SUANOVIL 50 1500000

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SUANOVIL 50 1500000 Prášek pro perorální roztok
 • Dávkování:
 • 1500000
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SUANOVIL 50 1500000 Prášek pro perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, drůbež, telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Makrolidy
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9997047 - 1 x 100 g - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/259/91-C
 • Datum autorizace:
 • 25-07-1991
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA

SUANOVIL 50 prášek pro perorální roztok

1.

JMÉNO

A

ADRESA

DRŽITELE

ROZHODNUTÍ

O

REGISTRACI

A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL 29, Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL, 23 rue du Prieuré, Saint-Herblon, 44150, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SUANOVIL 50 prášek pro perorální roztok

Spiramycinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram obsahuje

Léčivá látka

Spiramycinum (ut adipas) 1 500 000 IU

Prášek pro perorální roztok

Jemný, bílý až nažloutlý homogenní prášek

4.

INDIKACE

Infekce způsobené bakteriemi citlivými na spiramycin:

Telata: Léčba respiračních onemocnění, pneumonie, infekčních enteritid sajících telat, léčba

omfalophlebitid a artritid.

Prasata: Léčba respiračních onemocnění, atrofické rhinitidy, gastroenteritid, infekcí způsobených

Streptococcus spp., artritid, mastitid.

Kur domácí: Léčba plicních onemocnění (zvláště způsobených mykoplasmaty), léčba CRD, léčba

chlamydiózy, prevence postvakcinačního stresu (vakcinace proti Newcastleské chorobě a infekční

bronchitidě).

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat zvířatům se známou přecitlivělostí na spiramycin nebo jiné makrolidy.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Telata skotu, prasata, kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Telata: 75 000 IU spiramycinu/kg ž.hm., tj. 5 g přípravku/100kg ž. hm. po dobu 3-5 dnů

Prasata: 75 000 IU spiramycinu/kg ž.hm., tj. 5 g přípravku/100 kg ž.hm. po dobu 3-5 dnů

Kur domácí: 60 000 IU-120 000IU spiramycinu/kg ž.hm., tj. 0,4-0,8 g přípravku/litr pitné

vody po dobu 3 dnů

Roztok připravujte denně čerstvý.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě nebo v mléce (u telat).

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso telat 35 dnů, maso prasat 21 dnů, maso drůbeže 18 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě podle návodu: 24 hodin.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Po manipulaci s přípravkem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. V případě expozice mohou makrolidy vyvolat

alergickou reakci. V případě zasažení pokožky opláchněte exponovanou část velkým

množstvím vody. V případě expozice očí vypláchněte zasažené oko proudem čisté vody.

Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat gumové či latexové

rukavice. Lidé se známou přecitlivělostí na makrolidy by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Registrované velikosti balení: 100 g, 1 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Velikost balení

100 g

1 kg

Registrační číslo: 96/259/91-C

EXP: {měsíc/rok}

LOT: {číslo}

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro zvířata.

POZNÁMKA

Suanovil 50 prášek pro přípravu perorálního roztoku je možno aplikovat kuřatům současně

s vakcinací proti virovým onemocněním (proti Newcastleské chorobě a infekční bronchitidě). Je-li

potřeba, může být spiramycin použit v injekční formě (Suanovil 20 injekční roztok).