SOLIFENACIN INOPHARM

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SOLIFENACIN-SUKCINÁT (SOLIFENACINI SUCCINAS)
Dostupné s:
Inopharm Limited, Feltham
ATC kód:
G04BD08
INN (Mezinárodní Name):
SOLIFENACIN SUCCINATE (SOLIFENACINI SUCCINAS)
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50 II Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
SOLIFENACIN
Přehled produktů:
SOLIFENACIN INOPHARM
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
73/ 669/16-C

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls132211/2016, sukls132218/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Solifenacin Inopharm 5 mg potahované tablety

Solifenacin Inopharm 10 mg potahované tablety

solifenacini succinas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

:

1. Co je přípravek SOLIFENACIN INOPHARM a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLIFENACIN INOPHARM

užívat

3. Jak se přípravek SOLIFENACIN INOPHARM užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek SOLIFENACIN INOPHARM uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

SOLIFENACIN INOPHARM a k

čemu se používá

Léčivá látka solifenacin patří do skupiny anticholinergik. Tyto léčivé látky se používají ke

snížení aktivity hyperaktivního močového měchýře. Umožní Vám vydržet dále, aniž byste

musel(a) jít na toaletu, a množství moči, které je Váš močový měchýř schopen pojmout, se

zvýší.

Solifenacin se používá k léčbě příznaků stavu zvaného hyperaktivní močový měchýř. Mezi

tyto příznaky patří: silné, náhlé nutkání na močení bez předchozího varování, velmi časté

močení nebo případy pomočení, protože jste se nemohl(a) dostat včas na toaletu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

SOLIFENACIN

INOPHARM

užívat

Neužívejte

přípravek

SOLIFENACIN INOPHARM:

jestliže se nemůžete vymočit nebo zcela vyprázdnit močový měchýř (retence moči).

jestliže trpíte závažným onemocněním žaludku nebo střev (včetně choroby nazývané

toxický megakolon, která je komplikací ulcerózní kolitidy).

jestliže trpíte svalovým onemocněním nazývaným myasthenia gravis, které může

způsobit extrémní slabost některých svalů.

jestliže trpíte vysokým nitroočním tlakem s postupnou ztrátou vidění (glaukom).

jste alergický(á) na solifenacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže podstupujete hemodialýzu.

jestliže trpíte závažným onemocněním jater.

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin nebo středně závažným onemocněním

jater A zároveň užíváte léčivé přípravky, které mohou snižovat vylučování

solifenacinu z těla (například ketokonazol). Váš lékař nebo lékárník Vás v takovém

případě upozorní.

Pokud máte nebo jste měl(a) kterékoli z výše uvedených onemocnění, informujte svého lékaře

dříve, než bude léčba solifenacinem zahájena.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku SOLIFENACIN INOPHARM se poraďte se svým lékařem nebo

lékárníkem:

jestliže máte potíže s vyprazdňováním močového měchýře (= obstrukce močového

měchýře) nebo máte problémy s močením (např. slabý proud moči). V takovém

případě je riziko hromadění moči v močovém měchýři (retence moči) mnohem

vyšší.

jestliže máte nějakou překážku v trávicí soustavě (zácpa).

jestliže jste ohrožen(a) rizikem snížené aktivity trávicí soustavy (zpomalené pohyby

žaludku a střev). Váš lékař Vás v takovém případě upozorní.

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin.

jestliže trpíte středně závažným onemocněním jater.

jestliže máte brániční kýlu (hiátovou hernii) nebo trpíte pálením žáhy.

jestliže trpíte poruchou nervového systému (autonomní neuropatií).

Děti a dospívající

Přípravek

SOLIFENACIN INOPHARM

není určen pro podávání dětem a dospívajícím

mladším 18

let.

Pokud máte nebo jste měl(a) kterékoli z výše uvedených onemocnění, informujte svého lékaře

dříve, než bude léčba přípravkem SOLIFENACIN INOPHARM zahájena.

Před zahájením užívání přípravku SOLIFENACIN INOPHARM Váš lékař posoudí, zda Vaše

potřeba častějšího močení nemá jiné příčiny (například srdeční selhání [nedostatečná čerpací

síla srdce] nebo onemocnění ledvin). Pokud trpíte infekcí močových cest, lékař Vám

předepíše antibiotikum (lék proti konkrétní bakteriální infekci).

Další

léčivé přípravky a přípravek

SOLIFENACIN INOPHARM

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvlášť důležité je informovat lékaře, pokud užíváte:

jiné anticholinergní přípravky, protože léčivé i nežádoucí účinky obou přípravků se

mohou zvýšit.

cholinergika, neboť mohou snižovat účinek solifenacinu.

přípravky, jako je metoklopramid a cisaprid, které zrychlují pohyby trávicí

soustavy. Solifenacin může snižovat jejich účinek.

přípravky, jako je ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, intrakonazol, verapamil

a diltiazem, které zpomalují rychlost odbourávání solifenacinu v těle.

přípravky, jako je rifampicin, fenytoin a karbamazepin, které mohou urychlovat

odbourávání solifenacinu v těle.

přípravky, jako jsou bisfosfonáty, které mohou způsobit nebo zhoršit zánět jícnu

(ezofagitidu).

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek SOLIFENACIN INOPHARM by neměl být během těhotenství podáván, pokud to

není nezbytně nutné.

Pokud kojíte, přípravek SOLIFENACIN INOPHARM neužívejte, protože solifenacin se může

vylučovat do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek SOLIFENACIN INOPHARM může způsobit rozmazané vidění a někdy i ospalost

a únavu. Jestliže se u Vás tyto nežádoucí účinky projevují, neřiďte dopravní prostředky

a neobsluhujte stroje.

Přípravek

SOLIFENACIN INOPHARM

obsahuje laktózu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než

začnete tento léčivý přípravek užívat.

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls132211/2016, sukls132218/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Solifenacin Inopharm 5 mg potahované tablety

Solifenacin Inopharm 10 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Solifenacin Inopharm 5 mg, potahované tablety:

Jedna tableta obsahuje solifenacini succinas 5 mg, což odpovídá solifenacinum 3,8 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy (107,5 mg)

Solifenacin Inopharm 10 mg, potahované tablety:

Jedna tableta obsahuje solifenacini succinas 10 mg, což odpovídá solifenacinum 7,5 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy (215 mg)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Solifenacin Inopharm 5 mg, potahované tablety:

5mg tableta je kulatá, bílá až téměř bílá tableta, která má na jedné straně vyraženo „5“ a na

druhé straně je hladká, o průměru 7,6 mm a tloušťce 3,4 mm.

Solifenacin Inopharm 10 mg, potahované tablety:

10mg tableta je kulatá, bílá až téměř bílá tableta, která má na jedné straně vyraženo „10“ a na

druhé straně je hladká, o průměru 9,6 mm a tloušťce 4,3 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence a naléhavosti močení,

která se může vyskytnout u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí, včetně starších pacientů

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin-sukcinátu jednou denně. V případě potřeby je možné

dávku zvýšit na 10 mg solifenacin-sukcinátu jednou denně.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnosti solifenacinu u dětí nebyla dosud stanovena. Proto se solifenacin nemá

používat u dětí.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu > 30

ml/min) není úprava dávky nutná. Pacienty se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu ≤ 30 ml/min) je nutno léčit s opatrností a dávkou ne vyšší než 5 mg jednou denně

(viz bod 5.2).

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není úprava dávky nutná. Pacienty se středně

závažnou poruchou jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) je nutno léčit s opatrností a dávkou ne

vyšší než 5 mg jednou denně (viz bod 5.2).

Silné inhibitory cytochromu P450 3A4

Pokud je solifenacin podáván současně s ketokonazolem nebo jinými silnými inhibitory

CYP3A4, jako jsou např. ritonavir, nelfinavir nebo itrakonazol v terapeutických dávkách, nemá

maximální denní dávka solifenacinu přesáhnout 5 mg (viz bod 4.5).

Způsob podání

Solifenacin Inopharm se užívá perorálně, polyká se celá tableta a zapíjí se tekutinou. Může se

užívat s jídlem i bez jídla.

4.3. Kontraindikace

Solifenacin je kontraindikován u pacientů s močovou retencí, závažnými gastrointestinálními

poruchami (včetně toxického megakolon), myasthenia gravis nebo glaukomem s úzkým úhlem

a u pacientů, u kterých existuje riziko vzniku těchto stavů.

- Pacienti s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1.

- Pacienti léčení hemodialýzou (viz bod 5.2).

- Pacienti se závažnou poruchou funkce jater (viz bod 5.2).

- Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin nebo středně závažnou poruchou funkce jater,

kteří jsou současně léčeni silným inhibitorem CYP3A4, např. ketokonazolem (viz bod 4.5).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před léčbou solifenacinem je třeba zvážit jiné možné příčiny častého močení (srdeční selhání

nebo onemocnění ledvin). Pokud je přítomna močová infekce, je třeba zahájit příslušnou

antibakteriální léčbu.

Solifenacin je třeba podávat s opatrností pacientům s:

- klinicky významnou obstrukcí močových cest s rizikem vzniku retence moči.

- poruchami gastrointestinálního traktu obstrukčního typu.

- rizikem snížené motility gastrointestinálního traktu.

- závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu ≤ 30 ml/min; viz bod 4.2 a 5.2); dávky

u těchto pacientů nemají překročit 5 mg.

- středně závažnou poruchou funkce jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9; viz bod 4.2 a 5.2);

dávky u těchto pacientů nemají překročit 5 mg.

- současnou léčbou silným inhibitorem CYP3A4, např. ketokonazolem (viz bod 4.2 a 4.5).

- hiátovou hernií/gastroezofageálním refluxem a/nebo současnou terapií léčivými přípravky,

které mohou vyvolat nebo zhoršit ezofagitidu (jako jsou bisfosfonáty).

- autonomní neuropatií.

Prodloužení QT intervalu a výskyt torsade de pointes byly pozorovány u pacientů s rizikovými

faktory, jako je již existující syndrom dlouhého QT intervalu a hypokalemie.

Bezpečnost a účinnost u pacientů s neurogenními příčinami zvýšené aktivity detrusoru nebyla

dosud stanovena.

Pacienti

vzácnými

dědičnými

poruchami,

jako

nesnášenlivost

galaktózy,

vrozený

nedostatek laktázy nebo porucha vstřebávání glukózy-galaktózy, by neměli tento léčivý

přípravek užívat.

některých

pacientů

užívajících

solifenacin-sukcinát

hlášen

angiodém

obstrukcí

dýchacích cest. Při výskytu angioedému musí být léčba solifenacin-sukcinátem ukončena

a musí být zahájena vhodná léčba a/nebo přijata vhodná opatření.

U některých pacientů léčených solifenacin-sukcinátem byla hlášena anafylaktická reakce.

U pacientů, u kterých dojde k rozvoji anafylaktické reakce, musí být léčba solifenacin-

sukcinátem ukončena a musí být zahájena vhodná léčba a/nebo přijata vhodná opatření.

Maximální účinek solifenacinu lze stanovit nejdříve po 4 týdnech léčby.

4.5. Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakologické interakce

Současné podávání s jinými léčivými přípravky s anticholinergními účinky může mít za

následek výraznější léčebný účinek i nežádoucí účinky. Mezi ukončením léčby solifenacinem

a zahájením jiné anticholinergní terapie je nutná přestávka přibližně 1 týden. Léčebný účinek

solifenacinu může být snížen současným podáváním agonistů cholinergních receptorů.

Solifenacin

může

snižovat

účinek

léčivých

přípravků,

které

stimulují

motilitu

gastrointestinálního traktu, jako jsou metoklopramid a cisaprid.

Farmakokinetické interakce

Studie in vitro prokázaly, že v terapeutických koncentracích solifenacin neinhibuje CYP1A1/2,

2C9, 2C19, 2D6 ani 3A4 z lidských jaterních mikrosomů. Solifenacin tedy pravděpodobně

neovlivňuje clearance léků metabolizovaných těmito enzymy CYP.

Účinky jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku solifenacinu

Solifenacin je metabolizován CYP3A4. Současné podávání ketokonazolu (200 mg denně), což

je silný inhibitor CYP3A4, mělo za následek dvojnásobné zvýšení AUC solifenacinu, zatímco

podávání

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace