SPITADERM (116598E)

Česká republika - čeština - Ecolab

Koupit nyní

Bezpečnostní list Bezpečnostní list (SDS)
17-09-2021
Dostupné s:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registrační číslo:
116598E

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list
němčina 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovinština 20-09-2021

Přečtěte si celý dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

SPITADERM

116598E

1 / 15

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

SPITADERM

Kód výrobku

116598E

Použití látky nebo směsi

Sanitační přípravek na ruce

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Dezinfekční přípravek na kůži

Biocid. Manuální aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

02.03.2016

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Hořlavé kapaliny, Kategorie 2

H225

Podráždění očí, Kategorie 2

H319

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice,

Kategorie 3, Centrální nervový systém

H336

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

SPITADERM

116598E

2 / 15

F; VYSOCE HOŘLAVÝ

Xi; DRÁŽDIVÝ

Úplné znění R-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy,

jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji

zapálení. Zákaz kouření.

P280

Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

propan-2-ol

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

(67/548/EHS)

Klasifikace

(NAŘÍZENÍ (ES) č.

1272/2008)

Koncentrace: [%]

propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

F-Xi; R11-R36-

Hořlavé kapaliny Kategorie 2;

H225

Podráždění očí Kategorie 2;

H319

Toxicita pro specifické cílové

orgány - jednorázová

expozice Kategorie 3; H336

>= 50 - <= 100

d-gluconic acid,

compd. with n,n''-

bis(4-chlorophenyl)-

3,12-diimino-

2,4,11,13-

18472-51-0

242-354-0

Xn-N-Xi; R50-

R22-R41

Akutní toxicita Kategorie 4;

H302

Vážné poškození očí

Kategorie 1; H318

Akutní toxicita pro vodní

>= 0.5 - < 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

SPITADERM

116598E

3 / 15

tetraazatetradecaned

iimidamide (2:1)

prostředí Kategorie 1; H400

Látky, které mají pracovní limit expozice :

Peroxid vodíku

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

C-O-Xn; R35-

R20/22-R05-

Nota B Oxidující kapaliny

Kategorie 1; H271

Akutní toxicita Kategorie 4;

H302

Akutní toxicita Kategorie 4;

H332

Žíravost pro kůži Kategorie

1A; H314

>= 0.25 - < 0.5

Úplné znění R-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Opláchněte vodou.

Při styku s kůží

Opláchněte vodou.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

...

Přečtěte si celý dokument

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace