SORVASTA PLUS 40MG/10MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EZETIMIB (EZETIMIBUM) ; VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
C10BA06
INN (Mezinárodní Name):
EZETIMIBE (EZETIMIBUM) ; CALCIUM SALT OF ROSUVASTATIN (ROSUVASTATIN CALCIUM)
Dávkování:
40MG/10MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
90; 84; 60; 56; 30; 28; 15; 14; 98
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ROSUVASTATIN A EZETIMIB
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 551/17-C
Datum autorizace:
2020-09-01

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn sukls98639/2021

a k sp. zn sukls324053/2019

P

říbalová informace: informace pro pacienta

Sorvasta Plus 5 mg/10

mg potahované tablety

Sorvasta Plus 10 mg/10

mg potahované tablety

Sorvasta Plus 15 mg/10

mg potahované tablety

Sorvasta Plus 20 mg/10

mg potahované tablety

Sorvasta Plus 40 mg/10

mg potahované tablety

rosuvastatinum/ezetimibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Sorvasta Plus a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sorvasta Plus užívat

Jak se přípravek Sorvasta Plus užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Sorvasta Plus uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípr

avek Sorvasta Plus

a k čemu se používá

Přípravek Sorvasta Plus obsahuje dvě odlišné účinné látky. Jedna z účinných látek je rosuvastatin, který

patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako statiny, druhou účinnou látkou je ezetimib.

Přípravek

Sorvasta

Plus

snižuje

hladiny

celkového

cholesterolu,

„špatného“

cholesterolu

(LDL

cholesterolu) a tukových látek nazývaných triacylglyceroly v krvi. Přípravek Sorvasta Plus navíc

zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterolu). HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“

cholesterol, protože pomáhá zabraňovat špatnému cholesterolu v usazování v tepnách a chrání tak před

srdečními onemocněními.

Přípravek Sorvasta Plus snižuje množství cholesterolu dvěma způsoby: snižuje množství cholesterolu

vstřebávaného v trávicím traktu a snižuje množství cholesterolu vytvářeného Vaším tělem.

Přípravek Sorvasta Plus se používá u pacientů, u kterých samotná cholesterol snižující dieta nestačí

ke kontrole hladin cholesterolu. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat cholesterol snižující

dietu.

Váš lékař Vám může předepsat přípravek Sorvasta Plus, pokud již užíváte jak rosuvastatin, tak ezetimib

ve stejném dávkování.

Pokud máte onemocnění srdce, přípravek Sorvasta Plus snižuje riziko srdečního záchvatu, cévní

mozkové příhody, chirurgického zákroku ke zvýšení průtoku krve srdcem nebo hospitalizace kvůli

bolesti na hrudi.

Přípravek Sorvasta Plus Vám nepomůže zhubnout.

Přípravek Sorvasta Plus

užívejte pravidelně

a to i v době, kdy se hladina Vašeho cholesterolu dostala

na správnou úroveň, neboť

působí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesterolu opět

zvyšovala

a došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře

a v případě, že otěhotníte.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Sorvasta Plus

užívat

Neužívejte přípravek

Sorvasta Plus:

Jestliže jste alergický(á) na rosuvastatin nebo ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Sorvasta Plus,

přestaňte ihned tento přípravek užívat a informujte svého

lékaře

. Ženy v plodném věku mají

v průběhu léčby přípravkem Sorvasta Plus užívat vhodnou antikoncepci.

Jestliže máte poruchu funkce jater.

Jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin.

Jestliže máte opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů.

Jestliže užíváte kombinaci léčivých látek sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (používané k léčbě

infekčního zánětu jater typu C).

Jestliže užíváte cyklosporin (např. po transplantaci orgánů).

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás (nebo máte pochybnosti),

navštivte znovu svého

lékaře.

Navíc neužívejte přípravek

Sorvasta Plus v

dávce 40 mg/10 mg (nejvyšší dávka):

Jestliže máte středně těžké poškození ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře).

Jestliže máte poruchu štítné žlázy.

Jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolest svalů, výskyt

svalových problémů v minulosti u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při dřívějším

užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.

Jestliže pravidelně pijete velká množství alkoholu.

Jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).

Jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu.

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás (nebo máte pochybnosti), kontaktujte

svého lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Sorvasta Plus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže máte problémy s ledvinami.

Jestliže máte problémy s játry.

Jestliže jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolest svalů, výskyt

svalových problémů u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při užívání jiných léků

ke snížení hladiny cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná

svalová bolest, zvláště pokud se necítíte dobře nebo máte zvýšenou teplotu. Rovněž informujte

svého lékaře nebo lékárníka pokud trpíte přetrvávající svalovou slabostí.

Jestliže pijete opakovaně velká množství alkoholu.

Jestliže máte poruchu štítné žlázy.

Jestliže užíváte jiné léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu. Čtěte, prosím, tento

leták pečlivě, i když jste již užíval(a) jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu.

Jestliže

užíváte

léky

léčbě

infekce

virem

HIV,

např.

ritonavir

s lopinavirem

a/nebo

atazanavirem, čtěte, prosím, „Další léčivé přípravky a přípravek Sorvasta Plus“.

Jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu

fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace

kyseliny

fusidové

přípravku

Sorvasta

Plus

může

vést

závažným

svalovým

obtížím

(rabdomyolýza).

Jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou počáteční

dávku přípravku Sorvasta Plus).

Jestliže máte závažné dýchací obtíže.

Jestliže jste asijského původu – jako jsou Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové.

Lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Sorvasta Plus.

V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro

vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo

vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit játra. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které hodnotí

hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět kontrolní vyšetření funkce jater

před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Sorvasta Plus.

Děti a dospívající

Použití přípravku Sorvasta Plus se u dětí a dospívajících mladších 18 let nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek

Sorvasta Plus

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů),

warfarin nebo klopidogrel (nebo jakýkoli jiný lék používaný k ředění krve, jako je fenprokumon,

acenokumarol nebo fluindion),

fibráty (např. gemfibrozil, fenofibrát) nebo jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu (např.

ezetimib),

léky k léčbě poruch trávení (antacida k neutralizaci kyselin v žaludku),

erythromycin (antibiotikum),

perorální antikoncepci („pilulky“),

hormonální substituční léčbu,

regorafenib (k léčbě rakoviny),

darolutamid (užívá se k léčbě nádorů),

jakýkoliv z dále uvedených léčivých přípravků používaných k léčbě virových infekcí, včetně HIV

nebo hepatitidy C, samotné nebo v kombinaci (viz „Upozornění a opatření“): ritonavir, lopinavir,

atazanavir, sofosbuvir, voxilaprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir,

elbasvir, glecaprevir, pibrentasvir,

kolestyramin (lék užívaný také ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje způsob účinku

ezetimibu,

pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete

muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy bude bezpečné

v léčbě přípravkem Sorvasta Plus znovu pokračovat. Užívání přípravku Sorvasta Plus s kyselinou

fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů (příznaky tzv.

rabdomyolýzy). Více informací o rabdomyolýze viz bod 4.

Účinky těchto léčiv se mohou měnit působením přípravku Sorvasta Plus nebo mohou tyto léky měnit

účinky přípravku Sorvasta Plus.

Přípravek

Sorvasta Plus s

jídlem a pitím

Přípravek Sorvasta Plus můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek

Sorvasta Plus, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu

léčby přípravkem Sorvasta Plus,

okamžitě ho vysaďte

a informujte lékaře. Ženy v plodném věku mají

užívat vhodnou antikoncepci, pokud užívají přípravek Sorvasta Plus.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Většina lidí může při užívání přípravku Sorvasta Plus řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Přípravek neovlivní jejich schopnosti. U některých lidí se nicméně může v průběhu léčby přípravkem

Sorvasta Plus objevit závrať. Pokud je to Váš případ, poraďte se s Vaším lékařem dříve, než budete řídit

motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Přípravek

Sorvasta Plus

obsahuje laktosu a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, což znamená, že je

v podstatě "bez sodíku".

3.

Jak se přípravek

Sorvasta Plus

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dříve než začnete přípravek Sorvasta Plus užívat, musíte již držet dietu na snížení hladiny

cholesterolu a musíte být léčení rosuvastatinem a ezetimibem na stejné úrovni dávky. Tento

přípravek není vhodný pro zahájení léčby ke snížení cholesterolu.

V cholesterol snižující dietě musíte pokračovat při užívání přípravku Sorvasta Plus.

Doporučená dávka je 1 tableta přípravku Sorvasta Plus užívaná ústy jednou denně. Tablety užívejte

s jídlem nebo bez jídla. Tabletu vždy spolkněte vcelku a zapijte. Tablety můžete užívat kdykoliv

v průběhu dne, ale snažte se užívat tabletu každý den ve stejnou dobu.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Sorvasta Plus není určen pro děti a dospívající.

Pravidelné kontroly cholesterolu

Pravidelné kontroly u lékaře jsou velmi důležité. Lékař bude kontrolovat, zda bylo dosaženo žádoucích

hladin cholesterolu, a zda jsou tyto hladiny trvalé.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Sorvasta Plus

, než jste měl(a)

Kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici.

Jestliže jste přijímán(a) do nemocnice k hospitalizaci nebo jste léčen(a) pro jiné onemocnění, informujte

lékaře, že užíváte přípravek Sorvasta Plus.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Sorvasta Plus

Není důvod k obavě. Užijte následující dávku v obvyklý čas. Nezdvojnásobujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Sorvasta Plus

Informujte lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem Sorvasta Plus. Hladiny cholesterolu se

mohou po přerušení léčby přípravkem Sorvasta Plus opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Je však důležité, abyste věděl(a), které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí

v průběhu krátké doby.

Přestaňte užívat přípravek

Sorvasta Plus

a okamžitě

vyhledejte lékařskou pomoc

:

Pokud se u Vás dostaví následující alergické reakce:

Obtížné dýchání, někdy doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla.

Otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit obtížné polykání.

Silné svědění kůže (s vyvýšenými pupínky).

Nebo pokud se u Vás objeví následující:

Onemocnění lupus-like syndrom (zahrnující vyrážku, poruchy kloubů a účinky na krevní

buňky).

Přetržení svalu.

Také přestaňte užívat přípravek

Sorvasta Plus

a okamžitě informujte svého lékaře, pokud budete

pociťovat neobvyklé křeče ve svalech nebo bolest svalů,

které trvají déle než byste čekal(a). Podobně

jako u jiných statinů, velmi malá část lidí pociťuje nepříjemnou svalovou bolest a křeče, které se vzácně

mohou vyvinout ve svalové poškození (

rabdomyolýza

). Tento stav může ohrožovat i život postiženého.

Časté

: mohou postihnout 1 z 10 pacientů

Bolest hlavy

Bolest břicha

Zácpa

Nevolnost, pocit na zvracení

Bolest svalů

Slabost

Závrať

Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu

přípravkem Sorvasta Plus (pouze dávka se 40 mg rosuvastatinu).

Cukrovka (diabetes mellitus). Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo

tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů jaterních funkcí (aminotransferáz)

Svalový neklid nebo slabost

Průjem

Nadýmání

Pocit únavy

Méně časté

: mohou postihnout 1 ze 100 pacientů

Vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce

Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu

přípravkem Sorvasta Plus (pouze dávky 5 mg - 20 mg rosuvastatinu).

Pocit brnění

Sucho v ústech

Kopřivka

Bolest zad

Svalová slabost, bolest rukou a nohou

Otoky, zejména rukou a nohou

Zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů svalových funkcí (kreatinkinázy)

Kašel

Poruchy trávení

Pálení žáhy

Bolest kloubů

Svalové křeče

Bolest šíje

Snížení chuti k jídlu

Bolest

Bolest na hrudi

Návaly horka

Vysoký krevní tlak

Vzácné

: mohou postihnout 1 z 1 000 pacientů

Těžké alergické reakce – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, potíže

s polykáním a dýcháním, silné svědění kůže (s vystouplými pupínky). Pokud s

i myslíte

,

ž

e

máte

alergickou reakci

, přestaňte užívat přípravek

Sorvasta Plus a okamžitě vyhledejte lékařskou

pomoc.

Poškození

svalů

dospělých

přestaňte

užívat

přípravek

Sorvasta

Plus

a

okamžitě

informujte svého lékaře, pokud budete pociťovat neobvyklé křeče ve svalech nebo bolest

svalů

, které trvají déle, než byste čekal(a).

Silná bolest v oblasti žaludku (zánět slinivky břišní).

Snížení počtu krevních buněk, které může způsobit podlitiny/krvácení (trombocytopenie);

Velmi vzácné

: mohou postihnout 1 z 10 000 pacientů

Žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)

Hepatitida (zánět jater)

Stopy krve v moči

Poškození nervů rukou a nohou (pocit necitlivosti)

Ztráta paměti

Zvětšení prsů u mužů (gynekomastie)

Ne

ní známo:

z dostupných údajů nelze určit:

Stevensův-Johnsonův syndrom (závažné zánětlivé onemocnění kůže a sliznic (okolí úst, očí

a pohlavních orgánů) s tvorbou puchýřů)

Poruchy spánku zahrnující nespavost a těžké noční sny

Sexuální potíže

Deprese

Potíže s dýcháním zahrnující přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečku

Poranění šlach

Svalová slabost, která je trvalá

Jaterní potíže

Vyvýšená červená vyrážka projevující se někdy lézemi terčovitého tvaru (erythema multiforme)

Rozpad svalů

Žlučové kameny nebo zánět žlučníku (což může způsobit bolest břicha, nevolnost, zvracení)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Sorvasta Plus

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Sorvasta Plus obsahuje

Léčivými látkami jsou rosuvastatinum a ezetimibum.

5 mg/10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 5 mg (ve formě rosuvastatinum

calcicum) a ezetimibum 10 mg.

10 mg/10 mg:

Jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

rosuvastatinum

formě

rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum 10 mg.

15 mg/10 mg:

Jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

rosuvastatinum

formě

rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum 10 mg.

20 mg/10 mg:

Jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

rosuvastatinum

formě

rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum 10 mg.

40 mg/10 mg:

Jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

rosuvastatinum

formě

rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum 10 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa (E 460), laktosa, mannitol (E 421), krospovidon typ A,

sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát (E 470b), povidon K30, natrium-lauryl-sulfát

(E 487), koloidní bezvodný oxid křemičitý (E 551).

Potahová vrstva tablety: monohydrát laktosy, hypromelosa (E 464), oxid titaničitý (E 171),

triacetin, žlutý oxid železitý (E 172) - pouze pro síly 10 mg/10 mg a 15 mg/10 mg, červený oxid

železitý (E 172) - pouze pro síly 15 mg/10 mg, 20 mg/10 mg a 40 mg/10 mg, černý oxid železitý

(E 172) - pouze pro sílu 40 mg/10 mg.

Viz kapitola 2 „Přípravek Sorvasta Plus obsahuje laktosu a sodík“.

Jak přípravek

Sorvasta Plus

vypadá a co obsahuje toto balení

5 mg/10 mg: Bílé nebo téměř bílé, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami,

s vyrytou značkou R1 na jedné straně tablety. Průměr tablety: přibližně 10 mm.

10 mg/10 mg:

Světle

hnědé

světle

žlutohnědé,

kulaté,

lehce

bikonvexní

potahované

tablety

se zkosenými hranami, s vyrytou značkou R2 na jedné straně tablety. Průměr tablety: přibližně 10 mm.

15 mg/10 mg: Světle oranžovorůžové, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými

hranami, s vyrytou značkou R3 na jedné straně tablety. Průměr tablety: přibližně 10 mm.

20 mg/10 mg: Světle růžové, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami,

s vyrytou značkou R4 na jedné straně tablety. Průměr tablety: přibližně 10 mm.

40 mg/10 mg: Světle šedofialové, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami,

s vyrytou značkou R5 na jedné straně tablety. Průměr tablety: přibližně 10 mm.

Přípravek Sorvasta Plus je dostupný v blistrech po 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90 a 98 potahovaných

tabletách, v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

Výrobce

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Strasse 5

27472 Cuxhaven

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech

Evr

opského hospodářského prostoru registrován

pod těmito názvy:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

21. 6. 2021

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu

pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Česká republika

Sorvasta Plus

Bulharsko

Ко-Розвера

Estonsko, Lotyšsko

Rosazimib

Chorvatsko, Rumunsko, Slovenská republika

Co-Roswera

Litva, Slovinsko

Sorvitimb

Polsko

Coroswera

Portugalsko

Rosuvastatina + Ezetimiba Krka

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn sukls98639/2021

a k sp. zn sukls324053/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sorvasta Plus 5 mg/10 mg potahované tablety

Sorvasta Plus 10 mg/10 mg potahované tablety

Sorvasta Plus 15 mg/10 mg potahované tablety

Sorvasta Plus 20 mg/10 mg potahované tablety

Sorvasta Plus 40 mg/10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

5 mg/10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 5 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a

ezetimibum 10 mg.

10 mg/10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 10 mg (jako rosuvastatinum calcicum)

a ezetimibum 10 mg.

15 mg/10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 15 mg (jako rosuvastatinum calcicum)

a ezetimibum 10 mg.

20 mg/10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 20 mg (jako rosuvastatinum calcicum)

a ezetimibum 10 mg.

40 mg/10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 40 mg (jako rosuvastatinum calcicum)

a ezetimibum 10 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

5 mg/10 mg

potahované

tablety

10 mg/10 mg

potahované

tablety

15 mg/10 mg

potahované

tablety

20 mg/10 mg

potahované

tablety

40 mg/10 mg

potahované

tablety

Laktosa

62,86 mg

62,85 mg

62,84 mg

62,85 mg

62,84 mg

Jedna tableta obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

5 mg/10 mg: Bílé nebo téměř bílé, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami,

s vyrytou značkou R1 na jedné straně tablety. Průměr tablety: přibližně 10 mm.

10 mg/10 mg: Světle hnědé až světle žlutohnědé, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se

zkosenými hranami, s vyrytou značkou R2 na jedné straně tablety. Průměr tablety: přibližně 10 mm.

15 mg/10 mg: Světle oranžovorůžové, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými

hranami, s vyrytou značkou R3 na jedné straně tablety. Průměr tablety: přibližně 10 mm.

20 mg/10 mg: Světle růžové, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami,

s vyrytou značkou R4 na jedné straně tablety. Průměr tablety: přibližně 10 mm.

40 mg/10 mg: Světle šedofialové, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami,

s vyrytou značkou R5 na jedné straně tablety. Průměr tablety: přibližně 10 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Primární hypercholesterolemie/homozygotní familiární hypercholesterolemie

Přípravek Sorvasta Plus je indikován jako substituční léčba, která je doplňková k dietním a jiným

nefarmakologickým léčebným opatřením (např. cvičení, snížení hmotnosti) pro použití u dospělých

pacientů s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo homozygotní

familiární hypercholesterolemií, kteří jsou adekvátně léčeni jednotlivými účinnými látkami podávanými

souběžně se stejným dávkováním jako v této fixní kombinaci, ale jako samostatné přípravky.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Přípravek Sorvasta Plus je indikován k substituční terapii u dospělých pacientů, kteří jsou adekvátně

kontrolováni kombinací rosuvastatinu a ezetimibu podávanou souběžně ve stejné dávce jako ve fixní

kombinaci, ale jako samostatné přípravky, ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod u pacientů

s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a anamnézou akutního koronárního syndromu (AKS).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Před zahájením léčby má pacient dodržovat standardní dietu ke snížení hladiny cholesterolu, která má

pokračovat i během léčby.

Doporučená dávka přípravku Sorvasta Plus je jedna tableta denně. Přípravek Sorvasta Plus lze podávat

v kteroukoli denní dobu, spolu s jídlem nebo bez něj.

Před převedením na přípravek Sorvasta Plus má být pacient léčen stabilními dávkami jednotlivých

monokomponentních přípravků podávaných ve stejnou dobu. Dávka přípravku Sorvasta Plus má být

stanovena podle dávek jednotlivých složek kombinace v době převodu.

Přípravek Sorvasta Plus není vhodný pro počáteční terapii. Zahájení léčby nebo úprava dávkování, je-li

to nutné, se má provádět pouze s monokomponentními přípravky a po stanovení příslušných dávek je

možné převést pacienta na fixní kombinaci dávky příslušné síly.

Podávání spolu se sekvestranty žlučových kyselin

Přípravek Sorvasta Plus má být podáván buď alespoň 2 hodiny před nebo alespoň 4 hodiny po podání

sekvestrantů žlučových kyselin (viz bod 4.5).

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

U pacientů starších 70 let se doporučuje počáteční dávka rosuvastatinu 5 mg (viz bod 4.4). Ve vztahu

k věku není nutná žádná další úprava dávky.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávky.

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin je doporučená počáteční dávka rosuvastatinu 5 mg

(clearance kreatininu < 60 ml/min). Dávka 40 mg/10 mg je kontraindikována u pacientů se středně

těžkou poruchou funkce ledvin. Použití přípravku Sorvasta Plus je u pacientů s těžkou poruchou funkce

ledvin kontraindikováno pro všechny dávky (viz body 4.3 a bod 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre 5–6) není nutno dávku nijak upravovat.

Léčba přípravkem Sorvasta Plus se nedoporučuje u pacientů se středně těžkou (Child-Pugh skóre 7–9)

nebo těžkou (skóre > 9 podle Child-Pugh) jaterní dysfunkcí (viz body 4.4 a 5.2).

Přípravek Sorvasta Plus je kontraindikován u pacientů s aktivním onemocněním jater (viz bod 4.3).

Rasa

U pacientů asijského původu byla pozorována zvýšená systémová expozice rosuvastatinu (viz body 4.3,

4.4 a 5.2). Pro pacienty s asijskými předky je doporučená počáteční dávka rosuvastatinu 5 mg. Dávka

40 mg/10 mg je u těchto pacientů kontraindikována.

Genetické polymorfismy

O specifických typech genetických polymorfismů je známo, že mohou vést ke zvýšené expozici

rosuvastatinu (viz bod 5.2). U pacientů, u kterých jsou známy takové specifické typy polymorfismů, se

doporučuje nižší denní dávka rosuvastatinu.

Dávkování u pacientů s predispozicí k myopatii

U pacientů s predispozicí k myopatii je doporučená počáteční dávka rosuvastatinu 5 mg (viz bod 4.4).

Dávka 40 mg/10 mg je u těchto pacientů kontraindikována (viz bod 4.3).

Souběžná léčba

Rosuvastatin je substrátem různých transportních proteinů (např. OATP1B1 a BCRP). Riziko myopatie

(včetně rabdomyolýzy) se zvyšuje, pokud je rosuvastatin podáván souběžně s některými léčivými

přípravky, které mohou zvyšovat plazmatickou koncentraci rosuvastatinu v důsledku interakcí s těmito

transportními proteiny (např. cyklosporin a některé inhibitory proteasy včetně kombinací ritonaviru

s atazanavirem, lopinavirem, a/nebo tipranavirem; viz body 4.4 a 4.5). Kdykoli je to možné, je třeba

zvážit alternativní možnosti léčby, a pokud je to nutné, zvážit dočasné ukončení léčby rosuvastatinem.

V situacích, kdy je souběžné podávání těchto léčivých přípravků s rosuvastatinem nezbytné, mají být

pečlivě zváženy přínos a riziko souběžné léčby a úprava dávkování rosuvastatinu (viz bod 4.5).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnosti přípravku Sorvasta Plus nebyla u dětí mladších 18 let stanovena.

Přípravek Sorvasta Plus se nedoporučuje u pacientů mladších 18 let.

Způsob podání

Perorální podání

4.3

Kontraindikace

Přípravek Sorvasta Plus je kontraindikován:

u pacientů s hypersenzitivitou na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1.

pacientů

aktivním

onemocněním

jater

včetně

nevysvětlitelné

přetrvávající

zvýšené

koncentrace sérových aminotransferáz a při zvýšení sérových aminotransferáz překračujících

trojnásobek horního limitu normálních hodnot (ULN).

u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min).

u pacientů s myopatií.

u pacientů, kteří souběžně užívají kombinaci sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (viz bod 4.5).

u pacientů dostávajících souběžně cyklosporin.

během těhotenství a laktace a u žen, které mohou otěhotnět a nepoužívají příslušná antikoncepční

opatření.

Přípravek

Sorvasta

Plus

mg/10

kontraindikován

pacientů

predispozicí

k myopatii/rabdomyolýze. Takové faktory zahrnují:

středně těžkou poruchu funkce ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min)

hypothyroidismus

osobní nebo rodinnou anamnézu dědičných poruch svalstva

předcházející anamnézu muskulární toxicity po podání jiného inhibitoru HMG-CoA reduktasy

nebo fibrátu

nadměrné pití alkoholu

situace, při kterých může nastat zvýšení plazmatických hladin

asijský původ

souběžné podávání fibrátů (viz body 4.4, 4.5 a 5.2).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinky na ledviny

U pacientů léčených vysokými dávkami rosuvastatinu, zejména 40 mg, byla pomocí diagnostických

proužků zjištěna proteinurie většinou tubulárního původu, která byla ve většině případů přechodného

nebo

občasného

charakteru.

Nebylo

zjištěno,

proteinurie

byla

známkou

akutního

nebo

progresivního renálního onemocnění (viz bod 4.8). Frekvence hlášení závažných renálních nežádoucích

účinků po uvedení na trh je vyšší při dávce 40 mg. Během rutinního sledování je vhodné u pacientů

léčených dávkou rosuvastatinu 40 mg zvážit vyšetření renálních funkcí.

Účinky na kosterní svalstvo

Účinky rosuvastatinu na kosterní svalstvo, například myalgie, myopatie a vzácně rabdomyolýza, byly

hlášeny u pacientů léčených rosuvastatinem při všech dávkách a zejména při dávkách > 20 mg.

Po uvedení ezetimibu na trh byly popsány případy myopatie a rabdomyolýzy. Většina pacientů, u nichž

došlo k rozvoji rabdomyolýzy, užívala spolu s ezetimibem i statin. Nicméně velmi vzácně byla

rabdomyolýza popisována i při monoterapii ezetimibem a také velmi vzácně byla popisována i po

přidání ezetimibu k ostatním lékům, o nichž je známo, že jsou spojeny se zvýšeným rizikem

rabdomyolýzy. Pokud existuje podezření na myopatii na základě svalových příznaků nebo je diagnóza

myopatie potvrzena zvýšením hladiny kreatinfosfokinasy (CPK) > 10násobek horní hranice normálu

(ULN), je nutno ezetimib, všechny statiny a veškeré tyto jiné léky, které pacient souběžně užívá,

okamžitě vysadit. Všechny pacienty, u nichž se zahajuje léčba přípravkem Sorvasta Plus, je nutno

upozornit na riziko myopatie a požádat je, aby urychleně informovali lékaře o případné nevysvětlitelné

svalové bolesti, citlivosti nebo slabosti (viz bod 4.8).

Stanovení kreatinkinasy

Kreatinkinasa

(CK)

nemá

stanovovat

namáhavém

cvičení

nebo

přítomnosti

některé

pravděpodobné alternativní příčiny zvýšení hladin CK, která může ovlivnit interpretaci výsledků. Pokud

jsou významně zvýšené výchozí hladiny CK (> 5xULN) je třeba provést ověřovací test během 5 - 7 dnů.

Pokud opakovaný test potvrzuje výchozí hladiny CK > 5xULN, nemá se léčba zahajovat.

Před léčbou

Přípravek Sorvasta Plus, podobně jako jiné inhibitory HMG-CoA reduktasy, je třeba předepisovat

s opatrností u pacientů s predispozicí k myopatii/rabdomyolýze. Takové faktory zahrnují:

poruchu funkce ledvin

hypothyroidismus

osobní nebo rodinnou anamnézu dědičných poruch svalstva

předcházející anamnézu muskulární toxicity s jiným inhibitorem HMG-CoA reduktasy nebo

fibrátem

nadměrné pití alkoholu

věk více než 70 let

situace, při kterých může nastat zvýšení hladin v krevní plazmě (viz body 4.2, 4.5 a 5.2)

souběžné podávání fibrátů.

U těchto pacientů se má zvážit riziko léčby v porovnání s možným přínosem léčby a doporučuje se

klinické sledování. Pokud jsou výchozí hladiny CK významně zvýšené (> 5xULN), nemá se léčba

zahajovat.

Během léčby

Pacienti mají být požádáni, aby ihned hlásili nevysvětlitelnou svalovou bolest, slabost nebo křeče,

zejména pokud jsou spojené s nevolností nebo zvýšenou teplotou. U těchto pacientů se má stanovit

hladina CK. Pokud jsou hladiny CK výrazně zvýšené (> 5xULN) nebo pokud jsou svalové symptomy

závažné a způsobují během dne obtíže (dokonce i když jsou hladiny CK ≤ 5xULN), je třeba terapii

přerušit. Pokud symptomy odezní a hladiny CK se vrátí k normálu, je třeba zvážit opětovné zahájení

léčby přípravkem Sorvasta Plus nebo alternativním inhibitorem HMG-CoA reduktasy v nejnižší dávce

a pečlivě pacienta sledovat. U asymptomatických pacientů není potřeba pravidelně sledovat hladinu CK.

Velmi

vzácně

byly

hlášeny

případy

imunitně

zprostředkované

nekrotizující

myopatie

(IMNM)

v průběhu

léčby

nebo

ukončení

léčby

statiny,

včetně

rosuvastatinu.

IMNM

klinicky

charakterizována proximální svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinasy, které přetrvávají

navzdory přerušení léčby statiny.

V klinickém hodnocení přípravku na malém počtu pacientů nebylo v kombinaci rosuvastatinu s jinou

léčbou prokázáno zesílení nežádoucích účinků na kosterní svalstvo. Byl však pozorován zvýšený výskyt

myositidy a myopatie u pacientů dostávajících jiné inhibitory HMG-CoA reduktasy spolu s deriváty

kyseliny fibrové včetně gemfibrozilu, cyklosporinu, kyseliny nikotinové, azolových antimykotik,

inhibitorů proteas a makrolidových antibiotik. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie při souběžném

podávání s některými inhibitory HMG-CoA reduktasy. Proto se nedoporučuje kombinace přípravku

Sorvasta Plus a gemfibrozilu. Přínos další úpravy hladin lipidů souběžným podáváním přípravku

Sorvasta Plus a fibrátů má převýšit potenciální riziko těchto kombinací. Dávka 40 mg rosuvastatinu je

se souběžným podáváním fibrátu kontraindikována (viz body 4.5 a 4.8).

Přípravek Sorvasta Plus se nesmí podávat pacientům s akutním těžkým onemocněním s podezřením na

myopatii a pacientům v akutním závažném stavu, který může

predisponovat ke vzniku renální

nedostatečnosti v důsledku rabdomyolýzy (například sepse, hypotenze, velký chirurgický zákrok,

trauma, těžké metabolické, endokrinní a elektrolytové poruchy; nebo nekontrolované záchvaty).

Kyselina fusidová

Přípravek Sorvasta Plus se nesmí podávat souběžně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou nebo

během 7 dnů po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémové podání

kyseliny fusidové považováno za nezbytné, se musí po dobu léčby kyselinou fusidovou přerušit léčba

statinem. Byly hlášeny případy rabdomyolýzy (včetně několika fatálních) u pacientů užívajících

souběžně kyselinu fusidovou a statiny (viz bod 4.5). Pacienta je třeba poučit, aby ihned vyhledal

lékařskou pomoc, pokud se u něho objeví jakékoli příznaky svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti

svalů.

Léčbu statinem je možné znovu zahájit sedm dní po poslední dávce kyseliny fusidové.

Za výjimečných okolností, kdy je potřebné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např.

při léčbě závažných infekcí, lze v individuálních případech zvážit souběžné podávání přípravku Sorvasta

Plus a kyseliny fusidové pod pečlivým lékařským dohledem.

Účinky na játra

Podobně, jako je tomu při použití jiných inhibitorů HMG-CoA reduktasy, je třeba přípravek Sorvasta

Plus používat s opatrností u pacientů, kteří konzumují nadměrná množství alkoholických nápojů a/nebo

kteří mají v anamnéze onemocnění jater.

Doporučuje se, aby se testy jaterních funkcí prováděly před zahájením léčby a 3 měsíce po nasazení

léčby. Podávání přípravku Sorvasta Plus se má přerušit nebo se má dávka snížit, pokud je hladina

sérových aminotransferáz vyšší než trojnásobek horní meze normálních hodnot. Četnost hlášení výskytu

závažných

jaterních

nežádoucích

účinků

(většinou

zvýšené

hladiny

jaterních

aminotransferáz)

v poregistračním sledování byla vyšší u dávek 40 mg rosuvastatinu.

U pacientů se sekundární hypercholesterolemií způsobenou hypothyroidismem nebo nefrotickým

syndromem je třeba před zahájením léčby přípravkem Sorvasta Plus vyléčit základní onemocnění.

V kontrolovaných studiích společného podávání ezetimibu se statinem bylo opakovaně pozorováno

zvýšení hladin aminotransferáz (≥ 3x horní hranice normálu [upper limit of normal, ULN]). Před

zahájením podávání přípravku Sorvasta Plus je nutno provést jaterní testy (viz bod 4.8).

Rasa

Farmakokinetické studie ukazují zvýšenou systémovou expozici rosuvastatinu u osob asijského původu

ve srovnání s příslušníky kavkazské rasy (viz body 4.2, 4.3 a 5.2).

Inhibitory proteas

Zvýšená

systémová

expozice rosuvastatinu

byla

pozorována u subjektů

užívajících

rosuvastatin

souběžně s různými inhibitory proteasy v kombinaci s ritonavirem. Pozornost má být věnována jak

prospěchu snižování hladiny lipidů pomocí rosuvastatinu u pacientů s HIV léčených inhibitory proteasy,

potenciálnímu

zvýšení

plazmatické

koncentrace

rosuvastatinu

při

zahájení

titraci

dávek

rosuvastatinu u pacientů léčených inhibitory proteasy. Souběžné užívání s inhibitory proteasy se

nedoporučuje, pokud dávka rosuvastatinu není upravena (viz body 4.2 a 4.5).

Intersticiální plicní onemocnění

V souvislosti s užíváním statinů byly hlášeny výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění,

zvláště při dlouhodobé terapii statiny (viz bod 4.8). Mezi nejčastější projevy tohoto onemocnění patří

dyspnoe, neproduktivní kašel a zhoršení celkového stavu (únava, ztráta hmotnosti a horečka). Terapie

statiny musí být přerušena při podezření, že u pacienta vznikne intersticiální plicní onemocnění.

Diabetes mellitus

Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukosy v krvi a u některých pacientů s rizikem

vzniku diabetu, mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje diabetologickou péči. Toto riziko však

nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny - redukcí kardiovaskulárního rizika a není proto důvod pro

ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu (glukosa nalačno 5,6 až

6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, zvýšení hladin triacylglycerolů v krvi, hypertenze) mají být klinicky a

biochemicky monitorováni v souladu s národními doporučeními.

Ve studii JUPITER byla hlášena celková frekvence výskytu diabetu mellitu 2,8 % u pacientů léčených

rosuvastatinem a 2,3 % u pacientů léčených placebem, většinou u pacientů majících hodnoty glykemie

nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l.

Fibráty

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného spolu s fibráty nebyly stanoveny.

Při podezření na cholelitiázu se pacientům dostávajícím přípravek Sorvasta Plus a fenofibrát indikují

vyšetření žlučníku a léčba musí být přerušena (viz body 4.5 a 4.8).

Antikoagulancia

Pokud se přípravek Sorvasta Plus přidá k warfarinu, jiným kumarinovým antikoagulanciím nebo

fluindionu,

nutno

odpovídajícím

způsobem

sledovat

mezinárodní

normalizovaný

poměr

(International Normalized Ratio, INR) (viz bod 4.5).

Pomocné látky

Přípravek Sorvasta Plus obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktosy, úplným nedostatkem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek

užívat.

Přípravek Sorvasta Plus obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace:

Cyklosporin: Přípravek Sorvasta Plus je kontraindikován u pacientů léčených souběžně cyklosporinem

(viz bod 4.3). Souběžné podávání rosuvastatinu a cyklosporinu vedlo k sedminásobnému zvýšení AUC

rosuvastatinu ve srovnání se zdravými dobrovolníky (viz Tabulka 1). Souběžné podávání nemělo vliv

na plazmatické koncentrace cyklosporinu.

Ve studii u osmi pacientů po transplantaci ledvin s clearance kreatininu > 50 ml/min, kteří byli na stabilní

dávce cyklosporinu, vedlo podávání jednotlivé 10mg dávky ezetimibu ke 3,4násobnému (rozmezí 2,3–

7,9násobné) zvýšení průměrné AUC celkového ezetimibu ve srovnání se zdravou populací z kontrolní

skupiny, která dostávala ezetimib samostatně, z jiné studie (n = 17). V odlišné studii, vedené u pacienta

transplantaci

ledvin

těžkou

poruchou

funkce

ledvin,

který

dostával

cyklosporin

další

mnohonásobnou terapii, se projevila 12násobně vyšší expozice celkovému ezetimibu ve srovnání se

souběžnými kontrolními skupinami, které dostávaly ezetimib samostatně. Ve studii se zkříženým

uspořádáním (crossover) ve dvou obdobích, která se provedla s 12 zdravými jedinci, vedlo denní

podávání ezetimibu v dávce 20 mg po dobu 8 dní spolu s jednorázovým podáním cyklosporinu v dávce

100 mg sedmý den k průměrnému 15% zvětšení plochy cyklosporinu pod křivkou (AUC) (rozmezí 10%

pokles až 51% zvýšení) ve srovnání s jednorázovým podáním 100mg dávky samotného cyklosporinu.

Kontrolovaná studie vlivu souběžného podávání ezetimibu na expozici cyklosporinu u pacientů po

transplantaci ledvin nebyla dosud provedena.

Nedoporučené kombinace:

Inhibitory proteasy: Souběžné podávání rosuvastatinu a inhibitoru proteasy může značně zvýšit expozici

rosuvastatinu,

když

mechanismus

interakce

neznámý

(viz

Tabulka

Například,

ve farmakokinetické studii se zdravými dobrovolníky bylo souběžné užívání 10 mg rosuvastatinu a

kombinovaného přípravku dvou inhibitorů proteasy (300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru) spojeno se

3násobným, resp. 7násobným zvýšením AUC rosuvastatinu, resp. C

v ustáleném stavu. Souběžné

užívání rosuvastatinu a některých inhibitorů proteasy je možné pouze po pečlivém zvážení úpravy dávky

rosuvastatinu na základě očekávaného zvýšení expozice rosuvastatinu (viz body 4.2, 4.4 a 4.5 Tabulka

Inhibitory transportních proteinů:

Rosuvastatin je substrátem pro některé transportní proteiny včetně

hepatálního absorpčního proteinu OATP1B1 a efluxního transportéru BCRP. Souběžné podávání

rosuvastatinu s léčivými přípravky, které inhibují tyto transportní proteiny, může vést ke zvýšeným

plazmatickým koncentracím rosuvastatinu a zvýšenému riziku myopatie (viz body 4.2, 4.4 a 4.5 Tabulka

Fibráty:

Souběžné podávání rosuvastatinu a gemfibrozilu vedlo k 2násobným hodnotám C

a AUC

rosuvastatinu (viz bod 4.4).

Na základě údajů získaných ze specifických interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná

interakce s fenofibrátem, avšak mohou nastat farmakodynamické interakce. Gemfibrozil, fenofibrát a

další fibráty zvyšují riziko myopatie při podávání souběžně s inhibitorem HMG-CoA reduktasy

pravděpodobně proto, že mohou vyvolat myopatii, i když se podávají samostatně. Dávka 40 mg/10 mg

je kontraindikována při souběžném užívání fibrátu (viz body 4.3 a 4.4). Počáteční dávka u těchto

pacientů má být 5 mg.

U pacientů dostávajících fenofibrát a ezetimib si lékaři musí být vědomi možného rizika cholelitiázy a

onemocnění žlučníku (viz body 4.4 a 4.8).

Při podezření na cholelitiázu se pacientům dostávajícím ezetimib a fenofibrát indikují vyšetření žlučníku

a léčba musí být přerušena (viz bod 4.8).

Sou

běžné

podávání fenofibrátu nebo gemfibrozilu mírně zvýšilo celkové koncentrace ezetimibu

(přibližně 1,5krát a 1,7krát v uvedeném pořadí). Souběžné

podávání ezetimibu s jinými fibráty

nebylo studováno.

Fibráty mohou zvýšit vylučování cholesterolu do žluči vedoucí k cholelitiáze. Ve studiích prováděných

na zvířatech ezetimib někdy zvýšil hladiny cholesterolu ve žlučníkové žluči, ne však u všech druhů (viz

bod 5.3). Litogenní riziko spojené s terapeutickým použitím ezetimibu nelze vyloučit.

Kyselina fusidová:

Riziko myopatie včetně rabdomyolýzy se při souběžném systémovém podávání

kyseliny

fusidové

statiny

může

zvyšovat.

Mechanismus

této

interakce

(zda

interakci

farmakodynamickou nebo farmakokinetickou nebo obě) není dosud znám. U pacientů léčených touto

kombinací byla hlášena rabdomyolýza (včetně několika úmrtí).

Pokud je systémová léčba kyselinou fusidovou nezbytná, musí se po dobu léčby kyselinou fusidovou

vysadit léčba rosuvastatinem.

Viz také bod 4.4.

Jiné interakce:

Antacida:

Souběžné

podávání

antacid

snížilo

rychlost

absorpce

ezetimibu,

biologickou

dostupnost ezetimibu nemělo žádný

vliv. Snížená rychlost

absorpce se nepovažuje za

klinicky

významnou.

Souběžné podávání rosuvastatinu a suspenze antacid s obsahem hydroxidu hlinitého a hydroxidu

hořečnatého vedlo k poklesu plazmatických koncentrací rosuvastatinu asi o 50 %. Tento vliv byl menší,

pokud se antacidum podalo 2 hodiny po podání rosuvastatinu. Klinický význam této interakce nebyl

studován.

Antikoagulancia: Souběžné podávání ezetimibu (10 mg jednou denně) nemělo žádný statisticky

významný vliv na biologickou dostupnost warfarinu a protrombinový čas ve studii s 12 zdravými

dospělými muži. Po uvedení ezetimibu na trh se však objevily zprávy o zvýšených hodnotách

mezinárodního normalizovaného poměru (INR) u pacientů užívajících ezetimib přidaný k warfarinu

nebo fluindionu. Pokud je ezetimib přidán k warfarinu, jiným kumarinovým antikoagulanciím nebo

fluindionu, musí být INR patřičně sledován (viz bod 4.4).

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktasy může zahájení léčby rosuvastatinem či zvýšení

dávky rosuvastatinu u pacientů souběžně léčených antagonisty vitaminu K (např. warfarin nebo jiná

kumarinová

antikoagulancia)

vést

zvýšení

protrombinového

času

(INR).

Přerušení

léčby

rosuvastatinem nebo

snížení dávky může

vést

snížení

INR. Za těchto okolností je

vhodné

monitorování INR.

Erythromycin: Souběžné podávání rosuvastatinu a erythromycinu vedlo ke 20% zmenšení AUC a 30%

snížení

rosuvastatinu.

Příčinou

této

interakce

může

být

zvýšení

motility

střeva

vyvolané

erythromycinem.

Enzymy cytochromu P450: Výsledky studií in vitro a in vivo ukázaly, že rosuvastatin není ani

inhibitorem,

induktorem

isoenzymů

cytochromu

P450.

Kromě

toho

rosuvastatin

slabým

substrátem

tyto

isoenzymy.

tohoto

důvodu

interakce

podkladě

metabolismu

zprostředkovaného cytochromem P450 neočekávají. Mezi rosuvastatinem a flukonazolem (inhibitor

CYP2C9 a CYP3A4) nebo ketokonazolem (inhibitor CYP2A6 a CYP3A4) nebyly pozorovány klinicky

významné interakce.

preklinických

studiích

ukázalo,

ezetimib

neindukuje

enzymy

cytochromu

P450,

které

metabolizují léky. Nebyly pozorovány žádné klinicky významné farmakokinetické interakce mezi

ezetimibem a přípravky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány cytochromy P450 1A2, 2D6, 2C8,

2C9 a 3A4 nebo N-acetyltransferázou.

Kolestyramin: Souběžné podávání kolestyraminu snížilo průměrnou velikost plochy pod křivkou (AUC)

celkového ezetimibu (ezetimib + ezetimib-glukuronid) přibližně o 55 %. Postupné snižování hladin

cholesterolu

nízkodenzitních

lipoproteinů

(low-density

lipoprotein

cholesterol,

LDL-C)

jako

důsledek přidání ezetimibu ke kolestyraminu může touto interakcí oslabit (viz bod 4.2).

Digoxin: Na základě údajů získaných ze specifických interakčních studií se neočekává žádná klinicky

významná interakce s digoxinem.

Perorální kontraceptiva/substituční hormonální léčba (HRT):

Souběžné podávání rosuvastatinu a

perorálních kontraceptiv vedlo ke zvětšení AUC ethinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Toto

zvýšení hladin v plazmě je třeba brát v úvahu při určení dávek perorálního kontraceptiva. U pacientek

užívajících souběžně rosuvastatin a substituční hormonální léčbu nejsou dostupné farmakokinetické

údaje, a proto se nedá vyloučit, že může dojít k podobnému efektu. Tato kombinace se však podávala

velkému počtu žen v klinických studiích a byla dobře tolerována.

Interakce vyžadující úpravu dávkování rosuvastatinu (viz též Tabulka 1):

Pokud je nutné souběžně

podávat rosuvastatin s jinými léčivými přípravky známými tím, že zvyšují expozici rosuvastatinu,

dávkování rosuvastatinu musí být upraveno. V případě, že je očekávané zvýšení expozice rosuvastatinu

(AUC) přibližně 2násobné nebo vyšší, podává se úvodní dávka rosuvastatinu 5 mg. Maximální denní

dávka rosuvastatinu se upraví tak, aby očekávaná expozice rosuvastatinu nepřekročila expozici při

podávání rosuvastatinu 40 mg podávaného bez interagujících léčivých přípravků, např. 20mg dávka

rosuvastatinu

gemfibrozilem

(1,9násobné

zvýšení)

10mg

dávka

rosuvastatinu

kombinaci

s atazanavirem/ritonavirem (3,1násobné zvýšení).

Pokud léčivý přípravek zvyšuje AUC rosuvastatinu méně než 2násobně, není nutné upravovat úvodní

dávku, avšak je třeba opatrnosti při zvýšení dávky rosuvastatinu nad 20 mg.

Tabulka 1. Vliv souběžně podávaných léčivých přípravků na expozici rosuvastatinu (AUC; v pořadí

snižující se velikosti) z publikovaných klinických studií

2násobné nebo více než 2násobné zvýšení AUC rosuvastatinu

Dávkový režim interagujícího léčiva

Dávkový režim

rosuvastatinu

Změna AUC*

rosuvastatinu

Sofosbuvir 400 mg/velpatasvir

100 mg/voxilaprevir 100 mg +

voxilaprevir 100 mg OD po dobu 15 dnů

10 mg, jednorázově

7,4násobný ↑

Cyklosporin 75 mg BID až 200 mg BID,

6 měsíců

10 mg OD, 10 dnů

7,1násobný ↑

Darolutamid 600 mg BID, 5 dnů

5 mg, jednorázově

5,2násobný ↑

Regorafenib 160 mg OD, 14 dnů

5 mg, jednorázově

3,8násobný ↑

Atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg OD,

8 dnů

10 mg, jednorázově

3,1násobný ↑

Velpatasvir 100 mg OD

10 mg, jednorázově

2,7násobný

Ombitasvir 25 mg/paritaprevir 150

mg/ritonavir 100 mg OD/dasabuvir 400

mg BID, 14 dnů

5 mg, jednorázově

2,6násobný

Grazoprevir 200 mg/elbasvir 50 mg OD,

11 dnů

10 mg, jednorázově

2,3násobný

Glekaprevir 400 mg/pibrentasvir 120 mg

OD, 7 dnů

5 mg OD, 7 dnů

2,2násobný

Lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg BID,

17 dnů

20 mg OD, 7 dnů

2,1násobný ↑

Klopidogrel 300 mg iniciální dávka,

pokračovací dávka 75 mg za 24 hodin

20 mg, jednorázově

2násobný ↑

Gemfibrozil 600 mg BID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

1,9násobný ↑

Méně než 2násobné zvýšení AUC rosuvastatinu

Dávkový režim interagujícího léčiva

Dávkový režim

rosuvastatinu

Změna AUC*

rosuvastatinu

Eltrombopag 75 mg OD, 5 dnů

10 mg, jednorázově

1,6násobný ↑

Darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg BID,

7 dnů

10 mg OD, 7 dnů

1,5násobný ↑

Tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg BID,

11 dnů

10 mg, jednorázově

1,4násobný ↑

Dronedaron 400 mg BID

Není známo

1,4násobný ↑

Itrakonazol 200 mg OD, 5 dnů

10 mg, jednorázově

1,4násobný ↑**

Ezetimib 10 mg OD, 14 dnů

10 mg, OD, 14 dnů

1,2násobný ↑**

Snížení AUC rosuvastatinu

Dávkový režim interagujícího léčiva

Dávkový režim

rosuvastatinu

Změna AUC*

rosuvastatinu

Erythromycin 500 mg QID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

20% ↓

Tabulka 1. Vliv souběžně podávaných léčivých přípravků na expozici rosuvastatinu (AUC; v pořadí

snižující se velikosti) z publikovaných klinických studií

2násobné nebo více než 2násobné zvýšení AUC rosuvastatinu

Dávkový režim interagujícího léčiva

Dávkový režim

rosuvastatinu

Změna AUC*

rosuvastatinu

Baikalin 50 mg TID, 14 dnů

20 mg, jednorázově

47% ↓

*Údaje uvedené jako x-násobek představují poměr mezi souběžným podáváním a samotným

rosuvastatinem.

Údaje

uvedené

jako

změna

představují

rozdíl

vzhledem

samotnému

rosuvastatinu.

Zvýšení je uvedeno jako „↑“, snížení jako „↓“.

**Bylo provedeno několik interakčních studií s různými dávkami rosuvastatinu, tabulka ukazuje

nejvýznamnější poměr.

AUC = plocha pod křivkou; OD = jednou denně; BID = dvakrát denně; TID = třikrát denně; QID =

čtyřikrát denně

Následující léčivé přípravky/jejich kombinace neměly klinicky významný vliv na AUC rosuvastatinu

při souběžném podávání: aleglitazar 0,3 mg po dobu 7 dnů; fenofibrát 67 mg TID po dobu 7 dnů;

flukonazol 200 mg OD po dobu 11 dnů; fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg BID po dobu 8 dnů;

ketokonazol 200 mg BID po dobu 7 dnů; rifampicin 450 mg OD po dobu 7 dnů; silymarin 140 mg TID

po dobu 5 dnů.

V klinických studiích zaměřených na interakce neměl ezetimib při souběžném podávání žádný vliv na

farmakokinetiku dapsonu, dextromethorfanu, digoxinu, perorálních kontraceptiv (ethinylestradiol a

levonorgestrel), glipizidu, tolbutamidu nebo midazolamu. Cimetidin podávaný souběžně s ezetimibem

neměl na biologickou dostupnost ezetimibu žádný vliv.

Pediatrická populace:

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. Rozsah interakcí není

u pediatrické populace znám.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek Sorvasta Plus je kontraindikován v těhotenství a při kojení (viz bod 4.3).

Těhotenství

Ženy ve fertilním věku musí používat vhodné antikoncepční metody.

Vzhledem k tomu, že cholesterol a jiné látky biosyntézy cholesterolu jsou nenahraditelné pro vývoj

plodu, potenciální riziko inhibice HMG-CoA reduktasy převažuje nad výhodami léčby v průběhu

těhotenství. Studie na zvířatech poskytují omezené důkazy reprodukční toxicity (viz bod 5.3). Jestliže

pacientka během užívání tohoto přípravku otěhotní, je třeba léčbu ihned přerušit.

Ohledně použití ezetimibu během těhotenství nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Studie se zvířaty

zabývající se použitím ezetimibu v monoterapii nepřinesly žádný důkaz přímých ani nepřímých

škodlivých účinků na těhotenství, embryofetální vývoj, porod ani postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Kojení

Přípravek Sorvasta Plus se nemá užívat během kojení. Rosuvastatin se vylučuje do mléka potkanů.

Neexistují údaje o vylučování do mateřského mléka u lidí (viz bod 4.3).

Studie na potkanech prokázaly, že se ezetimib vylučuje do mateřského mléka. Není známo, zda se

ezetimib vylučuje do mateřského mléka žen.

Fertilita

O vlivu ezetimibu na lidskou fertilitu nejsou k dispozici žádné údaje z klinických studií. Ezetimib neměl

žádný vliv na fertilitu samců ani samic potkanů, rosuvastatin ve vyšších dávkách prokázal testikulární

toxicitu u opic a psů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace