TADALAFIL APOTEX 5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TADALAFIL (TADALAFILUM)
Dostupné s:
Apotex Europe B.V., Leiden
ATC kód:
G04BE08
INN (Mezinárodní Name):
TADALAFIL (TADALAFIL)
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28 II; 84 II; 84 I; 4 I Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TADALAFIL
Přehled produktů:
TADALAFIL APOTEX
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
83/ 714/15-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls220838/2018

a k sp. zn. sukls239611/2018

P

ří

bal

ová

informace: informace pro u

ž

ivatele

Tadalafil Apotex 5 mg potahov

ané

tablety

tadalafilum

P

řeč

t

ě

te si poz

orně

celou

pří

balovou informaci d

ří

v

e, než

z

ačne

te tento p

ří

pravek u

ží

vat,

proto

ž

e obsahuje pro V

ás

le

ž

it

é

informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v t

é

to p

ří

bal

ové

informaci:

Co je přípravek Tadalafil Apotex a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tadalafil Apotex používat

Jak se přípravek Tadalafil Apotex používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tadalafil Apotex uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je p

ří

pravek Tadalafil Apotex

a k č

emu se pou

žívá

Tadalafil Apotex obsahuje léčivou látku tadalafil, která patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory

fosfodiesterázy typu 5.

Přípravek Tadalafil Apotex 5 mg se používá u dospělých mužů k léčbě:

erektiln

í

dysfunkce. Jedná se o poruchu, při které nedojde při sexuálním vzrušení ke ztopoření

pohlavního údu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro pohlavní styk. U přípravku Tadalafil

Apotex se prokázalo, že významně zlepšuje schopnost dosáhnout ztopoření penisu nutné k sexuální

aktivitě.

Tadalafil Apotex napomáhá při sexuálním dráždění uvolnit cévy penisu a umožnit tak dostatečný

přívod krve do pohlavního údu. Výsledkem je zlepšené ztopoření penisu.

Netrpíte-li erektilní dysfunkcí, přípravek Tadalafil Apotex pro Vás není určen. Je nutno poznamenat,

že Tadalafil Apotex není účinný bez sexuálního dráždění.

Milostná předehra bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

příznaků dolních cest močových spojených se stavem nazývaným beni

gní

hyperplazie prostaty.

Prostata se s věkem postupně zvětšuje. Příznaky zahrnují potíže se zahájením močení, pocit

nedokonale/nedostatečně vyprázdněného močového měchýře a častější potřebu močení i

průběhu noci. Tadalafil zlepšuje krevní průtok a uvolňuje svalstvo prostaty a močového měchýře,

což může zlepšovat příznaky benigní hyperplazie prostaty. Bylo prokázáno, že tadalafil zlepšuje

příznaky dolních cest močových již 1-2 týdny po zahájení léčby.

2.

Č

emu mus

í

te v

ěnov

at pozornost

, než

z

ačne

te p

ří

pravek Tadalafil Apotex u

ží

vat

Neu

ží

vejte Tadalafil Apotex, jestli

ž

e:

jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

používáte organické nitráty v kterékoli formě nebo léky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit.

Jedná se o skupinu léků používaných k léčbě anginy pectoris (“bolesti na hrudi”). Bylo prokázáno,

že tadalafil zesiluje účinky těchto léků. Používáte-li nitráty v jakékoli formě nebo si tím

nejste jistý, obraťte se na svého lékaře.

trpíte vážným srdečním onemocněním nebo jste během uplynulých 90 dnů prodělal infarkt

myokardu.

jste během uplynulých 6 měsíců prodělal cévní mozkovou příhodu.

máte nízký krevní tlake nebo neléčený vysoký krevní tlak.

máte nebo jste zažil ztrátu zraku z důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie optického

nervu (NAION), stav popisovaný jako „mrtvice oka“.

užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy vysokého

krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy vysokého

krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je Tadalafil

Apotex, bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát,

nebo si nejste jistý, řekněte to svému lékaři.

Upoz

ornění

a opat

ře

n

í

Před užitím přípravku Tadalafil Apotex se poraďte se svým lékařem.

Uvědomte si, že sexuální aktivita s sebou nese riziko pro pacienty se srdečním onemocněním

vzhledem ke zvýšeným nárokům na činnost srdce. Pokud máte problémy se srdcem, řekněte to svému

lékaři.

Protože benigní hyperplazie prostaty může mít stejné příznaky jako rakovina prostaty, lékař vás

vyšetří a vyloučí nádorové onemocnění prostaty před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty

tadalafilem.

Tadalafil rakovinu prostaty neléčí.

Než začnete užívat tablety, informujte svého lékaře, máte-li:

srpkovitou anemii (porucha červených krvinek).

mnohočetný myelom (rakovina kostní dřeně).

leukémii (rakovina krevních buněk).

nebo deformaci pohlavního údu.

vážné onemocněním jater.

vážné onemocněním ledvin.

Není známo, zda je tadalafil účinný u pacientů, kteří podstoupili:

operaci pánve.

odstranění celé nebo jenom části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty (radikální

nervy nešetřící odstranění prostaty).

Jestliže se u vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat Tadalafil

Apotex a ihned vyhledejte svého lékaře.

U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu.

I když není známo, zda je tato příhoda přímo spojena s tadalafilem, v případě náhlého zhoršení nebo

ztráty sluchu, přestaňte Tadalafil Apotex užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Tadalafil Apotex není určen pro ženy.

D

ě

ti a dosp

í

vaj

í

c

í

Tadalafil Apotex není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Dal

ší

l

éč

iv

é

p

ří

pravky a

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které

možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Tadalafil Apotex v případě, že užíváte nitráty.

Některé léčivé přípravky mohou být ovlivněny přípravkem Tadalafil Apotex, nebo mohou

ovlivnit účinek přípravku Tadalafil Apotex. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud

užíváte:

alfa-blokátory (používané k léčbě vysokého krevního tlaku, nebo k léčbě příznaků dolních

močových cest souvisejících s benigní hyperplazií prostaty).

jiné přípravky určené k léčbě vysokého krevního tlaku.

riocigvát.

inhibitory 5-alfa reduktázy (používané k léčbě benigní hyperplazie prostaty)

přípravky, jako je ketokonazol v tabletách (k léčbě plísňových onemocnění), a inhibitory

proteázy k léčbě AIDS nebo infekce HIV.

fenobarbital, fenytoin a karbamazepin (protikřečové přípravky).

rifampicin, erythromycin, klarithromycin nebo itrakonazol.

jiné přípravky k léčbě erektilní dysfunkce.

P

ří

pravek Tadalafil Apotex s pit

í

m a alkoholem

Informace o účinku alkoholu jsou popsány v bodě 3. Grapefruitový džus může ovlivnit, jak bude

přípravek Tadalafil Apotex účinkovat a má být užíván se zvýšenou opatrností. Další informace

získáte u svého lékaře.

Plodnost

Při podávání psům došlo k redukci tvorby spermatu ve varlatech. Snížení počtu spermií

bylo pozorováno také u některých mužů. Je nepravděpodobné, že tyto účinky vedou ke

snížení plodnosti.

Ří

z

ení

dopravn

í

ch prost

ředků a ob

sluha stroj

ů

Někteří muži užívající tadalafil v klinických studiích hlásili výskyt závratí. Před řízením dopravních

prostředků nebo obsluhou strojů byste měl znát svoji reakci na tablety.

P

ří

pravek Tadalafil Apotex obsahuje lakt

ó

zu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se p

ří

pravek Tadalafil Apotex u

žívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Tadalafil Apotex jsou určeny k podání ústy pouze u mužů. Tabletu polkněte

celou s trochou vody. Tablety se mohou užívat nezávisle s jídlem nebo bez jídla.

Požití

alkoholu

může

způsobit

přechodný pokles

vašeho

krevního

tlaku. Pokud jste užil, či

plánujete užít Tadalafil Apotex, vyvarujte se nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi

0,08 % a více), které může zvýšit riziko vzniku závratí při vstávání.

L

éčba e

rektiln

í

dysfunkce

D

oporučená

d

ávka

je 5 mg tableta užívaná přibližně ve stejný čas jednou denně. V závislosti

na odezvě může lékař dávku upravit na 2,5 mg. Tato dávka vám bude podána ve formě 2,5 mg

tablet.

Neužívejte přípravek Tadalafil Apotex častěji než jednou denně.

Tadalafil Apotex užívaný jednou denně Vám při sexuálním dráždění umožní dosáhnout erekce

kdykoliv v průběhu 24 hodin. Užívání přípravku Tadalafil Apotex jednou denně může být

vhodné pro muže, kteří předpokládají pohlavní styk dvakrát nebo vícekrát týdně.

Je nutno poznamenat, že Tadalafil Apotex není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná

předehra bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

Požití alkoholu může mít nepříznivý vliv na vaši schopnost dosáhnout erekce.

L

éčba be

ni

gní

hyperplazie prostaty

D

ávka

je 5 mg tableta užívaná přibližně ve stejný čas jednou denně. Také v případě, že trpíte

benigní hyperplazií prostaty i erektilní dysfunkcí, zůstává dávka jedna tableta 5 mg užívaná jednou

denně.

Neužívejte přípravek Tadalafil Apotex častěji než jednou denně.

Jestli

ž

e jste u

ž

il v

í

ce

pří

pravku Tadalafil Apotex,

než

jste m

ě

l

Oznamte to svému lékaři. Mohou se u vás vyskytnout nežádoucí účinky popsané v bodě 4.

Jestli

ž

e jste zapomn

ě

l u

ží

t

pří

pravek Tadalafil Apotex

Užijte svou dávku, jakmile si na ni vzpomenete, ale nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil vynechanou tabletu. Neužívejte přípravek Tadalafil Apotex více než jednou denně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Mo

žné

ne

žádoucí

úč

inky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Jestli

ž

e se u V

ás

vyskytne

něk

ter

ý z

nás

leduj

í

c

í

ch n

ežádoucích úč

i

nků, př

esta

ň

te p

ří

pravek

pou

ží

vat a ihned vyhledejte l

ékař

skou pomoc:

alergická reakce včetně vyrážky (méně častá frekvence výskytu).

bolest na hrudi – nepoužívejte nitráty a ihned vyhledejte lékařskou pomoc (méně častá frekvence

výskytu).

priapismus - prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití tadalafilu (vzácná frekvence

výskytu). V případě erekce přetrvávající déle než 4 hodiny vyhledejte urychleně lékaře.

náhlá ztráta vidění (vzácná frekvence výskytu).

Další hlášené nežádoucí účinky:

Č

ast

é

(pozorované u 1 až 10 pacientů ze 100)

bolest hlavy, bolest v zádech, bolest svalů, bolest rukou a nohou, zarudnutí obličeje, překrvení

nosní sliznice a trávicí potíže.

Méně

čas

t

é

(pozorované u 1 až 10 pacientů z 1 000)

závrať, bolest žaludku, pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, rozmazané vidění, bolest očí,

namáhavé dýchání, přítomnost krve v moči, prodloužená erekce, pocit bušení srdce, rychlý

srdeční tep, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, krvácení z nosu a zvonění v uších, otok rukou,

nohou nebo kotníků a pocit únavy.

Vz

ácné

(pozorované u 1 až 10 pacientů z 10 000)

mdloby, epileptické záchvaty a přechodnou ztrátu paměti, otoky víček, zčervenání očí, náhlé

zhoršení nebo ztráta sluchu, kopřivka (svědící červené skvrny na kůži), krvácení z penisu,

přítomnost krve v semenu a zvýšené pocení.

Zřídka byly také u mužů užívajících tadalafil hlášeny infarkt myokardu a cévní mozková příhoda.

U většiny těchto mužů se vyskytly srdeční problémy již před užitím tohoto přípravku.

Vzácně bylo hlášeno částečné, dočasné nebo trvalé snížení nebo ztráta vidění na jednom nebo na obou

očích.

N

ěk

ter

é

dal

ší

vz

ác

n

é

ne

žádoucí

úč

inky hlášené u mužů užívajících tadalafil, které nebyly

pozorovány v klinických studiích. Tyto zahrnovaly:

migrénu, otoky obličeje, závažné alergické reakce způsobující otékání obličeje nebo hrdla,

závažnou kožní vyrážku, některé poruchy ovlivňující prokrvení očí, nepravidelný srdeční

rytmus, anginu pectoris a náhlé srdeční úmrtí.

Nežádoucí účinky závratě byl častěji hlášen u mužů starších 75 let užívajících tadalafil. Průjem byl

častěji hlášen u mužů starších 65 let užívajících tadalafil.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro

kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak pří

pravek Tadalafil Apotex uc

hovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za “EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balen

í

a dal

ší

informace

C

o pří

pravek Tadalafil Apotex obsahuje

Léčivou látkou je tadalafilum.

Jedna potahovaná tableta přípravku obsahuje tadalafilum 5 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tablety: monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy (E468), mikrokrystalická celulosa

(E460), natrium-lauryl-sulfát, poloxamer 407, magnesium-stearát (E572).

Potah tablety: hypromelosa 2910 (E464), hyprolosa (E463), makrogol 8000, oxid titaničitý (E171),

žlutý oxid železitý (E172).

Jak pří

pravek Tadalafil Apotex vypa

dá a co o

bsahuje toto bale

Žluté bikonvexní potahované tablety ve tvaru mandle. Na jedné straně vyraženo "APO" a "T5" na

druhé straně.

Potahované tablety jsou baleny v:

PVC/PVdC/Al nebo PVC/Aclar/Al blistrech v krabičkách obsahujících 28 nebo 84 potahovaných

tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dr

ž

itel rozhodnut

í

o registraci a v

ý

robce

Dr

ž

itel rozhodnut

í

o registraci:

Apotex Europe B.V.,

Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden,

Nizozemsko

V

ý

robce:

Apotex Nederland B.V.,

Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden,

Nizozemsko

Tato p

ří

balo

informace byla naposledy revidov

á

na 10. 10. 2018

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls220838/2018

a k sp. zn. sukls239611/2018

SOUHRN

ÚDAJŮ

O P

ŘÍ

PRAVKU

1. N

Á

ZEV P

ŘÍ

PRAVKU

Tadalafil Apotex 5 mg potahované tablety

2. KVALITATIVN

Í

A KVANTITATIVN

Í

SLO

ŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje tadalafilum 5 mg

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 73,01 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

KOV

Á

FORMA

Potahovaná tableta.

Žluté bikonvexní potahované tablety ve tvaru mandle (9,59 x 5,85 mm). Na jedné straně vyraženo

"APO" a "T5" na druhé straně.

4. KLINICK

É

ÚDA

JE

4.1 Terapeutick

é

indikace

Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů.

K dosažení účinku tadalafilu k léčbě erektilní dysfunkce je nezbytné sexuální dráždění. Léčba známek

a příznaků benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů.

Tadalafil Apotex není indikován k použití u žen.

4.2 D

ávkování

a z

působ

pod

ání

Dávkování

Erektil

dysfunkce u dosp

ě

l

ých

mu

žů

Obvykle je doporučeno užití dávky 10 mg před předpokládanou sexuální aktivitou s jídlem nebo bez

jídla.

U pacientů, kde dávka 10 mg tadalafilu nevede k přiměřenému účinku, je možno použít dávku 20 mg.

Přípravek lze užít nejpozději 30 minut před sexuální aktivitou.

Maximální četnost užití dávky je jedenkrát denně.

Tadalafil 10 mg a 20 mg je určen k užití před předpokládanou sexuální aktivitou a nedoporučuje se

k trvalému každodennímu použití.

U pacientů, kteří předpokládají častější užívání přípravku tadalafilu (tj. alespoň dvakrát

týdně),

může

být

vhodné

zvážit

dávkování

nejnižšími

dávkami

tadalafilu

jednou

denně,

základě

rozhodnutí pacienta a zvážení lékaře.

U těchto pacientů se doporučuje dávka 5 mg jednou denně v přibližně stejnou dobu. Dávku je možné

snížit na 2,5 mg jednou denně podle snášenlivosti pacienta. Tato síla není k dispozici od společnosti

Apotex, ale může být dostupná u jiných držitelů rozhodnutí o registraci.

Vhodnost kontinuálního podávání jednou denně se má pravidelně přehodnocovat.

Benign

í

hyperplazie prostaty u dosp

ě

l

ých

mu

žů

Doporučená dávka je 5 mg užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu s jídlem nebo bez jídla. U

dospělých mužů léčených jak pro benigní hyperplazii prostaty, tak i pro erektilní dysfunkci je

doporučená dávka také 5 mg užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu. U pacientů netolerujících

při léčbě benigní hyperplazie prostaty dávku tadalafilu 5 mg se má zvážit jiná léčba, protože účinnost

tadalafilu 2,5 mg v léčbě benigní hyperplazie prostaty nebyla prokázána.

Zvláštní populace

Star

ší

mu

ž

i

U starších pacientů není nutná úprava dávky.

Mu

ž

i s poruchou funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávky. U

pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin je v případě léčby podle potřeby maximální

doporučenou dávkou 10 mg.

Podávání tadalafilu 2,5 mg nebo 5 mg jednou denně jak k léčbě erektilní dysfunkce, tak i benigní

hyperplazie prostaty, není doporučeno u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (viz body 4.4 a

5.2).

Mu

ž

i s poruchou funkce jater

Pro léčbu erektilní dysfunkce tadalafilem podávaným podle potřeby je obvykle doporučeno užití

dávky 10 mg před předpokládanou sexuální aktivitou s jídlem nebo bez jídla. O bezpečnosti tadalafilu

u pacientů se závažnou poruchou funkce jater (třída C klasifikace Child-Pugh) jsou k dispozici pouze

omezené klinické údaje; v případě předepsání přípravku musí lékař individuálně a důsledně zvážit

poměr prospěchu a rizika. Údaje o podávání dávek tadalafilu vyšších než 10 mg pacientům s poruchou

funkce jater nejsou dostupné.

Podávání tadalafilu jednou denně jak k léčbě erektilní dysfunkce, tak i k léčbě benigní hyperplazie

prostaty nebylo hodnoceno u pacientů s poruchou funkce jater, a proto musí lékař v případě předepsání

přípravku individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika (viz body 4.4 a bod 5.2).

Mu

ž

i s diabetem

U pacientů s diabetem není nutná úprava dávky.

Pediatri

cká

populace

Neexistuje žádné relevantní použití tadalafilu u pediatrické populace v indikaci léčby

erektilní

dysfunkce.

Způsob podání

Přípravek Tadalafil Apotex je dostupný ve formě 5 mg, 10 mg a 20 mg potahovaných tablet

k perorálnímu podání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na tadalafil nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1.

Tadalafil vykázal v klinických studiích schopnost zesílit hypotenzivní účinek nitrátů, pravděpodobně

kombinovaným působením nitrátů a tadalafilu na metabolické dráze NO/cGMP. Použití tadalafilu

pacientů používajících organické nitráty v jakékoli formě je proto kontraindikováno (viz bod 4.5).

Tadalafil nesmí být používán u mužů s onemocněním srdce, pro které není sexuální aktivita vhodná.

Lékaři mají pečlivě zvážit riziko srdečních příhod spojených se sexuální aktivitou

u pacientů s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním.

Do klinických studií nebyli zařazeni pacienti s níže uvedenými kardiovaskulárními chorobami, a proto

je u nich použití tadalafilu kontraindikováno:

pacienti, kteří prodělali v uplynulých 90ti dnech infarkt myokardu

pacienti s nestabilní formou anginy pectoris nebo anginou v průběhu pohlavního styku

pacienti se srdečním selháním třídy 2 a závažnějším podle klasifikace New York Heart

Association v posledních 6ti měsících

pacienti s neléčenými arytmiemi, hypotenzí (<90/50 mmHg) nebo neléčenou hypertenzí

pacienti, kteří prodělali v uplynulých 6ti měsících cévní mozkovou příhodu

Tadalafil je kontraindikován u pacientů, u kterých došlo ke ztrátě zraku na jednom oku z důvodu

nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION), bez ohledu na to zda ke ztrátě

došlo v souvislosti s předchozím podáváním inhibitorů PDE5 (viz bod 4.4).

Současné podávání inhibitorů PDE5, včetně tadalafilu, se stimulátory guanylátcyklázy, jako je

riocigvát, je kontraindikováno, protože může potencionálně vést k symptomatické hypotenzi (viz bod

4.5).

4.4

Zvl

áš

t

upoz

orně

n

í

a opat

ře

n

í

pro pou

ž

it

í

Před zahájením léčby přípravkem Tadalafil Apotex

Diagnóza erektilní dysfunkce nebo benigní hyperplazie prostaty se stanoví na základě anamnézy

a lékařského vyšetření, a určí se možné skryté příčiny dysfunkce dříve, než se zahájí farmakologická

léčba.

Před zahájením jakékoliv léčby erektilní dysfunkce má lékař posoudit kardiovaskulární stav pacienta,

protože sexuální aktivita s sebou nese jisté riziko srdečních příhod. Tadalafil má vazodilatační

vlastnosti způsobující mírné a přechodné snížení krevního tlaku (viz bod 5.1) a zesiluje hypotenzivní

účinek nitrátů (viz bod 4.3).

Před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty tadalafilem mají být pacienti vyšetřeni, aby byl

vyloučen karcinom prostaty a podrobně zhodnocen kardiovaskulární stav (viz bod 4.3)

Vyšetření erektilní dysfunkce zahrnuje stanovení její možné příčiny a příslušná léčba se stanoví až po

patřičném lékařském vyšetření. Není známo, zda je tadalafil účinný u pacientů, kteří se podrobili

operaci v pánevní oblasti či nervy nešetřící radikální prostatektomii.

Kardiovaskulární systém

V postmarketingovém sledování a/nebo v klinických studiích byly hlášeny závažné kardiovaskulární

příhody, včetně infarktu myokardu, náhlé smrti ze srdeční příčiny, nestabilní anginy pectoris,

komorových arytmií, cévní mozkové příhody, tranzitorní ischemické ataky, bolesti na hrudi, palpitací a

tachykardií. Většina pacientů, u kterých byly tyto příhody hlášeny, vykazovala již předtím přítomnost

kardiovaskulárních rizikových faktorů. Nelze však definitivně určit, zda byly hlášené příhody v přímé

souvislosti s těmito rizikovými faktory, s tadalafilem, se sexuální aktivitou nebo s kombinací těchto či

dalších faktorů.

U pacientů užívajících současně antihypertenziva může tadalafil vyvolat snížení krevního tlaku. Na

začátku léčby tadalafilem jednou denně je zapotřebí klinické zvážení případné úpravy dávky

antihypertenzivní terapie.

U pacientů užívajících alfa

blokátory může současné podání tadalafilu vést u některých pacientů k

symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5). Kombinace tadalafilu a doxazosinu se nedoporučuje.

Zrak

V souvislosti s podáváním tadalafilu a dalších inhibitorů PDE5 byly hlášeny poruchy zraku a případy

NAION. Analýzy observačních dat naznačují zvýšené riziko akutní NAION u mužů s erektilní

dysfunkcí po epizodní expozici tadalafilu nebo jiným inhibitorům PDE5. Protože to může být

relevantní pro všechny pacienty, kteří jsou vystaveni tadalafilu, pacient má být poučen, aby v případě

náhle vzniklé poruchy zraku přestal přípravek Tadalafil Apotex užívat a ihned vyhledal svého lékaře

(viz bod 4.3).

Zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu

Po použití tadalafilu byly hlášeny případy náhlé ztráty sluchu. Přesto, že v některých případech byly

přítomny další rizikové faktory (jako věk, diabetes, hypertenze a předchozí historie ztráty sluchu),

mají být pacienti poučeni, aby v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu, přestali tadalafil užívat a

vyhledali okamžitou lékařskou pomoc.

Porucha funkce jater a ledvin

Z důvodu zvýšené expozice tadalafilu (AUC), omezené klinické zkušenosti a nedostatečné schopnosti

ovlivnit

clearance

dialýzou,

dávkovaní

tadalafilu

jednou

denně

nedoporučuje

pacientů

závažnou poruchou funkce ledvin.

O bezpečnosti jednorázového použití tadalafilu u pacientů se závažnou poruchou funkce jater (třída C

Child-Pughovy klasifikace) jsou dostupné pouze omezené klinické údaje. Podávání přípravku jednou

denně jak k léčbě erektilní dysfunkce, tak i k léčbě benigní hyperplazie prostaty nebylo

vyhodnocováno u pacientů s jaterní insuficiencí. V případě předepsání přípravku Tadalafil Apotex

musí lékař individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika.

Priapismus a anatomické deformity penisu

Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4 hodiny mají neodkladně vyhledat lékařskou pomoc.

Není-li léčba priapismu zahájena včas, může nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence.

Tadalafil je třeba používat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu (jako je

angulace, kavernózní fibróza nebo Peyronieova choroba) nebo u pacientů trpících onemocněními,

která mohou predisponovat ke vzniku pripapismu (jako je srpková anemie, mnohočetný myelom nebo

leukémie).

Použití s inhibitory CYP3A4

Opatrnosti je třeba při předepisování tadalafilu pacientům užívajícím silné inhibitory CYP3A4

(ritonavir, sachinavir, ketokonazol, itrakonazol a erythromycin) neboť byla v kombinaci s těmito léky

pozorována zvýšená systémová expozice tadalafilu (AUC) (viz bod 4.5).

Tadalafil a další přípravky k léčbě erektilní dysfunkce

Bezpečnost a účinnost kombinace tadalafilu s jinými inhibitory PDE5 nebo s jinými formami

léčby erektilní dysfunkce nebyla zjišťována. Pacienti mají být informováni, aby přípravek Tadalafil

Apotex

v těchto kombinacích neužívali.

Laktóza

Přípravek Tadalafil Apotex 5 mg obsahuje monohydrát laktózy.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jin

ý

mi l

éč

iv

ý

mi p

ří

pravky a jin

é

formy interakce

Jak je popsáno níže, interakční studie byly provedeny s dávkou 10 mg a/nebo 20 mg tadalafilu.

Na základě těchto interakčních studií s dávkou pouze 10 mg nelze úplně vyloučit klinicky relevantní

interakce při vyšších dávkách.

Účinky jiných látek na tadalafil

Inhibitory cytochromu P450

Tadalafil je metabolizován převážně prostřednictvím CYP3A4. Selektivní inhibitor

CYP3A4 ketokonazol (200 mg denně) zvýšil expozici (AUC) tadalafilu (10 mg) dvojnásobně a C

15 % v porovnání s hodnotami AUC a C

pro samotný tadalafil. Ketokonazol (400 mg denně) zvýšil

expozici (AUC) tadalafilu (20 mg) čtyřnásobně a C

o 22 %. Inhibitor proteázy ritonavir (200 mg 2x

denně), který je inhibitorem CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 a CYP2D6, zvýšil expozici

(AUC) tadalafilu (20 mg) dvojnásobně bez změny C

max.

Ačkoli nebyly studovány specifické interakce,

některé inhibitory proteázy jako sachinavir a jiné inhibitory CYP3A4 jako erythromycin,

klarithromycin, itrakonazol a grapefruitová šťáva se mají s tadalafilem používat opatrně, jelikož lze

předpokládat, že budou zvyšovat plazmatické koncentrace tadalafilu (viz bod 4.4). Následkem toho

může dojít ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků popsaných v odstavci 4.8.

Transport

ér

y

Úloha transportérů (např. p-glykoproteinu) při distribuci tadalafilu není známa. Proto existuje potenciál

lékových interakcí zprostředkovaných inhibicí transportérů.

Induktory cytochromu P450

Rifampicin, induktor CYP3A4, snížil AUC tadalafilu o 88 %, ve srovnání s hodnotami AUC

samostatně podaného tadalafilu (10 mg). Dá se předpokládat, že tato snížená expozice sníží účinek

tadalafilu, rozsah tohoto snížení účinku není známý. Další induktory CYP3A4 jako fenobarbital,

fenytoin a karbamazepin mohou rovněž snížit plazmatickou koncentraci tadalafilu v plazmě.

Účinky tadalafilu na jiné léky

Nitr

á

ty

Tadalafil (5, 10 a 20 mg) vykázal v klinických studiích schopnost posilovat hypotenzivní účinek

nitrátů. Použití tadalafilu u pacientů používajících organické nitráty v jakékoli formě je proto

kontraindikováno (viz bod 4.3). Dle výsledků klinické studie, ve které 150 subjektů užívalo po dobu 7

dní v různých časech denní dávku 20 mg tadalafilu a 0,4 mg sublinguálního nitroglycerinu bylo

zjištěno, že interakce přetrvávala po dobu delší než 24 hodin, ale nebyla již zaznamenána po uplynutí

48 hodin od poslední dávky tadalafilu. U pacienta užívajícího jakoukoli dávku tadalafilu (2,5 mg - 20

mg), kde se v život ohrožující situaci jeví podání nitrátů z medicínského hlediska nezbytné, má před

podáním nitrátů uplynout od užití poslední dávky tadalafilu alespoň 48 hodin. Za těchto okolností lze

nitráty aplikovat, avšak pouze pod přímým lékařským dohledem a za náležitého monitorování

hemodynamických funkcí.

Antihypertenziva (

et

bl

oká

to

rů k

alciov

ého k

a

lu)

Současné podávání doxazosinu (4 a 8 mg denně) a tadalafilu (5 mg denně a 20 mg podaných

jednorázově) zvyšuje významným způsobem účinek tohoto alfablokátoru na snížení krevního tlaku.

Tento efekt přetrvává nejméně dvanáct hodin a může být symptomatický, včetně synkopy. Z tohoto

důvodu se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4).

Ve studiích interakcí provedených na omezeném počtu zdravých dobrovolníků nebyly tyto účinky

hlášeny u alfuzosinu a tamsulosinu. Při použití tadalafilu u pacientů léčených jakýmkoli

alfablokátorem je nicméně zapotřebí zvýšené opatrnosti, zejména u starších pacientů. Léčba má

být zahájena nejmenší dávkou a upravována postupně.

V průběhu klinických farmakologických studií byla zkoumána schopnost tadalafilu zesilovat

hypotenzivní účinek antihypertenziv. Byly zkoumány hlavní skupiny antihypertenziv, zahrnující

blokátory kalciového kanálu (amlodipin), ACE inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu

(enalapril), beta blokátory (metoprolol), thiazidová diuretika (bendrofluazid), a blokátory receptorů pro

angiotensin II (různé typy a dávky, podávané samostatně nebo v kombinaci s thiazidovými diuretiky,

blokátory kalciového kanálu, beta-blokátory, a/nebo alfa-blokátory). Tadalafil (v dávce

10 mg kromě studií s blokátory receptorů angiotensinu II a amlodipinem, kde byla použita

dávka 20 mg), nevykázal s žádnou z těchto skupin jakoukoli klinicky významnou interakci.

V jiné klinickofarmakologické studii byl zkoumán tadalafil (20 mg) v kombinaci s až 4

antihypertenzivy z různých tříd. U jedinců užívajících vícečetná antihypertenziva byly změny krevního

tlaku při ambulantních kontrolách ve vztahu ke stupni kompenzace hypertenze. Účastníci studie,

jejichž hypertenze byla dobře kontrolována terapií, vykazovali pouze minimální pokles krevního tlaku,

podobný snížení pozorovanému u zdravých osob. U subjektů ve studii, u nichž krevní tlak nebyl

korigován, bylo pozorováno větší snížení krevního tlaku, které však u většiny subjektů nebylo spojeno

s příznaky hypotenze. U pacientů, kteří zároveň užívají antihypertenziva, může tadalafil v dávce 20 mg

způsobit snížení krevního tlaku, které (s výjimkou alfa-blokátorů viz výše) je všeobecně mírné a je

nepravděpodobné, že bude klinicky významné. Rozbor údajů získaných ve fázi 3 klinických studií

rovněž nepotvrdil žádný rozdíl v profilu nežádoucích účinků u pacientů užívajících tadalafil

samostatně nebo s antihypertenzivy. Pacienti, kteří užívají antihypertenziva, však mají být náležitě

upozorněni na možné snížení krevního tlaku.

Riocigvát

Preklinické studie ukázaly aditivní účinek kombinace inhibitorů PDE5 s riocigvátem na snížení

systémového krevního tlaku. V klinických studiích bylo prokázáno, že riocigvát zvyšuje

hypotenzivní účinek inhibitorů PDE5. Ve studované populaci nebyly pozorovány žádné známky

příznivého klinického účinku této kombinace. Současné podávání riocigvátu s inhibitory PDE5,

včetně tadalafilu, je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Inhibitory 5-alfa redukt

á

zy

V klinické studii srovnávající podávání tadalafilu 5 mg současně s finasteridem 5 mg a finasteridu 5

mg současně s placebem na zlepšení symptomů BPH nebyly hlášeny žádné nové nežádoucí účinky.

Vzhledem k tomu, že ale nebyla provedena formální studie lékových interakcí hodnotící účinky

tadalafilu a inhibitorů alfa-reduktázy, je nicméně zapotřebí zvýšené opatrnosti při podávání tadalafilu

společně s inhibitory alfa-reduktázy.

Subst

ty CYP1A2 (

např.

theofylin)

Při podání tadalafilu 10 mg s theofylinem (neselektivní inhibitor fosfodiesterázy) nebyla v

klinickofarmakologické studii zjištěna žádná farmakokinetická interakce. Jediným

farmakodynamickým účinkem bylo malé (3,5 úderu/min) zvýšení tepové frekvence. Přestože byl tento

účinek slabý a klinicky nevýznamný, má být při společném podání těchto léčivých přípravků vzat v

úvahu.

Ethinylestradiol a terbutalin

Bylo prokázáno, že tadalafil způsobuje zvýšení biologické dostupnosti ethinylestradiolu po perorálním

podání. Při perorálním podání terbutalinu se dá očekávat podobné zvýšení, avšak klinický následek

tohoto zvýšení je nejistý.

Alkohol

Hladiny alkoholu v krvi (průměrná maximální koncentrace alkoholu v krvi 0,08 %) nebyly ovlivněny

současným podáním tadalafilu (10 mg nebo 20 mg). Kromě toho nebyly pozorovány žádné změny v

koncentraci tadalafilu po 3 hodinách při současném užití s alkoholem. Alkohol byl podáván za

podmínek maximalizujících rychlost jeho vstřebávání (ráno nalačno a bez jídla ještě 2 hodiny po požití

alkoholu).

Tadalafil (20 mg) nezesiloval průměrné snížení krevního tlaku způsobené alkoholem (0,7 g/kg, tj.

přibližně 180 ml 40 % alkoholu [vodky] pro 80kg muže) u některých osob však byly pozorovány

posturální závratě a ortostatická hypotenze. Pokud byl tadalafil podán s nižší dávkou alkoholu (0,6

g/kg), hypotenze nebyla pozorována a výskyt závratí měl podobnou frekvenci jako po alkoholu

samotném. Tadalafil (10 mg) nezesiloval vliv alkoholu na kognitivní funkce.

Léč

iv

é

p

ří

pravky metaboliz

ované

cytochromem P450

Nepředpokládá se, že by tadalafil vyvolával klinicky významnou inhibici nebo indukci clearance

léčivých přípravků metabolizovaných isoformami CYP450. Studie potvrdily, že tadalafil neinhibuje

ani neindukuje izoformy CYP450 včetně CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 a

CYP2C19.

Subst

ty CYP2C9 (

např.

R-warfarin)

Tadalafil (10 mg a 20 mg) neměl žádný klinicky významný účinek na expozici (AUC) S-warfarinu

nebo R-warfarinu (substrát CYP2C9), ani neovlivnil změny protrombinového času vyvolané

warfarinem.

Kyselina acetylsalicylo

Tadalafil (10 mg a 20 mg) nepotencoval prodloužení času krvácivosti způsobené kyselinou

acetylsalicylovou.

Antidiabetika

Specifické interakční studie s antidiabetiky nebyly provedeny.

4.6

Fertilita,

těh

otenstv

í

a koj

ení

Tadalafil Apotex není indikován k použití u žen.

Těhotenství

Údaje o podávání tadalafilu těhotným ženám jsou omezené. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani

nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální

vývoj (viz bod 5.3). Podávání přípravku Tadalafil Apotex v těhotenství se z preventivních důvodů

nedoporučuje.

Kojení

Dostupná farmakodynamická/toxikologická data u zvířat prokázala exkreci tadalafilu do mateřského

mléka. Nemůže být vyloučeno riziko pro kojené dítě. Přípravek Tadalafil Apotex nemá být používán

v průběhu kojení.

Fertilita

U psů byly pozorovány účinky naznačující poruchu fertility. Dvě následné studie naznačují, že u lidí

je tento účinek nepravděpodobný, ačkoli bylo u některých mužů pozorováno snížení koncentrace

spermií (viz bod 5.1 a 5.3).

4.7

Úč

inky na schopnost

ří

dit a obsluhovat stroje

Tadalafil má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přestože údaje

o četnosti výskytu závratí jsou v klinických studiích podobné pro placebo i tadalafil, pacienti mají

znát svoji reakci na tadalafil dříve, než budou řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

4.8

Ne

žádoucí

úč

inky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících tadalafil k léčbě erektilní dysfunkce nebo

benigní hyperplazie prostaty byly bolest hlavy, dyspepsie, bolest zad a bolest svalů, jejichž výskyt

narůstal se zvyšující se dávkou tadalafilu. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a obvykle mírné

nebo středně závažné. Většina případů bolesti hlavy hlášená při podávání tadalafilu jednou denně byla

v průběhu 10 až 30 dnů od zahájení léčby.

Tabulkové shrnutí nežádoucích účinků

V níže uvedené tabulce jsou nežádoucí účinky získané ze spontánních hlášení a z placebem

kontrolovaných klinických studií (celkem 8022 pacientů užívajících tadalafil a 4422 pacientů

užívajících placebo) při podávání podle potřeby a jednou denně v léčbě erektilní dysfunkce a při

podávání jednou denně v léčbě benigní hyperplazie prostaty.

Vyjadřování frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až

<1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a frekvence není známo (z

dostupných údajů nelze určit).

Velmi

č

ast

é

Č

ast

é

Méně

čas

t

é

Vz

ácné

Poruchy imunitn

í

ho syst

é

mu

hypersenzitivní reakce

angioedém

Poruchy nervov

é

ho syst

é

mu

bolest hlavy

závratě

cévní mozková příhoda

(včetně krvácivých příhod),

synkopa,

tranzitorní ischemické

ataky

, migréna

epileptické záchvaty

přechodná amnézie

Poruchy oka

rozmazané vidění,

pocity popisované jako

bolesti oka

poruchy zorného pole,

otok víček, hyperémie

spojivek, nearteritická

přední ischemická

neuropatie optiku

(NAION)

, retinální

vaskulární okluze

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus

náhlá ztráta sluchu

Srdeč

n

í

poruchy

tachykardie, palpitace

infarkt myokardu,

nestabilní angina pectoris

ventrikulární arytmie

C

évní

poruchy

návaly

hypotenze

hypertenze

Respi

rač

n

í

, hr

udní

a mediasti

ln

í

poruchy

nazální překrvení

dyspnoe,

epistaxe

Gastrointestin

á

ln

í

poruchy

dyspepsie

bolest břicha,

zvracení, nauzea,

gastroezofageální

reflux

Poruchy

kůž

e a pod

kož

n

í

tk

áně

vyrážka,

kopřivka, Stevens-

Johnsonův syndrom

exfoliativní dermatitida

hyperhidróza (pocení)

Poruchy svalov

é

a kostern

í

soustavy a pojivo

t

n

ě

bolest zad,

bolest svalů,

bolest končetin

Poruchy ledvin a m

o

vých

cest

hematurie

Poruchy reproduk

ční

ho syst

é

mu a prsu

prodloužená erekce,

priapismus, krvácení z

penisu, hematospermie

Celkov

é

poruchy a reakce v m

í

st

ě

aplikace

bolest na hrudi

periferní edém, únava

faciální edém

, náhlá

srdeční smrt

Většina pacientů vykazovala již předtím přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů (viz

bod 4.4).

Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketingového sledování nepozorované v placebem

kontrolovaných klinických studiích.

Častěji hlášená, pokud je tadalafil podáván pacientům užívajícím antihypertenziva.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Ve srovnání s placebem byl u pacientů léčených jednou denně tadalafilem hlášený mírně zvýšený

výskyt abnormalit EKG, především sinusové bradykardie. Většina těchto abnormalit EKG nebyla

spojena s výskytem nežádoucích účinků.

Další zvláštní populace

Údaje z klinických studií o pacientech starších 65 let užívajících tadalafil k léčbě erektilní dysfunkce

nebo k léčbě benigní hyperplazie prostaty jsou omezené. V klinických studiích tadalafilu podávaného

v případě potřeby k léčbě erektilní dysfunkce, byl průjem častěji hlášen u pacientů starších 65 let.

V klinických studiích tadalafilu 5 mg užívaného jednou denně k léčbě benigní hyperplazie prostaty

byly u pacientů starších 75 let častěji hlášeny závratě a průjem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

P

ředávková

n

í

Ve studiích s jednorázovými dávkami až 500 mg podávanými zdravým dobrovolníkům a

s opakovanými denními dávkami do 100 mg u pacientů byly nežádoucí účinky podobné nežádoucím

účinkům pozorovaným při nižších dávkách.

V případě předávkování jsou nutná podle potřeby standardní podpůrná opatření.

Hemodialýza zanedbatelně ovlivňuje eliminaci tadalafilu.

5.

FARMAKOLOGICK

É

VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamick

é

vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: urologika, léčiva používaná při poruchách erekce, ATC kód G04BE08.

Mechanismus účinku

Tadalafil je selektivní a reverzibilní inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) specifické pro cGMP

(cyklický guanosin-monofosfát). Zatím co při sexuální stimulaci dochází k lokálnímu uvolnění oxidu

dusnatého (NO), inhibice PDE5 tadalafilem zvyšuje hladiny cGMP v corpus cavernosum. Tento proces

vede k uvolnění hladkého svalstva, přítoku krve do tkání penisu, a tím k erekci. Tadalafil je v léčbě

erektilní dysfunkce neúčinný bez sexuální stimulace.

Účinek inhibice PDE5 na koncentraci cGMP v corpus cavernosum je pozorován také v hladkém

svalstvu prostaty, močového měchýře a jejich cévním zásobení. Výsledná relaxace cév zvyšuje

prokrvení, což může být mechanismus, který zlepšuje příznaky benigní hyperplazie prostaty. Tyto

vaskulární účinky mohou být doplněny inhibicí aferentní nervové aktivity močového měchýře a

relaxací hladkého svalstva prostaty a močového měchýře.

Farmakodynamické účinky

Studie in vitro prokázaly, že tadalafil je selektivní inhibitor PDE5. PDE5 je enzym, který se nalézá

v hladkém svalstvu corpus cavernosum, viscerální hladké svalovině, hladkém svalstvu cév, kosterních

svalech, trombocytech, ledvinách, plicích a mozečku. Působení tadalafilu na PDE5 je mnohem

výraznější než jeho působení na ostatní fosfodiesterázy. Tadalafil má více než 10 000krát větší

účinnost na PDE5 než na PDE1, PDE2 a PDE4 enzymům, které se nacházejí v srdci, mozku, krevních

cévách, játrech a jiných orgánech. Tadalafil má více než 10 000krát větší účinnost na PDE5 než na

PDE3, enzymu nacházejícímu se v srdci a krevních cévách.

Tato selektivita k PDE5 oproti PDE3 je důležitá, neboť enzym PDE3 se podílí na srdeční kontraktilitě.

Tadalafil má navíc asi 700krát vyšší účinnost na PDE5 než na PDE6, který se nachází v sítnici a je

odpovědný za převod světla v sítnici. Tadalafil má rovněž více než 10 000 násobnou účinnost na PDE5

než na PDE7 až PDE10.

Klinická účinnost a bezpečnost

Tadalafil nevyvolal u zdravých osob ve srovnání s placebem žádné významné změny hodnot

systolického a diastolického tlaku vleže (průměrný maximální pokles o 1,6/resp. 0,8 mmHg),

systolického a diastolického tlaku ve stoje (průměrný maximální pokles o 0,2/resp. 4,6 mmHg) ani

významné změny tepové frekvence.

Studie zkoumající vliv tadalafilu na zrak neprokázala ve Farnsworthově-Munsellově testu se

100 odstíny žádnou poruchu barvocitu (modrá/zelená). Tento nález je ve shodě s nízkou afinitou

tadalafilu k PDE6 oproti PDE5. Během všech klinických studií byly změny barevného vidění

pozorovány velmi vzácně (<0,1 %).

U mužů byly provedeny tři studie přípravku tadalafilu v dávkách 10 mg (jedna 6ti měsíční) a 20 mg

(jedna 6-měsíční a jedna 9-měsíční) denně zaměřené na zhodnocení možného účinku

na spermatogenezi. Ve dvou z těchto studií bylo v souvislosti s podáváním tadalafilu pozorováno

snížení počtu a koncentrace spermií bez pravděpodobného klinického významu. Tyto účinky nebyly

spojeny se změnami dalších parametrů jako je motilita, morfologie a hladina folikulostimulačního

hormonu.

Erektil

dysfunkce

Ve třech klinických studiích na 1054 pacientech v domácím prostředí bylo hodnoceno časové rozmezí,

ve kterém je tadalafil účinný při podávání v případě potřeby. Tadalafil vykazoval statisticky významné

zlepšení schopnosti erekce a úspěšného pohlavního styku až do 36 hodin po užití přípravku, stejně jako

i zlepšení schopnosti dosažení a udržení erekce pro úspěšný pohlavní styk již 16 minut po podání ve

srovnání s placebem.

Ve 12 týdenní studii provedené u 186 pacientů (142 užívajících tadalafil, 44 placebo) se sekundární

erektilní dysfunkcí způsobenou poraněním míchy tadalafil signifikantně zlepšoval erektilní funkci

vedoucí k 48% podílu úspěšných pokusů o pohlavní styk na subjekt u pacientů užívajících tadalafil 10

nebo 20 mg (flexibilní dávkování, podle potřeby) ve srovnání se 17% u pacientů užívajících placebo.

Podávání tadalafilu jednou denně v dávkách 2,5 mg, 5 mg a 10 mg bylo nejprve hodnoceno ve 3

klinických studiích zahrnujících 853 pacientů s poruchami erekce různého stupně (lehké, středně

závažné, závažné) v různé věkové kategorii (od 21 až 82 let) a různých etnických skupin. Ve dvou

primárních studiích účinnosti na vzorku celkové populace byl průměrný podíl úspěšnosti pohlavního

styku 57 a 67% v případě tadalafilu 5 mg a 50% v případě tadalafilu 2,5 mg, v porovnání s 31 a 37% v

případě placeba. Ve studii u pacientů se sekundární erektilní dysfunkcí při diabetu byl průměrný podíl

úspěšnosti pohlavního styku 41 a 46% v případě tadalafilu 5 mg a tadalafilu 2,5 mg, v porovnání s

28% v případě placeba. Většina pacientů v těchto třech studiích měla dobrou

odpověď na předchozí léčbu inhibitory PDE5 užívanými podle potřeby. V následné studii bylo 217

pacientů, kterým nebyly dříve inhibitory PDE5 podávány, randomizováno do skupiny s podáváním

tadalafilu 5mg vs. do skupiny s placebem. Průměrné procento úspěšných pokusů o pohlavní styk na

jeden subjekt hodnocení bylo 68% u pacientů užívajících tadalafil ve srovnání s 52% u pacientů

užívajících placebo.

Benign

í

hyperplazie prostaty

Tadalafil byl hodnocen ve 4 klinických studiích trvajících 12 týdnů a zahrnujících přes 1500 pacientů s

příznaky benigní hyperplazie prostaty. Zlepšení celkového mezinárodního skóre prostatických

symptomů bylo při podávání tadalafilu 5 mg ve čtyřech studích -4,8; -5,6; -6,1 a -6,3 ve srovnání s

hodnotami -2,2; -3,6; -3,8 a -4,2 při podávání placeba. Ke zlepšení celkového mezinárodního skóre

prostatických symptomů došlo již během 1. týdne. V jedné z těchto studií, která zahrnovala jako

aktivní komparátor také tamsulosin 0,4 mg, bylo zlepšení celkového mezinárodního skóre

prostatických symptomů při podávání tadalafilu 5 mg, tamsulosinu a placeba -6,3; -5,7 a -4,2.

Jedna z těchto studií hodnotila zlepšení erektilní dysfunkce a známek a příznaků benigní hyperplazie

prostaty u pacientů s oběma těmito stavy. Zlepšení erektilní funkce podle mezinárodního indexu a

zlepšení celkového mezinárodního skóre prostatických syndromů bylo v této studii 6,5 a -6,1 při

podávání tadalafilu 5 mg ve srovnání se 1,8 a -3,8 při podávání placeba. Podíl úspěšných pokusů o

pohlavní styk na subjekt byl 71,9% u pacientů užívajících tadalafil 5 mg ve srovnání se 48,3% u

pacientů užívajících placebo.

Přetrvávání účinku bylo hodnoceno v jedné otevřené pokračující studii, která prokázala, že zlepšení

celkového mezinárodního skóre prostatických symptomů pozorované ve 12. týdnu přetrvávalo až po

dobu 1 roku léčby tadalafilem 5mg.

Pediatrická populace

Byla provedena jedna studie u pediatrických pacientů s Duchennovou muskulární dystrofií (DMD), ve

které nebyla prokázána žádná účinnost. Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná

studie s tadalafilem se třemi paralelními rameny byla provedena u 331chlapců ve věku 7-14 let s

DMD, kteří dostávali souběžnou léčbu kortikosteroidy. Do studie bylo zahrnuto 48týdenní dvojitě

zaslepené období, během kterého byli pacienti denně randomizováni na tadalafil 0,3 mg/kg, tadalafil

0,6 mg/kg nebo placebo. U tadalafilu nebyla prokázána účinnost na zpomalení snížení pohyblivosti,

měřené pomocí primárního cíle vzdálenosti 6 minutové chůze (6MWD): průměrná změna stanovená

metodou nejmenších čtverců (LS) ve 48 týdnech byla -51,0 metrů (m) ve skupině s placebem v

porovnání s -64,7 m ve skupině s tadalafilem 0,3 mg/kg (p = 0,307) a -59,1 m ve skupině s tadalafilem

0,6 mg/kg (p = 0,538). Navíc nebyla prokázána účinnost ze sekundárních analýz, provedených v této

studii. Celkově byly výsledky bezpečnosti obecně shodné se známým bezpečnostním profilem

tadalafilu a s nežádoucími příhodami (AE) očekávanými u pediatrické populace s DMD, která dostává

kortikosteroidy.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem u všech podskupin pediatrické populace ve schválené indikaci léčby erektilní dysfunkce

(informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokineti

cké

vlastnosti

Absorpce

Tadalafil se po perorálním podání rychle vstřebává a průměrné maximální plazmatické koncentrace

) je dosaženo průměrně za 2 hodiny po podání. Hodnoty absolutní biologické dostupnosti po

perorálním podání nebyly stanoveny.

Rychlost a rozsah absorpce tadalafilu nezávisí na příjmu potravy, je tedy možné užívat tadalafil s

jídlem i bez jídla. Doba podání přípravku (ráno nebo večer) neměla významný účinek

na rychlost a rozsah absorpce.

Distribuce

Průměrný distribuční objem je přibližně 63 l, což naznačuje distribuci tadalafilu do tkání.

94% tadalafilu je při terapeutických koncentracích vázáno na plazmatické proteiny. Vazba na proteiny

není ovlivněna poruchami funkce ledvin.

V ejakulátu zdravých jedinců bylo přítomno méně než 0,0005 % podané dávky.

Biotransformace

Tadalafil je metabolizován převážně isoformou 3A4cytochromu P450 (CYP). Hlavním cirkulujícím

metabolitem je methylkatechol glukuronid. Tento metabolit vykazuje nejméně 13 000krát nižší

účinnost na PDE5 než tadalafil. V pozorovaných koncentracích není proto klinický účinek metabolitu

předpokládán.

Eliminace

Průměrná orální clearance tadalafilu u zdravých jedinců je 2,5 l/h a průměrný eliminační poločas je

17,5 hodiny.Tadalafil je vylučován především ve formě neaktivních metabolitů, převážně stolicí

(přibližně

61 % podané dávky) a v menší míře močí (přibližně 36 % podané dávky).

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika tadalafilu u zdravých jedinců je ve vztahu k času a dávce lineární. V dávkovém

rozmezí od 2,5 do 20 mg stoupají hodnoty expozice (AUC) proporcionálně s dávkou.

Plazmatické koncentrace rovnovážného stavu jsou dosaženy během 5ti dnů při podávaní jedné dávky

denně. Farmakokinetika stanovená u populace trpící poruchami erekce je shodná s farmakokinetikou u

jedinců bez erektilní dysfunkce.

Zvláštní skupiny pacientů

Star

ší

jedinci

Zdraví starší jedinci (65 let a více) vykazovali nižší hodnoty orální clearance tadalafilu, výsledkem

byla o 25 % vyšší expozice tadalafilu (AUC) oproti zdravým jedincům ve věku od 19 do 45 let.

Hledisko věku zde není klinicky signifikantní a nevyžaduje úpravu dávky.

Rená

ln

í

nedostat

ečn

ost

V klinickofarmakologických studiích s jednotlivými dávkami tadalafilu (5 mg až 20 mg) byla

systémová expozice tadalafil (AUC) přibližně dvojnásobná u osob s lehkou (clearance kreatininu 51 až

80 ml/min) nebo středně závažnou (clearance kreatininu 31 až 50 ml/min) renální insuficiencí a také u

dialyzovaných osob v konečném stádiu selhání ledvin. U hemodialyzovaných pacientů byla C

o 41

% vyšší ve srovnání se zdravými subjekty. Hemodialýza zanedbatelně ovlivňuje eliminaci tadalafilu .

Jate

rní

nedostate

č

nost

Hodnota expozice tadalafilu (AUC) při podání dávky 10 mg u pacientů s mírnou a střední poruchou

jaterních funkcí (Child-Pughova klasifikace-třída A a B) je srovnatelná s hodnotami u zdravých

jedinců. O bezpečnosti tadalafilu u pacientů se závažnou nedostatečností funkce jater (třída C

klasifikace Child-Pugh) jsou k dispozici pouze omezené klinické údaje. Nejsou k dispozici údaje o

podávání tadalafilu jednou denně pacientům s poruchou funkce jater. Pokud je tadalafil předepsán pro

podávání jednou denně, musí lékař individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika.

Pacienti s diabetem

Hodnota expozice tadalafilu (AUC) u diabetiků byla přibližně o 19 % nižší než AUC u zdravých

jedinců. Tento rozdíl expozice nevyžaduje úpravu dávky.

5.3

P

ř

edklini

cké úd

aje vztahu

c

í

se k bez

pečn

osti

Neklinická data neprokázala na základě konvenčních studií farmakologické bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podání, genotoxicity, kancerogenity a reprodukční toxicity žádná zvláštní rizika pro

člověka.

U potkanů a myší, kterým byla podávána dávka tadalafilu až 1 000 mg/kg/den, nebyly zjištěny známky

teratogenity, embryotoxicity ani fetotoxicity přípravku. V prenatálních postnatálních vývojových

studiích u potkanů nevyvolávala dávka 30 mg/kg/den žádný významný účinek. U březích samic

potkana byla AUC pro vypočtenou volnou látku přibližně 18-ti násobná ve srovnání s AUC u člověka

po dávce 20 mg.

Nebyla zjištěna porucha fertility u samců a samic potkana. U psů, kterým byl tadalafil podáván denně

po dobu 6 až 12 měsíců v dávkách 25 mg/kg/den, (tj. nejméně trojnásobně vyšší expozice [rozmezí

3,7-18,6] než u lidí při jednorázové dávce 20 mg) a větších, byla zjištěna regrese epitelu semenných

kanálků, která u některých psů vedla ke snížení spermatogeneze (viz bod 5.1).

6.

FARMACEUTICK

É

Ú

DAJE

6.1

Seznam pom

ocných

l

á

tek

Obsah tablety:

monohydrát laktosy

sodná sůl kroskarmelosy (E468)

mikrokrystalická celulosa (E460)

natrium-laurylsulfát

poloxamer 407

magnesium-stearát (E572)

Potah tablety:

hypromelosa (E464)

hyprolosa (E463)

makrogol 8000

oxid titaničitý (E171)

žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba pou

ž

itelnosti

2 roky.

6.4

Zvl

áš

t

opat

ření

pro uch

ovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah bal

ení

PVC/PVdC/ AL nebo PVC/Aclar/Al blistry v krabičce obsahující 28 nebo 84 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvl

áš

t

opat

ření

pro likvidaci

pří

pravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DR

Ž

ITEL ROZHODNUT

Í

O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN

Leiden, Nizozemsko

8.

REGIS

TRAČNÍ

ČÍS

LO

83/714/15-C

9.

DATUM PRVN

Í

REGISTRACE/ PRODLOU

Ž

EN

Í

REGISTRACE

Datum první registrace: 17. 5. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

10. 10. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace