SINEPAR 200MG/50MG Tableta s prodlouženým uvolňováním

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVODOPA (LEVODOPUM) ; MONOHYDRÁT KARBIDOPY (CARBIDOPUM MONOHYDRICUM)
ATC kód:
N04BA02
INN (Mezinárodní Name):
LEVODOPA (LEVODOPA) ; MONOHYDRATE CARBIDOPA (CARBIDOPA MONOHYDRATE)
Dávkování:
200MG/50MG
Léková forma:
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
LEVODOPA A INHIBITOR DEKARBOXYLASY
Stav Autorizace:
F - specifický léčebný program povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL.
Datum autorizace:
2019-04-29

Přečtěte si celý dokument

Tento

dokument

je

příbalovou

informací

k léčivému

přípravku,

který

je

předmětem

specifického

léčebného

programu.

Příbalová

informace

byla

předložena

žadatelem

o specifický

léčebný

program.

Nejedná

dokument

schválený

Státním

ústavem

pro kontrolu léčiv.

P

ŘÍBALOVÁ INFORMACE:

INFORMA

CE PRO UŽIVATELE

SINEPAR 200 mg/50 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

levodopum/carbidopum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaj

e.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Sinepar a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sinepar užívat

Jak se přípravek Sinepar užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Sinepar uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek Sinepar

a k

čemu se používá

Přípravek

Sinepar

lék,

který

obsahuje

dvě

léčivé

látky

monohydrát

karbidopy

(53,50 mg

monohydrátu k

arbidopy odpovídající 50 mg karbidopy) a levodopu 200 mg v poměru 50 mg/200 mg.

Přípravek

Sinepar

lék,

který

kombinuje

aromatickou

aminokyselinu

monohydrát

karbidopy

(inhibitor dekarboxylázy) s levodopou (metabolický prekurzor dopaminu) v tabletě s prodlouženým

uvolňováním léčivé látky. Je určen k léčbě příznaků Parkinsonovy choroby.

Proč mi lékař přípravek

Sinepar

předepsal

?

Lékař Vám přípravek Sinepar předepsal k léčbě příznaků Parkinsonovy choroby.

Parkinsonova choroba je chronické onemocnění vyznačující se pomalými a nestabilními pohyby,

svalovou ztuhlostí a třesem. Pokud se neléčí, může Parkinsonova choroba ztížit každodenní aktivity.

Jak přípravek

Sinepar

při léčbě

Parkinsonovy choroby

působí

?

Tablety přípravku Sinepar pomalu uvolňují dvě léčivé látky - levodopu a karbidopu.

Má se za to, že příznaky Parkinsonovy choroby jsou způsobeny nedostatkem dopaminu, což je

chemikálie normálně vytvářená jistou třídou nervových buněk. Dopamine přenáší signály do těch částí

mozku, které řídí svalové pohyby. Snížená tvorba dopaminu tedy vede k pohybovým obtížím.

Levodopa poskytuje v mozku správná množství dopaminu, zatímco karbidopa zajišťuje dodávání

potřebného množství levodopy tam, kde je to nezbytné. U většiny pacientů to vede ke zlepšení

příznaků

Parkinsonovy

choroby.

Formulace

s prodlouženým

uvolňováním

udržuje

konstantní

množství levodopy v těle.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sinepar

užívat

N

eužívejte přípravek

Sinepar

tablety s prodlouženým uvolňováním

:

jestliže jste alergický(á) na karbidopu léčivé látky nebo pomocné látky tohoto přípravku

(úplný seznam všech látek obsažených v tabletách viz bod 6);

pokud máte podezřelé změny na kůži (mateřská znamínka), které Váš lékař nevyšetřil;

pokud se léčíte na deprese pomocí inhibitorů MAO (kromě inhibitorů MAO typu B, jako je

hydrochlorid selegilinu);

pokud máte glaukom s uzavřeným úhlem.

Upozornění a opatření

Před tím, n

e

ž začnete přípravek

Sinepar

užívat, se poraďte se svým lékařem

.

Svého lékaře informujte, pokud máte nebo jste měl(a) zdravotní problémy jako:

alergie;

deprese a duševní poruchy;

onemocnění plic a srdce;

nemoci ledvin a jater;

hormonální poruchy;

vřed;

glaukom;

záchvaty křečí.

Svého lékaře informujte, pokud Vy nebo někdo z Vaší rodiny/ošetřujících osob zaznamená, že u Vás

vznikají nutkání nebo touhy chovat se způsobem, který je pro Vás neobvyklý nebo pokud nebudete

moci odolat impulsu, touze nebo pokušení provádět jisté činnosti, které by mohly poškodit Vás nebo

ostatní. Tato chování se nazývají poruchy ovládání nutkání a mohou zahrnovat návykové hráčství,

přejídání, nadměrné nakupování a abnormálně silnou sexuální touhu nebo zsílení sexuálních myšlenek

nebo pocitů. Může být potřeba, aby Váš lékař léčbu zrevidoval.

Svého lékaře inform

ujte, pokud se

léčíte

levodopou!

Co musíte vědět, než začnete přípravek

Sinepar

užívat

.

Během léčby přípravkem Sinepar musíte být obzvláště opatrný(á) při řízení nebo obsluze strojů.

Pokud se u Vás objeví zvýšená spavost nebo epizody náhlého usínání, neřiďte ani neobsluhujte stroje

a obraťte se na svého lékaře.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Sinepar u kojenců a dětí nebyla stanovena a jeho používání u

pacientů mladších 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek

Sinepar

I když přípravek Sinepar lze podávat s dalšími léčivy, existují výjimky. Váš lékař Vás upozorní na

neslučitelnost s jistými léčivy, jako jsou:

antihypertenziva (léky snižující krevní tlak - nifedipin, propranolol, enalapril). Svého lékaře

prosím informujte, protože bude pravděpodobně potřeba změnit dávkování antihypertenzní

medikace;

tricyklická antidepresiva – současné podávání může vyvolat hypertenzi (vysoký krevní tlak);

anticholinergika - detrusitol, akinestat;

železo a doplňky železa;

léky na duševní nemoci a deprese - risperidon, fenothiaziny, butyrofenony;

léky používané k léčbě tuberkulózy - isoniazid;

fenytoin;

papaverin.

O léčivých přípravcích, kterým se musíte během léčby přípravkem Sinepar vyhnout, mají více

informací Váš lékař a lékárník.

Informujte svého lékaře

o všech lécích, které užíváte

nebo

které užívat plánujete, včetně léků b

ez

lékařského před

pisu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Vliv přípravku Sinepar na těhotenství není jasný. Levodopa se do lidského mléka vylučuje. Pokud jste

těhotná nebo otěhotnění nebo kojení plánujete, informujte svého lékaře před tím, než léčbu přípravkem

Sinepar zahájíte. Váš lékař posoudí přínosy léčby a možná rizika.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Individuální odpovědi na tablety se mohou lišit. Některé nežádoucí účinky, které byly u přípravku

Sinepar hlášeny, mohou ovlivnit schopnost některých pacientů řídit dopravní prostředky a obsluhovat

stroje (viz bod 4).

Přípravek Sinepar může vyvolat malátnost a epizody náhlého usínání. Proto se vyhýbejte řízení

dopravních prostředků nebo aktivitám, kde zhoršená pozornost může Vás nebo jiné ohrozit úrazem

nebo smrtí (např. obsluha strojů), dokud se takové opakující se epizody a ospalost nedostanou pod

kontrolu.

3.

Jak se přípravek

Sinepar

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování přípravku Sinepar se může lišit a lékař jej stanoví v závislosti na stupni nemoci a na tom,

jak léčbu snášíte.

K uchování pomalého a postupného uvolňování léčivých látek přípravku Sinepar tablety nedrťte ani

nežvýkejte.

K dosažení nejlepších výsledků přípravek Sinepar užívejte každý den. Je velmi důležité, abyste

dodržoval(a) lékařova doporučení ohledně toho kdy a jak přípravek užívat.

Svého lékaře bezodkladně informujte o všech změnách svého stavu, zvláště pokud Vás postihne pocit

nevolnosti nebo abnormální pohyby, protože to může vyžadovat změny v předepisování léku.

Tento léčivý přípravek nepřestávejte užívat náhle, ledaže by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Sinepar

, než jste měl

(a)

Jestliže omylem užijete příliš mnoho tablet, ihned se obraťte na svého lékaře, aby Vám mohla být včas

poskytnuta kvalifikované lékařská péče.

Jestliže jste zapomněl

(a)

přípravek

Sinepar

užít

Tablety se snažte užívat podle pokynů lékaře. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou tabletu. Prostě užijte další tabletu jako obvykle.

Jestli

že jste přestal(a) přípravek

Sinepar

užíva

t

Léčbu neukončujte ani nesnižujte dávku bez porady s lékařem. To by mohlo vést k navození svalové

ztuhlosti, horečky a duševních změn.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, ihned prosím informujte svého lékaře

nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice:

horečka a závažné zhoršení celkového stavu;

alergické reakce: otok obličeje, rukou, nohou, rtů, jazyka nebo hrdla nebo potíže s dýcháním

nebo polykáním.

Jde o velmi závažný, ale vzácný nežádoucí účinek. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči

nebo hospitalizaci.

Časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až

1 z 10 pacient

ů

)

deprese, v závažných případech sebevražedné myšlenky.

Méně časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až

1 ze 100 pacient

ů

)

psychotické poruchy s bludy (bizarními myšlenkami) a paranoiou (perzekuční mánie).

Vzácné nežádoucí účinky

svalová ztuhlost, silné pocení (neuroleptický maligní syndrom);

otok obličeje, rtů a jazyka, což může způsobit blokádu dýchacích cest

Četnost není známa

(

četnost nelze z

dostupných údajů určit

)

nepravidelný tep;

poruchy v důsledku nedostatku bílých krvinek (leukopenie a agranulocytóza), což může

vést k celkovému pocitu nemoci, sklonu k infekcím nebo zánětům, zvláště zánětům hrdla,

a horečce;

závažné onemocnění v důsledku sníženého počtu červených krvinek (anémie), což může

vyvolávat únavu, bolesti hlavy, dušnost, točení hlavy, bledost a někdy zežloutnutí kůže a

očí. Ihned kontaktujte svého lékaře;

krvácení z kůže a sliznic a modřiny v důsledku změn krve (příliš málo krevních destiček);

spasmy očních svalů, trvalý pohled vzhůru;

spontánní krvácení z kůže a/nebo sliznic, bolesti a otok kloubů, často se silnými bolestmi

břicha a krvácením (Henoch–Schönleinova purpura);

rakovina kůže. Ihned se obraťte na svého lékaře, pokud se na těle objeví nové jizvy nebo

se zvětší nebo nějak změní mateřská znaménka;

přetrvávající, bolestivé erekce.

Nezávažné nežádoucí účinky

Ve

lmi časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až

nebo více než

1 z 10 pacient

ů

)

abnormální mimovolní pohyby.

Časté až velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout od 1 z 10

lidí až více než

1 ze 100

pacient

ů

)

halucinace (mohou být závažné);

bušení srdce;

točení hlavy;

pocit nevolnosti, sucho v ústech, což může zvyšovat riziko kažení zubů;

zmatenost.

Časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až

1 z 10 pacientů)

mimovolní a nesouvisející pohyby projevující se jako házivé a škubavé pohyby;

neobvyklá únava malátnost. Velmi vzácně extrémní denní ospalost a záškuby;

dýchací obtíže. U některých lidí může jít o závažný nežádoucí účinek;

točení hlavy a případná ztráta vědomí při změně polohy těla z lehu nebo sedu do

polohy vestoje v důsledku nízkého krevního tlaku;

proměnlivé periody výrazných nadměrných pohybů následované úplnou ztuhlostí;

bolesti hlavy;

pocit pálení, necitlivost kůže;

velmi pomalé kroutivé pohyby;

průjem, zvracení, zácpa, trávicí obtíže;

svalové spasmy;

ztráta chuti k jídlu;

bolesti na hrudi;

pocit na omdlení a slabosti;

abnormální sny, nespavost.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až

1 in 100 pacientů)

úbytek na váze;

mdloby;

mimovolní tělní pohyby;

snížená duševní ostrost;

bolesti žaludku;

kopřivka;

sklon k pádům, neobvyklá chůze;

agitovanost;

zvýšená sexualita;

nekontrolovatelná touha po hraní/sázení.

Vzácné

nežádoucí účinky (mohou postihnout až

1 z 1000 pacientů)

úzkost, dezorientovanost;

rozmazané vidění;

tmavé sliny, tmavá moč;

svědění, vypadávání vlasů, vyrážka, tmavý pot, zarudnutí;

únava

Četnost není známa

(četnost nelze z dostupných údajů určit)

rakovina kůže. Pokud se na těle objeví nové jizvy nebo se nějak zvětší/změní mateřská

znaménka, ihned se obraťte na svého lékaře;

potíže

při

močení,

neschopnost

močit.

některých

lidí

může

může

stát

závažným nežádoucím účinkem;

zánět žil s bolestmi a otokem žil. U některých lidí může se to může stát závažným

nežádoucím účinkem. Zeptejte se svého lékaře;

vysoký krevní tlak. Zeptejte se svého lékaře. Vysoký krevní tlak vyžaduje léčbu.

Velmi vysoký krevní tlak je závažným stavem;

zvýšení objemu tělesných tekutin;

přibývání na váze;

ztráta paměti;

hořká chuť;

zvýšený třes v rukou, nejisté pohyby;

zúžení zorničky, pokleslé oční víčko a zúžení oční štěrbiny (Hornerův syndrom);

necitlivost;

pocit vzrušení;

dvojité vidění, rozšířené zorničky, spasmy očního víčka;

chraplavý hlas, zvláštní způsob dýchání, škytavka;

zvýšená tvorba slin, potíže s polykáním, plynatost, pálivý pocit na jazyku;

únik moči;

zvýšené pocení, návaly horka;

svalové křeče, spasmy čelistních svalů;

slabost;

pocit slabosti;

euforie;

skřípání zuby.

Mohou Vás postihnout následující nežádoucí účinky

:

neschopnost odolat nutkání k provádění úkonů, které mohou být škodlivé a mohou

zahrnovat:

silné

nutkání

k nadměrnému

sázení

navzdory

závažným

osobním

rodinným

dopadům;

změny v sexuálním zájmu nebo zvýšený sexuální zájem a chování, které je pro jiné

pohoršující, například zvýšená pohlavní touha;

nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení;

přejídání (požívání velkých množství jídla za krátkou dobu) nebo nepřekonatelné

přejídání (požívání většího než normálního množství jídla a častěji, než je nezbytné

k ukojení hladu).

Pokud zaznamenát

e

některé z

těchto chování, poraďte se se svým lékařem

.

Váš lékař zváží

zp

ůsoby

,

jak tyto příznaky omezit nebo

jim

čelit

.

Přípravek Sinepar může navíc vyvolat nežádoucí účinky, které normálně nezaznamenáte. Jde o změny

některých

laboratorních

výsledků,

například

ukazatelů

jaterních

funkcí,

funkce

ledvin,

zvýšení

glukózy v krvi.

Váš lékař nebo lékárník mají úplný seznam nežádoucích účinků. Některé z nich mohou být závažné.

Pokud se u Vás objeví neobvyklé příznaky, ihned to sdělte svému lékaři nebo vyhledejte lékařskou

pomoc.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků bulharské agentury pro léčivé přípravky. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Kontakt:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Oddělení farmakovigilance

Šrobárova 48

100 41 Praha

tel.: 272 185 322, 272 185 885

email:

farmakovigilance@sukl.cz

webové stránky:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.

Jak přípravek

Sinepar

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na papírové krabičce.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Sinepar obsahuje:

Léčivými látkami jsou:

levodopa

karbidopa (jako monohydrát karbidopy)

Pomocnými látkami jsou:

Oxid křemičitý, bezvodý, koloidní;

Kyselina fumarová;

Natrium-stearyl-fumarát;

Chinolinová žluť (E 104);

Hydroxypropylmethylcelulosa (Pharmacoat 603);

Hydroxypropylmethylcelulos (Pharmacoat 606);

Hydroxypropylmethylcelulosa (Methocel 50LV);

Hydroxypropylmethylcelulosa (Macrogol 6000);

Žlutý oxid železitý (E172);

Červený oxid železitý (E172);

Oxid titaničitý (E171).

Jak

přípravek

Sinepar

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Sinepar tablety s prodlouženým uvolňováním jsou oranžovo-hnědé okrouhlé tablety.

Papírová

krabička

obsahuje

blistrů,

každý

tabletami

prodlouženým

uvolňováním

příbalovou informaci.

Držitel

r

ozhodnutí o registraci a výr

obce:

Tchaikapharma High Quality Medicines Inc.

1 G. M. Dimitrov Blvd.

Sofia 1172, Bulharsko

Tel: +359 2 962 54 54

Fax: +359 2 960 37 03

e-mail: info@tchaikapharma.com

Další

informace

tomto

léčivém

přípravku

získáte

místního

zástupce

držitele

rozhodnutí

registraci.

T

ato příbalová informace byla naposledy revidována

:

červen 2014

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA

I

SOU

HRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVK

U

Tento

dokument

je

odbornou

informací

k léčivému

přípravku,

který

je

předmětem

specifického

léčebného

programu.

Odborná

informace

byla

předložena

žadatelem

o specifický

léčebný

program.

Nejedná

dokument

schválený

Státním

ústavem

pro kontrolu léčiv.

1.

N

ÁZEV PŘÍPRAVKU

SINEPAR 200 mg/50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2.

KVALITATIV

A KVANTITATIV

NÍ SLOŽENÍ

Sinepar

léčivý

přípravek

obsahující

dvě

léčivé

látky

monohyd

rát

karbidopy

(53,50

monohydrátu k

arbidopy odpovídající 50 mg karbidopy) a levodopu 200 mg v poměru 50 mg/200 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety s prodlouženým uvolňováním.

Přípravek Sinepar tablety s prodlouženým uvolňováním jsou oranžovo-hnědé okrouhlé tablety

4.

KLINICK

É

ÚDAJE

4.1.

Terapeutic

ké indikace

Idiopatická Parkinsonova choroba

Postencefalitický parkinsonismus

Symptomatický parkinsonismus (intoxikace oxidem uhelnatým nebo manganem)

pacientů

Parkinsonovou

chorobou

nebo

parkinsonismem,

kteří

užívají

vitaminové

přípravky s obsahem pyridoxinu

snížení

fenoménu

vyloučení

pacientů

v minulosti

léčených

léčivými

přípravky

obsahujícími levodopu/inhibitor dekarboxylázy nebo pouze levodopu, kteří měli motorické

fluktuace vyznačující se zhoršením spojeným s fenoménem konce dávky, dyskinézy spojené

s maximální hladinou po podané dávce, akinéza nebo podobné formy krátkodobých poruch

hybnosti.

4.2.

Dávkování a způsob podání

D

ávkování

Denní dávka se musí stanovit pečlivou titrací. Během období úpravy dávek je nutno pacienty pečlivě

sledovat, zejména s ohledem na vznik nebo zhoršení nauzey nebo abnormálních mimovolných pohybů

(dyskinéza, dystonie).

Přípravek Sinepar lze podávat pouze jako celou tabletu. Tablety se nesmějí žvýkat, drtit ani půlit, aby

bylo možno uchovat vlastnosti léčivého přípravku zajišťující řízené uvolňování.

Během

podávání

přípravku

Sinepar

pokračovat

v podávání

standardních

antiparkinsonik

výjimkou levodopy samotné, i když jejich dávkování může být nutné upravit.

Jelikož karbidopa brání zvratu účinku levodopy vyvolanému pyridoxinem, lze přípravek Sinepar

podávat pacientům, kterým se podává suplementace pyridoxinu (vitamin B

Počáteční dávka

Pacient

i, kteří nejsou léčeni

levodopou.

V příhodných případech lze léčbu levodopou zahájit přípravkem Sinepar 200 mg/50 mg.

Doporučená zahajovací dávka je jedna tableta dvakrát nebo třikrát denně. Zahajovací dávky nesmějí

přesáhnout 600 mg levodopy za den, ani je nelze podávat v intervalech kratších než šest hodin.

Pacienti v

souč

asnosti

léčení konvenčními kombinacemi

levodopa/inhibitor

dekarboxylázy

.

Dávkování přípravku Sinepar musí být zvoleno tak, aby poskytovalo o asi 10 % větší množství

levodopy za den, i když v závislosti na klinické odpovědi může být nutno dávku zvýšit tak, aby

poskytovala až o 30 % větší množství levodopy za den. Interval mezi dávkami musí být v rozmezí 4

až 8 hodin během aktivní části dne (viz bod 5).

Dále

uvedená

tabulka

obsahuje

doporučení

ohledně

nahrazování

konvenčních

kombinací

levodopy/inhibitoru dekarboxylázy přípravkem Sinepar.

Levodopa/inhibitor

dekarboxylázy

Sinepar

Sinepar

Celková denní dávka

levodopy (mg)

Celková denní dávka

levodopy (mg)

Doporučený dávkovací režim

300 - 400

1 tableta dvakrát denně

500 - 600

1 tableta třikrát denně

700 - 800

4 tablety ve 3 nebo více dílčích

dávkách

900 - 1000

1000

5 tablet ve 3 nebo více dílčích

dávkách*

1100 – 1200

1200

6 tablet ve 3 nebo více dílčích

dávkách

1300 – 1400

1400

7 tablet ve 3 nebo více dílčích

dávkách

1500 - 1600

1600

8 tablet ve 3 nebo více dílčích

dávkách

* například 2 tablety před obědem, 2 tablety v časném odpoledni a jedna tableta později odpoledne.

Pacienti v

současnosti léčení

levodopou samotnou

Levodopa se musí vysadit nejméně 8 hodin před zahájením léčby přípravkem Sinepar. U pacientů

s mírnou až středně závažnou nemocí je doporučená zahajovací dávka 1 tableta s prodlouženým

uvolňováním dvakrát nebo třikrát denně.

Titrace dávky

Po zahajovací léčbě mohou v závislosti na terapeutické odpovědi dávky a dávkovací intervaly být

zvýšeny/prodlouženy nebo sníženy/zkráceny. Většina pacientů byla odpovídajícím způsobem léčena 2

až 8 tabletami prodlouženým uvolňováním za den podávanými v dílčích dávkách v intervalech od 4 do

12 hodin během období bdělosti. Byly využívány i vyšší dávky (až 12 tablet) a kratší intervaly (méně

než 4 hodiny), ale obvykle se nedoporučují.

Pokud se dávky přípravku Sinepar podávají v intervalech kratších než 4 hodiny nebo pokud dílčí

dávky nejsou shodné, doporučuje se, aby na konci dne byly podávány nižší dávky. U některých

pacientů může být nástup první ranní dávky opožděn až o 1 hodinu v porovnání s obvyklou odpovědí

na první ranní dávku přípravku Sinepar.

Mezi úpravami dávky se doporučuje interval nejméně 3 dní.

Udržovací dáv

ka

Jelikož je

Parkinsonova choroba

progresivní,

doporučují se

pravidelná

klinická

vyhodnocování,

přičemž může být potřebné dávkovací režim přípravku Sinepar upravit.

Přidání další

antiparkinsons

ké medikace

S přípravkem Sinepar lze podávat anticholinergika, agonisty dopaminu a amantadin. Pokud se tyto

látky přidávají ke stávajícímu léčebnému režimu přípravkem Sinepar, může být nutné dávkování

přípravku Sinepar upravit.

Přerušení léčby

Pokud je nutné náhlé snížení dávek nebo vysazení přípravku Sinepar, je nutno pacienty pečlivě

sledovat, zvláště pokud se léčí antipsychotiky (viz bod 4.4).

Pokud je potřebná celková anestezie, lze v léčbě přípravkem Sinepar pokračovat, dokud je pacient

schopen užívat perorální léčiva. Pokud se léčba přeruší dočasně, je nutno obvyklou dávku podat co

nejdříve poté, co bude pacient znovu schopen užívat perorální léčiva.

Pediatrická populace

Používání přípravku Sinepar 200 mg/50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním u dětí mladších 18

let se kvůli nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.

4.3.

Kontraindikace

Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAO) jsou s přípravkem Sinepar kontraindikovány. Tyto

inhibitory se musí vysadit nejméně dva týdny před zahájením léčby přípravkem Sinepar. Sinepar lze

podávat současně s výrobcem doporučenou dávkou inhibitoru MAO se selektivitou k MAO typu B

(např. hydrochlorid selegilinu) (viz bod 4.5).

Sinepar je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na léčivé látky nebo kteroukoli

z pomocných látek tohoto přípravku a u pacientů s glaukomem s uzavřeným úhlem.

Jelikož

levodopa

může

aktivovat

maligní

melanom,

nesmí

přípravek

Sinepar

pacientů

s podezřelými nediagnostikovanými kožními lézemi nebo s melanomem v anamnéze používat.

Používání tablet s prodlouženým uvolňováním u pacientů s těžkými psychózami je kontraindikováno.

4.4.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pokud jsou pacienti léčeni levodopou v monoterapii, musí se levodopa vysadit nejméně 18 hodin před

zahájením léčby přípravkem Sinepar (nejméně 12 hodin, pokud se podává levodopa s pomalým

uvolňováním).

U pacientů předtím léčených levodopou samotnou se mohou objevit dyskinézy, protože karbidopa

umožňuje, aby se do mozku dostalo více levodopy a vytvářelo se tak větší množství dopaminu. Výskyt

dyskinézy může vyžadovat snížení dávky.

Jako je tomu u levodopy, může přípravek Sinepar vyvolávat mimovolní pohyby a duševní poruchy.

Má se za to, že tyto reakce jsou následkem zvýšení dopaminu v mozku po léčbě levodopou. Může být

potřeba snížit dávku. Pacienty s psychózami v minulosti nebo v současnosti je nutno léčit opatrně.

Sinepar

nutno

podávat

opatrně

pacientům

s těžkou

kardiovaskulární

nebo

plicní

chorobou,

bronchiálním astmatem, chorobou ledvin, jater nebo endokrinní chorobou nebo pacientům s peptickou

vředovou chorobou (krvácením) nebo křečemi v anamnéze.

Zvláštní opatrnosti je třeba při předepisování přípravku Sinepar pacientům s infarktem myokardu

v anamnéze nebo v současnosti, kteří mají zbytkové síňové, nodální nebo komorové arytmie. U

takovýchto pacientů je nutno srdeční funkce sledovat s obzvláštní pečlivostí během období podávání

počátečních dávek a titrace.

Pacienti s chronickým glaukomem s otevřeným úhlem mohou být přípravkem Sinepar opatrně léčeni

za předpokladu, že je nitrooční tlak dobře kontrolován a že v průběhu léčby budou změny hodnot

nitroočního tlaku sledovány.

Při náhlém vysazení antiparkinsonik byl hlášen komplex příznaků připomínající neuroleptický maligní

syndrom,

včetně

svalové

ztuhlosti,

zvýšené

tělesné

teploty,

duševních

změn

zvýšení

kreatinfosfokinázy

séru.

Proto

nutno

při

náhlém

snížení

dávek

nebo

vysazení

kombinací

karbidopy-levodopy pacienty pečlivě sledovat, zejména pokud jsou pacienti léčeni antipsychotiky.

Podávání levodopy je spojováno s ospalostí a epizodami náhlého usínání. Velmi vzácně bylo hlášeno

náhlé usínání během denních aktivit, v některých případech bez varování. Pacienti musí být o této

skutečnosti informováni a musí být poučeni, aby při řízení nebo obsluze strojů během léčby levodopou

byli opatrní. Pacienti, u kterých se ospalost a/nebo epizoda náhlého usínání vyskytly, nesmějí řídit ani

obsluhovat stroje. Dále lze zvážit snížení dávky nebo ukončení léčby.

Sinepar se nedoporučuje k léčení polékových extrapyramidových reakcí.

Během

dlouhodobé

léčby

doporučují

pravidelná

hodnocení

jaterních,

krvetvorných,

kardiovaskulárních a renálních funkcí.

Pediatric

ká populace

Účinnost a bezpečnost používání přípravku Sinepar u kojenců a dětí mladších 18 let není plně popsána

a proto se jeho užívání v těchto případech nedoporučuje.

Melanom:

epidemiologické

studie

prokázaly,

pacienti

Parkinsonovou

chorobou

jsou

více

ohroženi vznikem melanomu než obecná populace (přibližně 2- až 6násobně). Zda je pozorované

zvýšené riziko důsledkem Parkinsonovy choroby nebo jiných faktorů, jak jsou léčiva používané

k léčbě Parkinsonovy choroby, není známo. Proto se pacientům a poskytovatelům péče doporučuje

během užívání přípravku Sinepar v jakékoli indikaci melanomy pravidelně vyhledávat. Ideální je, aby

příslušně kvalifikovaný odborník (např. dermatolog) prováděl pravidelná vyšetření kůže.

Poruchy

ovládání

nutkání

Pacienty je nutno pravidelně sledovat s ohledem na vznik poruch ovládání nutkání. Pacienti a

poskytovatelé péče si musí být vědomi, že u pacientů léčených dopaminovými agonisty a/nebo jinými

dopaminergními

terapiemi

obsahujícími

levodopu,

včetně

přípravku

Sinepar,

mohou

objevit

behaviorální příznaky poruch ovládání nutkání, včetně patologického hráčství, zvýšeného libida,

hypersexuality, kompulsivního utrácení nebo nakupování a přejídání. Pokud se takovéto příznaky

objeví, doporučuje se revize léčby.

Laborator

testy

Hlášené změny ve výsledcích některých laboratorních testů zahrnují hodnoty kreatininu, kyseliny

močové,

alkalické fosfatázy,

AST,

ALT,

laktátdehydrogenázy,

bilirubinu,

močovinového

dusíku

v krvi a pozitivní Coombs

ův

test.

Rovněž byl hlášen snížený hemoglobin a hematokrit, zvýšené glukóza v séru, leukocytóza, hematurie

a bakteriurie.

Pokud se ke stanovené ketonurie používá proužek, může být dojít k falešně pozitivní reakci na

ketonová tělíska v moči. Tato reakce nebude zahřátím vzorku moči k vyšetření narušena. Falešně

negativní testy se mohou objevit i při použití glukózaoxidázových metod testování na glykosurii.

4.5.

Interakce s

jinými

l

éčivými přípra

vky

a jiné formy interakce

Při současném podávání následujících léčiv s přípravkem Sinepar je nutná opatrnost:

Antihypertenziva

U pacientů léčených současně levodopou/inhibitorem dekarboxylázy a antihypertenzivy může být

pozorován vznik symptomatické ortostatické hypotenze. Pokud se tedy zahajuje léčba přípravkem

Sinepar, může být potřeba upravit dávkování antihypertenziva.

Antidepresiva

Existují

vzácná

hlášení

hypertenze

dyskinézy

v důsledku

současného

podávání

tricyklických

antidepresiv a přípravků obsahujících karbidopu-levodopu.

Anticholinergika

Anticholinergika mohou ovlivňovat absorpci a tím pacientovu odpověď.

Inhibitory MAO

Sinepar lze podávat současně s výrobcem doporučenou dávkou inhibitoru MAO se selektivitou k

MAO typu B (např. hydrochlorid selegilinu). Současné podávání selegilinu a přípravku Sinepar může

být spojeno s těžkou ortostatickou hypotenzí, která nebyla pozorována, pokud se přípravek Sinepar

podával samotný (viz bod 4.5).

Železo

Studie prokazují pokles biologické dostupnosti karbidopy a/nebo levodopy, pokud se požívají spolu se

síranem železnatým nebo glukonátem železnatým.

Další léčivé přípravky

Antagonisté dopaminového receptoru D

(fenothiaziny, butyrofenony a risperidon) a isoniazid mohou

terapeutické účinky levodopy snižovat. Bylo hlášeno, že příznivé účinky levodopy na Parkinsonovu

chorobu jsou narušeny fenytoinem a papaverinem. Pacienti užívající tyto léčivé přípravky současně

s přípravkem Sinepar musí být pečlivě sledováni s ohledem na ztrátu terapeutické odpovědi.

I když specifické studie interakcí s dalšími současně podávanými léčivy nebyly provedeny, byli

pacienti schopni přijímat tricyklická antidepresiva, benzodiazepiny, beta-blokátory, thiazidy, ACE

inhibitory, blokátory vápníkového kanálu, digitalis, H

antagonisty, salicyláty a další protizánětlivá

léčiva. Sinepar byl rovněž používán s další antiparkinsonskou medikací.

Jelikož

levodopa

soutěží

s jistými

aminokyselinami,

může

být

absorpce

levodopy

narušena

některých pacientů, kteří jsou na dietě s vysokým obsahem proteinů.

Pediatric

populace

Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých.

4.6.

Fertilita,

těhotenství a kojení

Fertilita

potenciálních

účincích

léčby

kombinací

karbidopa/levodopa

mužskou

plodnost

nejsou

k dispozici žádné údaje (viz bod 5.3).

Těhotenství

Kategorie С.

I když účinky přípravku Sinepar na lidské těhotenství nejsou odpovídající a dobře kontrolované, je

známo, že způsobuje viscerální a skeletové malformace (jako levodopa a levodopa/karbidopa). Proto

používání přípravku Sinepar u žen v plodném věku vyžaduje porovnání předpokládaných pozitivních

účinků léčby s možnými riziky v těhotenství.

Kojení

Není známo, zda se karbidopa vylučuje do lidského mléka. Bylo hlášeno vylučování levodopy do

lidského mléka ve studii u kojící pacientky s Parkinsonovou chorobou, nicméně jelikož se do mléka

vylučuje řada léčiv a v důsledku výskytu závažných nežádoucích účinků u kojenců je nutno po

vyhodnocení důležitosti léčivého přípravku pro matku učinit rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo

léčbu přípravkem Sinepar.

4.7.

Účinky na schopnost řídi

t a obsluhovat stroje

Individuální odpovědi na tento lék se mohou lišit. Některé nežádoucí účinky mohou mít na schopnost

některých pacientů řídit nebo obsluhovat stroje vliv (viz bod 4.8).

Pacienti léčení přípravkem Sinepar, kteří vykazují ospalost a/nebo epizody náhlého usínání musí být

informováni, aby se

zdrželi řízení nebo aktivit, kdy je zhoršená pozornost může ohrozit úrazem

nebo úmrtím

(např. obsluha strojů), dokud se takové opakující se epizody a ospalost nevyřeší (viz

bod 4.4).

Přípravek Sinepar 200 mg / 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním schopnost řídit a obsluhovat

stroje ovlivňuje středně závažně.

4.8.

Nežádoucí účinky

V kontrolovaných

klinických

hodnoceních

pacientů

středně

závažnými

závažnými

motorickými

fluktuacemi

přípravek

Sinepar

nevyvolával

nežádoucí

účinky,

které

byly

formulaci s prodlouženým uvolňováním jedinečné.

Nejčastěji

hlášeným

nežádoucím

účinkem

byla

dyskinéza

(forma

abnormálních

mimovolných

pohybů).

V porovnání

s léčivy

obsahujícími

levodopu/karbidopu

v léčivých

přípravcích

s prodlouženým

uvolňováním

levodopy/karbidopy se

dyskinézy

vyskytují

s vyšší

četnostní,

v důsledku

vytlačení

tzv.

„off

time“

fenoménu,

který

léčivými

přípravky

s prodlouženým

uvolňováním levodopy/karbidopy snížen tzv. „on time“ fenoménem, který je někdy dyskinézami

doprovázen.

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány jako: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté

(≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z

dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinky

Test

Méně časté (≥1/1 000 až <1/100)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Ubývaní na váze.

Přibývání na váze.

Byly pozorovány změny výsledků laboratorních

testů

alkalické

fosfatázy,

AST,

ALT,

laktátdehydrogenázy, bilirubinu, močoviny v krvi,

kreatininu, kyseliny močové, Coombsova testu.

hlášen

snížený

hemoglobin,

hematokrit

zvýšené

glukóza

séru.

Rovněž

byla

hlášena

přítomnost leukocytů, bakterií a krve v moči.

Přípravky obsahující karbidopu-levodopu mohou

vést

k falešně

pozitivním

reakcím

ketonová

tělíska

v moči,

pokud

tento

test

použije

stanovení

ketonurie.

Tato

reakce

nezmění,

pokud se vzorek moči zahřeje na vodní lázni.

Pomocí

glukózaoxidázové

metody

stanovení

glykosurie lze získat falešně negativní výsledky.

Srdeční poruchy

Časté – velmi časté (>1/100)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Palpitace

Abnormální srdeční rytmus

Poruchy krve

a lymfatického systému

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Leukopenie,

hemolytická

nehemolytická

anémie, trombocytopenie, agranulocytóza.

Poruchy nervového systému

Velmi časté (≥1/10)

Časté – velmi časté (>1/100)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Méně časté (≥1/ 1 000 až < 1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Dyskinéza

motorické

poruchy

(abnormální

mimovolní pohyby).

Točení hlavy, chorea.

Epizody bradykineze („on-off“ fenoméén), bolesti

hlavy, parestézie, dystonie, ospalost včetně velmi

vzácné nadměrné denní ospalosti a epizod náhlého

usínání.

Synkopa,

extrapyramidové

poruchy,

snížení

duševní zdatnosti.

Neuroleptický maligní syndrom (viz bod 4.4).

Demence,

hořká

chuť,

zvýšený

třes

rukou,

ataxie, aktivace latentního Hornerova syndromu,

necitlivost, pocit stimulovanosti

Vzácně se vyskytly křeče; příčinnou souvislost s

levodopou

nebo

levodopou/karbidopou

však

nebylo možno stanovit.

Poruchy oka

Vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Poruchy oka

Diplopie, dilatované zorničky, okulogyrické krize,

blefarospasmus.

Respira

ční, hrudní a mediastinální poruchy

Časté (≥1/100 až <1/10)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Dušnost

Chrapot, zvláštní způsob dýchání, škytavka.

Gastrointestin

ální poruchy

Časté – velmi časté (>1/100)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Méně časté (≥1/ 1 000 až < 1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Nauzea, sucho v ústech.

Průjem, zvracení, zácpa, dyspepsie.

Bolesti postihující gastrointestinální trakt.

Tmavé sliny.

Sialorhea,

dysfagie,

flatulence,

krvácení

gastrointestinálního

traktu,

vznik

duodenálního

vředu, pálivý pocit na jazyku.

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Tmavá moč.

Retence moči, inkontinence moči.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté (≥1/ 1 000 až < 1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Kopřivka.

Angioedém,

svědění,

Henoch–Schönleinova

purpura, alopecie, vyrážka, tmavý pot.

Nadměrné pocení.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové

tkáně

Časté (≥1/100 až <1/10)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Svalové křeče.

Svalové záškuby, trismus.

Poruchy metabolismu a výživy

Časté (≥1/100 až <1/10)

Anorexie

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Méně časté (≥1/ 1 000 až < 1/100)

Prolapsus.

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené

(zahrnuj

ící cysty a polypy)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Maligní melanom (viz bod 4.3)

Cévní poruchy

Časté (≥1/100 až <1/10)

Vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000)

Ortostatické účinky včetně epizod hypotenze.

Erytém.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Zarudnutí, hypertenze, flebitida.

C

elkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté (≥1/100 až <1/10)

Méně časté (≥1/ 1 000 až < 1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Bolesti na hrudi, asténie.

Zhoršená chůze.

Únava.

Únava, otok, slabost.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Priapismus.

Psychiatric

ké poruchy

Časté – velmi časté (>1/100)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)*

Halucinace, zmatenost.

Abnormální

sny,

nespavost,

deprese

sebevražednými myšlenkami nebo bez nich.

Agitovanost, psychotické epizody včetně bludů a

paranoidních myšlenek.

pacientů

léčených

dopaminovými

agonisty

a/nebo

jinými

dopaminergními

terapiemi

obsahujícími levodopu, včetně léčiv obsahujících

levodopu/karbidopu

s prodlouženým

uvolňováním,

mohou

objevit

patologické

sklony k hráčství, zvýšené libido, hypersexualita,

nadměrný

sklon

k utrácení

nebo

nakupování

přejídání

(viz

Zvláštní

upozornění

opatření pro použití)

Úzkost, dezorientovanost, euforie, bruxismus.

* Nežádoucí účinky hlášené u levodopy nebo levodopy/karbidopy, které mohou být potenciálními

nežádoucími účinky přípravku Sinepar.

Pediatric

populace

K dispozici nejsou žádné údaje.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků

Kontakt:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Oddělení farmakovigilance

Šrobárova 48

100 41 Praha

tel.: 272 185 322, 272 185 885

email: farmakovigilance@sukl.cz

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9.

Předávkování

Léčba

akutního

předávkování

přípravkem

Sinepar

v podstatě

stejná

jako

léčba

akutního

předávkování levodopou; pyridoxin však není ke zvrácení jeho působení účinný.

Je nutno zavést elektrokardiografické sledování a pacienta pečlivě sledovat s ohledem na rozvoj

arytmií; pokud je to potřeba, je nutno podat příslušnou antiarytmickou léčbu. Je nutno vzít v potaz

možnost, že pacient užil i jiná léčiva. Dosud nebyly hlášeny žádné zkušenosti s dialýzou, proto její

význam při předávkování není znám.

Pediatrická populace

K dispozici nejsou žádné údaje.

5.

FARMAKOLOGIC

KÉ VLAST

NOSTI

5.1.

Farmakodynamic

ké vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: centrální dopaminergní látky, АТС kód: N04BA02

Mechanismus účinku

Parkinsonova

choroba je degenerativní

neurologická

porucha vyznačující

progresivní

ztrátou

dopaminergních nigrostriatálních neuronů.

Známky a příznaky, včetně rigidity, tremoru, bradykinézy, posturálních změn a poruch pohybového

aparátu, jsou obvykle adekvátně léčeny léčivy, která napodobují dopamin nebo nahrazují jeho úbytek.

Přípravek

Sinepar,

který

kombinuje

prekurzor

dopaminu,

levodopu,

inhibitor

periferní

levodopadekarboxylázy, karbidopu, je účinný při dodávání dopaminu do mozku. Karbidopa, která

neprostupuje

hematoencefalickou

bariérou,

zvyšuje

plasmatické

hladiny

plasmatický

poločas

inhibicí extracerebrální dekarboxylace levodopy, zejména ve střevní sliznici.

Klinická účinnost a bezpečnost

pacientů

Parkinsonovou

chorobou

léčených

přípravky

obsahujícími

levodopu

může

dojít

k motorickým

fluktuacím

vyznačujícím

selháním

konci

působení

dávky,

dyskinézou

při

maximální

hladině

dávce

akinesií.

Pacienti

s motorickou

nestabilitou,

kteří

jsou

léčeni

přípravkem Sinepar, mohou být dyskinézami stiženi častěji pokud užívají vyšší dávky (1500 mg

levodopy za den), což je spojeno se snížením doby „off“.

Pokročilá

forma

motorických

fluktuací

(„on-off“

fenomén)

vyznačuje

nepředpovídatelnými

přechody z mobility do imobility. I když příčiny motorických fluktuací nejsou plně pochopeny, bylo

prokázáno, že je lze oslabit léčebnými režimy, které navozují stabilní plasmatické hladiny levodopy.

Přípravek Sinepar obsahuje 50 mg karbidopy a 200 mg levodopy v dávkovací formě s prodlouženým

uvolňováním, která je navržena tak, aby mohla léčivou látku uvolňovat po dobu 4 až 6 hodin. Tato

formulace

dosahuje

v porovnání

s konvenčními

přípravky

obsahujícími

levodopu/karbidopu

minimální variability plasmatických hladin levodopy.

V klinických hodnoceních byly u pacientů s motorickými fluktuacemi kratší časy „off“ při léčbě

přípravkem Sinepar tablety s prodlouženým uvolňováním. Jak podle pacientů, tak podle lékařů bylo

během léčby přípravkem Sinepar zaznamenané hodnocení zlepšení a aktivace denních aktivit ve stavu

„on“ a „off“ lepší.

Farmakodynamické účinky

Příznaky Parkinsonovy choroby jsou spojeny s poklesem dopaminu ve striatu mozku. Levodopa,

metabolický prekurzor dopaminu, mírní příznaky Parkinsonovy choroby, pravděpodobně konverzí na

dopamin v mozku. Po perorálním podání se v extracerebrálních tkáních rychle dekarboxyluje a

přeměňuje

dopamin,

centrálního

nervového

systému

dostane

pouze

malé

množství

nezměněné levodopy. Proto adekvátní terapeutický účinek vyžaduje velké dávky levodopy, což je

často doprovázeno nežádoucími účinky, z nichž některé jsou vyvolávány dopaminem vytvářeným

v extracerebrálních tkáních.

Karbidopa,

která

neprostupuje

hematoencefalickou

bariéru,

inhibuje

pouze

extracerebrální

dekarboxylaci levodopy, v principu ve střevní sliznici. Tím zvyšuje množství levodopy transportované

do mozku a pak konvertované na dopamin. Tento účinek obvykle eliminuje potřebu vysokých dávek

levodopy

v častých

intervalech.

Nižší

dávkování

snižuje

nebo

eliminuje

gastrointestinální

kardiovaskulární

nežádoucí

účinky,

které

jsou

spojeny

s tvorbou

dopaminu

v extracerebrálních

tkáních.

Snížení tvorby dopaminu v extracerebrálních tkáních, např. srdce u psů poskytuje ochranu proti

rozvoji srdečních arytmií vyvolaných dopaminem. Klinické studie prokázaly výsledky, které podporují

hypotézu takového ochranného účinku u lidí, i když vyšetřování je příliš omezená, aby vyvolala

nevyvratitelné závěry. Po souběžné aplikaci karbidopy a levodopy u lidí byly plazmatické hladiny

levodopy

významně

zvýšeny

srovnání

samotnou

levodopou,

zatímco

plazmatické

hladiny

dopaminu a kyseliny homovanilové významně poklesly.

Snížená tvorba dopaminu v extracerebrálních tkáních, např. v srdci u psů, poskytuje ochranu proti

vzniku dopaminem vyvolávaných srdečních arytmií. Klinické studie ukazují výsledky podporující

hypotézu podobného protektivního účinku u lidí, i když dosud jsou verifikované studie příliš omezené,

aby bylo možno učinit přesvědčivé závěry. Po současném podání karbidopy a levodopy u lidí jsou

plasmatické hladiny levodopy významně zvýšeny v porovnání se stejnou dávkou levodopy podávané

samotné, zatímco plasmatické hladiny dopaminu a kyseliny homovanilové jsou významně sníženy.

Bylo zaznamenáno, že hydrochlorid pyridoxinu (vitamin B6) v perorálních dávkách 10 až 25 mg vede

k rychlému zvratu antiparkinsonských účinků levodopy. Karbidopa tomuto účinku pyridoxinu brání.

V jedné

studii

nevykázali

pacienti

užívající

pyridoxinu

žádný

zvrat

terapeutického účinku, když byli léčeni kombinací levodopa/karbidopa.

5.2.

Farmakokinetic

vlastnosti

Metabolismus karbidopy

perorální

dávce

radioaktivně

značené

karbidopy

podávané

zdravým

lidem

pacientům

Parkinsonovou chorobou bylo maximálních hladin radioaktivity dosaženo za dvě až čtyři hodiny u

zdravých lidí a za hodinu, hodinu a půl až pět hodin u pacientů. Přibližně stejná množství byla u obou

skupin vyloučena do moči a stolice. Porovnání metabolitů v moči u zdravých subjektů a u pacientů

ukázalo, že u obou skupin se léčivo metabolizuje stejným způsobem. Vylučování nezměněného léčiva

do moči skončilo po 7 hodinách a představuje 35 % celkové radioaktivity v moči. Poté bylo možno

nalézt pouze metabolity. Hlavními metabolity uvolňovanými u lidí byla kyselina α-methyl-3-methoxy-

4-hydroxyfenylpropylová a kyselina α-methyl-3,4-dihydroxyfenylpropylová. Ty byly vypočteny jako

přibližně

respektive

10 %

radioaktivních

metabolitů.

Byly

zjištěny

méně

významné

metabolity. Jeden byl identifikován jako 3,4-dihydroxyfenylaceton a druhý, ne zcela jistě, jako N-

methylkarbidopa. Bylo odhadnuto, že každý z nich přispívá k metabolitům v moči méně než 5 %.

Nakonec byla zjištěna nezměněná karbidopa. Konjugáty nebyly žádné.

Metabolismus levodopy

Levodopa se z gastrointestinálního traktu rychle vstřebává a rozsáhle se metabolizuje. I když lze nalézt

více než 30 metabolitů, konverguje se zejména na dopamin, adrenalin, noradrenalin a případně

kyselinu

dihydroxyfenyloctovou,

kyselinu

homovanilovou

kyselinu

vanilylmandlovou.

V cerebrospinální tekutině se objevuje 3-O-methyldopa. Její význam není znám.

Pokud byla pacientům s Parkinsonovou chorobou na dietě bez masných výrobků podána jedna dávka

radioaktivně značené levodopy, plasmatické hladiny radioaktivity dosáhly maxima za hodinu a půl až

čtyři hodiny a byly měřitelné 4 až 6 hodin.

Při maximálních hladinách bylo okolo 30 % radioaktivity ve formě katecholaminů, 15 % ve formě

dopaminu a 10 % ve formě dopa. Radioaktivní sloučeniny byly rychle uvolňovány do moči, jedna

třetina dávky do dvou hodin. 80 až 90 % metabolitů v moči byly fenylkarboxylové kyseliny, zejména

kyselina homovanilová. Po dobu 24 hodin bylo od 1 do 2 % radioaktivity zjištěné v moči dopamin a

méně než 1 % byl adrenalin, noradrenalin a nezměněná levodopa.

Vliv karbidopy na metabolismus levodopy

U zdravých subjektů karbidopa podstatně zvyšovala plasmatické hladiny levodopy a v porovnání

s placebem dosahovala statisticky významných množství. Toto bylo zjištěno, pokud se karbidopa

podávala před levodopou a pokud se podávaly současně. Ve studii, kdy byla napřed podána karbidopa,

plasmatické

hladiny

levodopy

jedné

dávce

zvýšily

přibližně

5násobně,

přičemž

trvání

měřitelných plasmatických koncentrací levodopy se prodloužilo ze 4 na 8 hodin. Pokud se v jiných

studiích podávala tato léčiva současně, byly výsledky podobné.

studii

s jedno

dávkou

radioaktivně

značené

levodopy,

která

byla

podávána

pacientů

Parkinsonovou chorobu, kteří předtím dostali karbidopu, došlo k prodloužení eliminačního poločasu

celkové radioaktivity pocházející z levodopy ze tří hodin na patnáct hodin. Karbidopa přinejmenším

třikrát zvyšovala tu radioaktivitu, která pocházela z nemetabolizované levodopy. Hodnoty dopaminu a

kyseliny homovanilové jak v plasmě, tak v moči byly předchozím podáním karbidopy sníženy.

Farmakokinetic

ké vlastnosti přípravku

Sinepar

Farmakokinetika levodopy po podání levodopy/karbidopy 200 mg/50 mg v přípravku s prodluženým

uvolňováním bylo testováno u mladých a starých zdravých dobrovolníků. Medián doby do dosažení

maximální plasmatických hladin levodopy po podání levodopy/karbidopy 200 mg/50 mg v přípravku

s prodluženým

uvolňováním

přibližně

dvě

hodiny

v porovnání

s 0,75

léčivých

přípravků

obsahujících levodopu/karbidopu. Střední hodnoty maximálních plasmatických hodnot levodopy byly

60 %

nižší

levodopy/karbidopy

mg/50

v přípravku

s prodluženým

uvolňováním

v porovnání s přípravky obsahujícími levodopu/karbidopu.

In vivo absorpce levodopy po podání levodopy/karbidopy 200 mg/50 mg v přípravku s prodluženým

uvolňováním trvala 4 až 6 hodin. V těchto studiích a u pacientů se plasmatické koncentrace levodopy

pohybovaly v úzkém rozmezí v porovnání s tabletami levodopy/karbidopy.

Jelikož

biologická

dostupnost

levodopy

levodopy/karbidopy

mg/50

v přípravku

s prodlouženým uvolňováním v porovnání s biologickou dostupností levodopy/karbidopy v tabletách

přibližně 70%, byla denní dávka levodopy ve formulaci s řízeným uvolňováním obvykle vyšší než

denní dávka v konvenčních formách. Neexistují žádné údaje o tom, že by se levodopa/karbidopa

200 mg/50 mg v přípravku s prodlouženým uvolňováním uvolňovala své složky rychle a neřízeně.

pacientů

s Parkinsonovou

chorobou

byla

studována

farmakokinetika

levodopy

podání

karbidopy/levodopy 25 mg/100 mg. Dlouhodobé, tři měsíce trvající užívání karbidopy/levodopy

25 mg/100 mg tablety s prodlouženým uvolňováním (rozmezí: od 50 mg karbidopy, 200 mg levodopy

až 150 mg karbidopy, 600 mg levodopy denně) dvakrát denně nevedlo ke zvýšeným plasmatickým

hladinám

levodopy.

dávce

závislá

biologická

dostupnost

z jedné

tablety

s prodlouženým

uvolňováním karbidopa/levodopa 25 mg/100 mg byla ekvivalentní biologické dostupnosti získané

z jedné

tablety

karbidopy/levodopy

mg/100

Střední

hodnota

maximálních

koncentrací

levodopy po podání jedné tablety karbidopy/levodopy 25 mg/100 mg s prodlouženým uvolňováním

byla

více

než

vyšší,

než

podání

jedné

tablety

karbidopy/levodopy

50 mg/200

s prodlouženým uvolňováním.

Střední

hodnota

maximálních

plasmatických

koncentrací

může

být

něco

nižší

tablet

karbidopy/levodopy 25 mg/100 mg než u karbidopy/levodopy 50 mg/ 200 mg tablety s prodlouženým

uvolňováním.

5.3.

P

ředklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxikologie

Průměrné denní dávky současně podávané levodopy a karbidopy u lidí jsou 100 mg, respektive 1 g,

což je přibližně 2 mg/kg karbidopy a 20 mg/kg levodopy.

Perorální LD

karbidopy byly 1 750 mg/kg u dospělých myších samic a 4 810 mg/kg u mladých

samců a 5 610 mg/kg u mladých samic potkanů. Akutní toxicita po perorálním podání karbidopy byla

u odstavovaných potkaních mláďat a dospělých potkanů podobná, nicméně sloučenina byla toxičtější

u potkanů v období kojení. Projevy účinků léčiva u myší a potkanů byly podobné a byli jimi ptóza,

ataxie a snížení lokomotorická aktivita. U myší se objevila bradypnea. K úmrtím došlo první den a

vzácně až do 12 dnů.

Perorální LD

levodopy se pohybovala od 800 mg/kg u samců a samic kojených potkanů a do

2 260 mg/kg u mladých potkaních samic. Projevy účinků léčiva byly vokalizace, podrážděnost a

zvýšená motorická aktivita, následovaná sníženou aktivitou po jedné až dvou hodinách. K úhynům

obvykle došlo během 30 minut nebo další den, nicméně vzácně až za pět dní.

Perorální LD

různých kombinací karbidopy a levodopy u myší se pohybovala od 1 930 mg/kg u

poměru 1:1 do 3 270 mg/kg u poměru 1:3. Tato množství byla součtem jednotlivých dávek karbidopy

levodopy.

Sledované

poměry

(1:4,

1:5,

1:10)

charakteristiky

v porovnání

s charakteristikami stanovenými u poměru 1:3 statisticky významně neměnily.

Poměry 1:3 a vyšší byly méně toxické než poměry 1:1 a 1:2. Známky toxicity zahrnovaly svědění

ocasů a v kožichu, ataxii, slzení a zvýšenou tělesnou aktivitu. Při dávkách 1 500 mg/kg nebo vyšších

byly pozorovány klonické křeče a zvýšená dráždivost. Při dávkách 4 120 mg/kg a vyšších byl

pozorován silný třes hlavy a těla. K úhynům došlo 30 minut až 24 hodin po podání dávek 4 120 a

5 780 mg/kg a až 12 dní po dávce 2 940 mg/kg.

Studie chronické toxicity po perorálním podání karbidopy byly prováděny po dobu jednoho roku u

opic a 96 týdnů u potkanů s dávkami od 25 do 135 mg/kg denně. U opic nebyly s léčivem spojeny

žádné účinky. U potkanů se u některých zvířat objevila zpomalenost – ve všech dávkových skupinách.

potkanů

ošetřovaných

nejvyššími

dávkami

byla

v porovnání

s kontrolními

zvířaty

významně

zvýšena hmotnost ledvin, i když nebyly pozorovány žádné mikroskopické ani makroskopické změny,

které to vysvětlovaly. V důsledku léčby nedošlo k žádným histologickým změnám. Karbidopa neměla

během 96týdenní studie u potkanů žádný vliv na typ ani četnost neoplázií.

Karbidopa

podávaná

psům

vedla

k nedostatku

pyridoxinu,

čemuž

dalo

zabránit

současným

podáváním pyridoxinu.

S výjimkou

nedostatku

pyridoxinu

karbidopa

nevykázala

žádné

toxické

účinky

související

hydraziny. Tři poměry dávkování levodopy a karbidopy podávané perorálně opicím po dobu 54 týdnů

a potkanům po dobu 106 týdnů ukázaly, že hlavní tělesné účinky nastávají primárně v důsledku

farmakodynamického účinku těchto látek. Studované dávky (karbidopa/levodopa) byly 10/20, 10/50, a

10/100 mg/kg denně. Dávky 10/20 mg/kg za den žádné zjevné tělesné účinky neměly.

Pokud byly opice ošetřovány dávkami 10/50 a 10/100 mg/kg za den, měly tři sníženou aktivitu

v porovnání s normálem a vykazovaly abnormální polohu těla. Vyšší dávky vyvolávaly nadměrnou

salivaci. Byl pozorován přírůstek hmotnosti. Patologické studie odhalily mírnou atrofii acinárních

buněk submandibulárních žláz u dvou potkanů, kterým se podávalo 10/100 mg/kg denně po dobu 26

týdnů. U žádné z dávek nebyly po 54 ani 106 týdnech zjištěny žádné histomorfologické účinky.

U potkanů krátkodobě ošetřovaných vyššími kombinovanými dávkami i levodopou byla pozorována

hypertrofie acinárních buněk slinné žlázy.

Teratologické a reprodukční studie

Karbidopa nebyla u myší a králíků ošetřovaných dávkami 120 mg/kg denně teratogenní.

Levodopa vyvolávala u králíků ošetřovaných dávkami 125 a 250 mg/kg denně deformity kostry a

vnitřních orgánů.

Při kombinovaných dávkách karbidopy a levodopy pohybujících se od 25/250 do 100/500 mg/kg

denně nebyly žádné důkazy teratogenity u myší, ale u králíků se objevily viscerální a kosterní

malformace podobné malformacím vyvolávaným podáváním levodopy samotné.

Karbidopa neměla žádný vliv na fertilitu a přežívání mláďat, pokud se podávala potkanům v dávkách

30, 60 nebo 120 mg/kg denně. Nejvyšší dávka vedla ke zpomalenému přírůstku tělesné hmotnosti u

samců potkanů.

Podávání karbidopy/levodopy v dávkách 10/20, 10/50 nebo 10/100 mg/kg denně nemělo žádné

nepříznivé účinky na fertilitu potkaních samců a samic, jejich reprodukční kapacitu ani na růst a

přežívání jejich mláďat.

Karcinogeneze

V 96týdenní studii karbidopy v perorálních dávkách 25, 45 nebo 135 mg/kg denně nebyl pozorován

žádný významný rozdíl mezi ošetřovanými a kontrolními potkany, pokud jde o mortalitu a výskyt

malignit.

Kombinace karbidopy a levodopy (10/20, 10/50 a 10/100 mg/kg za den) byly podávány potkanům

perorálně 106 týdnů. V porovnání s kontrolními zvířaty nebyly pozorovány žádné účinky na mortalitu

ani typ a četnost neoplasmat.

6.

FARMACEUTIC

KÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

:

Hydroxypropylmethylcelulosa (Pharmacoat 603)

Hydroxypropylmethylcelulosa (Methocel 50LV)

Oxid křemičitý, bezvodý, koloidní

Kyselina fumarová

Natrium-stearyl-fumarát

Chinolinová žluť (E104)

Potah tablety:

Hydroxypropylmethylcelulosa (Pharmacoat 606)

Makrogol 6000

Žlutý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Oxid titaničitý (E171)

6.2.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.

Doba

použitelnosti

3 roky

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °С na tmavém a suchém místě.

6.5.

Druh obalu a obsah balení

Blistry z PVC/PVDC/Al.

Jedna papírová krabička obsahuje 10 blistrů, každý s 10 tabletami s prodlouženým uvolňováním.

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7.

DRŽITEL

ROZHODNUTÍ O REGISTRAC

I

Tchaikapharma High Quality Medicines Inc.

1 G.M. Dimitrov Blvd.,

Sofia 1172, Bulgaria

Tel.: +359 2 962 54 54

Fax: +359 2 9603 703

e-mail: info@tchaikapharma.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

II-4597/06.04.2009

9.

DAT

UM PRVNÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 06.04.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Červen 2014

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace