TEGRETOL CR Tableta s prodlouženým uvolňováním

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KARBAMAZEPIN (CARBAMAZEPINUM)
Dostupné s:
Novartis s.r.o., Praha
ATC kód:
N03AF01
INN (Mezinárodní Name):
CARBAMAZEPINE (CARBAMAZEPINUM)
Dávkování:
200MG
Léková forma:
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KARBAMAZEPIN
Přehled produktů:
TEGRETOL CR
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 194/88-A/C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594050584853

sp.zn. sukls70666/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

TEGRETOL CR 200 mg tablety s

prodlouženým uvolňováním

TEGRETOL CR 400 mg tablety s

prodlouženým uvolňováním

carbamazepinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je Tegretol CR a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tegretol CR užívat

Jak se Tegretol CR užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Tegretol CR uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Tegretol CR a k

čemu se používá

Tegretol CR patří do skupiny léků nazývaných antiepileptika (léky proti epilepsii), ale vzhledem k jeho

mechanismu účinku může být používán i u jiných onemocnění.

Tegretol CR se používá k léčbě určitých typů záchvatů epilepsie. Epilepsie je porucha charakterizovaná

opakovanými záchvaty. K těmto záchvatům dochází, jestliže impulzy z mozku nejsou správně předávány

po nervových drahách ke svalům. Tegretol CR pomáhá řídit předávání těchto impulzů.

Tegretol CR se užívá také u některých neurologických onemocnění (např. při bolestech v průběhu

některých nervů, např. při neuralgii trojklanného nervu, při postižení nervů při cukrovce (diabetická

neuropatie)) a k léčbě určitých duševních onemocnění s poruchou pocitového ladění (u onemocnění

nazvaného mánie, afektivní bipolární poruchy a u určitého typu deprese - chorobně pokleslé nálady).

Tegretol CR se nesmí užívat při běžné bolesti hlavy nebo při jiných bolestivých stavech.

Tegretol CR je možné také užívat při odvykací léčbě při syndromu odnětí alkoholu a při onemocnění

zvaném žíznivka (diabetes insipidus centralis).

2.

Čemu musíte věnovat po

zornost

, než začnete Tegretol CR užívat

Tegretol CR můžete užívat až po kompletním lékařském vyšetření.

Neužívejte Tegretol CR:

jestliže jste alergický(á) na karbamazepin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6) nebo na obdobné léky (tricyklická antidepresiva určená k léčbě deprese);

jestliže máte těžké onemocnění srdce;

jestliže jste měl(a) v minulosti poruchu krvetvorby (útlum kostní dřeně);

jestliže máte poruchu tvorby porfyrinu – barvivo důležité pro funkci jater a krvetvorbu (tzv. jaterní

porfyrie);

jestliže zároveň užíváte antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO).

Týká-li se Vás cokoli z výše uvedeného,

oznamte to svému lékaři dříve, než začnete Tegretol CR

užívat

. Pokud myslíte, že můžete být alergický(á), poraďte se s lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tegretol CR se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte poruchu krvetvorby (včetně poruchy způsobené jinými léky).

jestliže se u Vás v minulosti vyskytla neobvyklá přecitlivělost (vyrážka nebo jakákoli známka

alergie) k oxkarbazepinu nebo jiným lékům. Je důležité vědět, že pokud jste alergický(á) na

karbamazepin, je šance přibližně 1 : 4 (25 %), že budete alergický(á) na oxkarbazepin.

jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) nemocné srdce, játra nebo ledviny.

jestliže máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom = zelený zákal) nebo pokud nemůžete udržet moč.

jestliže Vám lékař řekl, že máte duševní poruchu zvanou psychóza, která může být provázena

zmateností nebo neklidem.

jestliže můžete otěhotnět, měla byste během léčby a 2 týdny po poslední dávce používat účinnou

metodu antikoncepce. Jestliže užíváte hormonální antikoncepci (přípravky proti početí), může

Tegretol CR snížit její účinnost. Z tohoto důvodu byste měla během užívání přípravku Tegretol

CR používat odlišnou nebo další nehormonální antikoncepční metodu. To Vás ochrání od

nechtěného těhotenství. Oznamte ihned svému lékaři, máte-li nepravidelné krvácení nebo špinění.

Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Lékař s Vámi probere

možná rizika užívání přípravku Tegretol CR během těhotenství, protože Tegretol CR může

způsobit poškození nenarozeného dítěte.

Pokud se Vás cokoli z uvedeného týká, oznamte to

neprodleně svému lékaři

Objeví-li se u Vás alergická reakce jako např. teplota s otokem mízních uzlin, vyrážka, puchýřky

na kůži, oznamte to neprodleně svému lékaři nebo jděte na lékařskou pohotovost

(viz Možné

nežádoucí účinky)

.

Objeví-li se u Vás závažná kožní reakce jako je vyrážka, zčervenání kůže, puchýře na rtech, očích

nebo ústech, olupování kůže doprovázené horečkou, oznamte to neprodleně svému lékaři nebo

navštivte lékařskou pohotovost. Tyto nežádoucí účinky bývají častější u některých pacientů z Asie

(Tchaj-wan, Malajsie, Filipíny) a u některých čínských pacientů.

Máte-li více záchvatů, oznamte to ihned svému lékaři.

Objeví-li se u Vás příznaky zánětu jater, jako např. žloutenka (zežloutnutí kůže a očí), oznamte to

ihned svému lékaři.

Objeví-li se u Vás problémy s ledvinami, spojené s nízkou hladinou sodíku v krvi, nebo pokud

máte problémy s ledvinami a užíváte také určité léky, které snižují hladinu sodíku v krvi

(močopudné léky jako je hydrochlorothiazid, furosemid).

Objeví-li se u Vás v důsledku léčby přípravkem Tegretol CR závratě, ospalost, snížený krevní

tlak, zmatenost, které mohou vést k pádům.

Někteří z pacientů léčených antiepileptiky, jako je karbamazepin, trpěli představami, že si ublíží či

vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Nepřerušujte užívání přípravku Tegretol CR bez porady s lékařem. Neukončujte léčbu naráz, abyste

zamezil(a) náhlému zhoršení Vašich záchvatů.

Po použití přípravku Tegretol CR byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevensův-

Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité

skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu.

Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních

pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potenciálně život ohrožující kožní

vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít

v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním

týdnu léčby.

Pokud se u Vás po užití přípravku Tegretol CR objeví Stevensův-Johnsonův syndrom nebo toxická

epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Tegretol CR nikdy znovu zahájit.

Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc a informujte lékaře,

že užíváte tento léčivý přípravek.

Riziko závažných kožních nežádoucích účinků u pacientů čínského (národnost Han) a thajského původu

spojené s karbamazepinem nebo chemicky příbuznými látkami může být předpovězeno testováním

krevního vzorku těchto pacientů. Lékař by Vám měl být schopen poradit, jestli je krevní test před

nasazením přípravku Tegretol CR nutný.

Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo ostatní uvedené kožní příznaky, okamžitě vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a Tegretol CR

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože tyto

léky mohou reagovat s přípravkem Tegretol CR (karbamazepinem). U přípravku Tegretol CR je to zvlášť

důležité, protože může reagovat s mnoha léky (např. s léky k léčbě bolesti, s léky kontrolujícími početí,

s léky k léčbě infekčních onemocnění, nádorových onemocnění, duševních onemocnění a epilepsie,

onemocnění způsobených plísněmi, onemocnění srdce a cév, onemocnění zažívacího traktu, s léky

užívanými na ředění krve apod.).

Možná může být nutné změnit dávku nebo, někdy, ukončit léčbu.

U žen užívajících Tegretol CR a hormonální antikoncepci se mohou objevit nepravidelnosti menstruace.

Hormonální antikoncepce (léky kontrolující početí) může být méně účinná během léčby přípravkem

Tegretol CR a je nutno zvážit použití jiných antikoncepčních metod (nehormonálních).

P

říprav

ek Tegretol CR s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Při užívání přípravku Tegretol CR byste neměl(a) pít alkohol.

Nepijte grapefruitovou šťávu a nejezte grapefruity, protože můž

e

dojí

t

ke zvýšení účinku

léku.

Jiné

šťávy, např. pomerančová nebo jablečná, tento účinek nemají.

Těhotenství

a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Epilepsii je nutné léčit i během těhotenství. Nicméně při užívání antiepileptik během těhotenství existuje

možné riziko poškození Vašeho dítěte. Lékař Vám vysvětlí možná rizika a přínos léčby. Nepřestávejte

užívat Tegretol CR bez porady s lékařem.

Oznamte svému lékaři, že kojíte. Léčivá látka přípravku Tegretol CR přechází do mateřského mléka.

Pokud lékař ve Vašem případě souhlasí s kojením a Vaše dítě je kvůli možnému výskytu nežádoucích

účinků pečlivě sledováno, můžete své dítě kojit. Avšak pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, tj. pokud

je Vaše dítě velice spavé, přestaňte kojit a oznamte to svému lékaři.

Řízení

dopravních prostředků

a obsluha stroj

ů

Tegretol CR u Vás může vyvolat ospalost, závratě, neostré vidění, dvojité vidění nebo můžete mít

zhoršenou svalovou koordinaci, především na začátku léčby a při zvyšování dávky. O vykonávání těchto

činností rozhodne Váš lékař.

Přípravek Tegretol CR obsahuje

glyceromakrogol-

hydroxystearát

.

Může způsobit podráždění žaludku a průjem.

3.

Jak se Tegretol

CR užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nepřekračujte doporučené dávkování. K docílení nejlepšího léčebného účinku s nejnižším výskytem

nežádoucích účinků je nutné užívat Tegretol CR přesně a pečlivě podle rady lékaře. Neužívejte více než

je předepsaná dávka přípravku Tegretol CR nebo jej neužívejte častěji ani delší dobu, než jak Vám

stanovil lékař.

Pokud již Tegretol CR užíváte, ne

smíte jej přestat užívat náhle

, ale musíte se vždy poradit se svým

lékařem, který Vám řekne, kdy a jak lék přestat užívat.

Obvyklé dávkování

Epilepsie:

Použití u

dospělých

a dospívajících od 15 let

: obvyklá počáteční dávka je 100 mg až 200 mg jednou nebo

dvakrát denně. Dávka je postupně zvyšována na 800 mg až 1 200 mg za den (u některých pacientů 1 600

mg až 2 000 mg/den) rozdělená do 2 až 3 denních dávek.

Použití u

dětí

: u dětí se dávka liší podle věku a tělesné hmotnosti. Obvyklá zahajovací dávka je 100 mg

denně. Udržovací dávka je 400 mg až 600 mg denně rozdělená do několika dílčích dávek (10 až 20

mg/kg/den). Maximální doporučená dávka u dětí do 6 let je 35 mg/kg tělesné hmotnosti a den a u dětí od

6 do 15 let 1000 mg denně.

Léčba neuralgie trojklanného nervu

se začíná obvykle dávkou 200 až 400 mg denně a postupně se

zvyšuje až do vymizení bolesti (obvykle 200 mg 3 - 4krát denně). Maximální dávka je 1 200 mg/den.

U starších pacientů se začíná nižší dávkou.

Při léčbě akutních manických stavů a afektivní bipolární poruchy

je obvyklá dávka 400 až 600 mg denně

(dávkové rozmezí je 400 až 1600 mg/den).

Odvykací syndrom

při odnětí alkoholu

Obvyklé dávkování: 200 mg 3krát denně. V těžkých případech je možné dávku zvyšovat během prvních

dnů (např. do 400 mg 3krát denně).

Bolestivá diabetická neuropatie

Průměrné dávkování: 200 mg 2 až 4krát denně.

Diabetes insipidus centralis

Průměrné dávkování pro dospělé: 200 mg 2krát až 3krát denně. U dětí by mělo být dávkování upraveno

v závislosti na věku a tělesné hmotnosti.

Lékař Vám přesně řekne, jakou dávku přípravku Tegretol CR máte užívat.

Kdy a jak se Tegretol

CR užívá

Dávka přípravku Tegretol CR je

vždy

rozdělena (s výjimkou prvního dne) do několika denních dávek, tj.

2 až 4krát denně, podle charakteru onemocnění.

Dávka předepsaná Vaším lékařem se může lišit od výše uvedeného dávkování, proto vždy dodržujte

dávkování, které Vám předepsal lékař.

Tegretol CR užívejte během jídla nebo po jídle. Tablety zapíjejte tekutinou, pokud je to nutné, je možné

je půlit podle půlicí rýhy. Tablety se nesmí kousat ani drtit. Tablety zapijte vodou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tegretol CR, než jste měl(a)

Pokud si náhodou vezmete více tablet, než Vám lékař předepsal nebo při náhodném požití tablet dítětem,

vyhledejte

okamžitě

lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tegretol CR

Pokud si zapomenete vzít stanovenou dávku, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete. Pokud je to však

již téměř v době, kdy si máte vzít další dávku, zapomenutou dávku vynechejte a vraťte se k pravidelnému

dávkovacímu režimu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Co byste ještě měl

(a)

při užívání přípravku

Tegretol

CR vědět

Lékař bude v pravidelných intervalech sledovat vývoj Vašeho onemocnění. Je obvyklé, zvláště na začátku

léčby, provádět odběry krve na laboratorní vyšetření a není nutné se toho obávat.

Před jakýmkoli chirurgickým zákrokem, včetně zubního ošetření, informujte ošetřujícího lékaře, že

užíváte Tegretol CR.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Mo

žné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého. Jsou většinou lehké až středně těžké, vyskytují se obvykle na počátku léčby a ve většině

případů vymizí během několika dní.

Některé nežádoucí účinky mohou být zá

va

žné

(

vyskytují se s

různou četností

): Upozorněte ihned

lékaře nebo se ujistěte, že to udělá někdo z Vašich blízkých, pokud se u Vás vyskytne jakýkoli z dále

uvedených nežádoucích účinků. Může se jednat o časné příznaky vážného poškození krvetvorby, jater,

ledvin nebo jiných orgánů a tento stav může vyžadovat okamžitou lékařskou pomoc.

Teplota, bolest v krku, vyrážka, afty, oteklé uzliny, snadná náchylnost k infekcím (známky

nedostatku bílých krvinek).

Únava, bolest hlavy, dušnost při námaze, závratě, bledost, časté infekce doprovázené teplotou,

zimnicí a afty, časté krvácení nebo tvorba modřin, krvácení z nosu (nedostatek všech krevních

buněk).

Červená vyrážka v obličeji, která může být doprovázena únavou, teplotou, pocitem na zvracení,

ztrátou chuti k jídlu (příznaky systémového lupus erythematodes).

Zežloutnutí bělma očí nebo kůže (příznaky zánětu jater).

Tmavá moč (příznaky porfyrie nebo zánětu jater).

Velké snížení množství moči vzhledem k onemocnění ledvin, krev v moči.

Náhlá úporná bolest v nadbřišku, zvracení, ztráta chuti k jídlu (příznaky zánětu slinivky břišní).

Kožní vyrážka, zčervenání kůže, puchýře na rtech, v očích nebo v ústech, olupování pokožky

doprovázené teplotou, zimnicí, bolestí hlavy, kašlem, bolestí těla (příznaky vážných kožních

reakcí - Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, léková reakce s eozinofilií

a systémovými příznaky (DRESS).

Otok obličeje, očí nebo jazyka, potíže při polykání, dušnost, mravenčení nebo rozsáhlé svědění,

vyrážka, teplota, křeče v břiše, bolest nebo svírání na hrudi, obtíže s dechem, bezvědomí (příznaky

angioedému a těžkých alergických reakcí).

Letargie, zmatenost, cukání ve svalech nebo závažné zhoršení křečí (příznaky, které mohou být

spojeny se snížením hladiny sodíku v krvi).

Teplota, pocit na zvracení, zvracení, bolest hlavy, ztuhlý krk a nadměrná citlivost na světlo

(příznaky zánětu mozkových blan).

Svalová ztuhlost, vysoká horečka, změněné vědomí, vysoký krevní tlak, nadměrné slinění

(příznaky neuroleptického maligního syndromu).

Změny v chování, při kterém pacient ztrácí kontakt s realitou.

Nepravidelný tep, rychlé nebo neobvykle pomalé bušení srdce.

Bolest na hrudi, dušnost a horečka (příznaky onemocnění plic).

Narušené vědomí, mdloby.

Průjem, bolest břicha a horečka (příznaky zánětu tlustého střeva).

Pád způsobený závratěmi, ospalostí, sníženým krevním tlakem, zmateností.

Vyskytne-li se u Vás cokoli z výše uvedeného, vyhledejte

ihned lékař

e.

Další nežádoucí účinky:

Oznamte svému lékaři co nejdříve, vyskytne

-

li se u Vás jakýkoli z

následujících nežádoucích

účinků:

Velmi časté

(tyto nežádoucí úči

nky mohou postihnout

více než 1

pacienta z 10):

porucha svalové koordinace, zánět kůže se svědící vyrážkou a zčervenáním, kopřivka.

Časté

(tyto nežádoucí úči

nky mohou postihnout

až 1

pacienta z 10):

otok kotníků nebo dolních končetin, zvýšení tělesné hmotnosti, rozmazané nebo dvojité vidění.

Méně časté

(tyto nežádoucí účinky mohou postihnout až 1

pacienta ze 100):

nekontrolované pohyby těla (třes, tiky), nekontrolované pohyby očí, zácpa, průjem.

Vzácné

(tyto nežádoucí účinky mohou postihnout až 1

pacienta z 1 000):

svědění, oteklé uzliny, neklid nebo nepřátelství, problémy s řečí nebo nejasná výslovnost, deprese,

nervozita, zmatenost, halucinace, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, snížená citlivost, brnění rukou

nebo nohou, svalová slabost, zvýšená citlivost pokožky na slunce.

Velmi vzácné

(tyto nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 pacienta z

10 000):

neobvyklá tvorba mateřského mléka, zvětšení prsů u mužů, zánět spojivek, pocit tlaku/bolest v očích

(příznak zvýšeného nitroočního tlaku), zákal oční čočky, zvonění v uších (ušní šelest), zhoršení sluchu,

otoky a zarudnutí okolo cév, které jsou velmi citlivé na dotyk a bolestivé (povrchový zánět žil), ucpání

cévy krevní sraženinou (embolie), měknutí, řídnutí nebo slábnutí kostí způsobující zvýšené riziko

zlomenin (nedostatek vitaminu D, osteoporóza), svalové křeče, bolest kloubů a svalů, drobné tečkovité

krvácení v kůži, časté močení, náhlý pokles množství moči.

Některé nežádoucí účinky mají četnost neznámou: opětovná aktivace infekce herpetickým virem (může

být závažná, pokud je imunitní systém oslaben), úplná ztráta nehtů.

Následující nežádoucí účinky obvykle nevyžadují lékařskou péči. Pokud však trvají déle nebo jsou

Vám nepříjemné, poraďte se se svým lékařem.

Velmi časté

(tyto nežádoucí účinky mohou postihnout více než 1

pacienta z 10): zvracení, pocit na

zvracení, závratě, spavost, únava.

Časté

(tyto nežádoucí účinky mohou postihnout až 1

pacienta z 10): bolest hlavy, sucho v ústech.

Vzácné

(tyto nežádoucí účinky

mohou postihnout až 1

pacienta z 1 000): bolest břicha, ztráta chuti k jídlu,

sexuální poruchy, mužská neplodnost, zánět jazyka, zánět sliznice dutiny ústní.

Velmi vzácné

(tyto nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 pacienta z

10 000): porucha chuti,

vypadávání vlasů, změny zbarvení kůže, nadměrné pocení, akné, nadměrné ochlupení (u žen).

Některé nežádoucí účinky mají četnost neznámou: porucha paměti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak

Tegretol CR uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tablety uchovávejte v původním vnitřním obalu při teplotě do 30 °C, aby byl přípravek chráněn

před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Tegretol CR obsahuje

Léčivou látkou je carbamazepinum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje

carbamazepinum 200 mg nebo 400 mg.

Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, disperze ethylcelulosy

30 %,

mastek,

disperze

methakrylátového

kopolymeru

30 %,

sodná

sůl

karmelosy,

granulovaná

mikrokrystalická celulosa, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý, glyceromakrogol-hydroxystearát,

oxid titaničitý, hypromelosa.

Jak přípravek Tegretol CR vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku:

200 mg: béžovooranžové, oválné, lehce bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách,

označené na jedné straně H/C a na druhé straně C/G. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

400 mg: hnědooranžové, oválné, lehce bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách,

označené na jedné straně ENE/ENE a na druhé CG/CG. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety jsou baleny v PVC/PE/PVDC/Al/Super triplex blistru a v krabičce.

Tegretol CR 200 mg je dodáván v balení po 50 tabletách, Tegretol CR 400 mg je dodáván v balení po 30

tabletách.

Dr

žitel rozhodnutí o registraci

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Výrobce

Novartis Farma S.p.A., Via Provinciale Schito, 131, 80058, Torre Annunziata (NA), Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

27. 3. 2020

1/18

sp.zn.sukls199872/2017

a sp.zn.sukls45774/2018

SOUHRN ÚDAJ

Ů

O

PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

TEGRETOL CR 200 mg tablety s

prodlouženým uvolňováním

TEGRETOL CR 400 mg tablety s

prodlouženým uvolňováním

2. K

VALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

TEGRETOL CR 200 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje carbamazepinum 200 mg.

TEGRETOL CR 400 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje carbamazepinum 400 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: glyceromakrogol-hydroxystearát

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Popis přípravku:

200 mg: béžovooranžové, oválné, lehce bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách,

označené na jedné straně H/C a na druhé straně C/G. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

400 mg: hnědooranžové, oválné, lehce bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách,

označené na jedné straně ENE/ENE a na druhé CG/CG. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické i

ndikace

Tegretol CR je indikován k léčbě dospělých a dětí ve věku od 3 let.

Léčba epilepsie a prevence epileptických záchvatů.

Primární generalizovaná epilepsie nebo sekundární generalizované záchvaty se ztrátou nebo bez ztráty

vědomí. Smíšené formy záchvatů. Tegretol CR je vhodný jak pro monoterapii, tak i pro kombinovanou

léčbu. Tegretol CR obvykle není účinný při záchvatech typu absencí (petit mal) a myoklonických křečích

(viz bod 4.4).

Mánie a profylaktická léčba afektivních bipolárních poruch.

Syndrom odnětí alkoholu.

Idiopatická

neuralgie

trigeminu

neuralgie

trigeminu

způsobená

sclerosis

multiplex.

Idiopatická

glosofaryngeální neuralgie.

Bolestivá diabetická neuropatie.

Diabetes insipidus centralis. Polyurie a polydipsie neurohormonálního původu.

4.2 Dávkování a způsob podání

Vzhledem k možným interakcím a různé farmakokinetice antiepileptik by u starších osob měla být dávka

přípravku Tegretol CR pečlivě zvážena.

2/18

Před zahájením léčby by měli být pacienti čínského (národnost Han) a thajského původu, pokud je to možné,

geneticky vyšetřeni na přítomnost HLA-B*1502, neboť přítomnost této alely silně předurčuje riziko

závažného, s karbamazepinem spojeného, Stevensova-Johnsonova syndromu (informace o genetických

testech a kožních reakcích viz bod 4.4).

Epilepsie

Pokud to stav onemocnění dovolí, má být Tegretol CR předepisován v monoterapii. Léčba se zahajuje

nízkými dávkami, které se postupně zvyšují do dosažení uspokojivého terapeutického účinku.

Dávku karbamazepinu je třeba nastavit individuálně podle potřeb pacienta tak, aby se dosáhlo adekvátní

kontroly záchvatů. K určení optimální dávky může pomoci stanovení hladiny léku v plazmě. Při léčbě

epilepsie vyžaduje dávka karbamazepinu obvykle celkové koncentrace karbamazepinu v plazmě asi 4 až

12 mikrogramů/ml (17 až 50 mikromolů/l) (viz bod 4.4).

Pokud se Tegretol CR přidává k již stávající antiepileptické terapii, má se tak, při ponechání současné léčby,

dít postupně, případně se má upravit dávkování ostatních antiepileptik (viz bod 4.5).

Dospělí:

Začíná se dávkou 100 až 200 mg jednou nebo 2krát denně, postupně se pomalu zvyšuje na dávku obvykle

400 mg 2 až 3krát denně až do získání optimální terapeutické odpovědi (u některých pacientů je dokonce

nutná dávka 1 600 až 2 000 mg denně).

Pediatrická populace

:

U čtyřletých a mladších dětí činí doporučená úvodní dávka 20 až 60 mg/den, zvyšovaná o 20 až 60 mg každý

druhý den. U dětí starších 4 let je možné léčbu zahájit dávkou 100 mg denně a zvyšovat ji v týdenních

intervalech o 100 mg.

Udržovací dávka je 10 až 20 mg/kg tělesné hmotnosti denně, rozdělena do dílčích dávek.

Do 1 roku věku:

100 až 200 mg denně

1-5 let věku:

200 až 400 mg denně

6-10 let věku:

400 až 600 mg denně

11-15 let věku:

600 až 1 000 mg denně

˃15 let věku:

800 až 1 200 mg denně (stejná dávka jako u dospělých)

Maximální doporučená dávka

Do 6 let věku: 35 mg/kg/den

6-15 let věku: 1 000 mg/den

˃15 let věku: 1 200 mg/den

Tablety je možné podávat dětem od 3 let věku, pro děti mladší je vhodnější jiná léková forma (sirup).

Mánie a bipolární afektivní porucha

Dávkovací rozmezí: asi 400 až 1 600 mg denně, obvyklá dávka je 400 až 600 mg denně, rozdělené do dílčích

2 až 3 denních dávek.

Při léčbě akutní mánie má být dávka zvyšována poměrně rychle, zatímco při profylaxi bipolárních poruch se

doporučuje zvyšovat dávku postupně tak, aby bylo dosaženo optimální tolerance.

Odvykací syndrom při odnětí alkoholu

Obvyklé dávkování: 200 mg 3krát denně. V těžkých případech je možné dávku zvyšovat během prvních dnů

(např. do 400 mg 3krát denně). Při zahájení léčby závažných odvykacích projevů má být Tegretol CR

podáván v kombinaci se sedativně - hypnotickými léky (např. klomethiazol, chlordiazepoxid). Po odeznění

akutního stadia lze pokračovat v léčbě přípravkem Tegretol CR formou monoterapie.

3/18

Neuralgie trigeminu

U neuralgie trigeminu je počáteční dávka 200 až 400 mg denně pomalu zvyšována, až bolest vymizí

(obvykle při dávce 200 mg 3 až 4krát denně). Po dosažení terapeutického účinku dávku postupně snižujeme

na nejnižší možnou udržovací dávku. Maximální doporučená dávka je 1 200 mg/den. Když se dosáhne úlevy

od bolesti, je třeba zkusit postupně přerušit terapii, dokud se neobjeví další záchvat.

Bolestivá diabetická neuropatie

Průměrné dávkování: 200 mg 2 až 4krát denně.

Diabetes insipidus centralis

Průměrné dávkování pro dospělé: 200 mg 2krát až 3krát denně. U dětí by mělo být dávkování upraveno v

závislosti na věku a tělesné hmotnosti.

Porucha funkce ledvin/porucha funkce jater

Nejsou k dispozici žádné údaje o farmakokinetice karbamazepinu u pacientů s poruchou funkce jater nebo

ledvin.

Způsob podání

Tablety mohou být užívány během jídla, po jídle nebo mezi jídly. Polykají se celé nebo rozpůlené s trochou

tekutiny, nerozkousávají se. Pomalé uvolňování léčivé látky z tablet dovoluje užívat lék pouze 2x denně.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, nebo na

léky s podobnou strukturou (tzn. tricyklická antidepresiva).

Pacienti s atrioventrikulární blokádou.

Pacienti s útlumem kostní dřeně v anamnéze.

Pacienti s jaterní porfyrií (např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea

tarda) v anamnéze.

Tegretol CR se nesmí podávat v kombinaci s inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění

a opatření pro použití

Tegretol CR lze podávat pouze pod lékařským dohledem a lze jej předepsat pouze po kritickém zvážení

poměru

přínosu

rizika

pacientů

s poruchami srdce, jater

nebo

ledvin

anamnéze,

s nežádoucími

hematologickými účinky na jiné léčivé přípravky nebo s předchozími přerušovanými cykly léčby přípravkem

Tegretol CR s přísným monitorováním.

Hematologické účinky

V souvislosti s užíváním přípravku Tegretol CR byl popsán výskyt aplastické anemie a agranulocytózy, avšak

vzhledem k velmi nízké incidenci těchto onemocnění je velice obtížné získat odhady rizika souvisejícího s

léčbou přípravkem Tegretol CR. Celkové riziko u neléčené populace je odhadováno na 4,7 onemocnění

agranulocytózou na 1 milion obyvatel za rok a 2 onemocnění aplastickou anemií na 1 milion obyvatel za rok.

V souvislosti s užíváním přípravku Tegretol CR se vyskytuje přechodné nebo trvalé snížení počtu krevních

destiček nebo bílých krvinek. I když je tento vliv ve většině případů přechodný a je nepravděpodobné, že by

signalizoval vznik buď aplastické anemie, nebo agranulocytózy, měl by být před léčbou vyšetřen kompletní

krevní obraz včetně krevních destiček a eventuálně retikulocytů a sérového železa. Jestliže je v průběhu léčby

pozorován nízký anebo snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček, pak by měl být pacient i jeho

krevní obraz pečlivě sledován a kontrolován. Podávání přípravku Tegretol CR by mělo být přerušeno, pokud

se objeví známky významného útlumu kostní dřeně.

Pacient by měl být informován o možnosti výskytu toxických příznaků, výskytu hematologických stejně jako

dermatologických nebo jaterních nežádoucích účinků. Pacient by měl vědět, že pokud se u něho objeví

4/18

horečka, bolest v krku, vyrážka, vřídky v ústech, snadno vznikající modřiny, krvácení typu petechií nebo

purpury, pak musí ihned informovat svého lékaře.

Závažné kožní nežádoucí účinky

Po užití přípravku Tegretol CR byly hlášeny život ohrožující Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS) a toxická

epidermální nekrolýza (TEN).

Pacienti mají být upozorněni na příznaky těchto závažných kožních reakcí a mají být důkladně sledováni

s ohledem na možný výskyt kožních reakcí. Nejvyšší riziko rozvoje SJS nebo TEN je v prvním týdnu léčby.

Pokud se vyskytnou příznaky SJS nebo TEN (např. zhoršující se kožní vyrážka, často s puchýři nebo

slizničními lézemi), léčba přípravkem Tegretol CR má být přerušena.

Nejlepší výsledky při zvládání SJS a TEN je možné dosáhnout včasným stanovením diagnózy a okamžitým

vysazením suspektních léčivých přípravků. Časté přerušení léčby je spojeno s lepší prognózou.

Pokud dojde u pacienta k rozvoji SJS nebo TEN po užití přípravku Tegretol CR, Tegretol CR nesmí být u

pacienta nikdy znovu nasazen.

Farmakogenetika

Frekvence výskytu těchto reakcí se v zemích s převahou kavkazského etnika odhaduje na 1 – 6 z 10 000

nových uživatelů, zatímco v některých asijských zemích se odhaduje asi 10krát vyšší riziko.

Je stále více důkazů o roli různých HLA alel v predispozici pacientů k imunitně zprostředkovaným

nežádoucím účinkům (viz bod 4.2).

Alela HLA-B*1502

čínská (národnost Han), thajská a ostatní asijské populace

Bylo prokázáno, že přítomnost alely HLA-B*1502 u jedinců čínského (národnost Han) či thajského původu

léčených karbamazepinem je silně spojená s rizikem výskytu závažných kožních nežádoucích účinků

známých pod pojmem Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS). Četnost alely HLA-B*1502 je v čínské

(národnost Han) populaci v rozmezí od 2 do 12 % a okolo 8 % v thajské populaci. Pokud je to možné, měli by

být tito jedinci vyšetřeni na přítomnost výše uvedené alely před zahájením léčby karbamazepinem (viz bod

4.2). Jestliže je test pozitivní, neměla by být léčba karbamazepinem započata, pokud je jiná terapeutická

možnost. Pacienti, u kterých je test na přítomnost HLA-B*1502 negativní, mají malé riziko SJS, ačkoliv se ve

vzácných případech může objevit. Četnost alely až do cca 2 % byla zaznamenána v Koreji a do cca 6 %

v Indii. Četnost alely HLA-B*1502 je zanedbatelná u osob evropského původu, u různých afrických populací,

původních obyvatel Ameriky, v hispánské populaci a u Japonců (< 1 %).

Existují údaje, které naznačují zvýšení rizika výskytu závažných nežádoucích účinků zahrnujících Stevensův-

Johnsonův syndrom (SJS) a toxickou epidermální nekrolýzu (TEN) spojených s užíváním přípravku Tegretol

CR v jiných asijských populacích. Vzhledem k prevalenci této alely u jiných asijských populací (např. nad

15 % na Filipínách a v Malajsii) lze zvážit genetické testování na přítomnost alely HLA-B*1502 i u jiných

rizikových populací.

Četnosti alely uváděné zde reprezentují procento ze všech chromozomů ve specifikované populaci, které

nesou danou alelu, což znamená, že procento pacientů, které nese kopii této alely na alespoň jednom ze svých

dvou chromozomů (tj. četnost nosičství) je téměř dvakrát tak vysoké jako četnost alely. Proto je procento

pacientů, kteří mohou být v riziku téměř dvojnásobné než četnost alely.

Alela HLA-A*3101

evropská a japonská populace

Existují údaje, které naznačují, že přítomnost alely HLA-A*3101 je spojena se zvýšeným rizikem

karbamazepinem indukovaných kožních nežádoucích účinků včetně Stevensova-Johnsonova syndromu (SJS),

toxické epidermální nekrolýzy (TEN), léky vyvolané vyrážky s eozinofilií (DRESS), nebo méně závažné

akutní generalizované exantematózní pustulózy (AGEP) a makulopapulózní vyrážky (viz bod 4.8) u Evropanů

a Japonců.

Frekvence výskytu alely HLA-A*3101 se mezi etnickými populacemi značně liší. V evropské populaci má

alela HLA-A*3101 četnost 2-5 % a v japonské populaci kolem 10 %.

5/18

Četnosti alely uváděné zde reprezentují procento ze všech chromozomů ve specifikované populaci, které

nesou danou alelu, což znamená, že procento pacientů, které nese kopii této alely na alespoň jednom ze svých

dvou chromozomů (tj. četnost nosičství) je téměř dvakrát tak vysoké jako četnost alely. Proto je procento

pacientů, kteří mohou být v riziku téměř dvojnásobné než četnost alely. Předpokládané množství pacientů ve

zvýšeném riziku je přibližně 4-10 % evropské populace.

Přítomnost alely HLA-A*3101 může zvyšovat riziko karbamazepinem indukovaných kožních nežádoucích

účinků (většinou méně závažných) z 5 % v běžné populaci na 26 % u pacientů evropského původu, zatímco

její absence může riziko snížit z 5 % na 3,8 %.

K dispozici nejsou dostatečná data, která by podporovala doporučení screeningu alely HLA-A*3101 před

zahájením léčby karbamazepinem.

Pokud je o pacientech evropského nebo japonského původu známo, že jsou pozitivní na přítomnost alely

HLA-A*3101, může se použití karbamazepinu zvážit v případech, kdy benefit převažuje nad rizikem.

Omezení genetického

screeningu

Výsledky genetického screeningu by neměly nahradit příslušnou klinickou pozornost a péči o pacienta. U

mnoha pacientů asijského původu s pozitivním testem na HLA-B*1502 a léčbou přípravkem Tegretol CR se

nevyvinul SJS/TEN a naopak u pacientů s negativním testem na HLA-B*1502 jakýchkoliv národností se stále

může vyvinout SJS/TEN. Stejně tak mnoho pacientů s pozitivním testem na HLA-A*3101 a léčbou

přípravkem Tegretol CR nemusí onemocnět SJS, TEN, DRESS, AGEP nebo makulopapulózní vyrážkou a

pacienti s negativním testem na HLA-A*3101 jakýchkoliv národností mohou trpět těmito závažnými kožními

nežádoucími účinky. Úloha dalších možných faktorů na rozvoj a morbiditu těchto závažných kožních

nežádoucích účinků, jako jsou antiepileptické léky, compliance, jiná současná medikace, komorbidita a

úroveň kožního monitorování nebyla hodnocena.

Další kožní reakce

Mírné kožní reakce, např. izolovaný makulózní anebo makulopapulózní exantém, jsou většinou přechodné a

bez nebezpečí. Obvykle zmizí v průběhu několika dnů anebo týdnů buď při pokračování léčby anebo při

snížení dávky. Pacient by však měl být pečlivě sledován.

Přítomnost HLA-A*3101 alely a užívání karbamazepinu bylo dáno do souvislosti s méně závažnými kožními

nežádoucími

účinky,

jako

antikonvulzivní

syndrom

přecitlivělosti

nebo

nezávažná

kožní

vyrážka

(makulopapulózní erupce). Nicméně nebylo zjištěno, že přítomnost HLA-B*1502 alely předpovídá riziko

těchto výše uvedených kožních nežádoucích účinků.

Jestliže bude prováděno testování na přítomnost HLA-B*1502 alely, je doporučeno použít vysoké rozlišení na

HLA-B*1502 genotyp. Test je pozitivní, jestliže budou detekovány jedna nebo dvě alely HLA-B*1502 a

negativní, jestliže nebude detekována žádná alela HLA-B*1502. Stejně tak, pokud bude prováděno testování

na přítomnost HLA-A*3101 alely, je doporučeno použít vysoké rozlišení na HLA-A*3101 genotyp. Test je

pozitivní,

jestliže

budou

detekovány

jedna

nebo

dvě

alely

HLA-A*3101

negativní,

jestliže

nebude

detekována žádná alela HLA-A*3101.

Hypersenzitivita

Tegretol CR může vyvolat reakce z přecitlivělosti zahrnující polékovou vyrážku s vyšší hladinou eozinofilů

a celkovými

projevy

(drug

rash

with

eosinophilia

systemic

symptoms,

DRESS),

opožděnou

multiorgánovou

reakci

z přecitlivělosti

s horečkou,

vyrážkou,

vaskulitidou,

lymfadenopatií,

pseudolymfomem, artralgií, leukopenií, eozinofilií, hepatosplenomegalií, abnormálními funkcemi jaterních

testů

a syndromem

zániku

žlučovodů

(destrukce

zánik

intrahepatálních

žlučovodů),

které

mohou

vyskytnout v různých kombinacích. Mohou být postiženy také další orgány (např. plíce, ledviny, pankreas,

myokard, tlusté střevo) (viz bod 4.8).

Bylo zjištěno, že přítomnost HLA-A*3101 alely je spojována s výskytem syndromu přecitlivělosti, včetně

makulopapulózní vyrážky.

6/18

Pacienty, u kterých se objevila reakce z přecitlivělosti na karbamazepin, je nutno informovat, že u přibližně

25 – 30 % z nich se může objevit i hypersenzitivita na oxkarbazepin.

Zkřížená hypersenzitivita se může vyskytnout také mezi karbamazepinem a aromatickými antiepileptiky

(např. fenytoinem, primidonem a fenobarbitalem).

Obecně, pokud se objeví příznaky připomínající reakci z přecitlivělosti, je nutno léčbu přípravkem Tegretol

CR ihned přerušit.

Epileptické záchv

aty

U pacientů se smíšenými záchvaty zahrnujícími atypické přechodné ztráty vědomí by měl být Tegretol CR

užíván opatrně, protože může dojít ke zvýšenému výskytu generalizovaných křečí. V případě exacerbace

záchvatů by mělo být podávání přípravku Tegretol CR ukončeno.

Jaterní funkce

Zejména u pacientů s poruchou funkce jater v anamnéze nebo u starších pacientů musí být před zahájením

léčby přípravkem Tegretol CR a dále pak v jejím průběhu provedeno vyšetření jaterních testů. Při zhoršení

jaterních funkcí nebo při výskytu aktivního onemocnění jater musí být léčba okamžitě přerušena.

Renální funkce

Doporučují se základní a další pravidelná kompletní vyšetření moče a stanovení močoviny v krvi.

Hyponatremie

Je známo, že při podávání karbamazepinu se vyskytuje hyponatremie. U pacientů s preexistujícím renálním

stavem spojeným s nízkou hladinou sodíku nebo u pacientů léčených současně léčivými přípravky snižujícími

hladinu sodíku (např. diuretika, léčivé přípravky určené k léčbě nepřiměřené sekrece ADH) je třeba měřit

hladiny

sodíku

v séru

před zahájením

terapie

karbamazepinem.

Poté

hladiny

sodíku

v séru

mají

být

měřeny alespoň po 2 týdnech a potom v měsíčních intervalech po dobu prvních tří měsíců během léčby nebo

podle klinické potřeby. Tyto rizikové faktory se mohou týkat zvláště starších pacientů. Pokud je pozorována

hyponatremie, je důležitým protiopatřením omezení příjmu vody, pokud je to klinicky indikováno.

Hypotyreóza

Karbamazepin může snižovat sérové koncentrace hormonů štítné žlázy přes enzymovou indukci, vyžadující

zvýšení dávky hormonů štítné žlázy při substituční léčbě u pacientů s hypotyreózou. Z tohoto důvodu se

doporučuje

kontrolovat

funkci

štítné

žlázy

za účelem

přizpůsobení

dávkování

hormonů

štítné

žlázy

při substituční léčbě.

Anticholinergn

í účinky

Tegretol CR vykazuje mírnou anticholinergní aktivitu. Pacienti se zvýšeným nitroočním tlakem a retencí

moče by proto měli být v průběhu léčby pečlivě sledováni (viz bod 4.8).

Psychiatrické účinky

V úvahu by měla být brána možnost aktivace latentní psychózy a u starších pacientů možnost výskytu

zmatenosti a agitovanosti.

Sebevražedné představy a chování

Během léčby antiepileptiky v různých indikacích byly u některých pacientů hlášeny případy sebevražedných

představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií antiepileptik

rovněž prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných představ a chování. Mechanismus vzniku není znám a

dostupná data nevylučují možnost zvýšeného rizika u karbamazepinu.

Proto by u pacientů měly být sledovány příznaky sebevražedných představ či chování a zvážena vhodná

léčba. Pacienti (a osoby poskytující pacientům péči) by měli být upozorněni na to, že v případě výskytu

symptomů sebevražedného myšlení či chování by měli vyhledat lékařskou pomoc.

Endokrinní účinky

7/18

U žen užívajících hormonální antikoncepci je zjišťováno krvácení z průniku; spolehlivost hormonálních

kontraceptiv může být přípravkem Tegretol CR nepříznivě ovlivněna a ženám ve fertilním věku má být

doporučena alternativní forma antikoncepce.

Monitorování hladin v plazmě

I když jsou vztahy mezi dávkováním a plazmatickými hladinami karbamazepinu a klinickou účinností anebo

snášenlivostí dosti nejasné, může být monitorování jeho plazmatické hladiny

v následujících situacích

užitečné: dramatický vzestup četnosti záchvatů - ověření pacientovy reaktivity na lék; v průběhu těhotenství;

při léčbě dětí a dospívajících; při podezření na poruchy vstřebávání; při podezření na toxicitu, pokud pacient

užívá více než jeden přípravek (viz bod 4.5).

Snížení dávky a ukončení léčby

Náhlé vysazení léčby může vést k náhlému výskytu záchvatů, proto má být karbamazepin vysazován postupně

po dobu 6 měsíců. Pokud je třeba léčbu přípravkem Tegretol CR náhle přerušit, měl by být přechod na nové

antiepileptikum překryt jiným vhodným přípravkem.

Hormonální antikoncepce

Pacientky ve fertilním věku je třeba upozornit, že současné užívání přípravku Tegretol CR s hormonální

antikoncepcí může způsobit neúčinnost tohoto typu antikoncepce (viz body 4.5 a 4.6). Při užívání přípravku

Tegretol CR se doporučuje používat alternativní nehormonální formy antikoncepce.

Pády

Léčba přípravkem Tegretol CR může být spojena s ataxií, hypotenzí, nebo somnolencí (viz bod 4.8), což

může vést k pádům a následně ke zraněním, obzvláště u starších a oslabených pacientů. Proto je třeba

pacienty upozornit, aby postupovali opatrně, dokud se dobře neobeznámí s potenciálními účinky tohoto léku.

4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podání inhibitorů CYP3A4 nebo inhibitorů epoxid-hydrolázy s karbamazepinem může vyvolat

nežádoucí účinky (zvýšení plazmatických koncentrací karbamazepinu nebo karbamazepin-10,11- epoxidu,

v tomto pořadí). Dávkování přípravku Tegretol CR je třeba podle toho upravit a/nebo sledovat plazmatické

koncentrace.

Současné

podávání

induktorů

CYP3A4

s karbamazepinem

může

snižovat

plazmatické

koncentrace

karbamazepinu a jeho terapeutický účinek, zatímco vysazení CYP3A4 induktoru může zvýšit plazmatické

koncentrace karbamazepinu. Dávkování přípravku Tegretol CR může být potřeba upravit.

Karbamazepin je silný induktor CYP3A4 a dalších jaterních enzymů fáze I a fáze II. Může proto snižovat

plazmatické koncentrace současně podávaných přípravků, které se metabolizují prostřednictvím CYP3A4

indukcí jejich metabolismu.

Za enzym zodpovědný za formování 10,11-transdiolového derivátu z karbamazepin-10,11- epoxidu byla

označena

lidská

mikrozomální

epoxid-hydroláza.

Současné

podávání

inhibitorů

mikrozomální

epoxid-

hydrolázy může zvýšit plazmatickou koncentraci karbamazepin-10,11- epoxidu.

Látky, které mohou zvyšovat hladinu

karbamazepinu a/nebo karbamazepin-10,11 epoxidu

v plazmě:

Vzhledem

tomu,

zvýšení

plazmatické

hladiny

karbamazepinu

může

vést

zvýšenému

výskytu

nežádoucích účinků (závratě, ospalost, ataxie, diplopie), je nutné dávkování přípravku Tegretol CR, při

současném podávání dále uvedených látek, upravit podle jeho hladin v plazmě zjištěných monitorováním.

Analgetika, antirevmatika: dextropropoxyfen, ibuprofen.

Androgeny: danazol.

Antibiotika:

makrolidová

antibiotika

(např.

erythromycin,

troleandomycin,

josamycin,

klarithromycin), ciprofloxacin.

8/18

Antidepresiva: možná desipramin, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon, paroxetin, trazodon, viloxazin.

Antiepileptika: stiripentol, vigabatrin.

Antimykotika: azoly (např. itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, vorikonazol). U pacientů léčených

vorikonazolem nebo itrakonazolem lze doporučit alternativní antikonvulziva.

Antihistaminika: loratadin, terfenadin.

Antipsychotika: loxapin, olanzapin, kvetiapin.

Antituberkulotika: isoniazid.

Antivirotika: inhibitory proteázy pro léčbu HIV (např. ritonavir).

Inhibitory karboanhydrázy: acetazolamid.

Přípravky na kardiovaskulární systém: diltiazem, verapamil.

Přípravky na léčbu GIT: možná cimetidin, omeprazol.

Myorelaxancia: oxybutinin, dantrolen.

Antiagregancia: tiklopidin.

Další interakce: grapefruitová šťáva, nikotinamid (pouze ve vysokých dávkách).

Látky, které mohou zvyšovat hladinu karbamazepin

-

10,11 epoxidu v plazmě:

Vzhledem k tomu, že zvýšení plazmatické hladiny karbamazepin-10,11 epoxidu může vést ke zvýšenému

výskytu nežádoucích účinků (závratě, ospalost, ataxie, diplopie), je nutné dávkování přípravku Tegretol CR

upravit podle jeho plazmatických hladin při současném podávání těchto látek:

Loxapin, kvetiapin, primidon, progabid, kyselina valproová, valnoktamid a valpromid.

Látky, které mohou snižovat hladinu

karbamazepinu

v plazmě:

Při současném podávání dále uvedených látek může být nutno dávku přípravku Tegretol CR následně upravit.

Antiepileptika: felbamát, metsuximid, oxkarbazepin, fenobarbital, fensuximid, fenytoin (abychom se

vyhnuli

intoxikaci

fenytoinem

a subterapeutickým

koncentracím

karbamazepinu,

doporučuje

monitorovat plazmatické hladiny obou léků) a fosfenytoin, primidon, progabid a ačkoli údaje jsou

částečně rozporuplné, případně klonazepam.

Cytostatika: cisplatina nebo doxorubicin.

Antituberkulotika: rifampicin.

Bronchodilatancia a antiastmatika: teofylin, aminofylin.

Dermatologika: isotretinoin.

Další interakce: rostlinné přípravky obsahující třezalku (Hypericum perforatum).

Účinek přípravku

Tegretol CR

na koncentraci souběžně podávaných látek v plazmě:

Karbamazepin může snižovat hladinu látek v plazmě a tím také snižovat nebo dokonce rušit jejich účinek.

Dávkování následujících látek musí být upraveno podle klinického stavu:

Analgetika,

antirevmatika:

buprenorfin,

methadon,

paracetamol

(dlouhodobé

podávání

karbamazepinu

a paracetamolu

(acetaminofenu)

může

být

spojeno

s hepatotoxicitou),

fenazon,

tramadol.

Antibiotika: doxycyklin, rifabutin.

Antikoagulancia: perorální antikoagulancia (např. warfarin, fenprokumon, dikumarol, acenokumarol,

rivaroxaban, dabigatran, apixaban a edoxaban).

Antidepresiva:

bupropion,

citalopram,

mianserin,

nefazodon,

sertralin,

trazodon,

tricyklická

antidepresiva

(např.

imipramin,

amitriptylin,

nortriptylin,

klomipramin).

Tegretol

nesmí

podávat

v kombinaci

s inhibitory

monoaminooxidázy

(IMAO);

léčbu

IMAO

nutno

ukončit

minimálně 2 týdny (nebo podle klinické situace i více) před podáním přípravku Tegretol CR (viz bod

4.3).

Antiemetika: aprepitant.

Antiepileptika:

klobazam,

klonazepam,

ethosuximid,

felbamat,

lamotrigin,

eslikarbazepin,

oxkarbazepin, primidon, tiagabin, topiramat, kyselina valproová, zonisamid. Abychom se vyhnuli

intoxikaci fenytoinem a subterapeutickým koncentracím karbamazepinu, doporučuje se monitorovat

plazmatické hladiny obou léků. Zřídka bylo hlášeno zvýšení plazmatických hladin mefenytoinu.

9/18

Antimykotika: itrakonazol, vorikonazol. U pacientů léčených vorikonazolem nebo itrakonazolem lze

doporučit alternativní antikonvulziva.

Anthelmintika: prazikvantel, albendazol.

Antineoplastika: imatinib, cyclofosfamid, lapatinib, temsirolimus.

Antipsychotika: klozapin, haloperidol a bromperidol, olanzapin, kvetiapin, risperidon, ziprasidon,

aripiprazol, paliperidon.

Antivirotika: inhibitory proteázy pro léčbu HIV (např. indinavir, ritonavir, sachinavir).

Anxiolytika: alprazolam, midazolam.

Bronchodilatancia a antiastmatika: theofylin.

Kontraceptiva: hormonální kontraceptiva (je nutno zvážit alternativní antikoncepční metody).

Přípravky na kardiovaskulární systém: blokátory kalciových kanálů (skupiny dihydropyridinu), např.

felodipin, digoxin, simvastatin, atorvastatin, lovastatin, cerivastatin; ivabradin.

Kortikosteroidy: kortikosteroidy (např. prednisolon, dexametason).

Léky užívané k erektilní dysfunkci: tadalafil.

Imunosupresiva: cyklosporin, everolimus, takrolimus, sirolimus.

Tyreotropní látky: levothyroxin.

Další lékové interakce: přípravky obsahující estrogen a/nebo progesteron.

Kombinace, které vyžadují zvláštní pozornost

:

Souběžné podávání karbamazepinu a levetiracetamu může zvyšovat karbamazepinem vyvolanou toxicitu.

Souběžné podávání karbamazepinu a isoniazidu může zvyšovat isoniazidem vyvolanou hepatotoxicitu.

Kombinace karbamazepinu a lithia nebo metoklopramidu na jedné straně a karbamazepinu a neuroleptik

(haloperidolu a thioridazinu) na straně druhé mohou vést ke zvýšení výskytu nežádoucích neurologických

účinků (v případě druhé kombinace dokonce i při přítomnosti terapeutických hladin v plazmě).

Kombinace přípravku Tegretol CR s některými diuretiky (hydrochlorothiazid, furosemid) mohou vést k

symptomatické hyponatremii.

Karbamazepin

může

antagonizovat

účinky

nedepolarizujících

myorelaxancií

(např.

pankuronia).

Jejich

dávkování bude proto možná nutno zvýšit a pacienty je nutno pečlivě sledovat pro možnost rychlejšího

odeznění neuromuskulární blokády, než by se dalo očekávat.

Karbamazepin, obdobně jako ostatní psychofarmaka, může snižovat toleranci k alkoholu, a proto by pacienti

užívající Tegretol CR neměli pít alkohol.

Souběžné

podávání

karbamazepinu

s přímo

působícími

perorálními

antikoagulancii

(rivaroxabanem,

dabigatranem,

apixabanem

edoxabanem)

může

vést

ke sníženým

plazmatickým

koncentracím

přímo

působících perorálních antikoagulancií, což nese riziko trombózy. Pokud je tedy nutné souběžné podávání,

doporučuje se přísné sledování známek a příznaků trombózy.

Interference se

serologickým testováním

Karbamazepin může vést kvůli interferenci k falešně pozitivním koncentracím perfenazinu při HPLC analýze.

Karbamazepin

a metabolit

10,11-epoxidu

mohou

vést

k falešně

pozitivní

koncentraci

tricyklických

antidepresiv při fluorescenční polarizační imunoanalýze.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

U potomků matek epileptiček užívajících v těhotenství jakoukoli antiepileptickou léčbu bylo prokázáno

zvýšení rizika vzniku vývojových vad, včetně malformací. Karbamazepin může být spojen s poškozením

plodu, pokud je podáván těhotným ženám. Tegretol CR má být užíván během těhotenství pouze tehdy, pokud

potenciální přínos pro matku odůvodní potenciální rizika pro plod.

Všem těhotným ženám a ženám ve fertilním věku má být dostupné odpovídající poradenství s ohledem na

rizika spojená s těhotenstvím způsobená potenciálním teratogenním rizikem pro plod.

V souvislosti s užíváním přípravku Tegretol CR byly hlášeny vývojové vady a malformace, včetně spina

bifida a také jiné vrozené anomálie, např. kraniofaciální defekty, kardiovaskulární malformace, hypospadie a

10/18

anomálie zahrnující různé tělesné systémy. Podle údajů z těhotenského registru Severní Ameriky byl podíl

závažných vrozených malformací, definovaných jako strukturální abnormality s chirurgickou, léčebnou nebo

kosmetickou závažností, diagnostikovaných do 12 týdnů po narození 3,0 % (95% CI 2,1 až 4,2 %) mezi

matkami exponovanými karbamazepinu v monoterapii v prvním trimestru a 1,1 % (95% CI 0,35 až 2,5 %)

mezi těhotnými ženami neužívajícími žádné antiepileptikum (relativní riziko 2,7, 95% CI 1,1 až 7,0). Jasný

průkaz z kontrolovaných studií s karbamazepinem jako monoterapií však chybí.

Vzhledem k výše uvedenému:

Těhotné ženy epileptičky je nutno léčit se zvláštní opatrností.

Pokud ženy léčené přípravkem Tegretol CR otěhotní nebo plánují otěhotnět nebo je třeba zahájit

léčbu přípravkem Tegretol CR během těhotenství, je nutno pečlivě zvážit očekávaný prospěch

z použití léčivého přípravku oproti možným rizikům, a to zejména v prvním trimestru těhotenství.

Ženám ve fertilním věku by Tegretol CR měl být, vždy když je to možné, předepisován jako

monoterapie, protože výskyt vrozených vad u potomků žen léčených kombinacemi antiepileptik je

vyšší než u matek léčených monoterapií. Riziko malformací následně po expozici karbamazepinu

v polyterapii se může lišit v závislosti na užívaných specifických lécích a může být vyšší v polyterapii

v kombinacích zahrnujících valproát.

Podávat je nutno minimální účinné dávky a doporučuje se monitorovat plazmatické hladiny.

Plazmatickou koncentraci lze udržovat na dolní úrovni terapeutického rozmezí 4 až

12 mikrogramů/ml za předpokladu, že kontrola záchvatů je zachována. Jsou k dispozici fakta, která

naznačují, že riziko malformací spojených s karbamazepinem může být závislé na dávce, tj. při dávce

< 400 mg/den byly podíly malformací nižší než při vyšších dávkách karbamazepinu.

Pacientky by měly být seznámeny s možností zvýšeného rizika vzniku malformace a měly by mít

možnost využít antenatálního screeningu.

Během těhotenství nemá být účinná antiepileptická léčba přerušena, jelikož zhoršení onemocnění je

škodlivé jak pro matku, tak pro plod.

Monitorování a prevence

Je známo, že v průběhu těhotenství dochází k nedostatku kyseliny listové. Uvádí se, že antiepileptické léky

tento nedostatek zhoršují. Deficience kyseliny listové tak může přispívat ke zvýšenému výskytu vad u

potomků

léčených

epileptiček.

Proto

doporučena

suplementace

kyseliny

listové

před

průběhu

těhotenství.

U novorozence

Rovněž bylo doporučeno, aby byl matce v posledních týdnech těhotenství a novorozenci podáván vitamin K1

jako prevence poruch krvácivosti.

V několika případech se u novorozence objevily křeče a/nebo dechový útlum spojené s užíváním přípravku

Tegretol CR a jiných antiepileptik matkou. Po užívání přípravku Tegretol CR matkou bylo také hlášeno

několik případů zvracení, průjmu a/nebo sníženého příjmu mléka novorozencem. Tyto reakce mohou být

způsobeny neonatálním syndromem z vysazení.

Ženy ve

fertilním věku a

antikoncepční opatření

Ženy ve fertilním věku mají během léčby karbamazepinem a 2 týdny po poslední dávce používat účinnou

antikoncepci. Tegretol CR může vést kvůli enzymové indukci k selhání terapeutického účinku perorálních

kontraceptiv s obsahem estrogenu a/nebo progesteronu. Ženy ve fertilním věku je třeba informovat o použití

alternativních kontracepčních metod při léčbě přípravkem Tegretol CR.

Kojení

Karbamazepin prostupuje do mateřského mléka (asi 25 až 60 % plazmatické koncentrace). Přínos kojení by

měl být zvážen vzhledem k malé možnosti nepříznivého vlivu na dítě. Ženy užívající Tegretol CR mohou

kojit své děti za předpokladu, že u dítěte bude sledována možnost výskytu nežádoucích účinků (např.

nadměrná spavost, alergické kožní reakce). U novorozenců exponovaných karbamazepinu prenatálně a/nebo

během

kojení

byla

hlášena

cholestatická

hepatitida.

Proto

třeba

kojené

děti

matek

léčených

karbamazepinem pečlivě sledovat z hlediska nežádoucích hepatobiliárních účinků.

11/18

Fertilita

Byly hlášeny ojedinělé případy zhoršení mužské plodnosti a/nebo abnormální spermatogeneze.

4.7

Účinky

na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacientova

schopnost

reakce

může

být

zhoršena

zdravotním

stavem

majícím

za následek

záchvaty

a nežádoucími reakcemi zahrnujícími závratě, ospalost, ataxii, diplopii, zhoršenou akomodaci a rozmazané

vidění, hlášené při užívání přípravku Tegretol CR, a to především na počátku léčby nebo při úpravě

dávkování. Lékař proto musí individuálně posoudit, zda je pacient schopen tuto činnost vykonávat.

4.8 Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Zvláště na počátku léčby a/nebo pokud je dávka příliš vysoká anebo pacient starší, může dojít k určitým

typům nežádoucích účinků zahrnujících např. reakce CNS (závratě, bolest hlavy, ataxii, ospalost, únavu,

diplopii), gastrointestinální poruchy (nauzea, zvracení) a alergické kožní reakce.

Na dávce závislé nežádoucí účinky se obvykle zmírní v průběhu několika dnů, buď samovolně, nebo po

přechodném snížení dávky. Výskyt nežádoucích účinků na CNS může být projevem relativního předávkování

anebo význačného kolísání plazmatických hladin. V těchto případech se doporučuje plazmatické hodnoty

monitorovat.

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků sestavený z

klinických studií

a spontánních hlášení

Nežádoucí účinky z klinických studií jsou seřazeny podle třídy orgánových systémů klasifikace MedDRA.

V každé třídě jsou nežádoucí účinky řazeny podle četnosti, nejčastější nežádoucí účinky jsou řazeny jako

první. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Kromě toho je

odpovídající kategorie četnosti pro každý nežádoucí účinek uvedena na základě následující konvence

(CIOMS III): velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné

(≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Infekce a infestace

Není známo:

Reaktivace infekce vyvolané lidským herpesvirem 6.

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté:

Leukopenie.

Časté:

Trombocytopenie, eozinofilie.

Vzácné:

Leukocytóza, lymfadenopatie.

Velmi vzácné:

Agranulocytóza,

aplastická

anemie,

pancytopenie,

čistá

aplazie

červených krvinek, anemie, megaloblastická anemie, retikulocytóza,

hemolytická anemie.

Poruchy imunitního systému

Vzácné:

Zpožděná

mnohoorgánová

hypersenzitivní

porucha

horečkou,

vyrážkou, vaskulitidou, lymfadenopatií, pseudolymfomem, artralgií,

leukopenií, eozinofilií, hepatosplenomegalií, abnormálními funkčními

testy

jater

syndrom

mizejících

žlučovodů

(zánik

úbytek

intrahepatálních

žlučových

cest)

vyskytující

různých

kombinacích. Mohou být postiženy i jiné orgány (např. plíce, ledviny,

slinivka, myokard, střevo).

Velmi vzácné:

Anafylaktická reakce, angioedém, hypogamaglobulinemie.

Není známo:

Léková vyrážka s eozinofilií a systémovými příznaky

(drug rash with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS).

Endo

krinní poruchy

12/18

Časté:

Otok,

retence

tekutin,

zvýšení

tělesné

hmotnosti,

hyponatremie

snížení

osmolarity

krve

vzhledem

účinku

obdobnému

antidiuretickému hormonu (ADH), který vede v řídkých případech k

intoxikaci

vodou

doprovázené

letargií,

zvracením,

bolestí

hlavy,

zmateností, neurologickými obtížemi.

Velmi vzácné:

Galaktorea, gynekomastie.

Poruchy metabolismu a

výživy

Vzácné:

Nedostatek folátu, snížená chuť k jídlu.

Velmi vzácné:

Akutní porfyrie (akutní intermitentní porfyrie a porphyria variegata),

neakutní porfyrie (porphyria cutanea tarda).

Psychiatrické poruchy

Vzácné:

Halucinace

(vizuální

nebo

zvukové),

deprese,

agrese,

agitovanost,

neklid, zmatenost.

Velmi vzácné:

Aktivace psychózy.

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Ataxie, závratě, somnolence.

Časté:

Diplopie, bolest hlavy.

Méně časté:

Abnormální nedobrovolné pohyby (např. třes, asterixis, dystonie, tiky),

nystagmus.

Vzácné:

Dyskineze,

poruchy

pohybů

očí,

poruchy

řeči

(např.

dysartrie,

nezřetelná řeč), choreoatetóza, periferní neuropatie, parestezie, paréza.

Velmi vzácné:

Neuroleptický maligní syndrom, aseptická meningitida s myoklonem a

periferní eozinofilií, porucha chuti.

Není známo:

Porucha paměti.

Poruchy oka

Časté:

Poruchy akomodace (např. rozmazané vidění).

Velmi vzácné:

Zákal oční čočky, konjunktivitida.

Poruchy ucha a labyrintu

Velmi vzácné:

Poruchy

sluchu,

např.

tinitus,

hyperakuze,

hypoakuze,

změněná

intenzita vnímání.

Srdeční poruchy

Vzácné:

Poruchy srdeční vodivosti.

Velmi vzácné:

Arytmie, atrioventrikulární blok se synkopou, bradykardie, městnavé

srdeční selhání, zhoršení onemocnění koronárních arterií.

Cévní poruchy

Vzácné:

Hypertenze nebo hypotenze.

Velmi vzácné:

Selhání oběhu, embolie (např. plicní embolie), tromboflebitida.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné:

Plicní

hypersenzitivita

charakterizovaná

např.

horečkou,

dyspnoe,

intersticiálním zánětem plic nebo pneumonií.

Gastrointestin

ální poruchy

Velmi časté:

Zvracení, nauzea.

Časté:

Sucho v ústech.

Méně časté:

Průjem, zácpa.

Vzácné:

Bolest břicha.

Velmi vzácné:

Pankreatitida, glositida, stomatitida.

13/18

Není známo:

Kolitida.

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné:

Hepatitida cholestatického, parenchymálního (hepatocelulárního) nebo

smíšeného typu, syndrom mizejících žlučovodů, žloutenka.

Velmi vzácné:

Jaterní selhání, granulomatózní onemocnění jater.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté:

Kopřivka, která může být těžká, alergická dermatitida.

Méně časté:

Exfoliativní dermatitida.

Vzácné:

Systémový lupus erythematodes, svědění.

Velmi vzácné:

Stevensův-Johnsonův

syndrom*,

toxická

epidermální

nekrolýza,

fotosenzitivní

reakce,

erythema

multiforme,

erythema

nodosum,

porucha

pigmentace,

purpura,

akné,

nadměrné

pocení,

alopecie;

hirsutismus.

Není známo:

Akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP), lichenoidní

keratóza, onychomadéza (úplná ztráta nehtů).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Vzácné:

Svalová slabost.

Velmi vzácné:

Poruchy kostního metabolismu (snížení hladiny kalcia v plazmě a 25-

hydroxycholekalciferolu

v krvi),

které

vede

k osteomalacii/osteopo-

róze, artralgie, myalgie, svalové křeče.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné:

Tubulointersticiální nefritida, selhání ledvin, poškození ledvin (např.

albuminurie, hematurie, oligurie a zvýšení močoviny v krvi/azotemie),

zadržování moče, časté močení.

Poruchy reprodukčního systému

a prsu

Velmi vzácné:

Sexuální dysfunkce/erektilní dysfunkce, abnormální spermatogeneze

(se sníženým počtem spermií a/nebo pohyblivostí).

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Velmi časté:

Únava.

Vyšetření

Velmi časté:

Zvýšení gama-glutamyltransferázy (kvůli indukci jaterních enzymů),

obvykle klinicky nevýznamné.

Časté:

Zvýšení alkalické krevní fosfatázy.

Méně časté:

Zvýšení transamináz.

Velmi vzácné:

Zvýšení

nitroočního

tlaku,

zvýšení

cholesterolu

v krvi,

zvýšení

lipoproteinu

o vysoké

hustotě,

zvýšené

krevní

triglyceridy.

Abnormální testy štítné žlázy: snížený L-thyroxin (volný thyroxin,

thyroxin,

trijodthyronin)

a zvýšená

hladina

hormonu

stimulujícího

činnost štítné žlázy v krvi, obvykle bez klinických projevů, zvýšený

prolaktin v krvi.

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Není známo:

Pád

(spojený

s léčbou

přípravkem

Tegretol

vyvolanou

ataxií,

závratěmi, somnolencí, hypotenzí, stavem zmatenosti, sedací) (viz bod

4.4).

* v některých asijských zemích výskyt hlášen také jako vzácný, viz též bod 4.4

14/18

Přibývá důkazů o souvislosti mezi genetickými markery a výskytem kožních nežádoucích účinků jako jsou

Stevensův-Johnsonův

syndrom

(SJS),

toxická

epidermální

nekrolýza

(TEN),

léky

vyvolaná

vyrážka

s eozinofilií (DRESS), akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP) a makulopapulózní vyrážka.

U japonských a evropských pacientů bylo hlášení těchto reakcí spojeno s užíváním karbamazepinu a

přítomností alely HLA-A*3101.

U pacientů čínského (národnost Han) a thajského původu a u některých dalších asijských populací byla

prokázána silná souvislost mezi přítomností alely HLA-B*1502 a Stevensovým-Johnsonovým syndromem a

toxickou epidermální nekrolýzou (pro více informací viz body 4.2 a 4.4).

U pacientů dlouhodobě léčených přípravkem Tegretol CR byly hlášeny případy snížené kostní denzity,

osteopenie, osteoporózy a zlomenin. Mechanismus, kterým Tegretol CR ovlivňuje kostní metabolismus, nebyl

rozpoznán.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat

ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili

podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Příznaky předávkování obvykle zahrnují centrální nervovou soustavu, kardiovaskulární systém, dýchací

systém a nežádoucí účinky uvedené v bodě 4.8.

Centrální

nervový

systém:

útlum

CNS,

dezorientace,

snížená

úroveň

vědomí,

ospalost,

agitovanost,

halucinace,

kóma,

rozmazané

vidění,

setřelá

řeč,

dysartrie,

nystagmus,

ataxie,

dyskineze,

počátku

hyperreflexie, později hyporeflexie, konvulze, psychomotorické poruchy, myoklonus, hypotermie, mydriáza.

Dýchací systém

: útlum dechu, edém plic.

Kardiovaskulární

systém:

tachykardie,

hypotenze,

někdy

hypertenze,

poruchy

srdeční

vodivosti

s prodloužením komplexu QRS, synkopy v souvislosti se srdeční zástavou.

Gastrointestinální systém

: zvracení, zpomalená žaludeční pasáž, snížení střevní motility.

Muskuloskeletální systém:

byly hlášeny případy rhabdomyolýzy ve spojitosti s karbamazepinovou toxicitou.

Ledvinné

funkce:

retence

moči,

oligurie

nebo

anurie,

retence

tekutin,

otrava

vodou

vzhledem

k antidiuretickému účinku karbamazepinu.

Laboratorní nálezy:

Hyponatremie, možná metabolická acidóza, možná hyperglykemie, zvýšení svalové kreatininfosfokinázy.

Léčba:

Neexistuje specifické antidotum.

Postup léčby je určován klinickým stavem pacienta, je nutná hospitalizace.

Stanovení plazmatických hladin na potvrzení otravy karbamazepinem a upřesnění stupně předávkování.

Vyprázdnění žaludku, žaludeční laváž a podání aktivního uhlí. Opožděný výplach žaludku může vést k

opožděné absorpci, což může mít za následek relaps během rekonvalescence. Podpůrná lékařská péče na

jednotce intenzivní péče s monitorováním kardiálních funkcí a pečlivá korekce elektrolytové nerovnováhy.

Speciální doporučení:

Doporučuje se užití hemoperfuze přes aktivní uhlí. Pokud není dostupná, může být alternativně použita

i hemodialýza. Relaps nebo zhoršení příznaků je nutné předvídat 2. a 3. den vzhledem k opožděné resorpci.

15/18

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiepileptika, antikonvulsiva, ATC kód: N03AF01

Antiepileptický, neurotropní, psychotropní derivát dibenzazepinu.

Mechanismus účinku

Mechanismus

působení

léčivé

látky

přípravku

Tegretol

karbamazepinu,

není

zcela

objasněn.

Karbamazepin stabilizuje hyperexcitované nervové membrány, zabraňuje opakovaným neuronálním výbojům

a snižuje synaptické rozšiřování excitačních impulsů. Blokáda napětí senzitivních sodíkových kanálků může

být jedním z hlavních nebo dokonce hlavním primárním mechanismem působení karbamazepinu.

Farmakodynamické účinky

Výše zmíněné účinky, stejně jako tlumivý vliv karbamazepinu na přeměnu katecholaminů a uvolňování

glutamátu, by mohly být důsledkem tohoto primárního efektu. Zatímco snížení uvolňování glutamátu a

stabilizace neuronálních membrán může být zodpovědná za antiepileptický efekt, brzdící vliv na obrat

dopaminu a noradrenalinu by mohl být zodpovědný za antimanické vlastnosti karbamazepinu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Do spektra antiepileptického působení přípravku Tegretol CR patří parciální nebo generalizované křeče s

nebo bez sekundární generalizace, generalizované tonicko-klonické záchvaty nebo jejich smíšené formy.

Klinické studie uvádějí, že Tegretol CR podávaný jako monoterapie pacientům s epilepsií, zvláště dětem a

adolescentům,

psychotropní

působení,

včetně

pozitivního vlivu

symptomy úzkosti

deprese

způsobuje pokles dráždivosti a agresivity. Pokud se týče kognitivní a psychomotorické výkonnosti, uvádějí

některé studie neprůkazné nebo negativní výsledky závisející také na velikosti podané dávky. V jiných

studiích byl naopak pozorován příznivý vliv na pozornost, kognitivní výkonnost a paměť.

Jako

neurotropní látka

je Tegretol CR klinicky účinný při řadě neurologických poruch. Při idiopatické

neuralgii

trigeminu

zabraňuje

paroxyzmálním

záchvatům

bolesti

idiopatické

sekundární

neuralgie

trigeminu; navíc je používán k úlevě od neuralgických bolestí za různých podmínek včetně tabes dorsalis,

posttraumatických parestezií, postherpetických neuralgií; při syndromu odnětí alkoholu zvyšuje snížený

křečový práh a zlepšuje karenční příznaky (např. hyperexcitabilitu, třes, zhoršenou chůzi); u diabetes

insipidus centralis snižuje Tegretol CR objem moče a zmírňuje pocit žízně.

Ukázalo se, že jako

psychotropní látka

je Tegretol CR klinicky účinný při afektivních poruchách, tj. při léčbě

mánie, prevenci afektivních bipolárních poruch, pokud je podáván buď jako monoterapie nebo v kombinaci s

velkými trankvilizéry, antidepresivy nebo lithiem, je účinný u schizoafektivních poruch a excitovaných

manických stavů v kombinaci s jinými neuroleptiky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Karbamazepin je z tablet absorbován téměř úplně, ale relativně pomalu. Po jednorázovém podání je vrcholu

plazmatické

koncentrace

dosaženo

průběhu

hodin,

jednorázovém

podání

dávky

karbamazepinu (tablety) je průměrný vrchol plazmatické koncentrace nezměněného karbamazepinu přibližně

4,5 µg/ml.

Když se podávají tablety CR jednorázově nebo i v opakovaných dávkách, vrchol plazmatické koncentrace

léčivé látky je o 25 % nižší, než je tomu u konvenčních tablet. Vrcholu plazmatické koncentrace je dosaženo

během

hodin.

tablety

poskytují

statisticky

významné

snížení

tzv.

fluktuačního

indexu

signifikantní

pokles

rovnovážném

stavu.

Fluktuace

plazmatických

koncentrací

při

dávkovacím

schématu dvakrát denně je nízká. Biologická dostupnost tablet přípravku Tegretol CR je asi o 15 % nižší než

u jiných perorálních forem.

Rovnovážného stavu plazmatické koncentrace karbamazepinu se dosáhne během 1 až 2 týdnů, závisí to však

na autoindukci karbamazepinem a heteroindukci ostatními enzymaticky působícími léky, stejně tak jako na

stavu pacienta před léčbou, dávce a době trvání léčby.

16/18

Koncentrace

karbamazepinu

v plazmě

v rovnovážném

stavu

považované

„terapeutické

rozmezí“

intraindividuálně velmi liší: u většiny pacientů je rozmezí 4 až 12 µg/ml, což odpovídá 17 až 50 µmol/l.

Koncentrace

karbamazepin-10,11

epoxidu

(farmakologicky

aktivního

metabolitu):

30 %

hladiny

karbamazepinu.

Požití potravy významně neovlivňuje rychlost ani míru absorpce u žádné z lékových forem.

Distribuce

Za předpokladu úplné absorpce karbamazepinu se distribuční objem pohybuje v rozmezí 0,8 - 1,9 l/kg.

Karbamazepin prochází placentární bariérou.

Karbamazepin se váže na plazmatické bílkoviny ze 70 až 80 %. Koncentrace nezměněné substance v

mozkomíšním moku a slinách odpovídá množství, které se neváže na plazmatické bílkoviny (tj. 20 až 30 %

plazmatické koncentrace). Koncentrace v mateřském mléce odpovídají 25 až 60 % plazmatické koncentrace.

Biotransformace

Karbamazepin se metabolizuje v játrech. Nejvýznamnější cestou biotransformace je epoxidace, během které

vzniká 10,11-transdiolový derivát a jeho glukuronid jako hlavní metabolity. Cytochrom P450 3A4 je hlavní

izoenzym odpovědný za tvorbu farmakologicky aktivního karbamazepin-10,11 epoxidu. 9-hydroxy-metyl-10-

karbamoyl

akridin

minoritní

metabolit

spojený

s touto

cestou.

jednorázové

perorální

dávce

karbamazepinu se 30 % objeví v moči jako výsledné produkty epoxidového metabolismu. Další významné

transformační

procesy

karbamazepinu

vedou

k různým

monohydroxy

sloučeninám

k N-glukuronidu

karbamazepinu, který vzniká pomocí UGT2B7.

Eliminace

Poločas vylučování nezměněného karbamazepinu je v průměru 36 hodin po jednorázové perorální dávce,

zatímco po opakovaném podání je v průměru 16 až 24 hodin (autoindukce jaterního monooxidázového

systému) a závisí na délce trvání medikace. U pacientů, kteří jsou na souběžné terapii jinými jaterními

enzymaticky působícími látkami (např. fenytoin, fenobarbital), je poločas vylučování v průměru 9 až 10

hodin. Průměrný poločas vylučování metabolitu 10,11-epoxidu z plazmy je okolo 6 hodin po jednorázově

podané dávce epoxidu samotného.

Po jednorázové dávce 400 mg karbamazepinu je 72 % vyloučeno močí a 28 % stolicí. Močí se vylučuje okolo

2 % v nezměněné formě, 1 % epoxidu jako farmakologicky účinného metabolitu.

Zvláštní skupiny pacientů

Pediatrická populace

Vzhledem ke zvýšené eliminaci karbamazepinu u dětí mohou být u nich nutné vyšší dávky než u dospělých v

přepočtu mg léku na kg tělesné hmotnosti.

Starší pacienti

Nejsou doklady o tom, že by se farmakokinetika karbamazepinu u starších osob lišila od farmakokinetiky u

mladších dospělých.

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin

O farmakokinetice karbamazepinu u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin nejsou údaje dostupné.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Předklinické údaje neukazují žádné zvláštní riziko pro člověka, které by vyplývalo z konvenčních studií

toxicity po jednorázové a opakované dávce, ze studií genotoxicity nebo studií karcinogenicity. Nicméně

studie na zvířatech dostatečně nevyloučily teratogenní účinky karbamazepinu.

Teratogenita

U zvířat (myší, potkanů a králíků) došlo po perorálním podávání karbamazepinu během organogeneze v

denních dávkách toxických pro matku (více než 200 mg/kg tělesné hmotnosti, tj. 10 až 20krát vyšší dávky,

než jsou obvyklé dávky v humánní medicíně) ke zvýšení embryonální mortality. Při dávkách 300 mg/kg/den

17/18

došlo u potkanů k potratům. Při dávkách toxických pro matku byla u fetů potkanů pozorována retardace růstu.

U těchto tří druhů zvířat nebyl pozorován teratogenní účinek, ačkoli v jedné studii na myších karbamazepin

(40 - 240 mg/kg/den per os) způsobil defekty (především dilataci mozkových komor) u 4,7 % plodů ve

srovnání s kontrolní skupinou 1,3 %.

U potkanů, kterým byl po dobu dvou let podáván karbamazepin, stoupl výskyt hepatocelulárního nádoru jater

u samic a benigních nádorů varlat u samců. Neexistuje žádný důkaz o tom, že by tato pozorování měla

jakoukoli relevanci k terapeutickému použití karbamazepinu u člověka. Bakteriální a savčí studie mutagenity

daly negativní výsledky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Magnesium-stearát,

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý,

disperze

ethylcelulosy

30 %,

mastek,

disperze

methakrylátového kopolymeru E 30 %, sodná sůl karmelosy, granulovaná mikrokrystalická celulosa, červený

oxid železitý, žlutý oxid železitý, glyceromakrogol-hydroxystearát, oxid titaničitý, hypromelosa.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a obsah

balení

PVC/PE/PVDC/Al/ Super triplex blistr, krabička.

Velikost balení:

TEGRETOL CR 200 mg: 50 tablet s prodlouženým uvolňováním

TEGRETOL CR 400 mg: 30 tablet s prodlouženým uvolňováním

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

Tegretol CR 200 mg: 21/194/88-A/C

Tegretol CR 400 mg: 21/194/88-B/C

18/18

9. DATUM

PRVNÍ

REGISTRACE

/PRODLOUŽENÍ REGISTR

ACE

Datum první registrace: 22. listopadu 1988

Datum posledního prodloužení registrace: 27. října 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

23. 4. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace