TARKA 180/2 MG TBL., POR TBL RET 14

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VERAPAMIL-HYDROCHLORID (VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM) TRANDOLAPRIL (TRANDOLAPRILUM)
Dostupné s:
Abbott GmbH & Co.KG, Wiesbaden
ATC kód:
C09BB10
Dávkování:
180MG/2MG
Léková forma:
Tableta s řízeným uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
14, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 160/06-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Příloha č. 1 krozhodnutí o prodloužení registracesp.zn: sukls208868/2010

PŘÍBALOVÁINFORMACE–INFORMACEPROUŽIVATELE

TARKA180/2mgtbl.

Tabletysřízenýmuvolňováním

(Verapamilihydrochloridum/trandolaprilum)

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoitehdy,

má-listejné příznakyjako Vy.

- Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. Coje přípravekTarka akčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekTarka užívat

3. JaksepřípravekTarka užívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5 JakpřípravekTarka uchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJEPŘÍPRAVEKTARKAAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

Tarkaje kombinacídvou léků, které se nazývajíblokátorykalciových kanálů a ACE inhibitory.

Blokátorykalciovýchkanálůovlivňujímnožstvívápníku,kterévstupujedobuněksrdečníhosvaluacév.

TentoúčinekovlivňujesílustahuatepovoufrekvenciVašehosrdce.Lékrozšiřujekrevnícévy,takžekrev

může tělemsnadnějiproudit.To všepomáhásnížittlakkrve.

Také ACE inhibitoryrozšiřujícévya tímrovněžsnižujíkrevnítlak.

PřípravekTarka 180/2 mgtbl. sepoužívá kléčběhypertenze (vysokýkrevnítlak).

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKTARKA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tarka

pokud jste těhotná(vizbod Těhotenstvía kojení)

trpíte-lisrdečnímiproblémy,jakoje např.srdečníselhávání

pokud máte abnormálně pomalýnebo nepravidelnýtep

jestližejste vnedávné době prodělal(a)srdečníinfarktskomplikacemi

pokud jste přecitlivělý(á)/alergický(á)na verapamil-hydrochloridnebotrandolapril

jste-lialergický(á)na skupinuléků, kterásenazývá ACE inhibitory

pokud trpítetěžkoujaterníporuchou,kterájespojenásvodnatelnostíbřicha (ascites)

jestliže trpítetěžkou poruchouledvin (clearance kreatininu <10 ml/min)

pokud máteproblémysnadledvinkami(např. Connůvsyndrom–primárníhyperaldosteronismus)

Pokudsinejstejistý(á),zda-liseVásuvedenépřípadytýkají,poraďtesesesvýmlékařem,nežzačnetelék

Tarka užívat.

Užíváte-litentolék, nepijtegrapefruitovou šťávu (vizbodJaksepřípravekTarka užívá).

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuTarkajezapotřebí

jestliže mátepotíže sjátryčiledvinami

pokud trpítechorobamipojiva (kolagenózy)

jestliže seléčíte pronervosvalové onemocnění(např.myastenie gravisnebo Duchennova svalová dystrofie)

pokud trpítecukrovkou

Mějte na paměti,žepřípravekTarka prodlužuje dobu,kterouVášorganismus potřebujekodbouráníalkoholu.

Informujtesvéholékaře,pokudsedomníváte,žejstetěhotná,nebobystemohlaotěhotnět.Užívánípřípravku

Tarkanenívhodnéna počátku těhotenství.Ve druhéa třetítřetině těhotenstvísepřípravekTarkanesmíužívat,

protože bymohlzpůsobitzávažné poškozeníplodu–vizbod Těhotenstvía kojení.

Vzájemné působenísdalšímiléčivýmipřípravky

Oznamte, prosím, Vašemulékařinebolékarníkovi,pokud užíváte některýztěchto léků:

beta-blokátory(obsahujícíatenolol, celiprolol, metoprolola propranolol)

jakékolivjinélékykléčeníhypertenze (vysokýkrevnítlak)nebokléčeníarytmií

(nepravidelnýsrdečnírytmus)

digoxin, cimetidin, lithium, rifampicin,theofylin,alopurinolnebo dantrolen

karbamazepin, fenytoin nebo fenobarbital

jakékolivlékykléčbě cukrovky

jakékolivlékyze skupinyznámé jako trankvilizérynebo tricyklická antidepresiva

(např. amitriptylin, dosulepin nebo imipramin)

diuretika (lékyna odvodnění), draselnésolinebo některýlékze skupinyznámé jako

nesteroidníprotizánětlivéléky

klarithromycin (antibiotikum)

everolimus (lékkléčběimunitních onemocnění)

atorvastatin(lékyke sníženíhladinytuků vkrvi)

lékyužívanépřinádorovémonemocnění(např.kolchicin)

jakékolivléky,které mohou ovlivnitVáš imunitnísystém, např. kortikosteroidynebo

cyklosporin

silné lékyprotibolesti(narkotika),např. morfin

Pokudplánujetepodstoupitchirurgickýzákrok,oznamtechirurgovinebozubnímulékaři,žeužívátepřípravek

Tarka,neboťtentolékmůžeovlivnitúčinekanestetikadalšíchpoužitýchléčiv,stejnějakovýsledkykrevních

testů.

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)vnedávné

době, atoiolécích, kteréjsou dostupné bezlékařského předpisu.

Užívání přípravku Tarkasjídlema pitím

Přiužívánípřípravku Tarka nezáležínatom, zdalijstejedl(a)čine.

Těhotenstvíakojení

Těhotenství

Informujtesvéholékaře,pokudsedomníváte,žejstetěhotná,nebobystemohlaotěhotnět.Lékařvám

doporučívysazenípřípravkuTarkaještědříve,nežotěhotníte,nebojakmilezjistíte,žejstetěhotná,apřevede

vásnajinouléčbu.UžívánípřípravkuTarkanenívhodnénapočátkutěhotenství.Odtřetíhoměsíce

těhotenstvísepřípravekTarkanesmíužívat,protožeběhemdruhéatřetítřetinytěhotenstvíbymohlzpůsobit

závažné poškozeníplodu.

Kojení

Informujtesvéholékaře,pokudkojíte.PřípravekTarkanenídoporučenkojícímmatkámavášlékařmůže

zvolitjinou léčbupo dobukojení,zejménapokud kojítenovorozenénebo nedonošenédítě.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

UněkterýchlidímůžepřípravekTarkavyvolatzávratěnebosemohoucítitunaveni,zejménanapočátku

léčby.Dokudnezjistíte,jaknaVáspřípravekpůsobí,neřiďtemotorovávozidla,nemanipulujtesestroji,ani

nevykonávejtečinnostivyžadujícíVašizvýšenou pozornost.

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravkuTarka

Přípravekobsahujemonohydrátlaktosy.JestližeVámlékařsdělil,žetrpítenesnášenlivostíněkterýchcukrů,

poraďte sesesvýmlékařem, nežzačnetetento přípravekužívat.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKTARKAUŽÍVÁ

Jak a kdy se mápřípravek Tarka užívat

Dodržujtedoporučenísvéholékařeotom,kdyajaklékyužívatapřečtětesiinformaceuvedenénaobalu.

Budete-lipotřebovat, může VámporaditiVášlékárník.

Odávkováníléku rozhodneVáš lékař.Obvyklá dávka jejedna tableta užívanájedenkrátdenně ráno.

Tabletypolykejte celébezrozkousání, můžete je zapítsklenicívody.

Neužívejtetabletysoučasněsantacidynebosgrapefruitovoušťávou,kterémohouovlivnitvstřebáváníléku.

To neplatíprojinéovocnéšťávy, jako např.pomerančovou, jablečnouneborajčatovou.

Tentoléknenívhodnýproděti.

Jedůležité,abystelékyužívalitakdlouho,dokudlékařneurčíjinak.Nevysazujtelékjenproto,žesecítíte

lépe.Jestliže přestanetetabletyužívatpříliš brzy, Váš stavsemůže zhoršit.

Jestližejste zapomněl(a)užítpřípravek Tarka:

Pokudzapomeneteužítjednutabletu,vezmětesidalšíhned,jakmilesivzpomenete(pokudjižtéměřnenastal

časnaužitídalšídávky).Vzpomenete-lisiažpřiužitídalšídávkyléku,zapomenutoutabletujižneužívejte.

Nezdvojujtenásledujícídávku, abyste nahradil(a)vynechanoudávku.

Jestližejste užil(a)více přípravkuTarka nežjsteměl(a)

PokudVyneboněkdojinýnešťastnounáhodouužijevícetablet,nežjestanovenádávka(předávkujese),

neprodleněvyhledejtelékařeneboodveztepostiženéhodonejbližšínemocnice.Předložtelékařitablety,které

nemocnýužil.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

PodobnějakovšechnylékymůžemítipřípravekTarkainežádoucíúčinky,kterésealenemusívyskytnoutu

každého.

Nejběžnějšíminežádoucímiúčinkyjsouzácpaakašel.PřípravekTarkamůžetakévyvolatbolestihlavy,pocit

nazvracení,žaludečnínevolnost,suchovústech,zvýšenévypadávánívlasů,ucpanýnosadutiny,zánět

jazyka,zarudnutíobličejenebokrku,závrať,nervozitu,bolestisvalůakloubů,únavu,otokykotníků,kožní

vyrážkunebosvědění,mravenčeníapáleníkůže,změnynálady,nespavost,impotenci,zvoněnívuších,

rozostřenévidění, pachuťvústech nebo změnyvkrevnímobrazu, např.anémii.

Zobdobípouvedenípřípravkunatrhbylhlášenpřípadparalýzysouvisejícísužívánímkombinacekolchicinu

sverapamilem(jednouzesložekpřípravkuTarka).Ztohotodůvodusesoučasnéužívánískolchicinem

nedoporučuje.

Pokud zaznamenáte některý znásledujících nežádoucích účinků,neprodleně

to oznamte svémulékaři:

Zežloutnutíkůže neboočí,horečku nebo sklon ktvorbě podlitin.

Bušenísrdce,pomalýnebonepravidelnýsrdečnírytmus,bolestnahrudi,závratě,slabostnebozmatenost;

otokykotníků, pocitna omdlenínebo dušnost, pocitpálenínohou, které mohou trnoutačervenat.

Povlaknebo aftyvústech a/nebona kůži.

Neočekávanádýchavičnost,obtížesdýcháním, otokúst, rtů,jazyka, kožnívyrážka.

Užíváte-lipřípravekTarkadelšídobu,mohouseobjevitijinénežádoucíúčinky,kteréjenutnooznámitlékaři

-například zduřeníprsou,tvorba mléka nebo obnaženídásní.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKTARKAUCHOVÁVAT

Uchovávejte přiteplotě do25ºC.

PřípravekTarka nepoužívejte po uplynutídobypoužitelnostiuvedené naobalu.

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tarkaobsahuje

Léčivýmilátkamijsou:Verapamilihydrochloridum180mgaTrandolaprilum2mgvjednétabletě

Pomocnýmilátkamijsou:mikrokrystalickácelulosa,povidon25,natrium-alginát,povidon30,magnesium-

stearát,hypromelosa2910/6,kukuřičnýškrob,monohydrátlaktosy,natrium-stearyl-fumarát,hyprolosa,

makrogol400a6000,mastek,hypromelosa2910/15,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,sodnásůldokusátu,

oxidtitaničitý, červený, žlutýa černýoxid železitý, čištěnávoda.

Jak přípravek Tarka vypadá a co obsahuje toto balení

PřípravekTarkajsourůžovéoválnépotahovanétablety,najednéstraněvyraženéKnolllogo“182”,rozměry:

délka 17,5-17,8 mm, průměr8,8-9,0 mm, tloušťka 6,1-6,6 mm.

.

Balení:14, 28, 56 nebo98tablet.

Držitelrozhodnutío registraci

AbbottGmbHCo.KG,Wiesbaden, Německo

Výrobce

AbbottGmbHCo.KG, Ludwigshafen, Německo

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:

28.11.2012

1/18

Příloha č. 2 krozhodnutí o prodloužení registracesp.zn: sukls208868/2010

Souhrnúdajů opřípravku

1. Názevpřípravku

Tarka180/2mgtbl.

Tabletysřízenýmuvolňováním

2. Kvalitativníakvantitativnísložení

JednatabletapřípravkuTarka180/2mgtbl.obsahuje180mgVerapamilihydrochloridum

a 2mgTrandolaprilum.

Pomocné látky:monohydrátlaktosy.

Úplnýseznampomocných látekvizbod 6.1.

3. Léková forma

Tabletasřízenýmuvolňováním

Popispřípravku:růžovéoválnépotahovanétablety,najednéstraněvyraženéKnolllogo

“182”,rozměry:délka17,5-17,8mm,průměr8,8-9,0mm,tloušťka 6,1-6,6mm.

4. Klinickéúdaje

4.1Terapeutické indikace

PřípravekTarka180/2mgtbl.jeindikovánkléčběesenciálníhypertenzeupacientů,

jejichžkrevnítlakbylnormalizovánpodávánímjednotlivýchsložekvestejnémpoměru

dávek,neboupacientů,ukterýchnenídosaženocílovýchhodnotkrevníhotlaku

samotnýmtrandolaprilemneboverapamilem.

4.2Dávkovánía způsobpodání

ObvykládávkajejednatabletapřípravkuTarka180/2mgtbl.jednoudenně.Tabletyse

užívajíráno předsnídaníanebo ponía polykajíse celé,nerozkousané.

Dávkováníudětí:přípravekTarkajekontraindikovánudětí(viztakébod4.3

Kontraindikace).

Dávkováníustaršíchosob:vizbod4.4Zvláštníupozorněníazvláštníopatřenípro

použití.

4.3Kontraindikace

- známá přecitlivělostnatrandolaprilnebojakýkolivjinýACEinhibitora/nebo verapamil

- anamnézaangioneurotickéhoedémuvsouvislostispředchozíléčbouACE

inhibitorem

- hereditární/idiopatickýangioneurotickýedém

- kardiogenníšok

- nedávnoprodělanýinfarktmyokarduskomplikacemi

- AVblok druhéhonebotřetíhostupněbezpacemakeru

- sinoatriálníblok

- sicksinussyndrom

- městnavé srdečníselhání

- fibrilace/fluttersíníspojenásakcesornímidrahami(např.WPWsyndrom)

- závažnáporucha ledvin (clearancekreatininu<10 ml/min)

- dialýza

- jaternícirhóza sascitem

- aortálnínebomitrálnístenóza,obstrukčníhypertrofickákardiomyopatie

- primárníaldosteronismus

2/18

- těhotenství

- používáníu dětí

4.4Zvláštníupozorněnía zvláštníopatřenípropoužití

Symptomatickáhypotenze:

ZaurčitýchokolnostímůžeTarkapříležitostněvyvolatsymptomatickouhypotenzi.Toto

rizikojezvýšenéupacientůsestimulovanýmsystémemrenin–angiotensin–aldosteron

(např.přisníženémobjemutělesnýchtekutinčinedostatkusolívdůsledkuužívání

diuretik,dietousnízkýmobsahemsodíku,dialýzou,připrůjmunebozvracení;přisnížené

funkcilevékomory,renovaskulárníhypertenzi).

Utěchtopacientůjetřebanejprveupravitjejichdeficittekutinnebosolíaléčbuzahájit

radějizahospitalizace.Pacienti,unichždojdeběhemtitracedávkykhypotenzi,byměli

býtpoloženidovodorovnépolohyamůžeunichbýtzapotřebídoplněníobjemubuď

perorálnímpodánímtekutinnebointravenóznímpodánímfyziologickéhoroztoku.Vléčbě

přípravkemTarkalzeobvyklepokračovat,jakmilejsouobjematlakkrveúčinně

upraveny.

Poruchafunkceledvin(viztakébod 4.3 Kontraindikace):

Upacientůsestřednětěžkouporuchoufunkceledvinmusíbýtmonitoroványfunkce

ledvin.

Upacientů srenálnídysfunkcímůžeTarkazpůsobovathyperkalémii.

Náhlézhoršenífunkceledvin(akutnírenálníselhání)semůževyskytnoutzejména

unemocných sjižnarušenýmirenálnímifunkcemineboměstnavýmsrdečnímselháním.

NeexistujedostatekzkušenostíspodávánímpřípravkuTarkausekundárníhypertenze,

zejménaurenovaskulárníhypertenze.ProtobyTarkanemělabýttěmtopacientům

podávána.Zejménanemocnísbilaterálnístenózourenálnítepnynebopacientis

unilaterálnístenózourenálnítepny,kteřímajíjednufunkčníledvinu(např.pacientipo

transplantaciledvin)jsouohroženiakutníztrátoufunkceledvin.

Proteinurie:

Kproteinuriimůžedojítzejménaupacientůsjižpřítomnouporuchoufunkceledvinnebo

unemocných srelativněvysokýmidávkamiACEinhibitorů.

Těžkáporuchafunkcejater:

Protožesléčboutěchtopacientůnejsoudostatečnézkušenosti,nelzeunichdoporučit

používánípřípravkuTarka.Tarkajekontraindikovánaupacientůsjaternícirhózou

sascitem.

Angioneurotickýedém:

ACEinhibitory(jakojetrandolapril)mohouvzácnězpůsobovatangioneurotickýedém,

kterýseprojevujejakootokobličeje,končetin,jazyka,glottisa/nebohrtanu.Upacientů

sangioneurotickýmedémemjenutnoléčbutrandolaprilemokamžitěpřerušitatyto

nemocnésledovataždovymizeníotoku.

Angioneurotickýedémomezenýnaobličejobvykleodezníspontánně.Otokpostihující

nejenomobličej,aletakéglottismůžebýtživotohrožujícívzhledemkrizikuobstrukce

dýchacích cest.

UčernochůléčenýchACEinhibitorybylavesrovnánísnemocnýmijinébarvypleti

pozorována vyššíincidenceangioneurotickéhoedému.

UpacientůléčenýchACEinhibitorybylrovněžhlášenintestinálníangioneurotickýedém.

Natutoskutečnostjetřebamysletupacientůléčenýchtrandolaprilem,kteřítrpíbolestí

břicha (snauseoua zvracenímčibeztěchtopříznaků).

3/18

Angioneurotickýedémpostihujícíjazyk,glottisnebohrtanvyžadujeokamžitousubkutánní

aplikaci0,3-0,5mlroztokuepinefrinu(1:1000)spolusdalšímipatřičnýmiléčebnými

opatřeními.

Opatrnostmusíbýtvěnovánapacientůmsanamnézouidiopatickéhoangioneurotického

edému.Tarkajekontraindikovánavpřípadě,žeangioneurotickýedémsevyskytljako

nežádoucíúčinekléčbyACEinhibitorem(viztakébod 4.3 Kontraindikace).

Neutropenie/agranulocytóza:

Rizikoneutropeniejezřejmězávislénapodanédávceadruhulékuajezávisléna

klinickémstavupacienta.Neutropeniejevzácněpozorovánaupacientůbezkomplikací,

můžesevšakvyskytnoutupacientůsurčitýmstupněmpostiženíledvin,atozejménau

kolagenózjakojesystémovýlupuserythematodes,sklerodermieapřiléčbě

imunosupresivy.Po vysazeníACEinhibitorujereverzibilní.

Kašel:

BěhemléčbyACEinhibitoremsemůževyskytovatsuchýneproduktivníkašel,který

vymizípovysazeníléku.

Hyperkalémie:

PřiléčběACEinhibitoremmůžedojítkhyperkalémii,atozejménapřipřítomnérenální

insuficiencia/nebosrdečnímselhání.Obvyklenejsoudoporučoványpřípravkysobsahem

draslíkunebokaliumšetřícídiuretika,protožemohouvéstksignifikantnímuvzestupu

plazmatickéhokalia.Pokudsesoučasnéužívánítěchtolékůpovažujezaindikované,

musíbýtpodáványza častéhomonitorováníhladin sérovéhokalia.

Staršípacienti:

Tarkabylastudovánapouzeuomezenéhopočtustaršíchpacientůshypertenzí.

Farmakokinetickádataukazují,žesystémovádostupnostpřípravkuTarkajeustarších

pacientůvyššívporovnánísmladšíminemocnýmishypertenzí.Uněkterýchstarších

pacientůmůžedojítkvícevyjádřenémuhypotenznímuúčinkunežujiných.Doporučuje

se vyhodnocenírenálníchfunkcínazačátkuléčby.

Chirurgičtípacienti:

Upacientůpodstupujícíchvětšíchirurgickýzákrok,kterývyžadujecelkovouanestézii,

mohouACEinhibitoryvyvolathypotenzi,kteroulzekorigovatplazma expandery.

Poruchyvedenívzruchu:

UpacientůsatrioventrikulárnímblokemI.stupněsemusípřípravekpodávatsopatrností

viztakébod 4.3 Kontraindikace).

Bradykardie:

Tarkamusíbýtpodávánasopatrnostíu pacientůsbradykardií.

Onemocnění,ukterých jepostiženneuromuskulárnípřevod:

Tarkamusíbýtpodávánasopatrnostíupacientůsonemocněním,ukteréhojepostižen

neuromuskulárnípřevod(myastheniagravis,Lambert-Eatonůvsyndrom,pokročilá

Duchennova svalová dysatrofie).

Pacientiléčeníhemodialýzou(viztaké bod4.3Kontraindikace):

U pacientů léčených současně ACE inhibitory a hemodialýzou

spolyakrylonitrilmethallylsulfonátovýmimembránamiovysokémprůtoku(např.AN69)

bylypopsányanafylaktickéreakce.Utěchtopacientůbyseprotonemělytytomembrány

používat.

4/18

Desensibilizace:

Upacientů léčených ACEinhibitory,ukterýchjezároveňprováděna desenzibilizační

terapie proti zvířecímjedům,může dojítkanafylaktoidníreakci(kterájevněkterých

případech životohrožující).

Těhotenství:

PodáváníACEinhibitorůbynemělobýtzahájenoběhemtěhotenství.Svýjimkou

pacientek,prokteréjedlouhodobáléčbaACEinhibitorynezbytná,byvšechnyostatní

pacientkymělybýtvpřípaděplánovanéhotěhotenstvípřevedenynajinouantihypertenzní

léčbuslépeověřenoubezpečnostíprotěhotenstvíaplod.Pokuddošlokotěhotnění,je

třebaihnedukončitpodáváníACEinhibitorůavpřípaděnutnostidalšíléčbyzahájitjinou

léčbu (vizbod 4.3,4.6).

LDL-aferéza:

Bylypozoroványživotohrožujícíanafylaktoidníreakce,kdyžpacienti,kteřísepodrobili

LDL-aferéze užívalive stejnou dobuACEinhibitory.

Provyhodnocenítěchtopacientůjepotřebnéstanovitrenálnífunkcepředzahájením

léčbya běhemní.

PředpodánímdalšídávkypřípravkuTarkajepotřebnéprovéstměřeníkrevníhotlakuza

účelemvyhodnoceníodpovědinaléčbu.

Pacientisvrozenouintolerancígalaktózy,specifickouformoudeficitulaktázy(Lappovým

deficitemlaktázy)neboglukoso-galaktosovoumalabsorpcíbytento lékneměliužívat.

4.5Interakces jinýmiléčivýmipřípravkya jinéformyinterakce

Lékové interakces verapamilem

SohledemnaobsahverapamilovésložkyjsoumožnélékovéinterakcepřípravkuTarka

následující:

Vinvitrostudiíchzaměřenýchnametabolismusseukázalo,ževerapamilhydrochloridje

metabolizovánprostřednictvímcytochromuP450CYP3A4,CYP1A2,CYP2C8,CYP2C9a

CYP2C18.Ukázalose,ževerapamiljeinhibitoremenzymůCYP3A4aP-glykoproteinu(P-

gp).KlinickyvýznamnéinterakcebylyhlášenysinhibitoryCYP3A4,kterévyvolalyzvýšení

plazmatickýchhladinverapamil-hydrochloridu,zatímcoinduktoryCYP3A4vyvolalysnížení

plazmatických hladin verapamil-hydrochloridu.Pacientibyprotomělibýtsledovánisohledem

nalékové interakce.

Možnélékové interakce souvisejícísverapamilem

Souběžněpodávanýlék Možnýúčinek na

verapamilnebosouběžně

užívanýlék Poznámka

Alfa-blokátory

Prazosin zvýšeníC

prazosinu

(40%),bezefektuna

poločas doplňujícíinformacejsou

uvedenyníže

5/18

Terazosin zvýšeníAUC(24%)a C

terazosinu(25%)

Antiarytmika

Flekainid minimálníefektna

plazmatickouclearance

flekainidu(10%),žádný

efektnaplazmatickou

clearance verapamilu doplňujícíinformacejsou

uvedenyníže

Chinidin sníženíperorálníclearance

chinidinu(35%)

Antiastmatika

Teofylin sníženíperorálnía

systémové clearance o

20% sníženíclearance bylo menšíu

kuřáků(~11%)

Antikonvulziva

Karbamazepin zvýšeníAUC

karbamazepinu(46%)u

pacientů srefrakterní

parciálníepilepsií doplňujícíinformacejsou

uvedenyníže

Imipramin zvýšeníAUCimipraminu

(15%) žádnýefektnahladinu

aktivníhometabolitu

desimipraminu

Antidiabetika

Glibenklamid zvýšeníC

(28%),AUC

(26%)glibenklamidu

Antiinfektiva

Klarithromycin možnézvýšeníhladin

verapamilu

Erythromycin možnézvýšeníhladin

verapamilu

Rifampicin sníženíAUC(97%),C

(94%)abiologické

dostupnostipoperorálním

podání(92%)verapamilu doplňujícíinformacejsou

uvedenyníže

Telithromycin možnézvýšeníhladin

verapamilu

Antineoplastika

Doxorubicin zvýšeníAUC(89%)a C

max

(61%)doxorubicinupři

perorálnímpodání

verapamilu u pacientůsmalobuněčným

karcinomemplic

bezvýznamných změnve

farmakokinetice

doxorubicinupři

intravenóznímpodání

verapamilu u pacientůspokročilými

neoplasmaty

Barbituráty

Fenobarbital zvýšeníperorálníclearance

verapamilu (5krát)

Benzodiazepinyajináanxiolytika

Buspiron zvýšeníAUCa C

6/18

buspironu o3,4krát

Midazolam zvýšeníAUC(3krát)aC

(2krát)midazolamu

Beta-blokátory

Metoprolol zvýšeníAUC(32,5%)a

(41%)metoprololu

upacientůsanginou

pectoris doplňujícíinformacejsou

uvedenyníže

P

r

o

p

r

a

n

o

l

o

zvýšeníAUC(65%)a C

(94%)propranololu

upacientůsanginou

pectoris

Srdečníglykosidy

Digitoxin sníženícelkové tělové

clearance(27%)a

mimoledvinové clearance

(29%)digitoxinu užívánísverapamilemvedlo

kezvýšeníplazmatických

koncentracídigoxinuo 50-

75%,

Digoxin zdravíjedinci:zvýšeníC

dioxinuo45-53%,zvýšení

ss dioxinuo42%a

zvýšeníAUCdigoxinuo

52% užívánísverapamilemvedlo

kezvýšeníplazmatických

koncentracídigoxinuo 50-75%

doporučujesesnížitdávky

digoxinu

AntagonistéH2receptorů

Cimetidin

zvýšeníAUCR-(25%)a

S-(40%)verapamilu

skorespondujícímsnížením

clearance R-a S-

verapamilu

Imunologika

Cyklosporin zvýšeníAUC,C

a C

cyklosporinu o45%

Everolimus možnézvýšeníhladin

everolimu

Sirolimus možnézvýšeníhladin

sirolimu

Takrolimus možnézvýšeníhladin

takrolimu

Hypolipidemika

7/18

Atorvastatin možnézvýšeníhladin

atorvastatinu

zvýšeníAUCverapamiluo

42,8% doplňujícíinformacejsou

uvedenyníže

Lovastatin možnézvýšeníhladin

lovastatinu

Simvastatin zvýšeníAUC(2,6krát)a

(4,6krát)simvastatinu

Agonisté serotoninovýchreceptorů

Almotriptan zvýšeníAUC(20%)a

zvýšeníC

(24%)

almotriptanu

Urikosurika

Sulfinpyrazon zvýšeníperorálníclearance

(3krát)asníženíbiologické

dostupnosti(60%)

verapamilu doplňujícíinformacejsou

uvedenyníže

Jiné

Grapefruitovýdžus zvýšeníAUCR-(49%)a

S-(37%)verapamilu

zvýšeníC

R-(75%)a S-

(51%)verapamilu eliminačnípoločasarenální

clearance nejsouovlivněny

kombinace sgrapefruitovou

šťávouse nedoporučuje

Třezalkatečkovaná (Hypericum

perforatum) sníženíAUCR-(78%)a

S-(80%)verapamilu

skorespondujícím

poklesemC

verapamilu

Jinélékové interakce adalšíinformaceo lékových interakcích

Antiarytmika,beta-blokátory

Vzájemnápotenciacekardiovaskulárníchúčinků(vyššístupeňAVbloku,většísnížení

srdečnífrekvence,indukcesrdečníhoselháváníapotencované hypotenze)

Antihypertenziva,diuretika,vasodilatátory

Potenciacehypotenzního efektu

Prazosin,terazosin

Přídavnýhypotenzivníefekt

HIVantivirotika

VzávislostipotenciálumetabolickéinhibiceněkterýchHIVantivirotik,jakojeritonavir,

mohoubýtplazmatické koncentraceverapamiluzvýšené.Jezapotřebíopatrnostineboby

mělybýtdávkyverapamilu sníženy.

Chinidin

Hypotenze

Upacientů shypertrofickou obstruktivníkardiomyopatiímůže vzniknoutedémplic.

Karbamazepin

Zvýšeníhladin karbamazepinu

8/18

Můževyvolatnežádoucíúčinkykarbamazepinu,jakojsoudiplopie,bolestihlavy,ataxie

nebozávratě.

Lithium

Zvýšeníneurotoxicitylithia.

Rifampicin

Účineklékunasníženíkrevníhotlakumůže býtsnížen.

Kolchicin

KolchicinjesubstrátemjakproCYP3A,takproefluxnítransportérP-glykoprotein(P-gp).

Jeznámo,ževerapamilinhibujeCYP3AaP-gp.Pokudjsouverapamilakolchicin

užíványsoučasně,můžeinhibiceP-gpa/neboCYP3Averapamilemvéstkezvýšení

expozice kolchicinu.Podáváníkombinacetěchto léčivse nedoporučuje.

Dantrolen

Upacientůsonemocněnímkoronárnícharteriíléčenýchverapamilemnásledněpoléčbě

dantrolenembylahlášenahyperkaliémieamyokardiálnídeprese.Současnépodávání

verapamilu adantrolenuse nedoporučuje.

Sulfinpyrazon

Účineklékunasníženíkrevníhotlakumůže býtsnížen.

Neuromuskulárníblokátory

Efektneuromuskulárníblokádymůže býtzesílen.

Kyselinaacetylsalicylová

Zvýšená tendencekekrvácení.

Ethanol(alkohol)

Zvýšeníplazmatických hladin ethanolu.

InhibitoryHMGCo-Areduktázy(„statiny“)

LéčbainhibitoryHMGCo-Areduktázy(např.simvastatin,atorvastatinnebolovastatin)u

pacientů,kteříužívajíverapamilbyměla býtzahájena nejnižšímožnou dávkouatitrována

nahoru.Jestližejeverapamilpřidándoléčbypacientům,kteříužinhibitoryHMGCo-A

reduktázy(např.simvastatin,atorvastatinnebolovastatin)užívají,jetřebazvážitsnížení

dávkystatinů aretitrovatje oproti plazmatickýmkoncentracímcholesterolu.

Fluvastatin,pravastatin arosuvastatin nejsoumetabolizoványenzymyCYP3A4 ajemálo

pravděpodobné,že interagujísverapamilem.

Lékové interakcestrandolaprilem

SohledemnaobsahtrandolaprilovésložkyjsoumožnélékovéinterakcepřípravkuTarka

následující:

Terapie diuretiky

Kombinacesdiuretikynebojinýmiantihypertenzivymůžezesílitantihypertenzníodpověď

natrandolapril.Lékysantiadrenergnímúčinkemmohoubýtkombinovány

strandolaprilemjenpodpečlivýmdohledem.

9/18

Kaliumšetřícídiuretika(spironolakton,amilorid,triamteren)nebosuplementacekalia

mohouzvýšitrizikohyperkalémie,zvláštěvpřípaděselháváníledvin.Trandoplaprilmůže

zmírnitztrátykalia způsobené thiazidovýmitypydiuretik.

Terapie antidiabetiky

JakouvšechACEinhibitorůmůžespolečnéužíváníslátkamikpotlačenídiabetu(insulin

čiperorálníhypoglykemizujícíléky)véstkezvýšeníhypoglykemizujícíhoúčinkutěchto

látekatímkvyššímu rizikuhypoglykémie.

Lithium

Trandolaprilmůže snížiteliminacilithia.

Jiné

VprůběhuterapieACEinhibitorybylyzaznamenányanafylaktoidníreakceběhem

dialýzypřesvysokoprůtokovoupolyakrylonitril-metallylsulfátovoumembránu.Stejně

jakoujinýchantihypertenzivzestejnéskupinyjepotřebazvýšenéopatrnostipři

předepisováníACEinhibitorůdialyzovanýmpacientům.

Podobnějakouvšechantihypertenzivmohounesteroidníantiflogistikasnížit

antihypertenzníúčinektrandolaprilu.Přinasazenínebonaopakvysazeníjakéhokoliv

nesteroidníhoantiflogistikapacientovi,kterýužívátrandolapril,jsounutnéčastější

kontrolykrevníhotlaku.

ACEinhibitorymohouzvyšovatantihypertenzníúčinekněkterýchinhalačních

anestetik.

SpolečnépodáváníACEinhibitorůsallopurinolem,cytostatiky,imunosupresivy,

systémovýmikortikoidyneboprokainamidemmůže zvýšitriziko leukopenie.

AntacidamohouzpůsobitsníženoubiologickoudostupnostACEinhibitorů.

AntihypertenzníúčinkyACEinhibitorůmohoubýtsníženypůsobenímsympatomimetik.

Pacientimusíbýtpečlivěsledováni.

Podobnějakouvšechantihypertenzivzvyšujekombinacesneuroleptickýminebo

tricyklickýmiantidepresivyriziko ortostatické hypotenze.

Upacientůsdysfunkcílevékomorypoinfarktumyokardunebylypřisoučasném

užívánítrandolaprilustrombolytiky,kyselinouacetylsalicylovou,beta-blokátory,

blokátorykalciovýchkanálů,nitráty,antikoagulanciiadigoxinempozoroványžádné

klinickéinterakce.

4.6Těhotenstvía kojení

Těhotenství:

PodáváníACEinhibitorůběhemprvníhotrimestrutěhotenstvínenídoporučeno(vizbod

4.4).PodáváníACEinhibititorůvdruhématřetímtrimestrutěhotenstvíje

kontraindikováno (vizbod 4.3,4.4).

EpidemiologickéúdajeorizikuteratogenitypopodáváníACEinhibitorůběhemprvního

trimestrutěhotenstvínejsoukonzistentní,avšakmírnězvýšenérizikonelzevyloučit.

PokudnenídalšíléčbaACEinhibitorypropacientkunezbytná,mělybybýtvšechnyženy,

kteréplánujítěhotenství,převedenynajinouantihypertenzivníléčbuslépeověřenou

10/18

bezpečnostíprotěhotenství.Je-lizjištěnotěhotenství,jenutnoihnedukončitpodávání

ACEinhibitorůa vpřípaděpotřebyje nahraditjinou léčbou.

Jsou-liACEinhibitorypodáványběhemdruhéhoatřetíhotrimestrutěhotenství,působí

fetotoxicitu(sníženírenálníchfunkcí,oligohydramnion,opožděníosifikacelebky)a

neonatálnítoxicitu(renálnísehání,hypotenzi,hyperkalémii)-vizbod5.3.Pokuddošlok

expoziciACEinhibitorůmpodruhémtrimestrutěhotenství,doporučujeseultrazvukové

vyšetřeníledvinalebky.Dětimatek,kteréužívalyvtěhotenstvíACEinhibitory,musíbýt

sledoványpromožnou hypotenzi.

Pokudjdeopoužíváníverapamiluběhemtěhotenství,nejsoukdispozicidostatečné

zkušenosti.Dataoomezenémpočtutěhotnýchžen,léčenýchperorálně,teratogenní

účinkyverapamilunenaznačují.Experimentálnístudienazvířatechvšakukázaly

reprodukčnítoxicitu(vizbod5.3).Protonemábýtverapamilpoužívánvprnímtrimestru

těhotenství

Kojení:

PodávánípřípravkuTarkaběhemkojenísenedoporučuje.Opodávánítrandolaprilu

běhtemkojenínejsoudostupnéžádnéúdaje.Verapamilpřestupujedomateřskéhomléka

vmalémmnožství.Podlevelmiomezenýchúdajůpřijímalykojenédětivmateřském

mléce0,5%,resp.méněnež0,01%mateřskédávkyverapamilu(vpřepočtunatělesnou

hmotnost).Vzhledemknedostatkuzkušenostíjevhodnějšípoužívatjinouléčbu,kterámá

lépedoloženýbezpečnostníprofilběhemkojení,obzvláštěumatekkojícíchnovorozence

nebonedonošené děti.

4.7Účinkynaschopnostřídita obsluhovatstroje

Ačkolivnebylzjištěnžádnývlivnaschopnostříditmotorovávozidlaaobsluhovatstroje,

nelze zcela vyloučitnarušenípozornosti,protožeTarkamůže vyvolatzávratěaúnavu.

4.8Nežádoucíúčinky

NežádoucíúčinkypřiléčběpřípravkemTarkajsoutotožnéstěmi,kterésevyskytujípři

samostatnémužíváníjednotlivýchsložeklékunebopříslušnýchlékovýchskupin.

Nejčastějihlášenýmnežádoucímúčinkemjezvýšenýkašel,bolestihlavy,zácpa,závratě

a návaly(viztabulka níže).

Vnásledujícítabulcejsouuvedenynežádoucíúčinkyhlášenéspontánně

nebopozorovanévklinickýchstudiích.Ukaždétřídyorgánovýchsystémůjeuvedeno

pořadínežádoucíchúčinkůpodlejejichfrekvence,přičemžjepoužitonásledujícítřídění:

časté(frekvence>1/100,<1/10),méněčasté(>1/1000,<1/100),vzácné(>1/10000,

<1/1000),velmivzácné (<1/10000)včetněojedinělých hlášení.

Třídyorgánovýchsystému Frekvence Nežádoucíúčinky

Poruchykrve alymfatického systému

velmivzácné leukopenie

pancytopenie

trombocytopenie

Poruchyimunitníhosystému

méně časté

velmivzácné

alergickáreakce,

nespecifikovaná

vzestupgamaglobulinu

přecitlivělost,

nespecifikovaná

Poruchymetabolismu avýživy

11/18

méně časté

vzácné hyperlipidémie

anorexie

Psychiatricképoruchy

méně časté

velmivzácné somnolence

agresivita

úzkost

deprese

nervozita

Poruchynervového systému

časté

méně časté

vzácné

velmivzácné závratě

točeníhlavy

třes

kolaps

poruchyrovnováhy

nespavost

parestesienebo

hypestesie

synkopa neboakutní

oběhové selháníse

ztrátouvědomí

poruchychuti

slabost

Očníporuchy

velmivzácné porušené/rozmazané

vidění

Srdečníporuchy/cévníporuchy

časté

méně časté

velmivzácné návaly

AVblok prvníhostupně

palpitace

anginapectoris

fibrilacesíní

AVblok,úplný

AVblok,nespecifikovaný

bradykardie

srdečnízástava

krvácenídomozku

otoky,periferní

otoky,nespecifikované

návalyzarudnutí

srdečníselhání

hypotenznípříhody

včetněortostatických

nebokolísáníkrevního

tlaku(viztaké bod4.4)

tachykardie

Respirační,hrudnía mediastinální

poruchy

časté

velmivzácné kašel

astma

bronchitis

dyspnoe

12/18

překrvenídutin

Gastrointestinálníporuchy

časté

méně časté

velmivzácné zácpa

bolesti břicha

průjem

nespecifikované

gastrointestinálníporuchy

nausea

suchostvústech/krku

pankreatitis

zvracení

Poruchyjateražlučových cest

velmivzácné cholestáza

hepatitis

vzestupGMT

vzestupLDH

vzestuplipázy

žloutenka

Poruchykůže apodkoží

méně časté

vzácné

otokobličeje

pruritus

vyrážka

zvýšené pocení

alopecie

herpessimplex

nespecifikovanékožní

poruchy

angioneurotickýedém

(viztaké bod4.4)

erythemamultiforme

exantémnebodermatitis

psoriáza

urtikarie

Poruchypohybového systémua

pojivové tkáně

velmivzácné artralgie

myalgie

myastenie

Poruchyledvin amočových cest

méně časté

velmivzácné polyurie,polakisurie

akutníselháníledvin (viz

také bod4.4)

Poruchyreprodukčníhosystémuachorobyprsů

velmivzácné gynekomastie

erektilnídysfunkce

Celkové ajinde nezařazené poruchyalokálníreakcepopodání

časté

méně časté

velmivzácné bolesti hlavy

bolesti nahrudníku

únava neboastenie

Abnormálníklinickéa laboratornínálezynezařazenéjinde

13/18

méně časté

vzácné

velmivzácné patologickéjaternítesty

bilirubinémie

vzestupalkalických

fosfatáz

vzestupkalia vséru

vzestuptransamináz

Nížepopsanénežádoucíúčinkynebylydosudhlášenyvsouvislostisužívánímpřípravku

Tarka,avšak obecnějepřijímáno,že jsou přisuzoványACEinhibitorům:

- Poruchykrvealymfatickéhosystému:pokleshemoglobinuahematokritua

vjednotlivýchpřípadechagranulocytóza.Upacientůsvrozenýmdeficitemglukózo-6-

fosfátdehydrogenázybylyhlášenyjednotlivé případyhemolytické anémie.

- Psychiatricképoruchy:příležitostnězmatenost.

- Poruchynervového systému:vzácně poruchyspánku.

- Ušníporuchy:vzácně problémysrovnováhou,tinnitus.

- Srdečníporuchy/cévníporuchy:přiužíváníACEinhibitorůbylyvsouvislosti

shypotenzíhlášenyjednotlivépřípadyarytmie,infarktumyokarduatranzitorní

ischemické ataky.

- Respirační,hrudníamediastinálníporuchy:vzácněsinusitis,rýma,glositidaa

bronchospasmus.

- Gastrointestinálníporuchy:příležitostnětrávicípotíže,jednotlivépřípadyileu,

intestinálníangioneurotickýedém.

- Poruchyjateražlučových cest:jednotlivé případycholestatického ikteru.

- Poruchykůžeapodkoží:příležitostněalergickéreakceareakcezpřecitlivělosti,jako

jeStevens-Johnsonůvsyndrom,toxickáepidermálnínekrolýza.Tytostavymohoubýt

doprovázenyhorečkou,myalgiemi,artralgiemi,eozinofiliía/nebovzestupemtitru

ANA.

- Abnormálníklinickéalaboratornínálezynezařazenéjinde:můžedojítkvzestupu

močovinyvkrviakreatininuvplazmě,zejménavpřípadechselháníledvin,těžkého

srdečníhoselháníarenovaskulárníhypertenze.Tytovzestupyjsouvšakpovysazení

lékureverzibilní.

PříležitostnědošlopozahájeníléčbyACEinhibitoryksymptomatickénebotěžké

hypotenzi.Ktěmtostavůmdocházízejménaurizikovýchskupin,jakojsounemocníse

stimulovanýmsystémemrenin-angiotensin-aldosteron.

Zpostmarketingovéhoobdobíbylhlášenpřípadparalýzy(kvadruparéza),souvisejícís

užívánímkombinaceverapamiluakolchicinu.Tatopříhodamohlabýtzpůsobena

kolchicinem,ježpřekročilhematoencefalickoubariéruvdůsledkuinhibiceCYP3AaP-gp,

způsobené verapamilem.Současnépodáváníverapamilu akolchicinusenedoporučuje.

Nížepopsanénežádoucíúčinkynebylydosudhlášenyvsouvislostisužívánímpřípravku

Tarka,avšakobecnějepřijímáno,žejsoupřisuzoványblokátorůmkalciovéhokanálu

fenylalkylaminového typu.

-Poruchynervovéhosystému:vněkterýchpřípadechsemohouvyskytnout

extrapyramidovépříznaky(Parkinsonovachoroba,choreoathetóza,dystonický

syndrom).Dosudzískanézkušenostiukazují,žetytopříznakyodeznípovysazení

medikace.Bylypopsányizolovanépřípadyexacerbacemyastheniagravis,

Lambertova-EatonovasyndromuapokročilépřípadyDuchennovymuskulární

dystrofie.

-Gastrointestinálníporuchy:hyperplasiedásnípodlouhodobéléčbějemimořádně

vzácná apovysazeníléčbyjereverzibilní.

14/18

-Poruchykůžeapodkoží:bylypopsányStevens-Johnsonůvsyndroma

erytromelalgie.Vizolovaných případech sevyskytlykožníreakcetypuerytému.

-Poruchyreprodukčníhosystémuachorobyprsů:bylypopsányhyperprolaktinémiea

galaktorhea.

Výraznáhypotenzeupacientůsanginoupectorisnebocerebrovaskulárnímichorobami

léčenýchverapamilemmůžemítzanásledekinfarktmyokardunebocerebrovaskulární

příhodu.

4.9Předávkování

Dosud nebylo hlášenopředávkovánítímtokombinovanýmpřípravkem.

Nejvyššídávka,kterábylapoužitavklinickýchstudiích,bylo16mgtrandolaprilu.Tato

dávka nevyvolalažádnésubjektivníaniobjektivnípříznakynesnášenlivosti.

Nejdůležitějšímpříznakem,kterýlzeočekávatpovýznamnémpředávkování,je

hypotenze.Vtakovémpřípaděse doporučujepodánínormálníhofyziologickéhoroztoku.

Nejdůležitějšímisubjektivnímiaobjektivnímipříznakypředávkováníverapamilem

vycházejízjehofarmakologickéhopůsobenínakardiovaskulárnísystémazahrnují

hypotenzivzniklouzperifernívasodilataceanegativníhoinotropníhoúčinku,snížení

tvorbyvzruchůvsinusovémuzluaporuchyvedenívzruchůvsrdci,kterémohouvyvolat

sinusovoubradykardii,sinusovouzástavu,AVblok aasystolii.

Připerorálnímpředávkováníverapamilemmusíbýtpacientmonitorovánaléčenna

jednotceintenzivnípéče.Léčbapředávkovánímusíbýtzaměřenanazabráněnídalšího

vstřebáníverapamiluztrávicíhotraktu,poskytovánísymptomatickéléčbytoxických

účinků(vizvýše)avyváženíkalciovýchantagonistickýchúčinkůtohotoléku.Další

absorpciverapamiluztrávicíhotraktulzezabránitvýplachemžaludku,podáním

absorbencií(živočišnéuhlí)aprojímadel(dekahydrátsíranusodného).Kroměobecných

podpůrnýchopatřeníjakoodpověďnatěžkouhypotenzi(léčbašoku),tj.udržování

adekvátníhoobjemucirkulujícíkrvepodánímplazmyneboplazmaexpanderů,můžebýt

nezbytnéstimulovatmyokardlékyspozitivněinotropnímúčinkemjakojedopamin,

dobutaminneboisoproterenol.

Vléčběsinusovébradykardiemůžebýtužitečnýatropin(nebometylatropin).AVblokse

musíléčitsympatomimetiky(isoproterenolnebometaproterenol)nebopacemakerem.

Asystolie seléčíobvyklýmiopatřenímivčetněkardiopulmonálníresuscitace,stimulacíatd.

Kalcium-antagonistickýúčineklzevyrovnatparenterálnímpodánímkalcia,např.jako

monohydrátglukonanuvápenatého.

5. Farmakologickévlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antihypertenziva

ATCskupina:C09BB10

5.1Farmakodynamické vlastnosti

PřípravekTarkajetvořenfixníkombinacíblokátorukalciovéhokanáluverapamilu,který

snižuje srdečnífrekvenci,aACEinhibitorutrandolaprilu

Verapamil

Farmakologicképůsobeníverapamilujedůsledkeminhibicevtokuvápníkovýchiontů

pomalýmikanálybuněčnémembránybuněkhladkésvalovinycévavodivýcha

kontraktilních buněkmyokardu.

Mechanismus účinkuverapamilu vede knásledujícímjevům:

1.Vasodilatacetepen

15/18

Verapamilsnižujearteriálnítlakjakvklidu,takpřiurčitémstupnizátěžeperiferních

arteriol.

Totosníženícelkovéhoperiferníhoodporu(afterloadu)snižujeinárokymyokarduna

kyslíka spotřebuenergie.

2.Sníženíkontraktilitymyokardu.

Negativněinotropníúčinekverapamilumůžebýtkompenzovánsníženímcelkového

periferníhoodporu.

Srdečníindexsenesníží,pokudnejdeopacientysjiždříveexistujícíporuchou

funkce levékomory.

Verapamilneinterferujesesympatickouregulacísrdce,protoženeblokujebeta-

adrenergníreceptory.

Spastická bronchitidaapodobné stavyprotonejsouu verapamilukontraindikovány.

Trandolapril

Trandolaprilpotlačujeplazmatickýsystémrenin-angiotensin-aldosteron(RAA).Reninje

endogenníenzymsyntetizovanývledvináchauvolňovanýdooběhu,kdepřeměňuje

angiotensinogennarelativněneúčinnýdekapeptidangiotensinI.AngiotensinIse

následněměnípomocíangiotensinkonvertujícíhoenzymunaangiotensinII.Angiotensin

IImásilnévasokonstrikčnívlastnostiajezodpovědnýzavasokonstrikcitepenazvýšení

krevníhotlaku,jakožizastimulacinadledvinekkvylučováníaldosteronu.InhibiceACE

vedekpoklesuplazmatickéhoangiotensinuII,cožmázanásledeksníženou

vasopresorickouaktivituasníženívylučováníaldosteronu.Ikdyžtotosníženíjemalé,

můžedojítkmalémuvzestupuhladinysérovéhokaliaspoluseztrátamisodíkuatekutin.

PřerušenínegativnízpětnévazbyangiotensinuIInavylučováníreninumázanásledek

zvýšenouplazmatickoureninovouaktivitu.

Dalšífunkcíangiotensinkonvertujícíhoenzymujedegradacesilnéhovasodilatačního

kininovéhopeptidubradykininunainaktivnímetabolity.ProtoinhibiceACEmáza

následekzvýšenouaktivitucirkulujícíhoalokálníhosystémukalikrein-kinin,která

napomáháperifernívasodilataciaktivacíprostaglandinovéhosystému.Jemožné,že

tentomechanismusjerovněžsoučástíhypotenzníhoúčinkuACEinhibitorůažeje

zodpovědnýzaněkterévedlejšíúčinky.UpacientůshypertenzívedepodáníACE

inhibitorukesníženíkrevníhotlakuvseděivestojeozhrubastejnouvelikost,anižby

došlokekompenzačnímuzvýšenísrdečnífrekvence.Perifernítepennýodporjesnížen,a

to buďbeze změnysrdečníhovýdeje nebopřijeho vzestupu.

Docházíkvzestupuprůtokukrveledvinamiaglomerulárnífiltraceseobvyklenemění.

Dosaženíoptimálníhosníženíkrevníhotlakumůževyžadovatuněkterýchpacientů

několikatýdenníléčbu.Antihypertenzníúčinekpřetrvávápřidlouhodobéterapii.Náhlé

vysazeníléčbynenídoprovázenorychlýmvzestupemkrevníhotlaku.K

antihyperzenznímuúčinkutrandolapriludocházízajednuhodinupopodánílékua

přetrváváminimálněpodobu24hodin,avšaktrandolaprilneinterferujescirkadiánními

vlastnostmikrevníhotlaku.

Tarka

FarmakokinetickéinterakcenebointerakcesesystémemRAAmeziverapamilema

trandolaprilemnebylyprokázányanivestudiíchnazvířatechaniustudiínazdravých

dobrovolnících.Pozorovanýsynergickýúčinektěchtodvoulékůmusíbýttedyzpůsoben

jejichvzájemněsedoplňujícímiúčinky.

VklinickýchstudiíchbylpřípravekTarkaúčinnějšízhlediskasníženíkrevníhotlakunež

přisamostatnémpodáváníjednotlivýchsložek.Vdlouhodobýchstudiíchbyloprokázáno,

že přípravekTarkaje bezpečnýa dobřesnášený.

16/18

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Verapamil

Absorpce:

Absorbujesevícenež90%perorálněpodanéhoverapamilu.Středníbiologická

dostupnostjepouze22%,protoževerapamiljeodstraňovánzkrvepřiprvnímprůtoku

játrya vykazuje velkouvariabilitu (10-35%).

Středníbiologickádostupnostsepřiopakovanémpodávánímůžezvýšitna30%.

Přítomnostpotravynemá nabiologickoudostupnostverapamilu žádnývliv.

Distribuce abiotransformace:

Průměrnádobaprodosaženímaximálníplazmatickékoncentracejsou4hodiny.

Maximálníhodnotaplazmatickékoncentracenorverapamilujedosaženozhrubapo6

hodinách popodání.

Ustálenýstavpoopakovanémpodávání1xdenně jedosaženpo3-4 dnech.

Vazbaverapamilu nabílkovinyje asi90%.

Vylučování:

Střednípoločasvylučovánípoopakovanémpodáváníje 8hodin.

Vnezměněnépodoběsevylučujeledvinami3-4%podanédávky.Vylučovánímetabolitů

probíhámočí(70%)astolicí(16%).Norverapamiljejednímz12metabolitů,kterébyly

identifikoványvmoči,má10-20%farmakologickéaktivityverapamiluatvořízhruba6%

vyloučenéholéčiva.Plazmatickákoncentracenorverapamiluaverapamilupřiustáleném

stavu jsoupodobné.Kinetikaverapamilu seneměnípři zhoršenéfunkciledvin.

Biologickádostupnostapoločasvylučováníverapamilujsouzvýšenyupacientůsjaterní

cirhózou.Kinetikaverapamilusevšakneměníupacientůskompenzovanouporuchou

jaterních funkcí.Funkce ledvin nemá navylučováníverapamilu žádnývliv.

Trandolapril

Absorpce:

Trandolaprilpodanýperorálněserychleabsorbuje.Absorpceje40-60%ajenezávislá

napřítomnostipotravy.

Dobakdosaženímaximálníkoncentracevplazmě jeasi30minut.

Distribuce abiotransformace:

Trandolaprilmizívelmirychle zplazmya jeho poločasjekratšínežjednahodina.

Trandolapriljehydrolyzovánvplazměnatrandolaprilát,specifickýinhibitorangiotensin

konvertujícíhoenzymu(ACE).Množstvívytvářenéhotrandolaprilátujenezávisléna

příjmu potravy.

Dobakdosaženímaximálníkoncentracevplazmě jeprotrandolaprilát4-6hodin.

Vazbatrandolaprilátunaplazmatickébílkovinyjevyššínež80%.Maximálníbiologická

dostupnosttrandolaprilátu použitítrandolaprilu jepřibližně13%.

TrandolaprilátsevážesvysokouafinitounaACE,cožjesaturovatelnýproces.Většina

cirkulujícíhotrandolaprilátuseváženaalbuminvnesaturovatelnémprocesu.Ustáleného

stavutrandolaprilátupoopakovanémpodávání1xdennějedosaženozhrubapo4dnech

u zdravých dobrovolníků,stejnějakoumladších i starších pacientůshypertenzí.

Efektivníbiologickýpoločas vypočítanýzakumulace,je 15-23hodin.

Vylučování:

17/18

9-14%podanédávkytrandolaprilusevylučujejakonezměněnýtrandolaprilátdomoči.

Poperorálnímpodáníradioaktivněznačenéhotrandolaprilujejednatřetinaradioaktivity

vyloučena močía dvě třetinystolicí.

Renálníclearancetrandolaprilátuvykazujelineárníkorelacisclearancíkreatininu.

Koncentracetrandolaprilátuvplazmějeznačněvyššíupacientů,jejichžclearance

kreatininuje≤30ml/min.Poopakovanémpodávánípacientůmschronickoudysfunkcí

ledvinjevšakustálenéhostavudosaženorovněžpočtyřechdnech,nezávislenarozsahu

funkčníhopoškozeníledvin.

Koncentracetrandolapriluvplazměmůžebýt10xvyššíupacientůsjaternícirhózounež

uzdravýchdobrovolníků.Koncentracevplazměavylučovánítrandolaprilátuledvinami

jsoutakéupacientůscirhózouzvýšeny,ikdyžvmenšímrozsahu.Kinetikatrandolaprilu

a trandolaprilátuseu pacientů skompenzovanoudysfunkcíjaternemění.

Tarka

Protoženejsouznámykinetickéinterakcemeziverapamilematrandolaprilemnebo

trandolaprilátem,kineticképarametryjednotlivýchúčinnýchlátekseshodují

skombinovanýmpřípravkem.

5.3Předklinické údaje vztahujícísek bezpečnosti

Obecnétoxickéúčinkybylyuzvířatpozoroványpouzepovystavenídávkám,kterébyly

mnohonásobněvyššínežmaximálnídávky,kterýmjsouvystavenilidé,takžejakákoliv

obavaobezpečnostulidíjezanedbatelná.Genotoxickéanalýzyneodhalilyžádné

speciálnínebezpečíprolidi.

StudienazvířatechprokázalytendenciACEinhibitorymítnežádoucíúčinkynapozdní

vývojplodu,vedoucíksmrtiploduakekongenitálnímporuchám,zejménalebky.Soudí

se,žetytolebečníabnormalityjsouzpůsobenyfarmakologickouúčinnostítěchtolékůa

majísouvislostsoligohydramnionemindukovanýmACEinhibitory.

Studieembryotoxicitynakrálícíchapotkanechvyužívajícídenníchdávekaž15mg/kg,

respektive60mg/kg,neposkytlyžádnýdůkazteratogenníhopotenciálu.Vdávkovém

rozmezítoxickémpromatkyse všakupotkanůobjevuje embryoletalita aretardacerůstu.

6. Farmaceutické údaje

6.1Seznampomocnýchlátek

Jádrotablety:

-Mikrokrystalickácelulosa,

-Povidon 25,

-Natrium-alginát,

-Povidon 30,

-Magnesium-stearát,

-Hypromelosa2910/6,

-Kukuřičnýškrob,

-Monohydrátlaktosy,

-Natrium-stearyl-fumarát,

-Čištěná voda.

Potahová vrstva:

Potahová soustava OPADRYOY-S-24943růžová,odpovídá:

-Hypromelosa2910/6a 2910/15,

-Hyprolosa,

18/18

-Makrogol400 a6000,

-Mastek,

-Koloidníbezvodýoxid křemičitý,

-Sodnásůldokusátu,

-Oxid titaničitý

-Červený,žlutýa černýoxid železitý.

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

2 roky.

6.4Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejte přiteplotědo 25°C.

6.5Druh obalua velikostbalení

Bezbarvý,transparentníPVC/PVDC/Alblistr,krabička.

Velikostbalení:14,28,56,98tablet.

6.6Návodk použitípřípravku,zacházenís ním

Žádné zvláštnípožadavky.

7. Držitelrozhodnutíoregistraci

AbbottGmbHCo.KG,Wiesbaden,Německo

8. Registračníčíslo

58/160/06-C

9. Datumprvníregistrace/prodlouženíregistrace

26.4.2006/28.11.2012

10.Datumrevize textu

28.11.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace