SIMPANORM 0.5 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SIMPANORM 0.5 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 0.5mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SIMPANORM 0.5 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, prasata - prasnice
 • Terapeutické oblasti:
 • Beta blokátory, non-selektivní
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938954 - 1 x 100 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/053/00-C
 • Datum autorizace:
 • 20-09-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTARCI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Fatro S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SIMPANORM 0,5 mg/ml injekční roztok

Carazololum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého, bezbarvého až světle žlutého injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Carazololum (ut hydrochloridum)

0,500 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519)

20 mg

4.

INDIKACE

SIMPANORM je indikován k tomu, aby chránil zvířata ve stresových situacích.

Skot: prevence stresu vyvolaného transportem nebo při vytváření nových skupin.

Usnadnění porodu, podpora vypuzení placenty, příprava prvotelek na mechanické dojení,

zvýšení fertility.

Prasata:

prevence stresu vyvolaného transportem nebo při vytváření nových skupin,

usnadnění porodu indukovaného prostaglandinem.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat se srdečními deficiencemi, bradykardií, obstrukční bronchopathií a

během březosti.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při doporučených dávkách nebyly pozorovány.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární nebo intravenózní podání.

Skot

:

1 mg účinné látky / 100 kg ž. hm. (odpovídá 2 ml přípravku / 100 kg ž. hm. )

Stres při transportu: Přípravek podat i. m. půl hodiny před transportem nebo sestavováním

nové skupiny.

Usnadnění porodu: Přípravek podat i. v. nebo i. m. na počátku prvních příznaků telení.

Usnadnění vypuzení placenty: Přípravek podat i. m. ihned po skončení porodu a případného

porodnického ošetření. K odloučení placenty dojde během 10 - 12 hodin.

Příprava krav prvotelek na mechanické dojení: Přípravek podat i. m. půl hodiny před

dojením a opakovat podání v 12 hodinovém intervalu. Zpravidla je zapotřebí 2 - 3 podání.

Zvýšení úrovně fertility: Přípravek podat i. v. bezprostředně před inseminací.

Prasata: 1 mg účinné látky / 100 kg ž. hm. (odpovídá 2 ml přípravku/ 100 kg ž. hm.)

Stres při transportu: Přípravek podat i. m. půl hodiny před transportem.

Usnadnění porodu indukovaného prostaglandinem: Přípravek podat i. m. 20 hodin po

prvním podání PGF 2

alfa

. Porod většinou následuje během 8 hodin.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 1 den

Mléko: 12 hodin

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opaření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného pozření či sebepoškození

injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k útlumu (sedaci) a změnám krevního

tlaku.

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Po natažení požadovaného množství

přípravku z lahvičky do injekční stříkačky chraňte jehlu až do vlastní aplikace. V případě

zasažení pokožky nebo sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým

množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou.

V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví potíže,

vyhledejte lékařskou pomoc.

Těhotné ženy a lidé se známou přecitlivělostí na karazolol by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Informace pro lékaře:

Karazolol, patří do skupiny beta-blokátorů (beta-adrenergní blokátory), jehož toxicita může

způsobovat klinické účinky zahrnující sedaci, útlum dýchání a koma, bradykardii a hypotenzi.

Respirační a hemodynamické příznaky by měly být léčeny symptomaticky.

Použití v

průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat během březosti.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

V případech podání nadměrných dávek přípravku je vhodné aplikovat isoprenalin.

Jestliže srdeční frekvence klesne pod fyziologicky přijatelnou hranici, je nezbytné okamžité

i. v. podání atropinu.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.