T 61 Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Aktivní složka:
Kombinace
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QN51AX
INN (Mezinárodní Name):
Combinations (Mebezonii iodidum, Embutramidum, Tetracaini hydrochloridum)
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
nepotravinová zvířata
Terapeutické oblasti:
Další výrobky pro zvířecí eutanazie
Přehled produktů:
Kódy balení: 9994581 - 1 x 50 ml - lahvička
Registrační číslo:
96/234/90-C
Datum autorizace:
1990-10-30

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

T 61 injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1A

85716 Unterschleissheim

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

T 61 injekční roztok

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml bezbarvého čirého injekčního roztoku obsahuje

Léčivé látky:

Embutramidum 200 mg

Mebezonii iodidum 50 mg

Tetracaini hydrochloridum 5 mg

4.

INDIKACE

Bezexcitační eutanázie zvířat (savci, ptáci), která nejsou určena k jatečným účelům.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat při vědomí.

Nepoužívat u březích zvířat.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech byly hlášeny křeče nebo excitace.

Srdeční zástava může být zpožděna.

Poznámka: Použití T61 se projeví v histopatologických nálezech jako endoteliální léze, pulmonální

kongesce, pulmonální edém a hemolýza.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Zvířata (savci, ptáci), která nejsou určena k jatečným účelům.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Například:

0,3-0,5 ml/kg živé hmotnosti

Kočka

1 ml u koťat několik dní starých

3 ml u koček ve věku do 6 měsíců

5 ml u koček ve věku nad 6 měsíců

10 ml u koček nad 5 kg živé hmotnosti

Velká zvířata (nad 30 kg živé hmotnosti)

4-6 ml / 50 kg živé hmotnosti

Ostatní zvířata (holubi, okrasní ptáci, malá laboratorní zvířata)

0,5-2 ml v závislosti na živé hmotnosti

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Podává se pomalu, plynule intravenózně.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zamezte přímému kontaktu přípravku s pokožkou.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné pomůcky

zahrnující alespoň ochranné gumové či latexové rukavice.

V případě potřísnění pokožky umyjte zasažené místo vodou a mýdlem a odstraňte potřísněný oděv.

V případě zasažení očí vypláchněte exponované oko proudem čisté vody.

V případě komplikací nebo v případě pozření přípravku vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem okamžitě omyjte zasažené

místo větším množstvím vody a mýdlem, vytlačte místo vpichu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: Injekční lahvička o obsahu 50 ml.

Farmakologické vlastnosti:

Přípravek obsahuje kombinaci embutramidu, mebezoniumjodidu a tetrakainu. Embutramid je silné

narkotikum. Mebezoniumjodid má myoparalytický (kurarizující) účinek. Způsobuje blokádu přenosu

vzruchů z nervových zakončení na svalová vlákna. Tetrakain má lokálně anestetický účinek.

Kombinace těchto tří látek navodí rychlou eutanazii bez excitací.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

T61 smí být podáván pouze zvířatům v bezvědomí (uspaným), aby se zabránilo případnému

udušení při nepříznivých absorpčních podmínkách, kdy periferní paralýza se objeví dříve než

ztráta vědomí.

Při použití T61 je nutno dbát zvláštní opatrnosti.

Musí být zajištěno správné podání celé dávky do žíly během intravaskulárního podání. Přínosné je

použití intravenózního katetru.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro použití veterinárním lékařem.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

T 61 injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

V 1 ml:

Léčivé látky:

Embutramidum 200 mg

Mebezonii iodidum 50 mg

Tetracaini hydrochloridum 5 mg

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirý bezbarvý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Zvířata (savci, ptáci), která nejsou určena k jatečným účelům.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Bezexcitační eutanazie zvířat (savci, ptáci), která nejsou určena k jatečným účelům.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat při vědomí.

Nepoužívat u březích zvířat.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Tento přípravek smí podávat pouze veterinární lékař.

T61 smí být podáván pouze zvířatům v bezvědomí (uspaným), aby se zabránilo případnému udušení při

nepříznivých absorpčních podmínkách, kdy periferní paralýza se objeví dříve než ztráta vědomí.

Při použití T61 je nutno dbát zvláštní opatrnosti.

Musí být zajištěno správné podání celé dávky do žíly během intravaskulárního podání.Přínosné je použití

intravenózního katetru.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zamezte přímému kontaktu přípravku s pokožkou.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné pomůcky zahrnující

alespoň ochranné gumové či latexové rukavice.

V případě potřísnění pokožky umyjte zasažené místo vodou a mýdlem a odstraňte potřísněný oděv. V případě

zasažení očí vypláchněte exponované oko proudem čisté vody.

V případě komplikací nebo v případě pozření přípravku vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem okamžitě omyjte zasažené místo větším

množstvím vody a mýdlem, vytlačte místo vpichu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve velmi vzácných případech byly hlášeny křeče nebo excitace.

Srdeční zástava může být zpožděna.

Poznámka: Použití T61 se projeví v histopatologických nálezech jako endoteliální léze, pulmonální

kongesce, pulmonální edém a hemolýza.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u březích zvířat.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Podává se pomalu, plynule intravenózně.

Například:

0,3-0,5 ml/kg živé hmotnosti

Kočka

1 ml u koťat několik dní starých

3 ml u koček ve věku do 6 měsíců

5 ml u koček ve věku nad 6 měsíců

10 ml u koček nad 5 kg živé hmotnosti

Velká zvířata (nad 30 kg živé hmotnosti)

4-6 ml / 50 kg živé hmotnosti

Ostatní zvířata (holubi, okrasní ptáci, malá laboratorní zvířata)

0,5-2 ml v závislosti na živé hmotnosti

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Neaplikovatelné.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky k eutanázii zvířat , ATC vet. kód: QN51AX50

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Embutramid má silný narkotický účinek. U psů v dávce 15 mg/kg živé hmotnosti po intravenózní

aplikaci navozuje celkovou anestezii; v dávce 25 mg/kg je narkóza okamžitá a úplná.

Mebezoniumjodid má myoparalytický (kurarizující) účinek. Způsobuje blokádu přenosu vzruchů z

nervových zakončení na svalová vlákna. V závislosti na dávce, nejdříve je paralyzována svalovina

končetin, poté trupu a nakonec dýchací svaly. Smrt nastává v důsledku anoxie a cirkulačního selhání.

U psa je jasně zřetelný myoparalytický účinek po intravenózní aplikaci dávky 1-2 mg/kg živé

hmotnosti.

Tetrakain má lokálně anestetický účinek.

Kombinace těchto tří účinných látek navodí rychlou eutanázii bez excitací.

5.2

Farmakokinetické údaje

Za nepříznivých podmínek absorpce je možné, že může primárně dojít k periferní obrně před ztrátou vědomí.

Proto by T61 mělo být používáno pouze u zvířat v bezvědomí (uspaných).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Dimethylformamid

Kyselina chlorovodíková

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Injekční lahvička z hnědého skla (typ II) o obsahu 50 ml uzavřená bromobutylovou zátkou zajištěnou hliníkovou

pertlí v papírové krabičce.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu,

který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován

podle místních právních předpisů

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/234/90-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10/1990, 08/1995, 07/2001, 30. 11. 2005/ 16.8.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Květen 2015

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro použití veterinárním lékařem.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace