TADALAFIL RATIOPHARM Potahovaná tableta 20MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TADALAFIL (TADALAFILUM)
Dostupné s:
ratiopharm GmbH, Ulm
ATC kód:
G04BE08
INN (Mezinárodní Name):
TADALAFIL (TADALAFIL)
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60X1 I
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TADALAFIL
Přehled produktů:
TADALAFIL RATIOPHARM
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
83/ 320/15-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls362222/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tadalafil ratiopharm 20 mg potahované tablety

tadalafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně

postupujte

případě

jakýchkoli

nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Tadalafil ratiopharm a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tadalafil ratiopharm užívat

Jak se přípravek Tadalafil ratiopharm užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tadalafil ratiopharm uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Tadalafil ratiopharm a k čemu se používá

Přípravek Tadalafil ratiopharm obsahuje léčivou látku tadalafil.

Přípravek Tadalafil ratiopharm je určen k léčbě plicní arteriální hypertenze u dospělých.

Patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), které pomáhají rozšiřovat

krevní cévy v plicích a zlepšovat tak tok krve do plic. Výsledkem tohoto působení je zlepšená

schopnost vykonávat tělesnou aktivitu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tadalafil ratiopharm užívat

Neužívejte přípravek Tadalafil ratiopharm, jestliže

jste alergický(á) na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

jestliže užíváte jakoukoli formu nitrátů, jako je amylnitrit. Tyto léky se používají k léčbě bolesti

na hrudi. Bylo prokázáno, že přípravek Tadalafil ratiopharm zesiluje účinky těchto léků. Užíváte-

li nitráty v jakékoli formě nebo si tím nejste jistý(á), obraťte se na svého lékaře.

máte nebo jste prodělal(a) ztrátu zraku někdy popisovanou jako "mrtvice oka" (nearteritická

přední ischemická neuropatie optického nervu - (NAION).

jste měl(a) v uplynulých 3 měsících srdeční příhodu.

máte nízký krevní tlak.

užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy vysokého

krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy vysokého

krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je Tadalafil

ratiopharm, bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát,

nebo si nejste jistý, řekněte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Tadalafil ratiopharm se poraďte se svým lékařem.

Před zahájením užívání tablet oznamte svému lékaři, pokud máte:

jakékoli jiné problémy se srdcem kromě plicní hypertenze

problémy s krevním tlakem

jakékoli dědičné onemocnění oka

abnormální červené krevní krvinky (srpkovitá anemie)

rakovinu kostní dřeně (mnohočetný myelom)

rakovinu krevních buněk (leukémie)

deformaci pohlavního údu nebo nechtěnou či přetrvávající erekci po dobu delší než 4 hodiny

závažné onemocnění jater

závažné onemocnění ledvin.

Jestliže se u vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, ihned vyhledejte svého lékaře.

U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu.

I když není známo, zda je tato příhoda přímo spojena s tadalafilem, v případě náhlého zhoršení nebo

ztráty sluchu, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek Tadalafil ratiopharm NENÍ určen pro použití u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Tadalafil ratiopharm

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

NEUŽÍVEJTE tyto tablety, pokud již užíváte nitráty (viz bod „Neužívejte přípravek Tadalafil

ratiopharm“)

Některé léky mohu být přípravkem Tadalafil ratiopharm ovlivněny, nebo naopak mohou ovlivnit, jak

bude přípravek Tadalafil ratiopharm působit.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud již užíváte:

bosentan (jiný přípravek určený k léčbě plicní arteriální hypertenze)

nitráty (k léčbě bolesti na hrudi)

alfa-blokátory užívané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo potíží s prostatou

riocigvát

rifampicin (k léčbě bakteriálních infekcí)

tablety s ketokonazolem (k léčbě plísňových infekcí)

ritonavir (k léčbě HIV)

tablety k léčbě poruchy erekce (inhibitory PDE5)

Přípravek Tadalafil ratiopharm s alkoholem

Požívání alkoholu může dočasně snížit krevní tlak. Pokud jste užil(a) nebo plánujete užít přípravek

Tadalafil ratiopharm, vyvarujte se nadměrného pití alkoholu (více než 5 jednotek alkoholu), protože to

může zvýšit riziko závratí při vstávání.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste těhotná, NEUŽÍVEJTE přípravek Tadalafil ratiopharm, pokud to není nezbytně nutné

a neprodiskutovala jste to se svým lékařem.

Protože není známo, zda přípravek přechází do mateřského mléka, po dobu užívání tablet NEKOJTE.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím jakéhokoli

léku.

Při léčbě u psů došlo ke snížení tvorby semene ve varlatech. U některých mužů bylo pozorováno

snížení počtu spermií. Je nepravděpodobné, že by tyto účinky vedly ke snížení plodnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Byly hlášeny závratě. Před řízením dopravních prostředků nebo obsluhou strojů byste měl(a) znát

svoji reakci na lék.

Přípravek Tadalafil ratiopharm obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Tadalafil ratiopharm užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Tadalafil ratiopharm je dodáván ve formě 20mg tablet.

Obvyklá dávka

jsou dvě 20mg

tablety jednou denně. Užijte obě tablety ve stejný čas, jednu po druhé. Pokud trpíte mírným nebo

středně závažným onemocněním jater nebo ledvin, může Vám lékař doporučit užívat denně pouze

jednu 20mg tabletu.

Tablety spolkněte celé a zapijte je trochou vody. Tablety můžete užít nezávisle na jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tadalafil ratiopharm, než jste měl(a)

Pokud užijete Vy nebo někdo jiný více tablet než byste měl(a), oznamte to lékaři, nebo jděte ihned do

nemocnice a balení přípravku vezměte s sebou.

Můžete zaznamenat kterýkoli z nežádoucích účinků popsaných v bodě 4.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tadalafil ratiopharm

Užijte dávku ihned, jak si to uvědomíte, pokud to není více než 8 hodin od doby, kdy jste měl(a)

dávku užít.

NEZDVOJNÁSOBUJTE následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tadalafil ratiopharm

Nepřestávejte tablety užívat, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Pokud se u Vás vyskytne

kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek

užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

alergické reakce včetně kožní vyrážky (častá frekvence)

bolest na hrudi - nepoužívejte nitráty, ale ihned vyhledejte lékařskou pomoc (častá frekvence)

priapismus - prodloužená nebo případně bolestivá erekce po užití přípravku Tadalafil ratiopharm

(méně častá frekvence). Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud u vás dojde k erekci trvající déle

než 4 hodiny.

náhlá ztráta zraku (hlášeno vzácně).

Následující nežádoucí účinky byly u pacientů užívajících přípravek Tadalafil ratiopharm hlášeny

velmi často (postihují více než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy, návaly, překrvení sliznice nosu

a vedlejších nosních dutin (pocit ucpaného nosu), pocit na zvracení, poruchy trávení (včetně bolesti

břicha nebo nepříjemných pocitů v břiše), bolesti svalů, bolest zad a končetin (včetně nepříjemných

pocitů v končetinách).

Byly hlášeny další nežádoucí účinky:

Časté

(postihují až 1 z 10 pacientů)

poruchy vidění

nízký krevní tlak

krvácení z nosu

zvracení

zvýšené nebo nezvyklé děložní krvácení

otok obličeje

pálení žáhy

migréna

nepravidelný srdeční rytmus a mdloby.

Méně časté

(postihují až 1 ze 100 pacientů)

záchvaty (křeče)

přechodné poruchy paměti

kopřivka

nadměrné pocení

krvácení z penisu

přítomnost krve v semeni a/nebo v moči

vysoký krevní tlak

rychlý srdeční tep

náhlá srdeční smrt

zvonění v uších (ušní šelest).

Inhibitory PDE5

jsou užívány také k léčbě poruch erekce u mužů. Vzácně byly hlášeny některé

nežádoucí účinky:

částečné, náhlé, dočasné nebo trvalé snížení nebo ztráta zraku na jednom nebo obou očích

závažné

alergické

reakce,

které

způsobují

otoky

obličeje

hrdla.

Bylo hlášeno také náhlé snížení nebo ztráta sluchu.

Některé nežádoucí účinky byly hlášeny u mužů užívajících tadalafil k léčbě poruch erekce. Tyto

příhody nebyly hlášeny v klinických studiích léčby plicní arteriální hypertenze, a proto

není známa

četnost jejich výskytu

otoky očních víček

bolest očí

červené oči

srdeční příhoda a cévní mozková příhoda.

U většiny, ne však všech mužů, u kterých byl hlášen rychlý srdeční tep, nepravidelný srdeční rytmus,

srdeční příhoda, cévní mozková příhoda a náhlá srdeční smrt, se srdeční problémy vyskytovaly již před

užitím tadalafilu. Nelze určit, zda měly tyto případy přímou souvislost s užíváním tadalafilu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku

5.

Jak přípravek Tadalafil ratiopharm uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za "EXP".

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Tadalafil ratiopharm obsahuje

Léčivou látkou je tadalafilum.

Jedna tableta obsahuje tadalafilum 20 mg.

Pomocné látky jsou:

Jádro tablety

:

monohydrát laktózy, natrium-lauryl-sulfát, povidon (K12),

krospovidon, natrium-stearyl-fumarát

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, makrogol, oxid titaničitý (E171), mastek,

žlutý oxid železitý (E172)

Jak přípravek Tadalafil ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení

Tadalafil ratiopharm 20 mg - okrové až žluté potahované tablety oválného tvaru. Na jedné straně

půlicí rýha, na levé straně rýhy vyraženo „2“ a na pravé straně rýhy vyraženo „0“. Druhá strana tablety

je hladká. Délka: 14,0 mm, šířka: 8,0 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tadalafil ratiopharm 20 mg je dostupný po 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84 nebo 120

potahovaných tabletách v blistrech nebo 4x1, 12x1, 24x1 nebo 60x1 potahovaná tableta

v perforovaném jednodávkovém blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-

Str. 3, 89079, Ulm, Německo

Výrobce:

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private

Limited Company)

Debrecen, Pallagi út 13,

H-4042, Maďarsko

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex,

BN22 9AG, Velká Británie

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, Haarlem

2031 GA, Nizozemsko

Teva Operations Poland Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80. , Krakow

31-546, Polsko

TEVA PHARMA S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, Zaragoza

50016, Španělsko

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3, Blaubeuren

89143, Německo

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3, Ulm

89079, Německo

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb

10000, Chorvatsko

Actavis Export International Ltd.

HF 62 Hal Far Industrial Estate

Birzebbugia BBG3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko: Tadalafil PHA-ratiopharm 20 mg Filmtabletten

Německo: Tadalafil PAH-ratiopharm 20mg Filmtabletten

Lucembursko: Tadalafil PAH-ratiopharm 20mg Filmtabletten

Nizozemsko: Tadalafil 20 mg Teva, filmomhulde tabletten

Portugalsko: Tadalafil Refta 20 mg comprimidosrevestidos por película

Velká Británie: Tadalafil 20 mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 3. 2018

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.

sukls362222/2017

a k sp.zn.

sukls293532/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tadalafil ratiopharm 20 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje tadalafilum 20 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 353 mg laktózy (jako monohydrát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Okrové až žluté potahované tablety oválného tvaru. Na jedné straně půlicí rýha, na levé straně

rýhy vyraženo „2“ a na pravé straně rýhy vyraženo „0“. Druhá strana tablety je hladká. Délka: 14,0

mm, šířka: 8,0 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Tadalafil ratiopharm je indikován u dospělých k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH)

třídy II a III dle funkční klasifikace WHO, ke zlepšení zátěžové kapacity (viz bod 5.1).

Účinnost byla prokázána u idiopatické PAH (IPAH) i PAH spojené se systémovým onemocněním

pojiva.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba musí být zahájena a monitorována lékařem se zkušenostmi s léčbou PAH.

Dávkování

Doporučená dávka je 40 mg (2 x 20 mg) podávaná jednou denně nezávisle na jídle.

Starší pacienti

U starších pacientů není vyžadována úprava dávkování.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin je doporučena zahajovací dávka 20 mg

jednou denně. V závislosti na individuální účinnosti a snášenlivosti může být dávka zvýšena na 40 mg

jednou denně. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin se použití tadalafilu nedoporučuje (viz

body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Z důvodu omezené klinické zkušenosti u pacientů s lehkou až středně těžkou jaterní cirhózou (třída A

a B Child-Pughovy klasifikace) může být po jednorázových dávkách 10 mg zvážena zahajovací dávka

20 mg jednou denně. Při předepsání tadalafilu má předepisující lékař provést pečlivé zhodnocení

individuálního poměru prospěchu a rizik. Pacienti s těžkou jaterní cirhózou (třída C Child-Pughovy

klasifikace) nebyli v klinickém hodnocení, a proto se u nich použití tadalafilu nedoporučuje (viz body

4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost tadalafilu u pediatrické populace nebyla dosud stanovena. V současnosti

dostupné údaje, jsou uvedeny v bodě 5.1.

Způsob podání

Přípravek Tadalafil ratiopharm je určen k perorálnímu podání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Akutní infarkt myokardu v uplynulých 90 dnech.

Závažná hypotenze (<90/50 mm Hg).

Tadalafil vykázal v klinických studiích schopnost zesílit hypotenzní účinek nitrátů,

pravděpodobně kombinovaným působením nitrátů a tadalafilu na metabolické dráze

NO/cGMP.

Použití tadalafilu u pacientů užívajících organické nitráty v jakékoli formě je proto

kontraindikováno (viz bod 4.5).

Současné podávání inhibitorů PDE5, včetně tadalafilu, se stimulátory guanylátcyklázy, jako je

riocigvát, je kontraindikováno, protože může potencionálně vést k symptomatické hypotenzi (viz bod

4.5).

U pacientů, u kterých došlo ke ztrátě zraku na jednom oku z důvodu nearteritické přední ischemické

neuropatie optiku (NAION), bez ohledu na to, zda ke ztrátě došlo v souvislosti s předchozím

podáváním inhibitorů PDE5 (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kardiovaskulární systém

Do klinických studií PAH nebyli zařazeni pacienti s níže uvedenými kardiovaskulárními chorobami:

pacienti s klinicky významným onemocněním aortální a mitrální chlopně

pacienti s perikardiální konstrikcí

pacienti s restriktivní nebo kongestivní kardiomyopatií

pacienti s významnou poruchou funkce levé komory

pacienti s život ohrožujícími arytmiemi

pacienti se symptomatickým onemocněním koronárních tepen

pacienti s hypertenzí neupravenou léčbou

Vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti tadalafilu u těchto pacientů se podávání tadalafilu

nedoporučuje.

Plicní vazodilatancia mohou významně zhoršit kardiovaskulární stav pacientů s plicním

venookluzivním onemocněním (PVOD). Vzhledem k nedostatku klinických údajů, týkajících se

podání tadalafilu pacientům s venookluzivním onemocněním, se podání tadalafilu těmto pacientům

nedoporučuje. Pokud se po podání tadalafilu objeví známky plicního edému, má být zvážena možnost

přidruženého PVOD.

Tadalafil má systémové vazodilatační vlastnosti, které mohou mít za následek přechodné snížení

krevního tlaku. Lékaři by měli pečlivě zvážit, zda jejich pacienti s určitými stavy, jako je závažná

obstrukce výtokového traktu levé komory, ztráta tekutin, vegetativní hypotenze nebo pacienti

s klidovou hypotenzí, nemohou být nepříznivě ovlivněni těmito vazodilatačními účinky.

U pacientů užívajících alfa

blokátory může současné podání tadalafilu vést v některých případech

k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5). Kombinace tadalafilu s doxazosinem se proto nedoporučuje.

Zrak

V souvislosti s podáváním tadalafilu a dalších inhibitorů PDE5 byly hlášeny poruchy zraku a případy

NAION. Analýzy observačních dat naznačují zvýšené riziko akutní NAION u mužů s erektilní

dysfunkcí po epizodní expozici tadalafilu nebo jiným inhibitorům PDE5. Protože to může být

relevantní pro všechny pacienty, kteří jsou vystaveni tadalafilu, pacient má být poučen, aby v případě

náhle vzniklé poruchy zraku přestal přípravek Tadalafil ratiopharm užívat a ihned vyhledal lékaře (viz

bod 4.3). Pacienti se známými dědičnými degenerativními poruchami sítnice, včetně retinitis

pigmentosa, nebyli subjekty klinických hodnocení, a proto se použití u těchto pacientů nedoporučuje.

Zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu

Po použití tadalafilu byly hlášeny případy náhlé ztráty sluchu. Přesto, že v některých případech byly

přítomny další rizikové faktory (jako věk, diabetes, hypertenze, předchozí historie ztráty sluchu

a související onemocnění pojivových tkání), mají být pacienti poučeni, aby v případě náhlého zhoršení

nebo ztráty sluchu, přestali tadalafil užívat a vyhledali okamžitou lékařskou pomoc.

Porucha funkce ledvin a jater

Z důvodu zvýšené expozice tadalafilu (AUC), omezeným klinickým zkušenostem a nemožnosti

ovlivnit clearance dialýzou není podání tadalafilu doporučeno u pacientů s těžkou poruchou funkce

ledvin.

Pacienti s těžkou jaterní cirhózou (třída C Child-Pughovy klasifikace nebyli zkoumání, a proto se

podávání tadalafilu nedoporučuje.

Priapismus a anatomické deformity penisu

U mužů léčených inhibitory PDE5 byl hlášen priapismus. Pacienti s erekcí přetrvávající déle než

4 hodiny mají neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Není-li léčba priapismu zahájena včas, může

nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence.

Tadalafil je třeba užívat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu (jako je angulace,

kavernózní fibróza nebo Peyronieova choroba) nebo u pacientů trpících onemocněními, která mohou

predisponovat ke vzniku priapismu (jako je srpkovitá anemie, mnohočetný myelom nebo leukémie).

Užívání s induktory nebo inhibitory CYP3A4

Užití tadalafilu se nedoporučuje u pacientů užívajících silné induktory CYP3A4, jako je rifampicin

(viz bod 4.5).

Užití tadalafilu se nedoporučuje u pacientů užívajících současně silné inhibitory CYP3A4, jako je

ketokonazol nebo ritonavir (viz bod 4.5).

Léčba erektilní dysfunkce

Bezpečnost a účinnost kombinace tadalafilu s dalšími inhibitory PDE5 nebo jinou léčbou erektilní

dysfunkce nebyla studována. Pacienti mají být informováni, aby přípravek Tadalafil ratiopharm

s těmito léčivými přípravky neužívali.

Epoprostenol a jeho analoga

Bezpečnost a účinnost tadalafilu podávaného společně s epoprostenolem nebo jeho analogy nebyla

studována v kontrolovaných klinických hodnoceních. V případě společného podávání je proto nutná

zvýšená opatrnost.

Bosentan

Účinnost tadalafilu nebyla přesvědčivě prokázána u pacientů již užívajících bosentan (viz body 4.5

a 5.1).

Laktóza

Přípravek Tadalafil ratiopharm obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými

problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy

a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky jiných látek na tadalafil

Inhibitory cytochromu P450

Azolová antimykotika (např. ketokonazol)

Ketokonazol (200 mg denně) zvýšil expozici (AUC) tadalafilu po jednorázovém podání (10 mg)

dvojnásobně a C

o 15 %, ve srovnání s hodnotami AUC a C

pro tadalafil samotný. Ketokonazol

(400 mg denně) zvýšil po jednorázovém podání tadalafilu (20 mg) jeho expozici (AUC) čtyřnásobně

o 22 %.

Inhibitory proteázy (např. ritonavir)

Ritonavir (200 mg dvakrát denně), který je inhibitorem CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 a CYP2D6,

zvýšil po jednorázovém podání tadalafilu (20 mg) jeho expozici (AUC) dvojnásobně bez změny C

Ritonavir (500 mg nebo 600 mg dvakrát denně), zvýšil po jednorázovém podání tadalafilu (20 mg)

jeho expozici (AUC) o 32 % a snížil C

o 30 %.

Induktory cytochromu P450

Antagonisté receptoru pro endotelin-1 (např. bosentan)

Bosentan (125 mg dvakrát denně), substrát CYP2C9 a CYP3A4 a mírný induktor CYP3A4, CYP2C9

a pravděpodobně CYP2C19, snížil při vícenásobném společném podávání systémovou expozici

tadalafilu (40 mg jednou denně) o 42 % a C

o 27 %. Účinnost tadalafilu nebyla u pacientů

užívajících bosentan přesvědčivě prokázána (viz body 4.4 a 5.1). Tadalafil neovlivnil expozici (AUC

) bosentanu nebo jeho metabolitů.

Bezpečnost a účinnost kombinace tadalafilu a jiných antagonistů receptoru pro endotelin-1 nebyla

studována.

Antimikrobiální léčivé přípravky (např. rifampicin)

Induktor CYP3A4 rifampicin (600 mg denně) snížil AUC tadalafilu o 88 % a C

o 46 %, oproti

hodnotám AUC a C

pro tadalafil samotný (10 mg)

Účinky tadalafilu na jiné léčivé přípravky

Nitráty

Tadalafil (5 mg, 10 mg a 20 mg) vykázal v klinických studiích schopnost zesilovat hypotenzní účinek

nitrátů. Interakce přetrvávala po dobu delší než 24 hodin, ale nebyla již zaznamenána po uplynutí 48

hodin od poslední dávky tadalafilu. Použití tadalafilu u pacientů užívajících organické nitráty

v jakékoli formě je proto kontraindikováno (viz bod 4.3).

Antihypertenziva (včetně blokátorů kalciového kanálu)

Současné podání doxazosinu (4 mg a 8 mg denně) a tadalafilu (5 mg denně a 20 mg podaných

jednorázově) zvyšuje významným způsobem účinek tohoto alfablokátoru na snížení krevního tlaku.

Tento efekt přetrvává nejméně dvanáct hodin a může být symptomatický, včetně synkopy. Z tohoto

důvodu se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4).

Ve studiích interakcí provedených na omezeném počtu zdravých dobrovolníků nebyly tyto účinky

hlášeny u alfuzosinu nebo tamsulosinu.

V průběhu klinických farmakologických studií byla zkoumána schopnost tadalafilu (10 mg a 20 mg)

zesilovat hypotenzní účinek antihypertenziv. Byly zkoumány hlavní skupiny antihypertenziv podávané

samostatně nebo jako součást kombinované léčby. U pacientů užívajících kombinovaná

antihypertenziva, jejichž hypertenze nebyla dostatečně upravena, bylo pozorováno větší snížení

krevního tlaku ve srovnání s pacienty, jejichž hypertenze byla dobře upravena terapií a kteří

vykazovali pouze minimální pokles krevního tlaku, podobný snížení pozorovanému u zdravých osob.

U pacientů, kteří zároveň užívají antihypertenziva, může tadalafil v dávce 20 mg způsobit snížení

krevního tlaku, které (s výjimkou doxazosinu - viz níže) je všeobecně mírné a je nepravděpodobné, že

bude klinicky významné.

Riocigvát

Preklinické studie ukázaly aditivní účinek kombinace inhibitorů PDE5 s riocigvátem na snížení

sytémového krevního tlaku. V klinických studiích bylo prokázáno, že riocigvát zvyšuje hypotenzivní

účinek inhibitorů PDE5. Ve studované populaci nebyly pozorovány žádné známky příznivého

klinického účinku této kombinace. Současné úžívání riocigvátu s inhibitory PDE5, včetně tadalafilu, je

kontraindikováno (viz bod 4.3).

Alkohol

Hladiny alkoholu v krvi nebyly ovlivněny současným podáním tadalafilu (10 mg nebo 20 mg). Kromě

toho nebyly pozorovány žádné změny v koncentraci tadalafilu při současném užití s alkoholem.

Tadalafil (20 mg) nezesiloval průměrné snížení krevního tlaku způsobené alkoholem (0,7 g/kg, tj.

přibližně 180 ml 40% alkoholu [vodky] pro 80kg muže), u některých osob však byly pozorovány

posturální závratě a ortostatická hypotenze. Tadalafil (10 mg) nezesiloval vliv alkoholu na kognitivní

funkce.

Substráty CYP1A2 (např. theofylin)

Při podání tadalafilu 10 mg s theofylinem (neselektivní inhibitor fosfodiesterázy) nebyla zjištěna

žádná farmakokinetická interakce. Jediným farmakodynamickým účinkem bylo malé (3,5 úderu/min.)

zvýšení tepové frekvence.

Substráty CYP2C9 (např. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg a 20 mg) neměl žádný klinicky významný účinek na expozici (AUC) S-warfarinu

nebo R-warfarinu (substrát CYP2C9), ani neovlivnil změny protrombinového času vyvolané

warfarinem.

Kyselina acetylsalicylová

Tadalafil (10 mg a 20 mg) nepotencoval prodloužení času krvácivosti způsobené kyselinou

acetylsalicylovou.

Substráty P-glykoproteinu (např. digoxin)

Tadalafil (40 mg jednou denně) neměl klinicky významný vliv na farmakokinetiku dioxinu.

Perorální kontraceptiva

V ustáleném stavu zvyšoval tadalafil (40 mg jednou denně) expozici ethinylestradiolu (AUC) o 26 %

o 70 % oproti perorálnímu kontraceptivu podanému s placebem. Nedošlo ke statisticky

významnému účinku na levonorgestrel, což naznačuje, že účinek na ethinylestradiol je způsoben

tadalafilem zprostředkovanou inhibicí střevní sulfatace. Klinický význam těchto nálezů je nejasný.

Terbutalin

Podobné zvýšení AUC a C

pozorované u ethinylestradiolu se může očekávat při perorálním podání

terbutalinu, pravděpodobně kvůli tadalafilem zprostředkované inhibici střevní sulfatace. Klinický

význam těchto nálezů je nejasný.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O podávání tadalafilu těhotným ženám jsou k dispozici pouze omezené údaje. Studie na zvířatech

nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj,

porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Podávání tadalafilu v těhotenství se z preventivních

důvodů nedoporučuje.

Kojení

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování tadalafilu do mléka.

Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Tadalafil se během kojení nemá podávat.

Fertilita

U psů byly pozorovány účinky, které mohou indikovat zhoršení fertility. Dvě následná klinická

hodnocení naznačují, že u lidí je tento účinek nepravděpodobný, ačkoli bylo u některých mužů

pozorováno snížení koncentrace spermií (viz body 5.1 a 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tadalafil má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přestože údaje o četnosti

výskytu závratí jsou v klinických studiích podobné pro placebo i tadalafil, pacienti by měli znát svoji

reakci na tadalafil dříve, než budou řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky, ke kterým došlo u ≥ 10 % pacientů ve skupině užívající 40 mg

tadalafilu, byly bolest hlavy, nauzea, bolest zad, dyspepsie, návaly, myalgie, nasofaryngitida a bolest

končetin. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a obecně mírně až středně závažné. U pacientů

nad 75 let jsou údaje týkající se nežádoucích účinků omezené.

V pivotní placebem kontrolované studii použití tadalafilu k léčbě PAH bylo tadalafilem v dávkách od

2,5 mg do 40 mg jednou denně léčeno celkem 323 pacientů a 82 pacientů bylo léčeno placebem. Délka

léčby byla 16 týdnů. Celková frekvence přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků byla nízká

(tadalafil 11 %, placebo 16 %). Třistapadesátsedm (357) pacientů, kteří dokončili pivotní studii, se

poté účastnilo dlouhodobé rozšířené studie. Testované dávky byly 20 mg a 40 mg jednou denně.

Tabulkové shrnutí nežádoucích účinků

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené u pacientů s PAH užívajících tadalafil

v průběhu placebem kontrolovaného klinického hodnocení.

V tabulce jsou zahrnuty také některé nežádoucí účinky, které byly hlášeny v klinických hodnoceních

a/nebo v postmarketingovém sledování tadalafilu užívaného při léčbě erektilní dysfunkce.

Frekvence výskytu těchto příhod je označena buď jako "Není známo" vzhledem k nemožnosti

odhadnout z dostupných dat frekvenci u pacientů s PAH, nebo je přiřazena frekvence na základě údajů

z pivotní placebem kontrolované studie použití tadalafilu.

Odhad frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100),

vzácné (≥1/10000 až <1/1000%), velmi vzácné (<1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze

určit).

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

1

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivní

reakce

angioedém

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

synkopa

,

migréna

epileptické

záchvaty

, amnézie

tranzitorní

cévní mozková

příhoda

(včetně

krvácivých

příhod)

Poruchy oka

rozmazané vidění

nearteriální

přední

ischemická

optická

neuropatie

(NAION),

vaskulární

okluze sítnice,

defekty

zrakového pole

Poruchy ucha a labyrintu

tinnitus

náhlá ztráta

sluchu

Srdeční poruchy

1

palpitace

2, 5

Náhlá srdeční

smrt

2, 5

tachykardie

2, 5

nestabilní angina

pectoris,

komorová

arytmie,

infarkt

myokardu

Cévní poruchy

návaly

hypotenze

hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

nazofaryngitida

(včetně kongesce

nosní sliznice,

kongesce

epistaxe

paranazálních

dutin a rinitidy)

Gastrointestinální poruchy

nauzea,

dyspepsie

(včetně bolesti

břicha/břišního

diskomfortu

zvracení,

gastroezofageální

reflux

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka

kopřivka

hyperhidróza

(pocení)

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

exfoliativní

dermatitida

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

myalgie, bolest

zad, bolest v

končetině

(včetně

diskomfortu)

Poruchy ledvin a močových cest

hematurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

zvýšené děložní

krvácení

priapismus

krvácení z penisu

hematospermie

prodloužená

erekce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

faciální edém,

bolest na hrudi

Příhody nebyly hlášeny v registračních studiích a jejich frekvenci nelze z dostupných údajů určit.

Nežádoucí účinky byly do tabulky zahrnuty na základě údajů z postmarketingového sledování nebo

klinických hodnocení použití tadalafilu v léčbě erektilní dysfunkce.

(2) Většina pacientů, u kterých byly tyto příhody hlášeny, měla preexistující kardiovaskulární rizikové

faktory.

(3) Aktuální zahrnuté termíny dle MedDRA jsou břišní diskomfort, bolest břicha, bolest v podbřišku,

bolest v nadbřišku a žaludeční diskomfort.

(4) Klinické non-MedDRA termíny zahrnují hlášení abnormálních/nadměrných menstruačních

krvácivých stavů jako jsou menoragie, metroragie, menometroragie nebo vaginální hemoragie.

(5) Nežádoucí účinky byly do tabulky zahrnuty na základě údajů z postmarketingového sledování

nebo klinických hodnocení použití tadalafilu v léčbě erektilní dysfunkce, mimo to jsou odhady

frekvence výskytu založeny pouze na 1 nebo 2 pacientech s nežádoucím účinkem v pivotní placebem

kontrolované studii s tadalafilem

(6) Nejčastěji popisovaným nežádoucím účinkem byla bolest hlavy. Může k ní dojít na začátku léčby

a časem se v průběhu léčby snižuje.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Ve studiích s jednorázovými dávkami až 500 mg podávanými zdravým dobrovolníkům

a s opakovanými denními dávkami do 100 mg u pacientů s erektilní dysfunkcí byly nežádoucí účinky

podobné nežádoucím účinkům pozorovaným při nižších dávkách.

V případě předávkování mají být přijata standardní podpůrná opatření podle potřeby. Hemodialýza

zanedbatelně ovlivňuje eliminaci tadalafilu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Urologika, léčiva používaná při poruchách erekce, ATC kód:

G04BE08.

Mechanismus účinku

Tadalafil je silný a selektivní inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), enzymu odpovědného za

degradaci cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP). Plicní arteriální hypertenze je spojená

s porušeným uvolňováním oxidu dusnatého cévním endotelem a s následným snížením koncentrace

cGMP v hladké svalovině plicních cév. PDE5 je převládající fosfodiesteráza v plicním cévním řečišti.

Inhibice PDE5 tadalafilem zvyšuje koncentraci cGMP, což má za následek uvolnění buněk hladké

svaloviny plicních cév a vazodilataci v plicním cévním řečišti.

Farmakodynamické účinky

Studie

in vitro

prokázaly, že tadalafil je selektivní inhibitor PDE5. PDE5 je enzym, který se nalézá

v hladkém svalstvu corpus cavernosum, viscerální hladké svalovině, hladkém svalstvu cév, kosterních

svalech, trombocytech, ledvinách, plicích a mozečku. Působení tadalafilu na PDE5 je mnohem

výraznější než jeho působení na ostatní fosfodiesterázy. Tadalafil má více než 10000krát větší

účinnost na PDE5 než na PDE1, PDE2 a PDE4, enzymy, které se nacházejí v srdci, mozku, cévách,

játrech a jiných orgánech. Tadalafil má více než 10000krát větší účinnost na PDE5 než na PDE3,

enzym nacházející se v srdci a cévách. Tato selektivita k PDE5 oproti PDE3 je důležitá, neboť enzym

PDE3 se podílí na srdeční kontraktilitě. Tadalafil má navíc asi 700krát vyšší účinnost na PDE5 než na

PDE6, enzym, který se nachází v sítnici a je odpovědný za převod světla v sítnici. Tadalafil má rovněž

více než 10000násobnou účinnost na PDE5 než na PDE7 až PDE10.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost u pacientů s plicní hypertenzí (PAH)

Randomizované, dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení bylo provedeno u 405

pacientů s plicní hypertenzí. Povolená základní terapie zahrnovala bosentan (stabilní udržovací dávky

až do 125 mg dvakrát denně), dlouhodobou antikoagulační léčbu, digoxin, diuretika a kyslík.

Doprovodnou léčbu bosentanem dostávala více než polovina (53,3 %) pacientů ve studii.

Pacienti byli randomizováni do jedné z pěti léčebných skupin (tadalafil 2,5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg

nebo placebo). Věk pacientů byl nejméně 12 let a měli diagnózu PAH, která byla idiopatická, nebo

související se systémovým onemocněním pojiva, s užíváním anorexigenu, s infekcí virem lidské

imunodeficience (HIV), s defektem síňového septa nebo s chirurgickou korekcí nejméně 1 rok

trvajícího vrozeného zkratu mezi systémovým a plicním řečištěm (např. defekt komorového septa

nebo přetrvávající ductus arteriosus). Průměrný věk všech pacientů byl 54 let (v rozmezí od 14 do 90

let), většina byli běloši (80,5 %) a ženy (78,3 %). Plicní arteriální hypertenze (PAH) byla dle etiologie

převážně idiopatická (61,0 %) a PAH spojená se systémovým onemocněním pojiva (23,5 %). Dle

klasifikace WHO měla většina pacientů funkční třídu III (65,2 %) nebo II (32,1 %). Průměrná hodnota

6minutového testu chůze (6MWD) byla 343,6 metrů.

Primárním cílovým parametrem účinnosti byla změna vzdálenosti v 6minutovém testu chůze (6MWD)

v 16. týdnu oproti počátečním hodnotám. Protokolem definovaná hladina významnosti s dle placeba

adjustovaným středním zvýšením 6MWD o 26 metrů (p=0,0004; 95% CI: 9,5, 44,0; metoda dle

Hodges-Lehmana) (průměr 33 metrů, 95% CI: 15,2, 50,3) byla dosažena pouze u tadalafilu 40 mg.

Zlepšení ve vzdálenosti při chůzi bylo zjevné od 8. týdne léčby. Významné zlepšení 6MWD (p<0,01)

bylo prokázáno ve 12. týdnu, kdy byli pacienti požádáni o zpoždění užívání studijního léčivého

přípravku tak, aby bylo možné zohlednit nižší koncentrace léčivé látky. Obecně byly výsledky

konzistentní ve všech podskupinách podle věku, pohlaví, etiologie PAH, základní funkční třídy dle

WHO a výsledků testů 6MWD. U pacientů užívajících tadalafil společně s bosentanem (n=39) byla

střední hodnota zvýšení 6MWD korigovaná dle placeba 17 metrů (p=0,09; 95% CI: -7,1, 43,0; metoda

dle Hodges-Lehmana) (průměr 23 metrů, 95% CI; -2,4, 47,8) a u pacientů užívajících samotný

tadalafil 40 mg (n=37) to bylo 39 metrů (p<0,01; 95% CI: 13,0, 66,0; metoda dle Hodges-Lehmana)

(průměr 44 metrů, 95% CI; 19m7, 69,0).

Podíly pacientů se zlepšením funkční třídy dle WHO v 16. týdnu byly podobné pro tadalafil 40 mg

i pro skupinu placeba (23 % vs. 21 %). Výskyt klinického zhoršení stavu v 16. týdnu byl nižší

u pacientů s tadalafilem 40 mg (5 %, 4 ze 79 pacientů) oproti skupině placeba (16 %, 13 z 82

pacientů). Změny ve skóre dušnosti dle Borga byly v obou skupinách placeba i tadalafilu 40 mg malé

a nevýznamné.

Ve srovnání s placebem bylo dále pozorováno ve skupině s tadalafilem 40 mg zlepšení v doménách

dotazníku SF-36 tělesné fungování, tělesné omezení, tělesná bolest, všeobecné zdraví, vitalita

a sociální fungování. Nebylo pozorováno žádné zlepšení v doménách dotazníku SF-36 emoční

problémy a duševní zdraví. Zlepšení ve srovnání s placebem bylo u tadalafilu 40 mg pozorováno v US

a UK indexech skóre dotazníku EuroQol (EQ-5D) zahrnujících mobilitu, sebeobsluhu, běžné aktivity,

bolest/diskomfort, úzkost/deprese, a na vizuální analogové škále (VAS).

Měření kardiopulmonální hemodynamiky bylo provedeno u 93 pacientů. Tadalafil 40 mg zvýšil

srdeční výdej (0,6 l/min.) a snížil tlaky v plicnici (-4,3 mmHg) a plicní vaskulární rezistenci (- 209

dyn.s/cm

) ve srovnání s počátečními hodnotami (p<0,05). Následné analýzy však prokázaly, že ve

srovnání s placebem se změny oproti počátečním hodnotám kardiopulmonálních hemodynamických

parametrů u tadalafilu 40 mg významně nelišily.

Dlouhodobá léčba

357 pacientů ze studie kontrolované placebem se účastnilo pokračovací dlouhodobé studie. 311

z těchto pacientů bylo léčeno tadalafilem nejméně po dobu 6 měsíců a 293 pacientů po dobu 1 roku

(střední hodnota expozice 365 dnů; rozsah od 2 do 415 dnů). U pacientů, u kterých byla dostupná data,

bylo roční přežití 96,4 %. Test vzdálenosti 6 minutové chůze a hodnocení funkční třídy dle WHO

klasifikace bylo navíc u pacientů užívajících tadalafil po dobu 1 roku stabilní.

Tadalafil 20 mg nevyvolal u zdravých osob ve srovnání s placebem žádné významné změny hodnot

systolického a diastolického tlaku vleže (průměrný maximální pokles o 1,6/resp. 0,8 mm Hg),

systolického a diastolického tlaku ve stoje (průměrný maximální pokles o 0,2/resp. 4,6 mm Hg) ani

významné změny tepové frekvence.

Studie zkoumající vliv tadalafilu na zrak neprokázala ve Farnsworthově-Munsellově testu se 100

odstíny žádnou poruchu barvocitu (modrá/zelená). Tento nález je ve shodě s nízkou afinitou tadalafilu

k PDE6 oproti PDE5. Během všech klinických studií byly změny barevného vidění pozorovány velmi

vzácně (<0,1%).

U mužů byly provedeny tři studie s tadalafilem v dávkách 10 mg (jedna 6měsíční) a 20 mg (jedna

6měsíční a jedna 9měsíční) denně zaměřené na zhodnocení možného účinku na spermatogenezi. Ve

dvou z těchto studií bylo v souvislosti s podáváním tadalafilu pozorováno snížení počtu a koncentrace

spermií bez pravděpodobného klinického významu. Tyto účinky nebyly spojeny se změnami dalších

parametrů jako je motilita, morfologie a hladina folikulostimulačního hormonu.

Pediatrická populace

Byla provedena jedna studie u pediatrických pacientů s Duchennovou muskulární dystrofií (DMD), ve

které nebyla prokázána žádná účinnost. Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná

studie s tadalafilem se třemi paralelními rameny byla provedena u 331chlapců ve věku 7-14 let

s DMD, kteří dostávali souběžnou léčbu kortikosteroidy. Do studie bylo zahrnuto 48týdenní dvojitě

zaslepené období, během kterého byli pacienti denně randomizováni na tadalafil 0,3 mg/kg, tadalafil

0,6 mg/kg nebo placebo. U tadalafilu nebyla prokázána účinnost na zpomalení snížení pohyblivosti,

měřené pomocí primárního cíle vzdálenosti 6-ti minutové chůze (6MWD): průměrná změna stanovená

metodou nejmenších čtverců (LS) ve 48 týdnech byla -51,0 metrů (m) ve skupině s placebem

v porovnání s -64,7 m ve skupině s tadalfilem 0,3 mg/kg (p = 0,307) a -59,1 m ve skupině s tadalfilem

0,6 mg/kg (p = 0,538). Navíc nebyla prokázána účinnost ze sekundárních analýz, provedených v této

studii. Celkově byly výsledky bezpečnosti obecně shodné se známým bezpečnostním profilem

tadalfilu a s nežádoucími příhodami (AE) očekávanými u pediatrické populace s DMD, která dostává

kortikosteroidy.

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Tadalafil ratiopharm u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě plicní

arteriální hypertenze (informace o použití v pediatrii viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Tadalafil se po perorálním podání rychle vstřebává a průměrné maximální plazmatické koncentrace

) je dosaženo průměrně za 4 hodiny po podání. Hodnoty absolutní biologické dostupnosti po

perorálním podání nebyly stanoveny.

Rychlost a rozsah absorpce tadalafilu nezávisí na příjmu potravy, je tedy možné užívat přípravek

Tadalafil ratiopharm s jídlem i bez jídla. Doba podání přípravku (ráno nebo večer po jednorázovém

podání 10 mg) neměla významný účinek na rychlost a rozsah absorpce.

Distribuce

Průměrný distribuční objem je v ustáleném stavu přibližně 77 l, což naznačuje distribuci tadalafilu do

tkání. 94 % tadalafilu je při terapeutických koncentracích vázáno na plazmatické proteiny. Vazba na

proteiny není ovlivněna poruchami funkce ledvin.

V ejakulátu zdravých jedinců bylo přítomno méně než 0,0005 % podané dávky.

Biotransformace

Tadalafil je metabolizován převážně isoformou 3A4cytochromu P450 (CYP). Hlavním cirkulujícím

metabolitem je methylkatecholglukuronid. Tento metabolit vykazuje nejméně 13000krát nižší účinnost

na PDE5 než tadalafil. V pozorovaných koncentracích není proto klinický účinek metabolitu

předpokládán.

Eliminace

Průměrná clearance tadalafilu u zdravých jedinců je 3,4 l/h v ustáleném stavu a průměrný terminální

eliminační poločas je 16 hodin.

Tadalafil je vylučován především ve formě neaktivních metabolitů, převážně stolicí (přibližně 61 %

podané dávky) a v menší míře močí (přibližně 36 % podané dávky).

Linearita/nelinearita

V dávkovém rozmezí od 2,5 mg do 20 mg stoupají hodnoty expozice (AUC) proporcionálně s dávkou.

V rozmezí dávek 20 mg až 40 mg je pozorováno menší než proporciální zvýšení expozice. V průběhu

podávání tadalafilu v dávkách 20 mg a 40 mg jednou denně je dosaženo ustáleného stavu plazmatické

koncentrace v průběhu 5 dnů a expozice je v porovnání s jednorázovou dávkou přibližně 1,5násobná.

Farmakokinetika u rozdílných populací

Ve srovnání se zdravými dobrovolníky je u pacientů s plicní hypertenzí, kteří zároveň neužívají

bosentan, průměrná expozice při podávání dávky 40 mg tadalafilu v ustáleného stavu vyšší o 26 %. Ve

srovnání se zdravými dobrovolníky nejsou klinicky významné rozdíly v C

. Výsledky naznačují

nižší clearance tadalafilu u pacientů s plicní hypertenzí ve srovnání se zdravými dobrovolníky.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší jedinci

Zdraví starší jedinci (65 let a více) vykazovali nižší hodnoty perorální clearance tadalafilu, výsledkem

byla o 25 % vyšší expozice tadalafilu (AUC) oproti zdravým jedincům ve věku od 19 do 45 let po

dávce 10 mg. Vliv věku zde není klinicky signifikantní a nevyžaduje úpravu dávky.

Porucha funkce ledvin

V klinickofarmakologických studiích s jednotlivými dávkami tadalafilu (5 mg -20 mg) byla systémová

expozice tadalafilu (AUC) přibližně dvojnásobná u osob s lehkou (clearance kreatininu 51 až 80

ml/min) nebo středně těžkou (clearance kreatininu 31 až 50 ml/min) poruchou funkce ledvin a také

u dialyzovaných osob v konečném stádiu selhání ledvin. U hemodialyzovaných pacientů byla C

o 41 % vyšší ve srovnání se zdravými subjekty. Hemodialýza zanedbatelně ovlivňuje eliminaci

tadalafilu.

Vzhledem ke zvýšené expozici tadalafilu (AUC), omezeným klinickým zkušenostem a nedostatečným

možnostem ovlivnit clearance dialýzou, se nedoporučuje podání tadalafilu u pacientů s těžkou

poruchou funkce ledvin.

Porucha funkce jater

Hodnota expozice tadalafilu (AUC) při podání dávky 10 mg u pacientů s lehkou a středně těžkou

poruchou jaterních funkcí (třída A a B Child-Pughovy klasifikace je srovnatelná s hodnotami

u zdravých jedinců. V případě předepsání tadalafilu musí lékař důsledně zvážit individuální poměr

prospěchu a rizika. Údaje o podání tadalafilu pacientům s poruchou funkce jater v dávce vyšší než 10

mg nejsou dostupné.

Použití u pacientů se závažnou jaterní cirhózou (třída C Child-Pughovy klasifikace) nebylo zkoumáno

a proto se podání tadalafilu u těchto pacientů nedoporučuje.

Pacienti s diabetem

Hodnota expozice tadalafilu (AUC) u diabetiků byla po dávce 10 mg přibližně o 19 % nižší než AUC

u zdravých jedinců. Tento rozdíl expozice nevyžaduje úpravu dávky.

Rasa

Farmakokinetické studie zahrnovaly subjekty z rozdílných etnických skupin a nebyly identifikovány

žádné rozdíly v typické expozici tadalafilu. Není vyžadována úprava dávky.

Pohlaví

U zdravých dobrovolníků ženského a mužského pohlaví nebyly po podání jednorázové nebo

opakovaných dávek tadalafilu pozorovány klinicky významné rozdíly v expozici. Není vyžadována

úprava dávky.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

U potkanů a myší, kterým byla podávána dávka tadalafilu až 1000 mg/kg/den, nebyly zjištěny známky

teratogenity, embryotoxicity ani fetotoxicity přípravku.

V prenatálních a postnatálních vývojových studiích u potkanů nevyvolávala dávka 30 mg/kg/den

žádný významný účinek. U březích samic potkanů byla AUC pro vypočtenou volnou látku přibližně

18násobná ve srovnání s AUC u člověka po dávce 20 mg.

Nebyla zjištěna porucha fertility u samců a samic potkana. U psů, kterým byl tadalafil podáván denně

po dobu 6 až 12 měsíců v dávkách 25 mg/kg/den (tj. nejméně trojnásobně vyšší expozice [rozmezí 3,7

až 18,6] než u lidí při jednorázové dávce 20 mg) a větších, byla zjištěna regrese epitelu semenných

kanálků, která u některých psů vedla ke snížení spermatogeneze (viz bod 5.1).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

:

Monohydrát laktózy

Natrium-lauryl-sulfát

Povidon (K12)

Krospovidon

Natrium-stearyl-fumarát

Potahová vrstva tablety:

Polyvinylalkohol

Makrogol

Oxid titaničitý (E171)

Mastek

Žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchování.

6.5

Druh obalu a obsah balení

OPA/Al/PVC/Al blistr

PVC/ACLAR/PVC-Al blistr

PVC/ACLAR/PVdC/PVC-Al blistr

Tadalafil ratiopharm 20 mg je dostupný po 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84 nebo 120

potahovaných tabletách v blistrech nebo 4x1, 12x1, 24x1 nebo 60x1 potahovaná tableta

v perforovaném jednodávkovém blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI,

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079, Ulm, Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

83/320/15-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 8. 7. 2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

9. 3. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace