TECLOP 75 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 30X75MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KLOPIDOGREL (CLOPIDOGRELUM)
Dostupné s:
Medana Pharma S.A., Sieradz
ATC kód:
B01AC04
Dávkování:
75MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně.
Registrační číslo:
16/ 885/10-C
Datum autorizace:
2013-06-30

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí opřevodu registracesp.zn. sukls246517/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE–INFORMACE PRO UŽIVATELE

Teclop 75 mg potahované tablety

Clopidogrelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnetetento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tentopřípravek byl předepsánVám.Nedávejtejej žádnédalší osobě. Mohl byjíublížit, a toi

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Teclop a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat přípravek Teclop

Jak se přípravek Teclop užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekTeclop uchovávat

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TECLOP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tecloppatřídoskupinylékůnazývanýchprotidestičkováléčiva.Krevnídestičkyjsouvelmimalé

částečky vkrvi,menšínež červenénebo bílékrvinky, které se shlukují běhemsrážení krve. Inhibitory

agregacekrevníchdestičekpředcházejítomutoshlukováníaredukujítakmožnývznikkrevních

sraženin (proces nazývaný trombóza).

Teclopje podávánkprevencivznikukrevních sraženin (trombů)tvořících seve zkornatělýchtepnách

(artériích).Procesvznikukrevníchsraženinvtepnáchsenazýváaterotrombózaamůževést

katerotrombotickým příhodám(jako je mrtvice, srdeční infarkt nebo smrt).

Přípravek TeclopVámbyl předepsán pro předcházenívznikukrevníchsraženin aprozmenšení rizika

těchtozávažných příhod, protože:

Trpíte kornatěním tepen (známýmtaké jako ateroskleróza), a

prodělal(a)jstevnedávnédoběsrdečníinfarkt,mrtvicinebotrpítetzv.„onemocněním

periferních tepen“

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽZAČNETE UŽÍVAT PŘÍPRAVEK

TECLOP

Neužívejte přípravek Teclop

pokudjstealergický/á(přecitlivělý/á)naklopidogrelneboněkterouzpomocnýchlátek

přípravku Teclop;

pokudtrpítedalšímonemocněním,kteréjevsoučasnédobědoprovázenokrvácením,např.

žaludeční vřed nebo krvácenídomozku;

pokud trpíte závažným onemocněním jater.

Pokudsedomníváte,žemátevýšeuvedenáonemocněníčipotíže,nebopokudsinejstejistý(á),

poraďte se před užíváním přípravku Teclop se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Teclop je zapotřebí

Informujte svéholékaře předtím,než začnete užívat tento přípravek, pokudseVás týká některá zníže

uvedených situací:

mátezvýšené riziko krvácení. Například:

trpítenějakýmjinýmonemocněním,kterézvyšujepravděpodobnostvnitřníhokrvácení(např.

žaludeční vřed)

mátejakoukoliporuchukrve,kterázvyšujepravděpodobnostvnitřníhokrvácení(krvácení

uvnitř tkání, orgánů nebokloubů)

utrpěl(a) jste nedávno závažné zranění

podrobil(a) jste se v nedávnédobě chirurgickému zákroku (včetně zubního)

plánujete chirurgický zákrok (včetně zubního) vpříštích sedmi dnech

vyskytlaseuVásvprůběhuposledníchsedmidnůsraženinavmozkovétepně(ischemická

cévní mozková příhoda)

užívátevsoučasnédoběnějakýdalšílék(viz„Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivými

přípravky“)

trpíte onemocněním ledvin nebo jater

Pokud užíváte Teclop:

Informujte svého lékaře v případě plánované operace (včetně zubního zákroku).

Informujteokamžitěsvéholékaře,pokudseuVásobjevízměnyzdravotníhostavujakojsou

horečkaapodlitinypodkůží,kterémohouvypadatjakodrobnéčervenétečkysnebobez,

nevysvětlitelnéextrémníúnavy,zmatenost,žloutnutíkůženeboočí(žloutenka)(vizbod4

„MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY“).

Pokud se říznete nebo jinak zraníte, může zástava krvácení trvat déle než obvykle. To souvisí s

mechanismemúčinkutohotoléku,kterýzabraňujetvorběkrevníchsraženin.Vpřípadě

lehkého poranění, jako třeba říznutí, poranění přiholení, seobvyklenenítřeba obávat. Přesto,

pokud jste svým krvácením znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 4

„MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY“).

Váš lékař může provést krevní testy.

Pokudzaznamenátejakýkolivnežádoucíúčinek,kterýneníuvedenvbodě4„MOŽNÉ

NEŽÁDOUCÍÚČINKY“neboseněkterýznežádoucíchúčinkůstanezávažným,informujte

svého lékaře nebo lékárníka.

Teclop se nedoporučuje podávat dětem nebo mladistvým do 18 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Jinéléky mohou ovlivnitužívání přípravkuTeclopa naopak.

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užíváníperorálníchantikoagulancií(lékůpoužívanýchkesníženísrážlivostikrve)spřípravkem

Teclop se nedoporučuje.

Zvláštěbystemělisvéholékařeupozornit,pokudužívátenesteroidníprotizánětlivéléčivépřípravky

obvyklepoužívanékléčběbolestivýcha/nebozánětlivýchstavůsvalůnebokloubů,pokudužíváte

heparin,nebojakýkolivdalšíléčivýpřípravekpoužívanýkomezenísrážlivostikrvenebopokud

užíváte inhibitoryprotonové pumpy (např. omeprazol) z důvodu žaludečních obtíží.

Užívání přípravku Teclop s jídlem a pitím

Přípravek Teclop může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení

Upřednostňuje se neužívat tento přípravek během těhotenství a kojení.

Pokud jste těhotná nebo můžete být těhotná, měla byste o tom informovat lékaře nebo lékárníka, dříve

nežzačneteužívatpřípravekTeclop.Otěhotníte-lipřiužívánípřípravkuTeclop,ihnedinformujte

svého lékaře, neboť není doporučeno užívat klopidogrel v těhotenství.

Pokud užíváte přípravek Teclop, poraďte se se svým lékařem o kojení Vašeho dítěte.

Poraďte se se svým lékařemnebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že přípravek Teclop ovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat

stroje.

Důležité informace o některých složkáchpřípravku Teclop

Přípravek Teclop obsahuje laktosu.

PokudVámlékařsdělil,žetrpítenetolerancíněkterýchcukrů,poraďtesesnímpředtím,nežzačnete

přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TECLOP UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Teclop přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Teclop by měl být podáván vdávkách 75 mg denně sjídlem nebo nalačno.

Užívejte přípravek Teclop tak dlouho,dokud Vámho budelékařpředepisovat.

Pokudužijete více přípravku Teclop, než byste měli

NavštivteneprodleněnejbližšílékařskoupohotovostníslužbuneboVašeholékařekvůlizvýšenému

rizikukrvácení.

Pokudzapomenete užít přípravek Teclop

PokudzapomeneteužítdávkupřípravkuTeclop,aleuvědomítesitoběhem12hodinpotécodávku

běžně užíváte,užijte tabletu okamžitě a dalšítabletuužijte v obvyklou dobu.

PokudzapomeneteužítdávkupřípravkuTeclop,alenevzpomenetesiběhem12hodinpoté,cojste

měl(a)dávkuužítdávkuvynechteadalšítabletuužijtevobvykloudobu.Neužívejtedvojitoudávku

abyste nahradil(a)vynechanou dávku.

Pokud přestanete užívat přípravek Teclop

Nepřerušujte užívání přípravku Teclop bez předchozí porady s lékařem.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítTeclopnežádoucíúčinky,kterésealenemusívyskytnoutu

každého.

Jejichčetnost výskytujedefinována za použití následujícíchkonvencí:

velmi časté: vyskytující se u více než 1 z 10 pacientů

časté: vyskytující se u 1 až 10 pacientů ze 100

méně časté: vyskytující se u 1 až 10 pacientů z 1000

vzácné: vyskytující se u 1 až 10 pacientů z 10000

velmi vzácné: vyskytující se u méně než 1 pacienta z 10000

není známo: četnost výskytu nelze určit z dostupných údajů

Kontaktujte neprodleně svého lékaře, pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků:

Horečka, známkyinfekcenebonadměrnáúnava. Tytopříznakymohou býtdůsledkemvzácně

sevyskytujícíhosnížení počtu některých krvinek.

Známkyjaterníchporuchjakojezežloutnutíkůžea bělmaočí(žloutenka),kterémohounebo

nemusíbýtspojenyskrvácením,kterémůževypadatjakočervenédrobnétečkypodkůží,

a/nebozmateností(vizbod2„Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačneteužívatpřípravek

Teclop“).

Otok v ústech nebo kožní problémy, jako jsou vyrážka, svědění a puchýřky na kůži. Mohou to

být příznaky alergické reakce.

Nejčastějšímnežádoucím účinkempřípravku Teclopje krvácení.

Krvácenísemůžeprojevitjakokrvácenídožaludkunebodostřev,podlitiny,krevnívýrony

(neobvyklékrvácenínebokrevnípodlitinypodkůží),krváceníznosu,krevvmoči.Umalého

množství případů bylo také hlášeno krvácení do očí, v hlavě, plicích nebo do kloubů.

Pokudse Vámprodlouží doba krvácení při užívání přípravkuTeclop.

Pokud se říznetenebo zraníte, zastavení krvácenímůže trvat o něcodélenežobvykle. Totojespojeno

smechanizmemúčinkuléku,kterýzabraňujetvorběkrevníchsraženin.Přimalýchříznutícha

poraněních (např. říznutí při holení) není třeba seznepokojovat. Nicméně, pokudjste svým krvácením

znepokojeni,mělibysteneprodleněkontaktovatsvéholékaře(vizbod2„Čemumusítevěnovat

pozornost, než začnete užívat přípravek Teclop“).

Jiné hlášené nežádoucí účinkypřípravku Teclopjsou:

Časté nežádoucí účinky:průjem, bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy.

Méně časté nežádoucí účinky:bolest hlavy,žaludečnívřed, zvracení, nevolnost, zácpa,žaludeční nebo

střevníplynatost, vyrážky, svědění kůže, závratě, abnormálníhmatovévjemy.

Vzácné nežádoucí účinky:vertigo(závratě).

Velmi vzácné nežádoucí účinky:žloutenka, silná bolest břicha s bolestí v zádech nebo bez ní, horečka,

potížesdýchánímněkdyspojenéskašlem,celkováalergickáreakce,otokúst,puchýřenapokožce,

kožníalergie,zánětdutinyústní(stomatitida),sníženíkrevníhotlaku,zmatenost,halucinace,bolest

kloubů, svalová bolest,poruchy chuti.

Kromě tohoVámlékař může zjistitzměny ve výsledcích vyšetření krvenebo moči.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK TECLOP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

NeužívejtepřípravekTecloppoukončenídobypoužitelnostiuvedenénakrabičce,lahvičcenebo

blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30°C.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka, jakmátelikvidovat přípravky, které jižnepotřebujete. Totoopatření pomáháchránit životní

prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek Teclop:

Léčivou látkou je klopidogrel. Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mgclopidogrelum.

Pomocnými látkami jsou

Jádro tablety:

Mannitol(E421),laktosa,butylhydroxyanisol(E320),mikrokrystalickácelulosa,koloidníbezvodý

oxid křemičitý,sodná sůl kroskarmelosy,natrium-stearyl-fumarát.

Potah tablety:

Polyvinylalkohol,mastek,oxidtitaničitý(E171),makrogol3350,sójovýlecithin,červenýoxid

železitý (E 172).

Jak přípravekTeclop vypadá a co obsahuje toto balení

PřípravekTeclop75mgjsourůžové,kulaté,bikonvexnípotahovanétabletysvyraženým«C»na

jedné straně a «75» na druhé straně.

Teclop je dodáván vOPA/Al/PVC/Al blistrech.

Velikost balení:14, 15, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Medana Pharma SA

10 Władysława Łokietka Street, 98-200 Sieradz, Polsko

Výrobce:

Dr. Reddy´s Laboratories (UK) Ltd.

6, Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU 17 0LD

Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:19.11.2011

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.3k rozhodnutí opřevodu registracesp.zn. sukls246517/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Teclop75 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum .

Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje175 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Růžové,kulaté,bikonvexnípotahovanétabletysvyraženým"C"najednéstraněa"75"nastraně

druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Klopidogrel je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů:

Upacientůpoinfarktumyokardu(proběhlémpředněkolikamáloažméněnežpřed35dny),

poischemické cévní mozkové příhodě (proběhlé před 7 dny až méně než před 6 měsíci) nebo s

prokázanouchorobou periferních arterií.

Pro další informace viz bod 5.1.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí a starší pacienti

Klopidogrel se užívá v jedné denní dávce 75 mg, spolu s jídlem nebo bez něj.

Farmakogenetika

UpacientůseslabýmmetabolismemCYP2C19jeoslabenáodpověďnaklopidogrel.Optimální

režimdávkovánípro tyto pacientymusí být ještě stanoven (viz bod 5.2).

Použití u dětí.

Bezpečnost a účinnost klopidogrelu u dětí a dospívajících nebyla dosud stanovena.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin jsou terapeutické zkušenosti omezené (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

Upacientůsestřednětěžkýmonemocněnímjater,kteřímohoumítsklonkekrvácení,jsou

terapeutické zkušenosti omezené (viz bod 4.4).

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

Závažná porucha funkce jater.

Aktivní patologické krvácení jako krvácení při peptickém vředu nebo intrakraniální hemoragie.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledemkrizikukrvácenía hematologickýchnežádoucíchúčinkůbyvpřípadě,žeseobjevíběhem

léčbypodezřenínakrvácení,mělobýtneodkladnězváženovyšetřeníkrevníhoobrazua/nebojiné

vhodnévyšetření(viz bod 4.8). Stejnějako uostatních antiagregancií byklopidogrelměl být užíván s

opatrnostíupacientůsmožnýmrizikemzvýšenéhokrvácenípotraumatu,operacinebovdůsledku

jinýchpatologickýchstavůavpřípaděsoučasnéhopodáníklopidogreluaASA,heparinu,inhibitorů

glykoproteinuIIb/IIIanebonesteroidníchantiflogistikvčetněCox-2inhibitorů.Upacientůbyměly

býtpečlivěsledováni,zdaseunichneobjevíjakékoliznámkykrvácenívčetněokultníhokrvácení,

zvláštěběhemprvníchtýdnůléčbya/nebopoinvazívnímkardiologickémvýkonunebooperaci.

Současnépodáváníklopidogrelusorálnímiantikoagulanciisenedoporučuje,neboťmůžezvýšit

intenzitu krvácení (viz bod 4.5 ).

Pokudmápacientpodstoupitplánovanouoperaciaantiagregačníúčineknenídočasněžádoucí,je

třebaklopidogrelvysadit7dnípředvýkonem.Pacientibymělipředplánovánímjakékolioperace

nebodalšífarmakoterapieupozornitlékařeazubnílékaře,žeužívajíklopidogrel.Klopidogrel

prodlužujedobukrvácivostiamělbytedybýtpodávánpacientůmstendencíkekrvácení(zvláště

gastrointestinálnímu aintraokulárnímu) opatrně.

Pacienty je třeba informovat, že pokud užívají klopidogrel (samotný nebo v kombinaci s ASA), mohla

byzástava krvácení trvat délenežobvykle a že byměliokaždémnezvyklémkrvácení (místěvýskytu

nebodélce) informovat svého lékaře.

Trombotickátrombocytopenickápurpura(TTP)bylapoužitíklopidogreluhlášenavelmivzácně,

někdypokrátkéexpozici.Jecharakterizovánatrombocytopeniíamikroangiopatickouhemolytickou

anémií spojenoubuď sneurologickýmnálezem, renálnídysfunkcínebohorečkou. TTP je potenciálně

fatální stav vyžadujícíneodkladnou léčbu včetně plasmaferézy.

Vzhledemknedostatku údajůnelzeklopidogreldoporučit běhemprvních 7dnů po akutníischemické

cévnímozkové příhodě.

Farmakogenetika:Nazákladěliterárníchúdajůjesystémováexpoziceaktivnímumetabolitu

klopidogreluupacientůsgenetickyoslabenoufunkcíCYP2C19nižšíaprotidestičkovéodpovědi

oslabené,aobecněvyššímírakardiovaskulárníchpříhoddoprovázenýchinfarktemmyokardunežu

pacientů snormální funkcí CYP2C19 (viz bod 5.2).

Jelikož jeklopidogrelmetabolizovánnasvůjaktivnímetabolit částečně CYP2C19, předpokládá se, že

užíváníléků,kteréinhibujíaktivitutohotoenzymu,snížíhladinyaktivníhometabolituklopidogrelua

klinickou účinnost.Současnému užívání léků inhibujících CYP2C19 bysemělozabránit.(viz bod 4.5,

seznamCYP2C19 inhibitorů, a také bod 5.2).

Ačkoli se důkaz inhibice CYP2C19 liší ve třídě inhibitorů protonové pumpy, klinické studienaznačují

interakcimeziklopidogrelemapravděpodobněvšemilékytétotřídy.Protomusíbýtzabráněno

současnémuužíváníinhibitorůprotonovépumpyaklopidogrelukroměpřípadů,kdyjejejichpodání

absolutněnezbytné.Nenídůkaz,žejinéléky,kteréredukujížaludečníkyselinu,jako H

2 blokátory

nebo antacida, zasahují doprotidestičkové aktivity klopidogrelu.

Terapeutickázkušenostsklopidogrelemupacientůsporuchourenálníchfunkcíjeomezená.Při

podávánípřípravku těmto pacientům je tedy nutná zvláštní opatrnost (viz bod 4.2).

Zkušenostijsouomezenéi u pacientů se středně těžkou poruchou funkcejater, kteřímajídispozicike

krvácení. Při podávání klopidogrelu těmto pacientům je nutno postupovat s opatrností (viz bod 4.2).

Teclopobsahujelaktosu.Pacientisevzácnouvrozenouintolerancígalaktosy,svrozenýmdeficitem

laktasy nebo glukoso-galaktosovou malabsorbcí by neměli tento léčivý přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Perorálníantikoagulancia:současnépodáváníklopidogrelusperorálnímiantikoagulanciise

nedoporučuje,neboť může mít za následek zvýšenouintenzitu krvácení (viz bod 4.4).

Inhibitory glykoproteinových receptorů IIb/IIIa:klopidogrel byměl být užíván sopatrností u pacientů

smožnýmrizikemzvýšenéhokrvácenípotraumatu,operacinebovdůsledkujinýchpatologických

stavů, kteřísoučasně užívají inhibitory glykoproteinu IIb/IIIa (viz bod 4.4).

Kyselinaacetylsalicylová(ASA):ASAneovlivnilklopidogrelemzprostředkovanouinhibiciADP-

indukovanéagregacetrombocytů,aleklopidogrelzesílilúčinekASAnaagregacitrombocytů

indukovanoukolagenem.Nicméně současné podání 500 mgASA2x denně po dobujednoho dnedále

významněneprodloužiloprodlouženoudobukrvácivostinavozenouklopidogrelem.Jemožná

farmakodynamickáinterakcemeziklopidogrelemakyselinouacetylsalicylovou,vedoucíke

zvýšenémurizikukrvácení.Protojekpodávánítétokombinacetřebapřistupovatopatrně(vizbod

4.4.). Nicméně klopidogrel byl podáván společně sASApo dobu jednoho roku (viz bod 5.1).

Heparin:V klinické studii prováděné na zdravých dobrovolnících si současnépodání klopidogrelu

nevyžádaloúpravudávkyheparinuaninijakneovlivniloúčinekheparinunakoagulaci.Současné

podáváníheparinuneměložádnývlivnainhibiciagregacedestičekindukovanouklopidogrelem.Je

možnáfarmakodynamickáinterakcemeziklopidogrelemaheparinem,vedoucíkezvýšenémuriziku

krvácení. Protojek podávání této kombinace třeba přistupovat opatrně (viz bod 4.4).

Trombolytika:Bezpečnostsoučasnéhopodáváníklopidogrelu,fibrinspecifickýchnebofibrin

nespecifickýchtrombolytickýchlátekaheparinůbylaposuzovánaupacientůsakutníminfarktem

myokardu. Incidenceklinickyvýznamnéhokrvácení byla podobná jako při podávání trombolytických

látek a heparinu současně sASA (viz bod 4.8).

Nesteroidní antiflogistika (NSAID):V klinickéstudii prováděné na zdravých dobrovolnících zvýšilo

současnépodáváníklopidogreluanaproxenuztrátykrveokultnímkrvácenímdogastrointestinálního

traktu.Vzhledemknedostatku studií týkajících seinterakcí s jinýmiNSAIDnenívsoučasnostijasné,

dochází-likezvýšenírizikagastrointestinálníhokrváceníuvšechlékůtétoskupiny.Protojenutnok

podávání kombinaceNSAID včetně Cox-2 inhibitorů a klopidogrelu přistupovat opatrně (viz bod 4.4).

Jiné kombinace:

Vzhledemktomu, že klopidogrel jemetabolizován naaktivnímetabolit částečněcestou CYP2C19, je

možnéočekávat,žepodávánílátekinhibujícíchaktivitutohotoenzymubymohlovéstkesnížení

hladinyaktivníhometabolituklopidogreluakesníženíklinickéúčinnostiklopidogrelu.Jezapotřebí

vyvarovat se současného podávání látek, které inhibují CYP2C19 (viz body 4.4 a 5.2).

Látky,kteréinhibujíCYP2C19,zahrnujíomeprazolaesomeprazol,fluvoxamin,fluoxetin,

moklobemid,vorikonazol,flukonazol,tiklopidin,ciprofloxacin,cimetidin,karbamazepin,

oxkarbazepin a chloramfenikol.

Inhibitory protonové pumpy:

Přestože se v rámci třídy inhibitorů protonové pumpy důkazy inhibice CYP2C19 různí, klinické studie

naznačujíinterakcimeziklopidogrelemapravděpodobněvšemičlenytétotřídy.Protojetřeba

vyvarovatsesoučasnéhopodáváníinhibitorůprotonovépumpy,pokudtoneníabsolutněnezbytné.

Nejsoužádnédůkazy,žejinéléky,kterésnižujížaludečníkyselost,jakonapř.blokátoryH2nebo

antacida, interferují s antiagregační aktivitou klopidogrelu.

Bylaprovedenařadadalšíchklinickýchstudiísoučasnéhopodáváníklopidogreluajinýchléčivých

přípravkůzaúčelemzjištěnípotenciálníchfarmakodynamickýchafarmakokinetickýchinterakcí.

Žádnéklinickyvýznamnéfarmakodynamickéinterakcenebylypozoroványpřisoučasnémpodávání

klopidogrelusatenololemaninifedipinemneboatenololemanifedipinemsoučasně.Dálebylo

zjištěno,žefarmakodynamickáaktivitaklopidogrelunebylavýznamněovlivněnasoučasným

podáváním fenobarbitalu,cimetidinu nebo estrogenu.

Farmakokinetikadigoxinuneboteofylinusepřisoučasnémpodávánísklopidogrelemneměnila.

Antacidaneovlivňují rozsah absorpce klopidogrelu.

Údajezestudiínalidskýchjaterníchmikrozómechukázaly,žekarboxylovanýmetabolitklopidogrelu

můžeinhibovataktivitucytochromuP4502C9.Tatoskutečnostbymohlavéstkezvýšení

plazmatickýchhladinléčivýchpřípravkůjakojsoufenytoin,tolbutamidaNSAID,kterájsou

metabolizovánacytochromemP4502C9.ÚdajezestudieCAPRIEukazují,žefenytoinatolbutamid

lze bezpečně podávat současně sklopidogrelem.

Nehleděnaspecifickélékovéinterakcepopsanévýše,nebylystudieinterakcíklopidogreluadalších

léčivýchpřípravkůběžněpodávanýchpacientůmsaterotrombotickýmionemocněnímiprováděny.

Nicméně,pacientůmúčastnícímseklinickýchstudiísklopidogrelembylosoučasněpodáváno

množstvíléčivýchpřípravkůvčetnědiuretik,beta-blokátorů,ACEI,blokátorůvápníkovýchkanálů,

hypolipidemik,koronárníchvazodilatačníchlátek,antidiabetik(včetněinzulínu),antiepileptika

inhibitorů GPIIb/IIIa bez výskytuklinicky významných nežádoucích interakcí.

4.6 Těhotenství a kojení

Nejsoukdispozicižádnéklinickéúdajeopodáváníklopidogreluběhemtěhotenství,protose

zpreventivníchdůvodů nedoporučuje klopidogrel v průběhu těhotenství podávat.

Studienazvířatechnenaznačujípříménebonepříméškodlivévlivyvzhledemktěhotenství,vývoji

embrya/plodu, porodu nebo postnatálnímu vývoji (viz bod 5.3).

Neníznámo,zdajeklopidogrelvylučovándolidskéhomléka.Studienazvířatechprokázaly

vylučováníklopidogreludomateřskéhomléka.Jakopreventivníopatřeníbysenemělovléčbě

přípravkemTeclopběhem kojení pokračovat.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Klopidogrel nemá žádný nebo nepatrný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Klopidogrelbylhodnocenzhlediskabezpečnostinavícenež42000pacientech,kteřísezúčastnili

klinickýchhodnocení,včetněvícenež9000pacientů,kteříbyliléčenipodobujednohorokuadéle.

KlinickyvýznamnénežádoucíúčinkypozorovanévestudiíchCAPRIE,CURE,CLARITYa

COMMITjsouuvedenyníže.Tolerabilitaklopidogrelu75mg/denvestudiiCAPRIEbylacelkově

srovnatelnástolerabilitouASA325mg/den,bezohledunavěk,pohlavíarasu.Mimozkušenostíz

klinických hodnocení bylynežádoucí účinky hlášeny spontánně.

Krváceníjenejběžnějšímúčinkemhlášenýmzklinickýchhodnoceníipouvedenípřípravkunatrh,

kdy bylohlášeno nejčastěji během prvního měsíce léčby.

VestudiiCAPRIEbylaupacientůléčenýchbuďklopidogrelemneboASAcelkováincidence

jakéhokoli krvácení9,3 %. Incidence závažných případů byla 1,4% u klopidogrelu a 1,6% u ASA.

VestudiiCUREbylpočetvelkýchkrvácivýchpříhoduklopidogrelu+ASAzávislýnadávceASA

(<100mg:2,6%;100-200mg:3,5%;>200mg:4,9%),stejnějakopočetvelkýchkrvácivýchpříhodu

placeba+ASA(<100mg:2,0%;100-200mg:2,3%;>200mg:4,0%).Rizikokrvácení(život

ohrožujícího, velkého/závažného,malého/nevýznamného, ostatního)sesnížilo během trvání studie: 0-

1měsíc(klopidogrel:9,6%;placebo6,6%),1-3měsíce(klopidogrel:4,5%;placebo:2,3%),3-6

měsíců(klopidogrel:3,8%;placebo:1,6%),6-9měsíců(klopidogrel:3,2%;placebo:1,5%),9-12

měsíců:klopidogrel:1,9%;placebo:1,0%).Utěchpacientů,ukterýchbylopřerušenopodávání

klopidogrelu více než 5 dní před operací aortokoronárního bypassu,nedošlo při užívání klopidogrelu +

ASAkžádnémuzvýšeníincidencevelkých/závažnýchkrváceníběhem7dnůpooperaci(4,4%

klopidogrel+ASAproti5,3%placebo+ASA).Upacientů,kterýmbylběhem5dnůpředoperací

klopidogrel podáván, byl počet krvácivých příhod 9,6% u klopidogrelu+ASA a 6,3% uplaceba+ASA.

VestudiiCLARITYdošlokcelkovémuzvýšeníincidencekrváceníveskupiněléčenéklopidogrelem

+ASA(17,4%)oprotiskupiněléčenéplacebem+ASA(12,9%).Incidencezávažného/velkého

krváceníbylauobouskupinpodobná(1,3%oproti1,1%proklopidogrel+ASAskupinuoproti

placebo + ASA skupině). Totobylo patrné ve všech podskupinách pacientů nehledě na rozdělení podle

vstupních charakteristik a typufibrinolytické nebo heparinové terapie.

VestudiiCOMMITbylcelkovýpočetvelkých/významnýchmimocerebrálníchkrváceníapočet

krvácenídomozkunízkýavobouskupináchpodobný(0,6%oproti0,5%vklopidogrel+ASA

respektive placebo + ASAskupině).

Nežádoucíúčinky,kterésevyskytlybuďběhemklinickýchhodnocenínebobylyspontánněhlášeny,

jsouuvedenyvtabulceníže.Jejichfrekvencejedefinovánazapoužitínásledujícíchpravidel:časté

(≥1/100,<1/10),méněčasté(≥1/1000,<1/100),vzácné(≥1/10,000,<1/1000),velmivzácné

(<1/10,000).Vkaždéskupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třídy

orgánových

systémů Časté Méně časté Vzácné Velmivzácné

Poruchy krve a

lymfatického

systému Trombocytopenie,

leukopenie,

eozinofilie Neutropenie

včetně

závažné

neutropenie Trombotická

Trombocytopenická

purpura(TTP)(vizbod

4.4), aplastická anémie,

pancytopenie,

agranulocytóza, těžká

trombocytopenie,

granulocytopenie,

anémie

Poruchy

imunitního

systému Sérová nemoc,

anafylaktoidní reakce

Psychiatrické

poruchy Halucinace,

zmatenost

Poruchy

nervového

systému Intrakraniální

krvácení (včetně

některýchfatálních

případů),bolest

hlavy, parestezie,

závratě Poruchy chuti

Poruchy oka Oční krvácení (do

spojivky, oka,

retiny)

Poruchy ucha a

labyrintu Vertigo

Cévní poruchy Hematomy Závažné krvácení a

krvácení z operačních

ran, vaskulitida,

hypotenze

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy Epistaxe Krvácení do dýchacího

traktu (hemoptýza,

plicní krvácení),

bronchospasmus,

intersticiální

pneumonitida

Gastrointestinální

poruchy Gastrointestinál

krvácení,

průjem, bolesti

břicha a

dyspepsie Žaludeční a

duodenální vřed,

gastritida,

zvracení,

nevolnost, zácpa,

flatulence Retroperitoneál

krvácení Gastrointestinální a

retroperitoneální

krvácení s fatálními

následky, pankreatitida,

kolitida (včetně

ulcerózní nebo

lymfocytární kolitidy),

stomatitida

Poruchy jater a

žlučových

cest Akutní jaterní selhání,

hepatitida, abnormální

výsledky jaterních testů

Poruchy kůže a

podkožní

tkáně Podlitiny Vyrážka, svědění,

krvácení do kůže

(purpura) Bulózní dermatitida

(toxická epidermální

nekrolýza, Steven-

Johnsonův syndrom,

erythema multiforme),

angioedém,

erythematózní vyrážka,

urtikárie, ekzém, lichen

planus

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové

tkáně Muskuloskeletální

krvácení (haemartros),

artralgie, artritida,

myalgie

Poruchy ledvin a

močových

cest Hematurie Glomerulonefritida,

zvýšení hladiny

kreatininu v krvi

Celkové

poruchy a

reakce v

místě

aplikace Krvácení v

místě vpichu Horečka

Vyšetření Prodloužení doby

krvácivosti,

snížený počet

neutrofilů,

snížený počet

destiček

4.9 Předávkování

Předávkováníklopidogrelemmůževéstkprodlouženídobykrváceníanáslednýmkrvácivým

komplikacím.Pokudseobjevíkrvácení,mělabybýtzváženavhodnáterapie.Nebylonalezenožádné

antidotumfarmakologickéaktivityklopidogrelu.Pokudjenutnáurychlenáúpravaprodlouženédoby

krvácivosti, lze k potlačení účinku klopidogrelu použít transfúzi trombocytů.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory agregace trombocytů kromě heparinu, ATC kód: B01AC04.

Klopidogrel je prodrug,zjehož metabolitů je jeden inhibitorem agregace trombocytů. Aby klopidogrel

produkovalaktivnímetabolit,kterýinhibujeagregacitrombocytů,musíbýtmetabolizovánenzymy

CYP450.Aktivnímetabolitklopidogreluselektivněinhibujevazbuadenosindifosfátu(ADP)najeho

destičkovýreceptor P2Y

12 anásledněADP-zprostředkovanouaktivaciglykoproteinovéhokomplexu

GPIIb/IIIa,čímždocházíkinhibiciagregacetrombocytů.Vdůsledkuireverzibilnívazbyjsou

exponovanétrombocytypoškozenypozbývajícídélkujejichživota(přibližně7-10dní)aobnovení

normálníchdestičkovýchfunkcíseobjevujevrychlostiodpovídajícírychlostiobnovypopulace

trombocytů.AgregacetrombocytůindukovanájinýmiagonistynežjeADPjerovněžinhibována

blokádou amplifikace destičkové aktivace uvolněným ADP.

ProtožejeaktivnímetabolitformovanýenzymyCYP450,znichžněkteréjsoupolymorfnínebo

objekty inhibice jinými léky, nedochází kadekvátní inhibici trombocytů u všech pacientů.

Opakovanédávky75mgdenněvyvolalypodstatnouinhibiciADP-indukovanéagregacetrombocytů

jižodprvníhodne;tatoinhibiceseprogresivnězvyšovalaa dosáhlarovnovážnéhostavumezi3.a 7.

dnempodávání.Průměrnámírainhibicepozorovanápodosaženírovnovážnéhostavučinilapřidenní

dávce75mgbyla40-60%.Agregacedestičekadobakrvácivostiseobvyklevrátilykpůvodním

hodnotám během 5 dnů poukončení terapie.

Bezpečnostaúčinnostklopidogrelubylavyhodnocenave4dvojitězaslepenýchstudiích,vekterých

bylozahrnutopřes80000pacientů:studieCAPRIE,porovnávajícíklopidogrelaASAaCURE,

CLARITY aCOMMIT studie porovnávajícíklopidogrel a placebo, přičemž bylyoba léčivé přípravky

podávány vkombinaci s ASA a jinou standardní terapií.

Nedávnýinfarktmyokardu(IM),nedávnácévnímozkovápříhodaneboprokázanéonemocnění

periferníchtepen

DostudieCAPRIEbylozahrnuto19185pacientůsaterotrombózouprojevujícísenedávným

infarktemmyokardu(<35dní),nedávnoucévnímozkovoupříhodou(mezi7dnya6měsíci)nebo

prokázanouischemickouchoroboudolníchkončetin(PAD).Pacientibylirandomizovánidoskupin

užívajícíchbuďklopidogrelvdávce75mgdenněneboASAvdávce325mgdenněa byli sledováni

podobu 1 až 3let.Vpodskupině po prodělanéminfarktumyokarduvětšina pacientů užívala podobu

prvních několika dnů poinfarktu ASA.

Klopidogrel signifikantně snížil incidenci nových ischemických příhod (kombinovaný cílový parametr

zahrnoval: infarkt myokardu, ischemickou cévní mozkovou příhodu nebo vaskulární smrt) ve srovnání

sASA.Vanalýze“intentiontotreat“bylo939příhodpozorovánoveskupiněklopidogrelua1020

příhodveskupiněASA(relativnísníženírizika(RRR)dosáhlo8,7%,[95%intervalspolehlivostiIS:

0,2-16,4];p=0,045),cožodpovídá10pacientůmnavícnakaždých1000léčenýchpodobu2let

[intervalspolehlivostiIS:0-20],ukterýchsezabránilovznikunovéischemicképříhody.Analýza

celkovéúmrtnosti,jakodruhéhocílovéhoparametru,nevykázalažádnývýznamnýrozdílmezi

klopidogrelem (5,8%) a ASA (6,0%).

V analýze podskupin podle kvalifikujícího onemocnění (infarkt myokardu, ischemická cévní mozková

příhodaaPAD)seukázalo,ženejvětšípřínos(dosahujícístatistickévýznamnosti,p=0,003)jeu

pacientůzahrnutýchdostudieproPAD(zvláštěpakutěch,kteřímělizároveňvanamnézeinfarkt

myokardu)(RRR=23,7%;IS:8,9-36,2)aslabšípřínos(nevýznamněodlišnýodASA)paku

pacientů po cévní mozkovépříhodě (RRR=7,3%; IS:-5,7-18,7 [p=0,258]). U pacientů, kteří byli do

studiezahrnutivýhradněpronedávnýinfarktmyokardu,bylklopidogrelnumerickyméněúčinnýnež

ASA,alestatistickysASAshodný(RRR=4,0%;IS:-22,5-11,7[p=0,639]).Dálesepřianalýze

podskupinpodlevěkuukázalo,žepřínosklopidogreluupacientůstarších75letbylmenšínežu

pacientů ve věku≤75 let.

Vzhledemk tomu, že studie CAPRIE nebyla cílenana hodnocení účinnosti individuálních podskupin,

neníjasné,zdarozdílyvhodnotáchrelativníhosníženírizika,kteréseobjevilyujednotlivých

kvalifikujícíchonemocnění, skutečně existují nebo zda jsou výsledkem náhody.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorbce

Pojednorázovýchaopakovaných perorálních dávkách 75 mg denně je klopidogrel rychle absorbován.

Průměrnýchmaximálníchplazmatickýchhladinnezměněnéhoklopidogrelu(přibližně2,2-2,5ng/ml

posamostatné75mgperorálnídávce)jedosaženopřibližně45minutpopodání.Nazákladěměření

vylučování metabolitů klopidogrelu močí se jeho absorpce odhaduje na alespoň 50%.

Distribuce

Klopidogrelahlavnícirkulující(neaktivní)metabolitseinvitroreverzibilněvážounaplazmatické

proteiny (z 98%resp.z 94%). V širokém rozmezí koncentrací není tato vazbain vitrosaturovatelná.

Metabolizmus

Klopidogreljeextensivněmetabolizovánjátry.In vitroain vivojeklopidogrelmetabolizován dvěma

hlavnímimetabolickýmicestami:jednuzprostředkovávajíesterazyavedekhydrolýzenaneaktivní

derivát karboxylovékyseliny (85%cirkulujícíchmetabolitů),a druhouzprostředkovávajícytochromy

P450.Klapidogreljenejprvemetabolizovánnapřechodnýmetabolit2-oxo-klopidogrel.Výsledkem

následnéhometabolizmupřechodnéhometabolitu2-oxo-klopidogrelujevznikaktivníhometabolitu,

thiolovéhoderivátuklopidogrelu.InvitrojetatometabolickácestazprostředkovánaCYP3A4,

CYP2C19,CYP1A2aCYP2B6.Aktivníthiolovýmetabolit,kterývzniklinvitro,serychle

ireversibilně váže na receptoryerytrocytů, čímž inhibuje agregaci erytrocytů.

Eliminace

Po podání perorálnídávkyklopidogrelu značeného

C seu člověka přibližně 50% látkyvyloučímočí

apřibližně46%stolicíběhem120hodinpopodání.Pojednorázovémpodáníperorálnídávky75mg

máklopidogrelpoločasrozpadupřibližně6hodin.Eliminačnípoločashlavníhocirkulujícího

metabolitu činí8 hodin po jednorázovém i opakovaném podání.

Farmakogenetika

NěkolikpolymorfníchCYP450enzymůaktivujeklopidogrel.CYP2C19jezačleněnýdoutváření

aktivníhometabolituapřechodnéhometabolitu2-oxo-klopidogrelu.Farmakokinetikaaktivního

metabolituklopidogreluaprotidestičkovéefekty,měřenoexvivozkouškamiagregaceerytrocytů,se

lišípodlegenotypuCYP2C19.CYP2C19*1alelaodpovídáplněfunkčnímumetabolizmu,zatímco

CYP2C19*2aCYP2C19*3alelyodpovídajísníženémumetabolizmu.CYP2C19*2aCYP2C19*3

alelyodpovídají za 85% redukčnífunkce alel u bílé populace a 99% u Asiatů. Ostatní alely spojené se

sníženým metabolizmem zahrnují CYP2C19*4, *5, *6, *7, a *8, tyto jsou však vběžné populaci méně

časté. Publikované četnosti běžných fenotypů a genotypů CYP2C19 jsou shrnuty vnásledujícítabulce.

Četnostvýskytufenotypu a genotypu CYP2C19

Četnostvýskytu(%)

Běloši

(n =

1356) Černoši

(n =

966) Číňané

(n =

573)

Rozsáhlý metabolizmus:

CYP2C19*1/*1 74 66 38

Střední metabolizmus:

CYP2C19*1/*2 or *1/*3 26 29 50

Slabýmetabolizmus:CYP2C19*2/*2,

*2/*3 or *3/*3 2 4 14

DoposudbylvlivgenotypuCYP2C19nafarmakokinetikuaktivníhometabolituklopidogrelu

hodnocen u 227 jedinců vsedmi publikovaných studiích. Snížený CYP2C19 metabolizmus ustředních

aslabýchmetabolizátorůsnížilC

max aAUCaktivníhometabolituo30-50%podle300-nebo600mg

zaváděcíchdáveka75mgudržovacíchdávek.Výsledkemnižšíexpoziceaktivnímumetabolituje

menšíinhibiceerytrocytůnebovyššíresiduálníreaktivitaerytrocytů.Oslabenéprotidestičkové

odpovědinaklopidogrelbylypopsányupřechodnýcha slabýchmetabolizátorůve21 publikovaných

studiích zahrnujících 4520 jedinců.Relativní odlišnost vprotidestičkovéodpovědi mezi genotypovými

skupinami kolísá vzávislosti na použité metodě hodnocení odpovědi, ale typicky je větší než 30%.

VztahmezigenotypemCYP2C19avýsledkemléčbyklopidogrelembylhodnocenv2posthoc

klinickýchanalýzách(podstudieCLARITY[n=465]aTRITON-TIMI38[n=1477])a5

kohortovýchstudiích(celkemn=6489).VCLARITYa jednézkohortovýchstudií(n=765;Trenk)

semírykardiovaskulárníchudálostípodlegenotypůvýznamněnelišily.VTRITON-TIMI38a3

zkohortovýchstudiích(n=3516;Collet,Sibbing,Giusti),pacientispoškozenýmstavem

metaboliserů(přechodnýmneboslabým)vykazovalyvyššímírukardiovaskulárníchudálostí(smrt,

infarktmyokarduamrtvici)nebostentthrombosisvesrovnánísextensivnímimetabolisery.Vpáté

kohortové studii (n = 2208; Simon) byla zvýšená míra událostí sledována jen u slabých metaboliserů.

Farmakogenetické testování může identifikovat genotypy spojené svariabilitou vaktivitě CYP2C19.

MohouexistovatgenetickévariantydalšíchCYP450enzymůsúčinkynaschopnostvytvářetaktivní

metabolit klopidogrelu.

Zvláštnípopulace

Farmakokinetika aktivního metabolitu klopidogrelu není známa vezvláštníchpopulacích.

Poruchafunkceledvin

Poopakovanýchdenníchdávkách75mgklopidogreluujedincůstěžkouporuchourenálníchfunkcí

(clearancekreatininu5-15ml/min),bylamírainhibiceADP-indukovanéagregacetrombocytůnižší

(25%)nežuzdravýchjedinců,nicméněprodlouženídobykrvácivostibylopodobnéjakouzdravých

dobrovolníkůužívajících75mgklopidogreludenně.Klinickásnášenlivostpřípravkubyladobráu

všechpacientů.

Poruchafunkcejater

Poopakovanýchdenníchdávkách75mgklopidogrelupodobu10dnůupacientůstěžkouporuchou

jater,bylamírainhibiceADP-indukovanéagregacetrombocytůpodobnáté,pozorovanéuzdravých

jedinců. Doba nejvyšší krvácivosti byla vobou skupinách rovněž srovnatelná.

Rasa

PřevahaalelCYP2C19,jejichžvýsledkemjestředníaslabýmetabolizmusCYP2C19,selišípodle

rasy/etnika(vizFarmakogenetika).Zomezenýchliterárníchúdajůuasijsképopulacejemožné

odhadnout důsledekgenotypů CYP naklinický výsledek.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nejčastěji pozorovanými účinky v neklinických studiích na potkanech a paviánech byly jaternízměny.

Tyseobjevilyvdávkáchodpovídajícíchalespoň25tinásobkuexpoziceučlověka,kteréjedosaženo

připodáváníklinickýchdávek75mg/den,abylydůsledkemúčinkunajaterníenzymyzúčastněné

vmetabolismuklopidogrelu.Učlověkanebylpřiterapeutickýchdávkáchtentoúčineknajaterní

enzymy pozorován.

Při podávání velmi vysokých dávek byly u potkanů a paviánů zaznamenány trávicí potíže/intolerabilia

(gastritis, žaludeční eroze a/nebo zvracení).

Nebylnalezenžádnýdůkazkancerogenníhoúčinkuklopidogrelupodávanéhopodobu78týdnů

myšíma104týdnůpotkanůmvdávkáchaž77mg/kgdenně(cožpředstavujevícenež25tinásobek

expozice u člověka připodávání klinických dávek 75 mg/den).

Klopidogrelbyltestovánvřaděinvitroainvivostudiígenotoxicityanevykazovalžádnou

genotoxickouaktivitu.

Bylo zjištěno, že klopidogrel neovlivňuje fertilitu potkaních samců nebo samic a není teratogenní ani u

potkanůaniukrálíků.Ulaktujícíchpotkanůzpůsobilklopidogrelnevýraznézpomalenívývoje

potomstva.Zvláštnífarmakokinetickéstudieprováděnésradioaktivněznačenýmklopidogrelem

ukázaly,žepůvodnílátkanebojejímetabolityjsouvylučoványdomléka.Nelzeprotovyloučitjejich

účinek, přímý (slabátoxicita) nebo nepřímý (nízká palatabilita).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mannitol (E 421),

Laktosa,

Mikrokrystalická celulosa,

Butylhydroxyanisol (E 320),

Koloidní bezvodý oxid křemičitý,

Sodná sůl kroskarmelosy,

Natrium-stearyl-fumarát

Potah tablety:

Polyvinylalkohol,

Mastek,

Oxid titaničitý (E171),

Makrogol3350,

Sójový lecithin,

Červený oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

18 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávatpři teplotědo 30 °C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Velikost balení:

14, 15, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 potahovaných tablet v OPA/Al/PVC/Al blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitýpřípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu s místnímipožadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Medana Pharma SA

10 Władysława Łokietka Street, 98-200 Sieradz, Polsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

16/885/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.11.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

19.11.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace