TADALAFIL TEVA B.V. 20MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TADALAFIL (TADALAFILUM)
Dostupné s:
Teva B.V., Haarlem
ATC kód:
G04BE08
INN (Mezinárodní Name):
TADALAFIL (TADALAFIL)
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
120; 28; 56; 60
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TADALAFIL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
83/ 422/17-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls211326/2020

Příbalová informace: informace pro pacienta

Tadalafil Teva B.V. 20 mg potahované tablety

tadalafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Tadalafil Teva B. V. a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tadalafil Teva B. V. užívat

Jak se přípravek Tadalafil Teva B. V. užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tadalafil Teva B. V. uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Tadalafil Teva B. V. a k čemu se používá

Tadalafil Teva B. V. obsahuje léčivou látku tadalafil.

Tadalafil Teva B. V. je určen k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku

v plicích) u dospělých.

Patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), které pomáhají krevním

cévám v plicích se roztahovat a zlepšují tok krve do plic. Výsledkem tohoto působení je zlepšená

schopnost vykonávat tělesné aktivity.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tadalafil Teva B. V. užívat

Neužívejte přípravek Tadalafil Teva B. V. jestliže:

jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

jste během uplynulých 3 měsíců prodělal infarkt myokardu (srdeční příhodu).

máte nízký krevní tlak.

užíváte jakoukoli formu nitrátů, jako je amylnitrit. Jedná se o skupinu léků užívaných k léčbě

“bolesti na hrudi”. Bylo prokázáno, že přípravek Tadalafil Teva B.V. zesiluje účinky těchto

léků. Užíváte-li nitráty v jakékoli formě nebo si tím nejste jistý(á), obraťte se na svého lékaře.

užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy vysokého

krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy vysokého

krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je Tadalafil

Teva B. V., bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. Pokud užíváte

riocigvát, nebo si nejste jistý, řekněte to svému lékaři.

máte

nebo

jste

zažil

ztrátu

zraku

důvodu

nearteritické

přední

ischemické

neuropatie

optického nervu (NAION), stav popisovaný jako "mrtvice oka".

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tadalafil Teva B. V. se poraďte se svým lékařem.

Než začnete užívat tablety, informujte svého lékaře, máte-li:

jakékoli jiné problémy se srdcem kromě plicní hypertenze

problémy s krevním tlakem

jakékoli dědičné onemocnění oka

abnormální červené krevní krvinky (srpkovitá chudokrevnost)

rakovinu kostní dřeně (mnohočetný myelom)

rakovinu krevních buněk (leukémie)

deformaci pohlavního údu nebo nechtěnou či přetrvávající erekci po dobu delší než 4 hodiny

vážné onemocnění jater

vážné onemocnění ledvin

Jestliže se u vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, ihned vyhledejte svého lékaře.

U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu.

I když není známo, zda je tato příhoda přímo spojena s tadalafilem, v případě náhlého zhoršení nebo

ztráty sluchu, přestaňte Tadalafil Teva B. V. užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Děti

a

dospívající

Přípravek Tadalafil Teva B. V. není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Tadalafil Teva B. V.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které

možná budete užívat.

NEUŽÍVEJTE přípravek Tadalafil Teva B.V. v případě, že užíváte nitráty.

Některé léčivé přípravky mohou být ovlivněny přípravkem Tadalafil Teva B. V., nebo mohou ovlivnit

účinek přípravku Tadalafil Teva B.V. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

bosentan (jiný přípravek určený k léčbě plicní arteriální hypertenze)

nitráty (k léčbě bolesti na hrudi)

alfa-blokátory užívané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo potíží s prostatou

riocigvát

rifampicin (k léčbě bakteriálních infekcí)

tablety s ketokonazolem (k léčbě plísňových infekcí)

ritonavir (k léčbě HIV)

tablety k léčbě poruchy erekce (inhibitory PDE5)

Přípravek Tadalafil Teva B.V. s alkoholem

Požívání alkoholu může dočasně snížit váš krevní tlak. Pokud jste užil(a) nebo plánujete užít přípravek

Tadalafil Teva B. V., vyvarujte se nadměrného pití (hladina alkoholu v krvi 0,8 ‰ nebo vyšší),

protože to může zvýšit riziko závratí při vstávání.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste těhotná, neužívejte přípravek Tadalafil Teva B. V. pokud to není nezbytně nutné a

neprodiskutovala jste to se svým lékařem.

Protože není známo, zda přípravek přechází do lidského mateřského mléka, po dobu užívání tablet

nekojte. Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím

jakéhokoli léku.

Při léčbě u psů došlo ke snížení tvorby semene ve varlatech. U některých mužů bylo pozorováno

snížení počtu spermií. Je nepravděpodobné, že by tyto účinky vedly ke snížení plodnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Byly hlášeny závratě.

Před řízením dopravních prostředků nebo obsluhou strojů byste měl(a) znát

svoji reakci na tablety.

Přípravek Tadalafil Teva B.V. obsahuje laktózu a sodík

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete

tento lék užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě "bez sodíku".

3.

Jak se přípravek Tadalafil Teva B.V. užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Tadalafil Teva B. V. je dodáván ve formě 20 mg tablet.

Obvyklá dávka

jsou dvě 20 mg

tablety jednou denně. Užijte obě tablety ve stejný čas, jednu po druhé. Pokud máte lehkou nebo

středně těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin, může Vám lékař doporučit užívat denně pouze jednu

tabletu 20 mg.

Tablety spolkněte celé a zapijte je trochou vody. Tablety můžete užít nezávisle na jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tadalafil Teva B. V., než jste měl(a)

Pokud užijete Vy nebo někdo jiný více tablet, než byste měl(a), oznamte to lékaři, nebo jděte ihned do

nemocnice a balení přípravku vezměte sebou. Můžete zaznamenat kterýkoli z nežádoucích účinků

popsaných v bodě 4.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tadalafil Teva B. V.

Užijte dávku ihned, jak si to uvědomíte, pokud to není více než 8 hodin od doby, kdy jste měl(a)

dávku užít. NEZDVOJNÁSOBUJTE následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tadalafil Teva B. V.

Nepřestávejte tablety užívat, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek

užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

alergická reakce včetně vyrážky (častá frekvence)

bolest na hrudi - neužívejte nitráty a ihned vyhledejte lékařskou pomoc (častá frekvence)

priapismus - prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití přípravku Tadalafil Teva B. V.

(méně častá frekvence). V případě erekce přetrvávající déle než 4 hodiny vyhledejte ihned

lékaře.

náhlá ztráta vidění (hlášeno vzácně).

Následující nežádoucí účinky byly u pacientů užívajících přípravek Tadalafil Teva B. V. hlášeny

velmi často (může k nim dojít u více než 1 pacienta z 10): bolest hlavy, návaly, překrvení sliznice

nosní a nosních dutin (ucpaný nos), pocit na zvracení, poruchy trávení (včetně bolesti břicha nebo

nepříjemných pocitů v břiše), bolesti svalů, bolesti zad a končetin (včetně nepříjemných pocitů v

končetinách).

Další hlášené nežádoucí účinky:

Časté

(mohou se projevovat až u 1 z 10 osob)

poruchy vidění, nízký krevní tlak, krvácení z nosu, zvracení, zvýšené nebo nezvyklé děložní

krvácení, otok obličeje, pálení žáhy, migréna, nepravidelný srdeční rytmus a mdloby.

Méně časté

(mohou se projevovat až u 1 ze 100 osob)

záchvaty,

přechodné

poruchy

paměti,

kopřivka,

nadměrné

pocení,

krvácení

penisu,

přítomnost krve v semenu a/nebo v moči, vysoký krevní tlak, rychlý srdeční tep, náhlá srdeční

smrt a zvonění v uších.

Inhibitory PDE5

jsou užívány také k léčbě poruch erekce u mužů. Vzácně byly hlášeny některé

nežádoucí účinky:

- částečné, dočasné nebo trvalé snížení nebo ztráta zraku na jednom nebo obou očích, a závažné

alergické reakce, které způsobují otoky obličeje a hrdla. Bylo hlášeno také náhlé snížení nebo ztráta

sluchu.

Některé nežádoucí účinky byly hlášeny u mužů užívajících tadalafil k léčbě poruch erekce. Tyto

příhody nebyly hlášeny v klinických studiích léčby plicní arteriální hypertenze, a proto není známa

četnost jejich výskytu:

- otoky očních víček, bolest očí, červené oči, infarkt myokardu a mozková mrtvice.

U většiny, ne však všech mužů, u kterých byl hlášen rychlý srdeční tep, nepravidelný srdeční rytmus,

infarkt myokardu, mozková mrtvice a náhlá srdeční smrt, se srdeční problémy vyskytovaly již před

užitím tadalafilu. Nelze určit, zda měly tyto případy přímou souvislost s užíváním tadalafilu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Tadalafil Teva B. V. uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Tadalafil Teva B. V. obsahuje

Léčivou látkou je tadalafilum. Jedna 20 mg tableta obsahuje tadalafilum 20 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety

: monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý,

sodná sůl kroskarmelosy, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety

: hypromelosa (E464), monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), triacetin,

mastek (E553b), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)

Jak přípravek Tadalafil Teva B. V. vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Tadalafil Teva B. V. 20 mg jsou světle žluté potahované tablety oválného tvaru. Na jedné

straně vyraženo „20“, druhá strana tablety je hladká.

Tableta má průměr 12 mm x 7,4 mm a tloušťku

4,60 až 5,20 mm.

Velikost balení

Přípravek Tadalafil Teva B. V. 20 mg je dostupný v blistrech po 28, 56, 60 a 120 potahovaných

tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel registračního rozhodnutí:

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA, Haarlem, Nizozemí

Výrobce:

Balkanpharma - Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa

2600, Bulharsko

Actavis

Ltd.

BLB016,

Bulebel

Industrial

Estate,

Zejtun

3000,

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Švédsko

Tadalafil Teva Pharma

Rakousko

Tadalafil PAH-ratiopharm GmbH 20 mg

Filmtabletten

Česká republika

Tadalafil Teva B.V.

Německo

Tadalafil PAH-ratiopharm 20 mg Filmtabletten

Francie

Tadalafil Teva Santé 20mg comprimé pelliculé

Lucembursko

Tadalafil PAH-ratiopharm 20 mg Filmtabletten

Nizozemsko

Tadalafil Teva 20 mg, filmomhulde tabletten

Portugalsko

Tadalafil Teva Pharma

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 10. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls211326/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tadalafil Teva B.V. 20 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje tadalafilum 20 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 250 mg laktosy (monohydrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Světle žluté potahované tablety oválného tvaru, na jedné straně vyraženo „20“, druhá strana tablety je

hladká.

Tableta má průměr 12 mm x 7,4 mm a tloušťku 4,60 až 5,20 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Tadalafil Teva B.V. je indikován u dospělých k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH)

třídy II a III dle funkční klasifikace WHO, pro zlepšení zátěžové kapacity (viz bod 5.1).

Účinnost byla prokázána u idiopatické PAH (IPAH) a PAH spojené se systémovou vaskulární

kolagenózou.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba musí být zahájena a monitorována odborníkem se zkušenostmi s léčbou PAH.

Dávkování

Doporučená dávka je 40 mg (2x20 mg) podávaná jednou denně s jídlem nebo bez jídla.

Starší pacienti

U starších pacientů není vyžadována úprava dávkování.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin je doporučena zahajovací dávka 20 mg

jednou denně. V závislosti na individuální účinnosti a snášenlivosti může být dávka zvýšena na 40 mg

jednou denně. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin se použití tadalafilu nedoporučuje (viz

body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Z důvodu omezené klinické zkušenosti u pacientů s lehkou až středně těžkou jaterní cirhózou (Child-

Pugh třída A a B) může být po jednorázových dávkách 10 mg zvážena zahajovací dávka 20 mg jednou

denně. Při předepsání tadalafilu by měl předepisující lékař provést pečlivé zhodnocení individuálního

poměru prospěchu a rizik. Pacienti s těžkou jaterní cirhózou (Child-Pugh třída C) nebyli v klinickém

hodnocení, a proto se u nich použití tadalafilu nedoporučuje (viz bod 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku tadalafilu u pediatrické populace nebyla dosud stanovena. V

současnosti dostupné údaje, jsou uvedeny v bodě 5. 1.

Způsob podání

Přípravek Tadalafil Teva B.V. je určen k perorálnímu podání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Akutní infarkt myokardu v uplynulých 90 dnech.

Závažná hypotenze (

90/50 mmHg).

Tadalafil vykázal v klinických studiích schopnost zesílit hypotenzivní účinek nitrátů,

pravděpodobně kombinovaným působením nitrátů a tadalafilu na metabolické dráze

NO/cGMP. Použití přípravku Tadalafil Teva B.V. u pacientů užívajících organické nitráty v

jakékoli formě je proto kontraindikováno (viz bod 4.5).

Současné podávání inhibitorů PDE5, včetně tadalafilu, se stimulátory guanylátcyklázy, jako je

riocigvát, je kontraindikováno, protože může potencionálně vést k symptomatické hypotenzi (viz bod

4.5).

U pacientů, u kterých došlo ke ztrátě zraku na jednom oku z důvodu nearteritické přední ischemické

neuropatie optického nervu (NAION), bez ohledu na to, zda ke ztrátě došlo v souvislosti s

předchozím podáváním inhibitorů PDE5 (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kardiovaskulární systém

Do klinických studií PAH nebyli zařazeni pacienti s níže uvedenými kardiovaskulárními chorobami:

− pacienti s klinicky významným onemocněním aortální a mitrální chlopně

−pacienti s perikardiální konstrikcí

−pacienti s restriktivní nebo kongestivní kardiomyopatií

− pacienti s významnou poruchou funkce levé komory

−pacienti s život ohrožujícími arytmiemi

−pacienti se symptomatickým onemocněním koronárních tepen

−pacienti s hypertenzí neupravenou léčbou.

Vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti tadalafilu u těchto pacientů se podávání tadalafilu

nedoporučuje.

Plicní vazodilatancia mohou významně zhoršit kardiovaskulární stav pacientů s plicním venookluzním

onemocněním (PVOD). Vzhledem k nedostatku klinických údajů, týkajících se podání tadalafilu

pacientům s venookluzním onemocněním, se podání tadalafilu těmto pacientům nedoporučuje. Pokud

se po podání tadalafilu objeví známky plicního edému, je třeba zvážit možnost přidruženého PVOD.

Tadalafil má systémové vazodilatační vlastnosti, které mohou mít za následek přechodné snížení

krevního tlaku. Lékaři mají pečlivě zvážit, zda jejich pacienti s určitými stavy, jako je závažná

obstrukce výtokového traktu levé komory, ztráta tekutin, vegetativní hypotenze nebo pacienti s

klidovou hypotenzí, nemohou být nepříznivě ovlivněni těmito vazodilatačními účinky.

U pacientů užívajících alfa

blokátory může současné podání tadalafilu vést u některých pacientů k

symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5). Kombinace tadalafilu s doxazosinem se nedoporučuje.

Zrak

V souvislosti s podáváním tadalafilu a dalších inhibitorů PDE5 byly hlášeny poruchy zraku a případy

NAION. Analýzy observačních dat naznačují zvýšené riziko akutní NAION u mužů s erektilní

dysfunkcí po epizodní expozici tadalafilu nebo jiným inhibitorům PDE5. Protože to může být

relevantní pro všechny pacienty, kteří jsou vystaveni tadalafilu, pacient má být poučen, aby v případě

náhle vzniklé poruchy zraku přestal přípravek Tadalafil Teva B.V. užívat a ihned vyhledal svého

lékaře (viz bod 4.3). Pacienti se známými dědičnými degenerativními retinálními poruchami, včetně

retinitidy pigmentosa, nebyli zařazeni do klinických studií užívání u těchto pacientů se nedoporučuje.

Zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu

Po použití tadalafilu byly hlášeny případy náhlé ztráty sluchu. Přesto, že v některých případech byly

přítomny další rizikové faktory (jako věk, diabetes, hypertenze a předchozí historie ztráty sluchu),

mají být pacienti poučeni, aby v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu, vyhledali okamžitou

lékařskou pomoc.

Porucha funkce ledvin a jater

Z důvodu zvýšené expozice tadalafilu (AUC), omezeným klinickým zkušenostem a nemožností

ovlivnit clearance dialýzou není podání tadalafilu doporučeno u pacientů s těžkou poruchou funkce

ledvin.

Pacienti s těžkou jaterní cirhózou (Child-Pugh třída C) nebyli zkoumání a proto se podávání tadalafilu

nedoporučuje.

Priapismus a anatomické deformity penisu

U mužů léčených inhibitory PDE5 byl hlášen priapismus. Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4

hodiny mají neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Není-li léčba priapismu zahájena včas, může

nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence.

Tadalafil je třeba užívat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu (jako je angulace,

kavernózní fibróza nebo Peyronieova choroba) nebo u pacientů trpících onemocněními, která mohou

predisponovat ke vzniku pripapismu (jako je srpková anemie, mnohočetný myelom nebo leukémie).

Použití s induktory nebo inhibitory CYP3A4

Užití tadalafilu se nedoporučuje u pacientů užívajících chronicky silné induktory CYP3A4, jako je

rifampicin (viz bod 4.5).

Užití tadalafilu se nedoporučuje u pacientů užívajících současně silné inhibitory CYP3A4, jako je

ketokonazol nebo ritonavir (viz bod 4.5).

Léčba erektilní dysfunkce

Bezpečnost a účinnost kombinace tadalafilu s jinými inhibitory PDE5 nebo s jinými formami léčby

erektilní dysfunkce nebyla zjišťována. Pacienti mají být informováni, aby přípravek Tadalafil Teva

B.V. v těchto kombinacích neužívali.

Prostacyclin a jeho analoga

Bezpečnost a účinnost tadalafilu podávaného společně s prostacyklinem a jeho analogy nebyla

studována v kontrolovaných klinických hodnoceních. V případě společného podávání je proto nutná

zvýšená opatrnost.

Bosentan

Účinnost tadalafilu nebyla přesvědčivě prokázána u pacientů již užívajících bosentan (viz body 4.5 a

5.1).

Pomocné látky

Laktóza

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky jiných látek na tadalafil

Inhibitory cytochromu P450

Azolová antimykotika (např ketokonazol)

Ketokonazol (200 mg denně) zvýšil expozici (AUC) tadalafilu po jednorázovém podání (10 mg)

dvojnásobně a C

o 15 %, ve srovnání s hodnotami AUC a C

pro tadalafil samotný. Ketokonazol

(400 mg denně) zvýšil po jednorázovém podání tadalafilu (20 mg) jeho expozici (AUC) čtyřnásobně a

o 22 %.

Inhibitory proteázy (např. ritonavir)

Ritonavir (200 mg dvakrát denně), který je inhibitorem CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 a CYP2D6,

zvýšil po jednorázovém podání tadalafilu (20 mg) jeho expozici (AUC) dvojnásobně bez změny C

Ritonavir (500 mg nebo 600 mg dvakrát denně), zvýšil po jednorázovém podání tadalafilu (20 mg)

jeho expozici (AUC) o 32 % a snížil C

o 30 %.

Induktory cytochromu P450

Antagonisté receptoru pro endotelin-1 (např. bosentan)

Bosentan (125 mg dvakrát denně), substrát CYP2C9 a CYP3A4 a mírný induktor CYP3A4, CYP2C9

a pravděpodobně CYP2C19, snížil při vícenásobném společném podávání systémovou expozici

tadalafilu (40 mg jednou denně) o 42 % a C

o 27 %. Účinnost tadalafilu nebyla u pacientů

užívajících bosentan přesvědčivě prokázána (viz body 4.4 a 5.1). Tadalafil neovlivnil expozici (AUC a

) bosentanu a jeho metabolitů. Bezpečnost a účinnost kombinace tadalafilu a jiných antagonistů

receptoru pro endotelin-1 nebyla studována.

Antimikrobiální léčivé přípravky (např. rifampicin)

Induktor CYP3A4 rifampicin (600 mg denně) snížil AUC tadalafilu o 88 % a C

o 46 %, oproti

hodnotám AUC a C

pro tadalafil samotný (10 mg).

Účinky tadalafilu na jiné léky

Nitráty

Tadalafil (5, 10 a 20 mg) vykázal v klinických studiích schopnost zesilovat hypotenzivní účinek

nitrátů. Interakce přetrvávala po dobu delší než 24 hodin, ale nebyla již zaznamenána po uplynutí 48

hodin od poslední dávky tadalafilu. Použití tadalafilu u pacientů užívajících organické nitráty v

jakékoli formě je proto kontraindikováno (viz bod 4.3).

Antihypertenziva (včetně blokátorů kalciového kanálu)

Současné podání doxazosinu (4 a 8 mg denně) a tadalafilu (5 mg denně a 20 mg podaných

jednorázově) zvyšuje významným způsobem účinek tohoto alfablokátoru na snížení krevního tlaku.

Tento efekt přetrvává nejméně dvanáct hodin a může být symptomatický, včetně synkopy. Z tohoto

důvodu se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4).

Ve studiích interakcí provedených na omezeném počtu zdravých dobrovolníků nebyly tyto účinky

hlášeny u alfuzosinu nebo tamsulosinu.

V průběhu klinických farmakologických studií byla zkoumána schopnost tadalafilu (10 a 20 mg)

zesilovat hypotenzivní účinek antihypertenziv. Byly zkoumány hlavní skupiny antihypertenziv

podávané samostatně nebo jako součást kombinované léčby. U pacientů užívajících vícečetná

antihypertenziva, jejichž hypertenze nebyla dostatečně upravena, bylo pozorováno větší snížení

krevního tlaku ve srovnání s pacienty, jejichž hypertenze byla dobře upravena terapií a kteří

vykazovali pouze minimální pokles krevního tlaku, podobný snížení pozorovanému u zdravých osob.

U pacientů, kteří zároveň užívají antihypertenziva, může tadalafil v dávce 20 mg způsobit snížení

krevního tlaku, které (s výjimkou doxazosinu - viz výše) je všeobecně mírné a je nepravděpodobné, že

bude klinicky významné.

Riocigvát

Preklinické studie ukázaly aditivní účinek kombinace inhibitorů PDE5 s riocigvátem na snížení

systémového krevního tlaku. V klinických studiích bylo prokázáno, že riocigvát zvyšuje hypotenzivní

účinek inhibitorů PDE5. Ve studované populaci nebyly pozorovány žádné známky příznivého

klinického účinku této kombinace. Současné užívání riocigvátu s inhibitory PDE5, včetně tadalafilu, je

kontraindikováno (viz bod 4.3).

Alkohol

Hladiny alkoholu v krvi nebyly ovlivněny současným podáním tadalafilu (10 nebo 20 mg). Kromě

toho nebyly pozorovány žádné změny v koncentraci tadalafilu při současném užití s alkoholem.

Tadalafil (20 mg) nezesiloval průměrné snížení krevního tlaku způsobené alkoholem (0,7 g/kg, tj.

přibližně 180 ml 40% alkoholu [vodky] pro 80kg muže) u některých osob však byly pozorovány

posturální závratě a ortostatická hypotenze. Tadalafil (10 mg) nezesiloval vliv alkoholu na kognitivní

funkce.

Substráty CYP1A2 (např. theofylin)

Při podání tadalafilu 10 mg s theofylinem (neselektivní inhibitor fosfodiesterázy) nebyla zjištěna

žádná farmakokinetická interakce. Jediným farmakodynamickým účinkem bylo malé (3,5 úderu/min)

zvýšení tepové frekvence.

Substráty CYP2C9 (např.R-warfarin)

Tadalafil (10 mg a 20 mg) neměl žádný klinicky významný účinek na expozici (AUC) S-warfarinu

nebo R-warfarinu (substrát CYP2C9), ani neovlivnil změny protrombinového času vyvolané

warfarinem.

Kyselina acetylsalicylová

Tadalafil (10 mg a 20 mg) nepotencoval prodloužení času krvácivosti způsobené kyselinou

acetylsalicylovou.

Substráty P-glykoproteinu (např. digoxin)

Tadalafil (40 mg jednou denně) neměl klinicky významný vliv na farmakokinetiku digoxinu.

Perorální kontraceptiva

V ustáleném stavu zvyšoval tadalafil (40 mg jednou denně) expozici ethinylestradiolu (AUC) o 26 % a

. o 70 % oproti perorálnímu kontraceptivu podanému s placebem. Nedošlo ke statisticky

významnému účinku na levonorgestrel, což naznačuje, že účinek na ethinylestradiol je způsoben

tadalafilem zprostředkovanou inhibicí střevní sulfatace. Klinický význam těchto nálezů je nejasný.

Terbutalin

Podobné zvýšení AUC a C

pozorované u ethinylestradiolu se může očekávat při perorálním podání

terbutalinu, pravděpodobně kvůli tadalafilem zprostředkované inhibici střevní sulfatace. Klinický

význam těchto nálezů je nejistý.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O podávání tadalafilu těhotným ženám jsou k dispozici pouze omezené údaje. Studie na zvířatech

nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj,

porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Jako preventivní opatření se upřednostňuje vyvarovat se v

průběhu těhotenství použití tadalafilu.

Kojení

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování tadalafilu do mléka.

Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Přípravek Tadalafil Teva B.V. se během kojení nemá podávat.

Fertilita

U psů byly pozorovány účinky naznačující poruchu fertility. Dvě následné studie naznačují, že u lidí

je tento účinek nepravděpodobný, ačkoli bylo u některých mužů pozorováno snížení koncentrace

spermií (viz body 5.1 a 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tadalafil má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přestože údaje o četnosti

výskytu závratí jsou v klinických studiích podobné pro placebo i tadalafil, pacienti mají znát svoji

reakci na přípravek Tadalafil Teva B.V. dříve, než budou řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky, ke kterým došlo u ≥ 10% pacientů ve skupině užívající 40 mg

tadalafilu, byly bolest hlavy, nauzea, bolest zad, dyspepsie, návaly, myalgie, nasofaryngitida a bolest

končetin. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a obecně mírně až středně závažné. U pacientů

nad 75 let jsou údaje týkající se nežádoucích účinků omezené.

V pivotní placebem kontrolované studii použití tadalafilu k léčbě PAH bylo tadalafilem v dávkách od

2,5 mg do 40 mg jednou denně léčeno celkem 323 pacientů a 82 pacientů bylo léčeno placebem. Délka

léčby byla 16 týdnů. Celková frekvence přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků byla nízká

(tadalafil 11%, placebo 16%). Třistapadesátsedm (357) subjektů, kteří dokončili pivotní studii se poté

účastnilo dlouhodobé následné studie. Testované dávky byly 20 mg a 40 mg jednou denně.

Tabulkové shrnutí nežádoucích účinků

V níže uvedené tabulce jsou vyjmenovány nežádoucí účinky hlášené u pacientů s PAH užívajících

tadalafil v průběhu placebem kontrolovaného klinického hodnocení. V tabulce jsou zahrnuty také

některé nežádoucí účinky, které byly hlášeny v klinických studiích a/nebo v postmarketingovém

sledování tadalafilu užívaného při léčbě mužské erektilní dysfunkce. Frekvence výskytu těchto příhod

je označena buď jako „Není známo“ vzhledem k nemožnosti odhadnout z dostupných dat frekvenci u

pacientů s PAH, nebo je přiřazena frekvence na základě údajů z pivotní placebem kontrolované studie

použití tadalafilu.

Vyjadřování frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100),

vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze

určit).

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

1

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivní

reakce

angioedém

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

synkopa,

migréna

záchvaty

přechodná

amnézie

cévní mozková

příhoda

(včetně

krvácivých příhod)

Poruchy oka

rozmazané vidění

nearteritická přední

ischemická

neuropatie

optického nervu

(NAION) retinální

vaskulární okluze

poruchy zorného

pole

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus

náhlá ztráta sluchu

Srdeční poruchy

palpitace

2, 5

náhlé úmrtí z

kardiálních

příčin

2, 5

tachykardie

2, 5

nestabilní angina

pectoris komorová

arytmie

infarkt

myokardu

2

Cévní poruchy

návaly

hypotenze

hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

nasopharyngitida

(včetně zduření

nosní sliznice,

zduření sliznice

epistaxe

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

1

dutin a rinitidy)

Gastrointestinální poruchy

nauzea, dyspepsie

(včetně bolesti

břicha/

diskomfortu

zvracení,

gastroezofageální

reflux

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka

kopřivka

hyperhidróza

(pocení)

Stevens-Johnsonův

syndromexfoliativní

dermatitida

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

bolest svalů,

bolest zad, bolest

končetin (včetně

diskomfortu)

Poruchy ledvin a močových cest

Hematurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

zvýšené děložní

krvácení

priapismus

krvácení z penisu

hematospermie

prodloužená erekce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

faciální edém

bolest na hrudi

(1) Příhody nebyly hlášeny v registračních studiích a jejich frekvenci nelze z dostupných údajů určit.

Nežádoucí účinky byly do tabulky zahrnuty na základě údajů z postmarketingového sledování nebo

klinických hodnocení použití tadalafilu v léčbě erektilní dysfunkce.

(2) Většina pacientů, u kterých byly tyto příhody hlášeny, měla preexistující kardiovaskulární rizikové

faktory.

(3) Aktuální zahrnuté termíny dle MedDRA jsou břišní diskomfort, bolest břicha, bolest v podbřišku,

bolest v nadbřišku a žaludeční diskomfort.

(4) Klinické non-MedDRA termíny zahrnují hlášení abnormálních/nadměrných menstruačních

krvácivých stavů jako jsou menoragie, metroragie, menometroragie nebo vaginální hemoragie.

(5) Nežádoucí účinky byly do tabulky zahrnuty na základě údajů z postmarketingového sledování

nebo klinických hodnocení použití tadalafilu v léčbě erektilní dysfunkce, mimo to jsou odhady

frekvence výskytu založeny pouze na 1 nebo 2 pacientech s nežádoucím účinkem v pivotní placebem

kontrolované studii tadalafilu.

(6) Nejčastěji popisovaným nežádoucím účinkem byla bolest hlavy. Může k ní dojít na začátku léčby a

časem se v průběhu léčby snižuje.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Ve studiích s jednorázovými dávkami až 500 mg podávanými zdravým dobrovolníkům a s

opakovanými denními dávkami do 100 mg u pacientů byly nežádoucí účinky podobné nežádoucím

účinkům pozorovaným při nižších dávkách. V případě předávkování jsou nutná podle potřeby

standardní podpůrná opatření. Hemodialýza se podílí zanedbatelně na eliminaci tadalafilu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Urologika, léčiva používaná při poruchách erekce, ATC kód:

G04BE08.

Mechanismus účinku

Tadalafil je potentní a selektivní inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), enzymu odpovědného za

degradaci cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP) Plicní arteriální hypertenze je spojená s

porušeným uvolňováním oxidu dusnatého cévním endotelem a s následným snížením koncentrace

cGMP v hladké svalovině plicních cév. PDE5 je převládající fosfodiesteráza v plicním cévním řečišti.

Inhibice PDE5 tadalafilem zvyšuje koncentraci cGMP, což má za následek uvolnění buněk hladké

svaloviny plicních cév a vazodilataci v plicním cévním řečišti.

Farmakodynamické účinky

Studie

in vitro

prokázaly, že tadalafil je selektivní inhibitor PDE5. PDE5 je enzym, který se nalézá v

hladkém svalstvu corpus cavernosum, viscerální hladké svalovině, hladkém svalstvu cév, kosterních

svalech, krevních destičkách, ledvinách, plicích a mozečku. Působení tadalafilu na PDE5 je mnohem

výraznější než jeho působení na ostatní fosfodiesterázy. Tadalafil má více než 10 000krát větší

účinnost na PDE5 než na PDE1, PDE2 a PDE4 enzymy, které se nacházejí v srdci, mozku, cévách,

játrech a jiných orgánech. Tadalafil má více než 10 000krát větší účinnost na PDE5 než na PDE3,

enzym nacházející se v srdci a cévách. Tato selektivita k PDE5 oproti PDE3 je důležitá, neboť enzym

PDE3 se podílí na srdeční kontraktilitě. Tadalafil má navíc asi 700krát vyšší účinnost na PDE5 než na

PDE6, který se nachází v sítnici a je odpovědný za převod světla v sítnici. Tadalafil má rovněž více

než 10 000 násobnou účinnost na PDE5 než na PDE7 až PDE10.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost u pacientů s plicní hypertenzí (PAH)

Randomizované, dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení bylo provedeno u 405

pacientů s plicní hypertenzí. Povolená základní terapie zahrnovala bosentan (stabilní udržovací dávky

až do 125 mg dvakrát denně), dlouhodobou antikoagulační léčbu, digoxin, diuretika a kyslík.

Doprovodnou léčbu bosentanem dostávala více než polovina (53,3 %) pacientů ve studii.

Pacienti byli randomizováni do jedné z pěti léčebných skupin (tadalafil 2,5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg

nebo placebo). Věk pacientů byl nejméně 12 let a měli diagnózu PAH, která byla idiopatická, nebo

související se systémovou kolagenózou, s užíváním anorexigenu, s infekcí virem způsobujícím u

člověka selhání imunity (HIV), s defektem síňového septa nebo s chirurgickou korekcí nejméně 1 rok

trvajícího vrozeného zkratu mezi systémovým a plicním řečištěm (např. defekt komorového septa

nebo přetrvávající ductus arteriosus). Průměrný věk všech pacientů byl 54 let (v rozmezí od 14 do 90

let), většina byli běloši (80,5 %) a ženy (78,3 %). Plicní arteriální hypertenze (PAH) byla dle etiologie

převážně idiopatická (61,0 %) a PAH spojená se systémovou kolagenózou (23,5 %). Dle klasifikace

WHO měla většina pacientů funkční třídu III (65,2 %) nebo II (32,1 %). Průměrná hodnota testu

vzdálenosti 6minutové chůze (6MWD) byla 343,6 metrů.

Primárním cílovým parametrem účinnosti byla změna vzdálenosti v testu 6minutové chůze (6MWD) v

16. týdnu oproti počátečním hodnotám. Protokolem definovaná hladina významnosti s dle placeba

adjustovaným středním zvýšením 6MWD o 26 metrů (p=0,0004; 95% CI: 9,5, 44,0; metoda dle

Hodges-Lehmana) (průměr 33 metrů, 95% CI: 15,2, 50,3) byla dosažena pouze u tadalafilu 40 mg.

Zlepšení ve vzdálenosti při chůzi bylo zjevné od 8. týdne léčby. Významné zlepšení 6MWD (p

0,01)

bylo prokázáno ve 12. týdnu, kdy byli pacienti požádáni o zpoždění užívání studijního léčivého

přípravku tak, aby bylo možné zohlednit nižší koncentrace léčivé látky. Obecně byly výsledky

konzistentní ve všech podskupinách podle věku, pohlaví, etiologie PAH, základní funkční třídy dle

WHO a výsledků testů 6MWD. U pacientů užívajících tadalafil společně s bosentanem (n=39) byla

střední hodnota zvýšení 6MWD korigovaná dle placeba 17 metrů (p=0,09; 95% CI: : -7,1; 43,0;

metoda dle Hodges-Lehmana) (průměr 23 metrů, 95% CI; -2,4;47,8) a u pacientů užívajících samotný

tadalafil 40 mg (n=37) to bylo 39 metrů (

0,01; 95% CI: : 13,0; 66,0; metoda dle Hodges-Lehmana)

(průměr 44 metrů, 95% CI; 19,7; 69,0).

Podíly pacientů se zlepšením funkční třídy dle WHO v 16. týdnu byly podobné pro tadalafil 40 mg i

pro skupinu placeba (23% vs. 21%). Výskyt klinického zhoršení stavu v 16. týdnu byl nižší u pacientů

s tadalafilem 40 mg (5 %, 4 ze 79 pacientů) oproti skupině placeba (16 %, 13 z 82 pacientů). Změny

ve skóre dušnosti dle Borga byly v obou skupinách placeba i tadalafilu 40 mg malé a nevýznamné.

Ve srovnání s placebem bylo dále pozorováno ve skupině tadalafilu 40 mg zlepšení v doménách

dotazníku SF-36 tělesné fungování, tělesné omezení, tělesná bolest, všeobecné zdraví, vitalita a

sociální fungování. Nebylo pozorováno žádné zlepšení v doménách dotazníku SF-36 emoční problémy

a duševní zdraví. Zlepšení ve srovnání s placebem bylo u tadalafilu 40 mg pozorováno v US a UK

indexech skóre dotazníku EuroQol (EQ-5D) zahrnujících mobilitu, sebeobsluhu, denní aktivity,

bolest/diskomfort, úzkost/deprese, a na vizuální analogové škále (VAS).

Měření kardiopulmonální hemodynamiky bylo provedeno u 93 pacientů. Tadalafil 40 mg zvýšil

srdeční výdej (0,6 l/min) a snížil tlaky v plicnici (-4,3mmHg) a plicní vaskulární rezistenci (-

209dyn.s/cm

) ve srovnání s počátečními hodnotami (p

0,05). Následné analýzy však prokázaly, že

ve srovnání s placebem se změny oproti počátečním hodnotám kardiopulmonálních

hemodynamických parametrů u tadalafilu 40 mg významně nelišily.

Dlouhodobá léčba

357 pacientů ze studie kontrolované placebem se účastnilo pokračovací dlouhodobé studie. 311 z

těchto pacientů bylo léčeno tadalafilem nejméně po dobu 6 měsíců a 293 po dobu 1 roku (střední

hodnota expozice 365 dnů; rozsah od 2 do 415 dnů). U pacientů, u kterých byla dostupná data, bylo

roční přežití 96,4%. Test vzdálenosti 6minutové chůze a hodnocení funkční třídy dle WHO klasifikace

bylo navíc u pacientů užívajících tadalafil po dobu 1 roku stabilní.

Tadalafil 20 mg nevyvolal u zdravých osob ve srovnání s placebem žádné významné změny hodnot

systolického a diastolického tlaku vleže (průměrný maximální pokles o 1,6/resp. 0,8 mm Hg),

systolického a diastolického tlaku ve stoje (průměrný maximální pokles o 0,2/resp. 4,6 mm Hg ) ani

významné změny tepové frekvence.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace