ShieldRex Flea & Tick 3,562 g Medikovaný obojek

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Tetrachlorvinphos
Dostupné s:
Beaphar B.V.
ATC kód:
QP53AF
INN (Mezinárodní Name):
Tetrachlorvinphos (Stirofosum)
Dávkování:
3.562g
Léková forma:
Medikovaný obojek
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
Přípravky sloučeniny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938490 - 1 x 1 obojek - sáček
Registrační číslo:
99/042/09-C
Datum autorizace:
2009-05-29

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ShieldRex Flea & Tick 3,562 g medikovaný obojek pro psy

1.

JMÉNO

A

ADRESA

DRŽITELE

ROZHODNUTÍ

O

REGISTRACI

A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX Raalte

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ShieldRex Flea & Tick 3,562 g medikovaný obojek pro psy

Stirofosum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 bílý medikovaný obojek obsahuje:

Léčivá látka:

Stirofosum 3,562 g

4.

INDIKACE

Působí proti blechám (Ctenocephalides felis) a klíšťatům (Rhipicephalus sanguineus) u psů

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat:

u nemocných nebo oslabených psů,

u zvířat se sníženou funkcí jater,

nepoužívat u štěňat do 6měsíců,

u zvířat s přecitlivělostí na organofosfátové sloučeniny.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Občas se může vyskytnout podráždění na krku v důsledku nošení obojku. Pokud k tomu

dojde, doporučuje se odstranění obojku až do úplného vymizení symptomů. Žádná zvláštní

léčba není nutná.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování: 1 obojek pro jednoho psa

Doba účinnosti: působení obojku je optimální po 4 dnech a trvá 8 měsíců proti blechám

(Ctenocephalides felis) a 4 měsíce proti klíšťatům (Rhipicephalus sanguineus).

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Způsob aplikace: Obojek zapněte kolem krku psa, aby nebyl příliš těsný, odstřihněte

přebývající část obojku, s přihlédnutím na možný růst zvířete.

Obojek, který přiléhá příliš těsně ke krku zvířete, může způsobit podráždění kůže.

Obojek je vodě odolný, voda v důsledku deště, plavání nebo mytí nemá vliv na účinek obojku.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené

na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Obojek, který přiléhá příliš těsně ke krku zvířete, může způsobit podráždění kůže.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Ačkoli občasný kontakt s vodou nesnižuje účinnost obojku, před plaváním a koupáním psa by

se měl sundat, protože účinná látka je škodlivá pro ryby a ostatní vodní organismy.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na stirofos (tetrachlorvinphos) by se měli vyhnout přímému

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Po aplikaci přípravku si umyjte ruce. Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi. Pokud dojde

k zasažení očí, vypláchněte je velkým množstvím vody. V případě přetrvávajícího podráždění

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalovou informaci nebo etiketu.

Březost a laktace

Použití u březích nebo laktujících fen se nedoporučuje.

Interakce

Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

U psů dochází k intoxikaci většinou v důsledku kousání obojku.

První pomoc: odstraňte obojek

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další

vodní organismy.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2020

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte, prosím,

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

Beaphar Eastern Europe s.r.o.

Revoluční 1381/III

290 01 Poděbrady

+420 325 611 650

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ShieldRex Flea & Tick 3,562 g medikovaný obojek pro psy

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý obojek obsahuje:

Léčivá látka:

Stirofosum 3,562 g

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Medikovaný obojek

Bílý obojek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Působí proti blechám (Ctenocephalides felis) a klíšťatům (Rhipicephalus sanguineus) u psů.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat:

u nemocných nebo oslabených psů,

psů se sníženou funkcí jater,

nepoužívat u štěňat do 6 měsíců.

u zvířat s přecitlivělostí na organofosfátové sloučeniny.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Obojek, který je kolem krku psa příliš těsný, může způsobit podráždění kůže.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Ačkoli občasný kontakt s vodou nesnižuje účinnost obojku, před plaváním a koupáním psa by

se měl sundat, protože účinná látka je škodlivá pro ryby a ostatní vodní organismy.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na stirofos (tetrachlorvinphos) by se měli vyhnout přímému

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Po aplikaci přípravku si umyjte ruce. Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi. Pokud dojde

k zasažení očí, vypláchněte je velkým množstvím vody. V případě přetrvávajícího podráždění

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalovou informaci nebo etiketu.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Občas se může vyskytnout podráždění na krku v důsledku nošení obojku. Pokud k tomu

dojde, doporučuje se odstranění obojku až do úplného vymizení symptomů. Žádná zvláštní

léčba není nutná.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Použití u březích nebo laktujících fen se nedoporučuje.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Dávkování: 1 obojek pro jednoho psa

Doba účinnosti: působení obojku je optimální po 4 dnech a trvá 8 měsíců proti blechám

(Ctenocephalides felis) a 4 měsíce proti klíšťatům (Rhipicephalus sanguineus).

Způsob aplikace: Obojek zapněte kolem krku psa tak, aby nebyl příliš těsný, odstřihněte

přebývající část obojku s přihlédnutím na možný růst zvířete.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U psů dochází k intoxikaci většinou v důsledku kousání obojku.

První pomoc: odstraňte obojek

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: ektoparazitika pro lokální aplikaci, včetně insekticidů;

organofosfátové sloučeniny

ATCvet kód: QP53AF14

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Účinná látka stirofos (tetrachlorvinphos) je inhibitor aktivity cholinesterázy, zabíjí parazity

předtím, než začnou sát na zvířeti.

5.2

Farmakokinetické údaje

Účinná látka se rozpouští do tukové vrstvy v kůži. Obojek po dobu 8 měsíců uvolňuje

neustále látku působící proti blechám (Ctenocephalides felis) a 4 měsíce proti klíšťatům

(Rhipicephalus sanguineus).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Polyvinylchlorid

Diisononyl-adipát

Uhličitan vápenatý

Sójový olej

Oxid titaničitý

Kalcium-stearát

Zinkum-stearát

Kyselina stearová

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Sáček je tvořen vícevrstvou fólií z papíru, hliníku a polyethylenu. Sáček je uložen v potištěné

kartónové krabici. Sáček obsahuje 1 obojek

6.6

Zvláštní

opatření

pro

zneškodňování

nepoužitého

veterinárního

léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další

vodní organismy.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte

Nizozemsko

Tel.:0031 (0)572 348 834

Fax:0031 (0)572 348 835

E-mail: hqu@beaphar.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

99/042/09-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29. 5. 2009 / 29. 4. 2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

červen 2020

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace