SPUTOLYSIN pro koně a poníky 5 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SPUTOLYSIN pro koně a poníky 5 mg/ g Perorální prášek
 • Dávkování:
 • 5mg/ g
 • Léková forma:
 • Perorální prášek
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SPUTOLYSIN pro koně a poníky 5 mg/g Perorální prášek
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, poníci
 • Terapeutické oblasti:
 • Mukolytika
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937800 - 1 x 420 g - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/051/99-C
 • Datum autorizace:
 • 12-10-1999
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU / ETIKETA =

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Sputolysin perorální prášek pro koně a poníky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim/Rhein

Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Klocke Pharma Service GmbH,

Appenweier Straßburger Straße 77

77767 Appenweier

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sputolysin perorální prášek pro koně a poníky

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden gram bílého, jemného perorálního prášku obsahuje:

Léčivá látka:

Dembrexini hydrochloridum monohydricum

5 mg

(odpovídá 4,372 mg Dembrexinum)

4.

INDIKACE

Symptomatická léčba akutních, subakutních nebo chronických onemocnění horních a dolních cest

dýchacích se zvýšenou viskozitou hlenu.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, poníci.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání 0,3 mg dembrexine hydrochloride monohydrate/ kg ž. hm. s krmivem dvakrát denně

což odpovídá 30 g (6 rovných odměrek) prášku/ 500 kg ž. hm.

Aplikace přípravku se doporučuje až do odeznění příznaků onemocnění (poruchy sekrece hlenu

v dýchacích cestách, kašel a výtoky z nozder). Trvání léčby závisí na vývoji klinického stavu zvířete,

může trvat až 15 dnů. Nedostaví-li se zlepšení klinických příznaků onemocnění v průběhu 5 dnů, je

nutno přehodnotit léčebný postup.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek se přidá do krmiva těsně před podáním. Nespotřebované krmivo s lékem bezpečně

odstraňte.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Nepoužívat u koní a poníků, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

Nepoužívat u koní a poníků, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Uchovávejte v suchu

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zamezte přímému kontaktu léčiva s pokožkou, očima a sliznicemi. Předcházejte inhalaci prachu

z léčiva. Pokud se po manipulaci s přípravkem objeví postexpoziční potíže, vyhledejte lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na dembrexin musí přípravek podávat obezřetně.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípraveknebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Reg.číslo: 96/051/99-C

EXP: {měsíc/rok}

Šarže: {číslo}

Velikost balení: 420 g