SORTIS 40 MG ŽVÝKACÍ TABLETY, POR TBL MND 30X40MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TRIHYDRÁT VÁPENATÉ SOLI ATORVASTATINU (ATORVASTATINUM CALCICUM TRIHYDRICUM)
Dostupné s:
Pfizer, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
C10AA05
Dávkování:
40MG
Léková forma:
Žvýkací tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 767/10-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls91552/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SORTIS 5 mgžvýkací tablety

SORTIS 10 mgžvýkací tablety

SORTIS 20 mgžvýkací tablety

SORTIS 40 mgžvýkací tablety

atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků,kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je přípravekSORTISa kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekSORTISužívat

Jak se přípravekSORTISužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekSORTISuchovávat

Další informace

1. CO JESORTISA KČEMU SE POUŽÍVÁ

SORTISpatří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky které upravují hladinu lipidů (tuků)

vtěle.

SORTISseužívákesníženíhladinykrevníchtuků-cholesteroluatriglyceridůvpřípadě,žejiná

opatřeníjakozměnadietníhorežimuazpůsobuživota(tělesnécvičení,sníženítělesnéhmotnosti)

nebyladostatečněúčinná.PřípravekSORTISsemůžeužívattakékesníženírizikaonemocněnísrdce

dokonceitehdy,máte-lihladinycholesterolunanormálníchhodnotách.Vestandardní

nízkocholesterolové dietě by se mělo pokračovat i během léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETESORTISUŽÍVAT

Neužívejte přípravekSORTIS

jestližejste alergický/á (přecitlivělý/á)na přípravekSORTISnebonajakýkoliv podobnýléčivý

přípravekpoužívanýkesníženíkrevníchtukůnebonajakoukolivsložkutohotopřípravku–

podrobnosti viz Kapitola 6

jestliže máte nebo jste někdy měl/a onemocnění mající vliv na játra

jestliže jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů

jestliže jste žena vreprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci

jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete,

jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuSORTISje zapotřebí

Důvody, proč pro Vás přípravekSORTISnemusí být vhodný, jsou následující:

jestližejste prodělal/a cévnímozkovou příhodu skrvácenímdomozku, jakodůsledek prodělané

cévní mozkové příhody máte vmozku malé váčky s tekutinou

jestliže máte problémy s ledvinami

jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)

jestližemáteopakovanéneboneobjasněné bolesti svalů, nebovyskytlo-liseu Vás neboveVaší

rodině dědičné svalové onemocnění

jestližejsteprodělal/atoxicképoškozenísvalůpřiužívánílékůsnižujícíchhladinutukůvkrvi

(např. jinými statiny nebo fibráty)

jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu

jestliže jste prodělal/a jaterní onemocnění

jste-li starší 70 let.

PoraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdřívenežzačneteužívatpřípravekSORTIS,

jestliže:

mátetěžké respirační (dechové) selhávání

JestližeseVásněkterýzuvedenýchdůvodůtýká,lékařVámprovedekrevnítestypředzahájením

léčbyapravděpodobněiběhemléčbypřípravkemSORTIS,abypředpovědělmožnostrizika

nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rabdomyolýza, se

zvyšuje,pokudjsouněkterélékyužíványvestejnoudobu(vizbod2„Vzájemnépůsobenísdalšími

léčivými přípravky“).

Vprůběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko

pro vznik cukrovky. Vpřípadě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků vkrvi, máte nadváhu

nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty srizikem pro vznik diabetu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

NěkteréléčivépřípravkymohouovlivňovatúčinekpřípravkuSORTISnebomůžebýtjejichúčinek

přípravkemSORTISovlivněn.Tentotypvzájemnéhoovlivňovánímůžezpůsobit,žejedennebooba

lékysestanouméněúčinnými.Navíctomůžezvýšitrizikonebozávažnostnežádoucíchúčinků,

včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako rabdomyolýza popsaná vKapitole 4:

Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcíorganismu, např. cyklosporin

Určitáantibiotikaneboantimykotikanapř.erytromycin,klaritromycin,telitromycin,

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová

Jinéléčivé přípravky upravující hladinu tuků,např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol

Některéblokátoryvápníkovéhokanálupoužívanépřianginěpectorisnebovysokémkrevním

tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulujícísrdeční rytmus, např. digoxin,verapamil,

amiodaron

Léky užívané přiléčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, apod.

Jinépřípravky,okterýchjeznámo,žeovlivňujíúčinekpřípravkuSORTISzahrnujícíezetimib

(snižujícícholesterol),warfarin(snižujícíkrevnísrážlivost),perorálníantikoncepce,stiripentol

(používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon

(proti bolesti) a antacida (užívané při potížích se zažíváním obsahující hořčík a hliník)

Přípravky kdostání bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná

Prosím, informujte svéholékařeovšech lécích, které užíváte nebo jste užíval/avnedávnédobě, a toi

o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, neboť mohou na sebe navzájem působit.

Užívání přípravkuSORTISsjídlemapitím

VizKapitola 3 Jak se přípravekSORTISužívá. Prosím, vezměte vúvahu následující:

Grapefruitová šťáva

Neužívejtevícnežjednunebodvěmalé skleničkygrapefruitové šťávydenně, protoževelkámnožství

mohou měnit účinek přípravkuSORTIS.

Alkohol

Vyhnětesekonzumovánípřílišvelkéhomnožstvíalkoholuběhemužívánípřípravku.Další

podrobnosti viz Kapitola 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekSORTISužívat“.

Těhotenství a kojení

SORTISneužívejte, pokud jste těhotná, nebo těhotenství plánujete.

SORTISneužívejte, jste-li vreprodukčnímvěku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční prostředky.

SORTISneužívejte, pokud kojíte.

Bezpečnostpřípravku SORTISběhem těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tentopřípravekběžněneovlivňujeschopnostříditaobsluhovatstroje.Neřiďtedopravníprostředek,

jestližepřípravekovlivňujeVašischopnostřídit.Neobsluhujtežádnépřístrojenebostroje,pokudje

Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

Důležité informace o některých složkách přípravkuSORTIS

Obsahujezdrojfenylalaninu. Ten může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKSORTISUŽÍVÁ

PředzahájenímléčbyVámlékařdoporučínízkocholesterolovoudietu,kteroubysteměl/adodržovat

také během léčby přípravkemSORTIS.

ObvyklápočátečnídávkapřípravkuSORTISje10mg1xdenněudospělýchadětívevěku10leta

starších.LékařVámmůžedávkupodlepotřebyzvýšittak,abysteužíval/adostatečnémnožství.Váš

lékařbudeupravovatdávkuvintervalu4týdnůnebodelším.MaximálnídávkapřípravkuSORTISje

80 mg 1x denněu dospělých a 20 mg 1x denně u dětí.

TabletypřípravkuSORTISsežvýkajínebosepolykajícelé,zapíjejísevodouamohoubýtužívány

kdykolivvprůběhudne,sjídlemnebobezněj.Pokustesevšakužívattabletukaždýdenvestejnou

dobu.

VždyužívejtepřípravekSORTISpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejist/a,že

přípravek správně užíváte, ověřte si správný postup užívání léku u svého lékaře nebo lékárníka.

Délku trvání léčby přípravkemSORTISstanoví Váš lékař.

Pokud máte pocit, že účinek přípravkuSORTISje příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravkuSORTIS, než jste měl/a

Pokudnáhodouužijetenadměrnémnožstvítabletnajednou(vícenežjeVašeobvykládennídávka),

vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici spohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravekSORTIS

Jestližejstezapomněl/aužítdávku,vezmětesidalšídávkuvobvykloudobu.Nezdvojujtenásledující

dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívatpřípravekSORTIS

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravkunebosipřejeteléčbuukončit,

zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléčivépřípravky,můžeipřípravekSORTISvyvolatnežádoucíúčinky,ikdyž

senemusí projevit u každého.

Pokudusebezpozorujetekterýkolivznásledujícíchzávažnýchnežádoucíchúčinkůpřestaňte

užívattabletyaobraťteseneprodleněnasvéholékařenebovyhledejtenejbližšínemocnici

spohotovostníslužbou.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z10000):

Závažnéalergickéreakcezpůsobujícíotokobličeje,jazykaakrku,kterýmůžezpůsobitvelké

obtíže při dýchání.

Závažnýstavsolupovánímaotokemkůže,sevznikempuchýřůnakůži,vústech,naočícha

genitáliích),horečka.Kožnívyrážkasrůžovočervenýmiskvrnamizvláštěnadlaníchnebo

ploskách nohou, smožným vznikem puchýřů.

Slabost,citlivostnebobolestsvalů,azvláštěpokudsezároveňnecítítedobřenebomáte

vysokouhorečku;totomůžebýtzpůsobenoneobvyklýmrozpademsvalovýchbuněk,cožje

život ohrožující stav a může vést i kpoškození ledvin

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z10000):

jestližezaznamenáteproblémysneočekávanýmneboneobvyklýmkrvácenímnebozvýšenou

tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinkypřípravkuSORTIS

Časté nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientůze 100) zahrnují:

zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení znosu,

alergické reakce,

zvýšeníhladinycukruvkrvi(pokudmátecukrovku,pokračujtevpečlivémsledováníhladin

cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy vkrvi,

bolest hlavy,

nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem,

bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad,

výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientůz1000) zahrnují:

Anorexie(ztrátachutikjídlu),nárůsttělesnéhmotnosti,sníženíhladinycukruvkrvi(pokud

mátecukrovku, pokračujte vpečlivém sledování hladin cukru v krvi)

noční můry, nespavost,

závrať,pocitnecitlivostinebomravenčenívprstechnarukouanohou,sníženácitlivost

nabolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti,

zastřené vidění,

zvonění vuších a/nebo vhlavě,

zvracení,říhání,bolesthorníidolníčástibřicha,pankreatitida(zánětslinivkyvyvolávající

bolesti žaludku),

hepatitida (zánět jater),

vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů,

bolest krku, svalová únava,

únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníku, horečka,

přítomnost bílých krvinek vmoči.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z 10000) zahrnují:

poruchy zraku,

neočekávané krvácení nebo tvorba modřin,

cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí),

poranění šlach.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z10000 pacientů) zahrnují:

alergickéreakce–příznakymohouzahrnovatnáhlýsípotabolestnebosevřenínahrudi,otok

očních víček, obličeje, rtů, úst,jazyka a hrdla, potíže sdýcháním, kolaps,

ztráta sluchu,

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů a žen).

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků-statinů:

Sexuální potíže

Deprese

Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka

Cukrovka.Jepravděpodobnější,pokudmátezvýšenouhladinucukrunebotukůvkrvi,

nadváhu nebo vysokýkrevní tlak. Váš lékař Vás budesledovatvprůběhu léčby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud sivšimnete jakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEKSORTISUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

PřípravekSORTISnepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénablistruakrabičce.Doba

použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekSORTISobsahuje

Léčivou látkou je atorvastatin.

Jedna žvýkací tableta obsahuje atorvastatinum 5mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

Jednažvýkacítableta obsahuje atorvastatinum 10mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

Jednažvýkacítableta obsahuje atorvastatinum 20mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

Jednažvýkacítableta obsahuje atorvastatinum 40mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

Pomocnýmilátkamijsou:uhličitanvápenatý,mikrokrystalickácelulosa,sodnásůl

kroskarmelosy,polysorbát80,magnesium–stearát,hyprolosa,předbobtnalýkukuričnýškrob,

mannitol (E421), aspartam (E951), sukralosa (E955), aroma vinných hroznů.

Jak přípravekSORTISvypadáa co obsahuje toto balení

TabletypřípravkuSORTIS5mg:bíléažšedobílékulatéžvýkacítabletysrůžovýmiažrudými

tečkami. Na jedné straně tablety je vyraženo “LCT“, na druhé straně vyraženo „5“.

TabletypřípravkuSORTIS10mg:bíléažšedobílékulatéžvýkacítabletysrůžovýmiažrudými

tečkami. Na jedné straně tablety je vyraženo “LCT“, na druhé straně vyraženo„10“.

TabletypřípravkuSORTIS20mg:bíléažšedobílékulatéžvýkacítabletysrůžovýmiažrudými

tečkami. Na jedné straně tablety je vyraženo “LCT“, na druhé straně vyraženo „20“.

TabletypřípravkuSORTIS40mg:bíléažšedobílékulatéžvýkacítabletysrůžovýmiažrudými

tečkami. Na jedné straně tablety je vyraženo “LCT“, na druhé straně vyraženo „40“.

PřípravekSORTIS5, 10, 20, 40 mgje dostupnýv blistrech o obsahu 30 žvýkacích tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. sr.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Freiburg, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Bulharsko, ČR, Estonsko,

Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Litva,

Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko Sortis

Belgie,Kypr,Finsko,Řecko,Irsko,Itálie,

Lucembursko,Malta,Nizozemsko,Norsko,

Švédsko, Velká Británie Lipitor

Dánsko, Řecko, Island, Portugalsko, Španělsko Zarator

Finsko Orbeos

Francie Tahor

Německo Atorvastatin Pfizer, Liprimar

Řecko Edovin

Maďarsko Obradon

Itálie Torvast, Totalip, Xarator

Portugalsko Atorvastatina Parke-Davis, Texzor

Španělsko Atorvastatina Pharmacia

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:14.6.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls91552/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

SORTIS5mgžvýkací tablety

SORTIS10mgžvýkací tablety

SORTIS20mgžvýkací tablety

SORTIS40mgžvýkací tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SORTIS5mg

Jedna žvýkací tableta obsahuje atorvastatinum 5 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

SORTIS10mg

Jedna žvýkací tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

SORTIS20mg

Jedna žvýkací tableta obsahuje atorvastatinum 20 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

SORTIS40mg

Jedna žvýkací tableta obsahuje atorvastatinum 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum trihydricum).

Pomocné látky:

Jedna žvýkací tableta přípravku SORTIS 5 mg obsahuje 0,625mg aspartamu.

Jedna žvýkací tableta přípravku SORTIS 10 mg obsahuje 1,25mg aspartamu.

Jedna žvýkací tableta přípravku SORTIS 20 mg obsahuje 2,50mg aspartamu.

Jedna žvýkací tableta přípravku SORTIS 40 mg obsahuje 5,00mg aspartamu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Žvýkacítablety

SORTIS5mg

Bíléažšedobílékulatéžvýkacítabletyoprůměru5,6mm,srůžovýmiažrudýmitečkami,najedné

straně vyraženo “LCT“, na druhé straně vyraženo „5“.

SORTIS10mg

Bíléažšedobílékulatéžvýkacítabletyoprůměru7,1mm,srůžovýmiažrudýmitečkami,najedné

straně vyraženo “LCT“, na druhé straně vyraženo „10“.

SORTIS20mg

Bíléažšedobílékulatéžvýkacítabletyoprůměru8,7mm,srůžovýmiažrudýmitečkami,najedné

straně vyraženo “LCT“, na druhé straně vyraženo „20“.

SORTIS40mg

Bíléažšedobílékulatéžvýkacítabletyoprůměru10,3mm,srůžovýmiažrudýmitečkami,najedné

straně vyraženo “LCT“, na druhé straně vyraženo „40“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Hypercholesterolemie

SORTISjeindikovánjakodoplněkkdietěkesníženízvýšenéhladinycelkovéhocholesterolu(TC),

LDL-cholesterolu(LDL-C), apolipoproteinu B ahladiny triacylglycerolů udospělých, dospívajících a

dětívevěku10letastaršíchsprimárníhypercholesterolemiívčetněfamiliárníhypercholesterolemie

(heterozygotníforma)nebosesmíšenou(kombinovanou)hyperlipidemií(odpovídajícítypuIIanebo

typu IIb podle Fredricksona), pokud dieta a jiná nefarmakologická opatření nebyla dostatečně účinná.

SORTISjetéžindikovánkesníženícelkovéhocholesteroluaLDL-cholesteroluudospělých

shomozygotnífamiliárníhypercholesterolemií,jakopřídatnáléčbakdalšíhypolipidemickéterapii

(např. LDL aferéza) nebo vpřípadech, když tyto léčebné metody nejsou dostupné.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Prevencekardiovaskulárníchpříhodudospělýchpacientůspředpokládanýmvysokýmrizikemprvní

kardiovaskulární příhody (viz bod 5.1), jako doplněk při úpravách dalšíchrizikových faktorů.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

PředzahájenímléčbypřípravkemSORTIS mámítpacientnaordinovánstandardní

nízkocholesterolový dietní režim, který má dodržovat i po celou dobu léčby přípravkemSORTIS.

DávkapřípravkujezvolenaindividuálněnazákladěvýchozíchhladinLDL-cholesterolu,cíleléčbya

reakce pacienta na léčbu.

Obvykle seléčba zahajujedávkou 10mg 1xdenně.Úprava dávkování se provádí sodstupem 4 týdnů

nebo delším. Maximální dávka je 80 mg 1x denně.

Primární hypercholesterolemie a smíšená (kombinovaná) hyperlipidemie

Vevětšiněpřípadůjedávka10mgpřípravkuSORTIS1xdennědostačující.Terapeutickýúčinekse

objeví zpravidla za 2 týdny a maximální terapeutický efekt bývá zpravidla dosažen za 4 týdny.Účinek

je při dlouhodobé terapii stálý.

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie

LéčbasezahajujepřípravkemSORTISvdávce10mgdenně.Dalšíúpravadávkováníjepak

individuálníamělabybýtprováděnapo4týdnechaždodávky40mgdenně.Potémůžebýtbuď

dávkovánízvýšeno ažnamaximální dávku 80mgdenně nebo semůže atorvastatinvdávce 40mg 1x

denně kombinovat se sekvestrantem žlučových kyselin.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie

K dispozici jsou pouze omezené údaje (viz bod 5.1).

Upacientůshomozygotnífamiliárníhypercholesterolemiíseatorvastatinpodávávdávce10-80mg

denně(vizbod5.1).Atorvastatinbyseutěchtopacientůmělpodávatjakopřídatnáléčbakdalší

hypolipidemickéterapii(jakojenapř.LDLaferéza)nebovpřípadech,kdyžtytoléčebnémetody

nejsou dostupné.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Vprimárněpreventivníchstudiíchbylapoužitadávka10mgdenně.Prodosaženícílovýchhladin

(LDL-) cholesterolu v souladu se současnými doporučeními může býtnutné použití vyšších dávek.

Poškození ledvin

Není nutná úprava dávkování (viz bod 4.4).

Poškození jater

PřípravekSORTISjenutnépoužívatsopatrnostíupacientůspoškozenímjater(vizbod4.4a5.2).

PřípravekSORTISjekontraindikovánupacientůsjaternímonemocněnímvaktivnímstavu(vizbod

4.3).

Dávkování u starších pacientů

Účinnostabezpečnostjeupacientůstarších70letpřidoporučenémdávkovánísrovnatelnásostatní

populací.

Podávání u dětí

Hypercholesterolemie

Opodávánídětembymělrozhodnoutaléčbusledovatpouzespecialistasezkušenostmivléčbě

hyperlipidemie udětí, pacientimusejí být pravidelněkontrolováni a jejichodpověďna léčbumusíbýt

pravidelně vyhodnocována.

Upacientůvevěku10letastaršíchjedoporučenazahajovacídávkaatorvastatinu10mgdenně

stitrací až na 20 mg denně. Titrace má být prováděna na základě individuální odpovědi a snášenlivosti

udotyčnéhodětskéhopacienta.Informaceobezpečnostiudětskýchpacientůléčenýchdávkouvyšší

než 20 mg, což odpovídá dávce 0,5 mg/kg, jsou omezené.

Sléčbouudětívevěku6-10letjsoupouzemalézkušenosti(vizbod5.1).Atorvastatinneníkléčbě

pacientů mladších 10 let indikován.

Způsob podání

PřípravekSORTISjeurčenkperorálnímupodání.Každádennídávkaatorvastatinusepodávácelá

najednou,SORTISžvýkacítabletymohoubýtžvýkánynebopolykányceléa zapíjenyvodoua lzeje

užívat kdykoli během dne, sjídlem i bez jídla

4.3 Kontraindikace

Přípravek SORTISje kontraindikován u pacientů:

s přecitlivělostína léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látkutohoto přípravku

sjaternímonemocněnímvaktivnímstavuneboneobjasněnýmpřetrvávajícímzvýšením

sérových transamináz na více než trojnásobek normálních hodnot

vtěhotenství,vobdobíkojenía u ženvefertilnímvěku,kteréneužívajívhodnouantikoncepci

(viz bod 4.6)

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vliv na játra

Jaternítestymajíbýtprovedenypředzahájenímléčbyapravidelněkontroloványvjejímprůběhu.

Pacientům,ukterýchsezjistíjakékolivznámkynebosymptomyjaterníhopoškození,majíbýt

provedenyjaternítesty.Pacienti,ukterýchseobjevízvýšenítransamináz,musíbýtsledovániaždo

dobynežsehodnotyopětznormalizují.Pokudpřetrvávázvýšeníhodnottransaminázvícenež

trojnásobněnadhorníhranicínormálu(ULN),doporučujesedávkupřípravkuSORTISsnížitnebo

léčbu ukončit (viz bod 4.8).

Pacienty,kteříkonzumujívelkémnožstvíalkoholua/nebomajívanamnézejaterníonemocnění,je

nutné léčit přípravkemSORTISs opatrností.

Prevencecévnímozkovépříhodyagresivnímsníženímhladinycholesterolu(StrokePreventionby

Aggressive Reduction in Cholesterol Levels, SPARCL)

Vpost-hocanalýzesubtypůcévnímozkovépříhody(CMP)upacientůbezischemickéchoroby

srdeční(ICHS),kteřínedávnoprodělaliCMPnebotransitorníischemickouataku(TIA)bylvyšší

výskythemoragickéCMPupacientůzahajujícíchléčbuatorvastatinem80mgvesrovnáníspacienty

užívajícími placebo. Zvýšené riziko platí zejména u pacientů, kteří prodělali hemoragickou CMP nebo

lakunárníinfarktpředvstupemdostudie.PropacientyshemoragickouCMPnebolakunárním

infarktemvanamnézenenípoměrriziko-přínospřiužíváníatorvastatinu80mgzcelajasnýapřed

zahájením léčby by mělo být pečlivě zváženo potenciální riziko hemoragické CMP (viz bod 5.1).

Vliv na kosterní svalstvo

Atorvastatin,stejnějakoostatníinhibitoryHMG-CoAreduktázy,můžemítvojedinělýchpřípadech

vlivnakosternísvalstvoazpůsobovatmyalgie,myositidyamyopatie,kterémohouprogredovatdo

rabdomyolýzy–potenciálněživotohrožujícístavcharakterizovanývýraznězvýšenýmihladinami

kreatinfosfokinázy(CK>desetinásobekhorníhranicenormálníchhodnot),myoglobinémiía

myoglobinurií, která může vyústit vrenální selhání.

Před zahájením léčby

Atorvastatinjenutnépředepisovatsopatrnostípacientůmspredisponujícímifaktorypro

rabdomyolýzu.Předzahájenímléčbystatinyjenutnézměřithladinukreatinfosfokinázy(CK)

vnásledujících případech:

poškození ledvin

hypotyreóza

osobní nebo rodinná anamnéza dědičného svalového onemocnění

svalová toxicita způsobená statiny nebo fibráty v anamnéze

jaterní onemocnění vanamnéze a/nebo nadměrná konzumace alkoholu

upacientůstarších70letjetřebazvážitpotřebuměřenísohledemnapřítomnost

predisponujících faktorů pro rabdomyolýzu

případy,kdymůžedojítkezvýšeníplazmatickýchhladin,jakojsouinterakce(vizbod4.5)a

zvláštní populace včetně subpopulací sgeneticky podmíněnými chorobami (viz bod 5.2).

Vtěchtopřípadechjetřebazvážitrizikoléčbyvporovnánísmožnýmpřínosemajedoporučeno

klinické monitorování.

Jsou-lihladinyCKvýznamnězvýšené(5xULN)oprotinormálnímhodnotám,léčbanemábýt

zahájena.

Měření kreatinfosfokinázy

Kreatinfosfokinázu(CK)nelzeměřitponamáhavémcvičení,neboexistuje-lijinápravděpodobná

příčinazvýšeníCK–totoztěžujeinterpretacihodnot.Jsou-lihladinyCKvýznamnězvýšené(5x

ULN) oprotinormálnímhodnotám,měly by být pro potvrzenívýsledků přeměřeny běhemdalších 5-7

dnů.

Během léčby:

pacientmusíokamžitěoznámitbolestsvalů,křečeneboslabost,zvláštěje-liprovázena

malátností a horečkou

objeví-lisetytosymptomyběhemléčbyatorvastatinem,jetřebazměřitpacientovihladinyCK.

Jsou-li hladiny CK významně zvýšené (5x ULN), léčbu je vhodné přerušit.

Jsou-lisvalovépříznakyvážnéajsouobtěžující,jevhodnézvážitukončeníléčby,ikdyž

hladiny CK jsou nižší než5x ULN.

Jsou-lisymptomyodstraněnyahladinyCKsevrátíknormě,jemožnézvážitdalšípodání

atorvastatinu nebo jiného statinu, při nejnižší dávce a pod pečlivým dohledem.

Léčbu atorvastatinemjenutné přerušit, objeví-lisevýznamnézvýšeníhladin CK(> 10xULN),

nebo je-lidiagnostikována příp. předpokládána rabdomyolýza.

Souběžná léčba sjinými léčivými přípravky

Rizikorabdomyolýzypřiužívánístatinůjezvýšenépřisoučasnémpodáváníurčitýchléků,které

mohouzvyšovatplazmatickoukoncentraciatorvastatinu,jakojsousilnéinhibitoryCYP3A4nebo

inhibitorytransportníchproteinů(např.cyklosporin,telitromycin,klaritromycin,delavirdin,

stiripentol,ketokonazol,vorikonazol,itrakonazol,posakonazolainhibitoryHIVproteázyzahrnující

ritonavir,lopinavir,atazanavir,indinavir,darunavir,atd.).Rizikomyopatiemůžebýtrovněžzvýšeno

současným užívánímgemfibrozilu a jiných fibrátů, erytromycinu,niacinu aezetimibu. Je-litomožné,

měly by být namísto těchto léků zváženy alternativní (ne-interaktivní) typy léčby.

Vpřípadech,kdyjesoučasnépodávánítěchtolékůsatorvastatinemnezbytné,mělbybýtpečlivě

zváženpoměrriziko/přínossouběžnéléčby.Pokudpacientiužívajíléky,kterézvyšujíplazmatickou

koncentraciatorvastatinu,jsoudoporučenynižšípočátečnídávkyatorvastatinu.Vpřípaděsilných

inhibitorů CYP3A4byměla být zvážena nižšízahajovací dávka atorvastatinu a jedoporučeno pečlivé

klinické sledování těchto pacientů(viz bod 4.5).

Současné podáváníatorvastatinu a kyseliny fusidové senedoporučuje, proto je během léčby kyselinou

fusidovou vhodné zvážit dočasné přerušení léčby atorvastatinem (viz bod 4.5).

Použití u dětí

Údaje o bezpečnosti léčby ve vztahu kvývoji dětí nebyly sledovány (viz bod 4.8).

Intersticiální plicní onemocnění

V souvislosti s užíváním statinů byly hlášeny výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění,

zvláště přidlouhodobé terapii statiny (viz bod 4.8). Mezinejčastější projevy tohotoonemocnění patří:

dyspnoe,neproduktivníkašelazhoršenícelkovéhostavu(únava,ztrátahmotnostiahorečka).Při

podezření na vznik intersticiálního plicního onemocnění u pacienta musí být terapie statiny přerušena.

Diebetes mellitus

Některé důkazynaznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózyvkrvi a u některých pacientů s

rizikem vzniku diabetu, mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje diabetologickou péči.

Toto riziko však nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny-redukcí kardiovaskulárního rizika a

není proto důvod pro ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu

(glukóza nalačno 5.6 to 6.9 mmol/l, BMI>30kg/m 2 , zvýšení triglyceridů vkrvi, hypertenze) mají

být klinicky a biochemicky monitorováni vsouladu snárodními doporučeními.

Pomocné látky

PřípravekSORTISžvýkacítabletyobsahujeaspartam,jenžjezdrojemfenylalaninu.Tenmůžebýt

škodlivý pro pacienty sfenylketonurií.

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinek současně užívaných léků na atorvastatin

AtorvastatinjemetabolizováncytochromemP4503A4(CYP3A4)ajesubstrátemtransportních

proteinů,např.transportníchpolypeptidůorganickýchaniontůOATP1B1.Současnáléčbainhibitory

cytochromuCYP3A4neboinhibitorytransportníchproteinů,můževéstkezvýšeníplazmatických

koncentrací atorvastatinu a zvýšenému riziku myopatie. Toto riziko může být zvýšené i při souběžném

podání atorvastatinu sdalšímiléčivými přípravky, kterémohou potencovatmyopatii,jako jsou fibráty

a ezetimib (viz bod 4.4)

Inhibitory CYP3A4

Bylo prokázáno, že silné inhibitory CYP3A4 vedou kvýznamně zvýšeným koncentracím atorvastatinu

(vizTabulka1apodrobnějšíúdajeníže).SouběžnémupodánísilnýchinhibitorůCYP3A4(např.

cyklosporin, telitromycin, klaritromycin, delavirdin, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol,

posakonazol a inhibitory HIV proteázy zahrnující ritonavir, lopinavir,atazanavir, indinavir, darunavir,

atd.)jetřebasevyvarovat.Vpřípadechkdysouběžnémupodánínenímožnézabránit,jenutnéužít

nižšízahajovacíamaximálnídávkyatorvastatinuajedoporučenopečlivěsledovatpacienta(viz

Tabulka 1).

Středně silnéinhibitory CYP3A4 (např. erytromycin, diltiazem, verapamil a flukonazol) mohou zvýšit

plazmatickékoncentraceatorvastatinu(vizTabulka1).Přiužitíerytromycinuvkombinacisestatiny

bylopozorovánozvýšenérizikomyopatie.Interakčnístudiehodnotícíúčinekamiodaronunebo

verapamilunaatorvastatinnebylyprovedeny.Amiodaronaverapamiljsouznámésvojíinhibiční

aktivitouCYP3A4asouběžnépodánísatorvastatinemmůžemítzanásledekzvýšenouexpozici

atorvastatinu.ProtojepřisouběžnémpodánísestředněsilnýmiinhibitoryCYP3A4vhodnépodávat

nižšímaximálnídávkuatorvastatinua jedoporučenovhodnéklinickésledovánípacienta.Pozahájení

léčby nebo úpravě dávky inhibitoru je doporučeno vhodné klinické sledování.

Induktory CYP3A4

Současné podávání atorvastatinu s induktory cytochromu P450 3A (např. efavirenz, rifampin, třezalka

tečkovaná)můževéstkproměnlivýmsníženímplazmatickýchkoncentracíatorvastatinu.Sohledem

naduálnímechanizmusinterakcerifampinu(indukcecytochromuP4503Aainhibicetransportéru

OATP1B1jaterníbuňky),sedoporučujepřisouběžnépodáváníatorvastatinusrifampinempodání

obou léčivých přípravků současně, protože podáníatorvastatinu opožděně zapodáním rifampinu může

býtspojenosvýznamnýmsníženímplazmatickýchkoncentracíatorvastatinu.Účinekrifampinuna

koncentraceatorvastatinuvjaterníchbuňkáchovšemneníznám, a není-limožnésouběžnémupodání

zabránit, je nutné pacienta sledovat kvůli účinnosti léčby.

Inhibitory transportních proteinů

Inhibitorytransportníchproteinů(např.cyklosporin)mohouzvýšitsystémovouexpoziciatorvastatinu

(vizTabulka1).Účinekinhibicetransportníchproteinůnakoncentraciatorvastatinuvjaterních

buňkáchneníznám.Není-limožnésesouběžnémupodánívyhnout,doporučujesesníženídávkya

klinické monitorování kvůli účinnosti léčby (viz Tabulka 1).

Gemfibrozil/fibráty

Použitífibrátůsamotnýchjeobčasspojovánosúčinkynasvaly,včetněrabdomyolýzy.Rizikotěchto

účinkůmůžebýtvyššízasoučasnéhoužívánífibrátůsatorvastatinem.Není-limožnésesouběžnému

podání vyhnout, je nutné podávat nejnižší terapeuticky účinnou dávku atorvastatinu a náležitě sledovat

pacienta(viz bod 4.4).

Ezetimib

Použitíezetimibusamotnéhojespojovánosúčinkynasvaly,včetněrabdomyolýzy.Rizikotěchto

účinkůmůžebýtvyššízasoučasnéhoužíváníezetimibusatorvastatinem.Doporučujesenáležité

klinické sledování pacienta.

Kolestipol

Plazmatická koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů byla snížena při současnémužívání

přípravku SORTISa kolestipolu (asi o 25%). Hypolipidemický účinek byl vyšší při souběžném podání

přípravku SORTISa kolestipolu než při podání každého přípravku samostatně.

Kyselina fusidová

Neproběhlyžádnéstudieinterakcímeziatorvastatinema kyselinoufusidovou.Podobnějakoujiných

statinůbylyvporegistračnímsledováníhlášenyposouběžnémužitíatorvastatinua kyselinyfusidové

účinkynasvaly,včetněrabdomyolýzy.Mechanizmustétointerakceneníznám.Pacientyjenutné

pečlivě sledovat a případně dočasně vysadit léčbu atorvastatinem.

Účinky atorvastatinu na souběžně podávané léky

Digoxin

Přisoučasnémopakovanémužívánídigoxinuaatorvastatinuvdávce10mgsemírnězvýšila

koncentrace digoxinu vrovnovážném stavu. Je nutné náležitě sledovat pacienty léčené digoxinem.

Perorální kontraceptiva

SoučasnéužívánípřípravkuSORTISaperorálníchkontraceptivvedekezvýšeníkoncentrace

norethisteronu a ethinylestradiolu.

Warfarin

Vklinickéstudiispacientydlouhodoběléčenýmiwarfarinem,vedlosoučasnéužíváníatorvastatinu

vdávce80mgdenněawafarinuběhemprvních4dnůléčbykmírnémuzkráceníprotrombinového

času(o1,7sekundy),cožsenormalizujevprůběhu15dnůléčbyatorvastatinem.Přestožebylo

hlášenopouzeněkolikpřípadůklinickyvýznamnýchantikoagulačníchinterakcí,jenutnéupacientů

užívajících kumarinová antikoagulancia zjistit protrombinový čas před zahájením léčby atorvastatinem

a potéopětna začátku léčbykpotvrzení, že nedocházíkvýznamným změnám protrombinovéhočasu.

Popotvrzenístabilníhoprotrombinovéhočasujevhodnéprotrombinovýčassledovatvobvyklých

intervalechdoporučenýchpropacientyužívajícíkumarinováantikoagulancia.Přizměnědávkynebo

vysazení atorvastatinu secelý postup opakuje. Léčbaatorvastatinem nebyla spojena skrvácením nebo

změnami protrombinového času u pacientů neužívajících antikoagulancia.

Dětská populace

Studie lékových interakcí byly provedeny pouze u dospělých. Rozsah interakcí u dětské populace není

znám.Výšeuvedenéinterakceudospělýchaupozorněnívbodu4.4jetřebavzítvúvahuipřiléčbě

dětí.

Tabulka 1: Účinek souběžné podávaných léčivých přípravků na farmakokinetiku atorvastatinu

Souběžné podávané léčivé

přípravky a dávkování Atorvastatin

Dávka (mg) Změna v

& Klinické doporučení #

Tipranavir 500 mg 2x denně/

Ritonavir 200 mg 2x denně, 8

dnů (14.–21.den) 40 mg 1.den,

10 mg 20.den ↑ 9,4x V případech, kdy je

souběžné podání nezbytné,

nepřekračujte dávku 10 mg

atorvastatinu denně. Je

doporučeno klinické

sledování pacientů. Cyklosporin 5,2 mg/kg/den,

stabilní dávka 10 mg 1x denně

po dobu 28 dnů ↑ 8,7x

Lopinavir 400 mg 2x denně/

Ritonavir 100 mg 2x denně, 14

dnů 20 mg 1x denně

po dobu 4 dnů ↑ 5,9x V případech, kdy je

souběžné podání nezbytné, je

doporučena nižšíudržovací

dávka atorvastatinu. Při

dávkách atorvastatinu

překračujících 20 mg, je

doporučeno klinické

sledování pacientů. Klaritromycin 500 mg 2x

denně, 9 dnů 80 mg 1x denně

po dobu 8 dnů ↑ 4,4x

Sachinavir 400 mg 2x denně/

Ritonavir (300 mg 2xdenněod

5.-7. dne, zvýšení na 400 mg

2x denně 8. den), 5.-18.den,

30 min po podání atorvastatinu 40 mg 1x denně

po dobu 4 dnů ↑ 3,9x V případech, kdy je

souběžné podání nezbytné, je

doporučena nižšíudržovací

dávka atorvastatinu. Při

dávkách atorvastatinu

překračujících 40 mg, je

doporučeno klinické

sledování pacientů. Darunavir 300 mg 2x denně/

Ritonavir 100 mg 2x denně, 9

dnů 10 mg 1x denně

po dobu 4 dnů ↑ 3,3x

Itrakonazol 200 mg 1x denně,

4 dny 40 mg

jednorázová

dávka ↑ 3.3x

Fosamprenavir 700 mg 2x

denně/ Ritonavir 100 mg 2x

denně, 14 dnů 10 mg 1x denně

po dobu 4 dnů ↑ 2.5x

Fosamprenavir 1400 mg 2x

denně, 14 dnů 10 mg 1x denně

po dobu 4 dnů ↑ 2.3x

Nelfinavir1250 mg 2x denně,

14 dnů 10 mg 1x denně

po dobu 28 dnů ↑ 1,7x^ Žádné zvláštní doporučení.

Grepfruitová šťáva, 240 ml 1x

denně* 40 mg,

jednorázová

dávka ↑ 37% Příjem velkého množství

grepfruitové šťávy současně

satorvastatinem se

nedoporučuje.

Diltiazem 240 mg OD, 28 dnů 40 mg,

jednorázová

dávka ↑ 51% Po zahájení léčby nebo po

úpravě dávky diltiazemu, je

doporučeno klinické

sledování pacientů.

Erytromycin 500 mg 4x denně,

7 dnů 10 mg,

jednorázová

dávka ↑ 33%^ Doporučuje se nižší

maximální dávka a klinické

sledování pacientů.

Amlodipin 10 mg, jednorázová

dávka 80 mg,

jednorázová

dávka ↑ 18% Žádné zvláštní doporučení.

Cimetidin 300 mg 4x denně, 2

týdny 10 mg 1x denně

po dobu 4 týdnů ↓ méněnež

Žádné zvláštní doporučení.

& Uvedenojakox-násobekzměnyreprezentujícíjednoduchýpoměrmezisouběžnýmpodáníma

atorvastatinemsamotným(t.j.,1-x=žádnázměna).Údajeuvedenéjako%změnareprezentují

relativní % rozdíl k atorvastatinu samotnému (t.j., 0% = žádná změna).

Viz body 4.4 a 4.5 pro klinickou významnost.

Obsahuje1nebovícesložek,kteréinhibujíCYP3A4amohouzvýšitplazmatickékoncentrace

léčivýchpřípravkůmetabolizovanýchCYP3A4.Příjem240mlgrepfruitovéšťávymělrovněžza

následeksníženíAUCo20,4%uaktivníhoorthohydroxymetabolitu.Velkámnožství

grepfruitovéšťávy(vícenež1,2ldenněpodobu5dnů)mohouzvýšitAUCatorvastatinu2,5xa

AUC aktivních metabolitů.

Celková aktivita ekvivalentní atorvastatinu

Nárůst je označen “↑”, pokles “↓”

Tabulka 2: Účinek atorvastatinu na farmakokinetiku souběžně podávaných léčivých přípravků

Atorvastatina

dávkování Souběžně podávané léčivé přípravky

Léčivý přípravek/Dávka (mg) Změnav

& Klinické doporučení

80mg1xdenně

po dobu 10 dnů Digoxin0,25mg1xdenně,20

dnů ↑ 15% Pacientiužívajícídigoxinmusí

být klinicky sledováni.

40mg1xdenně

po dobu 22 dnů Perorální kontraceptiva 1x

denně, 2 měsíce

-norethisteron1 mg

-ethinylestradiol 35 µg ↑ 28%

↑ 19% Žádné zvláštní doporučení.

80mg1xdenně

po dobu 15 dnů *Fenazon,600mgjednorázová

dávka ↑ 3% Žádné zvláštní doporučení.

& Údajeuvedenév%reprezentujírelativní%rozdílkatorvastatinusamotnému(t.j.,0%=žádná

změna)

Souběžnépodáníněkolikadávekatorvastatinuafenazonumělozanásledekmalýnebo

nezjistitelný účinek na clearance fenazonu.

Antacida obsahující hořčík a

hydroxidy hliníku, 30 ml 4x

denně, 2 týdny 10 mg 1x denně

po dobu 4 týdnů ↓35%^ Žádné zvláštní doporučení.

Efavirenz 600 mg 1x denně, 14

dnů 10 mg po dobu 3

dnů ↓ 41% Žádné zvláštní doporučení.

Rifampin 600 mg 1x denně, 7

dnů (souběžné podání) 40 mg

jednorázová

dávka ↑ 30% V případech, kdy je souběžné

podání nezbytné, je souběžné

podáníatorvastatinu s

rifampinem doporučeno,

sklinickýmsledováním. Rifampin 600 mg 1x denně, 5

dnů (oddělené dávky) 40 mg

jednorázová

dávka ↓ 80%

Gemfibrozil 600 mg 2x denně,

7 dnů 40mg

jednorázová

dávka ↑ 35% Doporučuje se nižší zahajovací

dávka a klinické sledování

pacientů.

Fenofibrát 160 mg 1x denně, 7

dnů 40mg

jednorázová

dávka ↑ 3% Doporučuje se nižší zahajovací

dávka a klinické sledování

pacientů.

4.6 Těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženyve fertilnímvěku by měly používat během léčby vhodné antikoncepční prostředky (viz bod 4.3).

Těhotenství

PřípravekSORTISjevtěhotenstvíkontraindikován(vizbod4.3).Bezpečnostatorvastatinuu

těhotnýchžennebyladoložena.Utěhotnýchžennebylyprovedenykontrolovanéklinickéstudie

satorvastatinem.PointrauterinníexpoziciinhibitorůmHMG-CoAreduktázybylyvzácněhlášeny

kongenitální anomálie. Studie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Léčbamatekatorvastatinemmůžesnížithladinumevalonátuuplodu,jenžjeprekurzorembiosyntézy

cholesterolu.Aterosklerózajechronickýprocesa obvyklévysazeníhypolipidemikběhemtěhotenství

může mít malý vliv na dlouhodobériziko spojené sprimární hypercholesterolémií.

Ztěchto důvodů bypřípravek SORTISneměl být užíván u těhotných, žen plánujících těhotenství nebo

pravděpodobnětěhotných.LéčbapřípravkemSORTISmábýtvysazenapoceloudobutěhotenství

nebo do doby, kdy je potvrzeno, že žena těhotná není. (viz bod 4.3).

Kojení

Neníznámo,zdaatorvastatinnebojehometabolitypřestupujídolidskéhomateřskéhomléka.U

potkanůbylazjištěnapraktickystejnákoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůvmléce

jakovplazmě(vizbod5.3).Vzhledemkmožnostizávažnýchnežádoucíchúčinků,nesmějíženy

užívajícípřípravek SORTISkojit(viz bod 4.3). Atorvastatin je během kojení kontraindikován (viz bod

4.3).

Fertilita

Ve studiích se zvířaty neměl atorvastatin vliv na samčí ani samičí fertilitu (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek SORTISmázanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Vdatabáziplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiísatorvastatinemzahrnující16066pacientů

léčenýchvprůměru53týdnů(8755přípravekSORTISvs.7311placebo),ukončiloléčbu

atorvastatinem kvůli nežádoucím účinkům 5,2% pacientů ve srovnání se4% užívajících placebo.

Nazákladědatzískanýchzklinickýchstudiíasledovánípouvedenípřípravkunatrhbylstanoven

profil nežádoucích účinků přípravkuSORTISvnásledujícím přehledu.

Uvedenyjsoupodleodhadovanéfrekvence(časté≥1/100a<1/10,méněčasté≥1/1000a<1/100,

vzácné≥1/10000 a <1/1000 a velmi vzácné ≤1/10000).

Infekce a infestace:

Časté: nasofaryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné: trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Časté: alergické reakce

Velmi vzácné: anafylaxie

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: hyperglykémie

Méně časté: hypoglykémie, nárůst tělesné hmotnosti, anorexie

Psychiatrické poruchy

Méně časté: noční můry, insomnie

Poruchy nervového systému

Časté: bolest hlavy

Méně časté: závrať, parestézie, hypestézie, dysgeuzie, amnézie

Vzácné: periferní neuropatie

Poruchy oka

Méně časté: zastřené vidění

Vzácné: poruchy zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté: tinitus

Velmi vzácné:ztráta sluchu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Časté: faryngolaryngeální bolest, epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Časté: zácpa, plynatost,dyspepsie, nauzea, průjem

Méně časté: zvracení, bolest horní i dolní části břicha, říhání, pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté:hepatitida

Vzácné: cholestáza

Velmi vzácné:jaterní selhání

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: kopřivka, kožní vyrážka, pruritus, alopecie

Vzácné:angioneurotickýedém,bulózníexantémyvčetněerythemamultiforme,Stevens-Johnsnova

syndromu a toxické epidermální nekrolýzy

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté: myalgie, artralgie, bolest končetin, bolest svalů a kloubů, svalové křeče, otok kloubů

Méně časté: bolest krku, svalová únava

Vzácné:myopatie,myositida, rabdomyolýza, tendinopatie, někdy komplikovanárupturou

Poruchy reprodukčního systémua prsu

Velmi vzácné: gynekomastie

Celkové poruchy a reakce vmístě aplikace

Méně časté: malátnost, asténie, bolest na hrudi, periferní otok, únava, horečka

Vyšetření

Časté: abnormální jaterní funkční testy, zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi

Méně časté: přítomnost bílých krvinek v moči

StejnějakoujinýchinhibitorůHMG-CoAreduktázybylupacientůléčenýchpřípravkemSORTIS

pozorovánvzestuptransaminázvséru.Tytozměnybylyobvyklemírné,přechodnéanevyžadovaly

přerušeníléčby.Klinickyvýznamnézvýšení(vícenežtrojnásobeknormálníchhodnot)sérových

transaminázsevyskytlou0,8%pacientůléčenýchpřípravkemSORTIS.Totozvýšeníjezávisléna

dávce a u všech pacientů bylo reverzibilní.

Zvýšení sérové kreatinfosfokinázy (CK) na více než na trojnásobek normálních hodnot se v klinických

studiíchvyskytlopřiléčběpřípravkemSORTISu2,5%pacientů,cožbyloobdobnéjakoujiných

inhibitorůHMG-CoAreduktázy.Hodnoty,kterébylyvyššíneždesetinásobeknormálníchhodnot,se

vyskytly u 0,4% pacientů léčených přípravkemSORTIS(viz bod 4.4).

Dětská populace

Databázeklinickébezpečnostizahrnujeúdajeobezpečnostiu249dětskýchpacietů,kterýmbyl

podávánatorvastatin,znichž7pacientůbylomladších6let,14pacientůbylovevěku6-9leta228

pacientů bylo ve věku 10-17 let.

Poruchy nervového systému

Časté: bolest hlavy

Gastrointestinální poruchy

Časté: bolest břicha

Vyšetření

Časté:zvýšení alaninaminotransferázy, zvýšení sérové kreatinfosfokinázy

Nazákladědostupnýchúdajůseudětíočekávajístejnéčetnosti,typazávažnostnežádoucíchúčinků

jako u dospělých. O dlouhodobé bezpečnosti u dětí je vsoučasnosti pouze omezené množství údajů.

V souvislosti s užíváním některých statinů byly hlášeny následujícínežádoucí účinky:

Sexuální dysfunkce

Deprese

Výjimečnépřípadyintersticiálníhoplicníhoonemocnění,předevšímpřidlouhodobéterapii

statiny (viz bod 4.4)

Diabetesmellitus:frekvencevýskytubudezávisetnapřítomnostineboabsencirizikových

faktorů (glukózanalačno≥5,6mmol/l,BMI>30kg/m 2

,zvýšenítriglyceridůvkrvi,

hypertenze v anamnéze)

4.9 Předávkování

Zvláštní léčba při předávkování přípravkemSORTISneexistuje. Pokud dojde kpředávkování, je třeba

pacienta léčit symptomaticky a v případě potřeby použít podpůrnou léčbu. Je třeba monitorovat jaterní

testyaCKvkrevnímséru.Jelikožseléčiválátkavýrazněváženaplazmaticképroteiny,nemáléčba

hemodialýzou pro urychlení vyloučení atorvastatinu význam.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hypolipidemika,inhibitory HMG-CoA reduktázy,ATC kód: C10AA05

AtorvastatinjeselektivnímakompetitivníminhibitoremHMG-CoAreduktázy.Tentoenzym

katalyzujepřeměnuz3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzymuAnamevalonát,cožjeprekurzor

sterolů včetněcholesterolu. Vjátrech jsou triacylglyceroly a cholesterol zabudovány do lipoproteinů o

velmi nízké hustotě (VLDL) a plazmou jsou transportovány do periferních tkání. Lipoproteiny o nízké

hustotě (LDL), vzniklé z VLDL, jsou katabolizovány primárně vysoce afinitními LDL receptory.

AtorvastatinsnižujehladinycholesterolualipoproteinůvplazměinhibicíHMG-CoAreduktázya

následněbiosyntézycholesteroluvjátrechazvyšujepočetjaterníchLDLreceptorůnabuněčném

povrchu, a tím urychluje absorpci a katabolismus LDL.

AtorvastatinsnižujetvorbuLDLapočetLDLčástic.Zapříčiňujevýraznéatrvalézvýšeníaktivity

LDLreceptorů,spojenésvýhodnýmizměnamikvalitycirkulujícíchLDLčástic.Atorvastatinúčinně

snižujehladinyLDL-cholesteroluupacientůshomozygotnífamiliárníhypercholesterolemií,cožje

populace pacientů, která obvykle nereaguje na hypolipidemickou léčbu.

Vklinickéstudiisledujícívlivdávkynaúčinnostléčbybyloprokázáno,žeatorvastatinsnížilhladiny

celkovéhocholesterolu(o30-46%),LDL-cholesterolu(o41-61%),apolipoproteinuB(o34-50%)a

triacylglycerolů(o 14-33%), přičemž současněvyvolává vevariabilnímířezvýšení HDL-cholesterolu

aapolipoproteinuA1.Tytovýsledkybylyzjištěnyupacientůsheterozygotnífamiliární

hypercholesterolemií,nefamiliárnímiformamihypercholesterolemieasmíšenýmihyperlipidemiemi

včetně pacientů snon-inzulin dependentním diabetes mellitus.

Byloprokázáno,žesníženícelkovéhocholesterolu,LDL-cholesteroluaapolipoproteinuBsnižuje

riziko kardiovaskulárních příhod a kardiovaskulární mortality.

Homozygotní familiární hypercholesterolémie

Vmulticentrické8-týdenníotevřenéstudiisdobrovolnoumožnostíprodlouženíbylozapojeno335

pacientů,znichž89trpělohomozygotnífamiliárníhypercholesterolémií.Utěchto89pacientůbylo

průměrné snížení LDL-cholesterolu přibližně 20%. Atorvastatin byl podáván vdávce až 80 mg/den.

Ateroskleróza

Ve studii REVERSAL (Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering Study) se hodnotil

efektintenzivníhypolipidemickéléčbypomocíatorvastatinu80mgastandardníhypolipidemické

léčbypomocípravastatinu40mgnaaterosklerózukoronárnícharteriípomocíIVUS(intravascular

ultrasound)běhemangiografieupacientůsICHS.Vtomtorandomizovaném,dvojitězaslepeném,

multicentrickém,kontrolovanémklinickémhodnoceníbylIVUSprovedenpřizahájeníapotépo18

měsících,asiceu502pacientů.Veskupiněsatorvastatinem(n=253)nebylazjištěnažádnáprogrese

aterosklerózy.

Střední změna celkového objemu ateromu (primární kritérium klinického hodnocení) oproti základním

hodnotám,vyjádřenávprocentech,činila-0,4%(p=0,98)veskupiněsatorvastatinema+2,7%

(p=0,001) ve skupině s pravastatinem (n=249). V porovnání s pravastatinem byly účinky atorvastatinu

statistickyvýznamné(p=0,02).Účinekintenzivníhosnižováníhladinylipidůnakardiovaskulární

cílovéparametry(např.potřebarevaskularizace,nefatálníIM,koronárnísmrt)nebylvrámcitohoto

klinického hodnocení zkoumán.

VeskupiněsatorvastatinembylahladinaLDL-Csníženanaprůměrnouhodnotu2,04mmol/l0,8

(78,9mg/dl30)oprotivýchozíhodnotě3,89mmol/l0,7(150mg/dl28)aveskupiněs

pravastatinem byla hladina LDL-C snížena na průměrnou hodnotu 2,85 mmol/l0,7 (110 mg/dl26)

oprotizákladníhladině3,89mmol/l0,7(150mg/dl26)(p<0,0001).Atorvastatinrovněžvedl

kestatistickyvýznamnémusníženíprůměrnéhodnotyTCo34,1%(pravastatin:-18,4%,p<0,0001),

průměrnýchhladin TG o 20% (pravastatin:-6,8%, p<0,0009) a průměrnéhladiny apolipoproteinu Bo

39,1% (pravastatin:-22,0%, p<0,0001). Atorvastatinvedlknárůstu průměrnéhladiny HDL-Co 2,9%

(pravastatin: +5,6%, p=NS). Ve skupině s atorvastatinem bylzjištěn průměrný pokles CRP o 36,4%, v

porovnání se snížením o 5,2% ve skupině s pravastatinem (p<0,0001).

Výsledkytohotoklinickéhohodnoceníbylyzískánypřipoužitídávky80mg.Nelzejetudíž

extrapolovat na nižší dávky.

Profily bezpečnosti a snášenlivosti byly u obou léčebných skupin srovnatelné.

Účinekintenzivníhosnižovánílipidůnahlavníkardiovaskulárnícílovéparametrynebylvtétostudii

sledován.Protoneníklinickývýznamtěchtovýsledkůsohledemnaprimárníasekundárníprevenci

kardiovaskulárních příhod znám.

Akutní koronární syndrom

VestudiiMIRACLbylhodnocenatorvastatin80mgu3086pacientů(atorvastatinn=1538;placebo

n=1548) sakutním koronárním syndromem (non-Q infarkt myokardu nebo nestabilní angina pectoris).

Léčbabylazahájenavakutnífázipopřijetídonemocniceatrvalapodobu16týdnů.Léčba

atorvastatinem80mg/denprodloužiladobudovýskytukombinovanéhoprimárníhocílového

parametruúčinnosti(definovanéhojakoúmrtízevšechpříčin,nefatálníIM,resuscitovanásrdeční

zástavaneboanginapectorissprokázanouischémiívyžadujícíhospitalizaci)ukazujícínasnížení

rizikao16%(p=0,048).Ktomutovýsledkupřispělopředevším26%(p=0,018)sníženíhospitalizací

proanginupectorissprokázanouischemií.Dalšísekundárnícílovéukazatelenedosáhlystatistické

signifikance (souhrnně: placebo 22,2%, atorvastatin: 22,4%).

Bezpečnostní profil atorvastatinu ve studii MIRACL byl vsouladu spopisem v bodu 4.8.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

ÚčinekatorvastatinunafatálníanefatálníICHSbylhodnocenvrandomizované,dvojitězaslepené,

placebemkontrolovanéstudiiAnglo-ScandinavianCardiacOutcomesTrialLipidLoweringArm

(ASCOT-LLA). Pacienti bylihypertonicivevěku 40-79 let, bez předchozíhoinfarktumyokardunebo

léčenéanginypectorisashladinamiTC≤6,5mmol/l(251mg/dl).Všichnipacientimělialespoň3

předem definované kardiovaskulární rizikové faktory: mužské pohlaví, věk≥ 55 let, kouření, diabetes,

pozitivnírodinnáanamnézaICHSupříbuzných1.stupně,TC:HDL-C>6,ischemickáchoroba

dolníchkončetin,hypertrofielevékomory,předchozícerebrovaskulárnípříhoda,specifické

abnormalitynaEKG,proteinurie/albuminurie.Neuvšechpacientůbyloodhadovanérizikoprvní

kardiovaskulární příhody považováno za vysoké.

Pacienti byli léčeni antihypertenzní terapií (buď režimem založeným na amlodipinu nebo na atenololu)

a buď atorvastatinem 10 mg denně (n=5168) nebo placebem (n=5137).

Absolutní a relativní snížení rizika atorvastatinem bylo následující:

Příhoda Relativnípokles

rizika (%) Počet příhod

(atorvastatin

vs. placebo) Absolutní

pokles rizika 1

p-hodnota

Fatální ICHS nebo nefatální IM

Celkové kardiovaskulární

příhody a revaskularizace

Celkové koronární příhody 36%

100 vs. 154

389vs. 483

178 vs. 247 1,1%

1,9%

1,4% 0,0005

0,0008

0,0006

Založeno na rozdílu příhod které se vyskytly v průběhu střední doby sledování 3,3 roku.

ICSH = ischemická choroba srdeční; IM = infarkt myokardu.

Celkovámortalitaakardiovaskulárnímortalitanebylysignifikantněsníženy(185vs.212příhod,

p=0,17 a 74 vs. 82 příhod, p=0,51). V analýze podskupin založenéna pohlaví(81%mužů a 19% žen)

bylomožnosledovatprospěšnýúčinekzpoužitíatorvastatinuumužů,alenemohlbýtstanovenužen

pravděpodobněvdůsledkumaléhopočtupříhodvžensképodskupině.Celkováakardiovaskulární

mortalitabylyčíselněvyššíužen(38vs.30 a 17 vs. 12),alenedosáhlystatistickévýznamnosti.Byla

nalezenastatistickyvýznamnáinterakcevzávislostinapoužitéantihypertenzníterapii.Primární

cílovýukazatel(fatálníICHSanefatálníIM)bylsignifikantněsníženatorvastatinemupacientů

léčených amlodipinem (HR 0,47 (0,32-0,69), p = 0,00008), ale nikoli u pacientů léčených atenololem

(HR 0,83 (0,59-1,17), p= 0,287).

Účinekatorvastatinunafatálníanefatálníkardiovaskulárníonemocněníbyltéžhodnocenv

randomizované,dvojitězaslepené,multicentrické,placebemkontrolovanéstudii„Collaborative

AtorvastatinDiabetesStudy“(CARDS)upacientůsdiabetemII.typu,vevěku40-75let,bez

kardiovaskulárníhoonemocněnívanamnézeasLDL-C≤4,14mmol/l(160mg/dl)aTG≤6,78

mmol/l(600mg/dl).Všichnipacientimělipřítomenalespoňjedenznásledujícíchrizikovýchfaktorů:

hypertenze, kouření, retinopatie, mikroalbuminurie a makrolabuminurie.

Pacienti byli léčeni buď atorvastatinem 10 mg denně (n=1428) nebo placebem (n=1410), medián doby

sledování byl 3,9 let.

Absolutní a relativní snížení rizika atorvastatinem bylo následující:

Příhoda Relativní

pokles

rizika (%) Počet příhod

(atorvastatin

vs. placebo) Absolutní

poklesrizika 1

p-hodnota

Závažnékardiovaskulárnípříhody

(fatálníanefatálníAIM,němýIM,

náhlásrdečnísmrt,nestabilní

anginapectoris,CABG,PTCA,

revaskularizace, CMP)

IM(fatálníanefatálníAIM,němý

CMP (fatální a nefatální) 37%

83 vs. 127

38 vs. 64

21 vs. 39 3,2%

1,9%

1,3% 0,0010

0,0070

0,0163

Založeno na rozdílu příhod které se vyskytly v průběhu sledování 3,9 roku.

ICSH=ischemickáchorobasrdeční,AIM=akutníinfarktmyokardu,CABG=coronaryartery

bypassgraft(aortokoronárníbypass),PTCA=percutaneoustransluminalcoronaryangioplasty

(perkutánní transluminální koronární angioplastika), CMP = cévní mozková příhoda.

Nebylnalezenrozdílúčinkuléčbyvzávislostinapohlavípacienta,věkunebovstupníchhodnotách

LDL-C.Bylzaznamenánpříznivýtrendvevýskytucelkovémortalityveprospěchatorvastatinu(82

úmrtí ve skupině užívající placebo vs. 61 úmrtí ve skupině léčené atorvastatinem, p=0,0592).

Opakované cévní mozkové příhody (CMP)

VestudiiSPARCL(StrokePreventionbyAggressiveReductioninCholesterolLevels)bylhodnocen

účinekatorvastatinu80mgdenněneboplacebananáslednývýskytCMPu4731pacientů,kteří

prodělaliCMPnebotransitorníischemickouataku(TIA)běhempředcházejících6měsícůaneměli

ischemickouchorobusrdeční(ICHS)vanamnéze.60%pacientůbylimuživevěku21-92let

(průměrnývěk63let),aměliprůměrnévstupníhodnotyLDL-C3,4mmol/l(133mg/dl).Průměrný

LDL-Cbyl1,9mmol/l(73mg/dl)běhemléčbyatorvastatinema 3,3mmol/l(129mg/dl)běhemléčby

placebem. Medián doby sledování byl 4,9 let.

Atorvastatin vdávce 80mg snižoval riziko primárního cílového parametru fatální nebo nefatální CMP

o15%(HR0,85;95%CI,0,72-1,00;p=0,05nebo0,84;95%CI,0,71-0,99;p=0,03poúpravě

vstupníchfaktorů)vporovnánísplacebem.Mortalitazevšechpříčinbyla9,1%(216/2365)u

atorvastatinuvs.8,9% (211/2366) u placeba.

Vpost-hocanalýze,atorvastatin80mgsnižovalvýskytischemickéCMP(218/2365,9,2%vs.

274/2366,11,6%,p=0,02)azvyšovalvýskythemoragickéCMP(55/2365,2,3%vs.33/2366,1,4%,

p=0,02) ve srovnáním s placebem.

RizikohemoragickéCMPbylozvýšenéupacientů,kteřívstupovalidostudieshemoragickou

CMPvanamnéze(7/45uatorvastatinuvs.2/48uplaceba;HR4,06;95%CI,0,84-19,57),a

rizikoischemickéCMPbylomeziskupinamipodobné(3/45uatorvastatinuvs.2/48uplaceba;

HR 1,64; 95% CI, 0,27-9,82).

RizikohemoragickéCMPbylozvýšenéupacientů,kteřívstupovalidostudieslakunárním

infarktemvanamnéze(20/708uatorvastatinuversus4/701uplaceba;HR4,99;95%CI,1,71-

14,61),ovšemrizikoischemickéCMPbyloutěchtopacientůsníženo(79/708uatorvastatinu

vs.102/701uplaceba;HR0,76;95%CI,0,57-1,02).Jemožné,žerizikoCMPjezvýšenéu

pacientů slakunárním infarktemv anamnéze, kteří užívají atorvastatin 80mg/den.

Mortalitazevšechpříčinbyla15,6%(7/45)uatorvastatinuversus10,4%(5/48)upodskupiny

pacientůsdříveprodělanouhemoragickouCMP.Mortalitazevšechpříčinbyla10,9%(77/708)u

atorvastatinuvs.9,1%(64/701)uplacebaupodskupinypacientůsdříveprodělanýmlakunárním

infarktem.

Dětská populace

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie u dětí ve věku 6-17 let

U dětí a dospívajících sgeneticky potvrzenou heterozygotní familiární hypercholesterolemií a výchozí

hodnotouLDL-C4mmol/lbylaprovedena8-týdenníotevřenástudiescílemvyhodnotit

farmakokinetiku,farmakodynamikuabezpečnostasnášenlivostatorvastatinu.Dotétostudiebylo

zahrnutocelkem 39 dětí a dospívajícíchvevěku 10-17 let. VkohortěAbylo 15dětívevěku 6-12let,

vývojovýstupeň1dleTannerovystupnice.VkohortěBbylo24dětívevěku10-17let,vývojový

stupeň2 dle Tannera.

Zahajovací dávka atorvastatinu byla 5 mg denně ve formě žvýkacích tablet vkohortě A a 10 mg denně

veformětabletvkohortěB.Byloumožněnozdvojitdávkuatorvastatinuvpřípadě,žesubjekt

nedosáhl cílové hladinyLDL-C <3,35 mmol/l ve 4. týdnu a byl-li atorvastatin dobře snášen.

Střední hodnoty LDL-C,TC, VLDL-C, a Apo B se do 2. týdne snížily u všech subjektů. U subjektů se

zdvojenoudávkoubylpozorovándalšípoklesjižve2.týdnu,připrvnímvyhodnocení,pozvýšení

dávky.Středníhodnotyprocentníhosníženílipidovýchparametrůbylypodobnéuoboukohort,

nezávislenatom,zdasubjektužívalzahajovacídávkunebozdvojenoudávku.V8.týdnusehladina

LDLcholesterolusnížilavprůměruo40%vesrovnánísvýchozíhodnotouahladinacelkového

cholesterolu v průměru o 30% ve srovnání svýchozí hodnotou.

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie u dětí ve věku 10-17 let

Dodvojitě slepé, placebem kontrolované studie následované otevřenou fází bylo zahrnuto 187 chlapců

adívekpomenarchévevěku10-17let(střednívěk14,1let)sheterozygotnífamiliární

hypercholesterolemií(FH)nebotěžkouhypercholesterolemií.Titopacientibylinadobu26týdnů

randomizovánibuďdoskupinysatorvastatinem(n=140),neboplacebem(n=47),a potébylvšempo

dobudalších 26 týdnů podáván atorvastatin. Dávka atorvastatinu (1x denně) byla první 4 týdny 10 mg

a byla titrována na 20 mg vpřípadě, že hladina LDL-C >3,36 mmol/l.

Během26-týdennídvojitězaslepenéfázevedlopodáváníatorvastatinukvýznamnémusnížení

plazmatické hladiny celkového cholesterolu,LDL-cholesterolu, triglyceridů a apolipoproteinu B.

Během26-týdennídvojitězaslepenéfázebylastředníhodnotadosaženéhladinyLDL-C3,38mmol/l

(rozmezí:1,81-6,26mmol/l)veskupiněužívajícíatorvastatin,vporovnánís5,91mmol/l(rozmezí:

3,93-9,96 mmol/l) ve skupině užívající placebo.

Další pediatrická studie, srovnávajícíatorvastatin s kolestipolem u pacientů shypercholesterolemiíve

věku10-18let,ukázala,žepodáváníatorvastatinu(n=25),vporovnáníspodávánímkolestipolu

(n=31), vedlo kvýznamnému snížení LDL-C ve 26. týdnu (p<0,05).

Programpoužitízesoucituupacientůstěžkouhypercholesterolemií(včetněhomozygotní

hypercholesterolemie)zahrnoval46dětskýchpacientůléčenýchatorvastatinemtitrovanýmpodle

odpovědi(některýmsubjektůmbylapodávánadávka80mgdenně).Studieprobíhalapodobu3let:

LDL-C byl snížen o 36%.

Dlouhodobáúčinnostpodáváníatorvastatinuudětínasníženímorbidityamortalityvdospělosti

nebyla stanovena.

Evropská léková agenturarozhodla o zproštěnípovinnosti předložit výsledky studií satorvastatinem u

dětívevěku0-6letvléčběheterozygotníhypercholesterolemieaudětívevěku0-18letvléčbě

homozygotní familiární hypercholesterolemie, smíšené hypercholesterolemie, primární

hypercholesterolemie a vprevenci kardiovaskulárních příhod(informace o použití u dětíviz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Atorvastatin je po perorálním podání rychle absorbován; maximální plazmatické koncentrace(C

)je

dosaženopo1-2hodinách.Absorpcevzrůstáproporcionálněsdávkouatorvastatinu.Poperorálním

podání,majítabletyatorvastatinuvporovnánísroztokem95-99%biologickoudostupnost.Absolutní

biologická dostupnost atorvastatinu je přibližně 12% a systémovědosažitelná inhibiční aktivita HMG-

CoA reduktázyjecca 30%. Nízká systémovádostupnost bývá připisována presystémové clearancena

sliznici GIT a/nebo tzv. first-pass metabolismu v játrech.

Distribuce

Průměrnýdistribučníobjematorvastatinujepřibližně381litrů.Atorvastatinjevázánz≥98%na

plazmatické proteiny.

Biotransformace

AtorvastatinjemetabolizováncytochromemP4503A4naorto-aparahydroxylovéderivátyarůzné

beta-oxidačníprodukty.Bezohledunajinécestyjsoutytoproduktydálemetabolizoványcestou

glukuronidace.InvitrojeinhibiceHMG-CoAreduktázyorto-aparahydroxylovýmimetabolity

ekvivalentní inhibici atorvastatinem. Přibližně 70% cirkulující inhibiční aktivity HMG-CoA reduktázy

je připisováno aktivnímmetabolitům.

Vylučování

Atorvastatinjevylučovánžlučípohepatálníaextrahepatálnímetabolizaci.Nezdásevšak,žebylék

procházelsignifikantníenterohepatálnírecirkulací.Průměrnýeliminačnípoločasatorvastatinuz

plazmyjeučlověkapřibližně14hod.PoločasinhibičníaktivityHMG-CoAreduktázyjeasi20-30

hod. vzhledem kpřítomným aktivním metabolitům.

Zvláštní skupiny pacientů

Staršípacienti:plazmatickékoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůjsouvyššíu

zdravýchstaršíchpacientůnežumladýchdospělýchjedinců,přičemžhypolipidemickéúčinkybylyu

obou skupin srovnatelné.

Děti:V8-týdenníotevřenéstudiibyldětemadospívajícím(vevěku6-17let)sheterozygotní

familiární hypercholesterolemií a výchozí hodnotou LDL-C4 mmol/l podáván atorvastatin 5 nebo 10

mg1xdenněveforměžvýkacíchtablet(vývojovýstupeňsubjektů-stupeň1dleTannerovystupnice

(n=15)), nebo atorvastatin 10 nebo 20 mg 1x denně ve formě potahovaných tablet (vývojový stupeň2

dleTannerovastupnice(n=24)).Vpopulačnímfarmakokinetickémmodeluatorvastatinubylajedinou

dalšívýznamnouproměnnoutělesnáhmotnost.Zdánliváperorálníclearanceatorvastatinubylau

dětskýchsubjektůpřialometrickémměřenípodletělesnéhmotnostipodobnájakoudospělých.

Vcelémrozsahudosaženýchexpozicatorvastatinuao-hydroxyatorvastatinubylypozorovány

konzistentní poklesy LDL-C a TC.

Pohlaví:koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů jsou odlišné u žen (zhruba o 20% vyšší

ao10%nižšíAUC)nežumužů.Tytorozdílynejsouklinickyvýznamnéanepředstavujížádné

klinicky významné rozdíly v účinku na lipidy mezi muži a ženami.

Renálnínedostatečnost:onemocněníledvinnemávlivnaplazmatickouhladinuatorvastatinuajeho

aktivních metabolitů nebo na jeho účinek na lipidy.

Jaternínedostatečnost:plazmatickákoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůjevýrazně

zvýšena (zhruba 16x vyšší C

max a 11x vyššíAUC) u pacientů s chronickým alkoholickým poškozením

jater (Child-Pugh skóreB).

PolymorfizmusSLOC1B1:jaternívychytávánívšechinhibitorůHMG-CoAreduktázyvčetně

atorvastatinuzapojujetransportérOATP1B1.UpacientůspolymorfizmemSLOC1B1existujeriziko

zvýšenéexpoziceatorvastatinu,kterémůževéstkezvýšenémurizikurabdomyolýzy(vizbod4.4).

PolymorfizmusgenukódujícíhoOATP1B1(SLCO1B1c.521CC)jespojens2,4xvyššíexpozicí

atorvastatinu(AUC)nežusubjektůbeztétogenotypovévarianty(c.521TT).Utěchtopacientůje

rovněž možné geneticky zhoršené jaterní vychytávání atorvastatinu. Možné důsledky na účinek nejsou

známé.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Atorvastatinnevykazovalanimutagenníaniklastogennípotenciálvečtyřechtestechinvitroa

vjednom testu in vivo.Atorvastatin nebyl u potkanů kancerogenní, ale vysoké dávky podávané myším

(6-11x vyššíAUCnežAUC

(0-24) dosažená u člověka přinejvyššídoporučenédávce)měly za následek

hepatocelulární adenomy u samců a hepatocelulární karcinomy u samic.

Zexperimentálníchstudiísezvířatyvyplývá,žeinhibitoryHMG-CoAreduktázymohouovlivnit

vývojembryaaplodu.Upotkanů,králíkůapsůnemělatorvastatinúčineknafertilituanebyl

teratogenní,aleudávektoxickýchpromatkubylaupotkanůakrálíkůpozorovanátoxicitaproplod.

Vývojpotomků potkanů byl opožděn a poporodní přežívání bylo při expozici samic vysokýmdávkám

atorvastatinusníženo.Upotkanůbylprokázánpřechodplacentou.Upotkanůbylyplazmatické

koncentraceatorvastatinupodobnékoncentracímvmléce.Neníznámo,zdaseatorvastatinnebojeho

metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Uhličitan vápenatý

Mikrokrystalická celulosa

Sodná sůl kroskarmelosy

Polysorbát 80

Magnesium–stearát

Hyprolosa

Předbobtnalý škrob kukuričný

Mannitol (E421)

Aspartam (E951)

Sukralosa (E955)

Aroma vinných hroznů

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

24 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Balení s blistry obsahující 30 žvýkacích tablet.

Blistr se skládá ztvarované fólie PA/Al/PVC a zatavené krycí fólie Al/vinyl/akryl.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkua pro zacházení sním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer, spol. sr.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

SORTIS5 mg: 31/764/10-C

SORTIS10 mg: 31/765/10-C

SORTIS20 mg: 31/766/10-C

SORTIS40 mg: 31/767/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.9.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

14.6.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace