TADALAFIL ACCORD 20MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TADALAFIL (TADALAFILUM)
Dostupné s:
Accord Healthcare Limited, North Harrow
ATC kód:
G04BE08
INN (Mezinárodní Name):
TADALAFIL (TADALAFIL)
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
14; 12; 60; 30; 4; 28; 56 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TADALAFIL
Přehled produktů:
TADALAFIL ACCORD
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení změny (Uvedení na trh do) a vydáván a použ
Registrační číslo:
83/ 627/15-C
Datum autorizace:
2018-06-25

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls68763/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tadalafil Accord 20 mg potahované tablety

tadalafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Tadalafil Accord a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tadalafil Accord užívat

3. Jak se přípravek Tadalafil Accord užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Tadalafil Accord uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Tadalafil Accord a k čemu se používá

Tadalafil Accord obsahuje léčivou látku tadalafil, která patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory

fosfodiesterázy typu 5.

Tadalafil Accord se používá k léčbě:

Erektilní dysfunkce

. Jedná se o poruchu, při které nedojde při sexuálním vzrušení ke ztopoření

pohlavního údu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro pohlavní styk. U přípravku Tadalafil

Accord se prokázalo, že významně zlepšuje schopnost dosáhnout ztopoření penisu nutného k

sexuální aktivitě. Přípravek Tadalafil Accord napomáhá při sexuálním dráždění uvolnit cévy

penisu a umožnit tak dostatečný přívod krve do pohlavního údu. Výsledkem je zlepšené

ztopoření penisu. Netrpíte-li erektilní dysfunkcí, přípravek Tadalafil Accord pro Vás není určen.

Je nutno poznamenat, že přípravek Tadalafil Accord není účinný bez sexuálního dráždění.

Milostná předehra bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

Plicní arteriální hypertenze u dospělých

Funguje to tím, že pomáhá cévy kolem plic relaxovat a zlepšuje průtok krve do plic. Výsledkem

je zlepšená schopnost vykonávat fyzickou aktivitu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tadalafil Accord užívat

Neužívejte přípravek Tadalafil Accord jestliže

jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

užíváte organické nitráty v kterékoli formě nebo léky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit.

Jedná se o skupinu léků (nitráty) užívaných k léčbě anginy pectoris ("bolesti na hrudi"). Bylo

prokázáno, že přípravek Tadalafil Accord zesiluje účinky těchto léků. Užíváte-li nitráty v jakékoli

formě nebo si tím nejste jistý, obraťte se na svého lékaře,

máte vážné srdeční onemocnění nebo jste během uplynulých 90 dnů prodělal infarkt myokardu

(srdeční příhodu),

jste během uplynulých 6 měsíců prodělal cévní mozkovou příhodu,

máte nízký krevní tlak nebo neléčený vysoký krevní tlak,

máte nebo jste zažil ztrátu zraku z důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie optického

nervu (NAION), stav popisovaný jako "mrtvice oka",

užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. vysoký krevní tlak

v plicích), a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tj. vysoký krevní tlak v plicích

sekundárních krevních sraženin). Inhibitory PDE

, jako je tadalafil, bylo prokázáno, že zvyšuje

hypotenzivní účinky tohoto léku.. Pokud užíváte riocigvát nebo si nejste jisti, informujte svého

lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tadalafil Accord se poraďte se svým lékařem.

Uvědomte si, že sexuální aktivita s sebou nese riziko pro pacienty se srdečním onemocněním vzhledem

ke zvýšeným nárokům na činnost srdce. Pokud máte problémy se srdcem, řekněte to svému lékaři.

Než začnete užívat tablety, informujte svého lékaře, máte-li:

problémy se srdcem kromě plicní hypertenze

problémy s krevním tlakem

jakýkoli dědičné onemocnění očí

srpkovitou anemii (porucha červených krvinek),

mnohočetný myelom (rakovina kostní dřeně),

leukémii (rakovina krevních buněk),

deformaci pohlavního údu,

závažné onemocnění jater,

závažné onemocnění ledvin.

Není známo, zda je přípravek Tadalafil Accord účinný u pacientů, kteří podstoupili:

operaci v oblasti pánve,

odstranění celé nebo jenom části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty (radikální

nervy nešetřící odstranění prostaty).

Jestliže se u Vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat přípravek

Tadalafil Accord a ihned vyhledejte svého lékaře.

U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu.

I když není známo, zda je tato příhoda přímo spojena s tadalafilem, v případě náhlého zhoršení nebo

ztráty sluchu, přestaňte přípravek Tadalafil Accord užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Tadalafil Accord nesmí být používán k léčbě erektilní dysfunkce nebo benigní hyperplazie

prostaty u žen, protože se jedná o zdravotní problémy specifické pro muže.

Děti a dospívající

Přípravek Tadalafil Accord není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Tadalafil Accord

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná

budete užívat.

Neužívejte přípravek Tadalafil Accord v případě, že používáte nitráty.

Některé léčivé přípravky mohou být ovlivněny přípravkem Tadalafil Accord, nebo mohou ovlivnit

účinek přípravku Tadalafil Accord. Informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte:

bosentan (jiná léčba plicní ateriální hypertenze)

nitráty (pro bolest na hrudi)

alfa-blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, nebo k léčbě močových příznaků

souvisejících s benigní hyperplazií prostaty),

jiné přípravky určené k léčbě vysokého krevního tlaku,

riocigváty,

inhibitory 5-alfa reduktázy (používané k léčbě benigní hyperplazie prostaty),

přípravky, jako je ketokonazol v tabletách (k léčbě plísňových onemocnění), a inhibitory proteázy

k léčbě AIDS nebo infekce HIV,

fenobarbital, fenythoin a karbamazepin (k léčbě epilepsie),

rifampicin, erythromycin, klarithromycin nebo itrakonazol,

jiné přípravky k léčbě erektilní dysfunkce.

Přípravek Tadalafil Accord s pitím a alkoholem

Informace o účinku alkoholu jsou popsány v bodě 3. Grepový džus může ovlivnit, jak bude přípravek

Tadalafil Accord účinkovat a má být užíván se zvýšenou opatrností. Další informace získáte u svého

lékaře.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, myslíte, že byste mohla být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem před užitím tohoto léku. Neužívejte tadalafil během těhotenství, pokud to není

nezbytně nutné, a pokud jste o tom nejednala s lékařem.

Kojení

Nekojte pokud užíváte tyto tablety, jelikož není známo, zda přípravek přechází do lidského mateřského

mléka. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék během

těhotenství nebo kojení.

Plodnost

Při podávání psům došlo k redukci tvorby spermatu ve varlatech. Snížení počtu spermií bylo pozorováno

také u některých mužů. Je nepravděpodobné, že by tyto účinky vedly ke snížení plodnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří muži užívající přípravek v klinických studiích hlásili výskyt závratí. Před řízením dopravních

prostředků nebo obsluhou strojů byste měl znát svoji reakci na tablety.

Přípravek Tadalafil Accord obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Tadalafil Accord užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Tabletu spolkněte celou s trochou vody. Tablety se mohou užívat s jídlem nebo bez jídla.

K léčbě erektilní dysfunkce

Doporučená počáteční dávka

je jedna 10 mg tableta před sexuální aktivitou. Váš lékař se nicméně

rozhodl, že doporučená dávka 10 mg je příliš slabá a předepsal Vám k užívání tablety 20 mg.

Tabletu

přípravku

Tadalafil

Accord

můžete

užít

nejpozději

minut

před

sexuální

aktivitou.

Přípravek Tadalafil Accord může být účinný po dobu až 36 hodin po užití tablety.

Neužívejte přípravek Tadalafil Accord častěji než jednou denně. Tadalafil Accord 20 mg je určen k užití

před předpokládanou sexuální aktivitou a nedoporučuje se k trvalému každodennímu použití.

Je nutno poznamenat, že Tadalafil Accord není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude

mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

Požití alkoholu může mít nepříznivý vliv na schopnost dosáhnout erekce a může způsobit přechodný

pokles krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete užít přípravek Tadalafil Accord, vyvarujte se

nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,8‰ a více), které může zvýšit riziko vzniku

závratí při vstávání.

Léčba plicní arteriální hypertenze

Tadalafil je podáván jako 20 mg tablety. Obvyklá dávka jsou dvě 20 mg tablety jednou denně. Mají se

brát obě tablety najednou, jednu po druhé. Pokud máte mírnou nebo středně těžkou poruchu funkce jater

nebo ledvin, může Vám lékař doporučit užívat pouze jednu 20 mg tabletu denně.

Jestliže jste užil více přípravku Tadalafil Accord, než jste měl

Pokud jste vy nebo někdo jiný užil více tablet, než by měli, informujte svého lékaře nebo jděte ihned do

nemocnice, vezměte s sebou lék. Může dojít k nežádoucí účinky uvedené v bodě 4.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Tadalafil Accord

Užijte svou dávku, jakmile si na ni vzpomenete, ale nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil

vynechanou tabletu. Neužívejte přípravek Tadalafil Accord více než jednou denně.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Tadalafil Accord

Při léčbě plicní arteriální hypertenze nepřestávejte užívat tablety

, není-li doporučeno jinak Vašim

lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, PŘESTAŇTE přípravek

užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

alergická reakce včetně vyrážky (méně častá frekvence výskytu),

bolest na hrudi - neužívejte nitráty a ihned vyhledejte lékařskou pomoc (méně častá frekvence

výskytu),

priapismus - prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití přípravku Tadalafil Accord

(vzácná frekvence výskytu). V případě erekce přetrvávající déle než 4 hodiny vyhledejte ihned

lékaře,

náhlá ztráta vidění (vzácná frekvence výskytu).

Další nežádoucí účinky byly hlášeny a jsou uvedeny níže, oddělené dle indikace:

Nežádoucí účinky při léčbě erektilní dysfunkce

Časté

(postihují až 1 z 10 pacientů)

bolest hlavy, bolest v zádech, bolest svalů, bolesti v pažích a dolních končetinách, zarudnutí

obličeje, překrvení nosní sliznice, trávicí potíže.

Méně

časté

(postihují až 1 ze 100 pacientů)

závratě, bolest žaludku, pocit na zvracení, zvracení a pálení žáhy, rozmazané vidění, bolest očí,

namáhavé dýchání, přítomnost krve v moči, prodloužená erekce, pocit bušení srdce, rychlý srdeční tep,

vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, krvácení z nosu, zvonění v uších, otoky rukou, nohou nebo kotníků

a pocit únavy

Vzácné

(pozorované u 1 až 10 pacientů z 10000postihují až 1 z 1000 pacientů)

mdloby, epileptické záchvaty, přechodná ztráta paměti, otoky víček, zčervenání očí, náhlé

zhoršení nebo ztráta sluchu a kopřivka (svědící červené skvrny na kůži), krvácení z penisu,

přítomnost krve v semenu a zvýšené pocení.

Zřídka byly také u mužů užívajících tadalafil hlášeny infarkt myokardu (srdeční příhoda) a cévní

mozková příhoda. U většiny těchto mužů se vyskytly srdeční problémy již před užitím tohoto přípravku.

Vzácně bylo hlášeno částečné, dočasné nebo trvalé snížení nebo ztráta vidění na jednom nebo u obou

očí.

Některé další vzácné nežádoucí účinky

hlášené u mužů užívajících tadalafil, které nebyly pozorovány

v klinických studiích. Tyto zahrnovaly:

migrénu, otoky obličeje, závažné alergické reakce způsobující otékání obličeje nebo hrdla,

závažnou kožní vyrážku, některé poruchy ovlivňující prokrvení očí, nepravidelný srdeční rytmus,

anginu pectoris a náhlé srdeční úmrtí.

Nežádoucí účinek závratě byl častěji hlášen u mužů starších 75 let užívajících tadalafil. Průjem byl

častěji hlášen u mužů starších 65 let užívajících tadalafil.

Nežádoucí účinky při léčbě plicní arteriální hypertenze

Velmi časté

(pozorované u více než1 pacienta z 10)

bolest hlavy, návaly horka, sinusitida (ucpaný nos), pocit na zvracení, poruchy trávení (včetně

bolesti břicha nebo nepříjemných pocitů), bolesti svalů, bolesti zad a bolesti v končetinách

(včetně nepříjemných pocitů v končetinách).

Časté

(pozorované až u 1 pacienta z 10)

rozostřené vidění, nízký krevní tlak, krvácení z nosu, zvracení, zvýšené nebo abnormální

děložní krvácení, otok obličeje, reflux žaludečních šťáv (zpětný tok žaludečních šťáv do jícnu),

migréna, nepravidelný srdeční tep a mdloby.

Méně časté

(pozorované u 1 pacienta ze 100)

křeče, přechodná ztráta paměti, kopřivka, nadměrné pocení, krvácení z penisu, přítomnost krve

ve spermatu a/nebo v moči, vysoký krevní tlak, rychlý srdeční tep, náhlá srdeční smrt a zvonění

v uších.

U většiny, i když ne u všech mužů vykazujících rychlý srdeční tep, nepravidelný srdeční tep, srdeční

infarkt, mrtvici a náhlé srdeční smrti, byly zaznamenány problémy se srdcem před léčbou tadalafilem.

Není možné určit, zda tyto příhody souvisejí přímo s tadalafilem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní

ústav

kontrolu

léčiv

Šrobárova

Praha

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak přípravek Tadalafil Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Tadalafil Accord obsahuje

Léčivou látkou je tadalafilum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje tadalafilum 20 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa,

sorbitan-stearát a magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety:

monohydrát laktosy, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), triacetin, mastek,

žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Tadalafil Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Žlutá potahovaná tableta ve tvaru tobolky, přibližně 14,3 mm dlouhá a 7 mm široká, bikonvexní, se

zaoblenými hranami, s vyraženým „T20“ na jedné straně a hladká na straně druhé.

Tadalafil Accord je balený v PVC/PE/PVdC čirém aluminiovém blistru.

Velikosti balení: 2, 4, 8, 12, 14, 28, 30, 56 nebo 60 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel registračního rozhodnutí

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7,

02-677, Varšava,

Polsko

Výrobce

1)Accord Healthcare Limited

Ground floor,

Sage house, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Velká Británie

2) Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nizozemsko

3) Pharmadox HeaIthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000

Malta

4) Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název přípravku

Velká Británie

Tadalafil 20 mg Film-coated Tablets

Rakousko

Tadalafil Accord 20 mg Filmtabletten

Bulharsko

Tadalafil Акорд 20 мг филмирани таблетки

Kypr

Tadalafil Accord 20 mg Film-coated Tablets

Česká republika

Tadalafil Accord

Německo

Tadalafil Accord 20 mg Filmtabletten

Dánsko

Tadalafil Accord

Estonsko

Tadalafil Accord

Finsko

Tadalafil Accord 20 mg tabletti kalvopäällysteinen/ filmdragerad tablet

Itálie

Tadalafil Accord

Irsko

Tadalafil 20 mg Film-coated Tablets

Litva

Tadalafil Accord 20 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Tadalafil Accord 20 mg apvalkotās tabletes

Nizozemsko

Tadalafil Accord 20 mg, filmomhulde tabletten

Norsko

Tadalafil Accord

Polsko

Tadalafil Accord

Švédsko

Tadalafil Accord 20 mg filmdragerad tablet

Slovensko

Tadalafil Accord 20 mg filmom obalené tablety

Francie

TADALAFIL ACCORD 20 mg, comprimé pelliculé

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9. 3. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls19842/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tadalafil Accord 20 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje tadalafilum 20 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: laktosa (jako monohydrát)

Jedna potahovaná tableta přípravku obsahuje přibližně 367,584 mg laktosy (jako monohydrát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Žlutá potahovaná tableta ve tvaru tobolky, přibližně 14,3 mm dlouhá a 7 mm široká, bikonvexní, se

zaoblenými hranami, s vyraženým „T20“ na jedné straně a hladká na straně druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů.

K dosažení účinku tadalafilu k léčbě erektilní dysfunkce je nezbytné sexuální dráždění.

Je indikován u dospělých k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) třídy II a III dle funkční klasifikace

WHO, pro zlepšení zátěžové kapacity (viz bod 5.1).

Účinnost byla prokázána u idiopatické PAH (IPAH) i PAH spojené se systémovou vaskulární

kolagenózou.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Erektilní dysfunkce u dospělých mužů

Doporučená dávka je obvykle 10 mg před předpokládanou sexuální aktivitou s jídlem nebo bez jídla.

U pacientů, kde dávka 10 mg tadalafilu nevede k dostatečnému účinku, je možno použít dávku 20 mg.

Přípravek lze užít nejpozději 30 minut před sexuální aktivitou.

Maximální četnost užití dávky je jedenkrát denně.

Tadalafil 10 mg a 20 mg je určen k užití před předpokládanou sexuální aktivitou a nedoporučuje se

k trvalému každodennímu použití. Pro dávku nižší než 20 mg, použijte přípravek Tadalafil Accord 5 mg,

nebo jiný registrovaný přípravek se stejnou léčivou dávkou, který bude pro dávkování vhodnější.

Plicní arteriální hy

pertenze

Léčba má být zahájena a monitorována pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou

PAH.

Dávkování

Doporučená dávka je 40 mg (2x20 mg) podaná dvakrát denně s jídlem nebo bez jídla.

Zvláštní populace

Starší muži

U starších pacientů není nutná úprava dávky přípravku.

Muži s poruchou funkce ledvin

Dospělí muži s erektilní dysfu

nkc

í

: U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není

nutná žádná úprava dávky. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je v případě léčby podle potřeby

maximální doporučenou dávkou 10 mg.

Podávání tadalafilu jednou denně není doporučeno u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (viz

body 4.4 a 5.2)

Plicní arteriální hypertenze:

U pacientů s lehkou až středně závažnou poruchou funkce ledvin je

doporučena zahajovací dávka 20 mg jednou denně. V závislosti na individuální účinnosti a snášenlivosti

může být dávka zvýšena na 40 mg jednou denně. U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin se

použití tadalafilu nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2).

Muži s poruchou

funkce jater

Dospělí muži s erektilní dysfunkcí:

K léčbě erektilní dysfunkce přípravkem Tadalafil Accord podávaným

podle potřeby je doporučená dávka 10 mg před předpokládanou sexuální aktivitou bez ohledu na příjem

potravy. O bezpečnosti přípravku Tadalafil Accord u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (třída C

klasifikace Child-Pugh) jsou k dispozici pouze omezené klinické údaje; v případě předepsání přípravku

musí lékař individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika. Údaje o podávání dávek vyšších

než 10 mg pacientům s poruchou funkce jater nejsou dostupné.

Podávání přípravku Tadalafil Accord jednou denně jak k léčbě erektilní dysfunkce, tak i k léčbě benigní

hyperplazie prostaty nebylo hodnoceno u pacientů s poruchou funkce jater, a proto musí lékař v případě

předepsání přípravku individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika (viz body 4.4 a 5.2).

Plicní arteriální hypertenze:

Z důvodu omezené klinické zkušenosti u pacientů s mírnou až středně

závažnou jaterní cirhózou (Child-Pugh třída A a B) může být po jednorázových dávkách 10 mg zvážena

zahajovací dávka 20 mg jednou denně. Při předepsání tadalafilu má předepisující lékař provést pečlivé

zhodnocení individuálního poměru prospěchu a rizik. Pacienti se závažnou jaterní cirhózou (Child-Pugh

třída C) nebyli v klinickém hodnocení, a proto se u nich použití tadalafilu nedoporučuje (viz bod 4.4

a 5.2).

Muži s

diabetem

Erektilní dysfukce:

U pacientů s diabetem není nutná úprava dávky přípravku.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Tadalafil Accord u pediatrické populace v indikaci léčby

erektilní dysfunkce.

Bezpečnost a účinnost tadalafilu u pediatrické populace dosud nebyla stanovena. Aktuální dostupné

údaje jsou popsány v bodě 5.1

Způsob podání

Tablety k perorálnímu podání.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Tadalafil vykázal v klinických studiích schopnost zesílit hypotenzivní účinek nitrátů, pravděpodobně

kombinovaným působením nitrátů a tadalafilu na metabolické dráze NO/cGMP. Použití přípravku

Tadalafil Accord u pacientů užívajících organické nitráty v jakékoli formě je proto kontraindikováno

(viz bod 4.5).

Přípravek Tadalafil Accord nesmí být používán u mužů s onemocněním srdce, pro které není sexuální

aktivita vhodná. Lékaři mají pečlivě zvážit riziko srdečních příhod spojených se sexuální aktivitou

u pacientů s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním.

Do klinických studií nebyli zařazeni pacienti s níže uvedenými kardiovaskulárními chorobami, a proto

je u nich použití tadalafilu kontraindikováno:

pacienti, kteří prodělali v uplynulých 90 dnech infarkt myokardu,

pacienti

trpící

nestabilní

formou

anginy

pectoris

nebo

anginózními

bolestmi

průběhu

pohlavního styku,

pacienti se srdečním selháním třídy 2 a závažnějším podle klasifikace New York Heart

Association (NYHA) v posledních 6 měsících,

pacienti trpící neléčenými arytmiemi, hypotenzí (< 90/50 mmHg) nebo neléčenou hypertenzí,

pacienti, kteří prodělali v uplynulých 6 měsících cévní mozkovou příhodu.

Přípravek Tadalafil Accord je kontraindikován u pacientů, u kterých došlo ke ztrátě zraku na jednom

oku z důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie optiku (NAION), bez ohledu na to zda ke ztrátě

došlo v souvislosti s předchozím podáváním inhibitorů PDE5 (viz bod 4.4).

Současné podávání inhibitorů PDE5 včetně tadalafilu se stimulátory guanylátcyklázy, jako je riocigvát,

je kontraindikováno, protože může potenciálně vést k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zahájením léčby přípravkem Tadalafil

Accord

Diagnóza erektilní dysfunkce se stanoví na základě anamnézy a lékařského vyšetření, a určí se možné

skryté příčiny dysfunkce dříve, než se zahájí farmakologická léčba.

Před zahájením jakékoli léčby erektilní dysfunkce má lékař posoudit kardiovaskulární stav pacienta,

protože sexuální aktivita s sebou nese jisté riziko srdečních příhod. Tadalafil má vazodilatační vlastnosti

způsobující mírné a přechodné snížení krevního tlaku (viz bod 5.1) a zesiluje hypotenzní účinek nitrátů

(viz bod 4.3).

Před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty tadalafilem mají být pacienti vyšetřeni, aby byla

vyloučena přítomnost karcinomu prostaty a pečlivě zhodnocen jejich kardiovaskulární stav (viz bod

4.3).

Vyšetření erektilní dysfunkce zahrnuje stanovení její možné příčiny a příslušná léčba se stanoví až po

patřičném lékařském vyšetření. Není známo, zda je přípravek Tadalafil Accord účinný u pacientů, kteří

se podrobili operaci v pánevní oblasti či nervy nešetřící radikální prostatektomii.

Kardiovaskulární systém

V postmarketingovém sledování a/nebo v klinických studiích byly hlášeny závažné kardiovaskulární

příhody,

včetně

infarktu

myokardu,

náhlé

smrti

srdeční

příčiny,

nestabilní

anginy

pectoris,

komorových arytmií, cévní mozkové příhody, tranzitorní ischemické ataky, bolesti na hrudi, palpitací

a tachykardií. Většina pacientů, u kterých byly tyto příhody hlášeny, vykazovala již předtím přítomnost

kardiovaskulárních rizikových faktorů. Nelze však definitivně určit, zda byly hlášené příhody v přímé

souvislosti s těmito rizikovými faktory, s přípravkem Tadalafil Accord, se sexuální aktivitou nebo

s kombinací těchto či dalších faktorů.

Do klinických studií PAH nebyli zařazeni pacienti s níže uvedenými kardiovaskulárními chorobami:

pacienti s klinicky významným onemocněním aortální a mitrální chlopně

pacienti s perikardiální konstrikcí

pacienti s restriktivní nebo kongestivní kardiomyopatií

pacienti s významnou poruchou fukce levé komory

pacienti s život ohrožujícími arytmiemi

pacienti se symptomatickým onemocněním koronárních tepen

pacienti s hypertenzí neupravenou léčbou

Vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti tadalafilu u těchto pacientů se podávání tadalafilu

nedoporučuje.

Plicní vazodilatancia mohou významně zhoršit kardiovaskulární stav pacientů

s plicním venookluzním

onemocněním (PVOD).

Vzhledem k nedostatku klinických údajů, týkajících se podání tadalafilu

pacientům s venookluzním onemocněním, se podání tadalafilu těmto pacientům nedoporučuje. Pokud

se po podání tadalafilu objeví známky plicního edému, měla by být zvážena možnost přidruženého

PVOD.

U pacientů současně léčených antihypertenzivy může tadalafil vyvolat pokles krevního tlaku. Při

zahájení denní léčby tadalafilem je zapotřebí klinické zvážení možnosti úpravy dávky antihypertenzivní

terapie.

pacientů

užívajících

alfa1

blokátory

může

současné

podání

přípravku

Tadalafil

Accord

vést

u některých pacientů k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5). Kombinace tadalafilu s doxazosinem se

nedoporučuje.

Zrak

V souvislosti s podáváním tadalafilu a dalších inhibitorů PDE5 byly hlášeny poruchy zraku a případy

NAION.

Analýzy observačních dat naznačují zvýšené riziko akutní NAION u mužů s erektilní

dysfunkcí po epizodní expozici tadalafilu nebo jiným inhibitorům PDE5. Protože to může být relevantní

pro všechny pacienty, kteří jsou vystaveni tadalafilu, pacient má být poučen, aby v případě náhle vzniklé

poruchy zraku přestal přípravek Tadalafil Accord užívat a ihned vyhledal svého lékaře (viz bod 4.3).

Zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu

Po použití tadalafilu byly hlášeny případy náhlé ztráty sluchu. Přesto, že v některých případech byly

přítomny další rizikové faktory (jako věk, diabetes, hypertenze a předchozí historie ztráty sluchu), mají

být pacienti poučeni, aby v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu, přestali tadalafil užívat

a vyhledali okamžitou lékařskou pomoc.

Porucha funkce ledvin a jater

Vzhledem

zvýšené

expozici

tadalafilu

(AUC),

omezené

klinické

zkušenosti

nedostatečné

schopnosti

ovlivnit

clearance

dialýzou

dávkování

přípravku

Tadalafil

Accord

jednou

denně

u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nedoporučuje.

O bezpečnosti jednorázového použití přípravku Tadalafil Accord u pacientů s těžkou poruchou funkce

jater (třída C Child-Pughovy klasifikace) jsou dostupné pouze omezené klinické údaje. V případě

předepsání přípravku Tadalafil Accord musí lékař individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu

a rizika.

Priapismus a anatomické deformity penisu

Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4 hodiny mají neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Není-li

léčba priapismu zahájena včas, může nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence.

Přípravek Tadalafil Accord je třeba používat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi

penisu (jako je angulace, kavernózní fibróza nebo Peyronieova choroba) nebo u pacientů trpících

onemocněními, která mohou predisponovat ke vzniku priapismu (jako je srpkovitá anémie, mnohočetný

myelom nebo leukémie).

Použití s inhibitory CYP3A4

Opatrnosti je třeba při předepisování přípravku Tadalafil Accord pacientům užívajícím silné inhibitory

CYP3A4 (ritonavir, sachinavir, ketokonazol, itrakonazol a erythromycin), neboť byla v kombinaci

s těmito léky pozorována zvýšená systémová expozice tadalafilu (AUC) (viz bod 4.5).

Tadalafil Accord

a další přípravky k léčbě erektilní dysfunkce

Bezpečnost a účinnost kombinace přípravku Tadalafil Accord s jinými inhibitory PDE5 nebo s jinými

formami léčby erektilní dysfunkce nebyla zjišťována. Pacienti mají být informováni, aby přípravek

Tadalafil Accord v těchto kombinacích neužívali.

Prostacyclin a jeho analoga

Bezpečnost a účinnost tadalafilu podávaného současně s prostacyklinem a jeho analogy nebyla

studována v kontrolovaných klinických studiích. V případě současného podávání je proto nutná zvýšená

opatrnost.

Bosentan

Účinnost tadalafilu nebyla přesvědčivě prokázána u pacientů již užívajících bosentan (viz body 4.5

a 5.1).

Laktóza

Přípravek Tadalafil Accord obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli

užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Jak je popsáno níže, interakční studie byly provedeny s dávkou 10 mg a/nebo 20 mg tadalafilu.

S ohledem na tyto interakční studie, kde byla použita pouze dávka 10 mg tadalafilu, nelze úplně vyloučit

klinicky relevantní interakce při vyšším dávkování.

Účinky jiných látek na tadalafil

Inhibitory cytochromu P450

Tadalafil

metabolizován

převážně

prostřednictvím

CYP3A4.

Selektivní

inhibitor

CYP3A4

ketokonazol (200 mg denně) zvýšil expozici (AUC) tadalafilu (10 mg) dvojnásobně a C

o 15%

v porovnání s hodnotami AUC a C

pro samotný tadalafil. Ketokonazol (400 mg denně) zvýšil

expozici (AUC) tadalafilu (20 mg) čtyřnásobně a C

o 22%. Inhibitor proteázy ritonavir (200 mg 2x

denně), který je inhibitorem CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 a CYP2D6, zvýšil expozici (AUC)

tadalafilu (20 mg) dvojnásobně bez změny C

. Ritonavir (500 mg nebo 600 mg dvakrát denně) zvyšuje

expozici (AUC) tadalafilu (20 mg) v jedné dávce o 32% a snížuje C

o 30%. Ačkoli nebyly studovány

specifické interakce, některé inhibitory proteázy jako sachinavir a jiné inhibitory CYP3A4 jako

erythromycin, klarithromycin, itrakonazol a grapefruitová šťáva se mají s tadalafilem používat opatrně,

jelikož lze předpokládat, že budou zvyšovat plazmatické koncentrace tadalafilu (viz bod 4.4).

Následkem toho může dojít ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků popsaných v bodě 4.8.

Transpor

téry

Úloha

transportérů(např.

p-glykoproteinu)

při

distribuci

tadalafilu

není

známa.

I tak však existuje potenciál lékových interakcí zprostředkovaných inhibicí transportních proteinů.

P -

glykoproteinu substráty (např. digoxin)

Tadalafil (40 mg jednou denně) neměl žádný klinicky významný vliv na farmakokinetiku digoxinu.

Induktory cytochromu P450

Rifampicin, induktor CYP3A4, snížil AUC tadalafilu o 88%, ve srovnání s hodnotami AUC samostatně

podaného tadalafilu (10 mg). Dá se předpokládat, že tato snížená expozice sníží účinek tadalafilu, rozsah

tohoto snížení účinku není známý. Další induktory CYP3A4 jako fenobarbital, fenytoin a karbamazepin

mohou rovněž snížit plazmatickou koncentraci tadalafilu v plazmě.

Antagonisté receptoru pro endotelin

-

1 (např. bosentan)

Bosentan (125 mg dvakrát denně), substrát CYP2C9 a CYP3A4 a mírný inductor CYP3A4, CYP2C9

a pravděpodobně

CYP2C19,

snížil

při

vícenásobném

společném

podávání

systémovou

expozici

tadalafilu (40 mg jednou denně) o 42% a Cmax o 27%. Účinnost tadalafilu nebyla u pacientů užívajících

bosentan přesvědčivě prokázána (viz body 4.4 a 5.1). Tadalafil neovlivnil expozici (AUC a Cmax)

bosentanu a jeho metabolitů.

Bezpečnost a účinnost kombinace tadalafilu a jiných antagonistů receptoru pro endotelin-1 nebyla

studována.

Účinky tadalafilu na jiné léky

Nitráty

Tadalafil (5, 10 a 20 mg) vykázal v klinických studiích schopnost posilovat hypotenzivní účinek nitrátů.

Použití přípravku Tadalafil Accord u pacientů používajících organické nitráty v jakékoli formě je proto

kontraindikováno (viz bod 4.3). Dle výsledků klinické studie, ve které 150 subjektů užívalo po dobu 7

dní v různých časech denní dávku 20 mg tadalafilu a 0,4 mg sublinguálního nitroglycerinu bylo zjištěno,

že interakce přetrvávala po dobu delší než 24 hodin, ale nebyla již zaznamenána po uplynutí 48 hodin

od poslední dávky tadalafilu. U pacienta užívajícího jakoukoli dávku přípravku Tadalafil Accord (2,5-

20 mg), kde se v život ohrožující situaci jeví podání nitrátů z medicínského hlediska nezbytné, by mělo

před podáním nitrátů uplynout od užití poslední dávky přípravku Tadalafil Accord alespoň 48 hodin. Za

těchto okolností lze nitráty aplikovat, avšak pouze pod přímým lékařským dohledem a za náležitého

monitorování hemodynamických funkcí.

Antihypertenziva (včetně blokátorů kalciového kanálu)

Současné podání doxazosinu (4 a 8 mg denně) a tadalafilu (5 mg denně a 20 mg podaných jednorázově)

zvyšuje významným způsobem účinek tohoto alfablokátoru na snížení krevního tlaku. Tento efekt

přetrvává nejméně dvanáct hodin a může být symptomatický, včetně synkopy. Z tohoto důvodu se tato

kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4).

Ve studiích interakcí provedených na omezeném počtu zdravých dobrovolníků nebyly tyto účinky

hlášeny u alfuzosinu a tamsulosinu. Při použití tadalafilu u pacientů léčených jakýmkoli alfablokátorem

je nicméně zapotřebí zvýšené opatrnosti, zejména u starších pacientů. Léčba má být zahájena nejmenší

dávkou a upravována postupně.

průběhu

klinických

farmakologických

studií

byla

zkoumána

schopnost

tadalafilu

zesilovat

hypotenzivní účinek

antihypertenziv.

Byly

zkoumány

hlavní

skupiny

antihypertenziv,

zahrnující

blokátory

kalciového

kanálu

(amlodipin),

inhibitory

angiotensin

konvertujícího

enzymu

(ACE)

(enalapril), beta blokátory (metoprolol), thiazidová diuretika (bendrofluazid), a blokátory receptorů pro

angiotensin II (různé typy a dávky, podávané samostatně nebo v kombinaci s thiazidovými diuretiky,

blokátory kalciového kanálu, beta-blokátory, a/nebo alfa-blokátory). Tadalafil (v dávce 10 mg kromě

studií s blokátory receptorů angiotensinu II a amlodipinem, kde byla použita dávka 20 mg), nevykázal

s žádnou z těchto skupin jakoukoli klinicky významnou interakci. V jiné klinickofarmakologické studii

byl zkoumán tadalafil (20 mg) v kombinaci s až 4 antihypertenzivy z různých tříd. U jedinců užívajících

vícečetná antihypertenziva byly změny krevního tlaku při ambulantních kontrolách ve vztahu ke stupni

kompenzace

hypertenze.

Účastníci

studie,

jejichž

hypertenze

byla

dobře

kontrolována

terapií,

vykazovali pouze minimální pokles krevního tlaku, podobný snížení pozorovanému u zdravých osob.

U subjektů ve studii, u nichž krevní tlak nebyl korigován, bylo pozorováno větší snížení krevního tlaku,

které však u většiny subjektů nebylo spojeno s příznaky hypotenze. U pacientů, kteří zároveň užívají

antihypertenziva, může tadalafil v dávce 20 mg způsobit snížení krevního tlaku, které (s výjimkou alfa-

blokátorů-viz výše) je všeobecně mírné a je nepravděpodobné, že bude klinicky významné. Rozbor

údajů získaných ve fázi 3 klinických studií rovněž nepotvrdil žádný rozdíl v profilu nežádoucích účinků

pacientů

užívajících

tadalafil

samostatně

nebo

antihypertenzivy.

Pacienti,

kteří

užívají

antihypertenziva, by však měli být náležitě upozorněni na možné snížení krevního tlaku.

Riocigvát

Preklinické studie ukázaly aditivní účinek kombinace inhibitorů PDE5 s riocigvátem na snížení

sytémového krevního tlaku. V klinických studiích bylo prokázáno, že riocigvát zvyšuje hypotenzivní

účinek

inhibitorů

PDE5.

studované

populaci

nebyly

pozorovány

žádné

známky

příznivého

klinického účinku této kombinace. Současné úžívání riocigvátu s inhibitory PDE5, včetně tadalafilu, je

kontraindikováno (viz bod 4.3).

Inhibitory 5-alfa re

duktázy

V klinické studii srovnávající podávání tadalafilu 5 mg současně s finasteridem 5 mg a finasteridu 5 mg

současně s placebem na zlepšení symptomů BPH nebyly hlášeny žádné nové nežádoucí účinky.

Vzhledem k tomu, že ale nebyla provedena formální studie lékových interakcí hodnotící účinky

tadalafilu a inhibitorů 5-alfa-reduktázy, je nicméně zapotřebí zvýšené opatrnosti při podávání tadalafilu

společně s inhibitory 5-alfa-reduktázy.

Su

bstráty CYP1A2 (např. t

heofylin)

Při

podání

tadalafilu

theofylinem

(neselektivní

inhibitor

fosfodiesterázy)

nebyla

v klinickofarmakologické

studii

zjištěna

žádná

farmakokinetická

interakce.

Jediným

farmakodynamickým účinkem bylo malé (3,5 úderů/min) zvýšení tepové frekvence. Přestože byl tento

účinek slabý a klinicky nevýznamný, má být při společném podání těchto léčivých přípravků vzat

v úvahu.

Perorální kontraceptiva

V ustáleném stavu zvyšoval tadalafil (40 mg jednou denně) expozici ethinylestradiolu (AUC) o 26 %

. o 70 % oproti perorálnímu kontraceptivu podanému s placebem. Nedošlo ke statisticky

významnému účinku na levonorgestrel, což naznačuje, že účinek na ethinylestradiol je způsoben

tadalafilem zprostředkovanou inhibicí střevní sulfatace. Klinický význam těchto nálezů je nejasný.

Terbutalin

Podobné zvýšení AUC a C

pozorované u ethinylestradiolu se může očekávat při perorálním podání

terbutalinu, pravděpodobně kvůli tadalafilem zprostředkované inhibici střevní sulfatace. Klinický

význam těchto nálezů je nejistý.

Alkohol

Hladiny alkoholu v krvi (průměrná maximální koncentrace alkoholu v krvi 0,08%) nebyly ovlivněny

současným podáním tadalafilu (10 mg nebo 20 mg). Kromě toho nebyly pozorovány žádné změny

v koncentraci tadalafilu po 3 hodinách při současném užití s alkoholem. Alkohol byl podáván za

podmínek maximalizujících rychlost jeho vstřebávání (ráno nalačno a bez jídla ještě 2 hodiny po požití

alkoholu).

Tadalafil (20 mg) nezesiloval průměrné snížení krevního tlaku způsobené alkoholem (0,7 g/kg, tj.

přibližně 180 ml 40% alkoholu [vodky] pro 80 kg muže) u některých osob však byly pozorovány

posturální závratě a ortostatická hypotenze. Pokud byl tadalafil podán s nižší dávkou alkoholu (0,6 g/kg),

hypotenze nebyla pozorována a výskyt závratí měl podobnou frekvenci jako po alkoholu samotném.

Tadalafil (10 mg) nezesiloval vliv alkoholu na kognitivní funkce.

Léčivé přípravky metabolizované cytochromem P450

Nepředpokládá se, že by tadalafil vyvolával klinicky významnou inhibici nebo indukci clearance

léčivých přípravků metabolizovaných isoformami CYP450. Studie potvrdily, že tadalafil neinhibuje ani

neindukuje izoformy CYP450 včetně CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 a CYP2C19.

Subs

tráty CYP2C9 (např.R

- warfarin)

Tadalafil (10 mg a 20 mg) neměl žádný klinicky významný účinek na expozici (AUC) S-warfarinu nebo

R-warfarinu (substrát CYP2C9), ani neovlivnil změny protrombinového času vyvolané warfarinem.

Aspirin

Tadalafil

nepotencoval

prodloužení

času

krvácivosti

způsobené

kyselinou

acetylsalicylovou.

Antidiabetika

Specifické interakční studie s antidiabetiky nebyly provedeny.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek Tadalafil Accord není indikován k použití u žen.

Těhotenství

Údaje o podávání tadalafilu těhotným ženám jsou omezené. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani

nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální / fetální vývoj, porod nebo postnatální

vývoj (viz bod 5.3). Podávání přípravku Tadalafil Accord v těhotenství se z preventivních důvodů

nedoporučuje.

Kojení

Dostupné farmakodynamické / toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování tadalafilu do mléka.

Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Přípravek Tadalafil Accord se během kojení nemá podávat.

Fertilita

U psů byly pozorovány účinky naznačující poruchu fertility. Dvě následné klinické studie naznačují, že

u lidí je tento účinek nepravděpodobný, ačkoli bylo u některých mužů pozorováno snížení koncentrace

spermií (viz body 5.1 a 5.3).

4.7. Účinky na

schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tadalafil má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přestože údaje o četnosti

výskytu závratí jsou v klinických studiích podobné pro placebo i tadalafil, pacienti mají znát svoji reakci

na přípravek Tadalafil Accord dříve, než budou řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

tadalafilu k

léčbě

erektilní dysfunkce

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících přípravek Tadalafil Accord k léčbě erektilní

dysfunkce nebo benigní hyperplazie prostaty byly bolest hlavy, dyspepsie, bolest zad a myalgie, jejichž

výskyt narůstal se zvyšující se dávkou přípravku Tadalafil Accord. Hlášené nežádoucí účinky byly

přechodné a obvykle mírné nebo středně závažné. Většina případů bolesti hlavy hlášená při podávání

přípravku Tadalafil Accord jednou denně byla v průběhu 10 až 30 dnů od zahájení léčby.

Tabulkové shrnutí nežádoucích účinků

níže

uvedené

tabulce

jsou

nežádoucí

účinky

získané

spontánních

hlášení

placebem

kontrolovaných klinických studií (celkem 8022 pacientů užívajících Tadalafil Accord a 4422 pacientů

užívajících placebo) při podávání podle potřeby a jednou denně k léčbě erektilní dysfunkce a při

podávání jednou denně k léčbě benigní hyperplazie prostaty.

Vyjadřování frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100),

vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

velmi časté (≥1/10)

časté

(≥1/100

<1/10)

méně časté (≥1/1000

až <1/100)

vzácné

(≥1/10000

<1/1000)

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivní reakce

angioedém

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

závrať

cévní mozková příhoda

(včetně krvácivých

příhod), synkopa,

tranzitorní ischemické

ataky

, migréna

epileptické záchvaty

přechodná amnézie

Poruchy oka

rozmazané vidění,

pocity popisované

jako bolesti oka

poruchy zorného pole,

otok víček, hyperémie

spojivek, nearteritická

přední ischemická

neuropatie optiku

(NAION)

, retinální

vaskulární okluze

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus

náhlá ztráta sluchu

Srdeční poruchy

1

tachykardie, palpitace

infarkt myokardu,

nestabilní angina

pectoris

, ventrikulární

arytmie

Cévní poruchy

návaly

Hypotenze

hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

nazální překrvení

dyspnoe, epistaxe

Gastrointestinální po

ruchy

dyspepsie,

bolest břicha,

zvracení, nauzea,

refluxní choroba jícnu

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka

kopřivka, Stevens-

Johnsonův syndrom

exfoliativní

dermatitida

,hyperhidróza

(pocení)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

bolest zad, myalgie,

bolest končetin

Poruchy ledvin a močových cest

hematurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

prodloužená erekce

priapismus

krvácení z

penisu, hematospermie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

bolest na hrudi

periferní edém, únava

faciální edém

, náhlá

srdeční smrt

(1) Většina pacientů vykazovala již předtím přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů (viz

bod 4.4).

(2) Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketingového sledování nepozorované v placebem

kontrolovaných klinických studiích.

(3) Častěji hlášená, pokud je tadalafil podáván pacientům užívajícím antihypertenziva.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Ve srovnání s placebem byl u pacientů léčených jednou denně tadalafilem hlášený mírně zvýšený výskyt

abnormalit EKG, především sinusové bradykardie. Většina těchto abnormalit EKG nebyla spojena

s výskytem nežádoucích účinků.

Další zvláštní skupiny populace

Údaje z klinických studií u pacientů starších 65 let užívajících tadalafil k léčbě erektilní dysfunkce nebo

k léčbě benigní hyperplazie prostaty jsou omezené. V klinických studiích tadalafilu podávaného

v případě potřeby k léčbě erektilní dysfunkce byl průjem častěji hlášen u pacientů starších 65 let.

V klinických studiích s tadalafilem v dávce 5 mg užívaným jednou denně k léčbě benigní hyperplazie

prostaty byly u pacientů starších 75 let častěji hlášeny závratě a průjem.

Shrnutí bezpečnostního profilu tadalafilu

k

léčbě

plicní arteriální hypertenze

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky, ke kterým došlo u ≥ 10% pacientů ve skupině užívající 40 mg

tadalafilu, byly bolest hlavy, nauzea, bolest zad, dyspepsie, návaly, myalgie, nasofaryngitida a bolest

končetin. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a obecně mírně až středně závažné. U pacientů nad

75 let jsou údaje týkající se nežádoucích účinků omezené.

V pivotní placebem kontrolované studii použití tadalafilu k léčbě PAH bylo tadalafilem v dávkách od

2,5 mg do 40 mg jednou denně léčeno celkem 323 pacientů a 82 pacientů bylo léčeno placebem. Délka

léčby byla 16 týdnů. Celková frekvence přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků byla nízká

(Tadalafil Accord 20 mg 11%, placebo 16%). Třistapadesátsedm (357) subjektů, kteří dokončili pivotní

studii se poté účastnilo dlouhodobé následné studie. Testované dávky byly 20 mg a 40 mg jednou denně.

Tabulkové shrnutí nežádoucích účinků

V níže uvedené tabulce jsou vyjmenovány nežádoucí účinky hlášené u pacientů s PAH užívajících

přípravek Tadalafil Accord 20 mg v průběhu placebem kontrolovaného klinického hodnocení. V tabulce

jsou zahrnuty také některé nežádoucí /účinky, které byly hlášeny v klinických hodnoceních a/nebo

v postmarketingovém sledování tadalafilu užívaného při léčbě mužské erektilní dysfunkce. Frekvence

výskytu těchto příhod je označena buď jako „Není známo“ vzhledem k nemožnosti odhadnout

z dostupných dat frekvenci u pacientů s PAH, nebo je přiřazena frekvence na základě údajů z pivotní

placebem kontrolované studie použití přípravku Tadalafil Accord 20 mg.

Vyjadřování frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100),

vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

1

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivní

reakce

angioedém

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

synkopa,

migréna

epileptické

záchvaty

přechodná

amnézie

cévní mozková

příhoda

(včetně

krvácivých

příhod)

Poruchy oka

Rozmazané

vidění

nearteritická

přední

ischemická

neuropatie optiku

(NAION),

retinální

vaskulární

okluze, poruchy

zorného pole

Poruchy ucha a labyrintu

tinnitus

náhlá ztráta

sluchu

Srdeční poruchy

palpitace

2, 5

náhlé úmrtí z

kardiálních

příčin

2, 5

tachykardie

2, 5

nestabilní angina

pectoris,

komorová

arytmie, infarkt

myokardu

Cévní poruchy

návaly

hypotenze

hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

nasopharyngitida

(včetně zduření

nosní sliznice,

zduření sliznice

dutin a rinitidy)

epistaxe

Gastrointestinální poruchy

nauzea, dyspepsie

(včetně bolesti

břicha/diskomfor

zvracení, refluxní

choroba jícnu

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka

kopřivka,

hyperhidróza

(pocení)

Stevens

Johnsonův

syndrom,

exfoliativní

dermatitida

Poruchy

svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

myalgie, bolest

zad, bolest

končetin (včetně

diskomfortu)

Poruchy ledvin a močových cest

Hematurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

zvýšené děložní

krvácení

priapismus

krvácení z penisu,

hematospermie

prodloužená

erekce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

faciální edém,

bolest na hrudi

(1) Příhody nebyly hlášeny v registračních studiích a jejich frekvenci nelze z dostupných údajů určit.

Nežádoucí účinky byly do tabulky zahrnuty na základě údajů z postmarketingového sledování nebo

klinických hodnocení použití tadalafilu v léčbě erektilní dysfunkce.

(2) Většina pacientů, u kterých byly tyto příhody hlášeny, měla preexistující kardiovaskulární rizikové

faktory.

(3) Aktuální zahrnuté termíny dle MedDRA jsou břišní diskomfort, bolest břicha, bolest v podbřišku,

bolest v nadbřišku a žaludeční diskomfort.

Klinické

non-MedDRA

termíny

zahrnují

hlášení

abnormálních/nadměrných

menstruačních

krvácivých stavů jako jsou menoragie, metroragie, menometroragie nebo vaginální hemoragie.

(5) Nežádoucí účinky byly do tabulky zahrnuty na základě údajů z postmarketingového sledování nebo

klinických hodnocení použití tadalafilu v léčbě erektilní dysfunkce, mimo to jsou odhady frekvence

výskytu založeny pouze na 1 nebo 2 pacientech s nežádoucím účinkem v pivotní placebem kontrolované

studii tadalafilu.

(6) Nejčastěji popisovaným nežádoucím účinkem byla bolest hlavy. Může k ní dojít na začátku léčby

a časem se v průběhu léčby snižuje.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Ve studiích s jednorázovými dávkami až 500 mg podávanými zdravým dobrovolníkům a s opakovanými

denními dávkami do 100 mg u pacientů byly nežádoucí účinky podobné nežádoucím účinkům

pozorovaným při nižších dávkách. V případě předávkování jsou nutná podle potřeby standardní

podpůrná opatření. Hemodialýza se podílí zanedbatelně na eliminaci tadalafilu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Urologika, léčiva používaná při poruchách erekce,

ATC kód:

G04BE08.

Mechanismus účinku

Tadalafil je selektivní a reverzibilní inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) specifické pro cGMP

(cyklický guanosin-monofosfát).

Erektilní dysfunkce

Zatím co při sexuální stimulaci dochází k lokálnímu uvolnění oxidu dusnatého (NO), inhibice PDE5

tadalafilem zvyšuje hladiny cGMP v corpus cavernosum. Tento proces vede k uvolnění hladkého

svalstva, přítoku krve do tkání penisu, a tím k erekci. Tadalafil je neúčinný bez sexuální stimulace.

Plicní arteriální hypertenze

Plicní arteriální hypertenze je spojená s porušeným uvolňováním oxidu dusnatého cévním endotelem

a s následným snížením koncentrace cGMP v hladké svalovině plicních cév. PDE5 je převládající

fosfodiesteráza v plicním cévním řečišti. Inhibice PDE5 tadalafilem zvyšuje koncentraci cGMP, což má

za následek uvolnění buněk hladké svaloviny plicních cév a vazodilataci v plicním cévním řečišti.

Farmakodynamické účinky

Studie in vitro prokázaly, že tadalafil je selektivní inhibitor PDE5. PDE5 je enzym, který se nalézá

v hladkém svalstvu corpus cavernosum, viscerální hladké svalovině, hladkém svalstvu cév, kosterních

svalech, trombocytech, ledvinách, plicích a mozečku. Působení tadalafilu na PDE5 je mnohem

výraznější než jeho působení na ostatní fosfodiesterázy. Tadalafil má více než 10000krát větší účinnost

na PDE5 než na PDE1, PDE2 a PDE4 enzymy, které se nacházejí v srdci, mozku, cévách, játrech

a jiných orgánech. Tadalafil má více než 10000krát větší účinnost na PDE5 než na PDE3, enzym

nacházející se v srdci a cévách. Tato selektivita k PDE5 oproti PDE3 je důležitá, neboť enzym PDE3 se

podílí na srdeční kontraktilitě. Tadalafil má navíc asi 700krát vyšší účinnost na PDE5 než na PDE6,

který se nachází v sítnici a je odpovědný za převod světla v sítnici. Tadalafil má rovněž více než

10000násobnou účinnost na PDE5 než na PDE7 až PDE10.

Klinická účinnost a bezpečnost

Erektilní dysfunkce

Ve třech klinických studiích na 1054 pacientech v domácím prostředí bylo hodnoceno časové rozmezí,

ve kterém je tadalafil účinný při podávání v případě potřeby. Tadalafil ve srovnání s placebem vykazoval

statisticky významné zlepšení schopnosti erekce a úspěšného pohlavního styku až do 36 hodin po užití

přípravku, stejně jako i schopnosti dosažení a udržení dostatečné erekce již 16 minut po podání.

Tadalafil v dávkách od 2 do 100 mg byl hodnocen v 16 klinických studiích zahrnujících 3250 pacientů,

včetně pacientů s poruchami erekce různého stupně (lehké, středně těžké, těžké), různé etiologie, věku

(v rozmezí 21 až 86 let) a etnik. Většina pacientů hlásila poruchy erekce nejméně po dobu jednoho roku.

V primárních studiích účinnosti obecné populace 81% pacientů uvedlo, že tadalafil zlepšil jejich erekci

oproti 35% u placeba. Také u pacientů s erektilní dysfunkcí ve všech kategoriích závažnosti bylo hlášeno

zlepšení erekce při užívání tadalafilu (86%, 83% a 72% pro mírné, středně těžké a těžké, respektive, ve

srovnání s 45%, 42% a 19% s placebem). V primárních studiích účinnosti bylo v případě pacientů

léčených tadalafilem 75% pokusů o styk úspěšných ve srovnání s 32% u pacientů užívajících placebo.

Ve 12 týdenní studii provedené u 186 pacientů (142 užívajících tadalafil, 44 placebo) se sekundární

erektilní dysfunkcí způsobenou poraněním míchy tadalafil signifikantně zlepšoval erektilní funkci

vedoucí k 48% podílu úspěšných pokusů o pohlavní styk na subjekt u pacientů užívajících tadalafil 10

nebo 20 mg (flexibilní dávka, podle potřeby) ve srovnání se 17% u pacientů užívajících placebo.

Účinnost u pacientů s plicní plicní hypertenzí (PAH)

Randomizované, dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení bylo provedeno u 405

pacientů s plicní plicní hypertenzí. Povolená základní terapie zahrnovala bosentan (stabilní udržovací

dávky až do 125 mg dvakrát denně), dlouhodobou antikoagulační léčbu, digoxin, diuretika a kyslík.

Doprovodnou léčbu bosentanem dostávala více než polovina (53,3%) pacientů ve studii.

Pacienti byli randomizování do jedné z pěti léčebných skupin (tadalafil 2,5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg

nebo placebo). Věk pacientů byl nejméně 12 let a měli diagnózu PAH, která byla idiopatická, nebo

související se systémovou kolagenózou,

užíváním anorexigenu,

infekcí

virem

způsobujícím

u člověka selhání imunity (HIV), s defektem síňového septa nebo s chirurgickou korekcí nejméně 1 rok

trvajícího vrozeného zkratu mezi systémovým a plicním řečištěm (např. defekt komorového septa nebo

přetrvávající ductus arteriosus). Průměrný věk všech pacientů byl 54 let (v rozmezí od 14 do 90 let),

většina byli běloši (80,5 %) a ženy (78,3 %). Plicní arteriální hypertenze (PAH) byla dle etiologie

převážně idiopatická (61,0 %) a PAH spojená se systémovou kolagenózou (23,5 %). Dle klasifikace

WHO měla většina pacientů funkční třídu III (65,2 %) nebo II (32,1 %). Průměrná hodnota testu

vzdálenosti 6ti minutové chůze (6MWD) byla 343,6 metrů.

Primárním cílovým parametrem účinnosti byla změna vzdálenosti v testu 6ti minutové chůze (6MWD)

v 16. týdnu oproti počátečním hodnotám. Protokolem definovaná hladina významnosti s dle placeba

adjustovaným středním zvýšením 6MWD o 26 metrů (p=0,0004; 95% CI: 9,5, 44,0; metoda dle Hodges-

Lehmana) (průměr 33 metrů, 95% CI: 15,2, 50,3) byla dosažena pouze u tadalafilu 40 mg. Zlepšení ve

vzdálenosti při chůzi bylo zjevné od 8. týdne léčby. Významné zlepšení 6MWD (p<0,01) bylo

prokázáno ve 12. týdnu, kdy byli pacienti požádáni o zpoždění užívání studijního léčivého přípravku

tak, aby bylo možné zohlednit nižší koncentrace léčivé látky. Obecně byly výsledky konzistentní ve

všech podskupinách podle věku, pohlaví, etiologie PAH, základní funkční třídy dle WHO a výsledků

testů 6MWD. U pacientů užívajících tadalafil společně s bosentanem (n=39) byla střední hodnota

zvýšení 6MWD korigovaná dle placeba 17 metrů (p=0,09; 95% CI: : -7,1, 43,0; metoda dle Hodges-

Lehmana) (průměr 23 metrů, 95% CI; -2,4, 47,8) a u pacientů užívajících samotný tadalafil 40 mg

(n=37). to bylo 39 metrů (p<0,01); 95% CI: : 13,0, 66,0; metoda dle Hodges-Lehmana) (průměr 44

metrů, 95% CI; 19m7, 69,0).

Podíly pacientů se zlepšením funkční třídy dle WHO v 16. týdnu byly podobné pro tadalafil 40 mg i pro

skupinu placeba (23% vs. 21%). Výskyt klinického zhoršení stavu v 16. týdnu byl nižší u pacientů

s tadalafilem 40 mg (5%, 4 ze 79 pacientů) oproti skupině placeba (16%, 13 z 82 pacientů). Změny ve

skóre dušnosti dle Borga byly v obou skupinách placeba i tadalafilu 40 mg malé a nevýznamné.

Pediatrická populace

Byla provedena jedna studie u pediatrických pacientů s Duchennovou muskulární dystrofií (DMD), ve

které nebyla prokázána žádná účinnost. Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná

studie s tadalafilem se třemi paralelními rameny byla provedena u 331chlapců ve věku 7-14 let s DMD,

kteří dostávali souběžnou léčbu kortikosteroidy. Do studie bylo zahrnuto 48týdenní dvojitě zaslepené

období, během kterého byli pacienti denně randomizováni na tadalafil 0,3 mg/kg, tadalafil 0,6 mg/kg

nebo placebo. U tadalafilu nebyla prokázána účinnost na zpomalení snížení pohyblivosti, měřené

pomocí primárního cíle vzdálenosti 6minutové chůze (6MWD): průměrná změna stanovená metodou

nejmenších čtverců (LS) ve 48 týdnech byla -51,0 metrů (m) ve skupině s placebem v porovnání s -64,7

m ve skupině s tadalafilem 0,3 mg/kg (p = 0,307) a -59,1 m ve skupině s tadalafilem 0,6 mg/kg (p =

0,538). Navíc nebyla prokázána účinnost ze sekundárních analýz, provedených v této studii. Celkově

byly

výsledky

bezpečnosti

obecně

shodné

známým

bezpečnostním

profilem

tadalafilu

a s nežádoucími

příhodami

(AE)

očekávanými

pediatrické

populace

DMD,

která

dostává

kortikosteroidy.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky

studií s přípravkem u všech podskupin pediatrické populace ve schválené indikaci léčby erektilní

dysfunkce (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Tadalafil se po perorálním podání rychle vstřebává a průměrné maximální plazmatické koncentrace

) je dosaženo průměrně za 2 hodiny po podání. Hodnoty absolutní biologické dostupnosti po

perorálním podání nebyly stanoveny.

Rychlost a rozsah absorpce tadalafilu nezávisí na příjmu potravy, je tedy možné užívat tadalafil s jídlem

nebo bez jídla. Doba podání přípravku (ráno nebo večer) neměla významný účinek na rychlost a rozsah

absorpce.

Distribuce

Průměrný distribuční objem je přibližně 63 l, což naznačuje distribuci tadalafilu do tkání. 94% tadalafilu

je při terapeutických koncentracích vázáno na plazmatické proteiny. Vazba na proteiny není ovlivněna

poruchami funkce ledvin.

V ejakulátu zdravých jedinců bylo přítomno méně než 0,0005% podané dávky.

Biotransformace

Tadalafil je metabolizován převážně isoformou 3A4cytochromu P450 (CYP). Hlavním cirkulujícím

metabolitem je metylkatecholglukuronid. Tento metabolit vykazuje nejméně 13000krát nižší účinnost

PDE5

než

tadalafil.

pozorovaných

koncentracích

není

proto

klinický

účinek

metabolitu

předpokládán.

Eliminace

Průměrná orální clearance tadalafilu u zdravých jedinců je 2,5 l/h a průměrný eliminační poločas je 17,5

hodiny. Tadalafil je vylučován především ve formě neaktivních metabolitů, převážně stolicí (přibližně

61% podané dávky) a v menší míře močí (přibližně 36% podané dávky).

Linearita / nelinearita

V dávkovém rozmezí od 2,5 do 20 mg stoupají u zdravých subjektů hodnoty expozice (AUC) tadalafilu

proporcionálně s dávkou. V rozmezí dávek 20 mg až 40 mg je pozorováno menší než proporciální

zvýšení expozice. V průběhu podávání tadalafilu v dávkách 20 a 40 mg jednou denně je dosaženo

ustáleného stavu plazmatické koncentrace v průběhu 5 dnů a expozice je v porovnání s jednorázovou

dávkou přibližně 1,5 násobná.

Farmakokinetika u rozdílných populací

Farmakokinetika určená populací je u pacientů s erektilní dysfunkcí podobná farmakokinetice

u jedinců bez erektilní dysfunkce.

Ve srovnání se zdravými dobrovolníky je u pacientů s plicní hypertenzí, kteří zároveň neužívají

bosentan, průměrná expozice při podávání dávky 40 mg tadalafilu v ustáleného stavu vyšší o 26%. Ve

srovnání se zdravými dobrovolníky nejsou klinicky významé rozdíly v C

. Výsledky naznačují nižší

clearance tadalafilu u pacientů s plicní hypertenzí ve srovnání se zdravými dobrovolníky.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší jedinci

Zdraví starší jedinci (65 let a více) vykazovali nižší hodnoty perorální clearance tadalafilu, výsledkem

byla o 25% vyšší expozice tadalafilu (AUC) oproti zdravým jedincům ve věku od 19 do 45 let. Hledisko

věku zde není klinicky signifikantní a nevyžaduje úpravu dávky.

Porucha funkce ledcin

V klinickofarmakologických studiích s jednotlivými dávkami tadalafilu (5-20 mg) byla systémová

expozice tadalafilu (AUC) přibližně dvojnásobná u osob s lehkou (clearance kreatininu 51 až 80 ml/min)

nebo středně závažnou (clearance kreatininu 31 až 50 ml/min) poruchou funkce ledvin a také

u dialyzovaných osob v konečném stádiu selhání ledvin. U hemodialyzovaných pacientů byla C

o 41%

vyšší

srovnání

zdravými

subjekty.

Hemodialýza

zanedbatelně

ovlivňuje

eliminaci

tadalafilu.

Vzhledem ke zvýšené expozici tadalafilu (AUC), omezeným klinickým zkušenostem a nedostatečným

možnostem ovlivnit clearance dialýzou, se nedoporučuje podání tadalafilu u pacientů se závažnou

poruchou funkce ledvin.

Porucha funkce jater

Hodnota expozice tadalafilu (AUC) při podání dávky 10 mg u pacientů s mírnou a středně těžkou

poruchou funkce jater (Child-Pughova klasifikace-třída A a B) je srovnatelná s hodnotami u zdravých

jedinců. O bezpečnosti tadalafilu u pacientů s těžkou jaterní nedostatečností (třída C klasifikace Child-

Pugh) jsou k dispozici pouze omezené klinické údaje. Nejsou k dispozici údaje o podávání tadalafilu

jednou denně pacientům s poruchou funkce jater. Pokud je tadalafil předepsán pro podání jednou denně,

musí lékař individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika.

Pacienti s diabetem

Hodnota expozice tadalafilu (AUC) u diabetiků byla přibližně o 19% nižší než AUC u zdravých jedinců.

Tento rozdíl expozice nevyžaduje úpravu dávky.

Pohlaví

zdravých

dobrovolníků

ženského

mužského

pohlaví

nebyly

podání

jednorázové

nebo

opakovaných dávek tadalafilu pozorovány klinicky významné rozdíly v expozici. Není vyžadována

úprava dávky.

5.3. Předklinické údaje vztahující se

k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

U potkanů a myší, kterým byla podávána dávka tadalafilu až 1000 mg/kg/den, nebyly zjištěny známky

teratogenity, embryotoxicity ani fetotoxicity přípravku. V pre- a postnatálních vývojových studiích

u potkanů nevyvolávala dávka 30 mg/kg/den žádný významný účinek. U březích samic potkana byla

AUC pro vypočtenou volnou látku přibližně 18násobná ve srovnání s AUC u člověka po dávce 20 mg.

Nebyla zjištěna porucha fertility u samců a samic potkana. U psů, kterým byl tadalafil podáván denně

po dobu 6 až 12 měsíců v dávkách 25 mg/kg/den, (tj. nejméně trojnásobně vyšší expozice [rozmezí 3,7-

18,6] než u lidí při jednorázové dávce 20 mg) a větších, byla zjištěna regrese epitelu semenných kanálků,

která u některých psů vedla ke snížení spermatogeneze (viz bod 5.1).

6. F

ARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktosy,

sodná sůl kroskarmelosy,

hypromelosa,

mikrokrystalická celulosa,

sorbitan-stearát,

magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety:

Monohydrát laktosy,

hypromelosa,

oxid titaničitý (E171),

triacetin,

mastek,

žlutý oxid železitý (E172).

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh

obalu a obsah balení

Tadalafil Accord je balený v PVC/PE/PVdC čirém aluminiovém blistru.

Velikosti balení: 2, 4, 8, 12, 14, 28, 30, 56 nebo 60 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Do 28. 3. 2019:

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Velká Británie

Od 29. 3. 2019:

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7,

02-677, Varšava,

Polsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

83/627/15-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1. 3. 2017

10. DATUM REVIZE TEXTU

6. 2. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace