Talzenna

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
talazoparib
Dostupné s:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC kód:
L01XX
INN (Mezinárodní Name):
talazoparib
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Neoplasmy prsů
Terapeutické indikace:
Talzenna je indikován jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s germline BRCA1/2 mutace, kteří mají HER2-negativní lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu. Patients should have been previously treated with an anthracycline and/or a taxane in the (neo)adjuvant, locally advanced or metastatic setting unless patients were not suitable for these treatments. Pacienti s hormonální receptory (HR)-pozitivní rakoviny prsu by bylo zacházeno s předchozí endokrinní terapie na bázi, nebo být považovány za nevhodné pro endokrinní terapie na bázi.
Přehled produktů:
Revision: 4
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004674
Datum autorizace:
2019-06-20
EMEA kód:
EMEA/H/C/004674

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

09-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

09-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

09-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

09-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Talzenna 0,25 mg tvrdé tobolky

Talzenna 1 mg tvrdé tobolky

talazoparibum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Talzenna a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Talzenna užívat

Jak se přípravek Talzenna užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Talzenna uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Talzenna a k čemu se používá

Jak přípravek Talzenna vypadá a jak účinkuje

Přípravek Talzenna obsahuje léčivou látku talazoparib. Je to typ protinádorového léku známého jako

„inhibitor PARP (poly-ADP-ribózo polymerázy)“.

U pacientů se změnami (mutacemi) v genech zvaných BRCA existuje riziko vzniku některých typů

nádorového onemocnění. Přípravek Talzenna působí tím, že blokuje PARP, což je enzym, který

opravuje poškozenou DNA v určitých nádorových buňkách. V důsledku toho se nádorové buňky

nedokáží samy sebe dále opravovat a odumřou.

K čemu se přípravek Talzenna používá

Přípravek Talzenna se používá k léčbě dospělých s určitým typem nádorového onemocnění prsu

známým jako HER2 negativní karcinom prsu, kteří mají abnormální zděděný gen BRCA.

Přípravek Talzenna se používá, pokud se nádor rozšířil z původní oblasti nádoru nebo do dalších částí

těla.

Váš lékař provede test, s jehož pomocí ověří, zda je pro Vás přípravek Talzenna vhodný.

Pokud máte otázky k tomu, jak přípravek Talzenna účinkuje nebo proč Vám byl tento přípravek

předepsán, zeptejte se svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Talzenna užívat

Neužívejte přípravek Talzenna

jestliže jste alergický(á) na talazoparib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Talzenna a během Vaší léčby se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo

zdravotní sestrou, pokud zaznamenáte známky nebo příznaky popsané v tomto bodě.

Nízké počty krevních buněk

Přípravek Talzenna snižuje počty krevních buněk, jako jsou červené krvinky (anémie), bílé krvinky

(neutropenie) nebo krevní destičky (trombocytopenie). Známky a příznaky, na které je třeba dávat

pozor:

Anémie: dušnost, pocit velké únavy, bledá kůže nebo rychlý srdeční tep – to mohou být

známky nízkého počtu červených krvinek

Neutropenie: Infekce, rozvoj třesavky či zimnice nebo horečka – to mohou být známky

nízkého počtu bílých krvinek

Trombocytopenie: tvorba modřin nebo krvácení trvající déle než obvykle v případě poranění –

to mohou být známky nízkého počtu krevních destiček

Během léčby přípravkem Talzenna budete pravidelně podstupovat krevní testy ke kontrole krevních

buněk (bílé krvinky, červené krvinky a krevní destičky).

Závažné problémy v kostní dřeni

Ve vzácných případech mohou být nízké počty krevních buněk známkou závažnějších problémů

v kostní dřeni, jako jsou „myelodysplastický syndrom“ (MDS) nebo „akutní myeloidní leukemie“

(AML). Váš lékař může provést vyšetření kostní dřeně, aby tyto problémy zkontroloval.

Antikoncepce u mužů a žen

Ženy, které mohou otěhotnět a muži, jejichž partnerky jsou těhotné nebo, které mohou otěhotnět, musí

používat účinnou antikoncepci.

Viz část „Antikoncepce u mužů a žen“ níže.

Děti a dospívající

Přípravek Talzenna není určen k použití u dětí ani dospívajících (do 18 let).

Další léčivé přípravky a přípravek Talzenna

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Stejně postupujte v případě léků dostupných

bez lékařského předpisu a rostlinných přípravků. Přípravek Talzenna totiž může ovlivňovat způsob,

jakým účinkují některé další léčivé přípravky. Rovněž některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat

způsob, jakým účinkuje přípravek Talzenna.

Riziko nežádoucích účinků přípravku Talzenna mohou zvyšovat především následující přípravky:

Amiodaron, karvedilol, dronedaron, propafenon, chinidin, ranolazin a verapamil obecně

používané k léčbě problémů se srdcem.

Antibiotika klarithromycin a erythromycin používaná k léčbě bakteriálních infekcí.

Itrakonazol a ketokonazol používané k léčbě plísňových infekcí.

Kobicistat, darunavir, indinavir, lopinavir, ritonavir, sachinavir, telaprevir a tipranavir

používané k léčbě infekcí HIV / AIDS.

Cyklosporin používaný při transplantaci orgánů jako prevence jejich odmítnutí.

Lapatinib používaný u pacientů k léčbě určitých typů nádorového onemocnění prsu.

Kurkumin (nacházející se např. v kořenu kurkumy) v některých léčivých přípravcích (viz také

níže bod Přípravek Talzenna s jídlem a pitím).

Následující léčivé přípravku mohou snižovat účinnost přípravku Talzenna:

Karbamazepin a fenytoin, antiepileptika používaná k léčbě epileptických záchvatů.

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek používaný k léčbě mírné

deprese a úzkosti.

Přípravek Talzenna s jídlem a pitím

Během užívání přípravku Talzenna nepoužívejte kurkumin v doplňcích stravy, protože může zvyšovat

výskyt nežádoucích účinků přípravku Talzenna. Kurkumin se nachází v kořenu kurkumy a neměl(a)

byste používat velké množství kořene kurkumy, ale používání kurkumy jako koření pravděpodobně

nezpůsobí problém.

Těhotenství

Přípravek Talzenna by mohl poškodit nenarozené dítě. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se,

že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve,

než začnete tento přípravek užívat. Lékař provede před zahájením léčby přípravkem Talzenna

těhotenský test.

Pokud jste těhotná, nemáte přípravek Talzenna používat.

Během užívání přípravku Talzenna nemáte otěhotnět.

Pokud existuje možnost, že byste Vy nebo Vaše partnerka mohla otěhotnět, proberte se svým

lékařem otázku antikoncepce.

Antikoncepce u mužů a žen

Ženy v plodném věku musí během léčby přípravkem Talzenna a nejméně 7 měsíců po poslední dávce

přípravku Talzenna používat účinnou metodu ochrany proti početí (antikoncepci). Vzhledem k tomu,

že hormonální antikoncepce se nedoporučuje, pokud máte karcinom prsu, měla byste používat dvě

nehormonální metody antikoncepce.

Poraďte se se svým lékařem o tom, která metoda antikoncepce je pro Vás vhodná.

Muži s partnerkami, které jsou těhotné nebo v plodném věku, musí během léčby přípravkem Talzenna

a nejméně 4 měsíců po poslední dávce používat účinnou metodu ochrany proti početí (antikoncepci),

i pokud jsou po vasektomii.

Kojení

Během užívání přípravku Talzenna a nejméně 1 měsíc po poslední dávce nesmíte kojit. Není známo,

zda přípravek Talzenna přechází do mateřského mléka.

Plodnost

Talazoparib může snížit plodnost mužů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Talzenna může mít malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud cítíte závrať,

slabost nebo únavu (jedná se o velmi časté nežádoucí účinky přípravku Talzenna), nemáte řídit

dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Talzenna užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaká dávka se užívá

Doporučená dávka přípravku je jedna 1mg tobolka užívaná ústy jednou denně.

Pokud během užívání přípravku Talzenna zaznamenáte určité nežádoucí účinky (viz bod 4), lékař

Vám může snížit dávku nebo zastavit léčbu, a to buď dočasně, nebo trvale. Dávku lze snížit na

0,75 mg (užívané jako tři 0,25mg tobolky) jednou denně nebo na 0,5 mg (užívané jako dvě 0,25mg

tobolky) jednou denně nebo na 0,25 mg (užívané jako jedna 0,25mg tobolka) jednou denně.

Polykejte tobolky v celku a zapijte sklenicí vody. Přípravek Talzenna můžete užívat s jídlem nebo

mezi jídly. Tobolky nežvýkejte ani nedrťte. Tobolky neotevírejte. Vyhněte se kontaktu s obsahem

tobolky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Talzenna, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Talzenna, než je Vaše běžná dávka, ihned se obraťte na svého lékaře

nebo nejbližší nemocnici. Může být nutná akutní léčba.

Vezměte s sebou krabičku a tuto příbalovou informaci, aby lékař věděl, co užíváte.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Talzenna

Jestliže jste vynechal(a) dávku nebo jste ji vyzvracel(a), užijte další dávku dle plánu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou nebo vyzvracenou tobolku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Talzenna

Nepřestávejte přípravek Talzenna užívat, pokud Vám to neřekne lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud si u sebe povšimnete některého z následujících příznaků, které by mohly být známkou

závažné krevní poruchy, ihned informujte svého lékaře:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Dušnost, pocit velké únavy, bledá kůže nebo rychlý srdeční tep – to mohou být známky nízkého

počtu červených krvinek (anémie).

Infekce, rozvoj třesavky či zimnice nebo horečka nebo pocit teploty – to mohou být známky

nízkého počtu bílých krvinek (neutropenie).

Tvorba modřin nebo krvácení trvající déle než obvykle v případě poranění – to mohou být

známky nízkého počtu krevních destiček (trombocytopenie).

Pokud se u Vás objeví jakékoli jiné nežádoucí účinky, informujte svého lékaře. Patří mezi ně:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Nízký počet bílých krvinek, červených krvinek a krevních destiček

Snížená chuť k jídlu

Závrať

Bolest hlavy

Nevolnost (pocit na zvracení)

Zvracení

Průjem

Bolest břicha

Vypadávání vlasů

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Změna vnímání chuti (dysgeuzie)

Porucha trávení

Zánět úst

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Talzenna uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce nebo na

blistru za „Použitelné do:“ / „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud je obal poškozen nebo jeví známky manipulace.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Talzenna obsahuje

Léčivou látkou je talazoparibum. Přípravek Talzenna tvrdé tobolky se dodává v různých silách.

Talzenna 0,25 mg tvrdé tobolky: jedna tobolka obsahuje talazoparibi tosilas odpovídající

talazoparibum 0,25 mg.

Talzenna 1 mg tvrdé tobolky: jedna tobolka obsahuje talazoparibi tosilas odpovídající

talazoparibum 1 mg.

Dalšími složkami jsou:

Obsah tobolky: silicifikovaná mikrokrystalická celulóza, (mikrokrystalická celulóza a oxid

křemičitý).

Tobolka 0,25mg: hypromelóza, žlutý oxid železitý (E 172) a oxid titaničitý (E 171).

Tobolka 1mg: hypromelóza, žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171) a červený oxid

železitý (E 172).

Tiskařský inkoust: šelak (E 904), propylenglykol (E 1520), koncentrovaný roztok amoniaku (E 527),

černý oxid železitý (E 172) a hydroxid draselný (E 525).

Jak přípravek Talzenna vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Talzenna 0,25 mg se dodává jako neprůhledné tvrdé tobolky o rozměrech přibližně

14,30 mm × 5,32 mm s víčkem slonovinové barvy (potištěným černým nápisem „Pfizer“) a bílým

tělem (potištěným černým nápisem „TLZ 0.25“).

Přípravek Talzenna 1 mg se dodává jako neprůhledné tvrdé tobolky o rozměrech přibližně 14,30 mm ×

5,32 mm se světle červeným víčkem (potištěným černým nápisem „Pfizer“) a bílým tělem (potištěným

černým nápisem „TLZ 1“).

Přípravek Talzenna 0,25 mg je k dispozici v baleních obsahujících perforované jednodávkové blistry s

30 nebo 60 nebo 90 tvrdými tobolkami a v plastových lahvičkách s 30 tvrdými tobolkami.

Přípravek Talzenna 1 mg je k dispozici v baleních obsahujících perforované jednodávkové blistry s

30 tvrdými tobolkami a v plastových lahvičkách s 30 tvrdými tobolkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgie

Výrobce

Excella GmbH & Co. KG

Nürnberger Strasse 12

90537 Feucht

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel.: +420 283 004 111

Malta

Vivian Corporation Ltd

Tel. +356 21344610

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.:+48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel.: + 421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Kύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM.RRRR.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Talzenna 0,25 mg tvrdé tobolky

Talzenna 1 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Talzenna 0,25 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje talazoparibi tosilas odpovídající talazoparibum 0,25 mg.

Talzenna 1 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje talazoparibi tosilas odpovídající talazoparibum 1 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka (tobolka).

Talzenna 0,25 mg tvrdé tobolky

Neprůhledná tvrdá tobolka o rozměrech přibližně 14,30 mm × 5,32 mm s víčkem slonovinové barvy

(potištěným černým nápisem „Pfizer“) a bílým tělem (potištěným černým nápisem „TLZ 0.25“).

Talzenna 1 mg tvrdé tobolky

Neprůhledná tvrdá tobolka o rozměrech přibližně 14,30 mm × 5,32 mm se světle červeným víčkem

(potištěným černým nápisem „Pfizer“) a bílým tělem (potištěným černým nápisem „TLZ 1“).

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Talzenna je indikován jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů se zárodečnými

mutacemi BRCA1/2, kteří mají HER2-negativní, lokálně pokročilý nebo metastazující karcinom prsu.

Pacienti mají být po předchozí léčbě antracyklinem a/nebo taxanem v (neo)adjuvantním nastavení, pro

lokálně pokročilé nebo metastazující onemocnění za předpokladu, že pro ně byla tato léčba vhodná

(viz bod 5.1). Pacienti s HR (hormonální receptor)-pozitivním karcinomem prsu mají být po předchozí

léčbě na endokrinní bázi, případně mají být považováni za nevhodné pro tento typ léčby.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Talzenna zahajuje a vede pouze lékař se zkušenostmi v používání protinádorových

léčivých přípravků.

Pacienti jsou vybíráni k léčbě karcinomu prsu přípravkem Talzenna na základě přítomnosti škodlivých

nebo suspektních škodlivých germinálních mutací BRCA stanovených v kvalifikované laboratoři

validovanou testovací metodou.

V souladu s případnými místními předpisy se má pacientům s mutacemi BRCA poskytnout genetické

poradenství.

Dávkování

Doporučená dávka je 1 mg talazoparibu jednou denně. Pacienti se léčí do progrese onemocnění nebo

výskytu nepřijatelné toxicity.

Vynechání dávky

Pokud pacient vyzvrací nebo vynechá dávku, náhradní dávka se nemá užívat. Další předepsanou dávku

je třeba užít v obvyklém čase.

Úprava dávky

Jako řešení nežádoucích účinků léčivého přípravku je třeba zvážit přerušení léčby nebo snížení dávky

na základě závažnosti a klinické manifestace (tabulka 2). Doporučená snížení dávky jsou uvedena

v tabulce 1.

Tabulka 1. Úpravy dávky při toxicitě

Úroveň dávky

Doporučená zahajovací dávka

1 mg (jedna 1mg tobolka) jednou denně

První snížení dávky

0,75 mg (tři 0,25mg tobolky) jednou denně

Druhé snížení dávky

0,5 mg (dvě 0,25mg tobolky) jednou denně

Třetí snížení dávky

0,25 mg (jedna 0,25mg tobolka) jednou denně

Před zahájením léčby přípravkem Talzenna je třeba získat kompletní krevní obraz a dále jej

monitorovat každý měsíc a při klinických indikacích (viz tabulka 2 a bod 4.4).

Tabulka 2. Úpravy dávky a rozhodování o dávce

Přerušte podávání přípravku

Talzenna, dokud se hladina

nevrátí na

Obnovte podávání přípravku

Talzenna

Hemoglobin < 8 g/dl

≥ 9 g/dl

Obnovte podávání přípravku

Talzenna o stupeň nižší dávkou

Počet trombocytů < 50 000/μl

≥ 75 000/μl

Počet neutrofilů < 1 000/μl

≥ 1 500/µl

Nehematologický nežádoucí

účinek stupně 3 nebo 4

stupeň 1

Zvažte obnovení podávání

přípravku Talzenna o stupeň

nižší dávkou nebo ukončete

léčbu

Souběžná léčba s inhibitory P-glykoproteinu (P-gp)

Silné inhibitory P-gp mohou vést ke zvýšené expozici talazoparibu. Souběžnému používání silných

inhibitorů P-gp během léčby talazoparibem je třeba se vyhnout. Souběžné podávání lze zvážit pouze

po důkladném vyhodnocení možných přínosů a rizik. Pokud je souběžné podávání silného inhibitoru

P-gp nevyhnutelné, dávku přípravku Talzenna je třeba snížit na dávku o stupeň nižší. Pokud je

podávání silného inhibitoru P-gp ukončeno, dávku přípravku Talzenna je třeba zvýšit (po 3–

5 poločasech inhibitoru P-gp) na dávku použitou před zahájením podávání silného inhibitoru P-gp (viz

bod 4.5).

Zvláštní populace

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou poruchou funkce jater (celkový bilirubin ≤ 1 × horní mez normálu [ULN]

a aspartátaminotransferáza [AST] > ULN, nebo celkový bilirubin > 1,0 až 1,5 × ULN a jakákoli AST),

se středně těžkou poruchou funkce jater (celkový bilirubin > 1,5 až 3,0 × ULN a jakákoli AST) ani

s těžkou poruchou funkce jater (celkový bilirubin > 3,0 × ULN a jakákoli AST) není vyžadována

žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin (60 ml/min ≤ clearance kreatininu [CrCl] < 90 ml/min)

není vyžadována žádná úprava dávky. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin

(30 ml/min ≤ CrCl < 60 ml/min) je doporučená zahajovací dávka přípravku Talzenna 0,75 mg jednou

denně. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (15 ml/min ≤ CrCl < 30 ml/min) je doporučená

zahajovací dávka přípravku Talzenna 0,5 mg jednou denně. Přípravek Talzenna nebyl studován u

pacientů s CrCl < 15 ml/min nebo u pacientů vyžadujících hemodialýzu (viz bod 5.2).

Starší pacienti

U starších pacientů (≥ 65 let) není nutná žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Talzenna u dětí a dospívajících ve věku <18 let nebyla stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek Talzenna je určen k perorálnímu podání. Tobolka se nesmí otevírat ani rozpouštět a musí se

polykat v celku, aby nedošlo ke kontaktu s jejím obsahem. Tobolky se mohou užívat s jídlem nebo bez

jídla (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myelosuprese

U pacientů léčených talazoparibem byla hlášena myelosuprese zahrnující anémii,

leukopenii/neutropenii a/nebo trombocytopenii (viz bod 4.8). Talazoparib se nemá začít podávat,

dokud se pacienti nezotaví z hematologické toxicity způsobené předchozí léčbou (≤ stupeň 1).

U pacientů dostávajících talazoparib je třeba v rámci preventivních opatření pravidelně monitorovat

hematologické parametry a známky a příznaky spojené s anémií, leukopenií/neutropenií a/nebo

trombocytopenií. Pokud k takovým příhodám dojde, doporučuje se úprava dávky (snížení nebo

přerušení), (viz bod 4.2). Pokud je to vhodné, lze poskytovat podpůrnou péči s nebo bez transfuze krve

a/nebo trombocytů a/nebo podání kolonie stimulujících faktorů.

Myelodysplastický syndrom / akutní myeloidní leukemie

U pacientů dostávajících inhibitory poly(adenozindifosfát-ribózo)-polymerázy (PARP) včetně

talazoparibu byl hlášen myelodysplastický syndrom / akutní myeloidní leukemie (MDS/AML).

Celkem byl MDS/AML hlášen u 2 z 584 (0,3 %) pacientů se solidním nádorem léčených

talazoparibem v rámci klinických studií. Mezi faktory potenciálně přispívající k rozvoji MDS/AML

patří předchozí chemoterapie obsahující platinu, jiné látky poškozující DNA nebo radioterapie. Ve

výchozím stavu je třeba získat kompletní krevní obraz a během léčby jej každý měsíc monitorovat

z hlediska známek hematologické toxicity. Pokud je MDS/AML potvrzen, je třeba podávání

talazoparibu ukončit.

Antikoncepce u žen ve fertilním věku

V testu chromozomálních aberací in vitro u lymfocytů z periferní krve člověka a v testu na

mikronukleech kostní dřeně in vivo u potkanů měl talazoparib klastogenní účinky, ale v Amesově testu

neměl mutagenní účinky (viz bod 5.3), a může při podávání těhotné ženě vyvolat poškození plodu.

Těhotné ženy musí být upozorněny na potenciální riziko pro plod (viz bod 4.6). Ženy ve fertilním

věku nemají během léčby přípravkem Talzenna otěhotnět a na začátku léčby nemají být těhotné.

U všech žen ve fertilním věku je nutné před léčbou provést těhotenský test.

Pacientky musí během léčby přípravkem Talzenna a nejméně 7 měsíců po skončení léčby používat

vysoce účinnou metodu antikoncepce. Vzhledem k tomu, že pacientkám s karcinomem prsu se

hormonální antikoncepce nedoporučuje, měly by se používat dvě nehormonální a komplementární

metody antikoncepce (viz bod 4.6).

Mužští pacienti, jejichž partnerky jsou ve fertilním věku nebo jsou těhotné, musí být upozorněni, aby

během léčby přípravkem Talzenna a nejméně 4 měsíce po poslední dávce používali účinnou

antikoncepci (i pokud jsou po vasektomii).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Talazoparib je substrátem lékových transportérů P-gp a BCRP (Breast Cancer Resistance Protein) a je

eliminován převážně ledvinami v nezměněné formě.

Látky, které mohou mít vliv na plazmatické koncentrace talazoparibu

Inhibitory P-gp

Údaje ze studie lékových interakcí u pacientů s pokročilými solidními nádory naznačily, že souběžné

podávání vícenásobných denních dávek inhibitoru P-gp, itrakonazolu 100 mg dvakrát denně s jednou

0,5mg dávkou talazoparibu zvyšuje celkovou expozici talazoparibu (AUC

) přibližně o 56 %

a maximální koncentraci (C

) přibližně o 40 % v porovnání s jednou 0,5mg dávkou talazoparibu

podávanou samostatně. Populační farmakokinetická (FK) analýza dále ukázala, že souběžným

používáním silných inhibitorů P-gp se zvyšuje expozice talazoparibu o 45 % v porovnání se

samostatně podávaným talazoparibem.

Je třeba se vyhnout souběžnému používání silných inhibitorů P-gp (včetně mimo jiné amiodaronu,

karvedilolu, klarithromycinu, kobicistatu, darunaviru, dronedaronu, erythromycinu, indinaviru,

itrakonazolu, ketokonazolu, lapatinibu, lopinaviru, propafenonu, chinidinu, ranolazinu, ritonaviru,

sachinaviru, telapreviru, tipranaviru a verapamilu). Pokud je souběžné podávání silného inhibitoru P-

gp nevyhnutelné, dávku přípravku Talzenna je třeba snížit (viz bod 4.2).

Induktory P-gp

Údaje ze studie lékových interakcí u pacientů s pokročilými solidními nádory naznačily, že souběžné

podávání jedné 1mg dávky talazoparibu s vícenásobnými denními dávkami induktoru P-gp, rifampinu

600 mg, přičemž rifampin se podával 30 minut před talazoparibem v den podání dávky talazoparibu,

zvyšuje C

talazoparibu přibližně o 37 %, zatímco AUC

nebylo ovlivněno v porovnání s jednou

1mg dávkou talazoparibu podávanou samostatně. Toto je pravděpodobně síťový účinek jak P-gp

inhibice tak P-gp indukce rifampinu za zkušebních podmínek ve studii lékové interakce. Při souběžném

podávání s rifampinem není vyžadována žádná úprava dávky talazoparibu. Účinek jiných induktorů P-

gp na expozici talazoparibu však nebyl zkoumán. Jiné induktory P-gp (včetně mimo jiné

karbamazepinu, fenytoinu a třezalky tečkované) mohou snižovat expozici talazoparibu.

Inhibitory BCRP

Účinek inhibitorů BCRP na FK talazoparibu nebyl zkoumán in vivo. Souběžné podávání talazoparibu

a inhibitorů BCRP může zvyšovat expozici talazoparibu. Je třeba se vyhnout souběžnému používání

silných inhibitorů BCRP (včetně mimo jiné kurkuminu a cyklosporinu). Pokud je souběžné podávání

silných inhibitorů BCRP nevyhnutelné, pacient má být monitorován z hlediska možných zesílených

nežádoucích účinků.

Účinek kyseliny redukujících látek

Populační FK analýza naznačila, že souběžné podávání kyseliny redukujících látek včetně inhibitorů

protonové pumpy a antagonistů histaminového receptoru 2 (H

RA) nebo jiných kyseliny redukujících

látek nemá žádný významný účinek na absorpci talazoparibu.

Systémová hormonální antikoncepce

Studie lékové interakce mezi talazoparibem a perorálními kontraceptivy nebyly prováděny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku nemají během léčby přípravkem Talzenna otěhotnět a na začátku léčby nemají

být těhotné. U všech žen ve fertilním věku je nutné před léčbou provést těhotenský test (viz bod 4.4).

Ženy ve fertilním věku musí před zahájením léčby talazoparibem, během léčby a ještě 7 měsíců po

ukončení terapie používat vysoce účinnou metodu antikoncepce (viz bod 4.4). Vzhledem k tomu, že

pacientkám s karcinomem prsu se hormonální antikoncepce nedoporučuje, měly by se používat dvě

nehormonální a komplementární metody antikoncepce. Mužští pacienti, jejichž partnerky jsou ve

fertilním věku nebo jsou těhotné, musí být upozorněni, aby během léčby přípravkem Talzenna

a nejméně 4 měsíce po poslední dávce používali účinnou antikoncepci (i pokud jsou po vasektomii),

(viz bod 4.4).

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku Talzenna těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly embryofetální toxicitu (viz bod 5.3). Přípravek Talzenna může mít škodlivé účinky na plod,

jestliže je podáván těhotné ženě. Podávání přípravku Talzenna se v těhotenství a u žen v reprodukčním

věku, které nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje (viz bod 4.4).

Kojení

Není známo, zda se talazoparib vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené děti nelze

vyloučit, a proto se kojení během léčby přípravkem Talzenna a nejméně 1 měsíc po poslední dávce

nedoporučuje.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné informace o fertilitě u pacientů. Na základě neklinických nálezů ve varlatech

(částečně reverzibilních) a vaječnících (reverzibilních) může přípravek Talzenna snižovat fertilitu

u mužů v reprodukčním věku (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Talzenna může mít malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Po podání

talazoparibu se může objevit únava/astenie nebo závrať.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Celkový bezpečnostní profil přípravku Talzenna vychází ze souhrnných dat od 494 pacientů

dostávajících talazoparib v dávce 1 mg denně v rámci klinických studií solidních nádorů, včetně

286 pacientů z randomizované studie fáze 3 s HER2-negativním, lokálně pokročilým nebo

metastazujícím nádorovým onemocněním prsu a se zárodečnou mutací BRCA (gBRCAm)

a 83 pacientů z nerandomizované studie fáze 2 u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím

nádorovým onemocněním prsu a se zárodečnou mutací BRCA.

Mezi nejčastější (≥ 25 %) nežádoucí účinky u pacientů dostávajících talazoparib v těchto klinických

studiích patřila únava (57,1 %), anémie (49,6 %), nauzea (44,3 %), neutropenie (30,2 %),

trombocytopenie (29,6 %) a bolest hlavy (26,5 %). Nejčastějšími (≥ 10 %) nežádoucími účinky

talazoparibu stupně ≥ 3 byla anémie (35,2 %), neutropenie (17,4 %) a trombocytopenie (16,8 %).

K úpravě dávky (snížení dávky nebo přerušení léčby) z důvodu jakéhokoli nežádoucího účinku došlo

u 62,3 % pacientů dostávajících přípravek Talzenna. Nejčastějšími nežádoucími účinky vedoucími

k úpravě dávky byla anémie (33,0 %), neutropenie (15,8 %) a trombocytopenie (13,4 %).

K trvalému ukončení léčby z důvodu nežádoucích účinků došlo u 3,6 % pacientů dostávajících

přípravek Talzenna. Medián délky trvání expozice byl 5,4 měsíce (rozsah 0,03–61,1).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Tabulka 3 uvádí souhrn nežádoucích účinků na základě souboru souhrnných dat a podle třídy

orgánových systémů a kategorie frekvence. Kategorie frekvence jsou definovány následovně: velmi

časté (≥ 1/10) a časté (≥ 1/100 až <1 /10). V každé skupině frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny

podle klesající závažnosti.

Tabulka 3. Nežádoucí účinky na základě souboru souhrnných dat z 5 studií (n = 494)

Třídy orgánového systému

Frekvence

Preferovaný termín

Všechny

stupně

*

n (%)

Stupeň 3

n (%)

Stupeň 4

n (%)

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Trombocytopenie

Anémie

Neutropenie

Leukopenie

Časté

Lymfopenie

146 (29,6)

245 (49,6)

149 (30,2)

77 (15,6)

30 (6,1)

63 (12,8)

172 (34,8)

77 (15,6)

24 (4,9)

13 (2,6)

20 (4,0)

2 (0,4)

9 (1,8)

1 (0,2)

0 (0,0)

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Snížená chuť k jídlu

100 (20,2)

2 (0,4)

0 (0,0)

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Závrať

Bolest hlavy

Časté

Dysgeuzie

69 (14,0)

131 (26,5)

42 (8,5)

1 (0,2)

5 (1,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Zvracení

Průjem

Nauzea

Bolest břicha

Časté

Stomatitida

Dyspepsie

110 (22,3)

112 (22,7)

219 (44,3)

105 (21,3)

32 (6,5)

41 (8,3)

7 (1,4)

3 (0,6)

4 (0,8)

8 (1,6)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

Třídy orgánového systému

Frekvence

Preferovaný termín

Všechny

stupně

*

n (%)

Stupeň 3

n (%)

Stupeň 4

n (%)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Alopecie

110 (22,3)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Únava

282 (57,1)

17 (3,4)

1 (0,2)

Zkratky: n = počet pacientů; N/A = nepoužitelné.

Nevyskytly se žádné nežádoucí účinky léku stupně 5.

Zahrnuje preferované termíny trombocytopenie a snížený počet trombocytů.

Zahrnuje preferované termíny anémie, snížený hematokrit a snížený hemoglobin.

Zahrnuje preferované termíny neutropenie a snížený počet neutrofilů.

Zahrnuje preferované termíny leukopenie a snížený počet leukocytů.

Zahrnuje preferované termíny snížený počet lymfocytů a lymfopenie.

Zahrnuje preferované termíny bolest břicha, bolest horní poloviny břicha, břišní diskomfort a bolest dolní

poloviny břicha.

Pro talazoparib je stupeň 1 21 % a stupeň 2 2 %.

Zahrnuje preferované termíny únava a astenie.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Myelosuprese

Nežádoucí účinky související s myelosupresí – anémie, neutropenie a trombocytopenie – byly velmi

často hlášeny u pacientů léčených talazoparibem v dávce 1 mg/den. Nežádoucí účinky související

s myelosupresí stupně 3 a stupně 4 byly hlášeny pro anémii 34,8 % a 0,4 %, neutropenii 15,6 %

a 1,8 % a trombocytopenii 12,8 % a 4,0 %. V souvislosti s nežádoucími účinky souvisejícími

s myelosupresí nebyla hlášena žádná úmrtí. Nežádoucí účinky související s myelosupresí a spojené

s úpravou dávky byly hlášeny přibližně až u 30 % pacientů ve skupině s dávkou talazoparibu 1 mg/den

a nežádoucí účinky spojené s trvalým ukončením hodnocené léčby byly hlášeny u méně než 1 %

pacientů.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

S předávkováním talazoparibem jsou omezené zkušenosti. U jednoho pacienta, který si sám omylem

podal třicet 1mg tobolek talazoparibu v 1. den a kterému byla ihned provedena žaludeční

dekontaminace, nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky. Příznaky předávkování nejsou stanoveny.

V případě předávkování je třeba léčbu talazoparibem zastavit a lékař zváží žaludeční dekontaminaci,

použije obecná podpůrná opatření a nasadí symptomatickou léčbu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika, ATC kód: L01XX60

Mechanismus účinku

Talazoparib je inhibitor enzymů PARP, PARP1 a PARP2. Enzymy PARP se účastní buněčných

signálních drah při odpovědi na poškození DNA, jako je oprava DNA, genová transkripce a buněčná

smrt. Inhibitory PARP (PARPi) mají cytotoxické účinky na nádorové buňky prostřednictvím

2 mechanismů, inhibice katalytické aktivity PARP a PARP „trapping“, při kterém se protein PARP

navázaný na PARPi neodděluje ihned od DNA léze, a brání tím opravě, replikaci a transkripci DNA

a v konečném důsledku vede k apoptóze a/nebo buněčné smrti. Léčba nádorových buněčných linií,

které obsahují defekty v genech pro opravu DNA, talazoparibem v monoterapii vede ke zvýšeným

hladinám γH2AX, což je marker dvouvláknových zlomů v DNA, a následně ke snížené buněčné

proliferaci a zvýšené apoptóze. Protinádorová aktivita talazoparibu byla také pozorována v PDX

(patient-derived xenograft) modelu BRCA mutantního nádorového onemocnění prsu, kde byl pacient

dříve léčen režimem na bázi platiny. V tomto PDX modelu talazoparib snižoval růst nádoru a zvyšoval

hladinu γH2AX a apoptózu v nádoru.

Srdeční elektrofyziologie

Účinek talazoparibu na srdeční repolarizaci byl vyhodnocen pomocí časově synchronizovaných

elektrokardiogramů (EKG) při vyšetřování vztahu mezi změnou v QT intervalu korigovaného na

srdeční frekvenci (QTc) oproti výchozímu stavu a odpovídající plazmatické koncentrace talazoparibu

u 37 pacientů s pokročilými solidními nádory. Talazoparib neměl klinicky relevantní účinek na

prodloužení QTc intervalu při maximální klinické doporučené dávce 1 mg jednou denně.

Klinická účinnost a bezpečnost

Randomizovaná studie EMBRACA fáze 3

EMBRACA byla otevřená randomizovaná multicentrická studie se 2 paralelními rameny srovnávající

přípravek Talzenna s chemoterapií (kapecitabin, eribulin, gemcitabin, vinorelbin) u pacientů

s HER2-negativním, lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu se zárodečnými

mutacemi BRCA, kteří v minulosti nepodstoupili více než 3 cytotoxické chemoterapeutické režimy

proti metastazujícímu nebo lokálně pokročilému onemocnění. Bylo vyžadováno, aby pacienti

v minulosti podstoupili léčbu antracyklinem a/nebo taxanem (pokud nebyla kontraindikována)

v nastavení neoadjuvantním, adjuvantním a/nebo pro metastazující onemocnění. Pacienti s předchozí

terapií na bázi platiny proti pokročilému onemocnění nesměli během léčby platinou vykazovat žádné

známky progrese onemocnění. Nebyla povolena předchozí léčba žádnými inhibitory PARP.

Ze 431 pacientů randomizovaných ve studii EMBRACA byla u 408 (95 %) v testu klinického

hodnocení centrálně potvrzena škodlivá nebo suspektní škodlivá mutace gBRCAm; u 354 (82 %) bylo

toto potvrzení provedeno pomocí testu BRACAnalysis CDx

. Mutační stav BRCA (gen susceptibility

k nádorovému onemocnění prsu 1 [BRCA1] pozitivní nebo gen susceptibility k nádorovému

onemocnění prsu 2 [BRCA2] pozitivní) byl podobný u obou léčebných ramen.

Celkem 431 pacientů bylo randomizováno v poměru 2 : 1 a dostávali tobolky přípravku Talzenna

1 mg jednou denně nebo chemoterapii při standardních dávkách až do progrese nebo nepřijatelné

toxicity. Ze 431 pacientů randomizovaných ve studii EMBRACA bylo 287 randomizováno do ramene

s přípravkem Talzenna a 144 do ramene s chemoterapií. Randomizace byla stratifikována podle

předchozího použití chemoterapie proti metastazujícímu onemocnění (0 versus 1, 2, nebo 3), podle

trojitě negativního stavu nádoru (trojitě negativní nádorové onemocnění prsu [TNBC] versus non-

TNBC) a podle metastáz v centrálním nervovém systému v anamnéze (ano versus ne).

Demografické údaje, výchozí stav a charakteristiky onemocnění byly mezi oběma rameny obecně

podobné (viz tabulka 4).

Tabulka 4. Demografické údaje, výchozí stav a charakteristiky onemocnění – studie

EMBRACA

Talazoparib

(n = 287)

Chemoterapie

(n = 144)

Medián věku (y [rozsah])

45,0 (27,0; 84,0)

50,0 (24,0; 88,0)

Věková kategorie (y), n (%)

< 50

182 (63,4 %)

67 (46,5 %)

50 až < 65

78 (27,2 %)

67 (46,5 %)

≥ 65

27 (9,4 %)

10 (6,9 %)

Pohlaví, n (%)

Ženy

283 (98,6 %)

141 (97,9 %)

Muži

4 (1,4 %)

3 (2,1 %)

Rasa, n (%)

Asiati

31 (10,8 %)

16 (11,1 %)

Černoši nebo Afroameričani

12 (4,2 %)

1 (0,7 %)

Běloši

192 (66,9 %)

108 (75,0 %)

Jiné

5 (1,7 %)

1 (0,7 %)

Nehlášeno

47 (16,4 %)

18 (12,5 %)

Stav výkonnosti podle ECOG, n (%)

153 (53,3 %)

84 (58,3 %)

127 (44,3 %)

57 (39,6 %)

6 (2,1 %)

2 (1,4 %)

Chybí

1 (0,3 %)

1 (0,7 %)

Stav hormonálního receptoru, n (%)

HER2-pozitivní

0 (0,0 %)

0 (0,0 %)

Trojitě negativní

130 (45,3 %)

60 (41,7 %)

Hormonální receptor-pozitivní (ER-pozitivní nebo

PgR-pozitivní)

157 (54,7 %)

84 (58,3 %)

BRCA stav podle vyšetření v centrální nebo lokální

laboratoři, n (%)

287 (100,0 %)

144 (100,0 %)

Pozitivní na mutaci BRCA1

133 (46,3 %)

63 (43,8 %)

Pozitivní na mutaci BRCA2

154 (53,7 %)

81 (56,3 %)

Doba od prvotní diagnózy nádorového onemocnění prsu do diagnózy pokročilého nádorového

onemocnění prsu (roky)

Medián

Minimum, maximum

0, 22

0, 24

Kategorie doby od prvotní diagnózy nádorového onemocnění prsu do diagnózy pokročilého

nádorového onemocnění prsu

< 12 měsíců

108 (37,6 %)

42 (29,2 %)

≥ 12 měsíců

178 (62,0 %)

102 (70,8 %)

Počet předchozích cytotoxických režimů proti lokálně pokročilému nebo metastazujícímu

onemocnění

Průměr (směr. odch.)

0,9 (1,01)

0,9 (0,89)

Medián

Minimum, maximum

0, 4

0, 3

Počet pacientů, kteří byli dříve léčeni cytotoxickými režimy proti lokálně pokročilému nebo

metastazujícímu onemocnění, n (%)

111 (38,7 %)

54 (37,5 %)

107 (37,3 %)

54 (37,5 %)

57 (19,9 %)

28 (19,4 %)

11 (3,8 %)

8 (5,6 %)

≥ 4

1 (0,3 %)

0 (0,0 %)

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/242902/2019

EMEA/H/C/004674

Talzenna (talazoparibum)

Přehled pro přípravek Talzenna a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Talzenna a k čemu se používá?

Talzenna je protinádorový léčivý přípravek, který se používá samostatně k léčbě typu karcinomu prsu

(HER2 negativní s mutacemi BRCA), který se rozšířil mimo místo původního ložiska, u pacientů, kteří

byli léčeni určitými léčivými přípravky, které přestaly účinkovat, nebo pokud tyto léčivé přípravky

nejsou vhodné.

Přípravek Talzenna obsahuje léčivou látku talazoparib.

Jak se přípravek Talzenna používá?

Výdej přípravku Talzenna je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena lékařem, který má

zkušenosti s používáním protinádorových léčivých přípravků, a měla by probíhat pod jeho dohledem.

Přípravek Talzenna je dostupný ve formě tobolek (1 mg a 0,25 mg) a doporučená dávka je 1 mg

jednou denně. Léčba by měla pokračovat tak dlouho, dokud je pro pacienta přínosná a nežádoucí

účinky jsou snesitelné. Pokud se objeví určité nežádoucí účinky, je možné snížit dávku nebo léčbu

přerušit.

Více informací o používání přípravku Talzenna naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na

svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Talzenna působí?

Léčivá látka v přípravku Talzenna, talazoparib, blokuje působení enzymů zvaných lidská poly-ADP-

ribózo polymeráza (PARP), což jsou bílkoviny, které pomáhají opravit poškozenou DNA v buňkách

(normálních i nádorových) během buněčného dělení. Pokud dojde k blokování bílkovin PARP, nemůže

v nádorových buňkách docházet k opravě poškozené DNA, v důsledku čehož nádorové buňky

odumírají.

Jaké přínosy přípravku Talzenna byly prokázány v průběhu studií?

V jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno 431 pacientů s HER2-negativním karcinomem prsu

s mutacemi BRCA, jejichž nádorové onemocnění se rozšířilo do dalších částí těla, bylo prokázáno, že

přípravek Talzenna je účinný při prodlužování doby, po kterou pacienti žijí bez zhoršení onemocnění.

Talzenna (talazoparibum)

EMA/242902/2019

strana 2/2

Pacienti léčení přípravkem Talzenna žili bez zhoršení onemocnění v průměru 8,6 měsíce oproti

5,6 měsíce u pacientů, jejichž lékař zvolil jiný protinádorový léčivý přípravek.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Talzenna?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Talzenna (které mohou postihnout více než 1 osobu ze 4)

jsou únava, anémie (nízký počet červených krvinek, který může způsobit únavu a bledost kůže),

nauzea (pocit na zvracení), neutropenie (nízký počet neutrofilů, typu bílých krvinek, které bojují

s infekcí), trombocytopenie (nízké hladiny krevních destiček) a bolest hlavy. Nejčastějšími závažnými

nežádoucími účinky (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10), které mají za následek změny

v dávkování přípravku Talzenna, jsou anémie, neutropenie a trombocytopenie.

Ženy nesmí během léčby přípravkem Talzenna a po dobu jednoho měsíce poté kojit. Úplný seznam

nežádoucích účinků a omezení přípravku Talzenna je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Talzenna registrován v EU?

Obecně se dá říci, že léčba pacientů s HER2-negativním karcinomem prsu s mutacemi BRCA, jejichž

nádorové onemocnění se rozšířilo do dalších částí těla, nepřináší dobré výsledky. Přípravek Talzenna

může prodloužit dobu, po kterou pacienti žijí, aniž by se jejich onemocnění zhoršilo. Nežádoucí účinky

přípravku Talzenna byly obecně dobře snášeny a v případě potřeby byly zvladatelné pomocí úprav

dávky a/nebo standardní podpůrné lékařské terapie.

Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy přípravku Talzenna převyšují jeho

rizika a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Talzenna?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Talzenna, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky i

pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Talzenna průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Talzenna jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Talzenna

Další informace o přípravku Talzenna jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/talzenna

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace