TARKA 240/4 MG TBL., POR TBL RET 14

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VERAPAMIL-HYDROCHLORID (VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM) TRANDOLAPRIL (TRANDOLAPRILUM)
Dostupné s:
Abbott GmbH & Co.KG, Wiesbaden
ATC kód:
C09BB10
Dávkování:
240MG/4MG
Léková forma:
Tableta s řízeným uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
14, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 161/06-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přílohač.1 krozhodnutíozměně registrace sp.zn.sukls21548/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE–INFORMACE PRO UŽIVATELE

TARKA 240/4mg tbl.

Tablety sřízeným uvolňováním

(Verapamili hydrochloridum/ trandolaprilum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Tarka a kčemuse používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tarka užívat

Jak se přípravek Tarka užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tarka uchovávat

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TARKA A KČEMU SE POUŽÍVÁ

Tarka je kombinací dvou léků, které se nazývají blokátory kalciových kanálů a ACE inhibitory.

Blokátory kalciových kanálů ovlivňují množství vápníku, které vstupuje do buněk srdečního svalu a cév.

Tento účinek ovlivňuje sílu stahu atepovou frekvenci Vašeho srdce. Lék rozšiřuje krevní cévy, takže krev

může tělem snadněji proudit. To vše pomáhá snížit tlak krve.

Také ACE inhibitory rozšiřují cévy a tím rovněž snižují krevní tlak.

Přípravek Tarka 240/2 mg tbl. se používá kléčbě hypertenze (vysoký krevní tlak).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TARKA UŽÍVAT

Neužívejte přípravekTarka

pokud jste těhotná(viz bod Těhotenství a kojení)

trpíte-li srdečními problémy jako je např. srdeční selhávání

pokud máte abnormálně pomalý nebo nepravidelný tep

jestliže jste vnedávné době prodělal(a) srdeční infarkt skomplikacemi

pokud jste přecitlivělý(á)/alergický(á) na verapamil-hydrochlorid nebo trandolapril

jste-li alergický(á) na skupinu léků, která se nazýváACE inhibitory

pokud trpíte těžkou jaterní poruchou, která je spojená svodnatelností břicha (ascites)

jestliže trpíte těžkouporuchouledvin (clearance kreatininu < 10 ml/min)

pokud máteproblémy snadledvinkami (např. Connův syndrom–primární hyperaldosteronismus)

Pokud si nejste jistý(á), zda-li se Vás uvedené případytýkají, poraďte se se svým lékařem, než začněte lék

Tarka užívat.

Užíváte-li tento lék, nepijte grapefruitovou šťávu (viz.bodJak se přípravek Tarka užívá).

Zvláštní opatrnosti připoužití přípravku Tarka je zapotřebí

jestliže mátepotíže s játry či ledvinami

pokud trpíte chorobamipojiva (kolagenózy)

jestliže se léčíte pronervosvalové onemocnění (např. myastenie gravis nebo Duchennova svalová dystrofie)

pokud trpíte cukrovkou

Mějte na paměti, žepřípravekTarka prodlužuje dobu, kterou Váš organismus potřebuje kodbourání alkoholu.

Informujtesvého lékaře,pokud sedomníváte,žejstetěhotná, nebo bystemohla otěhotnět.Užívánípřípravku

Tarkanení vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravekTarkanesmí užívat,

protože by mohl způsobit závažné poškození plodu–viz bod Těhotenství a kojení.

Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky

Oznamte, prosím, Vašemu lékaři nebo lékarníkovipokud užíváte některý ztěchto léků:

beta-blokátory (obsahující atenolol, celiprolol, metoprolol a propranolol)

jakékoliv jiné léky kléčení hypertenze (vysoký krevní tlak) nebo kléčení arytmií

(nepravidelný srdeční rytmus)

digoxin, cimetidin, lithium, rifampicin, theofylin, alopurinol nebo dantrolen

karbamazepin, fenytoin nebo fenobarbital

jakékoliv léky kléčbě cukrovky

jakoukékoliv léky ze skupiny známé jako trankvilizéry nebo tricyklická antidepresiva

(např. amitriptylin, dosulepin nebo imipramin)

diuretika (léky na odvodnění), draselné soli nebo některý lék ze skupiny známé jako

nesteroidní protizánětlivé léky

klarithromycin (antibiotikum)

everolimus (lék kléčbě imunitních onemocnění)

atorvastatin (léky ke snížení hladiny tuků vkrvi)

léky užívané při nádorovém onemocnění(např. kolchicin)

jakékoliv léky, které mohou ovlivnit Váš imunitní systém, např. kortikosteroidy nebo

cyklosporin

silné léky proti bolesti (narkotika) např. morfin

Pokud plánujete podstoupit chirurgický zákrok, oznamte chirurgovi nebo zubnímu lékaři, že užíváte přípravek

Tarka, neboť tento lék může ovlivnit účinek anestetik a dalších použitých léčiv, stejně jako výsledky krevních

testů.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) vnedávné

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Tarka sjídlem a pitím

Při užívání přípravku Tarka nezáleží na tom, zdali jste jedl(a) či ne.

Těhotenstvíakojení

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám

doporučí vysazení přípravkuTarkaještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede

vás na jinou léčbu. Užívání přípravkuTarkanení vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce

těhotenství se přípravekTarkanesmí užívat,protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit

závažné poškození plodu.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. PřípravekTarkanení doporučen kojícím matkám a váš lékař může

zvolit jinou léčbu po dobu kojení,zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U některých lidí může přípravek Tarka vyvolat závratě nebo se mohou cítitunaveni, zejména napočátku

léčby. Dokud nezjistíte jak na Vás přípravek působí, neřiďte motorová vozidla, nemanipulujte se stroji ani

nevykonávejte činnosti vyžadující Vaši zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravkuTarka

Přípravekobsahujemonohydrátlaktosy.JestližeVámlékařsdělil,žetrpítenesnášenlivostíněkterýchcukrů,

poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKTARKAUŽÍVÁ

Jak a kdy se má přípravekTarkaužívat

Dodržujte doporučení svého lékaře o tom, kdy a jak léky užívat a přečtěte si informace uvedené na obale.

Budete-li potřebovat, může Vám poradit i Váš lékárník.

O dávkování léku rozhodne Váš lékař. Obvyklá dávka je jedna tableta užívanájedenkrát denně ráno.

Tablety polykejte celé bez rozkousání, můžete je zapítsklenicí vody.

Neužívejte tablety současně santacidy nebo sgrapefruitovou šťávou, které mohou ovlivnit vstřebávání léku.

To neplatí pro jiné ovocné šťávy, jako např. pomerančovou, jablečnou nebo rajčatovou.

Tento lék není vhodný pro děti.

Je důležité, abyste léky užívali tak dlouho, dokud lékař neurčí jinak. Nevysazujte lék jen proto, že se cítíte

lépe. Jestliže přestanete tablety užívatpříliš brzy, Váš stav se může zhoršit.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tarka:

Pokud zapomenete užít jednu tabletu, vezměte si další hned, jakmile si vzpomenete (pokud již téměř nenastal

čas na užití další dávky). Vzpomenete-li si až při užití další dávky léku, zapomenutoutabletu již neužívejte.

Nezdvojujtenásledující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravkuTarkanež jste měl(a)

Pokud Vy nebo někdo jiný nešťastnou náhodou užije více tablet než je stanovená dávka (předávkuje se),

neprodleně vyhledejte lékaře nebo odvezte postiženého do nejbližší nemocnice. Předložte lékaři tablety, které

nemocný užil.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tarkai nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Nejběžnějšími nežádoucími účinky jsou zácpa a kašel.PřípravekTarka může také vyvolat bolesti hlavy, pocit

na zvracení, žaludeční nevolnost, sucho vústech, zvýšené vypadávání vlasů, ucpaný nos a dutiny, zánět

jazyka, zarudnutí obličeje nebo krku, závrať, nervozitu, bolesti svalů a kloubů,únavu, otoky kotníků, kožní

vyrážku nebo svědění, mravenčení a pálení kůže, změny nálady, nespavost, impotenci, zvonění vuších,

rozostřené vidění, pachuť vústech nebo změny vkrevním obrazu, např. anémii.

Zobdobípo uvedení přípravku na trh byl hlášenpřípad paralýzy, související sužíváním kombinace

kolchicinu sverapamilem (jednou ze složek přípravku Tarka). Ztohoto důvodu se současné užívání

skolchicinem nedoporučuje.

Pokud zaznamenáte některý znásledujících nežádoucích účinků, neprodleně

to oznamte svému lékaři:

Zežloutnutí kůže nebo očí, horečku nebo sklon ktvorbě podlitin.

Bušení srdce, pomalý nebo nepravidelný srdeční rytmus, bolest na hrudi, závratě, slabost nebo zmatenost;

otoky kotníků, pocit na omdlení nebo dušnost, pocit pálení nohou, které mohou trnout a červenat.

Povlak nebo afty vústech a/nebo na kůži.

Neočekávaná dýchavičnost, obtíže sdýcháním, otok úst, rtů, jazyka, kožní vyrážka.

Užíváte-li přípravek Tarka delší dobu, mohou se objevit i jiné nežádoucí účinky, které je nutno oznámit lékaři

-například zduření prsou, tvorba mléka nebo obnažení dásní.

Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte tosvému lékaři nebo

lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEKTARKAUCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25ºC.

Přípravek Tarka nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekTarkaobsahuje

Léčivými látkami jsou: Verapamili hydrochloridum 240 mg a Trandolaprilum 4mg vjedné tabletě

Pomocnýmilátkami jsou: mikrokrystalická celulosa, povidon 25, natrium-alginát, povidon 30, magnesium-

stearát, hypromelosa 2910/6,hypromelosa 2910/15,kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, natrium-stearyl-

fumarát, hyprolosa, makrogol 400 a6000, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl dokusátu, oxid

titaničitý, červený, žlutý a černý oxid železitý, čištěná voda.

Jak přípravekTarkavypadá a coobsahuje toto balení

Přípravek Tarka jsoučervenohnědé oválné potahované tablety, na jedné straně vyražené Knoll logo “244”,

rozměry: délka 18,6-19,0 mm, průměr 9,3-9,6mm, tloušt´ka 6,7-7,3 mm.

Balení: 14, 28, 56 nebo98 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Abbott GmbHCo.KG, Wiesbaden, Německo

Výrobce

Abbott GmbHCo.KG, Ludwigshafen, Německo

Tatopříbalová informace byla naposledy schválena: 29.9.2010

Příloha č.1krozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls164079/2010

Souhrn údajů o přípravku

1. Název přípravku

Tarka240/4 mg tbl.

Tablety s řízeným uvolňováním

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna tableta přípravku Tarka 240/4 mg tbl. obsahuje 240 mg Verapamili hydrochloridum

a 4 mg Trandolaprilum.

Pomocné látky: monohydrát laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. Léková forma

Tableta s řízeným uvolňováním.

Popis přípravku: červenohnědé oválné potahované tablety, na jedné straně vyražené

Knoll logo “244”, rozměry: délka 18,6-19,0 mm, průměr 9,3-9,6 mm, tloušt´ka 6,7-7,3 mm.

4. Klinické údaje

4.1Terapeutické indikace

Přípravek Tarka 240/4 mg tbl. je indikovánk léčbě esenciální hypertenzeu pacientů,

jejichž krevní tlak byl normalizován podáváním jednotlivých složek ve stejném poměru

dávek, nebo u pacientů,ukterých není dosaženo cílových hodnot krevního tlaku

samotnýmtrandolaprilem neboverapamilem.

4.2 Dávkování a způsob podání

Obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Tarka 240/4 mg tbl. jednou denně. Tablety se

užívají ráno před snídaní anebo po ní a polykají se celé, nerozkousané.

Dávkování u dětí: přípravek Tarka je kontraindikován u dětí (viz také bod 4.3

Kontraindikace).

Dávkování u starších osob: viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro

použití.

4.3Kontraindikace

známá přecitlivělost na trandolapril nebo jakýkoliv jiný ACE inhibitor a/nebo verapamil

anamnéza angioneurotického edému vsouvislosti spředchozí léčbou ACE

inhibitorem

hereditární/idiopatický angioneurotický edém

kardiogenní šok

nedávno prodělaný infarkt myokardu skomplikacemi

AV blok druhého nebo třetího stupně bez pacemakeru

sinoatriální blok

sick sinus syndrom

městnavé srdeční selhání

fibrilace/flutter síní spojená sakcesorními drahami (např. WPW syndrom)

závažná porucha ledvin (clearance kreatininu < 10 ml/min)

dialýza

jaterní cirhóza sascitem

aortální nebo mitrální stenóza, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie

primární aldosteronismus

těhotenství

používání u dětí

4.4Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Symptomatická hypotenze:

Za určitých okolností může Tarka příležitostně vyvolat symptomatickou hypotenzi. Toto

riziko je zvýšené u pacientů se stimulovaným systémem renin–angiotensin–aldosteron

(např. při sníženém objemu tělesných tekutin či nedostatku solí v důsledku užívání

diuretik, dietou snízkým obsahem sodíku, dialýzou, při průjmu nebo zvracení; při snížené

funkci levé komory, renovaskulární hypertenzi).

U těchto pacientů je třeba nejprve upravit jejich deficit tekutin nebo solí a léčbu zahájit

raději za hospitalizace. Pacienti, u nichž dojde během titrace dávky khypotenzi, by měli

být položeni do vodorovné polohy a může u nich být zapotřebí doplnění objemu buď

perorálním podáním tekutin nebo intravenózním podáním fyziologického roztoku. Vléčbě

přípravkem Tarka lze obvykle pokračovat, jakmile jsou objem a tlak krve účinně upraveny.

Porucha funkce ledvin(viz také bod 4.3 Kontraindikace):

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin musí být monitorovány funkce

ledvin.

U pacientů srenální dysfunkcí může Tarka způsobovat hyperkalémii.

Náhlé zhoršení funkce ledvin (akutní renální selhání) se může vyskytnout zejména u

nemocných sjiž narušenými renálními funkcemi nebo městnavým srdečním selháním.

Neexistuje dostatek zkušeností spodáváním přípravku Tarka u sekundární hypertenze,

zejména u renovaskulární hypertenze. Proto by Tarka neměla být těmto pacientům

podávána. Zejména nemocní sbilaterální stenózou renální tepny nebo pacienti s

unilaterální stenózou renální tepny, kteří mají jednu funkční ledvinu (např. pacienti po

transplantaci ledvin) jsou ohroženi akutní ztrátou funkce ledvin.

Proteinurie:

Kproteinurii může dojít zejména u pacientů sjiž přítomnou poruchou funkce ledvin nebo

unemocných srelativně vysokými dávkami ACE inhibitorů.

Těžká porucha funkce jater:

Protože sléčbou těchto pacientů nejsou dostatečné zkušenosti, nelze u nich doporučit

používání přípravku Tarka. Tarka je kontraindikována u pacientů sjaterní cirhózou

sascitem.

Angioneurotický edém:

ACE inhibitory (jako je trandolapril) mohou vzácně způsobovat angioneurotický edém,

který se projevuje jako otok obličeje, končetin, jazyka, glottis a/nebo hrtanu. U pacientů

sangioneurotickým edémem je nutno léčbu trandolaprilem okamžitě přerušit a tyto

nemocné sledovat až do vymizení otoku.

Angioneurotický edém omezený na obličej obvykle odezní spontánně. Otok postihující

nejenom obličej, ale také glottis může být život ohrožující vzhledem kriziku obstrukce

dýchacích cest.

U černochů léčených ACE inhibitory byla ve srovnání s nemocnými jiné barvy pleti

pozorována vyšší incidence angioneurotického edému.

U pacientů léčených ACE inhibitory byl rovněž hlášen intestinální angioneurotický edém.

Na tuto skutečnost je třeba myslet u pacientů léčených trandolaprilem, kteří trpí bolestí

břicha (s nauseou a zvracením či bez těchto příznaků).

Angioneurotický edém postihující jazyk, glottis nebo hrtan vyžaduje okamžitou subkutánní

aplikaci 0,3-0,5ml roztoku epinefrinu (1:1000) spolu sdalšími patřičnými léčebnými

opatřeními.

Opatrnost musí být věnována pacientům sanamnézou idiopatického angioneurotického

edému. Tarka je kontraindikována vpřípadě, že angioneurotický edém se vyskytl jako

nežádoucíúčinek léčby ACE inhibitorem (viz také bod 4.3 Kontraindikace).

Neutropenie/agranulocytóza:

Riziko neutropenie je zřejmě závislé na podané dávce a druhu léku a je závislé na

klinickém stavu pacienta. Neutropenie je vzácně pozorována u pacientů bez komplikací,

může se však vyskytnout u pacientů surčitým stupněm postižení ledvin, a to zejména u

kolagenóz jako je systémový lupus erythematodes, sklerodermie a při léčbě

imunosupresivy. Po vysazení ACE inhibitoru je reverzibilní.

Kašel:

Během léčby ACE inhibitorem se může vyskytovat suchý neproduktivní kašel, který

vymizí po vysazení léku.

Hyperkalémie:

Při léčbě ACE inhibitorem může dojít khyperkalémii, a to zejména při přítomné renální

insuficienci a/nebo srdečním selhání. Obvykle nejsou doporučovány přípravky sobsahem

draslíku nebo kalium šetřící diuretika, protože mohou vést ksignifikantnímu vzestupu

plazmatického kalia. Pokud se současné užívání těchto léků považuje za indikované,

musí být podávány za častého monitorování hladin sérového kalia.

Staršípacienti:

Tarka byla studována pouze u omezeného počtu starších pacientů shypertenzí.

Farmakokinetická data ukazují, že systémová dostupnost přípravku Tarka je u starších

pacientů vyšší v porovnání smladšími nemocnými shypertenzí. U některých starších

pacientů může dojít kvíce vyjádřenému hypotenznímu účinku než u jiných. Doporučuje

se vyhodnocení renálních funkcí na začátku léčby.

Chirurgičtí pacienti:

U pacientů podstupujících větší chirurgický zákrok, který vyžaduje celkovou anestézii,

mohou ACE inhibitory vyvolat hypotenzi, kterou lze korigovat plazma expandery.

Poruchy vedení vzruchu:

U pacientů satrioventrikulárním blokem I. stupně se musí přípravek podávat sopatrností

viz také bod 4.3 Kontraindikace).

Bradykardie:

Tarka musí být podávána sopatrností u pacientů sbradykardií.

Onemocnění, u kterých je postižen neuromuskulární převod:

Tarka musí být podávána sopatrností u pacientů sonemocněním, u kterého je postižen

neuromuskulární převod (myasthenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom, pokročilá

Duchennova svalová dysatrofie).

Pacienti léčení hemodialýzou(viz také bod 4.3 Kontraindikace):

U pacientů léčených současně ACE inhibitory a hemodialýzou

spolyakrylonitrilmethallylsulfonátovými membránami o vysokém průtoku (např.AN 69)

byly popsányanafylaktické reakce.U těchto pacientů by se proto neměly tyto membrány

používat.

Desensibilizace:

U pacientů léčených ACE inhibitory, u kterých je zároveň prováděna desenzibilizační

terapie proti zvířecím jedům, může dojít kanafylaktoidní reakci (kteráje vněkterých

případech život ohrožující).

Těhotenství:

Podávání ACE inhibitorů by nemělo být zahájeno během těhotenství. S výjimkou

pacientek, pro které je dlouhodobá léčba ACE inhibitory nezbytná, by všechny ostatní

pacientky měly být v případě plánovaného těhotenství převedeny na jinou antihypertenzní

léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství a plod. Pokud došlo k otěhotnění, je

třeba ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a v případě nutnosti další léčby zahájit jinou

léčbu (viz bod 4.3, 4.6).

LDL-aferéza:

Byly pozorovány život ohrožující anafylaktoidní reakce, když pacienti, kteří se podrobili

LDL-aferéze užívali ve stejnou dobu ACE inhibitory.

Pro vyhodnocení těchto pacientů je potřebné stanovit renální funkce před zahájením

léčby a běhemní.

Před podáním další dávky přípravku Tarka je potřebné provést měření krevního tlaku za

účelem vyhodnocení odpovědi na léčbu.

Pacientisvrozenouintolerancígalaktózy,specifickouformoudeficitulaktázy(Lappovým

deficitem laktázy) nebo glukoso-galaktosovou malabsorpcí by tento lék neměli užívat.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Lékové interakce s verapamilem

S ohledem na obsah verapamilové složky jsou možné lékové interakce přípravku Tarka

následující:

Vin vitrostudiích zaměřených na metabolismus se ukázalo, že verapamil hydrochlorid je

metabolizován prostřednictvím cytochromu P450 CYP3A4, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9 a

CYP2C18. Ukázalo se, že verapamil je inhibitorem enzymů CYP3A4 a P-glykoproteinu (P-

gp).Klinicky významné interakce byly hlášeny sinhibitory CYP3A4, které vyvolaly zvýšení

plazmatických hladin verapamil-hydrochloridu, zatímco induktory CYP3A4 vyvolaly snížení

plazmatických hladin verapamil-hydrochloridu.Pacienti by proto měli být sledováni sohledem

na lékové interakce.

Možné lékové interakce související s verapamilem

Souběžně podávaný lék Možný účinek na

verapamil nebo souběžně

užívaný lék Poznámka

Alfa-blokátory

Prazosin zvýšení C

prazosinu

(40%), bez efektu na

poločas

Terazosin zvýšení AUC (24%) a C

terazosinu (25%) doplňující informace jsou

uvedeny níže

Antiarytmika

Flekainid minimální efekt na

plazmatickou clearance

flekainidu (10 %), žádný

efekt na plazmatickou

clearance verapamilu

Chinidin snížení perorální clearance

chinidinu (35%) doplňující informace jsou

uvedeny níže

Antiastmatika

Teofylin snížení perorální a

systémové clearance o

20% snížení clearance bylo menší u

kuřáků (~11%)

Antikonvulziva

Karbamazepin zvýšení AUC

karbamazepinu (46%) u

pacientů srefrakterní

parciální epilepsií doplňující informace jsou

uvedeny níže

Imipramin zvýšení AUC imipraminu

(15%) žádný efekt na hladinu

aktivního metabolitu

desimipraminu

Antidiabetika

Glibenklamid zvýšení C

(28%), AUC

(26%) glibenklamidu

Antiinfektiva

Klarithromycin možné zvýšení hladin

verapamilu

Erythromycin možné zvýšení hladin

verapamilu

Rifampicin snížení AUC (97%), C

(94%) a biologické

dostupnosti po perorálním

podání (92%) verapamilu doplňující informace jsou

uvedeny níže

Telithromycin možné zvýšení hladin

verapamilu

Antineoplastika

Doxorubicin zvýšení AUC (89%) a C

max

(61%) doxorubicinu při

perorálním podání

verapamilu u pacientůsmalobuněčným

karcinomem plic

bez významných změn ve

farmakokinetice

doxorubicinu při

intravenózním podání

verapamilu u pacientů spokročilými

neoplasmaty

Barbituráty

Fenobarbital zvýšení perorální clearance

verapamilu (5krát)

Benzodiazepiny ajiná anxiolytika

Buspiron zvýšení AUC a C

buspironu o3,4krát

Midazolam zvýšení AUC (3krát)a C

(2krát) midazolamu

Beta-blokátory

Metoprolol zvýšení AUC (32,5%) a

(41%) metoprololu

upacientů sanginou

pectoris

zvýšení AUC (65%) a C

(94%) propranololu

upacientů sanginou

pectoris doplňující informace jsou

uvedeny níže

Srdeční glykosidy

Digitoxin snížení celkové tělové

clearance (27%) a

mimoledvinové clearance

(29%) digitoxinu

Digoxin zdraví jedinci: zvýšení C

dioxinu o45-53%, zvýšení

ss dioxinu o42% a

zvýšení AUC digoxinu o

52% užívání sverapamilem vedlo

ke zvýšení plazmatických

koncentrací digoxinu o 50-75%

doporučuje sesnížit dávky

digoxinu

Antagonisté H2 receptorů

Cimetidin zvýšení AUC R-(25%) a

S-(40%) verapamilu

skorespondujícím snížením

clearance R-a S-

verapamilu

Imunologika

Cyklosporin zvýšení AUC, C

a C

cyklosporinu o45%

Everolimus možné zvýšení hladin

everolimu

Sirolimus možné zvýšení hladin

sirolimu

Takrolimus možné zvýšení hladin

takrolimu

Hypolipidemika

Atorvastatin možné zvýšení hladin

atorvastatinu

zvýšení AUC verapamilu o

42,8%

Lovastatin možné zvýšení hladin

lovastatinu

Simvastatin zvýšení AUC (2,6 krát) a

(4,6krát) simvastatinu doplňující informace jsou

uvedeny níže

Agonisté serotoninových receptorů

Almotriptan zvýšení AUC (20%) a

zvýšení C

(24%)

almotriptanu

Urikosurika

Sulfinpyrazon zvýšení perorální clearance

(3krát) a snížení biologické

dostupnosti (60%)

verapamilu doplňující informace jsou

uvedeny níže

Jiné

Grapefruitový džus zvýšení AUC R-(49%) a

S-(37%) verapamilu

zvýšení C

R-(75%) a S-

(51%) verapamilu eliminační poločas arenální

clearance nejsou ovlivněny

Třezalka tečkovaná (Hypericum

perforatum) snížení AUC R-(78%) a

S-(80%) verapamilu

skorespondujícím

poklesem C

verapamilu

Jiné lékové interakce a další informace o lékových interakcích

Antiarytmika, beta-blokátory

Vzájemná potenciace kardiovaskulárních účinků (vyšší stupeň AV bloku, větší snížení

srdeční frekvence, indukce srdečního selhávání a potencované hypotenze)

Antihypertenziva, diuretika, vasodilatátory

Potenciace hypotenzního efektu

Prazosin, terazosin

Přídavný hypotenzivní efekt

HIV antivirotika

Vzávislosti potenciálu metabolické inhibice některých HIV antivirotik, jako je ritonavir,

mohou být plazmatické koncentrace verapamilu zvýšené. Je zapotřebí opatrnosti nebo by

měly být dávky verapamilu sníženy.

Chinidin

Hypotenze

U pacientů shypertrofickou obstruktivní kardiomyopatií může vzniknout edém plic.

Karbamazepin

Zvýšení hladin karbamazepinu

Může vyvolat nežádoucí účinky karbamazepinu, jako jsou diplopie, bolesti hlavy, ataxie

nebo závratě.

Lithium

Zvýšení neurotoxicity lithia.

Rifampicin

Účinek léku na snížení krevního tlaku může být snížen.

Kolchicin

Kolchicin je substrátem jak pro CYP3A, tak pro efluxní transportér P-glykoprotein (P-gp).

Je známo, že verapamil inhibuje CYP3A a P-gp. Pokud jsou verapamil a kolchicin

užívány současně, může inhibice P-gp a/nebo CYP3A verapamilem vést ke zvýšení

expozice kolchicinu. Podávání kombinace těchto léčiv se nedoporučuje.

Dantrolen

Upacientů s onemocněním koronárních arterií léčených verapamilem následně po léčbě

dantrolenem byla hlášena hyperkaliémie amyokardiální deprese. Současné podávání

verapamilu a dantrolenu se nedoporučuje.

Sulfinpyrazon

Účinek léku na snížení krevního tlakumůže být snížen.

Neuromuskulární blokátory

Efekt neuromuskulární blokády může být zesílen.

Kyselina acetylsalicylová

Zvýšená tendence ke krvácení.

Ethanol (alkohol)

Zvýšení plazmatických hladin ethanolu.

Inhibitory HMG Co-A reduktázy („statiny“)

Léčba inhibitory HMG Co-A reduktázy (např. simvastatin, atorvastatin nebo lovastatin) u

pacientů, kteří užívají verapamil by měla být zahájena nejnižší možnou dávkou a titrována

nahoru. Jestliže je verapamil přidán do léčby pacientům, kteří už inhibitory HMG Co-A

reduktázy (např. simvastatin, atorvastatin nebo lovastatin) užívají, je třeba zvážit snížení

dávky statinů a retitrovat jeoproti plazmatickým koncentracím cholesterolu.

Fluvastatin, pravastatin a rosuvastatin nejsou metabolizovány enzymy CYP3A4 a je málo

pravděpodobné, že interagují sverapamilem.

Lékové interakce s trandolaprilem

S ohledem na obsah trandolaprilové složky jsou možné lékové interakce přípravku Tarka

následující:

Terapie diuretiky

Kombinace sdiuretiky nebo jinými antihypertenzivy může zesílit antihypertenzní odpověď

na trandolapril. Léky santiadrenergním účinkem mohou být kombinoványstrandolaprilem

jen pod pečlivým dohledem.

Kalium šetřící diuretika (spironolakton, amilorid, triamteren) nebo suplementace kalia

mohou zvýšit riziko hyperkalémie, zvláště vpřípadě selhávání ledvin.Trandoplapril může

zmírnit ztráty kalia, způsobené thiazidovými typy diuretik.

Terapie antidiabetiky

Jako u všech ACE inhibitorů může společné užívání slátkami kpotlačení diabetu (insulin

či perorální hypoglykemizující léky) vést ke zvýšení hypoglykemizujícího účinku těchto

látek a tím kvyššímu riziku hypoglykémie.

Lithium

Trandolapril může snížit eliminaci lithia.

Jiné

Vprůběhu terapie ACE inhibitory byly zaznamenány anafylaktoidní reakce během

dialýzy přes vysokoprůtokovou polyakrylonitril-metallylsulfátovou membránu. Stejně

jako u jiných antihypertenziv ze stejné skupiny, je potřeba zvýšené opatrnosti při

předepisování ACE inhibitorů dialyzovaným pacientům.

Podobně jako u všech antihypertenziv mohou nesteroidní antiflogistika snížit

antihypertenzní účinek trandolaprilu. Při nasazení nebo naopak vysazení jakéhokoliv

nesteroidního antiflogistika pacientovi, který užívá trandolapril, jsou nutné častější

kontroly krevního tlaku.

ACE inhibitory mohou zvyšovat antihypertenzní účinek některých inhalačních

anestetik.

Společné podávání ACE inhibitorů sallopurinolem, cytostatiky, imunosupresivy,

systémovými kortikoidy nebo prokainamidem může zvýšit riziko leukopenie.

Antacida mohou způsobit sníženou biologickou dostupnost ACE inhibitorů.

Antihypertenzní účinky ACE inhibitorů mohou být sníženy působením sympatomimetik.

Pacienti musí být pečlivě sledováni.

Podobně jako u všech antihypertenziv zvyšuje kombinace sneuroleptickými nebo

tricyklickými antidepresivy riziko ortostatické hypotenze.

U pacientů sdysfunkcí levé komory po infarktu myokardu nebyly při současném

užívání trandolaprilu s trombolytiky, kyselinou acetylsalicylovou, beta-blokátory,

blokátory kalciových kanálů, nitráty, antikoagulancii a digoxinem pozorovány žádné

klinické interakce.

4.6Těhotenství a kojení

Těhotenství:

Podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství není doporučeno (viz bod

4.4). Podávání ACE inhibititorů v druhém a třetím trimestru těhotenství je

kontraindikováno (viz bod 4.3, 4.4).

Epidemiologické údaje o riziku teratogenity po podávání ACE inhibitorů během prvního

trimestru těhotenství nejsou konzistentní, avšak mírně zvýšené riziko nelze vyloučit.

Pokud není další léčba ACE inhibitory pro pacientku nezbytná, měly by být všechny ženy,

které plánují těhotenství, převedeny na jinou antihypertenzivní léčbu s lépe ověřenou

bezpečností pro těhotenství. Je-li zjištěno těhotenství, je nutno ihned ukončit podávání

ACE inhibitorů a v případě potřeby je nahradit jinou léčbou.

Jsou-li ACE inhibitory podávány během druhého a třetího trimestru těhotenství, působí

fetotoxicitu (snížení renálních funkcí, oligohydramnion, opoždění osifikace lebky) a

neonatální toxicitu (renální sehání, hypotenzi, hyperkalémii)-viz bod5.3. Pokud došlo k

expozici ACE inhibitorům po druhém trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvukové

vyšetření ledvin a lebky. Děti matek, které užívaly v těhotenství ACE inhibitory, musí být

sledovány pro možnou hypotenzi.

Pokud jde o používání verapamilu během těhotenství, nejsou k dispozici dostatečné

zkušenosti. Data o omezeném počtu těhotných žen, léčených perorálně, teratogenní

účinky verapamilu nenaznačují. Experimentální studie na zvířatech však ukázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Proto nemá být verapamil používán v prním trimestru

těhotenství.

Kojení:

Podávání přípravku Tarka běhemkojení se nedoporučuje. O podávání trandolaprilu

běhtem kojení nejsou dostupné žádné údaje. Verapamil přestupuje do mateřského mléka

v malém množství. Podle velmi omezených údajů přijímaly kojené děti v mateřském

mléce 0,5%, resp. méně než 0,01% mateřské dávky verapamilu (v přepočtu na tělesnou

hmotnost). Vzhledem k nedostatku zkušeností je vhodnější používat jinou léčbu, která má

lépe doložený bezpečnostní profil během kojení, obzvláště u matek kojících novorozence

nebo nedonošené děti.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ačkoliv nebyl zjištěn žádný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje,

nelze zcela vyloučit narušení pozornosti, protože Tarka může vyvolat závratě a únavu.

4.8Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky při léčbě přípravkem Tarka jsou totožné stěmi, které se vyskytují při

samostatném užívání jednotlivých složek léku nebo příslušných lékových skupin.

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je zvýšený kašel, bolesti hlavy, zácpa, závratě

a návaly (viz tabulka níže).

Vnásledující tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené spontánně

nebopozorované v klinických studiích. U každé třídy orgánových systémů je uvedeno

pořadí nežádoucích účinků podle jejich frekvence, přičemž je použito následující třídění:

časté (frekvence >1/100, <1/10), méně časté (>1/1000, <1/100), vzácné (>1/10000,

<1/1000), velmi vzácné (<1/10000) včetně ojedinělých hlášení.

Třídy orgánových systému Frekvence Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému

velmi vzácné leukopenie

pancytopenie

trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

méně časté alergická reakce,

nespecifikovaná

velmi vzácné vzestupgamaglobulinu

přecitlivělost,

nespecifikovaná

Poruchy metabolismu a výživy

méně časté

vzácné hyperlipidémie

anorexie

Psychiatrické poruchy

méně časté

velmi vzácné somnolence

agresivita

úzkost

deprese

nervozita

Poruchy nervového systému

časté

méně časté

vzácné

velmi vzácné závratě

točení hlavy

třes

kolaps

poruchy rovnováhy

nespavost

parestesie nebo hypestesie

synkopa nebo akutní

oběhové selhání se ztrátou

vědomí

poruchy chuti

slabost

Oční poruchy

velmi vzácné porušené/rozmazané vidění

Srdeční poruchy/cévní poruchy

časté

méně časté

velmi vzácné návaly

AV blok prvního stupně

palpitace

angina pectoris

fibrilace síní

AV blok, úplný

AV blok, nespecifikovaný

bradykardie

srdeční zástava

krvácení do mozku

otoky, periferní

otoky, nespecifikované

návalyzarudnutí

srdeční selhání

hypotenzní příhody včetně

ortostatických nebo kolísání

krevního tlaku (viz také bod

4.4)

tachykardie

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

časté

velmi vzácné kašel

astma

bronchitis

dyspnoe

překrvení dutin

Gastrointestinální poruchy

časté

méně časté

velmi vzácné zácpa

bolesti břicha

průjem

nespecifikované

gastrointestinální poruchy

nausea

suchost vústech/krku

pankreatitis

zvracení

Poruchy jater a žlučových cest

velmi vzácné cholestáza

hepatitis

vzestup GMT

vzestup LDH

vzestup lipázy

žloutenka

Poruchy kůže a podkoží

méně časté

vzácné

velmi vzácné otok obličeje

pruritus

vyrážka

zvýšené pocení

alopecie

herpes simplex

nespecifikované kožní

poruchy

angioneurotický edém (viz

také bod 4.4)

erythema multiforme

exantém nebo dermatitis

psoriáza

urtikarie

Poruchy pohybového systému a

pojivové tkáně

velmi vzácné artralgie

myalgie

myastenie

Poruchy ledvin a močových cest

méně časté

velmi vzácné polyurie, polakisurie

akutní selhání ledvin (viz

také bod 4.4)

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů

velmi vzácné gynekomastie

erektilní dysfunkce

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

časté

méně časté

velmi vzácné bolesti hlavy

bolesti na hrudníku

únava nebo astenie

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

méně časté

vzácné

velmi vzácné patologické jaterní testy

bilirubinémie

vzestup alkalických fosfatáz

vzestup kalia vséru

vzestup transamináz

Níže popsané nežádoucí účinky nebyly dosud hlášenyvsouvislosti sužíváním přípravku

Tarka, avšak obecně je přijímáno, že jsou přisuzovány ACE inhibitorům:

Poruchy krve a lymfatického systému: pokles hemoglobinu a hematokritu a

vjednotlivých případech agranulocytóza. U pacientů svrozeným deficitem glukózo-6-

fosfátdehydrogenázy byly hlášeny jednotlivé případy hemolytické anémie.

Psychiatrické poruchy: příležitostně zmatenost.

Poruchy nervového systému: vzácně poruchy spánku.

Ušní poruchy: vzácně problémy srovnováhou, tinnitus.

Srdeční poruchy/cévní poruchy: při užívání ACE inhibitorů byly vsouvislosti

shypotenzí hlášeny jednotlivé případy arytmie, infarktu myokardu a tranzitorní

ischemické ataky.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: vzácně sinusitis, rýma, glositida a

bronchospasmus.

Gastrointestinální poruchy: příležitostně trávicí potíže, jednotlivé případy ileu,

intestinální angioneurotický edém.

Poruchy jater a žlučových cest: jednotlivé případy cholestatického ikteru.

Poruchy kůže a podkoží: příležitostně alergické reakce areakce zpřecitlivělosti, jako

je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza. Tyto stavy mohou být

doprovázeny horečkou, myalgiemi, artralgiemi, eozinofilií a/nebo vzestupem titru

ANA.

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde: může dojít k vzestupu

močoviny vkrvi a kreatininu vplazmě, zejména vpřípadech selhání ledvin, těžkého

srdečního selhání a renovaskulární hypertenze. Tyto vzestupy jsou však po vysazení

léku reverzibilní.

Příležitostně došlo po zahájení léčby ACE inhibitory ksymptomatické nebo těžké

hypotenzi. Ktěmto stavům dochází zejména u rizikových skupin, jako jsou nemocní se

stimulovaným systémem renin-angiotensin-aldosteron.

Zpostmarketingového období byl hlášen případ paralýzy (kvadruparéza), souvisejícís

užíváním kombinace verapamilu a kolchicinu. Tato příhoda mohla být způsobena

kolchicinem, jež překročil hematoencefalickou bariéru vdůsledku inhibice CYP3A a P-gp,

způsobené verapamilem.Současné podávání verapamilu a kolchicinu se nedoporučuje.

Níže popsané nežádoucí účinky nebyly dosud hlášeny vsouvislosti sužíváním přípravku

Tarka, avšak obecně je přijímáno, že jsou přisuzovány blokátorům kalciového kanálu

fenylalkylaminového typu.

Poruchy nervového systému: vněkterých případech se mohou vyskytnout

extrapyramidové příznaky (Parkinsonova choroba, choreoathetóza, dystonický

syndrom). Dosud získané zkušenosti ukazují, že tyto příznaky odezní po vysazení

medikace. Byly popsány izolované případy exacerbace myasthenia gravis,

Lambertova-Eatonova syndromu a pokročilé případy Duchennovy muskulární

dystrofie.

Gastrointestinální poruchy: hyperplasie dásní po dlouhodobé léčbě je mimořádně

vzácná a po vysazení léčby je reverzibilní.

Poruchy kůže a podkoží: byly popsány Stevens-Johnsonův syndrom a

erytromelalgie. Vizolovaných případech se vyskytly kožní reakce typu erytému.

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů: byly popsány hyperprolaktinémie a

galaktorhea.

Výrazná hypotenze u pacientů sanginou pectoris nebo cerebrovaskulárními chorobami

léčených verapamilem může mít za následek infarkt myokardu nebo cerebrovaskulární

příhodu.

4.9Předávkování

Dosud nebylo hlášeno předávkování tímto kombinovaným přípravkem.

Nejvyšší dávka, která byla použita vklinických studiích, bylo 16 mg trandolaprilu.Tato

dávka nevyvolala žádné subjektivní ani objektivní příznaky nesnášenlivosti.

Nejdůležitějším příznakem, který lze očekávat po významném předávkování, je

hypotenze. Vtakovém případě se doporučuje podání normálního fyziologického roztoku.

Nejdůležitějšími subjektivními a objektivními příznaky předávkování verapamilem

vycházejí zjeho farmakologického působení na kardiovaskulární systém a zahrnují

hypotenzi vzniklou zperiferní vasodilatace a negativního inotropního účinku, snížení

tvorby vzruchů vsinusovém uzlu a poruchy vedení vzruchů vsrdci, které mohou vyvolat

sinusovou bradykardii, sinusovou zástavu, AV blok a asystolii.

Při perorálním předávkování verapamilem musí být pacient monitorován a léčen na

jednotce intenzivní péče. Léčba předávkování musí být zaměřena na zabránění dalšího

vstřebání verapamilu ztrávicího traktu, poskytování symptomatické léčby toxických

účinků (viz výše) a vyvážení kalciových antagonistických účinků tohoto léku. Další

absorpci verapamilu ztrávicího traktu lze zabránit výplachem žaludku, podáním

absorbencií (živočišné uhlí) a projímadel (dekahydrát síranu sodného). Kromě obecných

podpůrných opatření jako odpověď na těžkou hypotenzi (léčba šoku), tj. udržování

adekvátního objemu cirkulující krve podáním plazmy nebo plazmaexpanderů, může být

nezbytné stimulovat myokard léky spozitivně inotropním účinkem jako je dopamin,

dobutamin nebo isoproterenol.

Vléčbě sinusové bradykardie může být užitečný atropin (nebo metylatropin). AV blok se

musí léčit sympatomimetiky (isoproterenol nebo metaproterenol) nebo pacemakerem.

Asystolie se léčí obvyklými opatřeními včetně kardiopulmonální resuscitace, stimulací atd.

Kalcium-antagonistický účinek lze vyrovnat parenterálním podáním kalcia, např. jako

monohydrát glukonanu vápenatého.

5. Farmakologické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihypertenziva

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Přípravek Tarka je tvořen fixní kombinací blokátoru kalciového kanálu verapamilu, který

snižuje srdeční frekvenci, a ACE inhibitoru trandolaprilu (ATC kód: C09B B10).

Verapamil

Farmakologické působení verapamilu je důsledkem inhibice vtoku vápníkových iontů

pomalými kanály buněčné membrány buněk hladké svaloviny cév a vodivých a

kontraktilních buněk myokardu.

Mechanismus účinku verapamilu vede k následujícím jevům:

Vasodilatace tepen

Verapamil snižuje arteriální tlak jak v klidu, tak při určitém stupni zátěže periferních

arteriol.

Toto snížení celkového periferního odporu (afterloadu) snižuje i nároky myokardu na

kyslík a spotřebu energie.

Sníženíkontraktility myokardu.

Negativně inotropní účinek verapamilu může být kompenzován snížením celkového

periferního odporu.

Srdeční index se nesníží, pokud nejde o pacienty sjiž dříve existující poruchou

funkce levé komory.

Verapamil neinterferuje se sympatickou regulací srdce, protože neblokuje beta-

adrenergní receptory.

Spastická bronchitida a podobné stavy proto nejsou u verapamilu kontraindikovány.

Trandolapril

Trandolapril potlačuje plazmatický systém renin-angiotensin-aldosteron (RAA). Renin je

endogenní enzym syntetizovaný vledvinách a uvolňovaný do oběhu, kde přeměňuje

angiotensinogen na relativně neúčinný dekapeptid angiotensin I. Angiotensin I se

následně mění pomocí angiotensin konvertujícího enzymu na angiotensin II. Angiotensin

II má silné vasokonstrikční vlastnosti a je zodpovědný za vasokonstrikci tepen a zvýšení

krevního tlaku, jakož i za stimulaci nadledvinek kvylučování aldosteronu. Inhibice ACE

vede kpoklesu plazmatického angiotensinu II, což má za následek sníženou

vasopresorickou aktivitu a snížení vylučování aldosteronu. I když toto snížení je malé,

může dojít kmalému vzestupu hladiny sérového kalia spolu se ztrátami sodíku a tekutin.

Přerušení negativní zpětné vazby angiotensinu II na vylučování reninu má za následek

zvýšenou plazmatickou reninovou aktivitu.

Další funkcí angiotensin konvertujícího enzymu je degradace silného vasodilatačního

kininového peptidu bradykininu na inaktivní metabolity. Proto inhibice ACE má za

následek zvýšenou aktivitu cirkulujícího a lokálníhosystému kalikrein-kinin, která

napomáhá periferní vasodilataci aktivací prostaglandinového systému. Je možné, že

tento mechanismus je rovněž součástí hypotenzního účinku ACE inhibitorů a že je

zodpovědný za některé vedlejší účinky. U pacientů shypertenzívede podání ACE

inhibitoru ke snížení krevního tlaku vsedě i vestoje o zhruba stejnou velikost, aniž by

došlo ke kompenzačnímu zvýšení srdeční frekvence. Periferní tepenný odpor je snížen, a

to buď beze změny srdečního výdeje nebo při jeho vzestupu.

Dochází kvzestupu průtoku krve ledvinami a glomerulární filtrace se obvykle nemění.

Dosažení optimálního snížení krevního tlaku může vyžadovat u některých pacientů

několikatýdenní léčbu. Antihypertenzní účinek přetrvává při dlouhodobé terapii. Náhlé

vysazení léčby není doprovázeno rychlým vzestupem krevního tlaku. K

antihyperzenznímu účinku trandolaprilu dochází za jednu hodinu po podání léku a

přetrvává minimálně po dobu 24 hodin, avšak trandolapril neinterferuje scirkadiánními

vlastnostmi krevního tlaku.

Tarka

Farmakokinetické interakce nebo interakce se systémem RAA mezi verapamilem a

trandolaprilem nebyly prokázány ani ve studiích na zvířatech ani u studií na zdravých

dobrovolnících. Pozorovaný synergický účinek těchto dvou léků musí být tedy způsoben

jejich vzájemně se doplňujícími účinky.

Vklinických studiích byl přípravek Tarka účinnější zhlediska snížení krevního tlaku než

při samostatném podávání jednotlivých složek. Vdlouhodobých studiích bylo prokázáno,

že přípravek Tarka je bezpečný a dobře snášený.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Verapamil

Absorpce:

Absorbuje sevíce než90% perorálně podaného verapamilu. Střední biologická

dostupnost je pouze 22%, protože verapamil je odstraňován zkrve při prvním průtoku

játry a vykazuje velkou variabilitu (10-35%).

Střední biologická dostupnost se při opakovaném podávání může zvýšit na 30%.

Přítomnost potravy nemá na biologickou dostupnost verapamilu žádný vliv.

Distribuce a biotransformace:

Průměrná doba pro dosažení maximální plazmatické koncentrace jsou4 hodiny.

Maximální hodnota plazmatické koncentrace norverapamilu je dosaženo zhruba po 6

hodinách po podání.

Ustálený stav po opakovaném podávání 1x denně je dosažen po 3-4 dnech.

Vazba verapamilu na bílkoviny je asi 90%.

Vylučování:

Střední poločas vylučování po opakovaném podávání je 8 hodin.

Vnezměněné podobě se vylučuje ledvinami 3-4% podané dávky. Vylučování metabolitů

probíhá močí (70%) a stolicí (16%). Norverapamil je jedním z12 metabolitů, které byly

identifikovány vmoči, má 10-20% farmakologické aktivity verapamilu a tvoří zhruba 6%

vyloučeného léčiva. Plazmatická koncentrace norverapamilu a verapamilu při ustáleném

stavu jsou podobné. Kinetika verapamilu se nemění při zhoršené funkci ledvin.

Biologická dostupnost a poločas vylučování verapamilu jsou zvýšeny u pacientů sjaterní

cirhózou. Kinetika verapamilu se však nemění u pacientů skompenzovanou poruchou

jaterních funkcí. Funkce ledvin nemá na vylučování verapamilu žádný vliv.

Trandolapril

Absorpce:

Trandolapril podaný perorálně se rychle absorbuje. Absorpce je 40-60% a je nezávislá

na přítomnosti potravy.

Doba kdosažení maximální koncentrace vplazmě je asi 30 minut.

Distribuce a biotransformace:

Trandolapril mizí velmi rychle zplazmy a jeho poločas je kratší než jedna hodina.

Trandolapril je hydrolyzován vplazmě na trandolaprilát, specifický inhibitor angiotensin

konvertujícího enzymu (ACE). Množství vytvářeného trandolaprilátu je nezávislé na

příjmu potravy.

Doba kdosažení maximální koncentrace vplazmě je pro trandolaprilát 4-6hodin.

Vazba trandolaprilátu na plazmatické bílkoviny je vyšší než 80%.Maximální biologická

dostupnost trandolaprilátu po užití trandolaprilu je přibližně 13%.

Trandolaprilát se váže svysokou afinitou na ACE, což je saturovatelný proces. Většina

cirkulujícího trandolaprilátu se váže na albumin vnesaturovatelném procesu. Ustáleného

stavutrandolaprilátupo opakovaném podávání 1x denně je dosaženo zhruba po 4 dnech

u zdravých dobrovolníků, stejně jako u mladších i starších pacientů shypertenzí.

Efektivníbiologický poločas vypočítaný zakumulace, je 15-23hodin.

Vylučování:

9-14% podané dávky trandolaprilu se vylučuje jako nezměněný trandolaprilát do moči.

Po perorálním podání radioaktivně značeného trandolaprilu je jedna třetina radioaktivity

vyloučenamočí a dvě třetiny stolicí.

Renální clearance trandolaprilátu vykazuje lineární korelaci sclearancí kreatininu.

Koncentrace trandolaprilátu vplazmě je značně vyšší u pacientů, jejichž clearance

kreatininu je≤ 30 ml/min. Po opakovaném podávání pacientůmschronickou dysfunkcí

ledvin je však ustáleného stavu dosaženo rovněž po čtyřech dnech, nezávisle na rozsahu

funkčního poškození ledvin.

Koncentrace trandolaprilu vplazmě může být 10x vyšší u pacientů sjaterní cirhózou než

u zdravých dobrovolníků. Koncentrace vplazmě a vylučování trandolaprilátu ledvinami

jsou také u pacientů scirhózou zvýšeny, i když vmenším rozsahu. Kinetika trandolaprilu

a trandolaprilátu se u pacientů skompenzovanou dysfunkcí jater nemění.

Tarka

Protože nejsou známy kinetickéinterakce mezi verapamilem a trandolaprilem nebo

trandolaprilátem, kinetické parametry jednotlivých účinných látek se shodují

skombinovaným přípravkem.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Obecné toxické účinky byly u zvířat pozorovány pouze po vystavení dávkám, které byly

mnohonásobně vyšší než maximální dávky, kterým jsou vystaveni lidé, takže jakákoliv

obava obezpečnost u lidí je zanedbatelná. Genotoxické analýzy neodhalily žádné

speciální nebezpečí pro lidi.

Studie na zvířatech prokázaly tendenci ACE inhibitory mít nežádoucí účinky na pozdní

vývoj plodu, vedoucí ksmrti plodu a ke kongenitálním poruchám, zejména lebky. Soudí

se, že tyto lebeční abnormality jsou způsobeny farmakologickou účinností těchto léků a

mají souvislost soligohydramnionem indukovaným ACE inhibitory.

Studie embryotoxicity na králících a potkanech využívající denních dávek až 15 mg/kg,

respektive 60 mg/kg, neposkytly žádný důkaz teratogenního potenciálu. V dávkovém

rozmezí toxickém pro matky se však u potkanů objevuje embryoletalita a retardace růstu.

6. Farmaceutické údaje

6.1Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Kukuřičný škrob

Monohydrát laktosy

Povidon 25

Hypromelosa 2910/6

Natrium-stearyl-fumarát

Mikrokrystalická celulosa

Natrium-alginát

Povidon 30

Magnesium-stearát

Čištěná voda

Potahová vrstva:

Potahová soustava OPADRY OY-S-26518 světle hnědá, odpovídá :

Hypromelosa 2910/6 a 2910/15

Hyprolosa

Makrogol 400

Makrogol 6000

Mastek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Sodná sůl dokusátu

Oxid titaničitý

Červený oxid železitý

Žlutý oxid železitý

Černý oxid železitý

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

2roky.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Bezbarvý, transparentníPVC/PVDC/Al blistr, krabička.

Velikost balení: 14, 28, 56, 98 tablet.

6.6Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

Abbott GmbHCo.KG, Wiesbaden, Německo

8. Registrační číslo

58/161/06-C

9. Datum první registrace/prodloužení registrace

26.4.2006

10.Datum revize textu

10.11.2010

Document Outline

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace