SUIVAC ERY Injekce

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Erysipelothrix vakcíny
Dostupné s:
Dyntec, spol s r.o.
ATC kód:
QI09AE
INN (Mezinárodní Name):
Erysipelothrix vaccine (Erysipelothrix rhusiopathiae avirulantiae)
Léková forma:
Injekce
Terapeutické skupiny:
prasata
Terapeutické oblasti:
Živé bakteriální vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9937506 - 1 x 50 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/007/01-C
Datum autorizace:
2001-03-20

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

SUIVAC ERY

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Dyntec spol. s r. o., Pražská 328, 411 55 Terezín, Česká republika, telefon:

+420 416 782 251, fax: +420 416 782 575, e-mail:

dyntec@iol.cz

dyntec@iol.cz.

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SUIVAC ERY lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro prasata.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1,0 ml vakcíny pro s.c. aplikaci nebo 0,1 ml vakcíny pro i.d. aplikaci obsahuje:

Lékovka s lyofilizovanou suspenzí:

léčivá(é) látka(y): Erysipelothrix rhusiopathiae attenuatum 10

- 10

CFU.

pomocné látky: lyofilizační médium.

Lékovka s rozpouštědlem:

pomocné látky: voda na injekci.

Lyofilizovaná suspenze je bílošedá až nažloutlá porézní kompaktní nebo rozdrobená hmota. Rozpouštědlo je průhledná

bezbarvá tekutina.

4.

INDIKACE

Aktivní profylaktická imunizace prasat od stáří 8 týdnů proti července prasat. Imunita nastupuje za 1 až 2 týdny po

primovakcinaci. Plné imunity je dosaženo za 2 až 3 týdny po primovakcinaci. Tato imunita přetrvává 6 měsíců. K zajištění

dlouhodobé imunity se doporučuje revakcinace zvířat.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u prasat s rozvinutými klinickými příznaky onemocnění, u březích zvířat 2 týdny před očekávaným porodem a 4

týdny po porodu. Nepoužívat u prasat, kterým byla podána antibiotika 7 dnů před předpokládanou aplikací vakcíny.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po aplikaci vakcíny může ojediněle (více než 1 a méně než 10 zvířat z 10 000) dojít k přechodnému mírnému zvýšení tělesné

teploty s mírnými příznaky červenky a s mírným snížením přijmu krmiva ale bez porušení celkového zdravotního stavu. Při

imunizaci většího počtu zvířat lze očekávat výskyt těchto reakcí v četnosti do 5 %. Tyto projevy spontánně vymizí do několika

dnů. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,

oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánní aplikace (s.c.): Imunizační dávka pro jedno zvíře je bez ohledu na stáří, pohlaví a hmotnost 2 ml. Imunizační

dávka se aplikuje subkutánně.

Intradermální aplikace (i.d.) bezjehelným aplikátorem: Imunizační dávka pro jedno zvíře je bez ohledu na stáří, pohlaví

a hmotnost 0,1 ml. Imunizační dávka se aplikuje intradermálně bezjehelným aplikátorem.

První imunizaci je možné provést od stáří 8 týdnů. Prasata určená k chovu je nutno revakcinovat ve stáří 5 až 6 měsíců. Pro

udržení trvané imunity je nutná revakcinace každých 6 měsíců.

MDsuiERYpiCZ010212

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Imunizační dávka musí být připravena, z lékovky odebrána a zvířeti aplikována za aseptických podmínek. Nepoužívejte

vakcínu, pokud došlo k poškození uzavření lékovky. Lyofilizovaná suspenze se bezprostředně před použitím rozpustí

v požadovaném objemu rozpouštědla následujícím způsobem:

při použití subkutánní aplikace se lyofilizovaná suspenze rozpustí v celém objemu rozpouštědla,

při použití intradermální aplikace se lyofilizovaná suspenze rozpustí v desetině objemu rozpouštědla. Zbývající

množství rozpouštědla se nepoužije.

Po smíchání vznikne bílošedá až nažloutlá opalescentní až zakalená tekutina. Lékovka se mírně protřepe a vakcína se ihned

aplikuje.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 21 dnů.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte v chladničce (2°C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem. Uchovávejte

v suchu. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce. Doba použitelnosti po rozpuštění nebo

rekonstituci podle návodu: 3 hodiny. Nepoužívejte vakcínu, pokud došlo k poškození uzavření lékovky.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného samopodání/sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc

a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Přípravek nemá vliv na životní prostředí a neobsahuje látky, které reagují s okolním prostředím a oblečením.

Lze použít během březosti. Použití přípravku nemá vliv na průběh gravidity a laktace. V důsledku imunobiologické zátěže

a manipulace se zvířaty se však nedoporučuje imunizace 2 týdny před očekávaným porodem a 4 týdny po porodu.

Antibiotika podaná parenterálně nebo perorálně v krmivu, a ke kterým jsou bakterie červenky citlivé, mohou omezit množení

vakcinačního kmene v organismu a tím negativně ovlivnit vznik imunity proti července prasat.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým

přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být

provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Vakcína je bezpečná po aplikaci desetinásobné dávky.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma rozpouštědla dodaného pro použití s přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD

JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle

místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Farmakoterapeutická skupina: Živá bakteriální vakcína

ATCvet kód: QI09AE01.

Stimulace aktivní imunity proti července prasat. Účinnou složku přípravku představují bakterie apatogenního kmene

Erysipelothrix rhusiopathiae, které se po parenterální aplikaci množí v organismu imunizovaného zvířete. Dochází k stimulaci

imunitního systému a k tvorbě specifické imunity proti července prasat. Se vznikem specifické imunity je imunogen postupně

aktivně degradován a metabolizován. Pomocné látky jsou po imunizaci zvířat metabolizovány, degradovány a vyloučeny

organismem. Přípravek nemá vliv na životní prostředí.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

MDsuiERYpiCZ010212

1 x 50 dávek

pro s.c. aplikaci

To je lyofilizovaná suspenze ve skleněné nebo umělohmotné lékovce o užitném objemu 10 ml a 100 ml

rozpouštědla ve skleněné nebo umělohmotné lékovce o užitném objemu 100 ml. Lékovky jsou uzavřeny

pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, jsou opatřeny etiketou a jsou uloženy v kartónové krabičce s příbalovou

informací.

1 x 100 dávek

pro i.d. aplikaci

1 x 250 dávek

pro s.c. aplikaci

To je lyofilizovaná suspenze ve skleněné nebo umělohmotné lékovce o užitném objemu 10 ml a 500 ml

rozpouštědla ve skleněné nebo umělohmotné lékovce o užitném objemu 500 ml. Lékovky jsou uzavřeny

pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, jsou opatřeny etiketou a jsou uloženy v kartónové krabičce s příbalovou

informací.

1 x 500 dávek

pro i.d. aplikaci

6 x 1 dávka

pro s.c. aplikaci

To je vždy lyofilizovaná suspenze v 6 skleněných nebo umělohmotných lékovkách o užitném objemu 10 ml

a 2 ml rozpouštědla v 6 skleněných nebo umělohmotných lékovkách o užitném objemu 3 ml. Lékovky jsou

uzavřeny pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, jsou opatřeny etiketou a jsou uloženy v kartónové krabičce

s příbalovou informací.

6 x 5 dávek

pro i.d. aplikaci

6 x 25 dávek

pro s.c. aplikaci

To je vždy lyofilizovaná suspenze v 6 skleněných nebo umělohmotných lékovkách o užitném objemu 10 ml

a 50 ml rozpouštědla v 6 skleněných nebo umělohmotných lékovkách o užitném objemu 50 ml. Lékovky

jsou uzavřeny pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, jsou opatřeny etiketou a jsou uloženy v kartónové

krabičce s příbalovou informací.

6 x 50 dávek

pro i.d. aplikaci

6 x 50 dávek

pro s.c. aplikaci

To je vždy lyofilizovaná suspenze v 6 skleněných nebo umělohmotných lékovkách o užitném objemu 10 ml

a 100 ml rozpouštědla v 6 skleněných nebo umělohmotných lékovkách o užitném objemu 100 ml. Lékovky

jsou uzavřeny pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, jsou opatřeny etiketou a jsou uloženy v kartónové

krabičce s příbalovou informací.

6 x 100 dávek

pro i.d. aplikaci

12 x 25 dávek

pro s.c. aplikaci

To je vždy lyofilizovaná suspenze ve 12 skleněných nebo umělohmotných lékovkách o užitném objemu

10 ml a 50 ml rozpouštědla ve 12 skleněných nebo umělohmotných lékovkách o užitném objemu 50 ml.

Lékovky jsou uzavřeny pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, jsou opatřeny etiketou a jsou uloženy

v kartónové krabičce s příbalovou informací.

12 x 50 dávek

pro i.d. aplikaci

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce

držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

Dyntec spol. s r. o., Pražská 328, 411 55 Terezín, telefon: +420 416 782 251, fax: +420 416 782 575, e-mail:

dyntec@iol.cz

dyntec@iol.cz

MDsuiERYpiCZ010212

Adresa

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín, Česká republika

Telefon

E-mail

+420 416 782 251

+420 416 782 575

dyntec@iol.cz

MDSPCsuiERYr7

Souhrn údajů o přípravku

SUIVAC ERY

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

pro prasata

SPC

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SUIVAC ERY lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro prasata

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1,0 ml vakcíny pro s.c. aplikaci nebo 0,1 ml vakcíny pro i.d. aplikaci obsahuje:

Lékovka s lyofilizovanou suspenzí:

léčivá(é) látka(y): Erysipelothrix rhusiopathiae attenuatum 10

- 10

CFU.

pomocné látky: lyofilizační médium.

Lékovka s rozpouštědlem:

pomocné látky: voda na injekci.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem. Lyofilizovaná suspenze je bílošedá až

nažloutlá porézní kompaktní nebo rozdrobená hmota. Rozpouštědlo je průhledná bezbarvá tekutina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Prasata.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní profylaktická imunizace prasat od stáří 8 týdnů proti července prasat.

Imunita nastupuje za 1 až 2 týdny po primovakcinaci. Plné imunity je dosaženo za 2 až 3 týdny po

primovakcinaci. Tato imunita přetrvává 6 měsíců. K zajištění dlouhodobé imunity se doporučuje

revakcinace zvířat.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u prasat s rozvinutými klinickými příznaky onemocnění, u březích zvířat 2 týdny před

očekávaným porodem a 4 týdny po porodu. Nepoužívat u prasat, kterým byla podána antibiotika 7 dnů

před předpokládanou aplikací vakcíny.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

cz_vet_97_007_01_C_spc.doc Strana 1

(celkem 5)

Adresa

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín, Česká republika

Telefon

E-mail

+420 416 782 251

+420 416 782 575

dyntec@iol.cz

MDSPCsuiERYr7

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného samopodání/sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Další upozornění

Přípravek nemá vliv na životní prostředí a neobsahuje látky, které reagují s okolním prostředím

a oblečením.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Po aplikaci vakcíny může ojediněle (více než 1 a méně než 10 zvířat z 10 000) dojít k přechodnému

mírnému zvýšení tělesné teploty s mírnými příznaky červenky a s mírným snížením přijmu krmiva ale

bez porušení celkového zdravotního stavu. Při imunizaci většího počtu zvířat lze očekávat výskyt těchto

reakcí v četnosti do 5 %. Tyto projevy spontánně vymizí do několika dnů.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti. Použití přípravku nemá vliv na průběh gravidity a laktace. V důsledku

imunobiologické zátěže a manipulace se zvířaty se však nedoporučuje imunizace 2 týdny před

očekávaným porodem a 4 týdny po porodu.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Antibiotika podaná parenterálně nebo perorálně v krmivu, a ke kterým jsou bakterie červenky citlivé,

mohou omezit množení vakcinačního kmene v organismu a tím negativně ovlivnit vznik imunity proti

července prasat.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Imunizační dávka musí být připravena, z lékovky odebrána a zvířeti aplikována za aseptických podmínek.

Nepoužívejte vakcínu, pokud došlo k poškození uzavření lékovky.

Lyofilizovaná suspenze se bezprostředně před použitím rozpustí v požadovaném objemu rozpouštědla

následujícím způsobem:

při použití subkutánní aplikace se lyofilizovaná suspenze rozpustí v celém objemu rozpouštědla,

při použití intradermální aplikace se lyofilizovaná suspenze rozpustí v desetině objemu

rozpouštědla. Zbývající množství rozpouštědla se nepoužije.

Po smíchání vznikne bílošedá až nažloutlá opalescentní až zakalená tekutina. Lékovka se mírně protřepe

a vakcína se ihned aplikuje.

cz_vet_97_007_01_C_spc.doc Strana 2

(celkem 5)

Adresa

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín, Česká republika

Telefon

E-mail

+420 416 782 251

+420 416 782 575

dyntec@iol.cz

MDSPCsuiERYr7

Subkutánní aplikace (s.c.): Imunizační dávka pro jedno zvíře je bez ohledu na stáří, pohlaví a hmotnost

2 ml. Imunizační dávka se aplikuje subkutánně.

Intradermální aplikace (i.d.) bezjehelným aplikátorem: Imunizační dávka pro jedno zvíře je bez

ohledu na stáří, pohlaví a hmotnost 0,1 ml. Imunizační dávka se aplikuje intradermálně bezjehelným

aplikátorem.

První imunizaci je možné provést od stáří 8 týdnů.

Prasata určená k chovu je nutno revakcinovat ve stáří 5 až 6 měsíců.

Pro udržení trvané imunity je nutná revakcinace každých 6 měsíců.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Vakcína je bezpečná po aplikaci desetinásobné dávky.

Při předávkování se mohou se objevit reakce uvedené v bodě 4. 6 Nežádoucí účinky (frekvence

a závažnost).

4.11 Ochranné lhůty

Maso: 21 dnů.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Živá bakteriální vakcína

ATCvet kód: QI09AE01.

Stimulace aktivní imunity proti července prasat. Účinnou složku přípravku představují bakterie

apatogenního kmene Erysipelothrix rhusiopathiae, které se po parenterální aplikaci množí v organismu

imunizovaného zvířete. Dochází k stimulaci imunitního systému a k tvorbě specifické imunity proti

července prasat.

Se vznikem specifické imunity je imunogen postupně aktivně degradován a metabolizován. Pomocné

látky jsou po imunizaci zvířat metabolizovány, degradovány a vyloučeny organismem. Přípravek nemá

vliv na životní prostředí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát,

dihydrogenfosforečnan draselný,

chlorid sodný,

chlorid amonný,

sacharóza,

sušené odtučněné mléko,

čištěná voda,

voda na injekci.

cz_vet_97_007_01_C_spc.doc Strana 3

(celkem 5)

Adresa

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín, Česká republika

Telefon

E-mail

+420 416 782 251

+420 416 782 575

dyntec@iol.cz

MDSPCsuiERYr7

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma rozpouštědla dodaného pro použití

s přípravkem.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 3 hodiny.

Doba použitelnosti je uvedena na etiketě každé lékovky a na krabičce.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8 °C).

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

1 x 50 dávek

pro s.c. aplikaci

To je lyofilizovaná suspenze ve skleněné nebo umělohmotné lékovce o užitném

objemu 10 ml a 100 ml rozpouštědla ve skleněné nebo umělohmotné lékovce o užitném

objemu 100 ml. Lékovky jsou uzavřeny pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, jsou

opatřeny etiketou a jsou uloženy v kartónové krabičce s příbalovou informací.

1 x 100 dávek

pro i.d. aplikaci

1 x 250 dávek

pro s.c. aplikaci

To je lyofilizovaná suspenze ve skleněné nebo umělohmotné lékovce o užitném

objemu 10 ml a 500 ml rozpouštědla ve skleněné nebo umělohmotné lékovce o užitném

objemu 500 ml. Lékovky jsou uzavřeny pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, jsou

opatřeny etiketou a jsou uloženy v kartónové krabičce s příbalovou informací.

1 x 500 dávek

pro i.d. aplikaci

6 x 1 dávka

pro s.c. aplikaci

To je vždy lyofilizovaná suspenze v 6 skleněných nebo umělohmotných lékovkách

o užitném objemu 10 ml a 2 ml rozpouštědla v 6 skleněných nebo umělohmotných

lékovkách o užitném objemu 3 ml. Lékovky jsou uzavřeny pryžovou zátkou

a hliníkovou pertlí, jsou opatřeny etiketou a jsou uloženy v kartónové krabičce

s příbalovou informací.

6 x 5 dávek

pro i.d. aplikaci

6 x 25 dávek

pro s.c. aplikaci

To je vždy lyofilizovaná suspenze v 6 skleněných nebo umělohmotných lékovkách

o užitném objemu 10 ml a 50 ml rozpouštědla v 6 skleněných nebo umělohmotných

lékovkách o užitném objemu 50 ml. Lékovky jsou uzavřeny pryžovou zátkou

a hliníkovou pertlí, jsou opatřeny etiketou a jsou uloženy v kartónové krabičce

s příbalovou informací.

6 x 50 dávek

pro i.d. aplikaci

6 x 50 dávek

pro s.c. aplikaci

To je vždy lyofilizovaná suspenze v 6 skleněných nebo umělohmotných lékovkách

o užitném objemu 10 ml a 100 ml rozpouštědla v 6 skleněných nebo umělohmotných

lékovkách o užitném objemu 100 ml. Lékovky jsou uzavřeny pryžovou zátkou

a hliníkovou pertlí, jsou opatřeny etiketou a jsou uloženy v kartónové krabičce

s příbalovou informací.

6 x 100 dávek

pro i.d. aplikaci

12 x 25 dávek

pro s.c. aplikaci

To je vždy lyofilizovaná suspenze ve 12 skleněných nebo umělohmotných lékovkách

o užitném objemu 10 ml a 50 ml rozpouštědla ve 12 skleněných nebo umělohmotných

lékovkách o užitném objemu 50 ml. Lékovky jsou uzavřeny pryžovou zátkou

a hliníkovou pertlí, jsou opatřeny etiketou a jsou uloženy v kartónové krabičce

s příbalovou informací.

12 x 50 dávek

pro i.d. aplikaci

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

cz_vet_97_007_01_C_spc.doc Strana 4

(celkem 5)

Adresa

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín, Česká republika

Telefon

E-mail

+420 416 782 251

+420 416 782 575

dyntec@iol.cz

MDSPCsuiERYr7

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín

Česká republika

Telefon: +420 416 782 251

Fax: +420 416 782 575

E-mail:

dyntec@iol.cz

dyntec@iol.cz

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/007/01-C

9.

DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. března 2001

Datum posledního prodloužení registrace: 30. května 2006, 24.2.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Únor 2012

ZÁKAZ PRODEJE, DODÁVÁNÍ A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

cz_vet_97_007_01_C_spc.doc Strana 5

(celkem 5)

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace