TADALAFIL STADA 5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TADALAFIL (TADALAFILUM)
Dostupné s:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel
ATC kód:
G04BE08
INN (Mezinárodní Name):
TADALAFIL (TADALAFIL)
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28; 84; 14 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TADALAFIL
Přehled produktů:
TADALAFIL STADA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
83/ 857/15-C

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls313250/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tadalafil Stada 5

mg potahované tablety

tadalafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Tadalafil Stada a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tadalafil Stada užívat

Jak se Tadalafil Stada užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Tadalafil Stada uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Tadalafil Stada

a k čemu se používá

Tadalafil Stada obsahuje léčivou látku tadalafil, která patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory

fosfodiesterázy typu 5.

Přípravek Tadalafil Stada 5 mg je používaný u dospělých mužů k léčbě:

erektilní dysfunkce

. Jedná se o poruchu, při které nedojde při sexuálním vzrušení ke ztopoření

pohlavního údu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro pohlavní styk. U tadalafilu se prokázalo,

že významně zlepšuje schopnost dosáhnout ztopoření penisu nutného k sexuální aktivitě.

Tadalafil Stada napomáhá při sexuálním dráždění uvolnit cévy penisu a umožnit tak dostatečný

přívod krve do pohlavního údu. Výsledkem je zlepšené ztopoření penisu.

Netrpíte-li erektilní dysfunkcí, přípravek Tadalafil Stada pro Vás není určen. Je nutno

poznamenat, že Tadalafil Stada není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude

mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

příznaků dolních cest močových spojených se stavem nazývaným

benigní hyperplazie

prostaty.

Prostata se s věkem postupně zvětšuje. Příznaky zahrnují potíže se zahájením močení, pocit

nedokonale/nedostatečně vyprázdněného močového měchýře a častější potřebu močení

i v průběhu noci. Tadalafil Stada zlepšuje krevní průtok a uvolňuje svalstvo prostaty a

močového měchýře, což může zlepšovat příznaky benigní hyperplazie prostaty. Bylo prokázáno,

že tadalafil zlepšuje příznaky dolních cest močových již 1-2 týdny po zahájení léčby.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Tadalafil Stada

užívat

Neužívejte přípravek

Tadalafil Stada:

jestliže jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže používáte organické nitráty v kterékoli formě nebo léky uvolňující oxid dusnatý, jako je

amylnitrit. Jedná se o skupinu léků používaných k léčbě anginy pectoris („bolesti na hrudi”).

Bylo prokázáno, že tadalafil zesiluje účinky těchto léků. Používáte-li nitráty v jakékoli formě

nebo si tím nejste jistý, obraťte se na svého lékaře.

pokud máte vážné srdeční onemocnění nebo jste během uplynulých 90 dnů prodělal infarkt

myokardu.

pokud jste během uplynulých 6 měsíců prodělal mozkovou mrtvici.

pokud máte nízký krevní tlak nebo neléčený vysoký krevní tlak.

jestliže máte nebo jste zažil ztrátu zraku z důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie

optického nervu (NAION), stav popisovaný jako „infarkt oka“.

jestliže užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy

vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy

vysokého krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je

tadalafil, bylo prokázáno zvýšení hypotenzních účinků tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát,

nebo si tím nejste jistý(á), řekněte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tadalafil Stada u se poraďte se svým lékařem.

Uvědomte si, že sexuální aktivita s sebou nese riziko pro pacienty se srdečním onemocněním

vzhledem ke zvýšeným nárokům na činnost srdce. Pokud máte problémy se srdcem, řekněte to svému

lékaři.

Protože benigní hyperplazie prostaty může mít stejné příznaky jako rakovina prostaty, lékař Vás

vyšetří a vyloučí rakovinu prostaty před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty přípravkem

Tadalafil Stada.

Přípravek Tadalafil Stada neléčí rakovinu prostaty.

Než začnete užívat tablety, informujte svého lékaře, máte-li:

srpkovitou anemii (porucha červených krvinek).

mnohočetný myelom (nádorové onemocnění kostní dřeně).

leukémii (rakovinu krevních buněk).

deformaci pohlavního údu.

závažné onemocnění jater.

závažné onemocnění ledvin.

Není známo, zda je Tadalafil Stada účinný u pacientů, kteří podstoupili:

operaci pánve.

odstranění celé nebo jenom části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty (radikální

nervy nešetřící odstranění prostaty).

Jestliže se u Vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat Tadalafil

Stada a ihned vyhledejte svého lékaře.

U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu.

I když není známo, zda je tato příhoda přímo spojena s tadalafilem, v případě náhlého zhoršení nebo

ztráty sluchu, přestaňte Tadalafil Stada užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Tadalafil Stada není určen pro ženy.

Děti a dospívající

Tadalafil Stada není určen pro děti a dospívající ve věku do 18 let.

Další léčivé přípravky a Tadalafil Stada

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval, nebo které

možná budete užívat.

Neužívejte Tadalafil Stada v případě, že používáte nitráty.

Některé léčivé přípravky mohou být ovlivněny přípravkem Tadalafil Stada, nebo mohou ovlivnit

účinek přípravku Tadalafil Stada. Informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte:

alfa- blokátory (používané k léčbě vysokého krevního tlaku, nebo k léčbě příznaků dolních

močových cest souvisejících s benigní hyperplazií prostaty).

jiné přípravky určené k léčbě vysokého krevního tlaku.

riocigvát.

inhibitory 5-alfa reduktázy (používané k léčbě benigní hyperplazie prostaty).

přípravky, jako je ketokonazol v tabletách (k léčbě plísňových onemocnění) a inhibitory

proteázy k léčbě AIDS nebo infekce HIV.

fenobarbital, fenytoin a karbamazepin (protikřečové přípravky).

rifampicin, erythromycin, klarithromycin nebo itrakonazol.

jiné přípravky k léčbě erektilní dysfunkce.

Přípravek

Tadalafil Stada

s pitím a alkoholem

Informace o účinku alkoholu jsou popsány v bodě 3. Grepový džus může ovlivnit, jak bude přípravek

Tadalafil Stada účinkovat a měl by být užíván se zvýšenou opatrností. Další informace získáte u svého

lékaře.

Plodnost

Při podávání psům došlo ke snížení tvorby spermatu ve varlatech. Snížení počtu spermií bylo

pozorováno také u některých mužů. Je nepravděpodobné, že tyto účinky vedou ke snížení plodnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří muži užívající tadalafil v klinických studiích hlásili výskyt závratí. Před řízením dopravních

prostředků nebo obsluhou strojů byste měl znát svoji reakci na tablety.

Tadalafil Stada

obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Tadalafil Stada

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Tadalafil Stada ve formě tablet je určen k vnitřnímu podání pouze u mužů. Tabletu polkněte celou

s trochou vody. Tablety se mohou užívat nezávisle na jídle.

Požití alkoholu může způsobit přechodný pokles Vašeho krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete

užít Tadalafil Stada, vyvarujte se nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08 % a více),

které může zvýšit riziko vzniku závratí při vstávání.

Léčba

erektilní

dysfunkce

Doporučená

dávka

je jedna 5mg tableta užívaná přibližně ve stejný čas jednou denně. V závislosti

na odezvě může lékař dávku upravit na 2,5 mg. Tato dávka Vám bude podána ve formě 2,5mg tablet.

Některých doporučených dávek nelze dosáhnout užitím tablet o síle 5 mg; mohou však být k dispozici

tablety o síle 2,5 mg, 10 mg nebo 20 mg. Na trhu nemusí být k dispozici všechny síly léčivého

přípravku.

Neužívejte přípravek Tadalafil Stada častěji než jednou denně.

Tadalafil Stada užívaný jednou denně Vám při sexuálním dráždění umožní dosáhnout erekce kdykoliv

v průběhu 24 hodin. Užívání přípravku Tadalafil Stada jednou denně může být vhodné pro muže, kteří

předpokládají pohlavní styk dvakrát nebo vícekrát týdně.

Je nutno poznamenat, že Tadalafil Stada není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude

mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

Požití alkoholu může mít nepříznivý vliv na Vaši schopnost dosáhnout erekce.

Léčba

benigní

hyperplazie prostaty

Dávka je jedna 5mg tableta užívaná přibližně ve stejný čas jednou denně. Také v případě, že trpíte

benigní hyperplazií prostaty i erektilní dysfunkcí, zůstává dávka jedna tableta

užívaná jednou

denně.

Neužívejte přípravek Tadalafil Stada častěji než jednou denně.

Jestliže jste užil více přípravku Tadalafil Stada, než jste měl

Oznamte to svému lékaři. Mohou se u vás vyskytnout nežádoucí účinky popsané v bodě 4.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek

Tadalafil Stada

Užijte svou dávku, jakmile si na ni vzpomenete, ale nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil vynechanou tabletu. Neužívejte přípravek Tadalafil Stada více než jednou denně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné až středně závažné.

Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek

užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

alergická reakce včetně vyrážky (méně častá frekvence výskytu)

bolest na hrudi – nepoužívejte nitráty a ihned vyhledejte lékařskou pomoc (méně častá

frekvence výskytu).

priapismus - prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití přípravku Tadalafil Stada

(vzácná frekvence výskytu). V případě erekce přetrvávající déle než 4 hodiny vyhledejte

urychleně lékaře.

náhlá ztráta vidění (vzácná frekvence výskytu).

Další hlášené nežádoucí účinky:

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

bolest hlavy, bolest v zádech, bolest svalů, bolest rukou a nohou, zarudnutí obličeje, překrvení

nosní sliznice a trávicí potíže.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

závrať, bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, reflux (zpětný tok žaludečních šťáv do

jícnu), rozmazané vidění, bolest očí, namáhavé dýchání, přítomnost krve v moči, prodloužená

erekce, pocit bušení srdce, rychlý srdeční tep, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, krvácení

z nosu, zvonění v uších, otok rukou, nohou nebo kotníků a pocit únavy.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

mdloby, epileptické záchvaty a přechodná ztráta paměti, otoky víček, zčervenání očí, náhlé

zhoršení nebo ztráta sluchu, kopřivka (svědící červené skvrny na kůži), krvácení z penisu,

přítomnost krve v semenu a zvýšené pocení.

Vzácně byl u mužů užívajících tadalafil hlášen infarkt myokardu a mozková mrtvice. U většiny

těchto mužů se zároveň vyskytovaly srdeční problémy již před užitím tohoto přípravku.

Vzácně bylo hlášeno částečné, dočasné nebo trvalé snížení nebo ztráta vidění postihující jedno nebo

obě oči.

Některé další vzácné nežádoucí účinky

hlášené u mužů užívajících tadalafil, které nebyly

pozorovány v klinických studiích. Tyto účinky zahrnovaly:

migrénu, otoky obličeje, závažné alergické reakce způsobující otékání obličeje nebo hrdla,

závažnou kožní vyrážku, některé poruchy ovlivňující prokrvení očí, nepravidelný srdeční

rytmus, anginu pectoris a náhlé srdeční úmrtí.

U mužů starších 75 let užívajících přípravek Tadalafil Stada byla častěji hlášena závrať jako

nežádoucí účinek. Průjem byl častěji hlášen u mužů starších 65 let užívajících tadalafil.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.

Jak Tadalafil Stada

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Tadalafil Stada obsahuje

Léčivou látkou je tadalafilum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje tadalafilum 5 mg.

Dalšími složkami přípravku jsou:

Jádro tablety

Laktosa

Sodná sůl kroskarmelosy

Natrium-lauryl-sulfát

Hyprolosa

Polysorbát 80

Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety

Hypromelosa 2910 (E464)

Monohydrát laktosy

Oxid titaničitý (E171)

Triacetin

Mastek (E553b)

Žlutý oxid železitý (E172)

Jak Tadalafil Stada

vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté bikonvexní potahované tablety oválného tvaru, označené „T 5” na jedné straně, na druhé straně

hladké, o rozměrech 13,5 mm x 6,6 mm.

Dodává se v blistrech obsahujících 14, 28 nebo 84 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

D

ržitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2–18

61118 Bad Vilbel

Německo

Výrobce

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Německo

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

NL-4879 AC

Etten-Leur

Nizozemsko

Genepharm S.A.

18 km Marathon Avenue

15351 Pallini Attikis

Řecko

Combino Pharm (Malta) Ltd.

HF60, Hal Far Industrial

Estate BBG3000

Malta

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko:

Tadalafil CF 5 mg, filmomhulde tabletten

Česká republika:

Tadalafil STADA 5 mg potahované tablety

Německo:

Tadalafil AL 5 mg Filmtabletten

Dánsko:

Tadalafil Stada

Finsko:

Tadalafil Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Itálie:

Tadalafil EG

Portugalsko:

Tadalafil Ciclum

Švédsko:

Tadalafil Stada 5 mg filmdragerad tablett

Slovinsko:

Tadalafil STADA 5 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

4. 1. 2018

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls313250/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tadalafil Stada 5 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Tadalafil Stada 5 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje tadalafilum 5 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna 5mg tableta obsahuje 78,825 mg laktosy (ve formě laktosy a monohydrátu laktosy).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Žluté bikonvexní potahované tablety oválného tvaru, označené „T 5” na jedné straně, na druhé straně

hladké, o rozměrech 8,2 mm x 4,1 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů.

K dosažení účinku tadalafilu pro léčbu erektilní dysfunkce je nezbytné sexuální dráždění.

Léčba známek a příznaků benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů.

Tadalafil Stada není indikován k použití u žen.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Erektilní dysfunkce u dospělých mužů

Obvykle je doporučeno podání dávky 10 mg před předpokládanou sexuální aktivitou s jídlem nebo bez

jídla.

U pacientů, kde dávka 10 mg tadalafilu nevede k přiměřenému účinku, je možno použít dávku 20 mg.

Přípravek lze použít nejpozději 30 minut před sexuální aktivitou.

Maximální četnost použití dávky je jedenkrát denně.

Dávky 10 mg a 20 mg jsou určeny k podání před předpokládanou sexuální aktivitou a nedoporučují se

k trvalému každodennímu použití.

U pacientů, kteří předpokládají častější používání tadalafilu (tj. alespoň dvakrát týdně), může být

vhodné zvážit dávkování s nejnižšími dávkami tadalafilu jednou denně, na základě rozhodnutí

pacienta a zvážení lékaře.

U těchto pacientů se doporučuje dávka 5 mg jednou denně v přibližně stejnou dobu. Dávku je možné

snížit na 2,5 mg jednou denně podle individuální snášenlivosti pacienta.

Vhodnost kontinuálního podávání jednou denně se má pravidelně přehodnocovat.

Benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů

Doporučená dávka je 5 mg podávaná každý den přibližně ve stejnou dobu nezávisle na jídle.

U dospělých mužů léčených jak pro benigní hyperplazii prostaty, tak i pro erektilní dysfunkci je

doporučená dávka také 5 mg podávaná každý den přibližně ve stejnou dobu. U pacientů netolerujících

při léčbě benigní hyperplazie prostaty dávku tadalafilu 5 mg se má zvážit jiná léčba, protože účinnost

tadalafilu 2,5 mg v léčbě benigní hyperplazie prostaty nebyla prokázána.

Zvláštní populace

Starší muži

U starších pacientů není nutná úprava dávky přípravku.

Muži s poruchou

funkce ledvin

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávky.

U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin je v případě léčby podle potřeby maximální

doporučená dávka 10 mg.

Podávání tadalafilu 2,5 mg nebo 5 mg jednou denně jak k léčbě erektilní dysfunkce, tak i benigní

hyperplazie prostaty, není doporučeno u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.4

a 5.2).

Muži s

poruchou funkce jater

K léčbě erektilní dysfunkce tadalafilem podávaným podle potřeby je obvykle doporučeno užití dávky

10 mg před předpokládanou sexuální aktivitou bez ohledu na příjem stravy. O bezpečnosti tadalafilu

u pacientů se závažnou poruchou funkce jater (třída C klasifikace Child-Pugh) jsou k dispozici pouze

omezené klinické údaje; v případě předepsání přípravku musí lékař individuálně a důsledně zvážit

poměr prospěchu a rizika. Údaje o podávání dávek tadalafilu vyšších než 10 mg pacientům s poruchou

funkce jater nejsou dostupné.

Podávání tadalafilu jednou denně jak k léčbě erektilní dysfunkce, tak i k léčbě benigní hyperplazie

prostaty nebylo hodnoceno u pacientů s poruchou funkce jater, a proto musí lékař v případě předepsání

přípravku individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika (viz bod 4.4 a bod 5.2).

Muži s diabetem

U pacientů s diabetem není nutná úprava dávky přípravku.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití tadalafilu u pediatrické populace v indikaci léčby erektilní

dysfunkce.

Způsob podání

Perorální podání.

Upozornění: některých doporučených dávek nelze dosáhnout užitím tablet o síle 5 mg; mohou však

být k dispozici tablety o síle 2,5 mg, 10 mg nebo 20 mg. Na trhu nemusí být k dispozici všechny síly

léčivého přípravku.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Tadalafil vykázal v klinických studiích schopnost zesílit hypotenzní účinek nitrátů, pravděpodobně

kombinovaným působením nitrátů a tadalafilu na metabolické dráze NO/cGMP.

Použití tadalafilu u pacientů používajících organické nitráty v jakékoli formě je proto

kontraindikováno (viz bod 4.5).

Tadalafil nesmí být používán u mužů s onemocněním srdce, pro které není sexuální aktivita vhodná.

Lékaři by měli pečlivě zvážit riziko srdečních příhod spojených se sexuální aktivitou u pacientů

s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním.

Do klinických studií nebyli zařazeni pacienti s níže uvedenými kardiovaskulárními chorobami, a proto

je u nich použití tadalafilu kontraindikováno:

pacienti, kteří prodělali v uplynulých 90 dnech infarkt myokardu,

pacienti trpící nestabilní formou anginy pectoris nebo anginou v průběhu pohlavního styku,

pacienti se srdečním selháním třídy 2 a závažnějším podle klasifikace New York Heart

Association v posledních 6 měsících,

pacienti s neléčenými arytmiemi, hypotenzí (<90/50 mmHg) nebo neléčenou hypertenzí,

pacienti, kteří prodělali v uplynulých 6 měsících cévní mozkovou příhodu.

Tadalafil je kontraindikován u pacientů, u kterých došlo ke ztrátě zraku na jednom oku z důvodu

nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION), bez ohledu na to zda ke ztrátě

došlo v souvislosti s předchozím podáváním inhibitorů PDE5 (viz bod 4.4).

Současné podávání inhibitorů PDE5, včetně tadalafilu, se stimulátory guanylátcyklázy, jako je

riocigvát, je kontraindikováno, protože může potenciálně vést k symptomatické hypotenzi (viz bod

4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zahájením léčby tadalafilem

Diagnóza erektilní dysfunkce nebo benigní hyperplazie prostaty se stanoví na základě anamnézy

a lékařského vyšetření a určí se možné skryté příčiny erektilní dysfunkce dříve, než se zahájí

farmakologická léčba.

Před zahájením jakékoliv léčby erektilní dysfunkce má lékař posoudit kardiovaskulární stav pacienta,

protože sexuální aktivita s sebou nese jisté riziko srdečních příhod. Tadalafil má vazodilatační

vlastnosti způsobující mírné a přechodné snížení krevního tlaku (viz bod 5.1) a zesiluje hypotenzní

účinek nitrátů (viz bod 4.3).

Před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty tadalafilem mají být pacienti vyšetřeni, aby byl

vyloučen karcinom prostaty a podrobně zhodnocen kardiovaskulární stav (viz bod 4.3).

Vyšetření erektilní dysfunkce zahrnuje stanovení její možné příčiny a příslušná léčba se stanoví až po

patřičném lékařském vyšetření. Není známo, zda je tadalafil účinný u pacientů, kteří se podrobili

operaci v pánevní oblasti či nervy nešetřící radikální prostatektomii.

Kardiovaskulární systém

V postmarketingovém sledování a/nebo v klinických studiích byly hlášeny závažné kardiovaskulární

příhody včetně infarktu myokardu, náhlé smrti ze srdeční příčiny, nestabilní anginy pectoris,

komorových arytmií, cévní mozkové příhody, tranzitorní ischemické ataky, bolesti na hrudi, palpitací

a tachykardií. Většina pacientů, u kterých byly tyto příhody hlášeny, vykazovala již předtím

přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů. Nelze však definitivně určit, zda byly hlášené

příhody v přímé souvislosti s těmito rizikovými faktory, s tadalafilem, se sexuální aktivitou nebo

s kombinací těchto či dalších faktorů.

U pacientů užívajících současně antihypertenziva může tadalafil vyvolat snížení krevního tlaku. Na

začátku léčby tadalafilem jednou denně je zapotřebí klinické zvážení případné úpravy dávky

antihypertenzivní terapie.

U některých pacientů užívajících alfa-1 blokátory může současné podání tadalafilu vést

k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5). Kombinace tadalafilu s doxazosinem se nedoporučuje.

Zrak

V souvislosti s podáváním tadalafilu a dalších inhibitorů PDE5 byly hlášeny poruchy zraku a případy

NAION. Analýzy observačních dat naznačují zvýšené riziko akutní NAION u mužů s erektilní

dysfunkcí po epizodní expozici tadalafilu nebo jiným inhibitorům PDE5. Protože to může být

relevantní pro všechny pacienty, kteří jsou vystaveni tadalafilu, pacient má být poučen, aby v případě

náhle vzniklé poruchy zraku přestal tadalafil užívat a ihned vyhledal svého lékaře (viz bod 4.3).

Zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu

Po použití tadalafilu byly hlášeny případy náhlé ztráty sluchu. Přesto, že v některých případech byly

přítomny další rizikové faktory (jako věk, diabetes, hypertenze a předchozí historie ztráty sluchu),

mají být pacienti poučeni, aby v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu, přestali tadalafil užívat

a vyhledali okamžitou lékařskou pomoc.

Poruchy funkce jater a ledvin

Z důvodu zvýšené expozice tadalafilu (AUC), omezené klinické zkušenosti a nedostatečné schopnosti

ovlivnit clearance dialýzou, se dávkování tadalafilu

jednou denně nedoporučuje u pacientů se

závažnou poruchou funkce ledvin.

O bezpečnosti jednorázového podání tadalafilu

pacientům se závažnou poruchou funkce jater (třída C

Child-Pughovy klasifikace) jsou dostupné pouze omezené klinické údaje. Podávání přípravku jednou

denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i pro léčbu benigní hyperplazie prostaty nebylo

vyhodnocováno u pacientů s jaterní insuficiencí. V případě předepsání tadalafilu

musí lékař

individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika.

Priapismus a anatomické deformity penisu

Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4 hodiny mají neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Není-li

léčba priapismu zahájena včas, může dojít k poškození tkáně penisu a trvalé ztrátě potence.

Tadalafil je třeba používat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu (jako je

angulace, kavernózní fibróza nebo Peyronieova choroba) nebo u pacientů trpících onemocněními,

která mohou predisponovat vznik priapismu (jako je srpková anemie, mnohočetný myelom nebo

leukemie).

Použití s inhibitory CYP3A4

Opatrnosti je třeba při předepisování tadalafilu pacientům užívajícím silné inhibitory CYP3A4

(ritonavir, sachinavir, ketokonazol, itrakonazol a erythromycin), neboť byla v kombinaci s těmito léky

pozorována zvýšená systémová expozice tadalafilu (AUC) (viz bod 4.5).

Tadalafil a další přípravky k léčbě erektilní dysfunkce

Bezpečnost a účinnost kombinace tadalafilu s jinými inhibitory PDE5 nebo s jinými formami léčby

erektilní dysfunkce nebyla zjišťována. Pacienti mají být informováni, aby tadalafil v těchto

kombinacích neužívali.

Laktóza

Přípravek Tadalafil Stada obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek

neměli užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Jak je popsáno níže, interakční studie byly provedeny s dávkou 10 mg a/nebo 20 mg tadalafilu. Na

základě těchto interakčních studií s dávkou pouze 10 mg nelze úplně vyloučit klinicky relevantní

interakce při vyšším dávkování.

Účinky jiných látek na tadalafil

Inhibitory cytochromu P450

Tadalafil je metabolizován převážně prostřednictvím CYP3A4. Selektivní inhibitor CYP3A4

ketokonazol (200 mg denně) zvýšil expozici (AUC) tadalafilu (10 mg) dvojnásobně a C

o 15 %

v porovnání s hodnotami AUC a C

pro samotný tadalafil. Ketokonazol (400 mg denně) zvýšil

expozici (AUC) tadalafilu (20 mg) čtyřnásobně a C

o 22 %. Inhibitor proteázy ritonavir (200 mg 2x

denně), který je inhibitorem CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 a CYP2D6, zvýšil expozici (AUC)

tadalafilu (20 mg) dvojnásobně bez změny C

. Ačkoli nebyly studovány specifické interakce,

některé inhibitory proteázy jako sachinavir a jiné inhibitory CYP3A4 jako erythromycin,

klarithromycin, itrakonazol a grapefruitová šťáva se mají s tadalafilem používat opatrně, jelikož lze

předpokládat, že budou zvyšovat plazmatické koncentrace tadalafilu (viz bod 4.4).

Následkem toho může dojít ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků popsaných v bodě 4.8.

Transportní proteiny

Úloha transportních proteinů (např. p-glykoproteinu) při distribuci tadalafilu není známa.

Proto existuje potenciál lékových interakcí zprostředkovaných inhibicí transportních proteinů.

Induktory cytochromu P450

Rifampicin, induktor CYP3A4, snížil AUC tadalafilu o 88 %, ve srovnání s hodnotami AUC

samostatně podávaného tadalafilu (10 mg). Dá se předpokládat, že tato snížená expozice sníží účinek

tadalafilu, rozsah tohoto snížení účinku není známý. Další induktory CYP3A4, jako je fenobarbital,

fenytoin a karbamazepin, mohou rovněž snížit plazmatickou koncentraci tadalafilu.

Účinky tadalafilu na jiné léky

Nitráty

Tadalafil (5, 10 a 20 mg) vykázal v klinických studiích schopnost zesilovat hypotenzní účinek nitrátů.

Použití tadalafilu u pacientů používajících organické nitráty v jakékoli formě je proto

kontraindikováno (viz bod 4.3). Dle výsledků klinické studie, ve které 150 subjektů užívalo po dobu 7

dní v různých časech denní dávku 20 mg tadalafilu a 0,4 mg sublinguálního nitroglycerinu, bylo

zjištěno, že interakce přetrvávala po dobu delší než 24 hodin, ale nebyla již zaznamenána po uplynutí

48 hodin od poslední dávky tadalafilu. U pacienta užívajícího jakoukoli dávku tadalafilu (2,5 mg –

20 mg), kde se v život ohrožující situaci jeví podání nitrátů z medicínského hlediska nezbytné, by

mělo před podáním nitrátů uplynout od užití poslední dávky tadalafilu alespoň 48 hodin. Za těchto

okolností lze nitráty podávat, avšak pouze pod přímým lékařským dohledem a za náležitého

monitorování hemodynamických funkcí.

Antihypertenziva (včetně blokátorů kalciový

kanálů

)

Současné podání doxazosinu (4 a 8 mg denně) a tadalafilu (5 mg denně a 20 mg podaných

jednorázově) zvyšuje významným způsobem účinek tohoto alfablokátoru na snížení krevního tlaku.

Efekt přetrvává nejméně dvanáct hodin a může být symptomatický, včetně synkopy. Z tohoto důvodu

se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4).

Ve studiích zahrnujících omezený počet zdravých dobrovolníků nebyly tyto účinky hlášeny

u alfuzosinu a tamsulosinu. Při použití tadalafilu u pacientů léčených jakýmkoli alfablokátorem je

nicméně zapotřebí zvýšené opatrnosti, a to zejména u starších pacientů. Léčba má být zahájena

nejmenší dávkou a upravována postupně.

V průběhu klinických farmakologických studií byla zkoumána schopnost tadalafilu zesilovat

hypotenzní účinek antihypertenziv. Byly zkoumány hlavní skupiny antihypertenziv, zahrnující

blokátory kalciových kanálů (amlodipin), inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE)

(enalapril), beta-blokátory (metoprolol), thiazidová diuretika (bendrofluazid) a blokátory receptorů pro

angiotensin II (různé typy a dávky, podávané samostatně nebo v kombinaci s thiazidovými diuretiky,

blokátory kalciových kanálů, beta-blokátory a/nebo alfa-blokátory). Tadalafil (v dávce 10 mg

s výjimkou studií s blokátory receptorů pro angiotensin II a amlodipinem, kde byla použita dávka

20 mg), nevykázal s žádnou z těchto skupin jakoukoli klinicky významnou interakci. V jiné klinicko-

farmakologické studii byl zkoumán tadalafil (20 mg) v kombinaci s až 4 antihypertenzivy z různých

tříd. U jedinců užívajících vícečetná antihypertenziva byly změny krevního tlaku při ambulantních

kontrolách ve vztahu ke stupni kompenzace hypertenze. Účastníci studie, jejichž hypertenze byla

dobře kontrolována terapií, vykazovali pouze minimální pokles krevního tlaku, podobný snížení

pozorovanému u zdravých osob. U subjektů ve studii, u nichž nebyl krevní tlak korigován, bylo

pozorováno větší snížení krevního tlaku, které však u většiny subjektů nebylo spojeno s příznaky

hypotenze. U pacientů, kteří zároveň užívají antihypertenziva, může tadalafil v dávce 20 mg způsobit

snížení krevního tlaku, které (s výjimkou alfa-blokátorů, viz výše) je všeobecně mírné a je

nepravděpodobné, že bude klinicky významné. Analýza dat získaných ve fázi 3 klinických studií

rovněž nepotvrdila žádný rozdíl v profilu nežádoucích účinků u pacientů užívajících tadalafil

samostatně nebo s antihypertenzivy. Pacienti užívající antihypertenziva však mají být náležitě

upozorněni na možné snížení krevního tlaku.

Riocigvát

Preklinické studie ukázaly aditivní účinek kombinace inhibitorů PDE5 s riocigvátem na snížení

systémového krevního tlaku. V klinických studiích bylo prokázáno, že riocigvát zvyšuje hypotenzní

účinek inhibitorů PDE5. Ve studované populaci nebyly pozorovány žádné známky příznivého

klinického účinku této kombinace. Současné podávání riocigvátu s inhibitory PDE5 včetně tadalafilu

je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Inhibitory 5-

alfa reduktázy

V klinické studii srovnávající podávání tadalafilu 5 mg současně s finasteridem 5 mg oproti placebu

s finasteridem 5 mg z hlediska zlepšení symptomů BPH nebyly hlášeny žádné nové nežádoucí účinky.

Vzhledem k tomu, že nebyla provedena formální studie lékových interakcí hodnotící účinky tadalafilu

a inhibitorů 5-alfa-reduktázy (5-ARIs), je zapotřebí zvýšené opatrnosti při podávání tadalafilu

společně s inhibitory 5-alfa-reduktázy.

Substráty CYP1A2 (např. t

heofylin)

Při podávání tadalafilu 10 mg s theofylinem (neselektivní inhibitor fosfodiesterázy) nebyla v klinicko-

farmakologické studii zjištěna žádná farmakokinetická interakce. Jediným farmakodynamickým

účinkem bylo malé (3,5 úderu/min) zvýšení tepové frekvence. Přestože byl tento účinek slabý

a klinicky nevýznamný, má být při společném podávání těchto léčivých přípravků vzat v úvahu.

Ethinylestradiol a terbutalin

Bylo prokázáno, že tadalafil způsobuje po perorálním podání zvýšení biologické dostupnosti

ethinylestradiolu. Při perorálním podání terbutalinu se dá očekávat podobné zvýšení, avšak klinický

důsledek tohoto zvýšení je nejistý.

Alkohol

Hladiny alkoholu v krvi (průměrná maximální koncentrace alkoholu v krvi 0,08 %) nebyly současným

podáním tadalafilu (10 mg nebo 20 mg) ovlivněny. Kromě toho nebyly pozorovány žádné změny

v koncentraci tadalafilu po 3 hodinách při současném požití s alkoholem. Alkohol byl podáván za

podmínek maximalizujících rychlost jeho vstřebávání (ráno nalačno a bez jídla ještě 2 hodiny po požití

alkoholu).

Tadalafil (20 mg) nezesiloval průměrné snížení krevního tlaku způsobené alkoholem (0,7 g/kg, tj.

přibližně 180 ml 40% alkoholu [vodky] pro 80kg muže), u některých osob však byly pozorovány

posturální závratě a ortostatická hypotenze. Pokud byl tadalafil podán s nižší dávkou alkoholu

(0,6 g/kg), hypotenze nebyla pozorována a výskyt závratí měl podobnou frekvenci jako po alkoholu

samotném. Tadalafil (10 mg) nezesiloval vliv alkoholu na kognitivní funkce.

Léčivé přípravky metabolizované cytochromem P

450

Nepředpokládá se, že by tadalafil vyvolával klinicky významnou inhibici nebo indukci clearance

léčivých přípravků metabolizovaných izoformami CYP450. Studie potvrdily, že tadalafil neinhibuje

ani neindukuje izoformy CYP450 včetně CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9

a CYP2C19.

Substráty CYP2C9 (např. R

-warfarin)

Tadalafil (10 mg a 20 mg) neměl žádný klinicky významný účinek na expozici (AUC) S-warfarinu ani

R-warfarinu (substrát CYP2C9), ani neovlivnil změny protrombinového času vyvolané warfarinem.

Kyselina acetylsalicylová

Tadalafil (10 mg a 20 mg) nepotencoval prodloužení času krvácivosti způsobené kyselinou

acetylsalicylovou.

Antidiabetika

Specifické interakční studie s antidiabetiky nebyly provedeny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Tadalafil není indikován k použití u žen.

Těhotenství

Údaje o podávání tadalafilu těhotným ženám jsou omezené. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani

nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální

vývoj (viz bod 5.3). Podávání tadalafilu v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Dostupná farmakodynamická/toxikologická data u zvířat prokázala vylučování tadalafilu do

mateřského mléka.

Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Tadalafil se nemá užívat v průběhu kojení.

Fertilita

U psů byly pozorovány účinky naznačující poruchu fertility. Dvě následné studie naznačují, že u lidí

je tento účinek nepravděpodobný, ačkoli bylo u některých mužů pozorováno snížení koncentrace

spermií (viz bod 5.1 a 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tadalafil má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přestože údaje o četnosti

výskytu závratí jsou v klinických studiích podobné pro placebo i tadalafil, pacienti mají znát svoji

reakci na tadalafil dříve, než budou řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících tadalafil k léčbě erektilní dysfunkce nebo

benigní hyperplazie prostaty byly bolest hlavy, dyspepsie, bolest zad a bolest svalů, jejichž výskyt

narůstal se zvyšující se dávkou tadalafilu. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a obvykle mírné

nebo středně závažné. Většina případů bolesti hlavy hlášená při podávání tadalafilu jednou denně byla

v průběhu 10 až 30 dnů od zahájení léčby

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

V níže uvedené tabulce jsou nežádoucí účinky získané ze spontánních hlášení a z placebem

kontrolovaných klinických studií (celkem 8022 pacientů užívajících tadalafil a 4422 pacientů

užívajících placebo) při podávání podle potřeby a jednou denně v léčbě erektilní dysfunkce a při

podávání jednou denně v léčbě benigní hyperplazie prostaty.

Vyjadřování frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až

< 1/100), vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a frekvence není známa

(z dostupných údajů nelze určit)

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivní reakce

angioedém

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

závratě

cévní mozková

příhoda

(včetně

krvácivých příhod),

synkopa, tranzitorní

ischemické ataky

migréna

, epileptické

záchvaty

, přechodná

amnézie

Poruchy oka

rozmazané vidění,

pocity popisované jako

bolesti oka

poruchy zorného pole,

otok víček, hyperémie

spojivek, nearteritická

přední ischemická

neuropatie optiku

(NAION)

, retinální

vaskulární okluze

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus

náhlá ztráta sluchu

Srdeční poruchy

tachykardie, palpitace

infarkt myokardu,

nestabilní angina

pectoris

, ventrikulární

arytmie

Cévní poruchy

návaly

hypotenze

hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

zduření nosní sliznice

dyspnoe,

epistaxe

Gastrointestinální poruchy

dyspepsie

bolest břicha,

zvracení, nauzea,

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

gastroezofageální

reflux

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka

kopřivka,

Stevens-

Johnsonův syndrom

exfoliativní

dermatitida

hyperhidróza (pocení)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

bolest zad,

bolest svalů,

bolest končetin

Poruchy ledvin a močových cest

hematurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

prodloužená erekce

priapismus, krvácení z

penisu,

hematospermie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

bolest na hrudi

periferní edém, únava

faciální edém

, náhlá

srdeční smrt

1, 2

Většina pacientů, u kterých byly tyto příhody hlášeny, měla preexistující kardiovaskulární

rizikové faktory (viz bod 4.4).

Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketingového sledování, které nebyly

pozorovány v placebem kontrolovaných klinických studiích.

Častěji hlášená, pokud je tadalafil podáván pacientům užívajícím antihypertenziva.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Ve srovnání s placebem byl u pacientů léčených jednou denně tadalafilem hlášený mírně zvýšený

výskyt abnormalit EKG, především sinusové bradykardie. Většina těchto abnormalit EKG nebyla

spojena s výskytem nežádoucích účinků.

Další zvláštní populace

Údaje z klinických studií zahrnujících pacienty starší 65 let užívající tadalafil k léčbě erektilní

dysfunkce nebo k léčbě benigní hyperplazie prostaty jsou omezené. V klinických studiích tadalafilu

podávaného v případě potřeby k léčbě erektilní dysfunkce, byl u pacientů starších 65 let častěji hlášen

průjem. V klinických studiích tadalafilu 5 mg užívaného jednou denně k léčbě benigní hyperplazie

prostaty byly u pacientů starších 75 let častěji hlášeny závratě a průjem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Ve studiích s jednorázovými dávkami až 500 mg podávanými zdravým dobrovolníkům

a s opakovanými denními dávkami do 100 mg byly u pacientů pozorovány nežádoucí účinky podobné

nežádoucím účinkům při nižších dávkách.

V případě předávkování jsou nutná standardní podpůrná opatření podle potřeby. Hemodialýza

ovlivňuje eliminaci tadalafilu jen zanedbatelně.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: urologika, léčiva používaná při poruchách erekce, ATC kód G04BE08.

Mechanismus účinku

Tadalafil je selektivní, reverzibilní inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) specifické pro cGMP

(cyklický guanosin-monofosfát). Zatím co při sexuální stimulaci dochází k lokálnímu uvolnění oxidu

dusnatého (NO), inhibice PDE5 tadalafilem zvyšuje hladiny cGMP v corpus cavernosum. Tento

proces vede k uvolnění hladkého svalstva, přítoku krve do tkání penisu, a tím k erekci. Tadalafil je

v léčbě erektilní dysfunkce neúčinný bez sexuální stimulace.

Účinek inhibice PDE5 na koncentraci cGMP v corpus cavernosum je pozorován také v hladkém

svalstvu prostaty, močového měchýře a jejich cévním zásobení. Výsledná relaxace cév zvyšuje

prokrvení, což může být mechanismus, který zlepšuje příznaky benigní hyperplazie prostaty. Tyto

vaskulární účinky mohou být doplněny inhibicí aferentní nervové aktivity močového měchýře

a relaxací hladkého svalstva prostaty a močového měchýře.

Farmakodynamické účinky

Studie in vitro prokázaly, že tadalafil je selektivní inhibitor PDE5. PDE5 je enzym, který se nalézá

v hladkém svalstvu corpus cavernosum, viscerální hladké svalovině, hladkém svalstvu cév, kosterních

svalech, krevních destičkách, ledvinách, plicích a mozečku. Působení tadalafilu na PDE5 je mnohem

výraznější, než jeho působení na ostatní fosfodiesterázy. Tadalafil má více než 10 000krát větší

účinnost na PDE5 než na enzymy PDE1, PDE2 a PDE4, které se nacházejí v srdci, mozku, cévách,

játrech a jiných orgánech. Tadalafil má více než 10 000krát větší účinnost na PDE5 než na PDE3,

enzym nacházející se v srdci a cévách.

Tato selektivita k PDE5 oproti PDE3 je důležitá, neboť enzym PDE3 se podílí na srdeční kontraktilitě.

Tadalafil má navíc asi 700krát vyšší účinnost na PDE5 než na PDE6, který se nachází v sítnici a je

odpovědný za převod světla v sítnici. Tadalafil má rovněž více než 10 000krát větší účinnost na PDE5

než na PDE7 až PDE10.

Klinická účinnost a bezpečnost

Tadalafil podaný zdravým osobám nevyvolal ve srovnání s placebem žádné významné změny hodnot

systolického a diastolického tlaku vleže (průměrný maximální pokles o 1,6 resp. 0,8 mmHg), žádné

změny systolického a diastolického tlaku ve stoje (průměrný maximální pokles o 0,2 resp. 4,6 mmHg),

ani žádné významné změny tepové frekvence.

Studie zkoumající vliv tadalafilu na zrak neprokázala ve Farnsworthově-Munsellově testu se 100

odstíny žádnou poruchu barvocitu (modrá/zelená). Tento nález je ve shodě s nízkou afinitou tadalafilu

k PDE6 oproti PDE5. Během všech klinických studií byly změny barevného vidění pozorovány velmi

vzácně (<0,1 %).

U mužů byly provedeny tři studie s tadalafilem v denních dávkách 10 mg (jedna 6měsíční studie)

a 20 mg (jedna 6měsíční a jedna 9měsíční studie) zaměřené na zhodnocení možného účinku na

spermatogenezi. Ve dvou z těchto studií bylo v souvislosti s podáváním tadalafilu pozorováno snížení

počtu a koncentrace spermií bez pravděpodobného klinického významu. Tyto účinky nebyly spojeny

se změnami dalších parametrů, jako je motilita, morfologie a hladina FSH.

Erektilní dysfunkce

Ve třech klinických studiích zahrnujících 1054 pacientů v domácím prostředí bylo hodnoceno časové

rozmezí, ve kterém je tadalafil účinný. Tadalafil ve srovnání s placebem vykazoval statisticky

významné zlepšení schopnosti erekce a úspěšného pohlavního styku až do 36 hodin po užití přípravku,

stejně jako i schopnosti dosažení a udržení dostatečné erekce již 16 minut po podání.

Ve 12 týdenní studii provedené u 186 pacientů (142 užívajících tadalafil, 44 placebo) se sekundární

erektilní dysfunkcí způsobenou poraněním míchy tadalafil signifikantně zlepšoval erektilní funkci

vedoucí ke 48% podílu úspěšných pokusů o pohlavní styk na subjekt u pacientů užívajících tadalafil

10 nebo 20 mg (flexibilní dávka, podle potřeby) ve srovnání se 17 % u pacientů užívajících placebo.

Tadalafil v dávkách 2,5 mg, 5 mg a 10 mg podávaný jednou denně byl nejprve hodnocen ve 3

klinických studiích zahrnujících 853 pacientů s poruchami erekce různého stupně (lehké, středně

závažné, závažné) v různé věkové kategorii (od 21 až 82 let) a různých etnických skupin. Ve dvou

primárních studiích účinnosti na vzorku celkové populace byl průměrný podíl úspěšnosti pohlavního

styku 57 a 67 % v případě tadalafilu 5 mg a 50 % v případě tadalafilu 2,5 mg, v porovnání s 31 a 37 %

v případě placeba. Ve studii u pacientů se sekundární erektilní dysfunkcí při diabetu byl průměrný

podíl úspěšnosti pohlavního styku 41 a 46 % v případě tadalafilu 5 mg a tadalafilu 2,5 mg,

v porovnání s 28 % v případě placeba. Většina pacientů v těchto třech studiích měla dobrou odpověď

na předchozí léčbu inhibitory PDE5 užívanými podle potřeby. V následné studii bylo 217 pacientů,

kterým nebyly dříve inhibitory PDE5 podávány, randomizováno do skupiny s podáváním tadalafilu

5 mg jednou denně vs. do skupiny s placebem. Průměrné procento úspěšných pokusů o pohlavní styk

na jeden subjekt hodnocení bylo 68 % u pacientů užívajících tadalafil ve srovnání s 52 % u pacientů

užívajících placebo.

Benigní hyperplazie prostaty

Tadalafil byl studován ve 4 klinických studiích trvajících 12 týdnů na více než 1500 pacientech

s příznaky a symptomy benigní hyperplazie prostaty. Zlepšení příznaků v celkovém mezinárodním

skóre prostatických symptomů při užívání tadalafilu 5 mg ve čtyřech

studiích bylo -4,8; -5,6; -6,1

a -6,3 ve srovnání s -2,2; - 3,6; -3,8 a -4,2 při užívání placeba. Zlepšení příznaků v celkovém

mezinárodním skóre prostatických symptomů nastalo již v prvním týdnu. V jedné ze studií, které

zahrnovaly i tamsulosin 0,4 mg jako aktivní komparátor, bylo zlepšení celkového mezinárodního skóre

prostatických symptomů s tadalafilem 5 mg, tamsulosinem a placebem -6,3; -5,7 a -4,2

Jedna z těchto studií hodnotila zlepšení erektilní dysfunkce a příznaky a symptomy benigní hyperplazie

prostaty u pacientů s oběma onemocněními. Zlepšení erektilní funkce hodnocené mezinárodním

indexem erektilní funkce a zlepšení celkového mezinárodního skóre prostatických symptomů v této

studii bylo 6,5 a -6,1 s tadalafilem 5 mg ve srovnání se 1,8 a -3,8 s placebem. Průměrný podíl

úspěšných pokusů o pohlavní styk byl 71,9 % s tadalafilem 5 mg ve srovnání s 48,3 % u placeba.

Zachování účinku bylo hodnoceno v otevřeném prodloužení jedné ze studií, které ukázaly, že zlepšení

v celkovém mezinárodním skóre prostatických symptomů viděné ve 12. týdnu, bylo zachováno až do

dalšího1 roku léčby tadalafilem 5 mg.

Pediatrická populace

Byla provedena jedna studie u pediatrických pacientů s Duchennovou muskulární dystrofií (DMD), ve

které nebyla prokázána žádná účinnost. Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná

studie s tadalafilem se třemi paralelními rameny byla provedena u 331 chlapců ve věku 7-14 let

s DMD, kteří dostávali souběžnou léčbu kortikosteroidy. Do studie bylo zahrnuto 48týdenní dvojitě

zaslepené období, během kterého byli pacienti denně randomizováni na tadalafil 0,3 mg/kg, tadalafil

0,6 mg/kg nebo placebo. U tadalafilu nebyla prokázána účinnost na zpomalení snížení pohyblivosti,

měřené pomocí primárního cíle vzdálenosti 6minutové chůze (6MWD): průměrná změna stanovená

metodou nejmenších čtverců (LS) ve 48 týdnech byla –51,0 metrů (m) ve skupině s placebem

v porovnání s –64,7 m ve skupině s tadalafilem 0,3 mg/kg (p = 0,307) a –59,1 m ve skupině

s tadalafilem 0,6 mg/kg (p = 0,538). Navíc nebyla prokázána účinnost ze sekundárních analýz,

provedených v této studii. Celkově byly výsledky bezpečnosti obecně shodné se známým

bezpečnostním profilem tadalafilu a s nežádoucími příhodami (AE) očekávanými u pediatrické

populace s DMD, která dostává kortikosteroidy.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem u všech podskupin pediatrické populace ve schválené indikaci léčby erektilní dysfunkce.

Informace o použití u dětí viz bod 4.2.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Tadalafil se po perorálním podání rychle vstřebává a průměrné maximální plazmatické koncentrace

) je dosaženo průměrně za 2 hodiny po podání dávky. Hodnoty absolutní biologické dostupnosti

po perorálním podání nebyly stanoveny.

Rychlost a rozsah absorpce tadalafilu nezávisí na příjmu potravy, je tedy možné užívat přípravek

tadalafil s jídlem nebo bez jídla. Doba podání přípravku (ráno nebo večer) neměla významný účinek

na rychlost a rozsah absorpce.

Distribuce

Průměrný distribuční objem je přibližně 63 l, což naznačuje distribuci tadalafilu do tkání. Při

terapeutických koncentracích je 94 % tadalafilu vázáno na plazmatické proteiny. Vazba na proteiny

není ovlivněna poruchami funkce ledvin.

V ejakulátu zdravých jedinců bylo přítomno méně než 0,0005 % podané dávky.

Biotransformace

Tadalafil je metabolizován převážně izoformou 3A4 cytochromu P450 (CYP). Hlavním cirkulujícím

metabolitem je metylkatecholglukuronid. Tento metabolit vykazuje nejméně 13 000krát nižší účinnost

na PDE5 než tadalafil. V pozorovaných koncentracích proto není klinický účinek metabolitu

předpokládán.

Eliminace

Průměrná orální clearance tadalafilu u zdravých jedinců je 2,5 l/h a průměrný eliminační poločas je

17,5 hodiny.

Tadalafil je vylučován především ve formě neaktivních metabolitů, převážně stolicí (přibližně 61 %

podané dávky) a v menší míře močí (přibližně 36 % podané dávky).

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika tadalafilu je u zdravých jedinců ve vztahu k času a dávce lineární. V dávkovém

rozmezí od 2,5 do 20 mg stoupají hodnoty expozice (AUC) proporcionálně s dávkou. Plazmatické

koncentrace rovnovážného stavu jsou dosaženy během 5 dnů při podávaní jedné dávky denně.

Farmakokinetika stanovená u populace trpící poruchami erekce je shodná s farmakokinetikou

u jedinců bez erektilní dysfunkce.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší

pacienti

Zdraví starší jedinci (65 let a více) vykazovali nižší hodnoty orální clearance tadalafilu, výsledkem

byla o 25 % vyšší expozice tadalafilu (AUC) oproti zdravým jedincům ve věku od 19 do 45 let.

Hledisko věku zde není klinicky signifikantní a nevyžaduje úpravu dávky.

Porucha funkce ledvin

V klinickofarmakologických studiích s jednorázovými dávkami tadalafilu (5 mg až 20 mg) byla

systémová expozice tadalafilu (AUC) přibližně dvojnásobná u osob s mírnou poruchou funkce ledvin

(clearance kreatininu 51 až 80 ml/min) nebo středně závažnou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu 31 až 50 ml/min) a také u dialyzovaných osob v konečném stádiu selhání ledvin.

U hemodialyzovaných pacientů byla C

o 41 % vyšší ve srovnání se zdravými subjekty.

Hemodialýza ovlivňuje eliminaci tadalafilu jen zanedbatelně.

Porucha funkce jater

Expozice tadalafilu (AUC) při podání dávky 10 mg u pacientů s mírnou a středně těžkou poruchou

funkce jater (Child-Pughova klasifikace třída A a B) je srovnatelná s hodnotami u zdravých jedinců.

O bezpečnosti tadalafilu u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (třída C klasifikace Child-Pugh)

jsou k dispozici pouze omezené klinické údaje. Pokud je tadalafil předepsán pro podávání jednou

denně, musí lékař individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika. Nejsou k dispozici žádné

údaje o podávání tadalafilu v dávce vyšší než 10 mg pacientům s poruchou jaterních funkcí.

Pacienti s diabetem

Expozice tadalafilu (AUC) u diabetiků byla přibližně o 19 % nižší než AUC u zdravých jedinců. Tento

rozdíl expozice nevyžaduje úpravu dávky.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

U potkanů a myší, kterým byla podávána dávka tadalafilu až 1 000 mg/kg/den, nebyly zjištěny

známky teratogenity, embryotoxicity ani fetotoxicity přípravku. V prenatálních postnatálních

vývojových studiích u potkanů nevyvolávala dávka 30 mg/kg/den žádný významný účinek. U březích

samic potkana byla AUC pro vypočtenou volnou látku přibližně 18 násobná ve srovnání s AUC

u člověka po dávce 20 mg.

Nebyla zjištěna porucha fertility u samců a samic potkana. U psů, kterým byl tadalafil podáván denně

po dobu 6 až 12 měsíců v dávkách 25 mg/kg/den (tj. nejméně trojnásobně vyšší expozice [rozmezí

3,7-18,6] než u lidí při jednorázové dávce 20 mg) a větších, byla zjištěna regrese epitelu semenných

kanálků, která u některých psů vedla ke snížení spermatogeneze (viz bod 5.1).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJ

E

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Laktosa

Sodná sůl kroskarmelosy

Natrium-lauryl-sulfát

Hyprolosa

Polysorbát 80

Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety

Hypromelosa 2910 (E464)

Monohydrát laktosy

Oxid titaničitý (E171)

Triacetin

Mastek (E553b)

Žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC/Al blistr

Balení 14, 28 nebo 84 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

83/857/15-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21. 12. 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

4. 1. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace