Suramox 500 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Suramox 500 mg/ g Prášek pro perorální roztok
 • Dávkování:
 • 500mg/ g
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Suramox 500 mg/g Prášek pro perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, brojleři kura domácího
 • Terapeutické oblasti:
 • Peniciliny s rozšířeným spektrem
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936249 - 1 x 50 g - kelímek

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/054/02-C
 • Datum autorizace:
 • 11-07-2002
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Suramox 500 mg/g perorální prášek

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

VIRBAC SA

ére

avenue – L.I.D. – 2065 m

06516 – CARROS (France)

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

VIRBAC S.A.

8-10, rue des Aulnaies

95420 Magny-en-Vexin (France)

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Suramox 500 mg/g perorální prášek

Amoxicillinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek je bílý jemně zrnitý prášek obsahující v 1 g:

Amoxicillinum (A. trihydricum) 500 mg

4.

INDIKACE

Infekční onemocnění způsobená zárodky citlivými na amoxicilin.

Prasata: Respirační onemocnění způsobená Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp. a

Haemophilus spp.; streptokokové infekce, infekce urogenitálního traktu.

Kur domácí- brojleři: Infekce způsobené E. coli, Pasteurella spp. a Haemophilus spp.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u zvířat citlivých na amoxicilin nebo jiné ß-laktamy.

Nepoužívejte u králíků a hlodavců jako jsou morčata a křečci.

Nepoužívejte u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata a kur domácí - brojleři

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

20 mg amoxicilinu (jako trihydrát) na 1 kg ž.hm./den (tj. 400 mg přípravku na 10 kg ž.hm./den) po

dobu 5 následujících dnů při perorálním podání. Přípravek může být v závislosti na druhu zvířete

smíchán s pitnou vodou nebo tekutým krmivem.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Perorálním podání.

Prasata: 1x denně. Přípravek musí být nejprve zředěn v malém množství vody, vzniklý roztok je dále

nutno zředit v tekutém krmivu.

Kur domácí

-

brojleři: postupné přidávání do pitné vody. Přípravek musí být nejprve zředěn

v malém množství vody, vzniklý roztok je nutno dále zředit v nádrži s pitnou vodou. Uzavřete přívod

vody do nádrže dokud se veškerý medikovaný roztok nespotřebuje. Tento proces ředění zabezpečuje

lepší homogenitu finálního roztoku. Koncentrovaný roztok je možné také dodávat přes dávkovače

vody.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Prasata: maso: 14 dní

Kur domácí - brojleři: maso: 1 den

Nepoužívejte u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Peniciliny a cefalosporiny mohou způsobit zvýšenou citlivost (alergii) po injikaci, inhalaci,

polknutí nebo kontaktu s kůží. Alergické reakce na peniciliny a cefalosporiny mohou být

závažné. Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě výskytu edémů obličeje, rtů nebo očí nebo v případě dýchacích obtíží, vyhledejte

ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při manipulaci s přípravkem používat ochranné rukavice a respirátor.

V případě přímého kontaktu substance s pokožkou zasažené místo omyjte vodou

a mýdlem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Text určen pro balení:

50 g, 100 g: PE kelímek

200 g: PE kelímek

500 g, 1000 g: PE kelímek

1500 g, 3000 g: PE sud

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA

Suramox 500 mg/g perorální prášek

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

VIRBAC SA

ére

avenue – L.I.D. – 2065 m

06516 – CARROS (France)

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

VIRBAC S.A.

8-10, rue des Aulnaies

95420 Magny-en-Vexin (France)

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Suramox 500 mg/g perorální prášek

Amoxicillinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek je bílý jemně zrnitý prášek obsahující v 1 g:

Amoxicillinum (A. trihydricum) 500 mg

4.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální prášek.

5.

INDIKACE

Infekční onemocnění způsobená zárodky citlivými na amoxicilin.

Prasata: Respirační onemocnění způsobená Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp. a

Haemophilus spp.; streptokokové infekce, infekce urogenitálního traktu.

Kur domácí - brojleři: Infekce způsobené E. coli, Pasteurella spp. a Haemophilus spp.

6.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u zvířat citlivých na amoxicilin nebo jiné ß-laktamy.

Nepoužívejte u králíků a hlodavců jako jsou morčata a křečci.

Nepoužívejte u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum (4 týdny před začátkem snášení

vajec a v průběhu snášení)

7.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

8.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata a kur domácí-brojleři

9.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

20 mg amoxicilu (jako trihydrát) na 1 kg ž.hm./den (tj. 400 mg přípravku na 10 kg ž.hm./den) po dobu

5 následujících dnů při perorálním podání. Lék může být v závislosti na druhu zvířete smíchán

s pitnou vodou nebo tekutým krmivem.

10.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Prasata: 1x denně. Přípravek musí být nejprve zředěn v malém množstvím vody, vzniklý roztok je

dále nutno zředit v tekutém krmivu.

Kur domácí - brojleři: postupné přidávání do pitné vody. Přípravek musí být nejprve zředěn

v malém množství vody, vzniklý roztok je nutno dále zředit v nádrži s pitnou vodou. Uzavřete přívod

vody do nádrže dokud se veškerý medikovaný roztok nespotřebuje. Tento proces ředění zabezpečuje

lepší homogenitu finálního roztoku. Koncentrovaný roztok je možné také dodávat přes dávkovače

vody.

11.

OCHRANNÁ LHŮTA

Prasata: maso: 14 dní

Kur domácí - brojleři: maso: 1 den

Nepoužívejte u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti – po EXP.

13.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Peniciliny a cefalosporiny mohou způsobit zvýšenou citlivost (alergii) po injekčním podání,

inhalaci, polknutí nebo kontaktu s kůží. Alergické reakce na peniciliny a cefalosporiny mohou

být závažné. Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě výskytu edémů obličeje, rtů nebo očí nebo v případě dýchacích obtíží vyhledejte

ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při manipulaci s přípravkem používat ochranné rukavice a respirátor.

V případě přímého kontaktu substance s pokožkou zasažené místo omyjte vodou

a mýdlem.

14.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

15.

DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 dní

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.

Doba použitelnosti po zamíchání do tekutého krmiva: 4 hodiny.

Po 1. otevření spotřebujte do:

16.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2013

17.

DALŠÍ INFORMACE

POUZE PRO ZVÍŘATA.

Reg. číslo: 96/054/02-C

Text určen pro balení:

500 g, 1000 g, 2000 g a 3000 g vícevrstvé sáčky.

18. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.