SPERSALLERG 0,5MG/ML+0,4MG/ML Oční kapky, roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ANTAZOLIN-HYDROCHLORID (ANTAZOLINI HYDROCHLORIDUM) ; TETRYZOLIN-HYDROCHLORID (TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Laboratoires Thea, Clermont-Ferrand
ATC kód:
S01GA52
INN (Mezinárodní Name):
ANTAZOLIN HYDROCHLORIDE (ANTAZOLINI HYDROCHLORIDE) ; TETRYZOLIN HYDROCHLORIDE (TETRYZOLINI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
0,5MG/ML+0,4MG/ML
Léková forma:
Oční kapky, roztok
Podání:
Oční podání
Jednotky v balení:
10ML, Lahvička s kapacím zařízením
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TETRYZOLIN, KOMBINACE
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
64/ 111/87-C
Datum autorizace:
2012-05-15
EAN kód:
8594050584815

sp.zn. sukls333048/2019

Příbalová informace: informace pro

pacienta

SPERSALLERG 0,5 mg/ml+0,4 mg/ml

oční kapky, roztok

antazolini hydrochloridum, tetryzolini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informa

ci

dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

1. Co je přípravek Spersallerg a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spersallerg používat

3. Jak se přípravek Spersallerg používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Spersallerg uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Spersallerg a k

čemu se používá

Přípravek Spersallerg jsou oční kapky, které obsahují dvě léčivé látky tetryzolin a antazolin.

Tetryzolin svým účinkem omezuje zánětlivé podráždění a otok spojivek. Antazolin je aktivní

protialergická složka, ruší účinek histaminu, který je hlavní příčinou alergických potíží.

Spersallerg se používá při alergickém zánětu spojivek včetně překrvení spojivek, podráždění a

svědění očí.

Přípravek je určen k léčbě dospělých, dospívajících a dětí od 2 let věku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Spersallerg použív

at

Nepoužívejte Spersal

l

erg oční

kapky

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže užíváte inhibitory MAO (přípravky používané při léčbě deprese).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Spersallerg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže trpíte závažným onemocněním srdce, srdeční arytmií (porucha srdečního rytmu)

nebo tachykardií (zrychlení srdeční frekvence).

jestliže máte hypertenzi (vysoký krevní tlak).

jestliže máte cukrovku.

jestliže máte onemocnění štítné žlázy (hypertyreózu) a nebo zvýšené hodnoty hormonů

štítné žlázy.

jestliže máte feochromocytom (nádor dřeně nadledvin).

jestliže máte glaukom (zelený oční zákal).

jestliže trpíte syndromem suchého oka (nedostatečná tvorba slz).

jestliže trpíte ztenčením nosní sliznice (rhinitis sicca).

Pokud

stavy

uvedené

tomto

odstavci

vyskytnou

teprve

během

používání

přípravku,

informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro

vás vhodný.

Spersallerg může maskovat příznaky oční infekce.

Další léčivé přípravky a přípravek Spersallerg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvláště informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

inhibitory monoaminooxidázy (MAOI – přípravky používané k léčbě deprese).

jiné přípravky tlumící centrální nervový systém (hypnotika (přípravky na spaní), sedativa

(léky na uklidnění), analgetika anodyna (léky na tlumení bolesti), tricyklická antidepresiva).

Opatrnosti je také třeba při současném požívání alkoholu.

Těhotenství

Spersallerg by neměl být používán během těhotenství. Pokud jste těhotná, poraďte se se svým

lékařem.

Kojení

Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Není známo, zda léčivé látky obsažené v přípravku

Spersallerg prostupují do mateřského mléka, je však doporučena zvýšená opatrnost při používání

tohoto přípravku během kojení.

Řízení motorových vozidel a

obsluha strojů

Spersallerg může způsobovat ospalost, závratě nebo rozmazané vidění. Pacienti, u kterých se tyto

příznaky vyskytnou, nesmějí řídit nebo obsluhovat stroje, dokud tyto příznaky nevymizí.

Spersallerg obsahuje benzalkonium-chlorid

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,05 mg benzalkonium-chloridu v 1 ml roztoku.

Benzalkonium-chlorid může být vstřebán měkkými očními čočkami a může měnit jejich barvu.

Před podáním tohoto léčivého přípravku vyjměte kontaktní čočky a nasaďte je zpět až po 15

minutách.

Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí, zvláště pokud trpíte syndromem suchého

oka nebo onemocněním rohovky (průhledná vrstva v přední části oka). Jestliže se po podání

tohoto přípravku objeví abnormální pocity v oku, bodání nebo bolest v oku, informujte svého

lékaře.

3. Jak se

přípravek Spersallerg používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nepřekračujte stanovené dávkování!

Dospělí a dospívající

Obvyklá dávka je 1 kapka 2 až 3krát denně.

Děti od 2 do 12 let

Dávkování nemá překročit 1 až 2 kapky denně.

Přípravek není určen pro děti do 2 let věku

.

Dávkovač zůstává sterilní do odlomení originálního uzávěru. Nedotýkejte se špičkou dávkovače

oka nebo okolních očních tkání, protože tak může dojít ke kontaminaci roztoku.

Jestliže je nutné do oka aplikovat více než jeden léčivý přípravek, musí být mezi aplikacemi

jednotlivých přípravků dodržen interval nejméně 5 minut.

Kontaktní čočky se musejí před aplikací přípravku Spersallerg vyjmout a mohou být nasazeny

nejdříve za 15 minut po nakapání.

Pokud nedojde během 3 nebo 4 dnů léčby ke zlepšení potíží, je nutné o tom informovat lékaře.

Přípravek nesmí být podáván déle než po dobu maximálně 14 dnů.

Jest

liže jste zapomněl

(a)

použít Spersallerg

Při vynechání několika dávek se poraďte s lékařem. Nezdvojujte následující dávku, abyste

nahradil(a) dávku vynechanou.

Jestliže

jste

použil

(a)

více

přípravku Spersallerg, než jste měl

(a)

Pokud použijete Spersallerg častěji, než jak bylo předepsáno, navštivte ihned svého lékaře.

V případě náhodného požití přípravku (spolknutí obsahu lahvičky) dítětem vyvolejte zvracení a

vyhledejte okamžitě lékaře.

Předávkování po místním používání nebylo popsáno.

4.

Možné nežádoucí úč

inky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Procento

pacientů,

kterých

nežádoucí

účinek

objeví,

není

známo

(frekvenci

nelze

dostupných údajů odhadnout).

- zvýšený tlak v oku

- srdeční porucha se svíravou bolestí na hrudi

- závažná alergická reakce (hypersenzitivita)

- slzení očí se svěděním, zčervenáním a otokem (konjunktivitida)

Některé nežádoucí účinky

nejsou

závažné

Procento

pacientů,

kterých

nežádoucí

účinek

objeví,

není

známo

(frekvenci

nelze

dostupných údajů odhadnout).

- bolesti hlavy

- ospalost

- závratě

- třes

- neklid

- pálení očí

- píchání v očích

- rozptýlení pigmentu duhovky

- rozšíření zornic

- porušené vidění

- suché oči

- zčervenání víčka

- zčervenání očí

- vysoký krevní tlak

- zrychlený srdeční tep

- pocení

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Spersallerg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Po každém použití lahvičku pečlivě uzavřete.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Po prvním otevření se nesmí přípravek používat déle než 4 týdny.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné

do: a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Spersallerg obsahuje

Léčivými látkami jsou antazolini hydrochloridum a tetryzolini hydrochloridum. Jeden ml roztoku

obsahuje antazolini hydrochloridum 0,5 mg a tetryzolini hydrochloridum 0,4 mg (1 ml = 34

kapek).

Pomocnými

látkami

jsou

benzalkonium-chlorid,

chlorid

sodný,

kyselina

chlorovodíková,

hypromelosa, voda pro injekci.

Ja

k přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Spersallerg je čirý, bezbarvý roztok, bez viditelných nečistot.

LDPE lahvička s kapacím zařízením, pojistný šroubovací uzávěr, krabička.

Velikost balení: 1x 10 ml.

Držitel rozhodnutí o regi

straci:

Laboratoires THEA,

12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francie

Výrobc

e:

EXCELVISION

27, rue de la Lombardière

07100 Annonay

Francie

FARMILA-THEA Farmaceutici S.p.A.

Via E. Fermi, 50

20019 Settimo Milanese (MI)

Itálie

Tato

příbalová informace byla naposledy revidována

11. 2. 2020

sp.zn. sukls333048/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SPERSALLERG 0,5 mg/ml+0,4 mg/ml

oční kapky, roztok

2. KVALIT

ATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá

látka:

roztoku

obsahuje

antazolini

hydrochloridum

tetryzolini

hydrochloridum 0,4 mg (1 ml = 34 kapek).

Pomocné látky se známým účinkem: benzalkonium-chlorid

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Popis příp

ravku: čirý, bezbarvý roztok, bez viditelných nečistot.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Dočasná úleva od příznaků a symptomů alergické konjunktivitidy včetně hyperemie spojivek,

podráždění a svědění u dospělých a dětí od 2 let věku.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí a dospívající od 12 let věku

1 kapka 2 až 3krát denně po dobu 14 dnů.

Děti od 2 let do 12 let věku

této

skupiny

pacientů

nejsou

dostupné

žádné

specifické

studie.

Vzhledem

k možnosti

systémových účinků nemá být překročena dávka 1 až 2 kapky denně.

Přípravek není určen k léčbě dětí do 2 let věku.

Spersallerg nesmí být používán déle než po dobu 14 dnů, protože může mít rebound-efekt na

hyperemii a způsobit toxickou folikulární konjunktivitidu.

Po aplikaci může nazolakrimální okluze nebo zavření očních víček po dobu 3 minut snížit

systémovou absorpci, a tím snížit výskyt nežádoucích účinků a zvýšit lokální účinnost.

Pokud je nutné aplikovat do oka více než jeden léčivý přípravek, musí být mezi jednotlivými

aplikacemi dodržen interval nejméně 5 minut.

Dávkovač zůstává sterilní do okamžiku prvního otevření originálního uzávěru. Pacienta je nutné

poučit, aby zabránil kontaktu špičky dávkovače s okem nebo okolními tkáněmi, protože tak může

dojít ke kontaminaci roztoku.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné použití s inhibitory monoaminooxidázy (MAOI) viz bod 4.5 Interakce s jinými

léčivými přípravky a jiné formy interakce.

4.4

Zvláš

t

ní upozornění a opatření

pro použití

Opatrnost

nutná

při

použití

přípravku

Spersallerg

starších

pacientů

závažnějším

kardiovaskulárním onemocněním včetně srdeční arytmie, se špatně kontrolovanou hypertenzí

nebo diabetes mellitus.

Vzhledem k sympatomimetickému působení přípravku je nutná opatrnost u pacientů s diabetes

mellitus, s hypertenzí, s hypertyreózou a se zvýšenými hodnotami hormonů štítné žlázy, arytmií

nebo tachykardií a feochromocytomem.

Pozornost je třeba věnovat pacientům s rizikem glaukomu nebo s glaukomem s uzavřeným

úhlem, pokud nebyla provedena iridektomie (nebo iridotomie). Pacient má být poučen, že

dlouhodobé používání vazokonstriktorů může vést ke zpětné hyperemii.

Spersallerg není vhodný k používání u pacientů trpících syndromem suchého oka bez předchozí

porady

s lékařem.

Jestliže

pacient

pocítí

příznaky

suchých

očí,

nutné

přerušit

léčbu

konzultovat potíže s lékařem. Spersallerg může maskovat oční infekci.

U pacientů s rhinitis sicca je nazolakrimální okluze zvláště důležitá, aby se zabránilo styku

Spersallergu s nosní sliznicí.

Pokud nedojde během tří nebo čtyř dnů léčby ke zlepšení stavu a při používání přípravku

Spersallerg se příznaky zhorší nebo pacient pocítí bolest očí a rozmazané vidění, je nutné

konzultovat potíže s ošetřujícím lékařem.

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,05 mg benzalkonium-chloridu v 1 ml roztoku.

Benzalkonium-chlorid může být vstřebán měkkými očními čočkami a může měnit jejich barvu.

Před podáním tohoto léčivého přípravku je třeba vyjmout kontaktní čočky a nasadit je zpět až po

15 minutách.

Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí, příznaky suchého oka a může mít vliv na

slzný film a povrch rohovky. Má být používán s opatrností u pacientů se syndromem suchého oka

a u pacientů s možným poškozením rohovky. Pacienti mají být sledováni v případě dlouhodobé

léčby.

4.5 Interakce s

jinými léčivými přípr

avky a

jiné formy inter

akce

Jsou-li sympatomimetika užívána současně s inhibitory MAO, mohou způsobit hypertenzní krizi.

Souběžné podávání MAOI je kontraindikováno (viz bod 4.3 Kontraindikace).

Sedativní antihistaminika mohou zvýšit sedativní účinky přípravků tlumících centrální nervový

systém, alkoholu, hypnotik, analgetik anodyn, anxiolytických sedativ a antipsychotik. Také mají

aditivní antimuskarinový účinek při současném podávání se spasmolytiky, např. atropinem a

některými antidepresivy (tricyklická a MAOI). Jestliže je Spersallerg používán současně s těmito

přípravky, je vzhledem k možné systémové absorpci antazolinu nutná opatrnost.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Cílené

studie

s používáním

přípravku

těhotných

žen

nebyly

provedeny.

Spersallerg

doporučuje podávat pouze v případě, pokud potencionální prospěch převáží riziko pro plod nebo

novorozence.

Kojení

Není známo, zda některá z léčivých látek Spersallergu přestupuje do mateřského mléka. Při

podávání přípravku kojícím ženám je doporučena opatrnost.

4.7

Účinky na schopnost říd

it a obsluhovat stroje

Spersallerg může způsobovat ospalost, závratě, somnolenci nebo rozmazané vidění. Pacienti, u

kterých se tyto příznaky vyskytnou, nesmějí řídit nebo obsluhovat stroje, dokud tyto příznaky

neustoupí.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky ze spontánního hlášení a literatury (frekvence neznámá)

Následující

nežádoucí

účinky

vycházejí

literatury

spontánních

hlášení

uvedení

přípravku Spersallerg na trh. Jelikož byly nežádoucí účinky hlášeny dobrovolně a od populace

neznámé velikosti, není možné spolehlivě odhadnout jejich frekvenci, která proto není uvedena.

Nežádoucí účinky jsou rozděleny v souladu s klasifikací MedDRA podle orgánových systémů. V

každé skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky ze spontánního hlášení a literatury (frekvence neznámá)

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita.

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy, somnolence, ospalost, závratě, třes a centrální excitace.

Poruchy oka

Pálení

očí,

bodání

očích,

exfoliace

duhovky,

mydriáza,

rozmazané

vidění,

akutní

konjunktivitida,

chronická

konjunktivitida,

akutní

folikulární

konjunktivitida,

suché

oči,

hyperemie spojivky, oční hyperemie, glaukom s uzavřeným úhlem.

Srdeční poruchy

Angina pectoris, hypertenze, tachykardie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Pocení.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Při náhodném perorálním požití obsahu 10 ml lahvičky, což odpovídá množství 5 mg antazolini

hydrochloridu

tetryzolini

hydrochloridu,

nelze

dospělých

předpokládat

závažné

nežádoucí účinky. U dětí do věku 2 let se při náhodném požití celé lahvičky může objevit nauzea,

ospalost, arytmie nebo tachykardie, případně až šokový stav.

Při předávkování tetryzolinem se vyskytla CNS deprese, hypotenze šokového typu a koma.

V případě náhodného perorálního předávkování je vhodné vyvolat zvracení, jestliže je pacient při

vědomí. Je nutné zvážit podání aktivního uhlí a/nebo vyprázdnění žaludku výplachem. Je-li to

nutné poskytnout umělé dýchání.

Ve většině případů jsou doporučovány systémové a podpůrné metody.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: sympatomimetika používaná jako dekongesční léčiva, tetryzolin,

kombinace

ATC kód:

S01GA52

Antazolini hydrochloridum, antihistaminikum, tetryzolini hydrochloridum, sympatomimetikum.

Antazolin je antihistaminikum ze třídy ethylendiaminů, což jsou antagonisté histaminových H

receptorů. Jestliže jsou užívány systémově, může tato skupina antihistaminik vyvolat mírné

sedativní

účinky

(navzdory

oslabení

efektů),

žaludeční

poruchy

podráždění

kůže.

Antazolin je kompetitivní blokátor H

receptorů. Účinky zprostředkované H

receptory zahrnují

kontrakci hladkého svalstva a dilataci a zvýšení permeability kapilár.

Tetryzolin je sympatomimetikum s

-adrenergní aktivitou. Jeho vazokonstrikční efekt redukuje

zčervenání a edém při alergických konjunktivitidách.

Antihistaminika, která blokují histaminové H

receptory, jsou vysoce efektivní při poskytování

úlevy od svědění, ale nejsou příliš účinná při úlevě doprovodného zčervenání. Použití přípravků

kombinujících antihistaminika

s vazokonstrikčními látkami je

pro symptomatickou

úlevu od

alergických očních obtíží dobře zavedené.

V dvojitě slepé, multicentrické, randomizované klinické studii byl Spersallerg shledán jako

statisticky lepší než levokabastin brzy po aplikaci (30 minut). Při pozdějším sledování (den 4 a

15) nebyl pozorován žádný rozdíl, což svědčí pro rychlejší nástup účinku u Spersallergu zejména

v parametru hyperemie (p = 0,0004) a chemózy (p = 0,0029).

V otevřené klinické studii zahrnující 1156 pacientů byl zhodnocen efekt tetryrozolinu s nástupem

účinku během 1 až 5 minut po aplikaci a přetrvávající 1 až 4 hodiny.

Tetryzolin má rychlý nástup účinku, který trvá 4 až 8 hodin.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Nejsou k dispozici žádné specifické farmakokinetické studie prováděné u lidí. Nicméně při

lokálním

podávání

nafazolinu

(látka

velmi

podobná

tetryzolinu)

pozorován

systémový

účinek.

5.3

Předklinické údaj

e

vztahující se

k bezpečnosti

Nejsou dostupné žádné standardní studie mutagenity, karcinogenity, teratogenity ani reprodukční

toxicity.

Předklinické

účinky

byly

hodnoceny

pouze

při

dávkách

významně

překračujících

dávky

používané u lidí; tyto signalizují malou závažnost pro klinické použití.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková 10%, hypromelosa, voda pro

injekci.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

V neporušeném obalu: 2 roky.

Po prvním otevření: 4 týdny.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5

Druh obalu a obsah balení

LDPE lahvička s kapacím zařízením, pojistný šroubovací uzávěr, krabička.

Velikost balení:

1 x 10 ml

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Laboratoires THEA,

12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/111/87-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25.2.1987

Datum posledního prodloužení registrace:18.12.2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

11. 2. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace