Sputop spot-on 10 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Sputop spot-on 10 mg/ ml Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Dávkování:
 • 10mg/ ml
 • Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Sputop spot-on 10 mg/ml Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • ovce, skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Pyrethriny a pyrethroidy
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902481 - 1 x 250 ml - láhev; 9937457 - 250 x 1 ml - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/069/02-C
 • Datum autorizace:
 • 16-09-2002
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE (složená pod etiketou)

Sputop spot-on 10 mg/ml roztok pro nakapání na kůži

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Schering-Plough Animal Health, Breakspear Road South, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS, UK

Pfizer Service Company, 10 Hoge Wei, 1930 Zaventem, Belgie

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sputop spot-on 10 mg/ml roztok pro nakapání na kůži

Deltamethrinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek je čirý, světle žlutý olejovitý roztok obsahující v 1 ml:

Deltamethrinum 10 mg/ml

4.

INDIKACE

Lokální použití na ochranu skotu proti vším a mouchám; potlačení lézí způsobených mouchami

Hydrotaza irritans (head fly), potlačení rozvinutého zamoření masařkami a ochrana proti klíšťatům,

vším, klošům u ovcí a proti vším a klíšťatům u jehňat.

Skot: Potlačení populace sajících a bodavých vší včetně Bovicola (Damalinia) bovis, Solenopotes

capillatus, Linognathus vituli

a

Haematopinus eurysternus

u všech typů skotu včetně dojnic

produkujících mléko pro lidský konzum. Pomocný prostředek při hubení bodavých a obtížných much

včetně druhů Lyperosia (Haematobia) irritans, Stomoxys calcitrans, Musca spp. a much Hydrotaza

irritans.

Ovce: Potlačení lézí způsobených mouchami Hydrotaza irritans; potlačení populace klíšťat (Ixodes

ricinus), vší, klošů a rozvinutého zamoření masařkami.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u ovcí produkujících mléko pro lidský konzum.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

48 hodin po aplikaci vykazovali někteří jedinci skotu mírné příznaky neklidu. Tato skutečnost

nepředstavuje pro dané zvíře dlouhodobější újmu.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka:

Skot:

10 ml

Ovce:

5 ml

Jehňata (pod 10 kg živé hmotnosti nebo mladší než 1 měsíc): 2,5 ml

Způsob podávání:

Podání nakapáním na kůži - spot-on.

Aplikujte dávku na jedno místo v úrovni kohoutku.

Vši u skotu: Jediná aplikace většinou vyhubí všechny vši. Kompletní vyhubení vší však může trvat až

4 – 5 týdnů, během nichž se vši líhnou z vajíček a teprve potom hynou. V nemnoha případech může

několik vší na zvířatech přežít. Z toho důvodu může být nutné léčbu opakovat po 6 – 8 týdnech.

Mouchy u skotu: Frekvence léčby při regulaci zamoření bodavými i nebodavými mouchami závisí na

počtu a druhu much vyskytujících se na zvířeti. V případech prevalence mušek Haematobia irritans

(horn fly – bodá v oblasti kolem kořene rohu) lze očekávat kvalitní ochranu po 4 – 8 týdnů. Aplikace

pro ochranu před mouchami by neměla být opakována dříve než po čtyřech týdnech.

Mouchy Hydrotaza irritans u ovcí: Aplikujte na zadní část temene. Léčba prováděná ve 2 – 4

týdenních intervalech omezí počet lézí způsobených mouchami Hydrotaza irritans.

Klíšťata u ovcí: Aplikace v úrovni kohoutku poskytuje až 6 týdenní účinnou ochranu před

přichycením klíšťat na zvířata jakéhokoliv věku.

Kloši a vši u ovcí: Aplikace v úrovni kohoutku do krátké nebo dlouhé vlny omezí výskyt zamoření po

dobu 4 – 6 týdnů.

Pozor: Při hubení klíšťat, klošů a vší na ovcích je třeba ovčí vlnu rozhrnout a přípravek nanést přímo

na kůži.

Ovce, rozvinuté zamoření masařkami: Ihned po odhalení zamoření aplikujte přímo do oblasti s

červy. Jediná aplikace vyhubí v krátké době všechny larvy. V případě rozvinutých lézí doporučujeme

před aplikací odstřihnout zamořené chomáče vlny.

Před aplikací doporučujeme sepnout vlnu sponou. Aplikátorem se tak snadno dostanete až na kůži.

Vši a klíšťata u jehňat (pod 10 kg živé hmotnosti nebo mladší než 1 měsíc): Aplikace v úrovni

kohoutku poskytuje až 6 týdenní účinnou ochranu před klíšťaty a sníží výskyt bodavých vší po dobu 4

– 6 týdnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Kožní podání.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot: maso: 14 dní.

Skot: mléko: bez ochranných lhůt.

Ovce: maso: 28 dní.

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Lze použít během březosti a laktace.

Při aplikaci přípravku nebo při manipulaci s nedávno ošetřenými zvířaty používejte ochranné

rukavice.

Silně kontaminovaný oděv ihned svlékněte a před dalším použitím vyperte.

Potřísněnou kůži ihned omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

Nekuřte, nepijte a nejezte při manipulaci s přípravkem.

Dostane-li se vám přípravek do očí, ihned je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte

lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití je nutné ihned vypláchnout ústa a vyhledat lékařskou pomoc.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy. Nebezpečný pro včely, ostatní hmyz a organismy, které se vyvíjí a žijí v hnoji.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

S přípravkem není možné směšovat jiné insekticidy a akaricidy.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: 1x250 ml,1x500 ml, 1x1000 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com