TADALAFIL STADA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • TADALAFIL STADA 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28; 84; 14 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • TADALAFIL STADA 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • TADALAFIL
 • Přehled produktů:
 • TADALAFIL STADA

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 857/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn.sukls313250/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tadalafil Stada 5

mg potahované tablety

tadalafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Tadalafil Stada a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tadalafil Stada užívat

Jak se Tadalafil Stada užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Tadalafil Stada uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Tadalafil Stada

a k čemu se používá

Tadalafil Stada obsahuje léčivou látku tadalafil, která patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory

fosfodiesterázy typu 5.

Přípravek Tadalafil Stada 5 mg je používaný u dospělých mužů k léčbě:

erektilní dysfunkce

. Jedná se o poruchu, při které nedojde při sexuálním vzrušení ke ztopoření

pohlavního údu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro pohlavní styk. U tadalafilu se prokázalo,

že významně zlepšuje schopnost dosáhnout ztopoření penisu nutného k sexuální aktivitě.

Tadalafil Stada napomáhá při sexuálním dráždění uvolnit cévy penisu a umožnit tak dostatečný

přívod krve do pohlavního údu. Výsledkem je zlepšené ztopoření penisu.

Netrpíte-li erektilní dysfunkcí, přípravek Tadalafil Stada pro Vás není určen. Je nutno

poznamenat, že Tadalafil Stada není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude

mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

příznaků dolních cest močových spojených se stavem nazývaným

benigní hyperplazie

prostaty.

Prostata se s věkem postupně zvětšuje. Příznaky zahrnují potíže se zahájením močení, pocit

nedokonale/nedostatečně vyprázdněného močového měchýře a častější potřebu močení

i v průběhu noci. Tadalafil Stada zlepšuje krevní průtok a uvolňuje svalstvo prostaty a

močového měchýře, což může zlepšovat příznaky benigní hyperplazie prostaty. Bylo prokázáno,

že tadalafil zlepšuje příznaky dolních cest močových již 1-2 týdny po zahájení léčby.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Tadalafil Stada

užívat

Neužívejte přípravek

Tadalafil Stada:

jestliže jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže používáte organické nitráty v kterékoli formě nebo léky uvolňující oxid dusnatý, jako je

amylnitrit. Jedná se o skupinu léků používaných k léčbě anginy pectoris („bolesti na hrudi”).

Bylo prokázáno, že tadalafil zesiluje účinky těchto léků. Používáte-li nitráty v jakékoli formě

nebo si tím nejste jistý, obraťte se na svého lékaře.

pokud máte vážné srdeční onemocnění nebo jste během uplynulých 90 dnů prodělal infarkt

myokardu.

pokud jste během uplynulých 6 měsíců prodělal mozkovou mrtvici.

pokud máte nízký krevní tlak nebo neléčený vysoký krevní tlak.

jestliže máte nebo jste zažil ztrátu zraku z důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie

optického nervu (NAION), stav popisovaný jako „infarkt oka“.

jestliže užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy

vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy

vysokého krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je

tadalafil, bylo prokázáno zvýšení hypotenzních účinků tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát,

nebo si tím nejste jistý(á), řekněte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tadalafil Stada u se poraďte se svým lékařem.

Uvědomte si, že sexuální aktivita s sebou nese riziko pro pacienty se srdečním onemocněním

vzhledem ke zvýšeným nárokům na činnost srdce. Pokud máte problémy se srdcem, řekněte to svému

lékaři.

Protože benigní hyperplazie prostaty může mít stejné příznaky jako rakovina prostaty, lékař Vás

vyšetří a vyloučí rakovinu prostaty před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty přípravkem

Tadalafil Stada.

Přípravek Tadalafil Stada neléčí rakovinu prostaty.

Než začnete užívat tablety, informujte svého lékaře, máte-li:

srpkovitou anemii (porucha červených krvinek).

mnohočetný myelom (nádorové onemocnění kostní dřeně).

leukémii (rakovinu krevních buněk).

deformaci pohlavního údu.

závažné onemocnění jater.

závažné onemocnění ledvin.

Není známo, zda je Tadalafil Stada účinný u pacientů, kteří podstoupili:

operaci pánve.

odstranění celé nebo jenom části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty (radikální

nervy nešetřící odstranění prostaty).

Jestliže se u Vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat Tadalafil

Stada a ihned vyhledejte svého lékaře.

U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu.

I když není známo, zda je tato příhoda přímo spojena s tadalafilem, v případě náhlého zhoršení nebo

ztráty sluchu, přestaňte Tadalafil Stada užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Tadalafil Stada není určen pro ženy.

Děti a dospívající

Tadalafil Stada není určen pro děti a dospívající ve věku do 18 let.

Další léčivé přípravky a Tadalafil Stada

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval, nebo které

možná budete užívat.

Neužívejte Tadalafil Stada v případě, že používáte nitráty.

Některé léčivé přípravky mohou být ovlivněny přípravkem Tadalafil Stada, nebo mohou ovlivnit

účinek přípravku Tadalafil Stada. Informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte:

alfa- blokátory (používané k léčbě vysokého krevního tlaku, nebo k léčbě příznaků dolních

močových cest souvisejících s benigní hyperplazií prostaty).

jiné přípravky určené k léčbě vysokého krevního tlaku.

riocigvát.

inhibitory 5-alfa reduktázy (používané k léčbě benigní hyperplazie prostaty).

přípravky, jako je ketokonazol v tabletách (k léčbě plísňových onemocnění) a inhibitory

proteázy k léčbě AIDS nebo infekce HIV.

fenobarbital, fenytoin a karbamazepin (protikřečové přípravky).

rifampicin, erythromycin, klarithromycin nebo itrakonazol.

jiné přípravky k léčbě erektilní dysfunkce.

Přípravek

Tadalafil Stada

s pitím a alkoholem

Informace o účinku alkoholu jsou popsány v bodě 3. Grepový džus může ovlivnit, jak bude přípravek

Tadalafil Stada účinkovat a měl by být užíván se zvýšenou opatrností. Další informace získáte u svého

lékaře.

Plodnost

Při podávání psům došlo ke snížení tvorby spermatu ve varlatech. Snížení počtu spermií bylo

pozorováno také u některých mužů. Je nepravděpodobné, že tyto účinky vedou ke snížení plodnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří muži užívající tadalafil v klinických studiích hlásili výskyt závratí. Před řízením dopravních

prostředků nebo obsluhou strojů byste měl znát svoji reakci na tablety.

Tadalafil Stada

obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Tadalafil Stada

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Tadalafil Stada ve formě tablet je určen k vnitřnímu podání pouze u mužů. Tabletu polkněte celou

s trochou vody. Tablety se mohou užívat nezávisle na jídle.

Požití alkoholu může způsobit přechodný pokles Vašeho krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete

užít Tadalafil Stada, vyvarujte se nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08 % a více),

které může zvýšit riziko vzniku závratí při vstávání.

Léčba

erektilní

dysfunkce

Doporučená

dávka

je jedna 5mg tableta užívaná přibližně ve stejný čas jednou denně. V závislosti

na odezvě může lékař dávku upravit na 2,5 mg. Tato dávka Vám bude podána ve formě 2,5mg tablet.

Některých doporučených dávek nelze dosáhnout užitím tablet o síle 5 mg; mohou však být k dispozici

tablety o síle 2,5 mg, 10 mg nebo 20 mg. Na trhu nemusí být k dispozici všechny síly léčivého

přípravku.

Neužívejte přípravek Tadalafil Stada častěji než jednou denně.

Tadalafil Stada užívaný jednou denně Vám při sexuálním dráždění umožní dosáhnout erekce kdykoliv

v průběhu 24 hodin. Užívání přípravku Tadalafil Stada jednou denně může být vhodné pro muže, kteří

předpokládají pohlavní styk dvakrát nebo vícekrát týdně.

Je nutno poznamenat, že Tadalafil Stada není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude

mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

Požití alkoholu může mít nepříznivý vliv na Vaši schopnost dosáhnout erekce.

Léčba

benigní

hyperplazie prostaty

Dávka je jedna 5mg tableta užívaná přibližně ve stejný čas jednou denně. Také v případě, že trpíte

benigní hyperplazií prostaty i erektilní dysfunkcí, zůstává dávka jedna tableta

užívaná jednou

denně.

Neužívejte přípravek Tadalafil Stada častěji než jednou denně.

Jestliže jste užil více přípravku Tadalafil Stada, než jste měl

Oznamte to svému lékaři. Mohou se u vás vyskytnout nežádoucí účinky popsané v bodě 4.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek

Tadalafil Stada

Užijte svou dávku, jakmile si na ni vzpomenete, ale nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil vynechanou tabletu. Neužívejte přípravek Tadalafil Stada více než jednou denně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné až středně závažné.

Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek

užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

alergická reakce včetně vyrážky (méně častá frekvence výskytu)

bolest na hrudi – nepoužívejte nitráty a ihned vyhledejte lékařskou pomoc (méně častá

frekvence výskytu).

priapismus - prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití přípravku Tadalafil Stada

(vzácná frekvence výskytu). V případě erekce přetrvávající déle než 4 hodiny vyhledejte

urychleně lékaře.

náhlá ztráta vidění (vzácná frekvence výskytu).

Další hlášené nežádoucí účinky:

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

bolest hlavy, bolest v zádech, bolest svalů, bolest rukou a nohou, zarudnutí obličeje, překrvení

nosní sliznice a trávicí potíže.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

závrať, bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, reflux (zpětný tok žaludečních šťáv do

jícnu), rozmazané vidění, bolest očí, namáhavé dýchání, přítomnost krve v moči, prodloužená

erekce, pocit bušení srdce, rychlý srdeční tep, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, krvácení

z nosu, zvonění v uších, otok rukou, nohou nebo kotníků a pocit únavy.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

mdloby, epileptické záchvaty a přechodná ztráta paměti, otoky víček, zčervenání očí, náhlé

zhoršení nebo ztráta sluchu, kopřivka (svědící červené skvrny na kůži), krvácení z penisu,

přítomnost krve v semenu a zvýšené pocení.

Vzácně byl u mužů užívajících tadalafil hlášen infarkt myokardu a mozková mrtvice. U většiny

těchto mužů se zároveň vyskytovaly srdeční problémy již před užitím tohoto přípravku.

Vzácně bylo hlášeno částečné, dočasné nebo trvalé snížení nebo ztráta vidění postihující jedno nebo

obě oči.

Některé další vzácné nežádoucí účinky

hlášené u mužů užívajících tadalafil, které nebyly

pozorovány v klinických studiích. Tyto účinky zahrnovaly:

migrénu, otoky obličeje, závažné alergické reakce způsobující otékání obličeje nebo hrdla,

závažnou kožní vyrážku, některé poruchy ovlivňující prokrvení očí, nepravidelný srdeční

rytmus, anginu pectoris a náhlé srdeční úmrtí.

U mužů starších 75 let užívajících přípravek Tadalafil Stada byla častěji hlášena závrať jako

nežádoucí účinek. Průjem byl častěji hlášen u mužů starších 65 let užívajících tadalafil.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.

Jak Tadalafil Stada

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Tadalafil Stada obsahuje

Léčivou látkou je tadalafilum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje tadalafilum 5 mg.

Dalšími složkami přípravku jsou:

Jádro tablety

Laktosa

Sodná sůl kroskarmelosy

Natrium-lauryl-sulfát

Hyprolosa

Polysorbát 80

Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety

Hypromelosa 2910 (E464)

Monohydrát laktosy

Oxid titaničitý (E171)

Triacetin

Mastek (E553b)

Žlutý oxid železitý (E172)

Jak Tadalafil Stada

vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté bikonvexní potahované tablety oválného tvaru, označené „T 5” na jedné straně, na druhé straně

hladké, o rozměrech 13,5 mm x 6,6 mm.

Dodává se v blistrech obsahujících 14, 28 nebo 84 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

D

ržitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2–18

61118 Bad Vilbel

Německo

Výrobce

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Německo

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

NL-4879 AC

Etten-Leur

Nizozemsko

Genepharm S.A.

18 km Marathon Avenue

15351 Pallini Attikis

Řecko

Combino Pharm (Malta) Ltd.

HF60, Hal Far Industrial

Estate BBG3000

Malta

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko:

Tadalafil CF 5 mg, filmomhulde tabletten

Česká republika:

Tadalafil STADA 5 mg potahované tablety

Německo:

Tadalafil AL 5 mg Filmtabletten

Dánsko:

Tadalafil Stada

Finsko:

Tadalafil Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Itálie:

Tadalafil EG

Portugalsko:

Tadalafil Ciclum

Švédsko:

Tadalafil Stada 5 mg filmdragerad tablett

Slovinsko:

Tadalafil STADA 5 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

4. 1. 2018