TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC, POR TBL NOB 50X500MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DIHYDRÁT MAGNESIUM-LAKTÁTU (MAGNESII LACTAS DIHYDRICUS)
Dostupné s:
VAKOS XT a.s., Praha
ATC kód:
A12CC06
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50, Obal na tablety
Druh předpisu:
Volně prodejné léčivé přípravky
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
39/ 488/99-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8595047100445

Přílohač. 1 kesdělení sp.zn. sukls220829/2012

Příbalováinformace

________________________________________________________________________________________________

Informacepropoužití,čtětepozorně!

TABULETTAMAGNESIILACTICI0,5 CSC

(Magnesiilactas)

Tableta

Držitelrozhodnutí oregistraciavýrobce: VAKOS XTa.s.,Pernerova28a,18000Praha8,Českárepublika

Složení: Účinnélátky: Magnesii lactas dihydricus500mgv1tabletě

Pomocnélátky: Mléčnýcukr,Škrobpšeničný,Talek,Stearanhořečnatý,Methylparaben,Želatina.

Indikační skupina:Minerálnípřípravek(soli aionty).

Charakteristika:Hořčíkpatří knejdůležitějšímprvkůmvlidskémtěle.Jesoučástímnohadůležitýchenzymů,které

sepodílejí nařaděmetabolickýchpochodů.Napomáhávyužití kyslíkupři svalovézátěži.Je

důležitýpronormální funkcinervovéhoakardiovaskulárníhosystému.Jenezbytnýprostavbu

kostí,chrupavekazubů.

Indikace:Přípravekdoplňujehladinuhořčíkuvorganismu.Jeurčenkodstraněnívšechforemnedostatku

hořčíku.Používásevpřípadě,kdynení nutnénitrožilní podání.Přípravekjeurčenprodospělé,

mladistvéadětiodtří let.

Kontraindikace:Akutní ichronickánedostatečnost ledvin,přecitlivělostnaněkterouzobsaženýchlátek.

Dlouhodobépodávání nenívhodnévtěhotenství.Udětívhodnoudávkuurčípediatr.

Nežádoucíúčinky: Přípravekjeobvykledobřesnášen.Projeví-li sejakékolivnezvykléreakce,např.svalová

ochablost,pokles krevníhotlaku,poruchysrdeční činnosti,zvýšenépocení,jenutnáporadas

lékařem.

Interakce: Účinkypřípravkuaúčinkyjinýchsoučasněužívanýchléků,předevšímproti svalovéochablosti a

poklesukrevníhotlaku,semohouvzájemněovlivňovat.Protojenutnépři podávání digoxinu,

paracetamolu,salicylátůneboželezapřípravekpodávatnejméněvetříhodinovémodstupu.

Dávkování: Pokudlékařneurčíjinak,dospělíobvykleužívají 2krátdenně1tabletu.Protěhotné,kojícímatkya

dětiurčídávkyadobupodávání lékař.

Varování: Přípraveknesmí být podávánpouplynutí dobypoužitelnosti,vyznačenénaobalu.Přípravekmusí

býtuchovávánmimodosahdětí.

Uchovávání: Uchovávejtenasuchémmístě,při teplotě10-25 o C,chránit předsvětlem.

Dobapoužitelnosti je5let.

Balení: 50,100,500a1000tablet.

Datumposlední revize:21.11.2012

Přílohač. 2 kesdělení sp.zn. sukls220829/2012

SOUHRN ÚDAJŮ PŘÍPRAVKU.

1. Název přípravku: Tabuletta magnesiilactici0,5 CSC

2. Složení kvalitativníikvantitativní:

Účinná látka: Magnesiilactas dihydricus 500mgv 1 tabletě

3. Lékováforma:Tablety

4. Klinické údaje:

4.1Indikace:

Přípraveksepoužívápřinedostatkuhořčíkuvorganismu,vznikléhohlavněpřiztrátáchhořčíku

připrůjmech,zvracení,dlouhodobépoužívándiuretik,dáleunemocnýchschronický

alkoholismem. Podávásejako pomocnýlék při léčběněkterých srdečnícharytmiís prokázaným

nedostatkemhořčíku.Spolusvápníkemtlumísvalovékřeče.Přípravekjevhodnýtéžpři

zvýšenépotřeběhořčíkuv pubertě, těhotenstvíaukojících matek.

4.2Dávkování a způsobpodání:

Dávkováníje individuální. Obvykle sepodává2 krát 1 tabletadenněazapíjídouškem vody.

Délka podávání je3-4 týdny.

4.3Kontraindikace:

Akutní ichronická nedostatečnostledvin, přecitlivělostnaněkterou zobsažených látek.

Nadbytek hořčíku v organismu (hypermagnezémie), závažnéporuchyelektrolytovérovnováhy,

nefrolitiáza.

4.4Specielní upozornění:

Současné podávání solí hořčíku se solemi vápníkuvedek výraznému snížení resorpcehořčíku.

Dlouhodobáperorálníterapie vápníku můževést nedostatku hořčíku vorganismu.

4.5Interakce:

Přípraveksnižujevstřebávánítetracyklinovýchantibiotik(svýjimkoudoxycyklinu)a

perorálníchpřípravkůobsahujícíchsoliželeza,jehovstřebávánísnižujífosforečnanové,

vápenatéafluoridovéionty.

4.6Těhotenství a laktace:

Přípravek je možno používat v těhotenstvíi v obdobílaktace.

4.7Možnostsnížení pozornosti přiřízení motorových vozidel a obsluze strojů:

Možnostovlivnění pozornosti jenepravděpodobné.

4.8Nežádoucí účinky:

Přípravek je dobřesnášen. Můžese objevit průjem při vyšších dávkách únava, nebo svalová

ochablost, vzácněgastrointestinálníobtíže.

4.9Předávkování:

Dochází k hypermagnezémii.

5. Farmakologickévlastnosti:

5.1Farmakodynamickévlastnosti:

Indikační skupina: minerálnípřípravek

Hořčíkjesoučástímnohadůležitýchenzymů,kterésepodílejínařaděmetabolickýchpochodů.

Napomáhávyužitíkyslíkupřisvalovézátěži.Jedůležitýpronormálnífunkcinervovéhoa

kardiovaskulárního systému. Jenezbytnýpro stavbu kostí, chrupavek azubů.

5.2Farmakokinetickévlastnosti:

Hořčíkseresorbujezdistálníhotenkéhostřeva.Přinedostatkumagneziavorganismuje

resorpcepodstatněvyšší.Maximálníplazmatickéhladinylzeočekávatmezi2-3hod.99%

hořčíkujevorganismulokalizovánointracelulárněvpříčněpruhovanýchsvalechajaterní

tkáni.Vplazmějemagneziumvázánonaplazmaticképroteiny.Přecházídomateřskéhomléka

aprocházíhemoencefalickoubarierou.Vylučujeseledvinami.Přitěžképorušeledvindochází

k jeho retenci. V organismu zůstávápřibližně25hodin.

5.3Preklinická data:

Dleúdajů odbornéliteraturyjepři doporučeném způsobu podávání přípravek netoxickýanení u

něho možno předpokládat riziko kancerogenity, teratogenityavlivu nareprodukční funkci.

6. Farmaceutickéúdaje:

6.1Seznam všech pomocných látek:

Saccharum lactis

Gelatina

Magnesiistearas

Amylumtritici

Talcum

Methylparabenum

6.2Inkompatibility:

Nejsou známy, přípravek se podávápřímo, bezdalšíúpravy.

6.3Doba použitelnosti:

5 let

6.4Skladování:

Nasuchém místěpři teplotě 10-25°C, chraňtepřed světlem.

6.5Druh obalu:

Plastikovýkelímek s uzávěrem, etiketa, příbalováinformace, papírováskládačka.

6.6Návod kužití:

Tabletyse polykajínerozkousanépo jídle azapíjí se douškem vody.

7.Držitelregistračního rozhodnutí:

VAKOST XTa.s. , Pernerova28a, 180 00 Praha8, Českárepublika

8.Registrační číslo:39/488/99-C

9.Datumregistrace:14.7.1999

l0.Datumposlední revizetextu:

21.11.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace