TADUSTIX 0,5MG/0,4MG Tvrdá tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TAMSULOSIN-HYDROCHLORID (TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM) ; DUTASTERID (DUTASTERIDUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
G04CA52
INN (Mezinárodní Name):
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE (TAMSULOSINI HYDROCHLORIDE) ; DUTASTERID (DUTASTERIDUM)
Dávkování:
0,5MG/0,4MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
7; 30; 90
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TAMSULOSIN A DUTASTERID
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
87/ 488/18-C
Datum autorizace:
2020-06-01

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls148408/2020

P

říbalová

informace: informace pro pacienta

Tadustix 0,5 mg/0,4 mg tvrdé tobolky

dutasteridum/tamsulosini hydrochloridum

P

řeč

t

ě

te si poz

orně ce

lou tuto p

ří

balovou informaci

dříve, než

z

ačne

te tent

o pří

pravek u

ží

vat,

proto

ž

e obsahuje pro V

ás dů

le

ž

it

é údaj

e.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Stejně

postupujte

případě

jakýchkoli

nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v t

é

t

o příbalové

informaci

Co je přípravek Tadustix a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tadustix užívat

Jak se přípravek Tadustix užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tadustix uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

pří

pravek Tadustix

a k če

mu se pou

žívá

Přípravek Tadustix se používá k léčbě mužů se zbytněním prostaty (benigní hyperplazií prostaty,

BHP), což je nezhoubné (nerakovinné) zbytnění (zvětšení) předstojné žlázy (prostaty) způsobené

vylučováním zvýšeného množství hormonu nazývaného dihydrotestosteron.

Přípravek Tadustix je kombinací dvou různých léčivých látek nazývaných dutasterid a tamsulosin.

Dutasterid patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 5-alfa-

reduktázy

a tamsulosin do skupiny léků

nazývaných alfa-

blokátory

Zvětšování prostaty může vést k problémům s močením, jako jsou obtíže s vyprazdňováním moči a

častější potřeba návštěv toalety. Způsobuje také, že proud moči je pomalejší a slabší. Pokud se tento

stav neléčí, existuje riziko, že dojde k úplnému zablokování odtoku moči

(akutní retenci moči)

. Tento

stav pak vyžaduje okamžitou léčbu. V některých případech je zapotřebí chirurgické odstranění nebo

zmenšení velikosti prostaty.

Dutasterid snižuje tvorbu hormonu nazývaného dihydrotestosteron, což napomáhá zmenšení prostaty

a vede ke zmírnění obtíží. Riziko akutní retence moči a nutnosti chirurgické léčby jsou tak sníženy.

Tamsulosin působí prostřednictvím relaxace (uvolnění) svaloviny prostaty, čímž usnadňuje močení a

významně ulevuje od příznaků.

2.

Č

emu mus

í

t

e věnovat po

zornost

, než

z

ačne

te

pří

pravek Tadustix u

ží

vat

Neužívejte přípravek Tadustix

jestliže jste

žena

(protože

tento lék je určen pouze pro muže

jestliže jste

dítě nebo dospívající mladší 18 let věku

jestliže jste

alergický na dutasterid

, jiné inhibitory 5-alfa-

reduktázy, tamsulosin, sóju,

arašídy

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte

nízký krevní tlak

, který Vám způsobuje pocit závrati, pocit točení hlavy nebo

pocit na omdlení

(ortostatická hypotenze)

jestliže máte

závažné onemocnění jater

Jestliže si myslíte, že se některý z těchto příznaků vztahuje na Vás,

neužívejte

tento léčivý

přípravek, dokud se neporadíte se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tadustix se poraďte se svým lékařem.

V některých klinických studiích se objevilo srdeční selhání u většího počtu pacientů, kteří

užívali dutasterid spolu s dalším lékem nazývaným alfa-blokátor, jako je tamsulosin, než u

pacientů užívajících pouze dutasterid nebo pouze alfa-blokátor. Srdeční selhání znamená, že

srdce nepumpuje krev tak dobře, jak má.

Ujistěte se, že lékař ví o Vašem případném onemocnění jater

. Jestliže jste prodělal nějaké

onemocnění postihující játra, možná budou nutná během užívání přípravku Tadustix další

kontrolní vyšetření.

Ujistěte se, že lékař ví o Vašich případných závažných problémech s ledvinami.

Operace katarakty (šedého zákalu).

Pokud máte podstoupit operaci šedého zákalu, lékař Vás

požádá, abyste přestal na nějakou dobu přípravek Tadustix před operací užívat. Před operací

řekněte očnímu lékaři, že užíváte přípravek Tadustix nebo tamsulosin (nebo že jste je v nedávné

době užíval). Lékař bude muset provést potřebná opatření, aby předešel komplikacím v průběhu

operace.

Ženy, děti a dospívající

se musí vyvarovat kontaktu s prosakujícími tobolkami přípravku

Tadustix, protože léčivá látka se může vstřebávat kůží. Došlo-li ke kontaktu s kůží,

zasažená

oblast se musí ihned umýt

mýdlem a vodou.

Během pohlavního styku používejte

kondom

. Dutasterid byl

prokázán

semeni mužů

užívajících přípravek Tadustix. Je-li, nebo může-li být Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit

tomu, aby přišla do kontaktu se spermatem, protože dutasterid může ovlivnit normální vývoj

plodu mužského pohlaví. Ukázalo se, že dutasterid snižuje počet spermií, objem spermatu a

pohyblivost spermií. Toto může snížit Vaši plodnost.

Přípravek Tadustix ovlivňuje krevní test pro stanovení hladiny PSA

(prostatický specifický

antigen), který se někdy používá k prokázání rakoviny prostaty. Lékař si je vědom tohoto

účinku, a přesto může tento test použít k prokázání rakoviny prostaty. Máte-li podstoupit

vyšetření na PSA, informujte svého lékaře, že užíváte přípravek Tadustix. M

uži užívající

přípravek Tadustix mají podstupovat pravidelné testy PSA.

V jedné klinické studii hodnotící muže se zvýšeným rizikem karcinomu prostaty měli muži

užívající dutasterid

závažnou formu karcinomu prostaty častěji

než muži, kteří dutasterid

neužívali. Vliv dutasteridu na tuto závažnou formu karcinomu prostaty není objasněn.

Přípravek Tadustix může způsobovat zvětšení prsů a jejich citlivost

. Pokud se tyto příznaky

stanou nepříjemnými nebo pokud zaznamenáte bulky v prsou, nebo

výtok z bradavky

promluvte si o tom se svým lékařem, protože to mohou být známky závažného stavu, jako je

rakovina prsu.

Máte-li jakékoli otázky týkající se užívání přípravku Tadustix,

obraťte se na svého lékaře nebo

lékárníka.

Další léčivé přípravky a přípravek Tadu

stix

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval

nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Tadustix společně s těmito léky:

jiné alfa

-

blokátory

(k léčbě zbytnělé prostaty nebo vysokého krevního tlaku).

Přípravek Tadustix se nedoporučuje užívat s těmito léky:

ketokonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí).

Některé léky mohou s přípravkem Tadustix vzájemně působit a mohou zvýšit pravděpodobnost

výskytu nežádoucích účinků. Tyto přípravky zahrnují:

inhibitory PDE5 (používané k usnadnění dosažení nebo udržení erekce) jako vardenafil,

sildenafil-citrát a tadalafil

verapamil nebo diltiazem (k léčbě vysokého krevního tlaku)

ritonavir nebo indinavir (k léčbě infekce HIV)

itrakonazol nebo ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí)

nefazodon (k léčbě deprese)

cimetidin (k léčbě žaludečních vředů)

warfarin (k léčbě krevních sraženin)

erythromycin (antibiotikum používané k léčbě infekcí)

paroxetin (k léčbě deprese)

terbinafin (používá se k léčbě plísňových infekcí)

diklofenak (používá se k léčbě bolesti a zánětu)

Užíváte-li některý z těchto léčivých přípravků,

informujte o tom svého lékaře.

Přípravek Tadustix s jídlem

Přípravek Tadustix se má užívat každý den 30 minut po jídle. Má se užívat vždy po stejném jídle

daného dne.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Tadustix

nesmí užívat ženy

Ženy,

které

jsou

těhotné

(nebo

mohou

být

těhotné),

nesmí

manipulovat

s

prosakujícími

tobolkami. Dutasterid se vstřebává kůží a může ovlivnit normální vývoj plodu mužského pohlaví.

Toto riziko je největší v prvních 16 týdnech těhotenství.

Během

pohlavního

styku

používejte

kondom

Dutasterid

prokázán

spermatu

mužů

užívajících přípravek Tadustix. Je-li, nebo může-li být Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit tomu,

aby přišla do kontaktu s Vaším spermatem.

Bylo prokázáno, že přípravek Tadustix snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost spermií.

Proto může dojít ke snížení plodnosti.

Došlo-li ke kontaktu těhotné ženy s přípravkem Tadustix,

kontaktujte svého lékaře

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Tadustix může způsobit závratě, proto může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo bezpečně

obsluhovat stroje.

Pokud Vás přípravek takto ovlivňuje,

neřiďte ani

neobsluhujte stroje.

Přípravek Tadustix obsahuje sójový lecithin, propylenglykol a sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje sójový lecithin, který může obsahovat sójový olej. Neužívejte tento

léčivý přípravek, jestliže jste alergický na arašídy nebo sóju.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

Tento léčivý přípravek obsahuje 299 mg propylenglykolu v jedné tobolce.

3.

Jak se přípravek Tadustix užívá

Vždy užívejte přípravek

Tadustix přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud

nebudete přípravek užívat pravidelně, může to mít vliv na sledování hladin PSA. Pokud si nejste jistý,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku se užívá

Doporučená dávka

přípravku je jedna tobolka jednou denně, 30 minut po stejném jídle daného

dne.

Jak se přípravek užívá

Tobolky polykejte celé a zapíjejte vodou.

Nežvýkejte je a neotvírejte je. Kontakt s obsahem tobolek

může způsobit podráždění Vašich úst a jícnu.

Jes

tliže jste užil více přípravku Tadustix, než jste měl

Jestliže jste užil větší než předepsanou dávku tobolek přípravku Tadustix, kontaktujte svého lékaře

nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Tadustix

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Užijte následující dávku v

obvyklý čas.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Tadustix

Nepřestávejte užívat přípravek Tadustix, aniž byste se před tím poradil se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Mo

žné nežádo

u

úč

inky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Alergická reakce

Známky alergické reakce mohou zahrnovat:

kožní vyrážku

(která může svědit)

kopřivku

(podobnou vyrážce)

otok očních víček, obličeje, rtů, paží nebo nohou.

Jestliže pozorujete výskyt kteréhokoli z těchto příznaků,

ihned kontaktujte svého lékaře

přestaňte Tadustix užívat.

Závrať, točení hlavy a mdloba

Přípravek Tadustix může způsobit závrať, pocit točení hlavy a ve vzácných případech mdlobu. Pokud

se zvedáte z polohy vleže nebo vsedě do sedu nebo stoje, buďte opatrný (zvláště, pokud jste se

probudil v noci), dokud nebudete vědět, jak na Vás tento lék působí. Pokud budete mít závrať nebo

pocit točení hlavy kdykoli v průběhu léčby,

posaďte se nebo si lehněte, dokud příznaky neodezní

Závažné kožní reakce

Známky závažných kožních reakcí mohou zahrnovat:

rozsáhlou vyrážku s puchýřky a odlupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a

pohlavních orgánů

(Stevensův-Johnsonův syndrom).

Jestliže se u Vás objeví tyto příznaky,

okamžitě kontaktujte lékaře a přestaňte užívat

Tadustix.

Časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 z 10 mužů užívajících Tadustix:

impotence (neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci)*

pokles libida

(pohlavní touhy)*

potíže s ejakulací, jako například snížené množství spermatu uvolněného při pohlavním styku*

zvětšení prsů nebo napětí v prsech (gynekomastie)

závrať.

* U malého počtu mužů mohou některé z těchto účinků přetrvávat i poté, co přestanou Tadustix

užívat.

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 ze 100 mužů:

srdeční selhání (srdce je při pumpování krve do těla méně výkonné. Můžete mít následující

příznaky: dušnost, výrazná únava a otoky kotníků a nohou)

nízký krevní tlak při vstávání

bušení srdce (palpitace)

zácpa, průjem, zvracení, pocit na zvracení (nauzea)

slabost nebo ztráta síly

bolest hlavy

svědění nosu, ucpaný nos nebo výtok z nosu (rinitida)

kožní vyrážka, kopřivka, svědění

vypadávání vlasů a tělesného ochlupení nebo nadměrný růst

Vzácné nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 z 1 000 mužů

otok očních víček, obličeje, rtů, paží nebo nohou

(angioedém)

mdloba

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 z 10 000 mužů

přetrvávající bolestivé ztopoření penisu (priapismus)

závažné kožní reakce

(Stevensův

-

Johnsonův syndrom)

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se vyskytly u malého počtu mužů, ale jejich přesná četnost není známa (z

dostupných údajů nelze určit):

abnormální nebo zrychlený srdeční tep

(arytmie nebo tachykardie nebo fibrilace síní)

dušnost (dyspnoe)

deprese

bolest a otok varlat

krvácení z nosu

závažná kožní vyrážka

změny vidění

(rozmazané vidění nebo poruchy zraku)

sucho v ústech.

Hl

áš

e

ní nežádo

uc

ích úč

ink

ů

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: St

átní

ús

tav pro

kontrolu l

éč

i

v, Šrobár

ova 48, 100 41 Praha 10, webov

é

str

án

ky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti

tohoto přípravku.

5.

Jak pří

pravek Tadustix

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah bale

ní a da

l

ší

informace

C

o pří

pravek Tadustix obsahuje

Léčivou

látkou

dutasteridum

tamsulosini

hydrochloridum.

Jedna

tvrdá

tobolka

obsahuje

dutasteridum 0,5 mg a tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg (což odpovídá tamsulosinum 0,367 mg).

Dalšími složkami jsou:

Tvrdá tobolka:

Černý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Oxid titaničitý (E171)

Žlutý oxid železitý (E172)

Želatina

Obsah měkké tobolky obsahující dutasterid:

Propylenglykol-monooktanoát, typ II

Butylhydroxytoluen (E321)

Měkká tobolka:

Želatina

Glycerol

Oxid titaničitý (E171)

Triacylglyceroly se středním řetezcem

Lecithin (může obsahovat sójový olej) (viz bod 2)

Tamsulosinové pelety:

Kopolymer kyseliny methakrylové a ethyl-akrylátu 1:1 30% disperze (obsahuje natrium-lauryl-sulfát,

polysorbát 80)

Mikrokrystalická celulosa

Dibutyl-sebakát

Polysorbát 80

Hydrát koloidního oxidu křemičitého

Kalcium-stearát

Černý inkoust:

Šelak (E904)

Černý oxid železitý (E172)

Propylenglykol (E1520)

Koncentrovaný roztok amoniaku (E527)

Hydroxid draselný (E525)

Viz bod 2 „Přípravek Tadustix obsahuje sójový lecithin, propylenglykol a sodík.”

Jak pří

pravek Tadustix vypad

á a

co obsahuje toto bale

Přípravek Tadustix je podlouhlá, tvrdá želatinová tobolka o velikosti přibližně 24,2 mm x 7,7 mm, s

hnědým tělem a béžovým víčkem s černým potiskem C001.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje peletu s prodlouženým uvolňováním obsahující tamsulosin-hydrochlorid

a jednu měkkou želatinovou tobolku s dutasteridem.

Tadustix je dostupný v balení po 7, 30 a 90 tobolkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dr

ž

itel rozhodnut

í

o registraci

a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

Laboratorios LEÓN FARMA, SA, C/La Vallina, s/n, Polígono Industrial Navatejera, Villaquilambre-

24008 (León), Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Belgie, Litva, Slovenská republika

Dutasteride/Tamsulosin Krka

Česká republika, Lotyšsko

Tadustix

Dánsko, Finsko, Island

Dutasterid/Tamsulosin Krka

Estonsko, Maďarsko

Tadusta

Chorvatsko, Slovinsko

Dutamyz

Německo

Dutastam

Polsko, Rumunsko

Twinpros

Portugalsko

Dutasterida + Tamsulosina TAD

Španělsko

Dutasterida/Tamsulosina Krka

Tat

o příbalová

informace byla naposledy revi

dová

na: 1. 4. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls148408/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tadustix 0,5 mg/0,4 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje dutasteridum 0,5 mg a tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg (což

odpovídá tamsulosinum 0,367 mg).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tobolka obsahuje sójový lecithin a propylenglykol.

Tento léčivý přípravek obsahuje 299,46 mg mg propylenglykolu v jedné tvrdé tobolce, což odpovídá

4,27 mg/kg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka

Tadustix jsou podlouhlé, tvrdé želatinové tobolky o velikosti přibližně 24,2 mm x 7,7 mm, s hnědým

tělem a béžovým víčkem s černým potiskem C001.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje pelety tamsulosin-hydrochloridu s řízeným uvolňováním a jednu

měkkou želatinovou tobolku dutasteridu.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Terapie středně těžkých až těžkých příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP).

Snížení rizika akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu u pacientů se středně těžkými až

těžkými příznaky BHP.

Informace o účincích léčby a souborech pacientů zkoumaných v klinických studiích, viz bod 5.1.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí (včetně starších pacientů)

Doporučená dávka přípravku Tadustix je jedna tobolka (0,5 mg/0,4 mg) jednou denně.

Je-li to vhodné, lze za účelem zjednodušení léčby použít přípravek Tadustix jako náhradu souběžného

podávání dutasteridu a tamsulosin-hydrochloridu.

Pokud je to klinicky vhodné, může být zvážena přímá změna z monoterapie dutasteridem nebo

tamsulosin- hydrochloridem na přípravek Tadustix.

Porucha funkce ledvin

Vliv poruchy funkce ledvin na farmakokinetiku dutasteridu/tamsulosinu nebyl studován. Úprava

dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin se nepředpokládá (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Vliv poruchy funkce jater na farmakokinetiku dutasteridu/tamsulosinu nebyl studován, a proto je u

pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater nutná opatrnost (viz body 4.4 a 5.2). U

pacientů s těžkou poruchou funkce jater je přípravek Tadustix kontraindikován (viz bod 4.3).

Pediatrická populace

Dutasterid/tamsulosin je kontraindikován u pediatrické populace (ve věku do 18 let) (viz bod 4.3).

Způsob podání

Perorální podání.

Pacienti mají být poučeni, aby tobolky polykali celé, přibližně 30 minut po stejném jídle daného dne.

Tobolky se nesmí žvýkat nebo otevírat. Kontakt s obsahem tobolky s dutasteridem, která je uvnitř

tvrdé tobolky, může způsobit podráždění orofaryngeální sliznice.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Tadustix je kontraindikován u:

žen, dětí a dospívajících (viz bod 4.6).

pacientů s hypersenzitivitou na léčivé látky, další inhibitory 5-alfa-reduktázy, sóju, arašídy nebo

na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

pacientů s anamnézou ortostatické hypotenze.

pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledem k možnému zvýšení rizika nežádoucích účinků (včetně srdečního selhání) a po zvážení

možností alternativní léčby, včetně monoterapie, má být kombinovaná léčba předepsána po pečlivém

posouzení přínosu a rizika.

Karcinom prostaty a high-grade tumory

Studie REDUCE, 4letá, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná

studie, zkoumala účinek dutasteridu v dávce 0,5 mg denně u pacientů s vysokým rizikem karcinomu

prostaty (zahrnovala muže ve věku 50 až 75 let s hladinou PSA 2,5 až 10 ng/ml a negativní biopsií

prostaty 6 měsíců před zařazením do studie) ve srovnání s placebem. Výsledky této studie ukázaly

vyšší incidenci karcinomů prostaty s Gleasonovým skóre 8-10 u mužů léčených dutasteridem (n = 29,

0,9 %) ve srovnání s placebem (n = 19, 0,6 %). Vztah mezi dutasteridem a karcinomem prostaty s

Gleasonovým skóre 8-10 není zatím objasněn. Muži užívající přípravek Tadustix mají být proto

pravidelně vyšetřováni s ohledem na karcinom prostaty (viz bod 5.1).

Prostatický specifický antigen (PSA)

Koncentrace

prostatického specifického

antigenu

(PSA)

v séru je

významnou

součástí

průkazu

karcinomu prostaty. Přípravek Tadustix způsobuje pokles střední koncentrace PSA v séru po šesti

měsících léčby přibližně o 50 %.

Pacienti užívající přípravek Tadustix mají mít stanovenu novou výchozí hodnotu PSA po 6 měsících

léčby

přípravkem

Tadustix.

Poté

doporučuje

hodnoty

pravidelně

monitorovat.

Každé

potvrzené zvýšení koncentrací PSA v séru od nejnižší hodnoty během léčby přípravkem Tadustix

může signalizovat přítomnost karcinomu prostaty nebo non-compliance pacienta při léčbě přípravkem

Tadustix a je třeba je pečlivě vyhodnotit, a to i v případě, kdy jsou hodnoty stále ještě v rozmezí

hodnot normálních pro muže neužívající inhibitor 5-alfa-reduktázy (viz bod 5.1). Při interpretaci

hodnot PSA u pacientů užívajících dutasterid je třeba zkontrolovat předchozí hodnoty PSA pro

porovnání.

Léčba přípravkem Tadustix nenarušuje použití PSA jako pomocného nástroje při stanovení diagnózy

karcinomu prostaty po stanovení nových výchozích hodnot PSA.

Celkové koncentrace PSA v séru se do 6 měsíců po přerušení terapie vrací k výchozím hodnotám před

začátkem této terapie. Poměr volného k celkovému PSA zůstává konstantní i pod vlivem přípravku

Tadustix. Jestliže lékaři zvolí jako prostředek k odhalení karcinomu prostaty u mužů léčených

přípravkem Tadustix procento volného PSA, tuto hodnotu není nutno upravovat.

Před zahájením léčby přípravkem Tadustix a pak pravidelně v jejím průběhu je u pacientů nutné

provádět vyšetření per rectum, stejně jako další vyšetření na karcinom prostaty a stavy, které mohou

mít stejné příznaky jako BHP.

Kardiovaskulární nežádoucí účinky

Ve dvou 4letých klinických studiích byla incidence srdečního selhání (souhrnný termín zahrnující

hlášené nežádoucí účinky, zejména srdeční selhání a kongestivní srdeční selhání) hraničně vyšší mezi

jedinci, kteří užívali kombinaci dutasteridu a alfa

-blokátoru, především tamsulosinu, než mezi jedinci,

kteří tuto kombinaci neužívali. Nicméně výskyt srdečního selhání v těchto studiích byl nižší u všech

aktivně léčených skupin ve srovnání se skupinou s placebem, a další data, která jsou k dispozici pro

dutasterid

nebo

alfa

-adrenergní

antagonisty,

nepodporují

závěr o

zvýšených

kardiovaskulárních

rizicích (viz bod 5.1).

Neoplazie prsu

U mužů užívajících dutasterid byl v klinických studiích a v postmarketingovém období vzácně hlášen

výskyt karcinomu prsu. Nicméně, epidemiologické studie neprokázaly žádné zvýšení rizika vzniku

karcinomu prsu u mužů při použití inhibitorů 5-alfa-reduktázy (viz bod 5.1). Lékaři mají poučit své

pacienty, aby jakékoli změny prsní tkáně, jako jsou bulky nebo výtok z bradavky, neprodleně

nahlásili.

Porucha funkce ledvin

K léčbě pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 10 ml/min) je třeba

přistupovat s opatrností, neboť pro tyto pacienty nejsou k dispozici údaje z klinických studií.

Hypotenze

Ortostatická: Stejně jako u ostatních antagonistů alfa

adrenoreceptoru se může v průběhu léčby

tamsulosinem objevit snížení krevního tlaku, jehož následkem může být vzácně i synkopa. Pacienti, u

nichž je zahajována léčba přípravkem Tadustix, mají být upozorněni, aby se při prvních známkách

ortostatické hypotenze (závrať, slabost) posadili nebo si lehli, dokud tyto příznaky nevymizí.

Aby se minimalizoval potenciál vzniku posturální hypotenze, má být pacient při léčbě antagonistou

alfa

-adrenoreceptoru před zahájením používání inhibitorů PDE5 hemodynamicky stabilní.

Symptomatická: Při souběžném podávání alfa adrenergních blokátorů včetně tamsulosinu s inhibitory

PDE5 (např. sildenafil, tadalafil, vardenafil) se doporučuje opatrnost. Antagonisté alfa

-adrenoceptorů

a inhibitory PDE5 jsou oba vazodilatátory, které mohou snižovat krevní tlak. Současné užívání těchto

dvou skupin léčiv může potenciálně způsobit symptomatickou hypotenzi (viz bod 4.5).

Syndrom interoperativní plovoucí duhovky

„Syndrom interoperativní plovoucí duhovky“ (IFIS – Intraoperative Floppy Iris Syndrome, varianta

syndromu malé zornice) byl pozorován během operace katarakty u některých pacientů současně či v

minulosti léčených tamsulosinem. IFIS může zvýšit riziko očních komplikací v průběhu operace a po

ní.

Zahájení

léčby

přípravkem

Tadustix

pacientů

plánovaných

operaci

katarakty

proto

nedoporučuje.

Při předoperačním vyšetření musí chirurgové a oftalmologové vzít v úvahu, zda pacienti plánovaní k

operaci katarakty jsou v současnosti nebo byli v minulosti léčeni přípravkem Tadustix, aby následně

zajistili příslušná opatření k léčbě IFIS během operace.

Přerušení léčby tamsulosinem 1-2 týdny před operací katarakty je považováno za užitečné, nicméně

přínos a doba přerušení léčby před operací katarakty nebyly dosud stanoveny.

Prosakující tobolky

Dutasterid se vstřebává kůží, proto je nutno zabránit kontaktu žen, dětí a dospívajících s prosakujícími

tobolkami (viz bod 4.6). Dojde-li ke kontaktu s prosakujícími tobolkami, zasaženou oblast je nutno

ihned umýt vodou a mýdlem.

Inhibitory CYP3A4 a CYP2D6

Současné podávání tamsulosin-hydrochloridu se silnými inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazol)

nebo v menší míře se silnými inhibitory CYP2D6 (např. paroxetin) může zvýšit expozici tamsulosinu

(viz bod 4.5). Tamsulosin-hydrochlorid se proto nedoporučuje u pacientů užívajících silné inhibitory

CYP3A4 a s opatrností je třeba jej podávat pacientům užívajícím středně silné inhibitory CYP3A4,

silné nebo středně silné inhibitory CYP2D6, kombinaci inhibitorů CYP3A4 a CYP2D6, nebo u

pacientů známých jako pomalí metabolizátoři CYP2D6.

Porucha funkce jater

Dutasterid/tamsulosin

nebyl

studován

pacientů

onemocněním

jater.

Při

podávání

přípravku

Tadustix pacientům s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater je nutná opatrnost (viz body 4.2,

4.3 a 5.2).

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie lékových interakcí pro kombinaci dutasterid/tamsulosin. Následující

informace vycházejí z údajů dostupných pro jednotlivé léčivé látky.

Dutasterid

Informace o poklesu koncentrace PSA v séru během terapie dutasteridem a pokyny týkající se průkazu

karcinomu prostaty – viz bod 4.4.

Vlivy jiných léčiv na farmakokinetiku dutasteridu

Dutasterid je eliminován hlavně metabolizací. Studie in vitro naznačují, že tato metabolizace je

katalyzována izoenzymy

CYP3A4 a CYP3A5. Formální interakční studie se silnými inhibitory

CYP3A4 nebyly provedeny. V populační farmakokinetické studii však byly u malého počtu pacientů

léčených souběžně verapamilem nebo diltiazemem (středně silnými inhibitory CYP3A4 a inhibitory

P-glykoproteinu) zaznamenány průměrně 1,6násobně až 1,8násobně vyšší koncentrace dutasteridu

v séru než u ostatních pacientů.

Dlouhodobé

souběžné

podávání

dutasteridu

s léčivy,

která

jsou

silnými

inhibitory

izoenzymu

CYP3A4 (např. ritonavir, indinavir, nefazodon, itrakonazol, perorálně podávaný ketokonazol) může

zvýšit sérové koncentrace dutasteridu. Při zvýšené expozici dutasteridu není větší inhibice 5-alfa-

reduktázy pravděpodobná. Zaznamenají-li se však nežádoucí účinky, má se zvážit snížení frekvence

dávkování dutasteridu. Je třeba poznamenat, že v případě inhibice enzymu se dlouhý poločas může

ještě více prodloužit a může trvat více než 6 měsíců souběžné terapie, než se dosáhne nového

ustáleného stavu.

Podání 12 g kolestyraminu jednu hodinu po užití 5mg jednorázové dávky dutasteridu neovlivnilo

farmakokinetiku dutasteridu.

Vlivy dutasteridu na farmakokinetiku jiných léčiv

V malé (n = 24) dvoutýdenní studii u zdravých mužů dutasterid (0,5 mg denně) neovlivňoval

farmakokinetiku

tamsulosinu

nebo

terazosinu.

Rovněž

v této

studii

nebyly

prokázány

žádné

farmakodynamické interakce.

Dutasterid nemá vliv na farmakokinetiku warfarinu ani digoxinu. To svědčí o tom, že dutasterid

neinhibuje/neindukuje izoenzym CYP2C9 ani transportér P-glykoprotein. Interakční studie in vitro

svědčí o tom, že dutasterid neinhibuje izoenzymy CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 ani

CYP3A4.

Tamsulosin

Společné

podávání

tamsulosin-hydrochloridu

léky,

které

mohou

snižovat

krevní

tlak,

včetně

anestetik,

inhibitorů

PDE5

dalších

antagonistů

alfa

-adrenoceptoru,

může

vést

znásobení

hypotenzních účinků. Dutasterid/tamsulosin nemá být užíván v kombinaci s dalšími antagonisty alfa

adrenoceptoru.

Současné podávání tamsulosin-hydrochloridu s ketokonazolem (silný inhibitor CYP3A4) vedlo ke

zvýšení C

a AUC tamsulosin-hydrochloridu o faktor 2,2, resp. 2,8. Současné podávání tamsulosin-

hydrochloridu s paroxetinem (silným inhibitorem CYP2D6) vedlo ke zvýšení C

a AUC tamsulosin-

hydrochloridu

faktor

1,3,

resp.

1,6.

Podobné

zvýšení

expozice

očekává

pomalých

metabolizátorů CYP2D6 ve srovnání s rychlými metabolizátory, pokud je tamsulosin podáván se

silným inhibitorem CYP3A4. Účinky současného podávání obou inhibitorů, jak CYP3A4 tak i

CYP2D6 s tamsulosin-hydrochloridem nebyly klinicky hodnoceny, nicméně je zde potenciál pro

významné zvýšení expozice tamsulosinu (viz bod 4.4).

Současné podávání tamsulosin-hydrochloridu (0,4 mg) a cimetidinu (400 mg každých 6 hodin po dobu

6 dnů) vedlo ke snížení clearance (26 %) a zvýšení AUC (44 %) tamsulosinu-hydrochloridu. Při

podávání dutasteridu/tamsulosinu v kombinaci s cimetidinem je nutná opatrnost.

Konečná studie lékových interakcí mezi tamsulosin-hydrochloridem a warfarinem nebyla provedena.

Závěry z omezených in vitro a in vivo studií nejsou průkazné. Diklofenak a warfarin však mohou

zvýšit rychlost eliminace tamsulosinu. Při společném podávání warfarinu a tamsulosin-hydrochloridu

je nutná opatrnost.

Při

podávání

tamsulosin-hydrochloridu

společně

atenololem,

enalaprilem,

nifedipinem

nebo

teofylinem nebyly pozorovány žádné interakce. Společné podávání furosemidu vedlo k poklesu

plazmatických hladin tamsulosinu, ale hladiny zůstaly i nadále v rozmezí normálního dávkování a

nevyžadovaly tak úpravu dávky.

In vitro neměnily diazepam, propranolol, trichlormethiazid, chlormadinon, amitriptylin, diklofenak,

glibenklamid ani simvastatin volnou frakci tamsulosinu v plazmě. Stejně tak tamsulosin neměnil volné

frakce diazepamu, propranololu, trichlormethiazidu ani chlormadinonu.

4.6

Fer

tilita, těhotenství a kojení

Podávání

přípravku

Tadustix

ženám

kontraindikováno.

Studie

hodnotící

účinky

dutasteridu/tamsulosinu na těhotenství, kojení ani fertilitu nebyly provedeny. Následující tvrzení

odrážejí informace dostupné ze studií s jednotlivými léčivými látkami (viz bod 5.3).

Těhotenství

Stejně

jako

ostatní

inhibitory

5alfa-reduktázy

inhibuje

dutasterid

přeměnu

testosteronu

dihydrotestosteron, a je-li podán těhotné ženě s plodem mužského pohlaví, může inhibovat vývoj

zevního mužského pohlavního ústrojí plodu (viz bod 4.4). U subjektů užívajících dutasterid bylo jeho

malé množství nalezeno ve spermatu. Není známo, zda by došlo k nepříznivému ovlivnění plodu

mužského pohlaví, jestliže jeho matka přišla do styku se spermatem pacienta léčeného dutasteridem

(riziko je největší v průběhu prvních 16 týdnů těhotenství).

Stejně jako u všech inhibitorů 5alfa-reduktázy se doporučuje, je-li nebo může-li být pacientova

partnerka těhotná, aby pacient zabránil kontaktu partnerky se svým spermatem tím, že bude používat

kondom.

Podávání tamsulosin-hydrochloridu březím samicím potkanů a králíků neprokázalo poškození plodu.

Informace týkající se preklinických údajů viz bod 5.3.

Kojení

Není známo, zda se dutasterid nebo tamsulosin vylučují do lidského mateřského mléka.

Fertilita

Bylo hlášeno, že dutasterid ovlivňuje vlastnosti spermatu u zdravých mužů (snížení počtu spermií,

objemu spermatu a pohyblivosti spermií) (viz bod 5.1). Možnost snížení mužské fertility nelze

vyloučit.

Účinky tamsulosin-hydrochloridu na počet spermií nebo jejich funkci nebyly hodnoceny.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie účinků dutasteridu/tamsulosinu na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje. Pacienti však mají být při užívání přípravku Tadustix informováni o možném výskytu příznaků

souvisejících s ortostatickou hypotenzí, jako je závrať.

4.8

Nežádoucí účinky

Údaje zde uváděné se vztahují k analýze 4letého společného podávání dutasteridu a tamsulosinu ve

studii CombAT (Combination of Dutasteride and Tamsulosin) porovnávající podávání dutasteridu v

dávce 0,5 mg a tamsulosinu v dávce 0,4 mg jednou denně po dobu 4 let buď společně, nebo v

monoterapii.

Byla

prokázána

bioekvivalence

dutasterid/tamsulosinu

současným

podáváním

dutasteridu a tamsulosinu (viz bod 5.2). Zmíněny jsou rovněž informace o profilu nežádoucích účinků

jednotlivých léčivých látek přípravku (dutasteridu a tamsulosinu). Poznámka: ne všechny nežádoucí

účinky hlášené u jednotlivých léčivých látek byly hlášeny u kombinace dutasterid/tamsulosin. Tyto

jsou uvedeny pro informaci předepisujícího lékaře.

Údaje

4leté

klinické

studie

CombAT

ukázaly,

výskyt

jakýchkoliv

nežádoucích

účinků

posouzených zkoušejícím jako související s užíváním léčivého přípravku během prvního, druhého,

třetího

čtvrtého

roku

léčby

při

kombinované

léčbě

dutasteridem+tamsulosinem, 15 %, 6 %, 3 % a 2 % při monoterapii dutasteridem a 13 %, 5 %, 2 % a 2

% při monoterapii tamsulosinem. Vyšší výskyt nežádoucích účinků ve skupině s kombinovanou

léčbou během prvního roku léčby byl způsoben vyšším výskytem reprodukčních poruch, zvláště

poruch ejakulace, pozorovaných v této skupině.

Nežádoucí účinky zkoušejícím posouzené jako související s léčivým přípravkem, které byly hlášeny s

výskytem

rovnajícím

vyšším

během

prvního

roku

léčby

studii

CombAT,

monoterapeutické klinické studii a REDUCE studii, ukazuje následující tabulka níže.

Navíc, nežádoucí účinky tamsulosinu uvedené níže jsou založené na informacích veřejně dostupných.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se používá kombinovaná terapie.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků zaznamenaných v klinických studiích:

Časté: ≥ 1/100 až < 1/10, méně časté: ≥ 1/1 000 až < 1/100, vzácné: ≥ 1/10 000 až < 1/1 000, velmi

vzácné: < 1/10 000. V rámci jednotlivých tříd orgánových systémů jsou nežádoucí účinky seřazeny

podle klesající závažnosti.

Třída orgánových

systémů

Nežádoucí účinky

Dutasterid+

tamsulosin

a

Dutasterid

Tamsulosin

c

Poruchy nervového

systému

synkopa

vzácné

závrať

časté

časté

bolest hlavy

méně časté

Srdeční poruchy

srdeční selhání (souhrnný

termín

méně časté

méně časté

palpitace

méně časté

Cévní poruchy

ortostatická hypotenze

méně časté

Respirační, hrudní a

mediastinální

poruchy

rinitida

méně časté

Gastrointestinální

poruchy

zácpa

méně časté

průjem

méně časté

nauzea

méně časté

zvracení

méně časté

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

angioedém

vzácné

Stevensův-Johnsonův

syndrom

velmi vzácné

kopřivka

méně časté

vyrážka

méně časté

pruritus

méně časté

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

priapismus

velmi vzácné

impotence

časté

časté

ovlivnění

(snížení

libida

časté

časté

poruchy ejakulace

časté

časté

časté

poruchy prsu

časté

časté

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

astenie

méně časté

Dutasterid + tamsulosin: ze studie CombAT - frekvence těchto nežádoucích účinků se snižuje v

průběhu léčby, od 1. roku do 4. roku.

Dutasterid: z klinických monoterapeutických studií BPH.

Tamsulosin: z EU Core Safety Profile tamsulosinu.

Studie REDUCE (viz bod 5.1).

Souhrnný termín srdeční selhání zahrnuje kongestivní srdeční selhání, srdeční selhání, selhání levé

srdeční komory, akutní srdeční selhání, kardiogenní šok, akutní selhání levé srdeční komory, selhání

pravé

srdeční

komory,

akutní

selhání

pravé

srdeční

komory,

selhání

srdeční

komory,

kardiopulmonální selhání, kongestivní kardiomyopatii.

Včetně citlivosti prsů a jejich zvětšení.

Tyto

sexuální

nežádoucí

účinky

jsou

spojeny

léčbou

dutasteridem

(včetně

monoterapie

kombinace s tamsulosinem). Tyto nežádoucí účinky mohou přetrvávat po ukončení léčby. Role

dutasteridu v jejich přetrvávání není známa.

Včetně snížení objemu spermatu.

DALŠÍ ÚDAJE

Studie REDUCE prokázala vyšší výskyt rakoviny prostaty s Gleason skóre 8-10 u mužů léčených

dutasteridem ve srovnání s placebem (viz body 4.4 a 5.1). Zda byl výsledek studie ovlivněn účinkem

dutasteridu na snížení objemu prostaty, nebo jinými se studií souvisejícími faktory, nebylo stanoveno.

Následující bylo hlášeno v klinických studiích a po uvedení na trh: rakovina prsu u mužů (viz bod

4.4).

Postmarketingové údaje

Nežádoucí

účinky

zaznamenané

celosvětových

zkušeností

postmarketingu

pocházejí

spontánních hlášení, proto není jejich skutečná incidence známa.

Dutasterid

Poruchy imunitního systému

Není

známo:

alergické

reakce,

včetně

vyrážky,

svědění,

kopřivky,

lokalizovaného

edému

angioedému.

Psychiatrické poruchy

Není známo: deprese.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: alopecie (zejména ztráta tělesného ochlupení), hypertrichóza.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Není známo: bolest varlat a otok varlat.

Tamsulosin:

Během postmarketingového sledování byl v souvislosti s léčbou antagonisty alfa

-adrenoceptoru,

včetně tamsulosinu, zaznamenán v průběhu operace katarakty syndrom interoperativní plovoucí

duhovky (IFIS), varianty syndromu malé zornice (viz bod 4.4).

Navíc byly v souvislosti s užíváním tamsulosinu hlášeny fibrilace síní, arytmie, tachykardie, dyspnoe,

epistaxe, rozmazané vidění, zhoršení zraku, erythema multiforme, exfoliativní dermatitida, poruchy

ejakulace, retrográdní ejakulace, selhání ejakulace a sucho v ústech. Frekvenci účinků a příčinnou

souvislost s tamsulosinem nelze spolehlivě určit.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

O předávkování dutasteridem/tamsulosinem nejsou k dispozici žádné údaje. Následující informace

odrážejí údaje dostupné k jednotlivých léčivým látkám přípravku.

Dutasterid

Ve studiích u dobrovolníků byly podávány jednorázové denní dávky dutasteridu až do 40 mg/den

(80násobek

terapeutické

dávky)

dobu

dnů,

aniž

vyskytly

významné

problémy

bezpečností. V klinických studiích byly subjektům podávány dávky 5 mg denně po dobu 6 měsíců,

aniž by se vyskytly nějaké další nežádoucí účinky, než jaké byly pozorovány při terapeutických

dávkách 0,5 mg denně. Dutasterid nemá specifické antidotum, a proto se při suspektním předávkování

má poskytovat náležitá symptomatická a podpůrná léčba.

Tamsulosin

Bylo hlášeno akutní předávkování 5 mg tamsulosin-hydrochloridu. Byla pozorována akutní hypotenze

(systolický krevní tlak 70 mm Hg), zvracení a průjem, které byly léčeny náhradou tekutin, a pacient

mohl být propuštěn do domácí péče ještě týž den. V případě, kdy se po předávkování objeví akutní

hypotenze, je potřeba poskytnout podpůrnou léčbu kardiovaskulárního systému. Normální hodnoty

krevního tlaku a srdeční frekvence mohou být obnoveny při uložení pacienta do polohy vleže. Pokud

uložení pacienta nepomůže, mohou být podány přípravky na expanzi objemu a v případě nutnosti

vazopresory. Musí být monitorovány renální funkce a zavedena obecná podpůrná opatření. Protože se

tamsulosin velmi silně váže na proteiny krevní plazmy, není pravděpodobné, že by mohla pomoci

dialýza.

K zabránění vstřebání přípravku je možné provést určitá opatření, jako např. vyvolání zvracení. Pokud

došlo k požití velkého množství přípravku, je možné provést gastrickou laváž a podat aktivní uhlí a

osmotická projímadla, např. síran sodný.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: urologika, antagonisté alfa-adrenergních receptorů

ATC kód: G04CA52.

Dutasterid/tamsulosin

kombinace

dvou

léčivých

látek:

dutasteridu,

duálního

inhibitoru

5-α-

reduktázy (5 ARI) a tamsulosin-hydrochloridu, antagonisty α

a α

adrenoreceptorů. Tyto dvě léčivé

látky

mají

komplementární

mechanizmus

účinku,

který

rychle

zmírňuje

příznaky

onemocnění,

zlepšuje proud moči a snižuje riziko akutní retence moči (ARM) a nutnost chirurgického výkonu v

souvislosti s BHP.

Dutasterid inhibuje oba izoenzymy 5-α-reduktázy (typ 1 a typ 2), které jsou zodpovědné za přeměnu

testosteronu na dihydrotestosteron (DHT). DHT je androgen primárně odpovědný za růst prostaty a

rozvoj BHP. Tamsulosin inhibuje α

a α

adrenergní receptory v hladké svalovině prostaty a hrdle

močového měchýře. Přibližně 75 % α

-receptorů v prostatě je subtyp α

Společné podávání dutasteridu a tamsulosinu

Následující tvrzení odrážejí informace dostupné ze společné léčby dutasteridem a tamsulosinem.

Ve čtyřleté multicentrické mezinárodní randomizované dvojitě zaslepené studii paralelních skupin

byly hodnoceny dutasterid 0,5 mg/den (n = 1 623), tamsulosin 0,4 mg/den (n = 1 611) nebo

kombinace dutasteridu 0,5 mg s tamsulosinem 0,4 mg (n = 1 610) u mužských jedinců se středně

těžkými až těžkými příznaky BHP, s objemem prostaty ≥ 30 ml a hodnotami PSA v rozmezí 1,5–10

ng/ml. Přibližně 53 % jedinců bylo již dříve léčeno inhibitorem 5-alfa reduktázy nebo antagonistou

alfa

-adrenoceptoru. Primárním cílovým parametrem účinnosti během prvních dvou let studie byla

změna v Mezinárodní stupnici prostatických symptomů (International Prostate Symptom Score, IPSS),

osmipoložkovém dotazníku založeném na AUA-SI s doplňující otázkou na kvalitu života. Sekundární

parametry účinnosti ve 2 letech zahrnovaly rychlost maximálního proudu moči (Q

) a objem

prostaty. V hodnocení změny ve skóre IPSS dosáhla kombinovaná léčba signifikantního zlepšení

oproti dutasteridu od 3. měsíce a oproti tamsulosinu od 9. měsíce. V hodnocení změny Q

dosáhla

kombinovaná léčba signifikantního zlepšení oproti dutasteridu i tamsulosinu od 6. měsíce.

Kombinace dutasteridu a tamsulosinu vede k výraznějšímu zmírnění příznaků než jednotlivé složky

přípravku samotné. Po dvou letech léčby bylo u společného podávání prokázáno statisticky významné

průměrné zlepšení skóre příznaků od výchozích hodnot o -6,2 bodu.

Korigované průměrné zlepšení rychlosti proudu moče oproti výchozí hodnotě bylo 2,4 ml/s při

společném podávání, 1,9 ml/s u dutasteridu a 0,9 ml/s u tamsulosinu. Korigované průměrné zlepšení

BPH Impact

Indexu (BII) z výchozí hodnoty bylo

-2,1 bodu při současném podávání,

-1,7 u

dutasteridu a -1,5 u tamsulosinu. U společného podávání bylo zlepšení rychlosti proudu moče a BII v

porovnání s oběma přípravky v monoterapii statisticky významné.

Snížení celkového objemu prostaty a objemu přechodové zóny po 2 letech léčby bylo statisticky

významné u společného podávání v porovnání se samotnou monoterapií tamsulosinem.

Primárním cílovým parametrem účinnosti ve 4 letech léčby byla doba do prvního výskytu ARM nebo

nutnosti chirurgického výkonu z důvodu BHP. Po 4 letech léčby snižovala kombinovaná léčba

statisticky významně riziko ARM nebo chirurgického výkonu z důvodu BHP (65,8% snížení rizika p

< 0,001 [95% CI 54,7 % až 74,1 %]) ve srovnání s monoterapií tamsulosinem. Incidence ARM nebo

chirurgického výkonu v důsledku BHP do 4. roku léčby byla 4,2 % ve skupině s kombinovanou

léčbou a 11,9 % při léčbě tamsulosinem (p < 0,001). Ve srovnání s monoterapií dutasteridem snižovala

kombinovaná léčba riziko ARM nebo chirurgického výkonu v důsledku BHP o 19,6 % (p = 0,18 [95%

CI -10,9 % až 41,7 %]). Incidence ARM nebo chirurgického výkonu v důsledku BHP do 4. roku byla

při léčbě dutasteridem 5,2 %.

Sekundární cílové parametry účinnosti po 4 letech léčby zahrnovaly dobu do klinické progrese

(definované jako souhrn těchto parametrů: zhoršení IPSS o ≥ 4 body, ARM související s BHP,

inkontinence, infekce močových cest (IMC) a renální insuficience), změnu v IPSS (International

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace