolkysbílýmneprůhlednýmtělema víčkemse dvěmaproužkyvytištěnými

červenýminkoustemna víčku a označením “T 180mg”, vytištěnýmčervenýminkoustemna

těle tobolky.

TEMOSTAD250 mg:

Tvrdé tobolkysbílýmneprůhlednýmtělema víčkemse dvěmaproužkyvytištěnými černým

inkoustemna víčku aoznačením “T 250mg”, vytištěnýmčernýminkoustemna těle tobolky.

Lahvičkyzhnědéhosklasbílýmpolypropylenovýmšroubovacímdětskýmbezpečnostním

uzávěrem opatřeným polyethylenovou pečetí, obsahujícími 5 nebo 20 tobolek.

Na trhu nemusí být všechnyvelikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2–18

61118 Bad Vibel

Německo

Výrobce

CELL PHARM GMBH., HANNOVER, Německo

NERVIANO MEDICAL SCIENCE S.R.L., NERVIANO, Itálie

Haupt Pharma Amareg GmbH, Regensburg, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:21.7.2010

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 3 krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls80471/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

TEMOSTAD5 mg

TEMOSTAD20 mg

TEMOSTAD100 mg

TEMOSTAD140 mg

TEMOSTAD180 mg

TEMOSTAD250 mg

Tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje temozolomidum 5/ 20 / 100 / 140 / 180 / 250mg.

TEMOSTAD5 mg:

Pomocná látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje87mg laktosy.

TEMOSTAD20 mg:

Pomocná látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje72mg laktosya a oranžovou žluť(E110).

TEMOSTAD100 mg:

Pomocná látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje84mg laktosy.

TEMOSTAD140mg:

Pomocná látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje117mg laktosy.

TEMOSTAD180mg:

Pomocná látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje150mg laktosy.

TEMOSTAD250 mg:

Pomocná látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje209mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

TEMOSTAD5 mg:

Tvrdé tobolkysbílýmneprůhlednýmtělema víčkemse dvěmaproužkyvytištěnými zeleným

inkoustemna víčku a označením“T 5 mg”, vytištěnýmzeleným inkoustemna těle tobolky.

TEMOSTAD20mg:

Tvrdé tobolkysbílýmneprůhlednýmtělema víčkemse dvěmaproužkyvytištěnými

oranžovýminkoustemna víčku a označením “T 20mg”, vytištěnýmoranžovýminkoustem

na těle tobolky.

TEMOSTAD100 mg:

Tvrdé tobolkysbílýmneprůhlednýmtělema víčkemse dvěmaproužkyvytištěnými růžovým

inkoustemna víčku a označením “T 100mg”, vytištěnýmrůžovýminkoustemna těle

tobolky.

TEMOSTAD140 mg:

Tvrdé tobolkysbílýmneprůhlednýmtělema víčkemse dvěmaproužkyvytištěnými modrým

inkoustemna víčku a označením “T 140mg”, vytištěnýmmodrýminkoustemna těle

tobolky.

TEMOSTAD180 mg:

Tvrdé tobolkysbílýmneprůhlednýmtělema víčkemse dvěmaproužkyvytištěnými

červenýminkoustemna víčku a označením “T 180mg”, vytištěnýmčervenýminkoustemna

těle tobolky.

TEMOSTAD250 mg:

Tvrdé tobolkysbílýmneprůhlednýmtělema víčkemse dvěmaproužkyvytištěnými černým

inkoustemna víčku a označením “T 250mg”, vytištěnýmčernýminkoustemna těle tobolky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

TEMOSTADje určen k léčbě:

-dospělýchpacientůsnovědiagnostikovanýmmultiformnímglioblastomemsouběžněsradioterapií

(RT) a následně jako monoterapeutická léčba.

-dětívevěkuodtřílet,dospívajícícha dospělýchpacientůsmalignímgliomem,jakojemultiformní

glioblastomneboanaplastickýastrocytom,unichžsepostandardníléčběprojevujírecidivynebo

progrese.

4.2 Dávkování a způsob podání

TEMOSTADsmíbýtpředepisovánvýhradnělékařemsezkušenostmisonkologickouléčbou

mozkových nádorů.

Může se podávat antiemetická léčba (viz bod 4.4).

Dávkování

Dospělí pacienti s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem

TEMOSTADjepodávánvkombinacisfokálníradioterapií(fázesouběžnéléčby)snáslednýmiaž6

cykly monoterapie temozolomidem (TMZ) (monoterapeutická fáze).

Fáze souběžné léčby

TMZ se podává perorálně v dávce 75 mg/m 2 denně po dobu 42 dnů souběžně s fokální radioterapií(60

Gypodáno ve 30 frakcích). Snižovánídávek senedoporučuje, alekaždý týden by semělorozhodnout

opozdrženínebopřerušenípodáváníTMZpodlekritériíhematologickéanehematologickétoxicity.

PodáváníTMZmůžepokračovatpoceloudobu42dnůsouběžnéfáze(aždo49dnů),jestližejsou

splněny všechny následující podmínky:

− absolutní počet neutrofilů (ANC)≥ 1,5 x 10 9 /l

− počet trombocytů≥ 100 x 10 9 /l

−commontoxicitycriteria(CTC)nehematologickétoxicity≤stupeň1(svýjimkoualopecie,

nevolnosti a zvracení).

Během léčby by se měl každý týden vyšetřit celkový krevní obraz. Podávání TMZ by mělo být během

fázesouběžnéléčbydočasněpřerušenonebotrvaleukončenopodlekritériíhematologickéa

nehematologické toxicity, jak je uvedeno v Tabulce 1.

Tabulka 1. Přerušení nebo ukončení podávání TMZ během souběžné léčby radioterapií a TMZ

Toxicita TMZ přerušení a TMZ ukončení

Absolutní počet neutrofilů ≥ 0,5 a < 1,5 x 10 9 /l < 0,5 x 10 9 /l

Počet trombocytů ≥ 10 a < 100 x 10 9 /l < 10 x 10 9 /l

CTC nehematologická toxicita

(s výjimkou alopecie, nausey,

zvracení) CTC stupeň 2 CTC stupeň 3 nebo 4

a:LéčbasesouběžněpodávanýmTMZmůžepokračovat,jestližejsousplněnyvšechnynásledující

podmínky:absolutnípočetneutrofilů≥1,5x10 9 /l;počettrombocytů≥100x10 9 /l;CTC

nehematologická toxicita≤ stupeň 1 (s výjimkou alopecie, nausey, zvracení).

Monoterapeutická fáze

ČtyřitýdnypoukončenésouběžnéfáziTMZ+RTseTMZpodáváažv6cyklechmonoterapeutické

léčby.DávkaCyklu1(monoterapie)je150mg/m 2 jednoudenněpodobu5dnů,následovaná23dny

bez léčby. Na začátku Cyklu 2 je dávka zvýšena na 200 mg/m 2 , jestliže CTC nehematologická toxicita

pro Cyklus 1 je stupeň≤ 2 (s výjimkou alopecie, nausey a zvracení), absolutní počet neutrofilů (ANC)

je≥ 1,5 x 10 9 /l a počet trombocytů je≥ 100 x 10 9 /l. Jestliže není dávka zvýšena v Cyklu 2, nemělo by

býtzvýšeníprováděnovnáslednýchcyklech.Je-lijednouzvýšena,zůstávádávka200mg/m 2 naden

pro prvních 5 dnů každého následujícího cyklu s výjimkou vzniku toxicity. Snížení dávky a ukončení

podávání v průběhu monoterapeutické fáze by se mělo provádět podleTabulek 2 a 3.

Vprůběhuléčbybymělbýtvedni22(21dnůpoprvnídávceTMZ)vyšetřencelkovýkrevníobraz.

Dávka by měla být redukována nebo podávání přípravku ukončeno podleTabulky 3.

Tabulka 2. Úrovně dávky TMZ pro monoterapeutickou léčbu

Úroveň dávky Dávka TMZ (mg/m 2 /den) Poznámky

Redukce kvůli předchozí toxicitě

Redukce kvůli předchozí toxicitě

Dávka během Cyklů 2-6 při absenci toxicity

Tabulka 3. Snížení dávky nebo ukončení podávání TMZ běhemmonoterapeutické léčby

Toxicita Redukce TMZ o 1 úroveň

dávky a Ukončení TMZ

Absolutní počet neutrofilů < 1,0 x 10 9 /l Viz poznámka pod čarou b

Počet trombocytů < 50 x 10 9 /l Viz poznámkapod čarou b

CTC nehematologická toxicita

(s výjimkou alopecie, nausey,

zvracení) CTC stupeň 3 CTC stupeň 4 b

a: Úrovně dávky TMZ jsou uvedeny v Tabulce 2.

b: TMZ se ukončí jestliže:

výsledkem úrovně dávky-1 (100 mg/m 2 ) je stále neakceptovatelná toxicita

jestližeseporedukcidávkyznovuobjevístejnýstupeň3nehematologickétoxicity(svýjimkou

alopecie,nausey, zvracení).

Dospělí pacienti a děti ve věku 3 let nebo starší s recidivujícím nebo progresivním maligním gliomem:

Léčebnýcykluszahrnuje28dnů.Upacientů,kteřídosudnebyliléčenichemoterapií,seTMZ podává

perorálněvdávce200mg/m 2 jedenkrátdenněpodobuprvních5dnůsnáslednýmpřerušenímléčby

po dobu 23 dnů (celkem 28dnů). Unemocných, kteříjiždříve prodělali chemoterapii,činí zahajovací

dávka150mg/m 2 jedenkrátdenně,kterásepakvedruhémcykluzvyšujena200mg/m 2 jedenkrát

denně po dobu 5 dnů, pokud nejsou přítomny známky hematotoxicity (viz bod 4.4).

Zvláštní populace

Děti

Udětívevěku3letnebostaršíchbysemělTMZpoužívatpouzeproléčburecidivujícíhonebo

progresivního maligního gliomu. Nejsou žádné klinické zkušenosti s podáváním TMZ u dětí mladších

než 3 roky. Zkušenosti s podáváním u starších dětí jsou velmi omezené (viz body 4.4 a 5.1).

Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin

FarmakokinetikaTMZjeupacientůsnormálníjaternífunkcíasmírnounebostřednětěžkoujaterní

dysfunkcísrovnatelná.ÚdajeopodáníTMZupacientůstěžkoujaternídysfunkcí(TřídaCpodle

Childovyklasifikace)anisdysfunkcíledvinnejsoukdispozici.Vzhledemkuvedeným

farmakokinetickýmvlastnostemTMZjevšakpravděpodobné,žeaniunemocnýchstěžkoujaterní

dysfunkcínebodysfunkcíledvinkteréhokolistupněnenísnižováníjehodáveknutné.Připodávání

TMZ těmto nemocným je však nutná zvýšená opatrnost.

Pacienti ve vyšším věku

Zpopulačníanalýzyfarmakokinetikyupacientůvevěku19-78letvyplývá,žeclearanceTMZnení

ovlivňovánavěkem.Nicméněsezdá,žestaršípacienti(vevěku>70let)majívyššírizikovzniku

neutropenie a trombocytopenie (viz bod 4.4).

Způsob podávání

TEMOSTADby měl podáván nalačno.

Tobolky se musejí polykat vcelku a zapíjet sklenicí vody a nesmějí se otevírat nebo kousat.

Pokud se po podání dávky dostaví zvracení, neměla by být další dávka podána tentýž den.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Hypersenzitivita na dakarbazin (DTIC).

Těžká myelosuprese (viz bod 4.4).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pneumonie vyvolaná Pneumocystis carinii

Upacientů,kteřídostávalisouběžněTMZaRTvpilotnístudiisprodlouženým42-denním

harmonogramemdnů, bylo zjištěno zvýšené riziko vzniku pneumonie způsobené Pneumocystis carinii

(PCP). Protoje nutná profylaxe PCP uvšech pacientů, kteří dostávají souběžně TMZ a RT po dobu 42

denníhorežimu(maximálně49dnů)bezohledunapočetlymfocytů.Jestližeseobjevílymfopenie,je

třebapokračovat v profylaxi, dokud se neobnoví stupeň lymfopenie≤ 1.

VýskytPCPmůžebýtvyšší,kdyžjeTMZpodávánběhemdelšíhodávkovacíhorežimu.Nicméně

všichnipacienti,kteřídostávajíTMZ,zvláštěpacientidostávajícísteroidy,bymělibýtpečlivě

sledováni pro vznik PCP, bez ohledu na režim.

Malignity

Bylytéžvelmivzácněhlášenypřípadymyelodysplastickéhosyndromuasekundárníchmalignit,

včetně myeloidní leukémie (viz bod 4.8).

Antiemetická léčba

Nausea a zvracení jsou velmi často spojené s TMZ.

Před nebo po podání TMZ se může podávat antiemetická léčba.

Dospělí pacienti s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem

Antiemetickáprofylaxesedoporučujepředpočátečnídávkousouběžnéfázeavelmidoporučuje

během monoterapeutické fáze.

Pacienti s recidivujícím nebo progresivním maligním gliomem

Antiemetikamůžebýttřebapodatpacientům,unichžvpředchozíchléčebnýchcyklechdošlok

těžšímu zvracení (stupeň 3 nebo 4).

Laboratorní parametry

Před zahájením podávání léku by měly být splněny následující laboratorní parametry:

ANC≥1,5x10 9 /lapočettrombocytů≥100x10 9 /l.Kompletníkrevníobrazjetřebavyšetřitve22.

dni (21 dnů po podání 1. dávky) nebo v průběhu 48 hodin po tomto dni, a pak vtýdenníchintervalech

dotédoby,dokudneníANC>1,5x10 9 /lapočettrombocytů>100x10 9 /l.Jestliževprůběhu

kteréhokoli cyklu poklesne ANC na < 1,0 x 10 9 /l nebo počet trombocytů na < 50 x 10 9 /l, mělaby být v

následném cykludávka o jeden stupeň snížena (viz bod 4.2). Jednotlivé stupnědávky činí100 mg/m 2 ,

150 mg/m 2 a 200 mg/m 2 . Nejnižší doporučená dávka je 100 mg/m 2 .

Použití u dětských pacientů

SpodávánímTMZdětemvevěkunižšímnež3rokynejsoudosudžádnéklinickézkušenosti.U

starších dětí a dospívajících jsou zkušenosti velmi omezené (viz body 4.2 a 5.1).

Starší pacienti (ve věku > 70 let)

Ustaršíchpacientůjevesrovnánísmladšímiosobamipravděpodobněvyššírizikoneutropeniea

trombocytopenie. Vzhledem k tomu je při podávání TMZ ve vyšším věku nutná zvýšená opatrnost.

Pacienti mužského pohlaví

MužiléčeníTMZbymělibýtupozorněni,abysedo6měsícůodužitíposlednídávkynestaliotcia

aby se před zahájením léčby informovali o možnosti kryokonzervace spermatu (viz bod 4.6).

Laktosa

Tentoléčivýpřípravekobsahujelaktosu.Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémysintolerancí

galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí by proto neměli tento

přípravek užívat.

TEMOSTAD20mgobsahujevtělutobolkybarvivooranžovoužluť(E110),kterámůžezpůsobit

alergické reakce.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

PodáváníTMZ spolusranitidinemnemělovoddělenéstudiifázeIzanásledekžádnézměnyrozsahu

absorpce temozolomidu nebo expozice jeho aktivnímu metabolitu monomethyl-

triazenoimidazolkarboxamidu(MTIC).

PodáváníTMZspolusjídlemvedlokpoklesuCmaxo33%azmenšeníplochypodkřivkou

koncentrace (AUC) o 9 %.

Protoženelzevyloučit,žezměnaCmaxmůžebýtklinickyvýznamná,nemělbyseTEMOSTAD

podávatsoučasně s jídlem.

VýsledkyanalýzypopulačnífarmakokinetikyveII.fáziklinickýchstudiíprokazují,ženebyla

clearanceTMZovlivněnasoučasnýmpodánímdexamethasonu,prochlorperazinu,fenytoinu,

karbamazepinu,ondansetronu,antagonistůH2receptorůnebofenobarbitalu.Současnépodávání

kyseliny valproové bylo spojeno s malým, nicméně statisticky významným poklesem clearance TMZ.

Dosudnebylyprovedenyžádnéstudie,kterébyhodnotilyúčinekTMZnametabolismusnebo

eliminacijinýchléků.Nicméněvzhledemktomu,žeTMZneprocházípřeměnouvjátrechana

plazmatickébílkovinysevážejenvmalémíře,jemálopravděpodobné,žebyovlivňoval

farmakokinetiku jiných léčivých přípravků (viz bod 5.2).

V kombinaci s jinými myelosupresivními látkami může TMZ zvýšit pravděpodobnost myelosuprese.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátníúdajeopodávánílékutěhotnýmženámnejsoukdispozici.Vpreklinickýchstudiíchu

potkanů a králíků, kteří TMZ dostávali v dávce 150 mg/m 2 , byly prokázány teratogenní a/nebo toxické

účinkyna plod (viz bod 5.3).TEMOSTADbynemělybýt podávány těhotným ženám. Pokudjepřece

jennutnozvážitpoužitíběhemtěhotenství,jetřebapacientkuseznámitspotenciálnímrizikempro

plod. Ženám ve fertilním věku je třeba doporučit užívání účinné antikoncepce kzabráněníotěhotnění v

průběhu užívání TMZ.

Kojení

Není známo, zda se TMZ vylučuje do mateřského mléka; kojení by se proto mělo po dobu léčby TMZ

přerušit.

Mužská plodnost

TMZmůžemítgenotoxickéúčinky.Protosemužůmléčenýmtemozolomidemnedoporučuje,abyse

do6měsícůodužitíposlednídávkystaliotcianaopaksedoporučuje,vzhledemkmožnosti

ireverzibilníneplodnostipoléčběTMZ,ještěpředjejímzahájenímkonzultovatslékařemmožnost

kryokonzervace předem odebraných spermií.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studiehodnotící účinkyna schopnost řídit neboobsluhovat stroje nebyly provedeny. Schopnost řízení

motorovýchvozidelaobsluhystrojůmůžebýtupacientůužívajícíchTMZvdůsledkuúnavya

ospalosti snížena.

4.8 Nežádoucí účinky

Zkušenosti z klinických hodnocení

UpacientůléčenýchTMZaťužužívanýmvkombinacis RT neboveforměmonoterapienásledující

poRTvpřípaděnovědiagnostikovanéhomultiformníhoglioblastomu,neboveforměmonoterapie

pacientůsrecidivujícímneboprogresivnímgliomem,bylyvelmičastohlášenénežádoucíúčinky

podobné:nausea,zvracení,zácpa,anorexie,bolesthlavyaúnava.Křečebylyhlášenyvelmičastou

novědiagnostikovanýchpacientůsmultiformnímglioblastomemléčenýchmonoterapií,vyrážkabyla

hlášena velmi často u nově diagnostikovaných pacientů s multiformním glioblastomem léčených TMZ

vkombinacisRTnebotakéveforměmonoterapieačastoupacientůsrecidivujícímgliomem.

Většinahematologickýchnežádoucíchúčinkůbylahlášenauobouindikacíčastonebovelmičasto

(Tabulky 4 a 5); četnost laboratorních nálezů stupně 3 a 4 je uvedena za každou tabulkou.

Vtabulkáchjsounežádoucíúčinkyklasifikoványpodleorgánovýchsystémůačetnosti.Zařazenído

skupinčetnostíseprovádípodlenásledujícíhopravidla:velmičasté(≥1/10);časté(≥1/100až<

1/10);méněčasté(≥1/1000až<1/100).Vkaždéskupiněčetnostíjsounežádoucíúčinkyseřazeny

podle klesající závažnosti.

Nově diagnostikovaný multiformní glioblastom

Tabulka4ukazujenežádoucíúčinky,kteréseobjevilypřiléčběupacientůsnovědiagnostikovaným

multiformním glioblastomem během souběžné a monoterapeutické fáze léčby.

Tabulka 4: Nežádoucí účinky, které se objevily během souběžné a monoterapeutické léčby

u pacientůs nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem

Třída

orgánového

systému TMZ + souběžná RT

n=288* TMZ monoterapie

n=224

Infekce a infestace

Časté: Infekce, Herpes simplex, infekce rány,

faryngitida, orální kandidóza Infekce, orální kandidóza

Méně časté: Herpessimplex,herpeszoster,symptomypodobné

chřipce

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté: Neutropenie, trombocytopenie,

lymfopenie, leukopenie Febrilníneutropenie, trombocytopenie,anémie,

leukopenie

Méně časté: Febrilní neutropenie, anémie Lymfopenie, petechie

Endokrinní poruchy

Méně časté: Cushingoid Cushingoid

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté: Anorexie Anorexie

Časté: Hyperglykémie, pokles hmotnosti Pokles hmotnosti

Méně časté: Hypokalémie, zvýšení alkalické

fosfatázy,zvýšení hmotnosti Hypokalémie, zvýšení hmotnosti

Psychiatrické poruchy

Časté: Úzkost, emoční labilita, nespavost Úzkost, deprese, emoční labilita,

nespavost

Méně časté: Neklid,apatie,poruchychování,

deprese,halucinace Halucinace, amnézie

Poruchy nervového systému

Velmi časté: Bolest hlavy Konvulze, bolest hlavy

Časté: Konvulze, porucha vědomí,

somnolence, afázie, porucha

rovnováhy, závrať, zmatenost,

poruchapaměti,poruchakoncentrace,

neuropatie,parestézie,poruchařeči,

třes Hemiparéza,afázie,porucharovnováhy,somnolence,

zmatenost,závrať,poruchapaměti,porucha

koncentrace,dysfázie,neurologickáporucha(NOS),

neuropatie,periferníneuropatie,parestézie,porucha

řeči, třes

Méně časté: Status epilepticus, extrapyramidální

porucha,hemiparéza, ataxie, poruchy

kognice, dysfázie, abnormální chůze,

hyperestézie, hypestézie, neurologická

porucha (NOS), periferní neuropatie Hemiplegie, ataxie, abnormální koordinace,

abnormální chůze, hyperestézie, smyslová porucha

Poruchy oka

Časté: Rozmazané vidění Defekt zorného pole, rozmazané vidění, diplopie

Méně časté: Hemianopie,zmenšenáostrostvidění,

poruchyzraku,defektzornéhopole,

bolest očí Zmenšená ostrost vidění, bolest očí, suché oči

Poruchy ucha a labyrintu

Časté: Porucha sluchu Porucha sluchu, tinitus

Méně časté: Otitismedia,tinitus,hyperakuze,

bolest ucha Hluchota, závrať, bolest ucha

Srdeční poruchy

Méně časté: Palpitace

Cévní poruchy

Časté: Hemoragie, edém, edém nohy Hemoragie, hluboká žilní trombóza, edém nohy

Méně časté: Cerebrální hemoragie, hypertenze Plicní embolie, edém, periferní edém

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: Dyspnoe, kašel Dyspnoe, kašel

Méně časté: Pneumonie,infekcehorníchcest

dýchacích, nosní kongesce Pneumonie, sinusitida, infekce horních cest

dýchacích, bronchitida

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: Zácpa, nausea, zvracení Zácpa, nausea, zvracení

Časté: Stomatitida, průjem, bolest břicha,

dyspepsie, dysfagie Stomatitida,průjem,dyspepsie,dysfagie,suchov

ústech

Méně časté: Abdominální distenze, fekální inkontinence,

gastrointestinální porucha (NOS), gastroenteritida,

hemeroidy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté: Vyrážka, alopecie Vyrážka, alopecie

Časté: Dermatitida,suchákůže,erytém,

svědění Suchá kůže, svědění

Méně časté: Exfoliacekůže,fotosenzitivníreakce,

abnormální pigmentace Erytém, abnormální pigmentace, zvýšené pocení

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté: Svalová slabost, artralgie Svalováslabost,artralgie,muskuloskeletálníbolest,

myalgie

Méně časté: Myopatie, bolest v zádech,

muskuloskeletální bolest, myalgie Myopatie, bolest v zádech

Poruchy ledvin a močových cest

Časté: Časté močení, močová inkontinence Močová inkontinence

Méně časté: Dysurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté: Impotence Vaginální hemoragie, menoragie, amenorea,

vaginitida, bolest prsou

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté: Únava Únava

Časté: Alergickáreakce,horečka,radiační

poškození,edémobličeje,bolest,

změna chuti Alergická reakce, horečka, radiační poškození, bolest,

změna chuti

Méně časté: Astenie,zrudnutí,návalyhorka,

zhoršenístavu,rigory,změnabarvy

jazyka, parosmie, žízeň Astenie,edémobličeje, bolest, zhoršení stavu, rigory,

zubní potíže, změna chuti

Vyšetření

Časté: Zvýšené ALT Zvýšené ALT

Méně časté: Zvýšenéjaterníenzymy,zvýšené

gamaGT, zvýšené AST

*Pacient, kterýbyl randomizován pouze do větve RT, obdrželTMZ+ RT.

Laboratorní výsledky

Bylazjištěnamyelosuprese(neutropenieatrombocytopenie),kterájeznámoutoxicitoulimitující

dávkuvětšinycytotoxickýchlátekvčetněTMZ.Kdyžbylyzkombinoványabnormalitylaboratorních

testůanežádoucíúčinkyvsouběžnýchamonoterapeutickýchfázíchléčby,bylypozoroványu8%

pacientůabnormalityneutrofilůstupeň3nebostupeň4,včetněneutropenickýchpřípadů.Stupeň3

nebostupeň4abnormalittrombocytů,včetnětrombocytopenickýchpřípadů,bylpozorovánu14%

pacientů, kteří dostávali TMZ.

Recidivující nebo progresivní maligní gliom

Nejčastějisevyskytujícíminežádoucímiúčinkyvevztahukléčběbylyvprovedenýchklinických

studiíchgastrointestinálníporuchy,předevšímnausea(43%)azvracení(36%).Tytoreakce

dosahovalyobvyklepouzestupně1nebo2(0–5epizodzvraceníběhem24hodin)a buď spontánně

odezněly,nebobylysnadnoléčitelnéstandardníantiemetickouléčbou.Incidencetěžkénauseya

zvracení činila 4 %.

Tabulka5obsahujenežádoucíúčinky,kterébylyhlášenyvprůběhuklinickýchstudiíprorecidivující

nebo progresivní maligní gliom a po uvedeníTMZna trh.

Tabulka 5. Nežádoucí účinky u pacientů s recidivujícímnebo progresivnímmalignímgliomem

Infekce a infestace

Vzácné: Oportunní infekce včetně pneumonie způsobené PCP

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté: Neutropenie nebo lymfopenie (stupeň 3-4), trombocytopenie (stupeň 3-4)

Méně časté: Pancytopenie, anémie (stupeň 3-4), leukopenie

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté: Anorexie

Časté: Pokles hmotnosti

Poruchy nervového systému

Velmi časté: Bolest hlavy

Časté: Somnolence, závratě, parestézie

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: Dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: Zvracení, nausea, zácpa

Časté: Průjem, bolest břicha, dyspepsie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: Vyrážka, pruritus, alopecie,

Velmi

vzácné: Multiformní erytém, erytrodermie, urtikarie, exantém

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté: Únava

Časté: Horečka, astenie, rigory, malátnost, bolest, změna chuti

Velmi

vzácné Alergické reakce, včetně anafylaxe, angioedém

Laboratorní výsledky

Trombocytopenieaneutropeniestupně3nebo4bylyzaznamenányu19%,resp.17%pacientů

léčenýchpromalignígliom.Khospitalizacia/nebopřerušeníléčbyTMZvedlyv8%,resp.4%

případů.Myelosupresebylapředvídatelná(obvykleknídošloběhemněkolikaprvníchcyklů,s

nadiremmezi21.dnema28.dnem)aúpravaknorměbylarychlá,obvyklevprůběhu1–2týdnů.

Kumulacemyelosupresivníchúčinkůprokázánanebyla.Přítomnosttrombocytopeniemůžezvýšit

riziko krvácení a přítomnost neutropenie nebo leukopenie může zvýšit riziko infekce.

Pohlaví

Doanalýzypopulačnífarmakokinetikyzaloženénazkušenostechzklinickéhohodnoceníbylo

zahrnuto101žena169mužů,ukterýchbyladostupnáměřenínadiruneutrofilů,a110žena174

mužů,ukterýchbyladostupnáměřenínadirukrevníchdestiček.Uženbylovesrovnánísmuživ

prvnímcykluterapiezaznamenánovíceneutropeniístupně4(ANC<0,5x109/l),12%vs5%,a

trombocytopenií (< 20 x 109/l), 9 % vs 3 %. V souboru dat od 400 jedinců s rekurentním gliomem sev

prvnímcyklu terapieobjevilaneutropenie stupně 4 u 8 % ženvs 4 %mužů a trombocytopeniestupně

4u8%ženvs3%mužů.Vestudiis288jedincisnovědiagnostikovanýmmultiformním

glioblastomemsevprvnímcykluterapievyskytlaneutropeniestupně4u3%ženvs0%mužůa

trombocytopenie stupně 4 u 1 % žen vs 0 % mužů.

Zkušenosti po uvedení na trh

Protinádorováléčiva,zvláštěpakalkylačnílátky,jsouspojenyspotenciálnímrizikem

myelodysplatického syndromu (MDS) a sekundárníchmalignit, včetněleukémie.Upacientů léčených

vrežimuzahrnujícímTMZbylyhlášenyvelmivzácnépřípadyMDSasekundárníchmalignitvčetně

myeloidníleukémie.Velmivzácněbylahlášenadlouhotrvajícípancytopenie,kterámůževéstk

aplastické anemii.

VelmivzácněbylyhlášenypřípadytoxickéepidermálnínekrolýzyaStevens-Johnsonovasyndromu.

Velmi vzácně byly hlášeny případy intersticiální pneumonitidy/pneumonitidy.

4.9 Předávkování

Klinickybylyupacientůověřenydávky500,750,1000,a1250mg/m 2 (celkovádávkaza5denní

cyklus).Toxicitalimitujícídávkubylatoxicitahematologickáabylapozorovánauvšechdávek,ale

lze očekávat, že přivyššíchdávkách budezávažnější.Ujednoho pacientadošlokpředávkování,když

užildávku10000mg(celkovádávkaběhemjednoho5denníhocyklu),nežádoucíúčinkyhlášenév

tomtopřípaděbylypancytopenie,pyrexie,multiorgánovéselháníasmrt.Bylypopsánypřípady,kdy

pacientidoporučenoudávkuužívalipodobudelšínež5dnů(až64dnů)shlášenýminežádoucími

příhodamivčetněsupresekostnídřeněsnebobezrozvojeinfekce,vněkterýchpřípadechzávažné,

dlouhotrvajícíavedoucíkesmrti.Vpřípaděpředávkováníjenezbytnéhematologickézhodnocení.

Podle potřeby by měla být zajištěna podpůrná léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: protinádorové léky-ostatní alkylační látky, ATC kód: L01A X03

Temozolomidjetriazen,kterýzafyziologickéhodnotypHprocházírychlouchemickoukonverzína

aktivnímonometyl-triazenoimidazol-karboxamid(MTIC).Předpokládáse,žecytotoxickéúčinky

MTIC jsou primárnědůsledkem alkylacena O6 poziciguaninu, s následnou alkylací rovněžna pozici

N7. Následněvznikající cytotoxické leze jsou vysvětlovány nejspíše aberantní reparací methylovaného

zbytku.

Nově diagnostikovaný multiformní glioblastom

Celkem573pacientůbylorandomizovánodoskupindostávajícíchbuďTMZ+RT(n=287)neboRT

samotnou (n=286). Pacienti ve větvi TMZ + RT dostávali souběžně TMZ (75 mg/m 2 ) jednou denně od

prvníhoaždoposledníhodneRT po dobu42dnů(maximálně49dnů).Paknásledovalamonoterapie

TMZ (150–200 mg/m 2 ) ve dnech 1-5 každého28denníhocyklu, až v 6 cyklech, začínající 4týdnypo

ukončení RT. Pacientivkontrolnívětvidostávali pouze RT. Během RT a souběžné TMZ terapiebyla

nutná profylaxe pneumonie Pneumocystis carinii (PCP).

TMZbylpodávánjakozáchrannáterapievnáslednéfázi161pacientůmz282(57%)vevětvi

dostávající pouze RT a 62 pacientům z 277 (22 %) ve větvi dostávající TMZ + RT.

Poměrrizika(HR)procelkovépřežíváníbyl1,59(95%CIproHR=1,33–1,91)slog-rankp<

0,0001 ve prospěch TMZ větve. Odhadnutá pravděpodobnost přežívání 2 roky nebovíce(26%vs 10

%)jevyššívevětviRT+TMZ.PřidánísouběžněpodávanéhoTMZkRTnásledovanémonoterapií

TMZvléčběpacientůsnovědiagnostikovanýmmultiformnímglioblastomemprokázalostatisticky

významné zlepšení v celkovém přežívání (overall survival=OS) ve srovnání s RT samotnou(Graf 1).

Graf 1 Kaplan-Meierovy křivky pro celkové přežívání (ITT populace=intent-to-treat population)

Výsledkystudienebylykonzistentnívpodskupiněpacientůseslabýmvýkonnostnímstatusem(WHO

PS=2, n=70), kde celkovépřežívání a čas do progresebyly podobné vobou větvích. Zdá sevšak, že u

této skupiny pacientů nejsou přítomna žádná nepřijatelná rizika.

Recidivující nebo progresivní maligní gliom

Dataoklinickéúčinnostiupacientůsmultiformnímglioblastomem(Karnofskéhovýkonnostnístatus

[KPS]≥70),uněhoždocházíkprogresineborecidivěpochirurgickémvýkonuaRT,vycházelaze

dvouklinickýchstudiísperorálnímTMZ.Vprvnímpřípaděšloonekomparativnístudiiu138

pacientů (29 % bylo předtím léčeno chemoterapií), ve druhém o randomizovanou studiikontrolovanou

léčivoulátkousTMZvsprokarbazinemucelkem225pacientů(67%znichbylopředtímléčeno

chemoterapií na bázi nitrosourey). V obou studiích bylo primárním hodnotícímkritériem přežívání bez

známekprogrese(PFS–progression-freesurvival),hodnocenýchnazákladězobrazenímagnetickou

rezonancí(MRI)nebonazákladězhoršeníneurologickýchfunkcí.Vnekomparativnístudiibylou19

% pacientů dosaženo 6ti měsíční PFS, medián přežívání bez známekprogrese byl 2,1 měsíce a medián

celkovédobypřežíváníbyl5,4měsíce.Objektivnípočetterapeutickýchodpovědínazákladě

hodnocení MRI dosahoval 8 %.

V randomizované studiikontrolovanéléčivoulátkou bylo šestiměsíční PFS u pacientůléčených TMZ

významněvyššínežutěch,kteřídostávaliprokarbazin(21%vs8%;chí-kvadrátp=0,008)s

mediánem 2,89, respektive 1,88 měsíce (log rank p=0,0063). Medián přežití byl 7,34 měsíce proTMZ

a5,66měsíceproprokarbazin(logrankp=0,33).Po6měsícíchbylpodílpřežívajícíchpacientův

TMZ skupiněvýznamněvyšší (60 %)nežve skupiněprokarbazinové(44 %; chí-kvadrát p=0,019).U

pacientů, kteří byli předtím léčeni chemoterapií, bylo dosaženo kladného efektu u těch, kteří měliKPS

≥ 80.

Údajeodobědozhoršeníneurologickéhostatusu,jakožiodobědozhoršenívýkonnostníhostatusu

(poklesnaKPS<70nebopoklesnejméněo30bodů),hovoříveprospěchTMZoprotiprokarbazinu.

MediándobydoprogresevtěchtohodnotícíchkritériíchbyluTMZo0,7-2,1měsícedelšínežu

prokarbazinu (log rank p < 0,01-0,03).

Recidivující anaplastický astrocytom

VmulticentricképrospektivnístudiifázeII,vnížbylyhodnocenybezpečnostaúčinnostperorálně

podávanéhoTMZvléčběpacientůsanaplastickýmastrocytomempřiprvnímrelapsu,bylozjištěno

šestiměsíčníPSFu46%léčených.MediánPSFčinil5,4měsíce.Mediáncelkovéhopřežitíčinil14,6

měsíce.Procentoodpovědínaléčbu,hodnocenécentrálněčinilo35%(13%kompletních,43%

částečnýchodpovědí)propopulaciintent-to-treat(ITT),n=162.U43pacientůdošlokestabilizaci

onemocnění. Šestiměsíční přežití bezklinické příhodybylo pro populaciintent-to-treat 44 %, přičemž

mediánpřežitíbezklinicképříhodyčinil4,6měsíce,cožjepodobnévýsledkůmhodnocenípřežívání

bezznámekprogrese.Zhistologickéhohlediskabylaúčinnostobdobná.Objektivníradiologicky

prokázanáodpověďnaléčbunebozachovánístavubezeznámekprogresevelmidobřekorelovalyse

zachovanou nebo zlepšenou kvalitou života.

Děti

PerorálníTMZbylhodnocenudětskýchpacientů(vevěku3-18let)srecidivujícímgliomem

mozkovéhokmeneneborecidivujícímastrocytomemvysokéhostupněvrežimudenníhopodávánípo

dobu 5 dnů každých 28 dnů. Tolerance TMZ byla podobná jako u dospělých.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

TMZsespontánněhydrolyzujepřifyziologickémpHprimárněnaaktivnílátku,3-metyl-(triazen-1-

yl)imidazol-4-karboxamid(MTIC).MTICsespontánněhydrolyzujena5-amino-imidazol-4-

karboxamid (AIC), známý meziprodukt biosyntézy purinů a nukleových kyselin a na metylhydrazin, o

kterémsepředpokládá,žejeaktivníalkylačnílátkou.Předpokládáse,žecytotoxicitaMTICje

primárně způsobena alkylací DNA zejménana pozicích guaninu O6 a N7. Expozice MTIC a AIC je ~

2,4%,respektive23%vpoměrukAUCTMZ.Invivobylt1/2MTICpodobnýjakoproTMZ,1,8

hodin.

Absorpce

Po perorálním podánídospělým pacientům se TMZ rychle absorbuje a vrcholnékoncentracedosahuje

již za 20 minut po podání (střední doba je mezi 0,5 a 1,5 hodiny). Po perorálním podání 14 C-značeného

TMZ byla průměrná fekální exkrece 14 C v průběhu 7 dnů po podání dávky 0,8 %, což svědčilo oúplné

absorpci.

Distribuce

TMZvykazujenízkouvazebnouafinitukproteinům(10%až20%)protoseneočekává,žeby

interagoval s látkami s vysokou vazebnou afinitou k proteinům.

PETstudieulidía preklinickéúdajeukazují,žeTMZ rychleprostupujehematoencefalickoubariérou

ajepřítomnývmozkomíšnímmoku.Průnikdomozkomíšníhomoku(CSF)bylpotvrzenujednoho

pacienta;expoziceCSFnazákladěAUCTMZbylapřibližně30%plazmatickéexpozice,což

odpovídá údajům u zvířat.

Eliminace

Plazmatickýpoločas(t

)jepřibližně1,8hodin.Hlavnízpůsobeliminace 14 Cjeledvinami.Po

perorálnímpodáníseobjevujepřibližně5až10%dávkyvnezměněnépodoběvmočivprůběhu24

hodin a zbytek se vylučuje ve formě temozolomidovékyseliny, 5aminoimidazol-4-karboxamidu(AIC)

nebo neidentifikovaných polárních metabolitů.

Plazmatickékoncentracevzrůstajívzávislostinavelikostidávky.Plazmatickáclearance,distribuční

objem a poločas jsou na velikosti dávky nezávislé.

Zvláštní populace

VanalýzepopulačnífarmakokinetikyTMZbylozjištěno,žeplazmatickáclearanceTMZnezávisína

věku,renálnífunkcinebokouření.Voddělenéfarmakokinetickéstudiibylyplazmatické

farmakokinetické profily u pacientů s mírnou až střední jaterní dysfunkcí stejné jako profily u pacientů

s normální funkcí jater.

UdětskýchpacientůbylaAUCvětšínežudospělých;nicméněmaximálnítolerovanádávka(MTD)

činila 1 000 mg/m 2 na jeden cyklus jak u dětí, tak u dospělých.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Upotkanůapsůbylyprováděnystudietoxicitysjednotlivýmcyklem(5dnůpodáváníléku,23dnů

bezléčby)3a6cyklůléčby.Primárnícíletoxickýchúčinkůtvořilakostnídřeň,lymforetikulární

systém,testes,gastrointestinálníústrojíapřivyššíchdávkách,kterébylypro60%–100%

testovanýchpotkanůapsůletální,docházelokdegeneraciretiny.Většinatoxickýchúčinkůbyla

reverzibilní,svýjimkounežádoucíchúčinkůnamužskýreprodukčnísystémadegeneraciretiny.

Nicméně vzhledem k tomu, že dávky podmiňující retinální degeneraci se pohybovaly v rozmezí dávek

letálních,avklinickýchstudiíchnebylžádnýsrovnatelnýúčinekpozorován,nepřikládásetomuto

nálezu klinická významnost.

TMZjeembryotoxická,teratogenníagenotoxickáalkylačnílátka.TMZmátoxickéúčinkyvětšíu

potkanůapsůnežučlověka,aklinickádávkaseblížíminimálníletálnídávceupotkanůapsů.Za

citlivéukazateletoxicitysepovažujípoklesypočtuleukocytůatrombocytůvzávislostinavelikosti

dávky.Vestudiiupotkanů,vnížbyloaplikovánošestcyklůterapie,bylozjištěnoněkolikdruhů

novotvarů,včetněkarcinomumléčnéžlázy,kožníhokeratoakanthomuaadenomubazálníchbuněk,

zatímcovestudiíchupsůžádnénádorovéaniprenádorovézměnypozoroványnebyly.Zdáse,že

potkanijsouvůčionkogennímúčinkůmTMZmimořádněcitliví,neboťprvnítumoryseunich

objevujíjižpotřechměsícíchodzahájenípodáváníléku.Jdeodobukrátkoudokonceiproalkylační

látky.

VýsledkyaberačníchtestůschromosomyAmes/salmonellaalymfocytůzlidsképeriferníkrve

prokázaly pozitivní mutagenní reakci.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

TEMOSTAD5 mg:

Obsah tobolky:

laktosa,

sodná sůl karboxymethylškrobu typu A,

koloidní bezvodý oxid křemičitý,

kyselina vinná,

kyselina stearová.

Obal tobolky:

želatina,

oxid titaničitý (E 171).

Potisk:

šelak,

propylenglykol,

oxid titaničitý (E 171),

žlutý oxid železitý (E 172),

hlinitý lak indigokarmínu (E 132).

TEMOSTAD20 mg:

Obsah tobolky:

laktosa,

sodná sůl karboxymethylškrobu typu A,

koloidní bezvodý oxid křemičitý,

kyselina vinná,

kyselina stearová.

Obal tobolky:

želatina,

oxid titaničitý (E 171).

Potisk:

šelak,

propylenglykol,

oxid titaničitý (E 171),

hlinitý lak oranžové žluti (E 110).

TEMOSTAD100 mg:

Obsah tobolky:

laktosa,

sodná sůl karboxymethylškrobu typu A,

koloidní bezvodý oxid křemičitý,

kyselina vinná,

kyselina stearová.

Obal tobolky:

želatina,

oxid titaničitý (E 171).

Potisk:

šelak,

propylenglykol,

červený oxid železitý (E 172),

žlutý oxid železitý (E 172),

oxid titaničitý (E 171).

TEMOSTAD140 mg:

Obsah tobolky:

laktosa,

sodná sůl karboxymethylškrobu typu A,

koloidní bezvodý oxid křemičitý,

kyselina vinná,

kyselina stearová.

Obal tobolky:

želatina,

oxid titaničitý (E 171).

Potisk:

šelak,

propylenglykol,

hlinitý lak indigokarmínu (E 132).

TEMOSTAD180 mg:

Obsah tobolky:

laktosa,

sodná sůl karboxymethylškrobu typu A,

koloidní bezvodý oxid křemičitý,

kyselina vinná,

kyselina stearová.

Obal tobolky:

želatina,

oxid titaničitý (E 171).

Potisk:

šelak,

propylenglykol,

červený oxid železitý (E 172).

TEMOSTAD250 mg:

Obsah tobolky:

laktosa,

sodná sůl karboxymethylškrobu typu A,

koloidní bezvodý oxidkřemičitý,

kyselina vinná,

kyselina stearová.

Obal tobolky:

želatina,

oxid titaničitý (E 171).

Potisk:

šelak,

černý oxid železitý (E 172),

propylenglykol.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2roky

6.4 Zvláštní opatření prouchovávání

Uchovávejte vpůvodním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Lahvičkyzhnědéhosklasbílýmpolypropylenovýmšroubovacímdětskýmbezpečnostním

uzávěrem opatřeným polyethylenovou pečetí., obsahujícími 5 nebo 20 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Tobolkybynemělybýtotevřeny.Pokuddojdekpoškozenícelistvostitobolky,zabraňtekontaktu

jejího práškového obsahu s kůží a sliznicemi. Pokud přijdeTEMOSTADdo styku s kůží nebo sliznicí,

jetřeba neprodleně a řádně ho smýt mýdlem a vodou.

Pacientům bymělo býtdoporučeno uchovávat tobolky mimo dosah a dohleddětí, nejlépevuzamčené

skříni. Náhodné požití může být pro děti smrtelné.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Těhotné ženy nesmějí spřípravkemmanipulovat.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADAArzneimittel AG

Stadastr. 2–18

61118 Bad Vibel

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

TEMOSTAD5 mg: 44/303/10-C

TEMOSTAD20 mg: 44/304/10-C

TEMOSTAD100 mg: 44/305/10-C

TEMOSTAD140 mg: 44/306/10-C

TEMOSTAD180 mg: 44/307/10-C

TEMOSTAD250 mg: 44/308/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.4.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

21.7.2010

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace