Tekturna

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
aliskiren
Dostupné s:
Novartis Europharm Ltd.
ATC kód:
C09XA02
INN (Mezinárodní Name):
aliskiren
Terapeutické skupiny:
Agens působící na systém renin-angiotenzin
Terapeutické oblasti:
Hypertenze
Terapeutické indikace:
Léčba esenciální hypertenze.
Přehled produktů:
Revision: 4
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000852
Datum autorizace:
2007-08-22
EMEA kód:
EMEA/H/C/000852

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 09-09-2009
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 09-09-2009
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 09-09-2009
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 09-09-2009

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O P

Ř

ÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tekturna 150 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje aliskirenum

150 m

g (jako aliskiren-fumarát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Svě

tlerůžové, bikonvexní, kulaté tablety

s potiskem “IL” na jedné straně a “NVR” na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hy

pertenze.

4.2

Dávkování a způsob podání

Doporuč

ená dávka př

ípravku Tekturna je 150 mg jednou denně. U pacientů, jejichž krevní tlak není

dostatečně upraven, může být dávka zvýšena na 300 mg jednou denně.

Antihypertenzní úč

inek je p

řítomen v dostatečné míře (85-90 %) za dva týdny po zahájení léčby

dávkou 150 mg jednou denně.

ípravek Tekturna může být podáván sam

otný nebo v kombinaci s jinými antihypertenzními

přípravky (viz bod 4.4 a 5.1).

ípravek Tekturna by

měl být užíván jednou denně s malým množstvím jídla, každý den nejlépe ve

stejný čas. Grapefruitová šťáva by neměla být podávána současně

s přípravkem Tekturna.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s m

rně až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava počáteční dávky

(viz bod 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s m

rně až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava počáteční dávky (viz

bod 5.2).

Starší pacienti (více než 65 let)

U starších pacientů není nutná úprava poč

áteč

ní dávky.

Děti (do 18 let)

Podávání př

ípravku Tekturna dě

tem a mladistvým do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pom

ocnou látku tohoto přípravku.

Přípavek již není registrován

Anamnéza angioedému v souvislosti s aliskirenem.

Druhý a třetí trimestr tě

hotenství (viz bod 4.6).

Soub

ěžné užívání aliskirenu s cyklosporinem, silným P-gp inhibitorem, a jinými úč

innými P-gp

inhibitory (chinidin, verapamil), je kontraindikováno (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použ

ití

Pacienti, kteř

í užívají jiné léč

ivé přípravky inhibitující renin-angiotensinový systém (RAS) a/nebo

kteří mají sníženou funkci ledvin a/nebo diabetes mellitus mají během léčby aliskirenem zvýšené

riziko hyperkalemie.

Aliskiren má být užíván s opatrností u pacientů se závažným městnavým srdečním selháním (New

York Heart Association [NYHA] funkční třída III-IV).

V př

ípadě

silného a přetrvávajícího průjmu musí být léčba přípravkem Tekturna ukončena.

Angioedém

U pacientů léč

ených aliskirenem

byl zaznamenán angioedém, stejně tak jako u jiných látek, které

ovlivňují renin-angiotenzinový systém. Jestliže se vyskytne angioedém, musí být léčba přípravkem

Rasilez okamžitě ukončena a musí být zajištěna vhodná léčba a monitorování stavu do úplného a

trvalého vymizení příznaků tohoto onemocnění. Jestliže je angioedém doprovázen otokem jazyka,

hlasivek nebo hrtanu, musí být podán adrenalin. Dále je nutné zajistit průchodnost dýchacích cest.

Pacienti s deplecí sodíku a sníženým cirkulačním

objemem

U pacientů s výrazným

snížením

cirkulačního objemu a/nebo deplecí solí (např. pacienti užívající

vysoké dávky diuretik) by se mohla po zahájení léčby přípravkem Tekturna objevit symptomatická

hypotenze. Tento stav by měl být upraven před podáním přípravku Tekturna nebo by léčba měla být

zahájena pod přísným lékařským dohledem.

Porucha funkce ledvin

V klinických studiích nebyl př

ípravek Tekturna zkoum

án u pacientů s hypertenzí, kteří trpěli závažnou

poruchou funkce ledvin (sérový kreatinin ≥ 150 μmol/l nebo 1,70 mg/dl u žen a ≥ 177 μmol/l nebo

2,00 mg/dl u mužů a/nebo rychlosti glomerulární filtrace GFR < 30 ml/min), s dialýzou v anamnéze,

nefrotickým syndromem nebo renovaskulární hypertenzí. Z důvodu nedostatku informací o

bezpečnosti přípravku Tekturna by měla být pacientům s hypertenzí a závažným zhoršením funkce

ledvin věnována zvýšená opatrnost.

Opatrnosti je zapotř

ebí, stejně

tak jako u jiných látek ovlivňujících renin-angiotenzinový systém,

pokud je aliskiren podáván v situacích, které mohou vést k poruše ledvin, jako je hypovolemie (např.

v důsledku ztráty krve, závažného nebo dlouhotrvajícího průjmu, dlouhodobého zvracení atd.),

onemocnění srdce, jater nebo ledvin. V postmarketingovém sledování bylo zaznamenáno akutní

selhání ledvin u rizikových pacientů, léčených aliskirenem, které bylo reverzibilní po ukončení léčby.

V případě, že se objeví jakékoli příznaky selhání ledvin, léčba aliskirenem musí být okamžitě

ukončena.

Stenóza renální arterie

Data z kontrolované klinické studie o podávání přípravku Rasilez pacientům

s jednostrannou nebo

bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie u solitérní ledviny nejsou dostupná.

Přesto, stejně jako u jiných látek ovlivňujících renin-angiotenzinový systém, existuje zvýšené riziko

závažné hypotenze a renální insuficience včetně akutního selhání ledvin, jestliže jsou pacienti se

stenózou renální arterie léčeni aliskirenem. U těchto pacientů je zapotřebí opatrnosti. Jestliže dojde

k selhání ledvin, léčba musí být ukončena.

Přípavek již není registrován

Středně silné inhibitory P-gp

Souběžné užívání aliskirenu 300 mg s ketokonazolem 200 m

vedlo ke zvýšení AUC aliskirenu o

76 %, ale u P-gp inhibitorů, jako je ketokonazol, se očekává vyšší tkáňová koncentrace než

plazmatická koncentrace. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je aliskiren podáván se středně silnými

inhibitory, jako je ketokonazol (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivým

i přípravky a jiné formy interakce

Tekturna nemá známé klinicky relevantní interakce s jinými léč

ivým

i přípravky obvykle užívanými k

léčbě hypertenze nebo diabetu.

Léč

ivé látky

, které byly studovány v klinických farmakokinetických studiích a se kterými nebyly

nalezeny interakce, byly acenokumarol, atenolol, celekoxib, pioglitazon, alopurinol, isosorbid-

mononitrát, ramipril a hydrochlorothiazid.

Souběžné podávání aliskirenu buď s valsartanem (↓28 %), metforminem (↓28 %), amlodipinem

(↑29 %) nebo cimetidinem (↑19 %) mělo za následek změny mezi 20 % a 30 % v C

nebo AUC

Tekturny. Při podávání s atorvastatinem se AUC a C

Tekturny v rovnovážném stavu zvýšily o

50 %. Souběžné podávání Tekturny nemělo významný vliv na farmakokinetiku atorvastatinu,

valsartanu, metforminu nebo amlodipinu. Výsledkem je zjištění, že pro Tekturnu a tyto souběžně

podávané léčivé přípravky není nutná úprava dávkování.

Tekturna může nepatrně

snížit biologickou dostupnost digoxinu.

Předbě

žné údaje nasvědčují tomu, že irbesartan může snižovat AUC a C

U pokusných zvířat se ukázalo, že P-gp je významným rozhodujícím faktorem biologické dostupnosti

Tekturny

. Proto mohou induktory P-gp (třezalka tečkovaná, rifampicin) snížit biologickou dostupnost

Tekturny.

Interakce CYP450

Aliskiren neinhibuje isoenzymy CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A). Aliskiren

neindukuje CYP3A4. Proto se neoč

ekává, že by

aliskiren ovlivňoval systémovou expozici látkami,

které inhibují nebo indukují tyto enzymy nebo jsou jimi metabolizovány. Aliskiren je jen minimálně

metabolizován enzymy cytochromu P450. Interakce v důsledku inhibice nebo indukce isoenzymů

CYP450 se proto neočekávají. Nicméně inhibitory CYP3A4 také často ovlivňují P-gp. Proto lze

očekávat zvýšenou expozici aliskirenu při souběžném podávání inhibitorů CYP3A4, které také

inhibují P-gp (Interakce P-glykoproteinu viz níže).

Interakce P-glykoproteinu

V př

edklinických studiích by

l MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) shledán jako hlavní efluxní transportní systém

ovlivňující vstřebávání ve střevě a biliární exkreci aliskirenu. Induktory P-gp (třezalka tečkovaná,

rifampicin) mohou proto snížit biologickou dostupnost Tekturny. Ačkoli toto nebylo u aliskirenu

studováno, je známo, že P-gp také řídí absorpci různorodých substrátů do tkáně a P-gp inhibitory

mohou zvýšit poměr koncentrací mezi tkání a plazmou. Proto mohou P-gp inhibitory více zvyšovat

hladiny v tkáních než v plazmě. Potenciál pro lékové interakce v místě P-gp pravděpodobně záleží na

stupni inhibice tohoto transportéru.

P-gp substráty nebo slabé inhibitory

Nebyly pozorovány závažné interakce s atenololem, digoxinem, amlodipinem nebo cimetidinem.

Pokud je podáván s atorvastatinem

(80 m

g), AUC a C

aliskirenu (300 mg) v rovnovážném stavu se

zvyšuje o 50%.

Středně silné inhibitory

P-gp

Souč

asné podávání ketokonazolu (200 m

g) s aliskirenem (300 mg) vedlo k 80% zvýšení hladiny

aliskirenu v plazmě (AUC a C

). Předklinické studie naznačují, že při souběžném podávání

aliskirenu s ketokonazolem dochází ke zvýšené absorpci aliskirenu ze zažívacího traktu a ke snížené

Přípavek již není registrován

biliární exkreci. Za přítomnosti ketokonazolu je možné očekávat změny plazmatických hladin

aliskirenu v rozmezích, kterých by bylo dosaženo po zdvojnásobení dávky aliskirenu; aliskiren v

dávkách až do 600 mg, neboli při dvojnásobku nejvyšší doporučené dávky, byl v kontrolovaných

klinických studiích shledán jako dobře tolerovaný. Nicméně u P-gp inhibitorů se očekává větší

zvýšení koncentrace v tkáních než v plazmě. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je aliskiren podáván

spolu s ketokonazolem nebo jinými středně silnými inhibitory P-gp (itrakonazol, klarithromycin,

telithromycin, erythromycin, amiodaron).

Silné inhibitory P-gp

Ve studii interakce s jednorázovými dávkami u zdravých osob se ukázalo, že cy

klosporin (200 a

600 m

g) zvyšuje při dávce aliskirenu 75 mg hladinu aliskirenu C

přibližně 2,5krát a AUC přibližně

5krát. Zvyšování hladiny může narůstat se zvyšujícími se dávkami aliskirenu. Z toho důvodu je

současné užívání aliskirenu a silných inhibitorů P-gp kontraindikováno (viz bod 4.3).

Furosemid

Pokud byl aliskiren podáván soubě

žně

s furosemidem, byly AUC a C

furosemidu sníženy o 28 % a

49 %. Z tohoto důvodu se doporučuje monitorování účinků při zahájení léčby a úpravě dávek

furosemidu, aby se u klinických stavů s nadměrnou objemovou zátěží zabránilo možnému relativnímu

poddávkování.

Nesteroidní antirevmatika (NSAID)

Stejně

jako jiné léč

ivé přípravky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, NSAID mohou snižovat

antihypertenzní účinek aliskirenu. U některých pacientů se sníženou funkcí ledvin (dehydratovaní

pacienti nebo starší pacienti) může aliskiren podávaný současně s NSAID vyvolat další zhoršení

ledvinných funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, které je obvykle reverzibilní. Proto je při

užívání kombinace aliskirenu s NSAID vyžadována opatrnost, zejména u starších pacientů.

Draslík a draslík šetřící diuretika

Na základě

zkušeností s podáváním

jiných látek, které ovlivňují renin-angiotenzinový systém, může

současné podávání draslík šetřících diuretik, přípravků k suplementaci draslíku, solných náhrad, které

obsahují draslík, nebo jiných látek, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v séru (např. heparin), vést

ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je podávání těchto přípravků považováno za nezbytné,

doporučuje se zvýšená opatrnost.

Grapefruitová šťáva

Možné riziko interakce mezi grapefruitovou šťávou a aliskirenem

nemůže být vy

loučeno pro

nedostatek údajů. Grapefruitová šťáva by neměla být podávána současně s přípravkem Tekturna.

Warfarin

Úč

inky

Tekturny na farmakokinetiku warfarinu nebyly hodnoceny.

Příjem potravy

Strava s vysokým obsahem tuku znač

snížila absorpci Tekturny.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání aliskirenu tě

hotným

ženám nejsou k dispozici. U potkanů a králíků nebyl přípravek

Tekturna teratogenní (viz bod 5.3). Jiné látky, které působí přímo na RAS však byly dávány do

souvislosti s těžkými malformacemi plodu a úmrtím novorozenců. Stejně jako jakýkoli léčivý

přípravek, který působí přímo na RAS, přípravek Tekturna by neměl být podáván během prvního

trimestru těhotenství nebo u žen, které plánují těhotenství, a je kontraindikován během druhého a

třetího trimestru (viz bod 4.3). Zdravotničtí pracovníci, kteří předepisují jakoukoli látku působící na

RAS, by měli ženy ve fertilním věku informovat o potenciálním riziku těchto látek během těhotenství.

Jestliže dojde během léčby k otěhotnění, měla by tudíž být léčba přípravkem Tekturna ukončena.

Přípavek již není registrován

Kojení

Není známo, zda je aliskiren vyluč

ován do m

ateřského mléka žen. Přípravek Tekturna je vylučován do

mléka kojících potkanů. Z toho důvodu není jeho použití u kojících žen doporučeno.

4.7

Účinky na schopnost

řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky

na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení vozidel

nebo obsluze strojů se však musí myslet na to, že při léčbě antihypertenzivy se mohou někdy objevit

závratě nebo malátnost.Tekturna má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Než

ádoucí účinky

Bezpeč

nost př

ípravku Tekturna byla hodnocena u více než 7 800 pacientů včetně 2 300 pacientů, kteří

byli léčeni po dobu více než 6 měsíců a u 1 200 pacientů léčených déle než 1 rok. Incidence

nežádoucích účinků nebyla závislá na pohlaví, věku, tělesné hmotnosti (BMI), rase nebo etnické

příslušnosti. Léčba přípravkem Tekturna měla za následek celkový výskyt nežádoucích účinků až do

dávky 300 mg podobný placebu. Nežádoucí účinky byly obvykle mírné a přechodné povahy a pouze

vzácně vyžadovaly vysazení léčby. Nejčastějším nežádoucím účinkem byl průjem.

Výskyt kašle byl u pacientů léčených p

řípravkem Tekturna (0,9 %) podobný jako po placebu (0,6 %).

Nežádoucí úč

inky (Tabulka 1) jsou řazeny sestupně dle očekávané frekvence výskytu podle

následujících kriterií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně časté (≥1/1 000, <1/100);

vzácné (≥1/10 000, <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých hlášených případů. V

každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Průjem

Poruchy kůže a podkoží

Méně časté:

Vyrážka

Vzácné:

Angioedém

Během léč

přípravkem Tekturna se vyskytl angioedém.V kontrolovaných klinických studiích se

angioedém během léčby přípravkem Tekturna objevil vzácně v poměru srovnatelném s placebem nebo

hydrochlorthiazidem. Případy angioedému byly taktéž zaznamenány v postmargetingovém sledování

(s neznámou frekvencí výskytu). V případě jakéhokoli příznaku nasvědčující alergické reakci (zvláště

potíže s dýcháním nebo polykáním nebo otoky obličeje, končetin, očí, rtů a/nebo jazyka) musejí

pacienti přerušit léčbu a kontaktovat lékaře (viz bod 4.4).

Laboratorní nálezy

V kontrolovaných klinických studiích byly

klinicky relevantní změny standardních laboratorních

parametrů dávány do souvislosti s podáváním Tekturny méně často. V klinických studiích neměl

přípravek Tekturna u pacientů s hypertenzí klinicky závažné účinky na celkový cholesterol, HDL-C

(high density lipoprotein cholesterol), triacylglyceroly na lačno, glukózu na lačno nebo kyselinu

močovou.

Hemoglobin a hematokrit

: Byl pozorován m

alý pokles hemoglobinu a hematokritu (průměrný pokles o

0,05 mmol/l a 0,16 objemových procent). Žádný pacient neukončil léčbu z důvodu anemie. Tento

účinek je možné vidět také u jiných látek působících na renin-angiotensinový systém, např.u inhibitorů

angiotensin konvertujícího enzymu (ACEI) a blokátorů angiotensinových receptorů.

Sérový draslík

: U pacientů s esenciální hy

pertenzí léč

ených samotným přípravkem Tekturna bylo

zvýšení sérového draslíku minimální a vyskytovalo se s malou četností (0,9 % ve srovnání s 0,6 % po

placebu). V jedné studii, kde byl přípravek Tekturna podáván v kombinaci s ACEI u pacientů s

Přípavek již není registrován

diabetem, však bylo zvýšení sérového draslíku častější (5,5 %). Stejně jako u jakékoli látky působící

na RAS, je u pacientů s diabetem, s onemocněním ledvin nebo se srdečním selháním indikováno

rutinní monitorování hladin elektrolytů a funkce ledvin.

V postmarketingovém sledování byly hlášeny poruchy funkce ledvin a případy

akutního selhání ledvin

u rizikových pacientů (viz bod 4.4).

4.9

edávkování

U lidí je dostupné jen om

ezené množství dat týkajících se předávkování. Nejpravd

ěpodobnějším

projevem předávkování by byla hypotenze související s antihypertenzním účinkem aliskirenu. Při

výskytu symptomatické hypotenze musí být zahájena podpůrná léčba.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory reninu, ATC kód: C09XA02

Aliskiren je perorálně

úč

inný, nepeptidový, silný a selektivní přímý inhibitor lidského reninu.

Inhibicí enzymu reninu aliskiren inhibuje RAS v bodě aktivace tím

, že blokuje konverzi

angiotensinogenu na angiotensin I a snižuje hladiny angiotensinu I a angiotensinu II. Zatímco ostatní

látky, které inhibují RAS (ACEI a blokátory receptorů pro angiotensin II (ARB)), působí kompenzační

zvýšení reninové aktivity v plazmě (PRA-plasma renin activity), léčba aliskirenem snižuje PRA u

pacientů s hypertenzí přibližně o 50 až 80 %. Podobné snížení bylo pozorováno, když byl aliskiren

kombinován s jinými antihypertenzními látkami. Klinický význam rozdílů v účinku na PRA není

v současné době znám.

Hypertenze

U pacientů s hypertenzí p

řípravek Tekturna podaný jednou denně v dávce 150 mg a 300 mg vyvolá na

dávce závislé snížení jak systolického tak i diastolického krevního tlaku. Toto snížení přetrvává po

celý 24hodinový interval (prospěch přetrvává i v časných ranních hodinách) s průměrným poměrem

mezi horní a dolní hodnotou diastolického tlaku až k 98 % pro dávku 300 mg. 85 až 90 % z

maximálního snížení krevního tlaku bylo dosaženo po 2 týdnech podávání. Snížení krevního tlaku

přetrvávalo v průběhu dlouhodobé terapie a bylo nezávislé na věku, pohlaví, BMI a etnické

příslušnosti. Přípravek Tekturna byl studován u 1 864 pacientů ve věku 65 let a starších a u

426 pacientů ve věku 75 let a starších.

Ve studiích, kde byl přípravek Tekturna podáván v m

onoterapii, došlo k srovnatelnému poklesu

krevního tlaku s ostatními skupinami antihypertenzních látek, včetně ACEI a ARB. Ve srovnání s

diuretiky (hydrochlorothiazid – HCTZ) snížil přípravek Tekturna systolický/diastolický krevní tlak o

17,0/12,3 mmHg, HCTZ po dávce 25 mg snížil krevní tlak o 14,4/10,5 mmHg po 12 týdnech léčby. U

pacientů s diabetem a hypertenzí byla monoterapie přípravkem Tekturna účinná a bezpečná.

Jsou dostupné studie s kombinovanou terapií s přidáním

Tekturny k diuretiku hydrochlorthiazidu,

ACEI ramiprilu, blokátoru kalciového kanálu amlodipinu, blokátoru receptorů angiotensinu valsartanu

a k betablokátoru atenololu. Tyto kombinace byly dobře snášeny. Přípravek Tekturna vyvolal aditivní

účinek na snížení krevního tlaku pokud byl podáván s hydrochlorthiazidem a s ramiprilem. U

pacientů, u kterých nebylo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po podání 5 mg blokátoru

kalciového kanálu amlodipinu, mělo přidání Tekturny v dávce 150 mg aditivní účinek na snížení

krevního tlaku, který byl podobný jako u těch, kteří dostávali zvýšenou dávku amlodipinu na 10 mg,

ale s nižší incidencí edému (výskyt edému po kombinaci aliskiren 150 mg/amlodipin 5 mg byl 2,1 %,

po amlodipinu 10 mg byl 11,2 %). Tekturna v kombinaci s blokátorem receptorů angiotensinu

Přípavek již není registrován

valsartanem ukázal aditivní účinek na snížení krevního tlaku ve specifické studii zaměřené na

zkoumání účinků této kombinované terapie.

U obézních pacientů s hy

pertenzí, u kterých neby

lo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po

podání 25 mg HCTZ, vyvolalo přidání Tekturny další snížení krevního tlaku, které bylo podobné jako

přidání 300 mg irbesartanu nebo 10 mg amlodipinu. U pacientů s diabetem a hypertenzí vyvolalo

přidání Tekturny k terapii ramiprilem další snížení krevního tlaku. Kombinace Tekturny s ramiprilem

měla nižší výskyt kašle (1,8 %) než terapie samotným ramiprilem (4,7 %).

V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjiště

n hypotenzní účinek po podání první dávky ani vliv

na srdeční frekvenci. Excesivní snížení krevního tlaku bylo pozorováno méně často (0,1 %) u pacientů

s nekomplikovanou hypertenzí léčených monoterapií přípravkem Tekturna. Hypotenze byla také méně

častá (< 1 %) v průběhu kombinované terapie s jinými antihypertenzivy. Po skončení terapie se krevní

tlak v průběhu několika týdnů postupně vrátil k výchozím hodnotám bez známek rebound efektu u

krevního tlaku a PRA.

V třímě

síční studii s 302 pacienty s mírným stabilizovaným srdečním selháním bylo u všech pacientů,

kteří dostávali standardní léčbu ke stabilizaci srdečního selhání, přidání Tekturny 150 mg velmi dobře

tolerováno. Hladiny B-typu natriuretického peptidu (BNP) byly sníženy o 25 % u Tekturny ve

srovnání s placebovou větví. Nicméně klinický význam tohoto snížení není znám.

V šestiměsíč

ní studii s 599 pacienty s hypertenzí, diabetem mellitus typu II a nefropatií, jímž byl

podáván losartan 100 mg a optimální standardní antihypertenzní terapie, bylo přidáním Tekturny

300 mg dosaženo snížení poměru albumin/kreatinin v moči (UACR) o 20 % oproti placebu, tzn.

z 58 mg/mmol na 46 mg/mmol. Poměr pacientů, kteří měli UACR snížen na konci studie nejméně o

50 % oproti výchozím hodnotám, byl 24,7 % a 12,5 % pro Tekturnu, respektive placebo. Klinický

význam snížení UACR při absenci ovlivnění krevního tlaku nebyl stanoven. Tekturna neovlivňuje

sérové koncentrace kreatininu, ale byl spojován se zvýšeným výskytem (4,2 % vs. 1,9 % pro placebo)

koncentrace sérového draslíku

6,0 mmol/l, ačkoli toto nebylo statisticky významné.

Příznivý ú

činek Tekturny na mortalitu a kardiovaskulární morbiditu a poškození cílových orgánů není

v současnosti znám.

Srdeč

ní elektrofy

ziologie

Nebyl hlášen žádný efekt na QT interval v randomizované dvojitě zaslepené, placebem

a aktivní

látkou kontrolované studii, za použití standardní a Holterovy elektrokardiografie.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání bylo vrcholové koncentrace aliskirenu v plazmě dosaženo za 1-3 hodiny

Absolutní biologická dostupnost aliskirenu je přibližně 2-3 %. Potrava s vysokým obsahem tuku

snižuje C

o 85 % a AUC o 70 %. Rovnovážného stavu plazmatických koncentrací je dosaženo v

průběhu 5-7 dnů při podávání jednou denně a ustálený stav je přibližně dvakrát vyšší než po podání

počáteční dávky.

Distribuce

Po intravenózním podání byl průměrný distribuč

ní objem v ustáleném stavu přibližně 135 l, což značí,

že aliskiren se extenzivně distribuuje do extravaskulárního prostoru. Vazba aliskirenu na plazmatické

proteiny je střední (47-51 %) a není závislá na koncentraci.

Metabolismus a vylučování

Průměrný polo

čas vylučování je přibližně 40 hodin (rozmezí 34-41 hodin). Aliskiren je převážně

vylučován stolicí v nezměněné formě (78 %). Z celkové perorální dávky je přibližně 1,4 %

metabolizováno. Za tento metabolismus je odpovědný enzym CYP3A4. Po perorálním podání je

Přípavek již není registrován

přibližně 0,6 % z podané dávky nalezeno v moči. Po intravenózním podání je průměrná plazmatická

clearance přibližně 9 l za hodinu.

Linearita/nelinearita

Expozice aliskirenu vzrůstá více než je proporcionální zvýšené dávce. Po jednorázovém podání dávky

v rozmezí 75 až 600 mg vedlo 2 násobné zvýšení dávky k ~2,3 a 2,6 násobnému zvýšení AUC a C

Nelinearita může být v rovnovážném stavu více zřetelná. Mechanismus odpovědný za odchylku od

linearity nebyl identifikován. Možným mechanizmem je saturace transportérů v místě absorpce nebo

v oblasti hepatobiliární clearance.

Charakteristika pacientů

Aliskiren je u dospělých pacientů úč

inné antihypertenzivum při dávkování jednou denně bez ohledu

na pohlaví, věk, BMI a etnickou příslušnost.

U starších osob (> 65 let) je AUC o 50% vyšší než u mladých jedinců. Pohlaví, váha a etnická

íslušnost nem

á klinicky významný vliv na farmakokinetiku aliskirenu.

Farmakokinetika aliskirenu byla stanovována u pacientů s r

ůzným

stupněm nedostatečnosti ledvin.

Relativní AUC a C

aliskirenu po jednorázovém podání a v ustáleném stavu byly u pacientů s

poruchou funkce ledvin v rozmezí 0,8 až 2násobku hladin zdravých jedinců. Tyto změny však

nekorelovaly se závažností poškození funkce ledvin. U pacientů s mírným až středně závažným

poškozením funkce ledvin není nutná úprava iniciální dávky Tekturny, avšak u pacientů se závažným

poškozením funkce ledvin je nutná zvýšená opatrnost.

Farmakokinetika aliskirenu nebyla u pacientů s mírným

až závažným jaterním onemocněním

signifikantně ovlivněna. Následně není u pacientů s mírným až závažným poškozením funkce jater

nutná úprava počáteční dávky aliskirenu.

5.3

edklinické údaje vz

tahující se k bezpečnosti

Kancerogenní potenciál byl hodnocen ve 2leté studii na potkanech a v 6měsíč

ní studii u transgenních

myší. Žádný kancerogenní potenciál nebyl zjištěn. U potkanů po dávce 1 500 mg/kg/den byl nalezen

jeden adenom tlustého střeva a jeden cekální adenokarcinom, které nebyly statisticky signifikantní.

Přestože má aliskiren známou dráždivost, bezpečnostní šíře pro člověka získaná ve studii u zdravých

dobrovolníků při dávce 300 mg byla stanovena na 9-11násobek dle koncentrace ve stolici nebo

6násobek podle koncentrace v mukose ve srovnání s dávkou 250 mg/kg/den v kancerogenní studii u

potkanů.

Aliskiren nemě

l žádný m

utagenní potenciál v

in vitro

ani v

in vivo

studiích mutagenity. Tato stanovení

zahrnovala testy

in vitro

na bakteriálních a savčích buňkách a

in vivo

stanovení na potkanech.

Studie reprodukční toxicity

provedené s a

liskirenem neodhalily jakýkoliv důkaz embryonální toxicity

nebo teratogenity při dávkách do 600 mg/kg/den u potkanů nebo při dávce 100 mg/kg/den u králíků.

Fertilita, prenatální ani postnatální vývoj nebyly u potkanů ovlivněny dávkami až do 250 mg/kg/den.

Tyto dávky vyvolaly systémovou expozici u potkanů 1 až 4krát vyšší a u králíků 5krát vyšší, než jaká

je expozice po maximální doporučované dávce u lidí (300 mg).

Farmakologické studie bezpečnosti neukázaly žádné nežádoucí účinky

na centrální nervové, respirační

nebo kardiovaskulární funkce. Výsledky toxicity po opakovaném podávání u zvířat odpovídaly

známému potenciálu lokální dráždivosti nebo očekávaným farmakologickým účinkům aliskirenu.

Přípavek již není registrován

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Krospovidon

Magnesium-stearát

Mikrokrystalická celulosa

Povidon

Koloidní bezvodý oxid kř

ičitý

Hydroxypropylmethylcelulosa

Makrogol

Mastek

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Oxid titanič

itý (E 171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatř

ení pro uchovávání

Neuchovávejte p

ři teplotě

nad 30

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PA/Alu/PVC blistry

Balení obsahuje 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 84 (3x28), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatř

ení pro likvidaci př

ípravku

Všechen nepoužitý př

ípravek nebo odpad m

usí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/07/408/001-010

Přípavek již není registrován

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.08.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tekturna 300 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje aliskirenum 300 m

g (jako aliskiren-fumarát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Svě

tlečervené, bikonvexní, oválné tablety s potiskem “IU” na straně jedné a “NVR” na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hy

pertenze.

4.3

Dávkování a způsob podání

Doporuč

ená dávka př

ípravku Tekturna je 150 mg jednou denně. U pacientů, jejichž krevní tlak není

dostatečně upraven, může být dávka zvýšena na 300 mg jednou denně.

Antihypertenzní úč

inek je p

řítomen v dostatečné míře (85-90 %) za dva týdny po zahájení léčby

dávkou 150 mg jednou denně.

ípravek Tekturna může být podáván sam

otný nebo v kombinaci s jinými antihypertenzními

přípravky (viz bod 4.4 a 5.1).

ípravek Tekturna by

měl být užíván jednou denně s malým množstvím jídla, každý den nejlépe ve

stejný čas. Grapefruitová šťáva by neměla být podávána současně s přípravkem Tekturna.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s m

rně až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava počáteční dávky

(viz bod 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s m

rně až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava počáteční dávky (viz

bod 5.2).

Starší pacienti (více než 65 let)

U starších pacientů není nutná úprava poč

áteč

ní dávky.

Děti (do 18 let)

Podávání př

ípravku Tekturna dě

tem a mladistvým do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pom

ocnou látku tohoto přípravku.

Přípavek již není registrován

Anamnéza angioedému v souvislosti s aliskirenem.

Druhý a třetí trimestr tě

hotenství (viz bod 4.6).

Soub

ěžné užívání aliskirenu s cyklosporinem, silným P-gp inhibitorem, a jinými úč

innými P-gp

inhibitory (chinidin, verapamil), je kontraindikováno (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použ

ití

Pacienti, kteř

í užívají jiné léč

ivé přípravky inhibitující renin-angiotensinový systém (RAS) a/nebo

kteří mají sníženou funkci ledvin a/nebo diabetes mellitus mají během léčby aliskirenem zvýšené

riziko hyperkalemie.

Aliskiren má být užíván s opatrností u pacientů se závažným městnavým srdečním selháním (New

York Heart Association [NYHA] funkční třída III-IV).

V př

ípadě

silného a přetrvávajícího průjmu musí být léčba přípravkem Tekturna ukončena.

Angioedém

U pacientů léč

ených aliskirenem

byl zaznamenán angioedém, stejně tak jako u jiných látek, které

ovlivňují renin-angiotenzinový systém. Jestliže se vyskytne angioedém, musí být léčba přípravkem

Rasilez okamžitě ukončena a musí být zajištěna vhodná léčba a monitorování stavu do úplného a

trvalého vymizení příznaků tohoto onemocnění. Jestliže je angioedém doprovázen otokem jazyka,

hlasivek nebo hrtanu, musí být podán adrenalin. Dále je nutné zajistit průchodnost dýchacích cest.

Pacienti s deplecí sodíku a sníženým cirkulačním

objemem

U pacientů s výrazným

snížením

cirkulačního objemu a/nebo deplecí solí (např. pacienti užívající

vysoké dávky diuretik) by se mohla po zahájení léčby přípravkem Tekturna objevit symptomatická

hypotenze. Tento stav by měl být upraven před podáním přípravku Tekturna nebo by léčba měla být

zahájena pod přísným lékařským dohledem.

Porucha funkce ledvin

V klinických studiích nebyl př

ípravek Tekturna zkoum

án u pacientů s hypertenzí, kteří trpěli závažnou

poruchou funkce ledvin (sérový kreatinin ≥ 150 μmol/l nebo 1,70 mg/dl u žen a ≥ 177 μmol/l nebo

2,00 mg/dl u mužů a/nebo rychlosti glomerulární filtrace GFR < 30 ml/min), s dialýzou v anamnéze,

nefrotickým syndromem nebo renovaskulární hypertenzí. Z důvodu nedostatku informací o

bezpečnosti přípravku Tekturna by měla být pacientům s hypertenzí a závažným zhoršením funkce

ledvin věnována zvýšená opatrnost.

Opatrnosti je zapotř

ebí, stejně

tak jako u jiných látek ovlivňujících renin-angiotenzinový systém,

pokud je aliskiren podáván v situacích, které mohou vést k poruše ledvin, jako je hypovolemie (např.

v důsledku ztráty krve, závažného nebo dlouhotrvajícího průjmu, dlouhodobého zvracení atd.),

onemocnění srdce, jater nebo ledvin. V postmarketingovém sledování bylo zaznamenáno akutní

selhání ledvin u rizikových pacientů, léčených aliskirenem, které bylo reverzibilní po ukončení léčby.

V případě, že se objeví jakékoli příznaky selhání ledvin, léčba aliskirenem musí být okamžitě

ukončena.

Stenóza renální arterie

Data z kontrolované klinické studie o podávání přípravku Rasilez pacientům

s jednostrannou nebo

bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie u solitérní ledviny nejsou dostupná.

Přesto, stejně jako u jiných látek ovlivňujících renin-angiotenzinový systém, existuje zvýšené riziko

závažné hypotenze a renální insuficience včetně akutního selhání ledvin, jestliže jsou pacienti se

stenózou renální arterie léčeni aliskirenem. U těchto pacientů je zapotřebí opatrnosti. Jestliže dojde

k selhání ledvin, léčba musí být ukončena.

Přípavek již není registrován

Středně silné inhibitory

P-gp

Souběžné užívání aliskirenu 300 mg s ketokonazolem 200 m

vedlo ke zvýšení AUC aliskirenu o

76 %, ale u P-gp inhibitorů, jako je ketokonazol, se očekává vyšší tkáňová koncentrace než

plazmatická koncentrace. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je aliskiren podáván se středně silnými

inhibitory, jako je ketokonazol (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivým

i přípravky a jiné formy interakce

Tekturna nemá známé klinicky relevantní interakce s jinými léč

ivým

i přípravky obvykle užívanými k

léčbě hypertenze nebo diabetu.

Léč

ivé látky

, které byly studovány v klinických farmakokinetických studiích a se kterými nebyly

nalezeny interakce, byly acenokumarol, atenolol, celekoxib, pioglitazon, alopurinol, isosorbid-

mononitrát, ramipril a hydrochlorothiazid.

Souběžné podávání aliskirenu buď s valsartanem (↓28 %), metforminem (↓28 %), amlodipinem

(↑29 %) nebo cimetidinem (↑19 %) mělo za následek změny mezi 20 % a 30 % v C

nebo AUC

Tekturny. Při podávání s atorvastatinem se AUC a C

Tekturny v rovnovážném stavu zvýšily o

50 %. Souběžné podávání Tekturny nemělo významný vliv na farmakokinetiku atorvastatinu,

valsartanu, metforminu nebo amlodipinu. Výsledkem je zjištění, že pro Tekturnu a tyto souběžně

podávané léčivé přípravky není nutná úprava dávkování.

Tekturna může nepatrně

snížit biologickou dostupnost digoxinu.

Předbě

žné údaje nasvědčují tomu, že irbesartan může snižovat AUC a C

U pokusných zvířat se ukázalo, že P-gp je významným rozhodujícím faktorem biologické dostupnosti

Tekturny

. Proto mohou induktory P-gp (třezalka tečkovaná, rifampicin) snížit biologickou dostupnost

Tekturny.

Interakce CYP450

Aliskiren neinhibuje isoenzymy CYP450 (CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,

CYP2E1 a CYP3A). Aliskiren neindukuje CYP3A4. Proto se neoč

ekává, že by

aliskiren ovlivňoval

systémovou expozici látkami, které inhibují nebo indukují tyto enzymy nebo jsou jimi

metabolizovány. Aliskiren je jen minimálně metabolizován enzymy cytochromu P450. Interakce

v důsledku inhibice nebo indukce isoenzymů CYP450 se proto neočekávají. Nicméně inhibitory

CYP3A4 také často ovlivňují P-gp. Proto lze očekávat zvýšenou expozici aliskirenu při souběžném

podávání inhibitorů CYP3A4, které také inhibují P-gp (Interakce P-glykoproteinu viz níže).

Interakce P-glykoproteinu

V př

edklinických studiích by

l MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) shledán jako hlavní efluxní transportní systém

ovlivňující vstřebávání ve střevě a biliární exkreci aliskirenu. Induktory P-gp (třezalka tečkovaná,

rifampicin) mohou proto snížit biologickou dostupnost Tekturny. Ačkoli toto nebylo u aliskirenu

studováno, je známo, že P-gp také řídí absorpci různorodých substrátů do tkáně a P-gp inhibitory

mohou zvýšit poměr koncentrací mezi tkání a plazmou. Proto mohou P-gp inhibitory více zvyšovat

hladiny v tkáních než v plazmě. Potenciál pro lékové interakce v místě P-gp pravděpodobně záleží na

stupni inhibice tohoto transportéru.

P-gp substráty nebo slabé inhibitory

Nebyly pozorovány závažné interakce s atenololem, digoxinem, amlodipinem nebo cimetidinem.

Pokud je podáván s atorvastatinem

(80 m

g), AUC a C

aliskirenu (300 mg) v rovnovážném stavu se

zvyšuje o 50%.

Středně silné inhibitory

P-gp

Souč

asné podávání ketokonazolu (200 m

g) s aliskirenem (300 mg) vedlo k 80% zvýšení hladiny

aliskirenu v plazmě (AUC a C

). Předklinické studie naznačují, že při souběžném podávání

Přípavek již není registrován

aliskirenu s ketokonazolem dochází ke zvýšené absorpci aliskirenu ze zažívacího traktu a ke snížené

biliární exkreci. Za přítomnosti ketokonazolu je možné očekávat změny plazmatických hladin

aliskirenu v rozmezích, kterých by bylo dosaženo po zdvojnásobení dávky aliskirenu; aliskiren v

dávkách až do 600 mg, neboli při dvojnásobku nejvyšší doporučené dávky, byl v kontrolovaných

klinických studiích shledán jako dobře tolerovaný. Nicméně u P-gp inhibitorů se očekává větší

zvýšení koncentrace v tkáních než v plazmě. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je aliskiren podáván

spolu s ketokonazolem nebo jinými středně silnými inhibitory P-gp (itrakonazol, klarithromycin,

telithromycin, erythromycin, amiodaron).

Silné inhibitory P-gp

Ve studii interakce s jednorázovými dávkami u zdravých osob se ukázalo, že cy

klosporin (200 a

600 m

g) zvyšuje při dávce aliskirenu 75 mg hladinu aliskirenu C

přibližně 2,5krát a AUC přibližně

5krát. Zvyšování hladiny může narůstat se zvyšujícími se dávkami aliskirenu. Z toho důvodu je

současné užívání aliskirenu a silných inhibitorů P-gp kontraindikováno (viz bod 4.3).

Furosemid

Pokud byl aliskiren podáván soubě

žně

s furosemidem, byly AUC a C

furosemidu sníženy o 28 % a

49 %. Z tohoto důvodu se doporučuje monitorování účinků při zahájení léčby a úpravě dávek

furosemidu, aby se u klinických stavů s nadměrnou objemovou zátěží zabránilo možnému relativnímu

poddávkování.

Nesteroidní antirevmatika (NSAID)

Stejně

jako jiné léč

ivé přípravky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, NSAID mohou snižovat

antihypertenzní účinek aliskirenu. U některých pacientů se sníženou funkcí ledvin (dehydratovaní

pacienti nebo starší pacienti) může aliskiren podávaný současně s NSAID vyvolat další zhoršení

ledvinných funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, které je obvykle reverzibilní. Proto je při

užívání kombinace aliskirenu s NSAID vyžadována opatrnost, zejména u starších pacientů.

Draslík a draslík šetřící diuretika

Na základě

zkušeností s podáváním

jiných látek, které ovlivňují renin-angiotenzinový systém, může

současné podávání draslík šetřících diuretik, přípravků k suplementaci draslíku, solných náhrad, které

obsahují draslík, nebo jiných látek, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v séru (např. heparin), vést

ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je podávání těchto přípravků považováno za nezbytné,

doporučuje se zvýšená opatrnost.

Grapefruitová šťáva

Možné riziko interakce mezi grapefruitovou šťávou a aliskirenem

nemůže být vy

loučeno pro

nedostatek údajů. Grapefruitová šťáva by neměla být podávána současně s přípravkem Tekturna.

Warfarin

Úč

inky

Tekturny na farmakokinetiku warfarinu nebyly hodnoceny.

Příjem potravy

Strava s vysokým obsahem tuku znač

snížila absorpci Tekturny.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání aliskirenu tě

hotným

ženám nejsou k dispozici. U potkanů a králíků nebyl přípravek

Tekturna teratogenní (viz bod 5.3). Jiné látky, které působí přímo na RAS však byly dávány do

souvislosti s těžkými malformacemi plodu a úmrtím novorozenců. Stejně jako jakýkoli léčivý

přípravek, který působí přímo na RAS, přípravek Tekturna by neměl být podáván během prvního

trimestru těhotenství nebo u žen, které plánují těhotenství, a je kontraindikován během druhého a

třetího trimestru (viz bod 4.3). Zdravotničtí pracovníci, kteří předepisují jakoukoli látku působící na

RAS, by měli ženy ve fertilním věku informovat o potenciálním riziku těchto látek během těhotenství.

Jestliže dojde během léčby k otěhotnění, měla by tudíž být léčba přípravkem Tekturna ukončena.

Přípavek již není registrován

Kojení

Není známo, zda je aliskiren vyluč

ován do m

ateřského mléka žen. Přípravek Tekturna je vylučován do

mléka kojících potkanů. Z toho důvodu není jeho použití u kojících žen doporučeno.

4.7

Účinky na schopnost

řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky

na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení vozidel

nebo obsluze strojů se však musí myslet na to, že při léčbě antihypertenzivy se mohou někdy objevit

závratě nebo malátnost. Přípravek Tekturna má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

4.9

Nežádoucí účinky

Bezpečnost př

ípravku Tekturna byla hodnocena u více než 7 800 pacientů včetně 2 300 pacientů, kteří

byli léčeni po dobu více než 6 měsíců a u 1 200 pacientů léčených déle než 1 rok. Incidence

nežádoucích účinků nebyla závislá na pohlaví, věku, tělesné hmotnosti (BMI), rase nebo etnické

příslušnosti. Léčba přípravkem Tekturna měla za následek celkový výskyt nežádoucích účinků až do

dávky 300 mg podobný placebu. Nežádoucí účinky byly obvykle mírné a přechodné povahy a pouze

vzácně vyžadovaly vysazení léčby. Nejčastějším nežádoucím účinkem byl průjem.

Výskyt kašle byl u pacientů léč

ených p

řípravkem Tekturna (0,9 %) podobný jako po placebu (0,6 %).

Nežádoucí úč

inky (Tabulka 1) jsou řazeny sestupně dle očekávané frekvence výskytu podle

následujících kriterií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně časté (≥1/1 000, <1/100);

vzácné (≥1/10 000, <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých hlášených případů. V

každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Průjem

Poruchy kůže a podkoží

Méně časté:

Vyrážka

Vzácné:

Angioedém

Během léč

přípravkem Tekturna se vyskytl angioedém.V kontrolovaných klinických studiích se

angioedém během léčby přípravkem Tekturna objevil vzácně v poměru srovnatelném s placebem nebo

hydrochlorthiazidem. Případy angioedému byly taktéž zaznamenány v postmargetingovém sledování

(s neznámou frekvencí výskytu). V případě jakéhokoli příznaku nasvědčující alergické reakci (zvláště

potíže s dýcháním nebo polykáním nebo otoky obličeje, končetin, očí, rtů a/nebo jazyka) musejí

pacienti přerušit léčbu a kontaktovat lékaře (viz bod 4.4).

Laboratorní nálezy

V kontrolovaných klinických studiích byly

klinicky relevantní změny standardních laboratorních

parametrů dávány do souvislosti s podáváním Tekturny méně často. V klinických studiích neměl

přípravek Tekturna u pacientů s hypertenzí klinicky závažné účinky na celkový cholesterol, HDL-C

(high density lipoprotein cholesterol), triacylglyceroly na lačno, glukózu na lačno nebo kyselinu

močovou.

Hemoglobin a hematokrit

: Byl pozorován m

alý pokles hemoglobinu a hematokritu (průměrný pokles o

0,05 mmol/l a 0,16 objemových procent). Žádný pacient neukončil léčbu z důvodu anemie. Tento

účinek je možné vidět také u jiných látek působících na renin-angiotensinový systém, např.u inhibitorů

angiotensin konvertujícího enzymu (ACEI) a blokátorů angiotensinových receptorů.

Sérový draslík

: U pacientů s esenciální hy

pertenzí léč

ených samotným přípravkem Tekturna bylo

zvýšení sérového draslíku minimální a vyskytovalo se s malou četností (0,9 % ve srovnání s 0,6 % po

Přípavek již není registrován

placebu). V jedné studii, kde byl přípravek Tekturna podáván v kombinaci s ACEI u pacientů s

diabetem, však bylo zvýšení sérového draslíku častější (5,5 %). Stejně jako u jakékoli látky působící

na RAS, je u pacientů s diabetem, s onemocněním ledvin nebo se srdečním selháním indikováno

rutinní monitorování hladin elektrolytů a funkce ledvin.

V postmarketingovém sledování byly hlášeny poruchy funkce ledvin a př

ípady

akutního selhání ledvin

u rizikových pacientů (viz bod 4.4).

4.9

edávkování

U lidí je dostupné jen om

ezené množství dat týkajících se př

edávkování. Nejpravd

ěpodobnějším

projevem předávkování by byla hypotenze související s antihypertenzním účinkem aliskirenu. Při

výskytu symptomatické hypotenze musí být zahájena podpůrná léčba.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory reninu, ATC kód: C09XA02

Aliskiren je perorálně

úč

inný, nepeptidový, silný a selektivní přímý inhibitor lidského reninu.

Inhibicí enzymu reninu aliskiren inhibuje RAS v bodě aktivace tím

, že blokuje konverzi

angiotensinogenu na angiotensin I a snižuje hladiny angiotensinu I a angiotensinu II. Zatímco ostatní

látky, které inhibují RAS (ACEI a blokátory receptorů pro angiotensin II (ARB)), působí kompenzační

zvýšení reninové aktivity v plazmě (PRA-plasma renin activity), léčba aliskirenem snižuje PRA u

pacientů s hypertenzí přibližně o 50 až 80 %. Podobné snížení bylo pozorováno, když byl aliskiren

kombinován s jinými antihypertenzními látkami. Klinický význam rozdílů v účinku na PRA není

v současné době znám.

Hypertenze

U pacientů s hypertenzí p

řípravek Tekturna podaný jednou denně v dávce 150 mg a 300 mg vyvolá na

dávce závislé snížení jak systolického tak i diastolického krevního tlaku. Toto snížení přetrvává po

celý 24hodinový interval (prospěch přetrvává i v časných ranních hodinách) s průměrným poměrem

mezi horní a dolní hodnotou diastolického tlaku až k 98 % pro dávku 300 mg. 85 až 90 % z

maximálního snížení krevního tlaku bylo dosaženo po 2 týdnech podávání. Snížení krevního tlaku

přetrvávalo v průběhu dlouhodobé terapie a bylo nezávislé na věku, pohlaví, BMI a etnické

příslušnosti. Přípravek Tekturna byl studován u 1 864 pacientů ve věku 65 let a starších a u

426 pacientů ve věku 75 let a starších.

Ve studiích, kde byl přípravek Tekturna podáván v m

onoterapii, došlo k srovnatelnému poklesu

krevního tlaku s ostatními skupinami antihypertenzních látek, včetně ACEI a ARB. Ve srovnání s

diuretiky (hydrochlorothiazid – HCTZ) snížil přípravek Tekturna systolický/diastolický krevní tlak o

17,0/12,3 mmHg, HCTZ po dávce 25 mg snížil krevní tlak o 14,4/10,5 mmHg po 12 týdnech léčby. U

pacientů s diabetem a hypertenzí byla monoterapie přípravkem Tekturna účinná a bezpečná.

Jsou dostupné studie s kombinovanou terapií s přidáním

Tekturny k diuretiku hydrochlorthiazidu,

ACEI ramiprilu, blokátoru kalciového kanálu amlodipinu, blokátoru receptorů angiotensinu valsartanu

a k betablokátoru atenololu. Tyto kombinace byly dobře snášeny. Přípravek Tekturna vyvolal aditivní

účinek na snížení krevního tlaku pokud byl podáván s hydrochlorthiazidem a s ramiprilem. U

pacientů, u kterých nebylo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po podání 5 mg blokátoru

kalciového kanálu amlodipinu, mělo přidání Tekturny v dávce 150 mg aditivní účinek na snížení

krevního tlaku, který byl podobný jako u těch, kteří dostávali zvýšenou dávku amlodipinu na 10 mg,

ale s nižší incidencí edému (výskyt edému po kombinaci aliskiren 150 mg/amlodipin 5 mg byl 2,1 %,

po amlodipinu 10 mg byl 11,2 %). Tekturna v kombinaci s blokátorem receptorů angiotensinu

Přípavek již není registrován

valsartanem ukázal aditivní účinek na snížení krevního tlaku ve specifické studii zaměřené na

zkoumání účinků této kombinované terapie.

U obézních pacientů s hy

pertenzí, u kterých neby

lo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po

podání 25 mg HCTZ, vyvolalo přidání Tekturny další snížení krevního tlaku, které bylo podobné jako

přidání 300 mg irbesartanu nebo 10 mg amlodipinu. U pacientů s diabetem a hypertenzí vyvolalo

přidání Tekturny k terapii ramiprilem další snížení krevního tlaku. Kombinace Tekturny s ramiprilem

měla nižší výskyt kašle (1,8 %) než terapie samotným ramiprilem (4,7 %).

V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjiště

n hypotenzní účinek po podání první dávky ani vliv

na srdeční frekvenci. Excesivní snížení krevního tlaku bylo pozorováno méně často (0,1 %) u pacientů

s nekomplikovanou hypertenzí léčených monoterapií přípravkem Tekturna. Hypotenze byla také méně

častá (< 1 %) v průběhu kombinované terapie s jinými antihypertenzivy. Po skončení terapie se krevní

tlak v průběhu několika týdnů postupně vrátil k výchozím hodnotám bez známek rebound efektu u

krevního tlaku a PRA.

V třímě

síční studii s 302 pacienty s mírným stabilizovaným srdečním selháním bylo u všech pacientů,

kteří dostávali standardní léčbu ke stabilizaci srdečního selhání přidání Tekturny 150 mg velmi dobře

tolerováno. Hladiny B-typu natriuretického peptidu (BNP) byly sníženy o 25 % u Tekturny ve

srovnání s placebovou větví. Nicméně klinický význam tohoto snížení není znám.

V šestiměsíč

ní studii s 599 pacienty s hypertenzí, diabetem mellitus typu II a nefropatií, jímž byl

podáván losartan 100 mg a optimální standardní antihypertenzní terapie, bylo přidáním Tekturny

300 mg dosaženo snížení poměru albumin/kreatinin v moči (UACR) o 20 % oproti placebu, tzn.

z 58 mg/mmol na 46 mg/mmol. Poměr pacientů, kteří měli UACR snížen na konci studie nejméně o

50 % oproti výchozím hodnotám, byl 24,7 % a 12,5 % pro Tekturnu, respektive placebo. Klinický

význam snížení UACR při absenci ovlivnění krevního tlaku nebyl stanoven. Tekturna neovlivňuje

sérové koncentrace kreatininu, ale byl spojován se zvýšeným výskytem (4,2 % vs. 1,9 % pro placebo)

koncentrace sérového draslíku

6,0 mmol/l, ačkoli toto nebylo statisticky významné.

Příznivý ú

činek Tekturny na mortalitu a kardiovaskulární morbiditu a poškození cílových orgánů není

v současnosti znám.

Srdeč

ní elektrofy

ziologie

Nebyl hlášen žádný efekt na QT interval v randomizované dvojitě zaslepené, placebem

a aktivní

látkou kontrolované studii, za použití standardní a Holterovy elektrokardiografie.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání bylo vrcholové koncentrace aliskirenu v plazmě dosaženo za 1-3 hodiny

Absolutní biologická dostupnost aliskirenu je přibližně 2-3 %. Potrava s vysokým obsahem tuku

snižuje C

o 85 % a AUC o 70 %. Rovnovážného stavu plazmatických koncentrací je dosaženo v

průběhu 5-7 dnů při podávání jednou denně a ustálený stav je přibližně dvakrát vyšší než po podání

počáteční dávky.

Distribuce

Po intravenózním podání byl průměrný distribuč

ní objem v ustáleném stavu přibližně 135 l, což značí,

že aliskiren se extenzivně distribuuje do extravaskulárního prostoru. Vazba aliskirenu na plazmatické

proteiny je střední (47-51 %) a není závislá na koncentraci.

Metabolismus a vylučování

Průměrný polo

čas vylučování je přibližně 40 hodin (rozmezí 34-41 hodin). Aliskiren je převážně

vylučován stolicí v nezměněné formě (78 %). Z celkové perorální dávky je přibližně 1,4 %

metabolizováno. Za tento metabolismus je odpovědný enzym CYP3A4. Po perorálním podání je

Přípavek již není registrován

přibližně 0,6 % z podané dávky nalezeno v moči. Po intravenózním podání je průměrná plazmatická

clearance přibližně 9 l za hodinu.

Linearita/nelinearita

Expozice aliskirenu vzrůstá více než je proporcionální zvýšené dávce. Po jednorázovém podání dávky

v rozmezí 75 až 600 mg vedlo 2 násobné zvýšení dávky k ~2,3 a 2,6 násobnému zvýšení AUC a C

Nelinearita může být v rovnovážném stavu více zřetelná. Mechanismus odpovědný za odchylku od

linearity nebyl identifikován. Možným mechanizmem je saturace transportérů v místě absorpce nebo

v oblasti hepatobiliární clearance.

Charakteristika pacientů

Aliskiren je u dospělých pacientů úč

inné antihypertenzivum při dávkování jednou denně bez ohledu

na pohlaví, věk, BMI a etnickou příslušnost.

U starších osob (> 65 let) je AUC o 50% vyšší než u mladých jedinců. Pohlaví, váha a etnická

íslušnost nem

á klinicky významný vliv na farmakokinetiku aliskirenu.

Farmakokinetika aliskirenu byla stanovována u pacientů s r

ůzným

stupněm nedostatečnosti ledvin.

Relativní AUC a C

aliskirenu po jednorázovém podání a v ustáleném stavu byly u pacientů s

poruchou funkce ledvin v rozmezí 0,8 až 2násobku hladin zdravých jedinců. Tyto změny však

nekorelovaly se závažností poškození funkce ledvin. U pacientů s mírným až středně závažným

poškozením funkce ledvin není nutná úprava iniciální dávky Tekturny, avšak u pacientů se závažným

poškozením funkce ledvin je nutná zvýšená opatrnost.

Farmakokinetika aliskirenu nebyla u pacientů s mírným

až závažným jaterním onemocněním

signifikantně ovlivněna. Následně není u pacientů s mírným až závažným poškozením funkce jater

nutná úprava počáteční dávky aliskirenu.

5.3

edklinické údaje vz

tahující se k bezpečnosti

Kancerogenní potenciál byl hodnocen ve 2leté studii na potkanech a v 6měsíč

ní studii u transgenních

myší. Žádný kancerogenní potenciál nebyl zjištěn. U potkanů po dávce 1 500 mg/kg/den byl nalezen

jeden adenom tlustého střeva a jeden cekální adenokarcinom, které nebyly statisticky signifikantní.

Přestože má aliskiren známou dráždivost, bezpečnostní šíře pro člověka získaná ve studii u zdravých

dobrovolníků při dávce 300 mg byla stanovena na 9-11násobek dle koncentrace ve stolici nebo

6násobek podle koncentrace v mukose ve srovnání s dávkou 250 mg/kg/den v kancerogenní studii u

potkanů.

Aliskiren nemě

l žádný m

utagenní potenciál v

in vitro

ani v

in vivo

studiích mutagenity. Tato stanovení

zahrnovala testy

in vitro

na bakteriálních a savčích buňkách a

in vivo

stanovení na potkanech.

Studie reprodukční toxicity

provedené s a

liskirenem neodhalily jakýkoliv důkaz embryonální toxicity

nebo teratogenity při dávkách do 600 mg/kg/den u potkanů nebo při dávce 100 mg/kg/den u králíků.

Fertilita, prenatální ani postnatální vývoj nebyly u potkanů ovlivněny dávkami až do 250 mg/kg/den.

Tyto dávky vyvolaly systémovou expozici u potkanů 1 až 4krát vyšší a u králíků 5krát vyšší, než jaká

je expozice po maximální doporučované dávce u lidí (300 mg).

Farmakologické studie bezpečnosti neukázaly žádné nežádoucí účinky

na centrální nervové, respirační

nebo kardiovaskulární funkce. Výsledky toxicity po opakovaném podávání u zvířat odpovídaly

známému potenciálu lokální dráždivosti nebo očekávaným farmakologickým účinkům aliskirenu.

Přípavek již není registrován

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Krospovidon

Magnesium-stearát

Mikrokrystalická celulosa

Povidon

Koloidní bezvodý oxid kř

ičitý

Hydroxypropylmethylcelulosa

Makrogol

Mastek

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Oxid titanič

itý (E 171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatř

ení pro uchovávání

Neuchovávejte p

ři teplotě

nad 30

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

6.6

Druh obalu a velikost balení

PA/Alu/PVC blistry

Balení obsahuje 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatř

ení pro likvidaci př

ípravku

Všechen nepoužitý př

ípravek nebo odpad m

usí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/07/408/011-020

Přípavek již není registrován

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.08.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Přípavek již není registrován

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ Z

A PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY REGISTRACE

Přípavek již není registrován

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouště

ní šarží

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

B.

PODMÍNKY REGISTRACE

PODMÍNKY NEBO OMEZ

ENÍ VÝDEJE A POUŽ

ITÍ, KLADENÉ NA DRŽITELE

ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Výdej léčivého př

ípravku je vázán na lékařský předpis.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZ

PEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neuplatňuje se.

DALŠÍ PODMÍNKY

Farmakovigilanční plán

Držitel rozhodnutí o registraci m

usí zajistit, aby byl zaveden funkční sy

stém farmakovigilance, tak jak

je popsán ve verzi 2 (s datem 5. července 2006) uvedené v modulu 1.8.1. žádosti o registraci, předtím,

než bude přípravek uveden na trh, a dále po celou dobu, kdy bude přípravek na trhu.

Plán řízení rizik

Držitel rozhodnutí o registraci se zavazuje, že uskuteč

ní studie a další

činnosti v oblasti

farmakovigilance podrobně uvedené v plánu farmakovigilance, tak jak byly schváleny ve verzi z

30. května 2007 plánu řízení rizik uvedeném v modulu 1.8.2. žádosti o registraci, a v příštích

aktualizacích plánu řízení rizik schválených Výborem pro humánní léčivé přípravky (CHMP).

V souladu s pokynem CHMP k systémům řízení rizik pro humánní léčivé přípravky (Guideline on

Risk Management Systems for medicinal products for human use) má být aktualizovaný plán řízení

rizik předložen současně s příští periodicky aktualizovanou zprávou o bezpečnosti přípravku (PSUR).

Dále má být aktualizovaný plán řízení rizik předložen:

Jestliže byly

obdrženy nové informace, které mohou mít dopad na současné specifikace

bezpečnost, farmakovigilanční plán nebo činnosti k minimalizování rizik.

Do 60 dnů po dosažení d

ůležitého milníku (farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Na žádost EMEA.

Přípavek již není registrován

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

A. OZNAČENÍ NA OBALU

Přípavek již není registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉ

Č

IVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fum

rát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

50 potahovaných tablet

56 potahovaných tablet

90 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

ed použitím

si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, Ž

E

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

Přípavek již není registrován

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě

nad 30°C.

Uchovávejte v původním

obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽ

ITÝCH LÉČIVÝCH P

ŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/001

7 potahovaných tablet

EU/1/07/408/002

14 potahovaných tablet

EU/1/07/408/003

28 potahovaných tablet

EU/1/07/408/004

30 potahovaných tablet

EU/1/07/408/005

50 potahovaných tablet

EU/1/07/408/006

56 potahovaných tablet

EU/1/07/408/008

90 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽ

E

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léč

ivého př

ípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tekturna 150 mg

Přípavek již není registrován

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

BLISTR (KALENDÁŘNÍ)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO ŠARŽ

E

5.

JINÉ

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Přípavek již není registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ „BLUE BOX“)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉ

Č

IVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fum

rát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 potahovaných tablet

Souč

ást vícečetného balení sestávajícího z 20 balení po 14 tabletách.

28 potahovaných tablet

Součást vícečetného balení sestávajícího ze 3 balení po 28 tabletách.

49 potahovaných tablet

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 2 balení po 49 tabletách.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

ed použitím

si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, Ž

E

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě

nad 30°C.

Uchovávejte v původním

obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípavek již není registrován

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽ

ITÝCH LÉČIVÝCH P

ŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCHTO LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/007

84 potahovaných tablet (3x28)

EU/1/07/408/009

98 potahovaných tablet (2x49)

EU/1/07/408/010

280 potahovaných tablet (20x14)

13.

ČÍSLO ŠARŽ

E

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léč

ivého př

ípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tekturna 150 mg

Přípavek již není registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ „BLUE BOX“)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉ

Č

IVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fum

rát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

84 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající ze 3 balení po 28 tabletách.

98 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající ze 2 balení po 49 tabletách.

280 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající z 20 balení po 14 tabletách.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

ed použitím

si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, Ž

E

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě

nad 30°C.

Uchovávejte v původním

obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípavek již není registrován

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽ

ITÝCH LÉČIVÝCH P

ŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCHTO LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNDUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/007

84 potahovaných tablet (3x28)

EU/1/07/408/009

98 potahovaných tablet (2x49)

EU/1/07/408/010

280 potahovaných tablet (20x14)

13.

ČÍSLO ŠARŽ

E

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léč

ivého př

ípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tekturna 150 mg

Přípavek již není registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉ

Č

IVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fum

rát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

50 potahovaných tablet

56 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

ed použitím

si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, Ž

E

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě

nad 30°C.

Uchovávejte v původním

obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípavek již není registrován

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽ

ITÝCH LÉČIVÝCH P

ŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/011

7 potahovaných tablet

EU/1/07/408/012

14 potahovaných tablet

EU/1/07/408/013

28 potahovaných tablet

EU/1/07/408/014

30 potahovaných tablet

EU/1/07/408/015

50 potahovaných tablet

EU/1/07/408/016

56 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽ

E

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léč

ivého př

ípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tekturna 300 mg

Přípavek již není registrován

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

BLISTR (KALENDÁŘNÍ)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO ŠARŽ

E

5.

JINÉ

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Přípavek již není registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ „BLUE BOX“)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉ

Č

IVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fum

rát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 potahovaných tablet

Souč

ást vícečetného balení sestávajícího z 20 balení po 14 tabletách.

28 potahovaných tablet

Součást vícečetného balení sestávajícího ze 3 balení po 28 tabletách.

30 potahovaných tablet

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 3 balení po 30 tabletách.

49 potahovaných tablet

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 2 balení po 49 tabletách.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

ed použitím

si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, Ž

E

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

Přípavek již není registrován

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě

nad 30°C.

Uchovávejte v původním

obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽ

ITÝCH LÉČIVÝCH P

ŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCHTO LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/017

84 potahovaných tablet (3x28)

EU/1/07/408/018

90 potahovaných tablet (3x30)

EU/1/07/408/019

98 potahovaných tablet (2x49)

EU/1/07/408/020

280 potahovaných tablet (20x14)

13.

ČÍSLO ŠARŽ

E

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léč

ivého př

ípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tekturna 300 mg

Přípavek již není registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ „BLUE BOX“)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉ

Č

IVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fum

rát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

84 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající ze 3 balení po 28 tabletách.

90 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající ze 3 balení po 30 tabletách.

98 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající ze 2 balení po 49 tabletách.

280 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající z 20 balení po 14 tabletách.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

ed použitím

si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, Ž

E

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

Přípavek již není registrován

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě

nad 30°C.

Uchovávejte v původním

obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽ

ITÝCH LÉČIVÝCH P

ŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCHTO LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNDUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/017

84 potahovaných tablet (3x28)

EU/1/07/408/018

90 potahovaných tablet (3x30)

EU/1/07/408/019

98 potahovaných tablet (2x49)

EU/1/07/408/020

280 potahovaných tablet (20x14)

13.

ČÍSLO ŠARŽ

E

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léč

ivého př

ípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tekturna 300 mg

Přípavek již není registrován

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tekturna 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

Přeč

těte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky,

zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento př

ípravek by

l předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci nalez

nete

Co je Tekturna a k č

u se používá

Čem

u musíte věnovat pozornost, než začnete př

ípravek Tekturna užívat

Jak se Tekturna užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak př

ípravek Tekturna uchovávat

Další

informace

1.

CO JE TEKTURNA A K ČEMU SE POUŽ

ÍVÁ

Tekturna patř

í do nové skupiny léčivých přípravků nazývaných inhibitory reninu. Tekturna pomáhá

snižovat krevní tlak. Inhibitory reninu snižují množství angiotenzinu II, který může organismus

produkovat. Angiotenzin II působí zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu

II umožňuje uvolnění cév a tím snížení krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, m

ohou být poškozeny

cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo

selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZO

RNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TEKTURNA

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tekturna

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aliskiren nebo na kteroukoli další složku přípravku

Tekturna. Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), požádejte o radu svého lékaře.

jestliže se u Vás již vyskytl v souvislosti s užíváním aliskirenu angioedém (obtíže při dýchání,

nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

průběhu posledních 6 měsíců těhotenství nebo jestliže kojíte, viz bod Těhotenství a kojení.

jestliže užíváte cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy) nebo verapamil (léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě

srdečního rytmu nebo k léčbě anginy pectoris) nebo chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě

srdečního rytmu).

Zvláštní opatrnosti při použ

ití přípravku Tekturna je zapotřebí

jestliže užíváte diuretika (druh léčivých přípravků známých také jako “vodu odstraňující”

tablety, které zvyšují množství tvorby moči).

jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.

Přípavek již není registrován

jestliže jste již zažil angioedém

(obtíže př

i dýchání, nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a

nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, ř

ekně

te to svému lékaři dříve, než začnete přípravek

Tekturna užívat.

Podávání př

ípravku Tekturna dě

tem a mladistvým se nedoporučuje.

U pacientů ve vě

ku 65 let a starších není nutná zvláštní úprava dávkování.

Vz

ájemné působení s dalšími léčivým

i přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař

můžete potř

ebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte některý z

následujících léků:

léky zvyšující obsah draslíku v krvi. Mezi ty patří draslík šetřící diuretika, doplňky draslíku.

furosem

id, léč

ivý přípravek, který patří do skupiny léků známých jako diuretika neboli “vodu

odstraňující” tablety, které zvyšují množství tvorby moči.

ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

určité typy léčivých přípravků, které odstraňují bolest, nazývané nesteroidní protizánětlivé léky

(NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs).

Užívání přípravku Tekturna s jídlem a pitím

Přípravek Tekturna užívejte jednou denně

s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas.

Neužívejte přípravek Tekturna společně s grapefruitovou šťávou.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Tekturna pokud jste tě

hotná. Je důležité, abyste lékaře okamžitě informovala o

tom, že si myslíte, že můžete být těhotná nebo plánujete těhotenství. Pokud užíváte přípravek

Tekturna, nekojte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete pociťovat závrat

ě, a to může ovlivnit schopnost koncentrace. Dříve než budete řídit motorové

vozidlo, obsluhovat stroje nebo vykonávat jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte,

jak budete reagovat na účinky přípravku Tekturna.

3.

JAK SE TEKTURNA UŽÍVÁ

Vždy užívejte př

ípravek Tekturna p

řesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lidé, kteř

í m

ají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se

jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů

svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte

návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Obvyklá poč

áteč

ní dávka přípravku je jedna 150mg tableta jednou denně.

Podle Vaší odpově

di na léčbu Vám může lékař předepsat vyšší dávku, jednu 300mg tabletu jednou

denně. Lékař Vám může předepsat přípravek Tekturna spolu s jinými léky, které se užívají k léčbě

vysokého krevního tlaku.

Přípavek již není registrován

Způsob podání

Doporučuje se tablety zapíjet vodou. Přípravek Tekturna užívejte jednou denně a menším množstvím

jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Neužívejte přípravek Tekturna společně s grapefruitovou

šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tekturna, než jste mě

l(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš m

noho tablet přípravku Tekturna, poraďte se okamžitě s lékařem.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) už

ít přípravek Tekturna

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Tekturna, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete a

další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na to vzpomenete téměř v době, kdy máte užít

další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může m

ít i Tekturna nežádoucí úč

inky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Časté (postihují mé

ně než 1 z 10 pacientů): Průjem.

Méně č

asté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů): Kožní vyrážka.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):

Angioedém (potíže s dýcháním nebo polykáním,

nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): Potíže s ledvinami.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích úč

inků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK TEKTURNA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

Přípravek Tekturna nepoužívejte po uply

nutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Tekturna obsahuje

Léč

ivou látkou je aliskiren 150 m

g (jako aliskiren-fumarát).

ocnými látkami jsou krospovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, magnesium-stearát,

akrogol, mikrokrystalická celulosa, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, oxid

titaničitý (E 171), černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Jak Tekturna vypadá a co obsahuje balení

Tekturna 150 mg potahované tablety jsou svě

tle růžové, bikonvexní kulaté tablety

s potiskem “IL” na

jedné straně a “NVR” na straně druhé.

Přípravek Tekturna je dodáván v balení obsahujícím

7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 84 (3x28), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.Na trhu nemusejí být všechny

velikosti balení.

Přípavek již není registrován

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

Další informace o tomto př

ípravku získáte u m

ístního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharm

a S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

ces Inc.

Novartis Pharma Servi

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limite

el: +353 1 260 12 55

Slovenija

es Inc.

Novartis Pharma Servic

Tel: +386 1 300 75 77

Přípavek již není registrován

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tekturna 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

Přeč

těte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky,

zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento př

ípravek by

l předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci nalez

nete

Co je Tekturna a k č

u se používá

Čem

u musíte věnovat pozornost, než začnete př

ípravek Tekturna užívat

Jak se Tekturna užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak př

ípravek Tekturna uchovávat

Další

informace

2.

CO JE TEKTURNA A K ČEMU SE POUŽ

ÍVÁ

Tekturna patř

í do nové skupiny léčivých přípravků nazývaných inhibitory reninu. Tekturna pomáhá

snižovat krevní tlak. Inhibitory reninu snižují množství angiotenzinu II, který může organismus

produkovat. Angiotenzin II působí zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu

II umožňuje uvolnění cév a tím snížení krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, m

ohou být poškozeny

cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo

selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

4.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZO

RNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TEKTURNA

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tekturna

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aliskiren nebo na kteroukoli další složku přípravku

Tekturna. Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), požádejte o radu svého lékaře.

jestliže se u Vás již vyskytl v souvislosti s užíváním aliskirenu angioedém (obtíže při dýchání,

nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

průběhu posledních 6 měsíců těhotenství nebo jestliže kojíte, viz bod Těhotenství a kojení.

jestliže užíváte cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy) nebo verapamil (léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě

srdečního rytmu nebo k léčbě anginy pectoris) nebo chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě

srdečního rytmu).

Zvláštní opatrnosti při použ

ití přípravku Tekturna je zapotřebí

jestliže užíváte diuretika (druh léčivých přípravků známých také jako “vodu odstraňující”

tablety, které zvyšují množství tvorby moči).

jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.

Přípavek již není registrován

jestliže jste již zažil angioedém

(obtíže př

i dýchání, nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a

nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, ř

ekně

te to svému lékaři dříve, než začnete přípravek

Tekturna užívat.

Podávání př

ípravku Tekturna dě

tem a mladistvým se nedoporučuje.

U pacientů ve vě

ku 65 let a starších není nutná zvláštní úprava dávkování.

Vz

ájemné působení s dalšími léčivým

i přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař

můžete potř

ebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte některý z

následujících léků:

léky zvyšující obsah draslíku v krvi. Mezi ty patří draslík šetřící diuretika, doplňky draslíku.

furosem

id, léč

ivý přípravek, který patří do skupiny léků známých jako diuretika neboli “vodu

odstraňující” tablety, které zvyšují množství tvorby moči.

ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

určité typy léčivých přípravků, které odstraňují bolest, nazývané nesteroidní protizánětlivé léky

(NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs).

Užívání přípravku Tekturna s jídlem a pitím

Přípravek Tekturna užívejte jednou denně

s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas.

Neužívejte přípravek Tekturna společně s grapefruitovou šťávou.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Tekturna pokud jste tě

hotná. Je důležité, abyste lékaře okamžitě informovala o

tom, že si myslíte, že můžete být těhotná nebo plánujete těhotenství. Pokud užíváte přípravek

Tekturna, nekojte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete pociťovat závrat

ě, a to může ovlivnit schopnost koncentrace. Dříve než budete řídit motorové

vozidlo, obsluhovat stroje nebo vykonávat jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte,

jak budete reagovat na účinky přípravku Tekturna.

5.

JAK SE TEKTURNA UŽÍVÁ

Vždy užívejte př

ípravek Tekturna p

řesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lidé, kteř

í m

ají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se

jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů

svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte

návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Obvyklá poč

áteč

ní dávka přípravku je jedna 150mg tableta jednou denně.

Podle Vaší odpově

di na léčbu Vám může lékař předepsat vyšší dávku, jednu 300mg tabletu jednou

denně. Lékař Vám může předepsat přípravek Tekturna spolu s jinými léky, které se užívají k léčbě

vysokého krevního tlaku.

Přípavek již není registrován

Způsob podání

Doporučuje se tablety zapíjet vodou. Přípravek Tekturna užívejte jednou denně s menším množstvím

jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Neužívejte přípravek Tekturna společně s grapefruitovou

šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tekturna, než jste mě

l(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš m

noho tablet přípravku Tekturna, poraďte se okamžitě s lékařem.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) už

ít přípravek Tekturna

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Tekturna, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete a

další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na to vzpomenete téměř v době, kdy máte užít

další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může m

ít i Tekturna nežádoucí úč

inky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Časté (postihují mé

ně než 1 z 10 pacientů): Průjem.

Méně č

asté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů): Kožní vyrážka.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):

Angioedém (potíže s dýcháním nebo polykáním,

nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): Potíže s ledvinami.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích úč

inků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK TEKTURNA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

Přípravek Tekturna nepoužívejte po uply

nutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Tekturna obsahuje

Léč

ivou látkou je aliskiren 300 m

g (jako aliskiren-fumarát).

ocnými látkami jsou krospovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, magnesium-stearát,

akrogol, mikrokrystalická celulosa, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, oxid

titaničitý (E 171), černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Jak Tekturna vypadá a co obsahuje balení

Tekturna 300 mg potahované tablety jsou svě

červené, bikonvexní, oválné tablety s potiskem “IU”

na jedné straně a “NVR” na straně druhé.

Tekturna je dodáván v balení obsahujícím 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet. Víceč

etné

balení obsahuje 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.Na trhu nemusejí být

všechny velikosti balení.

Přípavek již není registrován

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

Další informace o tomto př

ípravku získáte u m

ístního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharm

a S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

ces Inc.

Novartis Pharma Servi

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limite

el: +353 1 260 12 55

Slovenija

es Inc.

Novartis Pharma Servic

Tel: +386 1 300 75 77

Přípavek již není registrován

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O P

Ř

ÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tekturna 150 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje aliskirenum

150 m

g (jako aliskiren-fumarát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Svě

tlerůžové, bikonvexní, kulaté tablety

s potiskem “IL” na jedné straně a “NVR” na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hy

pertenze.

4.2

Dávkování a způsob podání

Doporuč

ená dávka př

ípravku Tekturna je 150 mg jednou denně. U pacientů, jejichž krevní tlak není

dostatečně upraven, může být dávka zvýšena na 300 mg jednou denně.

Antihypertenzní úč

inek je p

řítomen v dostatečné míře (85-90 %) za dva týdny po zahájení léčby

dávkou 150 mg jednou denně.

ípravek Tekturna může být podáván sam

otný nebo v kombinaci s jinými antihypertenzními

přípravky (viz bod 4.4 a 5.1).

ípravek Tekturna by

měl být užíván jednou denně s malým množstvím jídla, každý den nejlépe ve

stejný čas. Grapefruitová šťáva by neměla být podávána současně

s přípravkem Tekturna.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s m

rně až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava počáteční dávky

(viz bod 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s m

rně až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava počáteční dávky (viz

bod 5.2).

Starší pacienti (více než 65 let)

U starších pacientů není nutná úprava poč

áteč

ní dávky.

Děti (do 18 let)

Podávání př

ípravku Tekturna dě

tem a mladistvým do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pom

ocnou látku tohoto přípravku.

Přípavek již není registrován

Anamnéza angioedému v souvislosti s aliskirenem.

Druhý a třetí trimestr tě

hotenství (viz bod 4.6).

Soub

ěžné užívání aliskirenu s cyklosporinem, silným P-gp inhibitorem, a jinými úč

innými P-gp

inhibitory (chinidin, verapamil), je kontraindikováno (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použ

ití

Pacienti, kteř

í užívají jiné léč

ivé přípravky inhibitující renin-angiotensinový systém (RAS) a/nebo

kteří mají sníženou funkci ledvin a/nebo diabetes mellitus mají během léčby aliskirenem zvýšené

riziko hyperkalemie.

Aliskiren má být užíván s opatrností u pacientů se závažným městnavým srdečním selháním (New

York Heart Association [NYHA] funkční třída III-IV).

V př

ípadě

silného a přetrvávajícího průjmu musí být léčba přípravkem Tekturna ukončena.

Angioedém

U pacientů léč

ených aliskirenem

byl zaznamenán angioedém, stejně tak jako u jiných látek, které

ovlivňují renin-angiotenzinový systém. Jestliže se vyskytne angioedém, musí být léčba přípravkem

Rasilez okamžitě ukončena a musí být zajištěna vhodná léčba a monitorování stavu do úplného a

trvalého vymizení příznaků tohoto onemocnění. Jestliže je angioedém doprovázen otokem jazyka,

hlasivek nebo hrtanu, musí být podán adrenalin. Dále je nutné zajistit průchodnost dýchacích cest.

Pacienti s deplecí sodíku a sníženým cirkulačním

objemem

U pacientů s výrazným

snížením

cirkulačního objemu a/nebo deplecí solí (např. pacienti užívající

vysoké dávky diuretik) by se mohla po zahájení léčby přípravkem Tekturna objevit symptomatická

hypotenze. Tento stav by měl být upraven před podáním přípravku Tekturna nebo by léčba měla být

zahájena pod přísným lékařským dohledem.

Porucha funkce ledvin

V klinických studiích nebyl př

ípravek Tekturna zkoum

án u pacientů s hypertenzí, kteří trpěli závažnou

poruchou funkce ledvin (sérový kreatinin ≥ 150 μmol/l nebo 1,70 mg/dl u žen a ≥ 177 μmol/l nebo

2,00 mg/dl u mužů a/nebo rychlosti glomerulární filtrace GFR < 30 ml/min), s dialýzou v anamnéze,

nefrotickým syndromem nebo renovaskulární hypertenzí. Z důvodu nedostatku informací o

bezpečnosti přípravku Tekturna by měla být pacientům s hypertenzí a závažným zhoršením funkce

ledvin věnována zvýšená opatrnost.

Opatrnosti je zapotř

ebí, stejně

tak jako u jiných látek ovlivňujících renin-angiotenzinový systém,

pokud je aliskiren podáván v situacích, které mohou vést k poruše ledvin, jako je hypovolemie (např.

v důsledku ztráty krve, závažného nebo dlouhotrvajícího průjmu, dlouhodobého zvracení atd.),

onemocnění srdce, jater nebo ledvin. V postmarketingovém sledování bylo zaznamenáno akutní

selhání ledvin u rizikových pacientů, léčených aliskirenem, které bylo reverzibilní po ukončení léčby.

V případě, že se objeví jakékoli příznaky selhání ledvin, léčba aliskirenem musí být okamžitě

ukončena.

Stenóza renální arterie

Data z kontrolované klinické studie o podávání přípravku Rasilez pacientům

s jednostrannou nebo

bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie u solitérní ledviny nejsou dostupná.

Přesto, stejně jako u jiných látek ovlivňujících renin-angiotenzinový systém, existuje zvýšené riziko

závažné hypotenze a renální insuficience včetně akutního selhání ledvin, jestliže jsou pacienti se

stenózou renální arterie léčeni aliskirenem. U těchto pacientů je zapotřebí opatrnosti. Jestliže dojde

k selhání ledvin, léčba musí být ukončena.

Přípavek již není registrován

Středně silné inhibitory P-gp

Souběžné užívání aliskirenu 300 mg s ketokonazolem 200 m

vedlo ke zvýšení AUC aliskirenu o

76 %, ale u P-gp inhibitorů, jako je ketokonazol, se očekává vyšší tkáňová koncentrace než

plazmatická koncentrace. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je aliskiren podáván se středně silnými

inhibitory, jako je ketokonazol (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivým

i přípravky a jiné formy interakce

Tekturna nemá známé klinicky relevantní interakce s jinými léč

ivým

i přípravky obvykle užívanými k

léčbě hypertenze nebo diabetu.

Léč

ivé látky

, které byly studovány v klinických farmakokinetických studiích a se kterými nebyly

nalezeny interakce, byly acenokumarol, atenolol, celekoxib, pioglitazon, alopurinol, isosorbid-

mononitrát, ramipril a hydrochlorothiazid.

Souběžné podávání aliskirenu buď s valsartanem (↓28 %), metforminem (↓28 %), amlodipinem

(↑29 %) nebo cimetidinem (↑19 %) mělo za následek změny mezi 20 % a 30 % v C

nebo AUC

Tekturny. Při podávání s atorvastatinem se AUC a C

Tekturny v rovnovážném stavu zvýšily o

50 %. Souběžné podávání Tekturny nemělo významný vliv na farmakokinetiku atorvastatinu,

valsartanu, metforminu nebo amlodipinu. Výsledkem je zjištění, že pro Tekturnu a tyto souběžně

podávané léčivé přípravky není nutná úprava dávkování.

Tekturna může nepatrně

snížit biologickou dostupnost digoxinu.

Předbě

žné údaje nasvědčují tomu, že irbesartan může snižovat AUC a C

U pokusných zvířat se ukázalo, že P-gp je významným rozhodujícím faktorem biologické dostupnosti

Tekturny

. Proto mohou induktory P-gp (třezalka tečkovaná, rifampicin) snížit biologickou dostupnost

Tekturny.

Interakce CYP450

Aliskiren neinhibuje isoenzymy CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A). Aliskiren

neindukuje CYP3A4. Proto se neoč

ekává, že by

aliskiren ovlivňoval systémovou expozici látkami,

které inhibují nebo indukují tyto enzymy nebo jsou jimi metabolizovány. Aliskiren je jen minimálně

metabolizován enzymy cytochromu P450. Interakce v důsledku inhibice nebo indukce isoenzymů

CYP450 se proto neočekávají. Nicméně inhibitory CYP3A4 také často ovlivňují P-gp. Proto lze

očekávat zvýšenou expozici aliskirenu při souběžném podávání inhibitorů CYP3A4, které také

inhibují P-gp (Interakce P-glykoproteinu viz níže).

Interakce P-glykoproteinu

V př

edklinických studiích by

l MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) shledán jako hlavní efluxní transportní systém

ovlivňující vstřebávání ve střevě a biliární exkreci aliskirenu. Induktory P-gp (třezalka tečkovaná,

rifampicin) mohou proto snížit biologickou dostupnost Tekturny. Ačkoli toto nebylo u aliskirenu

studováno, je známo, že P-gp také řídí absorpci různorodých substrátů do tkáně a P-gp inhibitory

mohou zvýšit poměr koncentrací mezi tkání a plazmou. Proto mohou P-gp inhibitory více zvyšovat

hladiny v tkáních než v plazmě. Potenciál pro lékové interakce v místě P-gp pravděpodobně záleží na

stupni inhibice tohoto transportéru.

P-gp substráty nebo slabé inhibitory

Nebyly pozorovány závažné interakce s atenololem, digoxinem, amlodipinem nebo cimetidinem.

Pokud je podáván s atorvastatinem

(80 m

g), AUC a C

aliskirenu (300 mg) v rovnovážném stavu se

zvyšuje o 50%.

Středně silné inhibitory

P-gp

Souč

asné podávání ketokonazolu (200 m

g) s aliskirenem (300 mg) vedlo k 80% zvýšení hladiny

aliskirenu v plazmě (AUC a C

). Předklinické studie naznačují, že při souběžném podávání

aliskirenu s ketokonazolem dochází ke zvýšené absorpci aliskirenu ze zažívacího traktu a ke snížené

Přípavek již není registrován

biliární exkreci. Za přítomnosti ketokonazolu je možné očekávat změny plazmatických hladin

aliskirenu v rozmezích, kterých by bylo dosaženo po zdvojnásobení dávky aliskirenu; aliskiren v

dávkách až do 600 mg, neboli při dvojnásobku nejvyšší doporučené dávky, byl v kontrolovaných

klinických studiích shledán jako dobře tolerovaný. Nicméně u P-gp inhibitorů se očekává větší

zvýšení koncentrace v tkáních než v plazmě. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je aliskiren podáván

spolu s ketokonazolem nebo jinými středně silnými inhibitory P-gp (itrakonazol, klarithromycin,

telithromycin, erythromycin, amiodaron).

Silné inhibitory P-gp

Ve studii interakce s jednorázovými dávkami u zdravých osob se ukázalo, že cy

klosporin (200 a

600 m

g) zvyšuje při dávce aliskirenu 75 mg hladinu aliskirenu C

přibližně 2,5krát a AUC přibližně

5krát. Zvyšování hladiny může narůstat se zvyšujícími se dávkami aliskirenu. Z toho důvodu je

současné užívání aliskirenu a silných inhibitorů P-gp kontraindikováno (viz bod 4.3).

Furosemid

Pokud byl aliskiren podáván soubě

žně

s furosemidem, byly AUC a C

furosemidu sníženy o 28 % a

49 %. Z tohoto důvodu se doporučuje monitorování účinků při zahájení léčby a úpravě dávek

furosemidu, aby se u klinických stavů s nadměrnou objemovou zátěží zabránilo možnému relativnímu

poddávkování.

Nesteroidní antirevmatika (NSAID)

Stejně

jako jiné léč

ivé přípravky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, NSAID mohou snižovat

antihypertenzní účinek aliskirenu. U některých pacientů se sníženou funkcí ledvin (dehydratovaní

pacienti nebo starší pacienti) může aliskiren podávaný současně s NSAID vyvolat další zhoršení

ledvinných funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, které je obvykle reverzibilní. Proto je při

užívání kombinace aliskirenu s NSAID vyžadována opatrnost, zejména u starších pacientů.

Draslík a draslík šetřící diuretika

Na základě

zkušeností s podáváním

jiných látek, které ovlivňují renin-angiotenzinový systém, může

současné podávání draslík šetřících diuretik, přípravků k suplementaci draslíku, solných náhrad, které

obsahují draslík, nebo jiných látek, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v séru (např. heparin), vést

ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je podávání těchto přípravků považováno za nezbytné,

doporučuje se zvýšená opatrnost.

Grapefruitová šťáva

Možné riziko interakce mezi grapefruitovou šťávou a aliskirenem

nemůže být vy

loučeno pro

nedostatek údajů. Grapefruitová šťáva by neměla být podávána současně s přípravkem Tekturna.

Warfarin

Úč

inky

Tekturny na farmakokinetiku warfarinu nebyly hodnoceny.

Příjem potravy

Strava s vysokým obsahem tuku znač

snížila absorpci Tekturny.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání aliskirenu tě

hotným

ženám nejsou k dispozici. U potkanů a králíků nebyl přípravek

Tekturna teratogenní (viz bod 5.3). Jiné látky, které působí přímo na RAS však byly dávány do

souvislosti s těžkými malformacemi plodu a úmrtím novorozenců. Stejně jako jakýkoli léčivý

přípravek, který působí přímo na RAS, přípravek Tekturna by neměl být podáván během prvního

trimestru těhotenství nebo u žen, které plánují těhotenství, a je kontraindikován během druhého a

třetího trimestru (viz bod 4.3). Zdravotničtí pracovníci, kteří předepisují jakoukoli látku působící na

RAS, by měli ženy ve fertilním věku informovat o potenciálním riziku těchto látek během těhotenství.

Jestliže dojde během léčby k otěhotnění, měla by tudíž být léčba přípravkem Tekturna ukončena.

Přípavek již není registrován

Kojení

Není známo, zda je aliskiren vyluč

ován do m

ateřského mléka žen. Přípravek Tekturna je vylučován do

mléka kojících potkanů. Z toho důvodu není jeho použití u kojících žen doporučeno.

4.7

Účinky na schopnost

řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky

na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení vozidel

nebo obsluze strojů se však musí myslet na to, že při léčbě antihypertenzivy se mohou někdy objevit

závratě nebo malátnost.Tekturna má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Než

ádoucí účinky

Bezpeč

nost př

ípravku Tekturna byla hodnocena u více než 7 800 pacientů včetně 2 300 pacientů, kteří

byli léčeni po dobu více než 6 měsíců a u 1 200 pacientů léčených déle než 1 rok. Incidence

nežádoucích účinků nebyla závislá na pohlaví, věku, tělesné hmotnosti (BMI), rase nebo etnické

příslušnosti. Léčba přípravkem Tekturna měla za následek celkový výskyt nežádoucích účinků až do

dávky 300 mg podobný placebu. Nežádoucí účinky byly obvykle mírné a přechodné povahy a pouze

vzácně vyžadovaly vysazení léčby. Nejčastějším nežádoucím účinkem byl průjem.

Výskyt kašle byl u pacientů léčených p

řípravkem Tekturna (0,9 %) podobný jako po placebu (0,6 %).

Nežádoucí úč

inky (Tabulka 1) jsou řazeny sestupně dle očekávané frekvence výskytu podle

následujících kriterií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně časté (≥1/1 000, <1/100);

vzácné (≥1/10 000, <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých hlášených případů. V

každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Průjem

Poruchy kůže a podkoží

Méně časté:

Vyrážka

Vzácné:

Angioedém

Během léč

přípravkem Tekturna se vyskytl angioedém.V kontrolovaných klinických studiích se

angioedém během léčby přípravkem Tekturna objevil vzácně v poměru srovnatelném s placebem nebo

hydrochlorthiazidem. Případy angioedému byly taktéž zaznamenány v postmargetingovém sledování

(s neznámou frekvencí výskytu). V případě jakéhokoli příznaku nasvědčující alergické reakci (zvláště

potíže s dýcháním nebo polykáním nebo otoky obličeje, končetin, očí, rtů a/nebo jazyka) musejí

pacienti přerušit léčbu a kontaktovat lékaře (viz bod 4.4).

Laboratorní nálezy

V kontrolovaných klinických studiích byly

klinicky relevantní změny standardních laboratorních

parametrů dávány do souvislosti s podáváním Tekturny méně často. V klinických studiích neměl

přípravek Tekturna u pacientů s hypertenzí klinicky závažné účinky na celkový cholesterol, HDL-C

(high density lipoprotein cholesterol), triacylglyceroly na lačno, glukózu na lačno nebo kyselinu

močovou.

Hemoglobin a hematokrit

: Byl pozorován m

alý pokles hemoglobinu a hematokritu (průměrný pokles o

0,05 mmol/l a 0,16 objemových procent). Žádný pacient neukončil léčbu z důvodu anemie. Tento

účinek je možné vidět také u jiných látek působících na renin-angiotensinový systém, např.u inhibitorů

angiotensin konvertujícího enzymu (ACEI) a blokátorů angiotensinových receptorů.

Sérový draslík

: U pacientů s esenciální hy

pertenzí léč

ených samotným přípravkem Tekturna bylo

zvýšení sérového draslíku minimální a vyskytovalo se s malou četností (0,9 % ve srovnání s 0,6 % po

placebu). V jedné studii, kde byl přípravek Tekturna podáván v kombinaci s ACEI u pacientů s

Přípavek již není registrován

diabetem, však bylo zvýšení sérového draslíku častější (5,5 %). Stejně jako u jakékoli látky působící

na RAS, je u pacientů s diabetem, s onemocněním ledvin nebo se srdečním selháním indikováno

rutinní monitorování hladin elektrolytů a funkce ledvin.

V postmarketingovém sledování byly hlášeny poruchy funkce ledvin a případy

akutního selhání ledvin

u rizikových pacientů (viz bod 4.4).

4.9

edávkování

U lidí je dostupné jen om

ezené množství dat týkajících se předávkování. Nejpravd

ěpodobnějším

projevem předávkování by byla hypotenze související s antihypertenzním účinkem aliskirenu. Při

výskytu symptomatické hypotenze musí být zahájena podpůrná léčba.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory reninu, ATC kód: C09XA02

Aliskiren je perorálně

úč

inný, nepeptidový, silný a selektivní přímý inhibitor lidského reninu.

Inhibicí enzymu reninu aliskiren inhibuje RAS v bodě aktivace tím

, že blokuje konverzi

angiotensinogenu na angiotensin I a snižuje hladiny angiotensinu I a angiotensinu II. Zatímco ostatní

látky, které inhibují RAS (ACEI a blokátory receptorů pro angiotensin II (ARB)), působí kompenzační

zvýšení reninové aktivity v plazmě (PRA-plasma renin activity), léčba aliskirenem snižuje PRA u

pacientů s hypertenzí přibližně o 50 až 80 %. Podobné snížení bylo pozorováno, když byl aliskiren

kombinován s jinými antihypertenzními látkami. Klinický význam rozdílů v účinku na PRA není

v současné době znám.

Hypertenze

U pacientů s hypertenzí p

řípravek Tekturna podaný jednou denně v dávce 150 mg a 300 mg vyvolá na

dávce závislé snížení jak systolického tak i diastolického krevního tlaku. Toto snížení přetrvává po

celý 24hodinový interval (prospěch přetrvává i v časných ranních hodinách) s průměrným poměrem

mezi horní a dolní hodnotou diastolického tlaku až k 98 % pro dávku 300 mg. 85 až 90 % z

maximálního snížení krevního tlaku bylo dosaženo po 2 týdnech podávání. Snížení krevního tlaku

přetrvávalo v průběhu dlouhodobé terapie a bylo nezávislé na věku, pohlaví, BMI a etnické

příslušnosti. Přípravek Tekturna byl studován u 1 864 pacientů ve věku 65 let a starších a u

426 pacientů ve věku 75 let a starších.

Ve studiích, kde byl přípravek Tekturna podáván v m

onoterapii, došlo k srovnatelnému poklesu

krevního tlaku s ostatními skupinami antihypertenzních látek, včetně ACEI a ARB. Ve srovnání s

diuretiky (hydrochlorothiazid – HCTZ) snížil přípravek Tekturna systolický/diastolický krevní tlak o

17,0/12,3 mmHg, HCTZ po dávce 25 mg snížil krevní tlak o 14,4/10,5 mmHg po 12 týdnech léčby. U

pacientů s diabetem a hypertenzí byla monoterapie přípravkem Tekturna účinná a bezpečná.

Jsou dostupné studie s kombinovanou terapií s přidáním

Tekturny k diuretiku hydrochlorthiazidu,

ACEI ramiprilu, blokátoru kalciového kanálu amlodipinu, blokátoru receptorů angiotensinu valsartanu

a k betablokátoru atenololu. Tyto kombinace byly dobře snášeny. Přípravek Tekturna vyvolal aditivní

účinek na snížení krevního tlaku pokud byl podáván s hydrochlorthiazidem a s ramiprilem. U

pacientů, u kterých nebylo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po podání 5 mg blokátoru

kalciového kanálu amlodipinu, mělo přidání Tekturny v dávce 150 mg aditivní účinek na snížení

krevního tlaku, který byl podobný jako u těch, kteří dostávali zvýšenou dávku amlodipinu na 10 mg,

ale s nižší incidencí edému (výskyt edému po kombinaci aliskiren 150 mg/amlodipin 5 mg byl 2,1 %,

po amlodipinu 10 mg byl 11,2 %). Tekturna v kombinaci s blokátorem receptorů angiotensinu

Přípavek již není registrován

valsartanem ukázal aditivní účinek na snížení krevního tlaku ve specifické studii zaměřené na

zkoumání účinků této kombinované terapie.

U obézních pacientů s hy

pertenzí, u kterých neby

lo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po

podání 25 mg HCTZ, vyvolalo přidání Tekturny další snížení krevního tlaku, které bylo podobné jako

přidání 300 mg irbesartanu nebo 10 mg amlodipinu. U pacientů s diabetem a hypertenzí vyvolalo

přidání Tekturny k terapii ramiprilem další snížení krevního tlaku. Kombinace Tekturny s ramiprilem

měla nižší výskyt kašle (1,8 %) než terapie samotným ramiprilem (4,7 %).

V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjiště

n hypotenzní účinek po podání první dávky ani vliv

na srdeční frekvenci. Excesivní snížení krevního tlaku bylo pozorováno méně často (0,1 %) u pacientů

s nekomplikovanou hypertenzí léčených monoterapií přípravkem Tekturna. Hypotenze byla také méně

častá (< 1 %) v průběhu kombinované terapie s jinými antihypertenzivy. Po skončení terapie se krevní

tlak v průběhu několika týdnů postupně vrátil k výchozím hodnotám bez známek rebound efektu u

krevního tlaku a PRA.

V třímě

síční studii s 302 pacienty s mírným stabilizovaným srdečním selháním bylo u všech pacientů,

kteří dostávali standardní léčbu ke stabilizaci srdečního selhání, přidání Tekturny 150 mg velmi dobře

tolerováno. Hladiny B-typu natriuretického peptidu (BNP) byly sníženy o 25 % u Tekturny ve

srovnání s placebovou větví. Nicméně klinický význam tohoto snížení není znám.

V šestiměsíč

ní studii s 599 pacienty s hypertenzí, diabetem mellitus typu II a nefropatií, jímž byl

podáván losartan 100 mg a optimální standardní antihypertenzní terapie, bylo přidáním Tekturny

300 mg dosaženo snížení poměru albumin/kreatinin v moči (UACR) o 20 % oproti placebu, tzn.

z 58 mg/mmol na 46 mg/mmol. Poměr pacientů, kteří měli UACR snížen na konci studie nejméně o

50 % oproti výchozím hodnotám, byl 24,7 % a 12,5 % pro Tekturnu, respektive placebo. Klinický

význam snížení UACR při absenci ovlivnění krevního tlaku nebyl stanoven. Tekturna neovlivňuje

sérové koncentrace kreatininu, ale byl spojován se zvýšeným výskytem (4,2 % vs. 1,9 % pro placebo)

koncentrace sérového draslíku

6,0 mmol/l, ačkoli toto nebylo statisticky významné.

Příznivý ú

činek Tekturny na mortalitu a kardiovaskulární morbiditu a poškození cílových orgánů není

v současnosti znám.

Srdeč

ní elektrofy

ziologie

Nebyl hlášen žádný efekt na QT interval v randomizované dvojitě zaslepené, placebem

a aktivní

látkou kontrolované studii, za použití standardní a Holterovy elektrokardiografie.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání bylo vrcholové koncentrace aliskirenu v plazmě dosaženo za 1-3 hodiny

Absolutní biologická dostupnost aliskirenu je přibližně 2-3 %. Potrava s vysokým obsahem tuku

snižuje C

o 85 % a AUC o 70 %. Rovnovážného stavu plazmatických koncentrací je dosaženo v

průběhu 5-7 dnů při podávání jednou denně a ustálený stav je přibližně dvakrát vyšší než po podání

počáteční dávky.

Distribuce

Po intravenózním podání byl průměrný distribuč

ní objem v ustáleném stavu přibližně 135 l, což značí,

že aliskiren se extenzivně distribuuje do extravaskulárního prostoru. Vazba aliskirenu na plazmatické

proteiny je střední (47-51 %) a není závislá na koncentraci.

Metabolismus a vylučování

Průměrný polo

čas vylučování je přibližně 40 hodin (rozmezí 34-41 hodin). Aliskiren je převážně

vylučován stolicí v nezměněné formě (78 %). Z celkové perorální dávky je přibližně 1,4 %

metabolizováno. Za tento metabolismus je odpovědný enzym CYP3A4. Po perorálním podání je

Přípavek již není registrován

přibližně 0,6 % z podané dávky nalezeno v moči. Po intravenózním podání je průměrná plazmatická

clearance přibližně 9 l za hodinu.

Linearita/nelinearita

Expozice aliskirenu vzrůstá více než je proporcionální zvýšené dávce. Po jednorázovém podání dávky

v rozmezí 75 až 600 mg vedlo 2 násobné zvýšení dávky k ~2,3 a 2,6 násobnému zvýšení AUC a C

Nelinearita může být v rovnovážném stavu více zřetelná. Mechanismus odpovědný za odchylku od

linearity nebyl identifikován. Možným mechanizmem je saturace transportérů v místě absorpce nebo

v oblasti hepatobiliární clearance.

Charakteristika pacientů

Aliskiren je u dospělých pacientů úč

inné antihypertenzivum při dávkování jednou denně bez ohledu

na pohlaví, věk, BMI a etnickou příslušnost.

U starších osob (> 65 let) je AUC o 50% vyšší než u mladých jedinců. Pohlaví, váha a etnická

íslušnost nem

á klinicky významný vliv na farmakokinetiku aliskirenu.

Farmakokinetika aliskirenu byla stanovována u pacientů s r

ůzným

stupněm nedostatečnosti ledvin.

Relativní AUC a C

aliskirenu po jednorázovém podání a v ustáleném stavu byly u pacientů s

poruchou funkce ledvin v rozmezí 0,8 až 2násobku hladin zdravých jedinců. Tyto změny však

nekorelovaly se závažností poškození funkce ledvin. U pacientů s mírným až středně závažným

poškozením funkce ledvin není nutná úprava iniciální dávky Tekturny, avšak u pacientů se závažným

poškozením funkce ledvin je nutná zvýšená opatrnost.

Farmakokinetika aliskirenu nebyla u pacientů s mírným

až závažným jaterním onemocněním

signifikantně ovlivněna. Následně není u pacientů s mírným až závažným poškozením funkce jater

nutná úprava počáteční dávky aliskirenu.

5.3

edklinické údaje vz

tahující se k bezpečnosti

Kancerogenní potenciál byl hodnocen ve 2leté studii na potkanech a v 6měsíč

ní studii u transgenních

myší. Žádný kancerogenní potenciál nebyl zjištěn. U potkanů po dávce 1 500 mg/kg/den byl nalezen

jeden adenom tlustého střeva a jeden cekální adenokarcinom, které nebyly statisticky signifikantní.

Přestože má aliskiren známou dráždivost, bezpečnostní šíře pro člověka získaná ve studii u zdravých

dobrovolníků při dávce 300 mg byla stanovena na 9-11násobek dle koncentrace ve stolici nebo

6násobek podle koncentrace v mukose ve srovnání s dávkou 250 mg/kg/den v kancerogenní studii u

potkanů.

Aliskiren nemě

l žádný m

utagenní potenciál v

in vitro

ani v

in vivo

studiích mutagenity. Tato stanovení

zahrnovala testy

in vitro

na bakteriálních a savčích buňkách a

in vivo

stanovení na potkanech.

Studie reprodukční toxicity

provedené s a

liskirenem neodhalily jakýkoliv důkaz embryonální toxicity

nebo teratogenity při dávkách do 600 mg/kg/den u potkanů nebo při dávce 100 mg/kg/den u králíků.

Fertilita, prenatální ani postnatální vývoj nebyly u potkanů ovlivněny dávkami až do 250 mg/kg/den.

Tyto dávky vyvolaly systémovou expozici u potkanů 1 až 4krát vyšší a u králíků 5krát vyšší, než jaká

je expozice po maximální doporučované dávce u lidí (300 mg).

Farmakologické studie bezpečnosti neukázaly žádné nežádoucí účinky

na centrální nervové, respirační

nebo kardiovaskulární funkce. Výsledky toxicity po opakovaném podávání u zvířat odpovídaly

známému potenciálu lokální dráždivosti nebo očekávaným farmakologickým účinkům aliskirenu.

Přípavek již není registrován

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Krospovidon

Magnesium-stearát

Mikrokrystalická celulosa

Povidon

Koloidní bezvodý oxid kř

ičitý

Hydroxypropylmethylcelulosa

Makrogol

Mastek

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Oxid titanič

itý (E 171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatř

ení pro uchovávání

Neuchovávejte p

ři teplotě

nad 30

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PA/Alu/PVC blistry

Balení obsahuje 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 84 (3x28), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatř

ení pro likvidaci př

ípravku

Všechen nepoužitý př

ípravek nebo odpad m

usí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/07/408/001-010

Přípavek již není registrován

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.08.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tekturna 300 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje aliskirenum 300 m

g (jako aliskiren-fumarát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Svě

tlečervené, bikonvexní, oválné tablety s potiskem “IU” na straně jedné a “NVR” na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hy

pertenze.

4.3

Dávkování a způsob podání

Doporuč

ená dávka př

ípravku Tekturna je 150 mg jednou denně. U pacientů, jejichž krevní tlak není

dostatečně upraven, může být dávka zvýšena na 300 mg jednou denně.

Antihypertenzní úč

inek je p

řítomen v dostatečné míře (85-90 %) za dva týdny po zahájení léčby

dávkou 150 mg jednou denně.

ípravek Tekturna může být podáván sam

otný nebo v kombinaci s jinými antihypertenzními

přípravky (viz bod 4.4 a 5.1).

ípravek Tekturna by

měl být užíván jednou denně s malým množstvím jídla, každý den nejlépe ve

stejný čas. Grapefruitová šťáva by neměla být podávána současně s přípravkem Tekturna.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s m

rně až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava počáteční dávky

(viz bod 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s m

rně až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava počáteční dávky (viz

bod 5.2).

Starší pacienti (více než 65 let)

U starších pacientů není nutná úprava poč

áteč

ní dávky.

Děti (do 18 let)

Podávání př

ípravku Tekturna dě

tem a mladistvým do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pom

ocnou látku tohoto přípravku.

Přípavek již není registrován

Anamnéza angioedému v souvislosti s aliskirenem.

Druhý a třetí trimestr tě

hotenství (viz bod 4.6).

Soub

ěžné užívání aliskirenu s cyklosporinem, silným P-gp inhibitorem, a jinými úč

innými P-gp

inhibitory (chinidin, verapamil), je kontraindikováno (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použ

ití

Pacienti, kteř

í užívají jiné léč

ivé přípravky inhibitující renin-angiotensinový systém (RAS) a/nebo

kteří mají sníženou funkci ledvin a/nebo diabetes mellitus mají během léčby aliskirenem zvýšené

riziko hyperkalemie.

Aliskiren má být užíván s opatrností u pacientů se závažným městnavým srdečním selháním (New

York Heart Association [NYHA] funkční třída III-IV).

V př

ípadě

silného a přetrvávajícího průjmu musí být léčba přípravkem Tekturna ukončena.

Angioedém

U pacientů léč

ených aliskirenem

byl zaznamenán angioedém, stejně tak jako u jiných látek, které

ovlivňují renin-angiotenzinový systém. Jestliže se vyskytne angioedém, musí být léčba přípravkem

Rasilez okamžitě ukončena a musí být zajištěna vhodná léčba a monitorování stavu do úplného a

trvalého vymizení příznaků tohoto onemocnění. Jestliže je angioedém doprovázen otokem jazyka,

hlasivek nebo hrtanu, musí být podán adrenalin. Dále je nutné zajistit průchodnost dýchacích cest.

Pacienti s deplecí sodíku a sníženým cirkulačním

objemem

U pacientů s výrazným

snížením

cirkulačního objemu a/nebo deplecí solí (např. pacienti užívající

vysoké dávky diuretik) by se mohla po zahájení léčby přípravkem Tekturna objevit symptomatická

hypotenze. Tento stav by měl být upraven před podáním přípravku Tekturna nebo by léčba měla být

zahájena pod přísným lékařským dohledem.

Porucha funkce ledvin

V klinických studiích nebyl př

ípravek Tekturna zkoum

án u pacientů s hypertenzí, kteří trpěli závažnou

poruchou funkce ledvin (sérový kreatinin ≥ 150 μmol/l nebo 1,70 mg/dl u žen a ≥ 177 μmol/l nebo

2,00 mg/dl u mužů a/nebo rychlosti glomerulární filtrace GFR < 30 ml/min), s dialýzou v anamnéze,

nefrotickým syndromem nebo renovaskulární hypertenzí. Z důvodu nedostatku informací o

bezpečnosti přípravku Tekturna by měla být pacientům s hypertenzí a závažným zhoršením funkce

ledvin věnována zvýšená opatrnost.

Opatrnosti je zapotř

ebí, stejně

tak jako u jiných látek ovlivňujících renin-angiotenzinový systém,

pokud je aliskiren podáván v situacích, které mohou vést k poruše ledvin, jako je hypovolemie (např.

v důsledku ztráty krve, závažného nebo dlouhotrvajícího průjmu, dlouhodobého zvracení atd.),

onemocnění srdce, jater nebo ledvin. V postmarketingovém sledování bylo zaznamenáno akutní

selhání ledvin u rizikových pacientů, léčených aliskirenem, které bylo reverzibilní po ukončení léčby.

V případě, že se objeví jakékoli příznaky selhání ledvin, léčba aliskirenem musí být okamžitě

ukončena.

Stenóza renální arterie

Data z kontrolované klinické studie o podávání přípravku Rasilez pacientům

s jednostrannou nebo

bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie u solitérní ledviny nejsou dostupná.

Přesto, stejně jako u jiných látek ovlivňujících renin-angiotenzinový systém, existuje zvýšené riziko

závažné hypotenze a renální insuficience včetně akutního selhání ledvin, jestliže jsou pacienti se

stenózou renální arterie léčeni aliskirenem. U těchto pacientů je zapotřebí opatrnosti. Jestliže dojde

k selhání ledvin, léčba musí být ukončena.

Přípavek již není registrován

Středně silné inhibitory

P-gp

Souběžné užívání aliskirenu 300 mg s ketokonazolem 200 m

vedlo ke zvýšení AUC aliskirenu o

76 %, ale u P-gp inhibitorů, jako je ketokonazol, se očekává vyšší tkáňová koncentrace než

plazmatická koncentrace. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je aliskiren podáván se středně silnými

inhibitory, jako je ketokonazol (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivým

i přípravky a jiné formy interakce

Tekturna nemá známé klinicky relevantní interakce s jinými léč

ivým

i přípravky obvykle užívanými k

léčbě hypertenze nebo diabetu.

Léč

ivé látky

, které byly studovány v klinických farmakokinetických studiích a se kterými nebyly

nalezeny interakce, byly acenokumarol, atenolol, celekoxib, pioglitazon, alopurinol, isosorbid-

mononitrát, ramipril a hydrochlorothiazid.

Souběžné podávání aliskirenu buď s valsartanem (↓28 %), metforminem (↓28 %), amlodipinem

(↑29 %) nebo cimetidinem (↑19 %) mělo za následek změny mezi 20 % a 30 % v C

nebo AUC

Tekturny. Při podávání s atorvastatinem se AUC a C

Tekturny v rovnovážném stavu zvýšily o

50 %. Souběžné podávání Tekturny nemělo významný vliv na farmakokinetiku atorvastatinu,

valsartanu, metforminu nebo amlodipinu. Výsledkem je zjištění, že pro Tekturnu a tyto souběžně

podávané léčivé přípravky není nutná úprava dávkování.

Tekturna může nepatrně

snížit biologickou dostupnost digoxinu.

Předbě

žné údaje nasvědčují tomu, že irbesartan může snižovat AUC a C

U pokusných zvířat se ukázalo, že P-gp je významným rozhodujícím faktorem biologické dostupnosti

Tekturny

. Proto mohou induktory P-gp (třezalka tečkovaná, rifampicin) snížit biologickou dostupnost

Tekturny.

Interakce CYP450

Aliskiren neinhibuje isoenzymy CYP450 (CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,

CYP2E1 a CYP3A). Aliskiren neindukuje CYP3A4. Proto se neoč

ekává, že by

aliskiren ovlivňoval

systémovou expozici látkami, které inhibují nebo indukují tyto enzymy nebo jsou jimi

metabolizovány. Aliskiren je jen minimálně metabolizován enzymy cytochromu P450. Interakce

v důsledku inhibice nebo indukce isoenzymů CYP450 se proto neočekávají. Nicméně inhibitory

CYP3A4 také často ovlivňují P-gp. Proto lze očekávat zvýšenou expozici aliskirenu při souběžném

podávání inhibitorů CYP3A4, které také inhibují P-gp (Interakce P-glykoproteinu viz níže).

Interakce P-glykoproteinu

V př

edklinických studiích by

l MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) shledán jako hlavní efluxní transportní systém

ovlivňující vstřebávání ve střevě a biliární exkreci aliskirenu. Induktory P-gp (třezalka tečkovaná,

rifampicin) mohou proto snížit biologickou dostupnost Tekturny. Ačkoli toto nebylo u aliskirenu

studováno, je známo, že P-gp také řídí absorpci různorodých substrátů do tkáně a P-gp inhibitory

mohou zvýšit poměr koncentrací mezi tkání a plazmou. Proto mohou P-gp inhibitory více zvyšovat

hladiny v tkáních než v plazmě. Potenciál pro lékové interakce v místě P-gp pravděpodobně záleží na

stupni inhibice tohoto transportéru.

P-gp substráty nebo slabé inhibitory

Nebyly pozorovány závažné interakce s atenololem, digoxinem, amlodipinem nebo cimetidinem.

Pokud je podáván s atorvastatinem

(80 m

g), AUC a C

aliskirenu (300 mg) v rovnovážném stavu se

zvyšuje o 50%.

Středně silné inhibitory

P-gp

Souč

asné podávání ketokonazolu (200 m

g) s aliskirenem (300 mg) vedlo k 80% zvýšení hladiny

aliskirenu v plazmě (AUC a C

). Předklinické studie naznačují, že při souběžném podávání

Přípavek již není registrován

aliskirenu s ketokonazolem dochází ke zvýšené absorpci aliskirenu ze zažívacího traktu a ke snížené

biliární exkreci. Za přítomnosti ketokonazolu je možné očekávat změny plazmatických hladin

aliskirenu v rozmezích, kterých by bylo dosaženo po zdvojnásobení dávky aliskirenu; aliskiren v

dávkách až do 600 mg, neboli při dvojnásobku nejvyšší doporučené dávky, byl v kontrolovaných

klinických studiích shledán jako dobře tolerovaný. Nicméně u P-gp inhibitorů se očekává větší

zvýšení koncentrace v tkáních než v plazmě. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je aliskiren podáván

spolu s ketokonazolem nebo jinými středně silnými inhibitory P-gp (itrakonazol, klarithromycin,

telithromycin, erythromycin, amiodaron).

Silné inhibitory P-gp

Ve studii interakce s jednorázovými dávkami u zdravých osob se ukázalo, že cy

klosporin (200 a

600 m

g) zvyšuje při dávce aliskirenu 75 mg hladinu aliskirenu C

přibližně 2,5krát a AUC přibližně

5krát. Zvyšování hladiny může narůstat se zvyšujícími se dávkami aliskirenu. Z toho důvodu je

současné užívání aliskirenu a silných inhibitorů P-gp kontraindikováno (viz bod 4.3).

Furosemid

Pokud byl aliskiren podáván soubě

žně

s furosemidem, byly AUC a C

furosemidu sníženy o 28 % a

49 %. Z tohoto důvodu se doporučuje monitorování účinků při zahájení léčby a úpravě dávek

furosemidu, aby se u klinických stavů s nadměrnou objemovou zátěží zabránilo možnému relativnímu

poddávkování.

Nesteroidní antirevmatika (NSAID)

Stejně

jako jiné léč

ivé přípravky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, NSAID mohou snižovat

antihypertenzní účinek aliskirenu. U některých pacientů se sníženou funkcí ledvin (dehydratovaní

pacienti nebo starší pacienti) může aliskiren podávaný současně s NSAID vyvolat další zhoršení

ledvinných funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, které je obvykle reverzibilní. Proto je při

užívání kombinace aliskirenu s NSAID vyžadována opatrnost, zejména u starších pacientů.

Draslík a draslík šetřící diuretika

Na základě

zkušeností s podáváním

jiných látek, které ovlivňují renin-angiotenzinový systém, může

současné podávání draslík šetřících diuretik, přípravků k suplementaci draslíku, solných náhrad, které

obsahují draslík, nebo jiných látek, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v séru (např. heparin), vést

ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je podávání těchto přípravků považováno za nezbytné,

doporučuje se zvýšená opatrnost.

Grapefruitová šťáva

Možné riziko interakce mezi grapefruitovou šťávou a aliskirenem

nemůže být vy

loučeno pro

nedostatek údajů. Grapefruitová šťáva by neměla být podávána současně s přípravkem Tekturna.

Warfarin

Úč

inky

Tekturny na farmakokinetiku warfarinu nebyly hodnoceny.

Příjem potravy

Strava s vysokým obsahem tuku znač

snížila absorpci Tekturny.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání aliskirenu tě

hotným

ženám nejsou k dispozici. U potkanů a králíků nebyl přípravek

Tekturna teratogenní (viz bod 5.3). Jiné látky, které působí přímo na RAS však byly dávány do

souvislosti s těžkými malformacemi plodu a úmrtím novorozenců. Stejně jako jakýkoli léčivý

přípravek, který působí přímo na RAS, přípravek Tekturna by neměl být podáván během prvního

trimestru těhotenství nebo u žen, které plánují těhotenství, a je kontraindikován během druhého a

třetího trimestru (viz bod 4.3). Zdravotničtí pracovníci, kteří předepisují jakoukoli látku působící na

RAS, by měli ženy ve fertilním věku informovat o potenciálním riziku těchto látek během těhotenství.

Jestliže dojde během léčby k otěhotnění, měla by tudíž být léčba přípravkem Tekturna ukončena.

Přípavek již není registrován

Kojení

Není známo, zda je aliskiren vyluč

ován do m

ateřského mléka žen. Přípravek Tekturna je vylučován do

mléka kojících potkanů. Z toho důvodu není jeho použití u kojících žen doporučeno.

4.7

Účinky na schopnost

řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky

na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení vozidel

nebo obsluze strojů se však musí myslet na to, že při léčbě antihypertenzivy se mohou někdy objevit

závratě nebo malátnost. Přípravek Tekturna má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

4.9

Nežádoucí účinky

Bezpečnost př

ípravku Tekturna byla hodnocena u více než 7 800 pacientů včetně 2 300 pacientů, kteří

byli léčeni po dobu více než 6 měsíců a u 1 200 pacientů léčených déle než 1 rok. Incidence

nežádoucích účinků nebyla závislá na pohlaví, věku, tělesné hmotnosti (BMI), rase nebo etnické

příslušnosti. Léčba přípravkem Tekturna měla za následek celkový výskyt nežádoucích účinků až do

dávky 300 mg podobný placebu. Nežádoucí účinky byly obvykle mírné a přechodné povahy a pouze

vzácně vyžadovaly vysazení léčby. Nejčastějším nežádoucím účinkem byl průjem.

Výskyt kašle byl u pacientů léč

ených p

řípravkem Tekturna (0,9 %) podobný jako po placebu (0,6 %).

Nežádoucí úč

inky (Tabulka 1) jsou řazeny sestupně dle očekávané frekvence výskytu podle

následujících kriterií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně časté (≥1/1 000, <1/100);

vzácné (≥1/10 000, <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých hlášených případů. V

každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Průjem

Poruchy kůže a podkoží

Méně časté:

Vyrážka

Vzácné:

Angioedém

Během léč

přípravkem Tekturna se vyskytl angioedém.V kontrolovaných klinických studiích se

angioedém během léčby přípravkem Tekturna objevil vzácně v poměru srovnatelném s placebem nebo

hydrochlorthiazidem. Případy angioedému byly taktéž zaznamenány v postmargetingovém sledování

(s neznámou frekvencí výskytu). V případě jakéhokoli příznaku nasvědčující alergické reakci (zvláště

potíže s dýcháním nebo polykáním nebo otoky obličeje, končetin, očí, rtů a/nebo jazyka) musejí

pacienti přerušit léčbu a kontaktovat lékaře (viz bod 4.4).

Laboratorní nálezy

V kontrolovaných klinických studiích byly

klinicky relevantní změny standardních laboratorních

parametrů dávány do souvislosti s podáváním Tekturny méně často. V klinických studiích neměl

přípravek Tekturna u pacientů s hypertenzí klinicky závažné účinky na celkový cholesterol, HDL-C

(high density lipoprotein cholesterol), triacylglyceroly na lačno, glukózu na lačno nebo kyselinu

močovou.

Hemoglobin a hematokrit

: Byl pozorován m

alý pokles hemoglobinu a hematokritu (průměrný pokles o

0,05 mmol/l a 0,16 objemových procent). Žádný pacient neukončil léčbu z důvodu anemie. Tento

účinek je možné vidět také u jiných látek působících na renin-angiotensinový systém, např.u inhibitorů

angiotensin konvertujícího enzymu (ACEI) a blokátorů angiotensinových receptorů.

Sérový draslík

: U pacientů s esenciální hy

pertenzí léč

ených samotným přípravkem Tekturna bylo

zvýšení sérového draslíku minimální a vyskytovalo se s malou četností (0,9 % ve srovnání s 0,6 % po

Přípavek již není registrován

placebu). V jedné studii, kde byl přípravek Tekturna podáván v kombinaci s ACEI u pacientů s

diabetem, však bylo zvýšení sérového draslíku častější (5,5 %). Stejně jako u jakékoli látky působící

na RAS, je u pacientů s diabetem, s onemocněním ledvin nebo se srdečním selháním indikováno

rutinní monitorování hladin elektrolytů a funkce ledvin.

V postmarketingovém sledování byly hlášeny poruchy funkce ledvin a př

ípady

akutního selhání ledvin

u rizikových pacientů (viz bod 4.4).

4.9

edávkování

U lidí je dostupné jen om

ezené množství dat týkajících se př

edávkování. Nejpravd

ěpodobnějším

projevem předávkování by byla hypotenze související s antihypertenzním účinkem aliskirenu. Při

výskytu symptomatické hypotenze musí být zahájena podpůrná léčba.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory reninu, ATC kód: C09XA02

Aliskiren je perorálně

úč

inný, nepeptidový, silný a selektivní přímý inhibitor lidského reninu.

Inhibicí enzymu reninu aliskiren inhibuje RAS v bodě aktivace tím

, že blokuje konverzi

angiotensinogenu na angiotensin I a snižuje hladiny angiotensinu I a angiotensinu II. Zatímco ostatní

látky, které inhibují RAS (ACEI a blokátory receptorů pro angiotensin II (ARB)), působí kompenzační

zvýšení reninové aktivity v plazmě (PRA-plasma renin activity), léčba aliskirenem snižuje PRA u

pacientů s hypertenzí přibližně o 50 až 80 %. Podobné snížení bylo pozorováno, když byl aliskiren

kombinován s jinými antihypertenzními látkami. Klinický význam rozdílů v účinku na PRA není

v současné době znám.

Hypertenze

U pacientů s hypertenzí p

řípravek Tekturna podaný jednou denně v dávce 150 mg a 300 mg vyvolá na

dávce závislé snížení jak systolického tak i diastolického krevního tlaku. Toto snížení přetrvává po

celý 24hodinový interval (prospěch přetrvává i v časných ranních hodinách) s průměrným poměrem

mezi horní a dolní hodnotou diastolického tlaku až k 98 % pro dávku 300 mg. 85 až 90 % z

maximálního snížení krevního tlaku bylo dosaženo po 2 týdnech podávání. Snížení krevního tlaku

přetrvávalo v průběhu dlouhodobé terapie a bylo nezávislé na věku, pohlaví, BMI a etnické

příslušnosti. Přípravek Tekturna byl studován u 1 864 pacientů ve věku 65 let a starších a u

426 pacientů ve věku 75 let a starších.

Ve studiích, kde byl přípravek Tekturna podáván v m

onoterapii, došlo k srovnatelnému poklesu

krevního tlaku s ostatními skupinami antihypertenzních látek, včetně ACEI a ARB. Ve srovnání s

diuretiky (hydrochlorothiazid – HCTZ) snížil přípravek Tekturna systolický/diastolický krevní tlak o

17,0/12,3 mmHg, HCTZ po dávce 25 mg snížil krevní tlak o 14,4/10,5 mmHg po 12 týdnech léčby. U

pacientů s diabetem a hypertenzí byla monoterapie přípravkem Tekturna účinná a bezpečná.

Jsou dostupné studie s kombinovanou terapií s přidáním

Tekturny k diuretiku hydrochlorthiazidu,

ACEI ramiprilu, blokátoru kalciového kanálu amlodipinu, blokátoru receptorů angiotensinu valsartanu

a k betablokátoru atenololu. Tyto kombinace byly dobře snášeny. Přípravek Tekturna vyvolal aditivní

účinek na snížení krevního tlaku pokud byl podáván s hydrochlorthiazidem a s ramiprilem. U

pacientů, u kterých nebylo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po podání 5 mg blokátoru

kalciového kanálu amlodipinu, mělo přidání Tekturny v dávce 150 mg aditivní účinek na snížení

krevního tlaku, který byl podobný jako u těch, kteří dostávali zvýšenou dávku amlodipinu na 10 mg,

ale s nižší incidencí edému (výskyt edému po kombinaci aliskiren 150 mg/amlodipin 5 mg byl 2,1 %,

po amlodipinu 10 mg byl 11,2 %). Tekturna v kombinaci s blokátorem receptorů angiotensinu

Přípavek již není registrován

valsartanem ukázal aditivní účinek na snížení krevního tlaku ve specifické studii zaměřené na

zkoumání účinků této kombinované terapie.

U obézních pacientů s hy

pertenzí, u kterých neby

lo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po

podání 25 mg HCTZ, vyvolalo přidání Tekturny další snížení krevního tlaku, které bylo podobné jako

přidání 300 mg irbesartanu nebo 10 mg amlodipinu. U pacientů s diabetem a hypertenzí vyvolalo

přidání Tekturny k terapii ramiprilem další snížení krevního tlaku. Kombinace Tekturny s ramiprilem

měla nižší výskyt kašle (1,8 %) než terapie samotným ramiprilem (4,7 %).

V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjiště

n hypotenzní účinek po podání první dávky ani vliv

na srdeční frekvenci. Excesivní snížení krevního tlaku bylo pozorováno méně často (0,1 %) u pacientů

s nekomplikovanou hypertenzí léčených monoterapií přípravkem Tekturna. Hypotenze byla také méně

častá (< 1 %) v průběhu kombinované terapie s jinými antihypertenzivy. Po skončení terapie se krevní

tlak v průběhu několika týdnů postupně vrátil k výchozím hodnotám bez známek rebound efektu u

krevního tlaku a PRA.

V třímě

síční studii s 302 pacienty s mírným stabilizovaným srdečním selháním bylo u všech pacientů,

kteří dostávali standardní léčbu ke stabilizaci srdečního selhání přidání Tekturny 150 mg velmi dobře

tolerováno. Hladiny B-typu natriuretického peptidu (BNP) byly sníženy o 25 % u Tekturny ve

srovnání s placebovou větví. Nicméně klinický význam tohoto snížení není znám.

V šestiměsíč

ní studii s 599 pacienty s hypertenzí, diabetem mellitus typu II a nefropatií, jímž byl

podáván losartan 100 mg a optimální standardní antihypertenzní terapie, bylo přidáním Tekturny

300 mg dosaženo snížení poměru albumin/kreatinin v moči (UACR) o 20 % oproti placebu, tzn.

z 58 mg/mmol na 46 mg/mmol. Poměr pacientů, kteří měli UACR snížen na konci studie nejméně o

50 % oproti výchozím hodnotám, byl 24,7 % a 12,5 % pro Tekturnu, respektive placebo. Klinický

význam snížení UACR při absenci ovlivnění krevního tlaku nebyl stanoven. Tekturna neovlivňuje

sérové koncentrace kreatininu, ale byl spojován se zvýšeným výskytem (4,2 % vs. 1,9 % pro placebo)

koncentrace sérového draslíku

6,0 mmol/l, ačkoli toto nebylo statisticky významné.

Příznivý ú

činek Tekturny na mortalitu a kardiovaskulární morbiditu a poškození cílových orgánů není

v současnosti znám.

Srdeč

ní elektrofy

ziologie

Nebyl hlášen žádný efekt na QT interval v randomizované dvojitě zaslepené, placebem

a aktivní

látkou kontrolované studii, za použití standardní a Holterovy elektrokardiografie.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání bylo vrcholové koncentrace aliskirenu v plazmě dosaženo za 1-3 hodiny

Absolutní biologická dostupnost aliskirenu je přibližně 2-3 %. Potrava s vysokým obsahem tuku

snižuje C

o 85 % a AUC o 70 %. Rovnovážného stavu plazmatických koncentrací je dosaženo v

průběhu 5-7 dnů při podávání jednou denně a ustálený stav je přibližně dvakrát vyšší než po podání

počáteční dávky.

Distribuce

Po intravenózním podání byl průměrný distribuč

ní objem v ustáleném stavu přibližně 135 l, což značí,

že aliskiren se extenzivně distribuuje do extravaskulárního prostoru. Vazba aliskirenu na plazmatické

proteiny je střední (47-51 %) a není závislá na koncentraci.

Metabolismus a vylučování

Průměrný polo

čas vylučování je přibližně 40 hodin (rozmezí 34-41 hodin). Aliskiren je převážně

vylučován stolicí v nezměněné formě (78 %). Z celkové perorální dávky je přibližně 1,4 %

metabolizováno. Za tento metabolismus je odpovědný enzym CYP3A4. Po perorálním podání je

Přípavek již není registrován

přibližně 0,6 % z podané dávky nalezeno v moči. Po intravenózním podání je průměrná plazmatická

clearance přibližně 9 l za hodinu.

Linearita/nelinearita

Expozice aliskirenu vzrůstá více než je proporcionální zvýšené dávce. Po jednorázovém podání dávky

v rozmezí 75 až 600 mg vedlo 2 násobné zvýšení dávky k ~2,3 a 2,6 násobnému zvýšení AUC a C

Nelinearita může být v rovnovážném stavu více zřetelná. Mechanismus odpovědný za odchylku od

linearity nebyl identifikován. Možným mechanizmem je saturace transportérů v místě absorpce nebo

v oblasti hepatobiliární clearance.

Charakteristika pacientů

Aliskiren je u dospělých pacientů úč

inné antihypertenzivum při dávkování jednou denně bez ohledu

na pohlaví, věk, BMI a etnickou příslušnost.

U starších osob (> 65 let) je AUC o 50% vyšší než u mladých jedinců. Pohlaví, váha a etnická

íslušnost nem

á klinicky významný vliv na farmakokinetiku aliskirenu.

Farmakokinetika aliskirenu byla stanovována u pacientů s r

ůzným

stupněm nedostatečnosti ledvin.

Relativní AUC a C

aliskirenu po jednorázovém podání a v ustáleném stavu byly u pacientů s

poruchou funkce ledvin v rozmezí 0,8 až 2násobku hladin zdravých jedinců. Tyto změny však

nekorelovaly se závažností poškození funkce ledvin. U pacientů s mírným až středně závažným

poškozením funkce ledvin není nutná úprava iniciální dávky Tekturny, avšak u pacientů se závažným

poškozením funkce ledvin je nutná zvýšená opatrnost.

Farmakokinetika aliskirenu nebyla u pacientů s mírným

až závažným jaterním onemocněním

signifikantně ovlivněna. Následně není u pacientů s mírným až závažným poškozením funkce jater

nutná úprava počáteční dávky aliskirenu.

5.3

edklinické údaje vz

tahující se k bezpečnosti

Kancerogenní potenciál byl hodnocen ve 2leté studii na potkanech a v 6měsíč

ní studii u transgenních

myší. Žádný kancerogenní potenciál nebyl zjištěn. U potkanů po dávce 1 500 mg/kg/den byl nalezen

jeden adenom tlustého střeva a jeden cekální adenokarcinom, které nebyly statisticky signifikantní.

Přestože má aliskiren známou dráždivost, bezpečnostní šíře pro člověka získaná ve studii u zdravých

dobrovolníků při dávce 300 mg byla stanovena na 9-11násobek dle koncentrace ve stolici nebo

6násobek podle koncentrace v mukose ve srovnání s dávkou 250 mg/kg/den v kancerogenní studii u

potkanů.

Aliskiren nemě

l žádný m

utagenní potenciál v

in vitro

ani v

in vivo

studiích mutagenity. Tato stanovení

zahrnovala testy

in vitro

na bakteriálních a savčích buňkách a

in vivo

stanovení na potkanech.

Studie reprodukční toxicity

provedené s a

liskirenem neodhalily jakýkoliv důkaz embryonální toxicity

nebo teratogenity při dávkách do 600 mg/kg/den u potkanů nebo při dávce 100 mg/kg/den u králíků.

Fertilita, prenatální ani postnatální vývoj nebyly u potkanů ovlivněny dávkami až do 250 mg/kg/den.

Tyto dávky vyvolaly systémovou expozici u potkanů 1 až 4krát vyšší a u králíků 5krát vyšší, než jaká

je expozice po maximální doporučované dávce u lidí (300 mg).

Farmakologické studie bezpečnosti neukázaly žádné nežádoucí účinky

na centrální nervové, respirační

nebo kardiovaskulární funkce. Výsledky toxicity po opakovaném podávání u zvířat odpovídaly

známému potenciálu lokální dráždivosti nebo očekávaným farmakologickým účinkům aliskirenu.

Přípavek již není registrován

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Krospovidon

Magnesium-stearát

Mikrokrystalická celulosa

Povidon

Koloidní bezvodý oxid kř

ičitý

Hydroxypropylmethylcelulosa

Makrogol

Mastek

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Oxid titanič

itý (E 171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatř

ení pro uchovávání

Neuchovávejte p

ři teplotě

nad 30

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

6.6

Druh obalu a velikost balení

PA/Alu/PVC blistry

Balení obsahuje 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatř

ení pro likvidaci př

ípravku

Všechen nepoužitý př

ípravek nebo odpad m

usí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/07/408/011-020

Přípavek již není registrován

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.08.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Přípavek již není registrován

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ Z

A PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY REGISTRACE

Přípavek již není registrován

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouště

ní šarží

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

B.

PODMÍNKY REGISTRACE

PODMÍNKY NEBO OMEZ

ENÍ VÝDEJE A POUŽ

ITÍ, KLADENÉ NA DRŽITELE

ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Výdej léčivého př

ípravku je vázán na lékařský předpis.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZ

PEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neuplatňuje se.

DALŠÍ PODMÍNKY

Farmakovigilanční plán

Držitel rozhodnutí o registraci m

usí zajistit, aby byl zaveden funkční sy

stém farmakovigilance, tak jak

je popsán ve verzi 2 (s datem 5. července 2006) uvedené v modulu 1.8.1. žádosti o registraci, předtím,

než bude přípravek uveden na trh, a dále po celou dobu, kdy bude přípravek na trhu.

Plán řízení rizik

Držitel rozhodnutí o registraci se zavazuje, že uskuteč

ní studie a další

činnosti v oblasti

farmakovigilance podrobně uvedené v plánu farmakovigilance, tak jak byly schváleny ve verzi z

30. května 2007 plánu řízení rizik uvedeném v modulu 1.8.2. žádosti o registraci, a v příštích

aktualizacích plánu řízení rizik schválených Výborem pro humánní léčivé přípravky (CHMP).

V souladu s pokynem CHMP k systémům řízení rizik pro humánní léčivé přípravky (Guideline on

Risk Management Systems for medicinal products for human use) má být aktualizovaný plán řízení

rizik předložen současně s příští periodicky aktualizovanou zprávou o bezpečnosti přípravku (PSUR).

Dále má být aktualizovaný plán řízení rizik předložen:

Jestliže byly

obdrženy nové informace, které mohou mít dopad na současné specifikace

bezpečnost, farmakovigilanční plán nebo činnosti k minimalizování rizik.

Do 60 dnů po dosažení d

ůležitého milníku (farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Na žádost EMEA.

Přípavek již není registrován

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

A. OZNAČENÍ NA OBALU

Přípavek již není registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉ

Č

IVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fum

rát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

50 potahovaných tablet

56 potahovaných tablet

90 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

ed použitím

si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, Ž

E

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

Přípavek již není registrován

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě

nad 30°C.

Uchovávejte v původním

obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽ

ITÝCH LÉČIVÝCH P

ŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/001

7 potahovaných tablet

EU/1/07/408/002

14 potahovaných tablet

EU/1/07/408/003

28 potahovaných tablet

EU/1/07/408/004

30 potahovaných tablet

EU/1/07/408/005

50 potahovaných tablet

EU/1/07/408/006

56 potahovaných tablet

EU/1/07/408/008

90 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽ

E

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léč

ivého př

ípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tekturna 150 mg

Přípavek již není registrován

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

BLISTR (KALENDÁŘNÍ)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO ŠARŽ

E

5.

JINÉ

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Přípavek již není registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ „BLUE BOX“)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉ

Č

IVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fum

rát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 potahovaných tablet

Souč

ást vícečetného balení sestávajícího z 20 balení po 14 tabletách.

28 potahovaných tablet

Součást vícečetného balení sestávajícího ze 3 balení po 28 tabletách.

49 potahovaných tablet

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 2 balení po 49 tabletách.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

ed použitím

si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, Ž

E

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě

nad 30°C.

Uchovávejte v původním

obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípavek již není registrován

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽ

ITÝCH LÉČIVÝCH P

ŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCHTO LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/007

84 potahovaných tablet (3x28)

EU/1/07/408/009

98 potahovaných tablet (2x49)

EU/1/07/408/010

280 potahovaných tablet (20x14)

13.

ČÍSLO ŠARŽ

E

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léč

ivého př

ípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tekturna 150 mg

Přípavek již není registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ „BLUE BOX“)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉ

Č

IVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fum

rát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

84 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající ze 3 balení po 28 tabletách.

98 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající ze 2 balení po 49 tabletách.

280 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající z 20 balení po 14 tabletách.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

ed použitím

si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, Ž

E

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě

nad 30°C.

Uchovávejte v původním

obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípavek již není registrován

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽ

ITÝCH LÉČIVÝCH P

ŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCHTO LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNDUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/007

84 potahovaných tablet (3x28)

EU/1/07/408/009

98 potahovaných tablet (2x49)

EU/1/07/408/010

280 potahovaných tablet (20x14)

13.

ČÍSLO ŠARŽ

E

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léč

ivého př

ípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tekturna 150 mg

Přípavek již není registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉ

Č

IVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fum

rát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

50 potahovaných tablet

56 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

ed použitím

si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, Ž

E

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě

nad 30°C.

Uchovávejte v původním

obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípavek již není registrován

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽ

ITÝCH LÉČIVÝCH P

ŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/011

7 potahovaných tablet

EU/1/07/408/012

14 potahovaných tablet

EU/1/07/408/013

28 potahovaných tablet

EU/1/07/408/014

30 potahovaných tablet

EU/1/07/408/015

50 potahovaných tablet

EU/1/07/408/016

56 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽ

E

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léč

ivého př

ípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tekturna 300 mg

Přípavek již není registrován

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

BLISTR (KALENDÁŘNÍ)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO ŠARŽ

E

5.

JINÉ

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Přípavek již není registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ „BLUE BOX“)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉ

Č

IVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fum

rát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 potahovaných tablet

Souč

ást vícečetného balení sestávajícího z 20 balení po 14 tabletách.

28 potahovaných tablet

Součást vícečetného balení sestávajícího ze 3 balení po 28 tabletách.

30 potahovaných tablet

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 3 balení po 30 tabletách.

49 potahovaných tablet

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 2 balení po 49 tabletách.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

ed použitím

si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, Ž

E

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

Přípavek již není registrován

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě

nad 30°C.

Uchovávejte v původním

obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽ

ITÝCH LÉČIVÝCH P

ŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCHTO LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/017

84 potahovaných tablet (3x28)

EU/1/07/408/018

90 potahovaných tablet (3x30)

EU/1/07/408/019

98 potahovaných tablet (2x49)

EU/1/07/408/020

280 potahovaných tablet (20x14)

13.

ČÍSLO ŠARŽ

E

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léč

ivého př

ípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tekturna 300 mg

Přípavek již není registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ „BLUE BOX“)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉ

Č

IVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fum

rát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

84 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající ze 3 balení po 28 tabletách.

90 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající ze 3 balení po 30 tabletách.

98 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající ze 2 balení po 49 tabletách.

280 potahovaných tablet

Vícečetné balení sestávající z 20 balení po 14 tabletách.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

ed použitím

si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, Ž

E

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

Přípavek již není registrován

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě

nad 30°C.

Uchovávejte v původním

obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽ

ITÝCH LÉČIVÝCH P

ŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCHTO LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNDUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/017

84 potahovaných tablet (3x28)

EU/1/07/408/018

90 potahovaných tablet (3x30)

EU/1/07/408/019

98 potahovaných tablet (2x49)

EU/1/07/408/020

280 potahovaných tablet (20x14)

13.

ČÍSLO ŠARŽ

E

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léč

ivého př

ípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tekturna 300 mg

Přípavek již není registrován

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tekturna 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

Přeč

těte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky,

zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento př

ípravek by

l předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci nalez

nete

Co je Tekturna a k č

u se používá

Čem

u musíte věnovat pozornost, než začnete př

ípravek Tekturna užívat

Jak se Tekturna užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak př

ípravek Tekturna uchovávat

Další

informace

1.

CO JE TEKTURNA A K ČEMU SE POUŽ

ÍVÁ

Tekturna patř

í do nové skupiny léčivých přípravků nazývaných inhibitory reninu. Tekturna pomáhá

snižovat krevní tlak. Inhibitory reninu snižují množství angiotenzinu II, který může organismus

produkovat. Angiotenzin II působí zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu

II umožňuje uvolnění cév a tím snížení krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, m

ohou být poškozeny

cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo

selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZO

RNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TEKTURNA

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tekturna

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aliskiren nebo na kteroukoli další složku přípravku

Tekturna. Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), požádejte o radu svého lékaře.

jestliže se u Vás již vyskytl v souvislosti s užíváním aliskirenu angioedém (obtíže při dýchání,

nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

průběhu posledních 6 měsíců těhotenství nebo jestliže kojíte, viz bod Těhotenství a kojení.

jestliže užíváte cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy) nebo verapamil (léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě

srdečního rytmu nebo k léčbě anginy pectoris) nebo chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě

srdečního rytmu).

Zvláštní opatrnosti při použ

ití přípravku Tekturna je zapotřebí

jestliže užíváte diuretika (druh léčivých přípravků známých také jako “vodu odstraňující”

tablety, které zvyšují množství tvorby moči).

jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.

Přípavek již není registrován

jestliže jste již zažil angioedém

(obtíže př

i dýchání, nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a

nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, ř

ekně

te to svému lékaři dříve, než začnete přípravek

Tekturna užívat.

Podávání př

ípravku Tekturna dě

tem a mladistvým se nedoporučuje.

U pacientů ve vě

ku 65 let a starších není nutná zvláštní úprava dávkování.

Vz

ájemné působení s dalšími léčivým

i přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař

můžete potř

ebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte některý z

následujících léků:

léky zvyšující obsah draslíku v krvi. Mezi ty patří draslík šetřící diuretika, doplňky draslíku.

furosem

id, léč

ivý přípravek, který patří do skupiny léků známých jako diuretika neboli “vodu

odstraňující” tablety, které zvyšují množství tvorby moči.

ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

určité typy léčivých přípravků, které odstraňují bolest, nazývané nesteroidní protizánětlivé léky

(NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs).

Užívání přípravku Tekturna s jídlem a pitím

Přípravek Tekturna užívejte jednou denně

s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas.

Neužívejte přípravek Tekturna společně s grapefruitovou šťávou.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Tekturna pokud jste tě

hotná. Je důležité, abyste lékaře okamžitě informovala o

tom, že si myslíte, že můžete být těhotná nebo plánujete těhotenství. Pokud užíváte přípravek

Tekturna, nekojte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete pociťovat závrat

ě, a to může ovlivnit schopnost koncentrace. Dříve než budete řídit motorové

vozidlo, obsluhovat stroje nebo vykonávat jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte,

jak budete reagovat na účinky přípravku Tekturna.

3.

JAK SE TEKTURNA UŽÍVÁ

Vždy užívejte př

ípravek Tekturna p

řesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lidé, kteř

í m

ají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se

jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů

svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte

návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Obvyklá poč

áteč

ní dávka přípravku je jedna 150mg tableta jednou denně.

Podle Vaší odpově

di na léčbu Vám může lékař předepsat vyšší dávku, jednu 300mg tabletu jednou

denně. Lékař Vám může předepsat přípravek Tekturna spolu s jinými léky, které se užívají k léčbě

vysokého krevního tlaku.

Přípavek již není registrován

Způsob podání

Doporučuje se tablety zapíjet vodou. Přípravek Tekturna užívejte jednou denně a menším množstvím

jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Neužívejte přípravek Tekturna společně s grapefruitovou

šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tekturna, než jste mě

l(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš m

noho tablet přípravku Tekturna, poraďte se okamžitě s lékařem.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) už

ít přípravek Tekturna

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Tekturna, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete a

další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na to vzpomenete téměř v době, kdy máte užít

další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může m

ít i Tekturna nežádoucí úč

inky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Časté (postihují mé

ně než 1 z 10 pacientů): Průjem.

Méně č

asté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů): Kožní vyrážka.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):

Angioedém (potíže s dýcháním nebo polykáním,

nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): Potíže s ledvinami.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích úč

inků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK TEKTURNA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

Přípravek Tekturna nepoužívejte po uply

nutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Tekturna obsahuje

Léč

ivou látkou je aliskiren 150 m

g (jako aliskiren-fumarát).

ocnými látkami jsou krospovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, magnesium-stearát,

akrogol, mikrokrystalická celulosa, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, oxid

titaničitý (E 171), černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Jak Tekturna vypadá a co obsahuje balení

Tekturna 150 mg potahované tablety jsou svě

tle růžové, bikonvexní kulaté tablety

s potiskem “IL” na

jedné straně a “NVR” na straně druhé.

Přípravek Tekturna je dodáván v balení obsahujícím

7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 84 (3x28), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.Na trhu nemusejí být všechny

velikosti balení.

Přípavek již není registrován

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

Další informace o tomto př

ípravku získáte u m

ístního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharm

a S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

ces Inc.

Novartis Pharma Servi

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limite

el: +353 1 260 12 55

Slovenija

es Inc.

Novartis Pharma Servic

Tel: +386 1 300 75 77

Přípavek již není registrován

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tekturna 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

Přeč

těte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky,

zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento př

ípravek by

l předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci nalez

nete

Co je Tekturna a k č

u se používá

Čem

u musíte věnovat pozornost, než začnete př

ípravek Tekturna užívat

Jak se Tekturna užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak př

ípravek Tekturna uchovávat

Další

informace

2.

CO JE TEKTURNA A K ČEMU SE POUŽ

ÍVÁ

Tekturna patř

í do nové skupiny léčivých přípravků nazývaných inhibitory reninu. Tekturna pomáhá

snižovat krevní tlak. Inhibitory reninu snižují množství angiotenzinu II, který může organismus

produkovat. Angiotenzin II působí zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu

II umožňuje uvolnění cév a tím snížení krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, m

ohou být poškozeny

cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo

selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

4.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZO

RNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TEKTURNA

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tekturna

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aliskiren nebo na kteroukoli další složku přípravku

Tekturna. Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), požádejte o radu svého lékaře.

jestliže se u Vás již vyskytl v souvislosti s užíváním aliskirenu angioedém (obtíže při dýchání,

nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

průběhu posledních 6 měsíců těhotenství nebo jestliže kojíte, viz bod Těhotenství a kojení.

jestliže užíváte cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy) nebo verapamil (léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě

srdečního rytmu nebo k léčbě anginy pectoris) nebo chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě

srdečního rytmu).

Zvláštní opatrnosti při použ

ití přípravku Tekturna je zapotřebí

jestliže užíváte diuretika (druh léčivých přípravků známých také jako “vodu odstraňující”

tablety, které zvyšují množství tvorby moči).

jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.

Přípavek již není registrován

jestliže jste již zažil angioedém

(obtíže př

i dýchání, nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a

nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, ř

ekně

te to svému lékaři dříve, než začnete přípravek

Tekturna užívat.

Podávání př

ípravku Tekturna dě

tem a mladistvým se nedoporučuje.

U pacientů ve vě

ku 65 let a starších není nutná zvláštní úprava dávkování.

Vz

ájemné působení s dalšími léčivým

i přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař

můžete potř

ebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte některý z

následujících léků:

léky zvyšující obsah draslíku v krvi. Mezi ty patří draslík šetřící diuretika, doplňky draslíku.

furosem

id, léč

ivý přípravek, který patří do skupiny léků známých jako diuretika neboli “vodu

odstraňující” tablety, které zvyšují množství tvorby moči.

ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

určité typy léčivých přípravků, které odstraňují bolest, nazývané nesteroidní protizánětlivé léky

(NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs).

Užívání přípravku Tekturna s jídlem a pitím

Přípravek Tekturna užívejte jednou denně

s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas.

Neužívejte přípravek Tekturna společně s grapefruitovou šťávou.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Tekturna pokud jste tě

hotná. Je důležité, abyste lékaře okamžitě informovala o

tom, že si myslíte, že můžete být těhotná nebo plánujete těhotenství. Pokud užíváte přípravek

Tekturna, nekojte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete pociťovat závrat

ě, a to může ovlivnit schopnost koncentrace. Dříve než budete řídit motorové

vozidlo, obsluhovat stroje nebo vykonávat jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte,

jak budete reagovat na účinky přípravku Tekturna.

5.

JAK SE TEKTURNA UŽÍVÁ

Vždy užívejte př

ípravek Tekturna p

řesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lidé, kteř

í m

ají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se

jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů

svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte

návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Obvyklá poč

áteč

ní dávka přípravku je jedna 150mg tableta jednou denně.

Podle Vaší odpově

di na léčbu Vám může lékař předepsat vyšší dávku, jednu 300mg tabletu jednou

denně. Lékař Vám může předepsat přípravek Tekturna spolu s jinými léky, které se užívají k léčbě

vysokého krevního tlaku.

Přípavek již není registrován

Způsob podání

Doporučuje se tablety zapíjet vodou. Přípravek Tekturna užívejte jednou denně s menším množstvím

jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Neužívejte přípravek Tekturna společně s grapefruitovou

šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tekturna, než jste mě

l(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš m

noho tablet přípravku Tekturna, poraďte se okamžitě s lékařem.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) už

ít přípravek Tekturna

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Tekturna, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete a

další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na to vzpomenete téměř v době, kdy máte užít

další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může m

ít i Tekturna nežádoucí úč

inky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Časté (postihují mé

ně než 1 z 10 pacientů): Průjem.

Méně č

asté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů): Kožní vyrážka.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):

Angioedém (potíže s dýcháním nebo polykáním,

nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): Potíže s ledvinami.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích úč

inků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK TEKTURNA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dě

tí.

Přípravek Tekturna nepoužívejte po uply

nutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby

byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Tekturna obsahuje

Léč

ivou látkou je aliskiren 300 m

g (jako aliskiren-fumarát).

ocnými látkami jsou krospovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, magnesium-stearát,

akrogol, mikrokrystalická celulosa, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, oxid

titaničitý (E 171), černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Jak Tekturna vypadá a co obsahuje balení

Tekturna 300 mg potahované tablety jsou svě

červené, bikonvexní, oválné tablety s potiskem “IU”

na jedné straně a “NVR” na straně druhé.

Tekturna je dodáván v balení obsahujícím 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet. Víceč

etné

balení obsahuje 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.Na trhu nemusejí být

všechny velikosti balení.

Přípavek již není registrován

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

Další informace o tomto př

ípravku získáte u m

ístního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharm

a S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

ces Inc.

Novartis Pharma Servi

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limite

el: +353 1 260 12 55

Slovenija

es Inc.

Novartis Pharma Servic

Tel: +386 1 300 75 77

Přípavek již není registrován

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/852

EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR)

TEKTURNA

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Tekturna?

Tekturna je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku aliskiren. Je dostupný ve formě tablet

(kulatých a růžových: 150 mg; oválných a červených: 300 mg).

Na co se přípravek Tekturna používá?

Přípravek Tekturna se používá k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku).

„Esenciální“ znamená, že hypertenze nemá žádnou zřejmou příčinu.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Tekturna používá?

Doporučená dávka přípravku Tekturna činí 150 mg jednou denně. Podává se buď samostatně, nebo

v kombinaci s jinými léky na hypertenzi. Měl by se užívat s lehkým jídlem, nejlépe vždy ve stejnou

denní dobu. Přípravek Tekturna by se neměl podávat společně s grapefruitovým džusem. U pacientů, u

nichž nedochází k dostatečné úpravě krevního tlaku, lze dávku přípravku Tekturna navýšit až na

300 mg jednou denně. Přípravek Tekturna se nedoporučuje používat u pacientů mladších 18 let, neboť

není k dispozici dostatek informací o bezpečnosti a účinnosti jeho použití u této věkové skupiny.

Jak přípravek Tekturna působí?

Léčivá látka v přípravku Tekturna, aliskiren, je inhibitor reninu. Blokuje činnost lidského enzymu

s názvem renin, který se v těle účastní tvorby látky zvané angiotensin I. Angiotensin I se přeměňuje na

hormon angiotensin II, což je silný vazokonstriktor (látka, která zužuje krevní cévy). Blokováním

tvorby angiotensinu I dochází ke snížení hladin angiotensinu I i angiotensinu II. Díky tomu dochází

k vazodilataci (rozšíření krevních cév) a následnému poklesu krevního tlaku. To může snížit rizika

spojená s vysokým krevním tlakem, jako například mozkové mrtvice.

Jak byl přípravek Tekturna zkoumán?

Účinky přípravku Tekturna byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na

lidech.

Přípravek Tekturna byl zkoumán ve 14 hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno více než 10 000

pacientů s esenciální hypertenzí. Třináct z těchto studií zahrnovalo pacienty s mírnou až středně

závažnou hypertenzí, jedna zahrnovala pacienty se závažnou hypertenzí. Pět studií porovnávalo

Přípavek již není registrován

účinky podávání samotného přípravku Tekturna s účinky placeba (léčby neúčinným přípravkem).

Přípravek Tekturna, ať už užívaný samostatně nebo v kombinaci s jinými přípravky, byl také

porovnáván s jinými léky na hypertenzi. Studie, které zkoumaly použití přípravku Tekturna

v kombinaci s jinými přípravky, sledovaly jeho účinky při použití s inhibitorem angiotensin

přeměňujícího enzymu (ramiprilem), s blokátorem receptorů pro angiotensin (valsartanem),

s betablokátorem (atenololem), s blokátorem kalciového kanálu (amlodipinem) a s diuretikem

(hydrochlorothiazidem). Studie trvaly od šesti do 52 týdnů a hlavním měřítkem účinnosti byla změna

v hodnotě krevního tlaku, buď v klidové fázi srdečního cyklu („diastolický“ tlak), nebo při stažení

srdečních komor („systolický“ tlak). Tlak krve byl měřen jako „výška sloupce rtuti

v milimetrech“ (mmHg).

Jaký přínos přípravku Tekturna byl prokázán v průběhu studií?

Samostatně podávaný přípravek Tekturna byl při snižování krevního tlaku účinnější než placebo a

stejně účinný jako srovnávací léčby. Při souhrnném zhodnocení výsledků všech pěti studií, které

porovnávaly používání samotného přípravku Tekturna s placebem, vykazovali pacienti ve věku do

65 let po osmi týdnech užívání 150 mg přípravku Tekturna pokles diastolického tlaku v průměru o

9,0 mmHg, a to z průměrné hodnoty 99,4 mmHg zjištěné při zahájení studie. V porovnání s tím došlo

u pacientů užívajících placebo k poklesu o 5,8 mmHg, a to z 99,3 mmHg.

Větší poklesy byly zaznamenány u pacientů ve věku 65 let a starších a u pacientů užívajících vyšší

dávky přípravku Tekturna. Přípravek Tekturna snižoval krevní tlak i u pacientů s cukrovkou a u

pacientů s nadváhou. Ve dvou z uvedených studií účinek léku přetrvával až po dobu jednoho roku.

Studie dále prokázaly, že přípravek Tekturna podávaný v kombinaci s dalšími léky (zejména

s hydrochlorotiazidem) dokáže zajistit dodatečný pokles krevního tlaku v porovnání s poklesem

způsobeným těmito léky, pokud byly užívány bez přípravku Tekturna.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Tekturna?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Tekturna (zaznamenané u 1 až 10 pacientů ze 100) patří

průjem. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Tekturna je uveden

v příbalových informacích.

Přípravek Tekturna by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na aliskiren nebo na

kteroukoli jinou složku přípravku. Přípravek nesmí být používán u pacientů, u kterých se při podání

aliskirenu vyskytl angiodém (podkožní krevní otok), nebo u žen, které jsou těhotné déle než tři měsíce.

U žen v prvních třech měsících těhotenství a u žen, které plánují otěhotnět, se jeho použití

nedoporučuje. Přípravek Tekturna nesmí být dále užíván spolu s cyklosporinem (léčivým přípravkem,

který snižuje aktivitu imunitního systému), s chinidinem (léčivým přípravkem užívaným k úpravě

nepravidelného srdečního rytmu) či s verapamilem (léčivým přípravkem užívaným k léčbě srdečních

potíží).

Na základě čeho byl přípravek Tekturna schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Tekturna v rámci léčby

esenciální hypertenze převyšují jeho rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Tekturna bylo uděleno

rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Tekturna:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Tekturna platné v celé Evropské unii

společnosti Novartis Europharm Limited dne 22. srpna 2007.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Tekturna je k dispozici zde

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 04-2009.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace