SIM 20 GALMED, POR TBL FLM 14X20MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM)
Dostupné s:
GALMED a.s., Ostrava - Radvanice
ATC kód:
C10AA01
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
14, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 522/05-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Příloha č.1ke sdělení sp.zn.sukls163969/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informacidříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám,aprotojejnedávejtežádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete:

Co jeSIM20GALMEDa k čemu se používá?

Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteSIM20GALMEDužívat

Jak seSIM20GALMEDužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak uchovávatpřípravekSIM20GALMED

SIM 20 GALMED

Potahované tablety

Léčivá látka: simvastatinum

Léčivá látka

Každátableta obsahuje 20 mg simvastatinu.

Pomocné látky

Monohydrátlaktosy,mikrokrystalickácelulosa,předbobtnalýškrob,butylhydroxyanisol,kyselina

askorbová,kyselinacitronova,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,mastek,magnesiumstearát,

hypromelosa2910/6,hypromelosa2910/15,červenýoxidželezitý,žlutýoxidželezitý,triethyl-citrát,

oxid titaničitý, povidon 40.

Výrobce

TEVA PHARMA S.L.U.

Zaragoza

Španělsko

Držitel rozhodnutí o registraci

GALMED a.s.

Ostrava

Česká republika

1. CO JESIM 20 GALMEDA KČEMU SE POUŽÍVÁ?

TabletySIM 20 GALMEDjsou k dispozicivedvousilách.

Béžovéažtmavěbéžové,oválné,bikonvexní,potahovanétabletyspůlícírýhounajednéstraně

obsahují 10 mg simvastatinu.

Oranžovéažtmavěoranžové,oválné,bikonvexní,potahované,tabletysoznačením„20“najedné

straně tablety.obsahují 20 mg simvastatinu.

Velikost balení:14 tablet,28 tabletnebo98 tablet po 10mg nebo20mgsimvastatinu.

Na trhunemusíbýtvšechny velikosti balení.

LékařVámpředepsalSIM20GALMEDkesníženízdravotníchrizikspojenýchsischemickou

chorobousrdeční(ICHS).PokudtrpíteICHSnebouVásexistujerizikovznikuICHS(protožemáte

diabetes,anamnézucévnímozkovépříhodynebojinéhopostiženícév),SIM20GALMEDVám

dokážeprodloužitživottím,žesnížírizikoinfarktumyokardunebojinýchkardiovaskulárních

komplikací, a to bez ohledu na hodnotu koncentrace cholesterolu vkrvi.

SIM 20 GALMEDsnižujemnožství cholesterolu veVaší krvi.SIM 20 GALMEDsnižujekoncentraci

LDL-cholesterolu („špatného“cholesterolu) a tukovýchlátek(které seoznačují termínem triglyceridy

nebo triacylglyceroly) vkrvi a zvyšují koncentraci HDL-cholesterolu („dobrého“) cholesterolu. Jedná

seozástupceskupinylékůnazývanýchinhibitoryreduktázyhydroxymetylglutaryl-koenzymuA

(hydroxymetylglutaryl-coenzyme A [HMG-CoA] reductase inhibitors).

LDL-cholesterolsenazývá„špatný”cholesterol,protožesejednáocholesterol,kterýucpáváVaše

tepny. Na druhé straně se předpokládá, že HDL-cholesterolodstraňujeLDL-cholesterolzcév,a proto

sepovažujeza„dobrý“cholesterol.SIM20GALMEDvýznamněsnižujekoncentraciLDL

(„špatného” cholesterolu) a triglyceridů a zvyšuje přitomkoncentraciHDL (“dobrého”cholesterolu).

Uvětšinylidínejsoubezprostředněpřítomnypříznakyvysokéhocholesterolu.LékařVámmůže

stanovithodnotycholesterolujednoduchýmtestem. Navštěvujtesvéholékařepravidelně,sledujtesvé

hodnoty cholesterolu a dohodněte si své cílové hodnoty se svým lékařem.

2.ČEMU MUSÍTEVĚNOVAT POZORNOST,NEŽ ZAČNETE UŽÍVATSIM 20 GALMED

NeužívejteSIM 20 GALMED:

Pokud:

Trpíte hypersenzitivitou (alergií) na simvastatin nebo jiné složky přípravkuSIM 20 GALMED.

Byla u vás stanovena diagnóza aktivního onemocnění jater.

Jste těhotná nebo kojíte.

Užíváte některý znásledujících přípravků:

-antimykotika itrakonazol nebo ketokonazol

-antibiotika erytromycin, klaritromycin nebo telitromycin

-inhibitory proteáz HIV (jako jsou indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir)

-antidepresivum nefazodon.

Při užívání přípravkuSIM 20 GALMEDje zapotřebízvláštníopatrnosti.

Informujtesvéholékařeovšechpřípadnýchzdravotníchproblémech,kterémátenebojsteměli,

aojakýchkoli alergiích.

Sdělte svému lékaři, pokud konzumujete větší množství alkoholu nebo jste prodělali onemocnění jater.

80mgdávkasedoporučujepouzepacientůmstěžkouhypercholesterolemiíasvysokýmrizikem

kardiovaskulárních komplikací.

VášlékařmožnábudechtítpředzahájenímléčbypřípravkemSIM20GALMEDa běhemníprovést

jednoduché vyšetření krve, aby mohl zkontrolovat správnou funkcijater.

Protožejsoupotížesesvalyvevzácnýchpřípadechzávažné,jetřeba,abystevpřípaděbolesti,

citlivostinebo slabosti svalů urychleně vyhledali lékaře.

Užívání přípravkuSIM 20 GALMEDspolu sjídlem a nápoji

Grepovášťávaobsahujejednunebovícesložek,kteréměnímetabolismusněkterýchlékůvčetně

přípravkuSIM 20 GALMED. Proto je nutno vyvarovat se konzumace grepové šťávy.

Těhotenství

SIM 20 GALMEDnesmí užívat ženy, které jsou těhotné,snaží se otěhotnět nebo se domnívají, že jsou

těhotné.PokudběhemléčbypřípravkemSIM20GALMEDotěhotníte,přestaňtepřípravekužívata

okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Kojení

Ženy užívajícíSIM 20 GALMEDnesmí kojit.

Děti

Nedoporučuje se podávatSIM20 GALMEDdětem.

Řízení vozidel a obsluha strojů

Nepředpokládáse,žebySIM20GALMEDnegativněovlivňovalVašischopnostříditvozidloa

obsluhovatstroje.Pokudaleřídítevozidloneboobsluhujetestroje,jetřebamítnapaměti,ževzácně

byly popsány případy závratí.

Užívání jiných léků

PokudužíváteSIM20GALMED,musíteinformovatsvéholékařeovšechlécích,kteréužívátenebo

hodláte užívat, a to včetně léků vydávaných bez předpisu. Lékaři, který by Vám případně předepisoval

jakýkoli jiný lék, musíte také sdělit, že užíváteSIM 20 GALMED.

ProtožeužívánípřípravkuSIM20GALMEDvkombinaciskterýmkolivznásledujícíchlékůmůže

zvýšitrizikosvalovýchpotíží(vizMožnénežádoucíúčinky),jenaprostonezbytnéinformovatsvého

lékaře, pokud užíváte:

cyklosporin

antimykotika (jako např. itrakonazol nebo ketokonazol)

deriváty kyselinyfibrinové(jako např. gemfibrozil a bezafibrát)

antibiotika erytromycin, klaritromycin nebo telitromycin

inhibitory proteáz HIV (jako jsou indinavir, nelfinavir, ritonavira saquinavir)

antidepresivum nefazodon

amiodaron (lék používaný kléčbě nepravidelné srdeční akce)

verapamilnebodiltiazem(lékypoužívanékléčběvysokéhokrevníhotlaku,anginypectorisnebo

jiných postižení srdce)

velké dávky (1 g/den nebo více) niacinu nebo kyseliny nikotinové

JetakédůležitéinformovatVašeholékaře,pokudužíváteantikoagulancia(lékyzabraňujícítvorbě

krevních sraženin,jakojsounapř. warfarin, fenprokumonnebo acenokumarol)nebofenofibrát, což je

další derivát kyseliny fibrinové.

3.JAK UŽÍVATSIM 20 GALMED

Zásadně užívejteSIM 20 GALMEDpodle pokynů lékaře. Vpřípadě pochybností se obraťte na lékaře.

Obvyklázahajovacídávkaje20mgnebo40mgdenně,užitávjednédávcevečer.LékařVámmůže

dávkuupravitnamaximálníhodnotu80mgdenně,užitouvjednédávcevečer.LékařVámmůže

předepsatnižšídávky,hlavněpokudužíváteněkterévýšeuvedenélékynebotrpíteněkterýmitypy

postižení ledvin. UžívejteSIM 20 GALMEDtak dlouho, dokud Vám lékař neřekne, že ho máte přestat

užívat.Pokud přestaneteSIM 20 GALMEDužívat, mohou se Vaše hodnoty cholesterolu opět zvýšit.

Jestliže užijete více přípravkuSIM 20 GALMEDnež je běžná dávka:

Pokud užijetevíce přípravkuSIM 20 GALMED, nežVámpředepsal lékař, obraťte sena svého lékaře

nebo lékárníka.

Pokud si zapomenete vzítSIM 20 GALMED:

UžívejteSIM 20 GALMEDpodle předpisu. Pokud ale vynechátedávku,neberte sidalšídávkunavíc.

Postačí, když si vezmete další dávku vobvyklou dobu.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

PodobnějakovšechnylékymůžemítiSIM20GALMEDnežádoucíúčinky.Celkověje

SIM20GALMEDdobřesnášen.Nežádoucíúčinkyjsouvětšinoumírnéakrátkodobé.Vzácněbyly

popsánynásledujícínežádoucí účinky: bolestsvalů,citlivost, slabost svalůnebo svalovékřeče; trávicí

poruchy(bolestibřicha,zácpa,plynatost,špatnézažívání,průjem,nevolnost,zvracení);slabost,

bolestihlavy,závratě,mravenčení,necitlivostneboslabostpažíadolníchkončetin,potížesfunkcí

jater,vyrážka,svědění,vypadávánívlasůapřecitlivělost(alergickéreakcevčetněotokůobličeje,

jazykaahrdla,kterémohoumítzanásledekpotížepřidýchání,bolestnebozánětkloubů,zánětcév,

neobvyklá tvorba modřin, kožnívyrážky a otoky, kopřivka, citlivostkůžena sluneční záření,horečka,

dušnost a celkovánevolnost).

Pokud u sebe zpozorujete bolest svalů,citlivostsvalů nebo svalovou slabost, okamžitě vyhledejte

svéholékaře.Vevzácnýchpřípadechmůžebýttotižpostiženísvalůzávažné,atovčetněrozpadu

svalůvedoucí kpostižení ledvin.

Rizikorozpadu svalůje vyšší u nemocných užívající vyšší dávky přípravkuSIM 20 GALMED. Riziko

rozpadu svalůjevyšší u nemocných sporuchou funkce ledvin.

Vzácněsemohouvyskytnoutijinénežádoucíúčinky,astejnějakoujinýchlékůnapředpisněkteré

ztěchtonežádoucíchúčinkůmohoubýtzávažné.DalšíinformaceVámposkytneVášlékařnebo

lékárník, kteří mají úplnější seznam nežádoucích účinků.

Jestližezaznamenátejakékolinežádoucíúčinky,kterýnejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,

oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAKUCHOVÁVAT PŘÍPRAVEKSIM 20 GALMED

Uchovávat mimo dosah adohled dětí.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostivyznačenénaobalu(prvnídvěčísliceudávajíměsíc,

poslední dvě čísliceudávajírok).

Uchovávejtevpůvodním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vzdušnou vlhkostí.

Dalšíinformace

Dalšíinformace o tomtopřípravkuzískáte umístníhozástupce držitele rozhodnutíoregistraci.

Datumposlední revize textu:30.8.2011

Příloha č.2ke sdělení sp.zn.sukls163969/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

SIM 20 GALMED

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Každápotahovaná tabletaSIM 20 GALMEDobsahuje simvastatinum 20 mg.

Pomocné látky viz. bod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Potahované tablety.

Popispřípravku:Oranžovéažtmavěoranžové,oválné,bikonvexní,potahovanétabletysoznačením

“20” na jedné straně tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Hypercholesterolemie

Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie, jako doplňku diety vpřípadech, kdy

jeodpověďnadietuajinénefarmakologickéformyléčby(např.cvičení,sníženítělesnéhmotnosti)

nedostatečná.

Léčbahomozygotnífamiliárníhypercholesterolemiejakodoplněkdietyajinýchforem

hypolipidemické léčby (např. aferéza LDL) nebo vpřípadech, kdy tato forma léčba není vhodná.

Kardiovaskulární prevence

Sníženíkardiovaskulárnímortalityamorbidityupacientůsmanifestnímaterosklerotickým

kardiovaskulárnímonemocněnímnebosdiabetesmellitus,přinormálníchnebozvýšených

koncentracích cholesterolu, jako doplněkkekorekci jiných rizikových faktorů a jinékardioprotektivní

terapii (viz odstavec 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

RozmezídávkypřípravkuSIM20GALMEDje10-80mg/den,podávanýchvjednédávcevečer.

Úpravudávkováníjevpřípaděpotřebynutnoprovádětvodstupuminimálně4týdnů,namaximální

hodnotu80mg/den,podávanouvjednédávcevečer.80mgdávkasedoporučujepouzeunemocných

stěžkou hypercholesterolemiía vysokým rizikem kardiovaskulárních komplikací.

Hypercholesterolemie

Pacientbymělbýtvestandardnímdietnímrežimu,zaměřenémnasníženíhladinycholesterolututo

dietumusípacientdodržovatpoceloudobuléčbypřípravkemSIM20GALMED. Obvyklápočáteční

dávkaje10-20mg/denpodávanájednorázověvečer.Upacientů,unichžjenutnodosáhnoutvětšího

sníženíLDL-C(přes45%),lzezačítsdávkou20-40mg/den,podávanoujednorázověvečer.Úpravy

dávek v případě potřeby je nutno provádět, jak je uvedeno výše.

Homozygotní familiární hyperchlestorolemie

Nazákladěvýsledkůkontrolovanéklinickéstudiejedoporučenádávka40mg/den

přípravkuSIMGALMEDvečernebo80mg/denvetřechdílčíchdávkách20mg,20mga40mg

večer.SIM20GALMEDjenutnouvýšeuvedenéhotypupacientůužívatjakopřídatnýzpůsobléčby

k jiným formám léčby (např. aferéza LDL) nebo vpřípadech, kdy nejsou tyto formy léčby k dispozici.

Kardiovaskulární prevence

Obvyklázahajovacídávkaupacientůsvysokýmrizikemischemickéchorobysrdeční(ICHS,

shyperlipidémiínebobezní)je20-40mg/denpřípravkuSIM20GALMEDpodávanávjednédávce

večer.Farmakoterapiilzezahájitsoučasněsúpravoustravyacvičením.Úpravydávekvpřípadě

potřeby je nutno provádět,jakjeuvedeno výše.

Současná terapie

SIM20GALMEDjeúčinnývmonoterapiinebovkombinovanéterapiispolusesekvestranty

žlučovýchkyselin.Dávkováníjenutnoprovádět>2hodinypřednebo>4hodinypopodání

sekvestrantu žlučových kyselin.

Upacientůužívajícíchcyklosporin,gemfibrozil,jinéfibráty(kroměfenofibrátu)nebo

hypolipidemickédávky(1g/den)niacinusoučasněspřípravkemSIM20GALMED,nesmídávka

přípravkuSIMGALMEDpřekročit10mg/den.UpacientůužívajícíchsoučasněspřípravkemSIM

20GALMEDamiodaronneboverapamilnesmídávkapřípravkuSIM20GALMEDpřekročit

20mg/den (vizbod4.4a 4.5).

Dávkování pri renální insuficienci

U pacientů se středně závažnou reální nedostatečností není nutno provádět žádné úpravy dávky.

Upacientůstěžkourenálnínedostatečností(clearancekreatininu<30ml/min)jenutnodávkynad

10mg/den pečlivě zvážit a, jsou-li nutné, podávat je opatrně

Použití u starších pacientů

Úprava dávky není nutná.

Použití u dětí a dospívajících jedinců

Účinnostiabezpečnostpoužitíudětínebylystanoveny.Protosenedoporučujepoužívat

SIM20GALMEDu dětí.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělostvůčisimvastinuneboněkterézpomocných látek.

Aktivní onemocnění jater nebo nevysvětlené přetrvávající zvýšení sérových transamináz.

Těhotenství a kojení (vizbod 4.6).

SoučasnépodáváníúčinnýchinhibitorůCYP3A4(např.intrakonazolu,ketokonazolu,inhibitorů

proteáz HIV, erytromycinu, klaritromycinu, telitromycinu a nefazodonu) (viz bod4.5).

4.4 Zvláštníupozorněníazvláštní opatření pro použití

Myopatie/rhabdomyolýza

Simvastatin, stejně jako jiné inhibitory reduktázy HMG-CoA, občas způsobuje myopatii projevující se

veforměbolesti,bolestivostisvalůnebojejichslabosti,přičemžhodnotykreatinkinázy(CK)jsou

vyššínež10násobekhorníhranicenormálu(upperlimitofnormal,ULN).Někdymůžedojítaž

krhabdomyolýzesakutnímrenálnímselhánímnebobezněj,sesekundárnímyoglobinurií;velmi

vzácněsevyskytlyipřípadyúmrtí.Rizikomyopatiesezvyšujesezvyšováníminhibičníaktivity

HMG-CoA reduktáz vplazmě.

Riziko myopatie/rhabdomyolýzy závisí na dávce. Incidence vklinických studiích, vnichž byli pacienti

pečlivěsledovánianěkteréléčivépřípravky,unichždocházíkinterakcibylyvyloučeny,dosáhla

0,03% při dávce 20mg, 0,08% při dávce 40mg, a 0,4% při dávce 80mg.

Měření kreatinkinázy

Hodnotykreatinkinázy(CK)senesmíměřitponáročnémfyzickémzatíženíanivpřítomnostimožné

alternativnípříčinyzvýšeníhodnotCK,protoževtakovémpřípadějeinterpretacehodnotobtížná.

PokudjsouvýchozíhodnotyCKzvýšené(>5xULN),jenutnohodnotypo5-7dnechpřeměřita

potvrdit tak výsledky.

Před léčbou

Všechnypacientyzahajujícíterapiisimvastatinem,neboty,unichžsezvyšujedávkasimvastatinu,je

nutno poučitoriziku myopatie a upozornitje, abyokamžitěohlásili jakoukolinevysvětlitelnou bolest

nebo citlivost svalů nebo svalovou slabost.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům s predispozicí pro rhabdomyolýzu. Aby byla stanovena

referenčníhodnotaCK,měla bybýt změřena před začátkem léčby vnásledujících případech:

starší pacienti (>70 let)

omezení funkce ledvin

nekontrolovaný hypothyroidismus

dědičné onemocnění svalů v osobní či rodinné anamnéze

předchozí zkušenost se svalovou reakcí na statin nebo fibrát

alkoholová závislost

V takových případech by měl být zvážen poměr prospěchu z léčby k jeho riziku a doporučeno klinické

sledování.Jestližepacientměljiždřívezkušenostsesvalovýmonemocněnímpřiužívánístatinůči

fibrátůnebopřiléčbějinýmizástupcitétoskupiny,mělabybýtzvýšenapozornost.Jestližehodnota

CK výrazně překračujenormálníhodnotu (> 5 x ULN), léčba by neměla být zahájena.

Během léčby

Jestližeseběhemléčbystatinemobjevíbolest,slabostnebokřečesvalů,musíbýtzměřenahodnota

CK.Jestližesetatohodnotabez náročnéhofyzickéhozatíženívýraznězvýšila

(> 5 x ULN), léčba byměla býtzastavena.Jestližejsou svalové symptomyzávažnéa způsobujídenní

diskomfort,IpokudjehodnotaCK<5xULN,můžebýtrozhodnutoopřerušeníléčby.Jestližeje

podezření na myopatii z jiných příčin, léčba by měla být přerušena.

JestližesymptomyodezníaCKsevrátíknormálu,můžeseuvažovatoznovuužívánístatinuči

zavedení léčby jiným statinem v nižší dávce a po ukončení klinického vyšetření.

Terapiesimvastinemmůžebýtdočasněpřerušenananěkolikdnůpředplánovanýmchirurgickým

zákrokem.

Opatřeníke snížení rizika myopatiezpůsobené interakceni léčivých přípravků(viz. takébod 4.5).

Rizikomyopatiearhabdomyolýzy sezvyšuje současným užíváním simvastatinuse silnýmiinhibitory

CYP3A4(jakojeitrakonazol,ketokonazol,erytromycin,klaritromycin,telitromycin,inhibitory

proteáz HIV,nefazodon), stejně jako gembrozil a cyklosporin(vizbod 4.2).

Rizikomyopatiearhabdmyolýzyjetakézvýšenésoučasnýmužívánímdalšíchfibrátů,

hypolipidemickýmidávkami(≥1g/den)niacinunebosoučasnýmužívánímamiodaronunebo

verapamiluspolusvyššímidávkamisimvastatinu(vizbody4.2a4.5).Rizikosemírnězvyšujei

vpřípadech, kdy se diltiazempodává současně se simvastatinem vdávce 80 mg.

ProtopokudsetýčeinhibitorůCYP3A4jesoučasnéužívánísimvastatinusitrakonazolem,

ketokonazolem,inhibitoryproteázHIV,erytromycinem,klaritromycinem,telitromycinema

nefazodonemkontraindikováno(vizbody4.3a4.5).Pokudjeléčbaitrakonazolem,ketokonazolem,

erytromycinem,klaritromycinemnebotelitromycinemnezbytná,musísepodobuléčbypřerušit

terapiesimvastatinem.Navícjenutnáopatrnostpřisoučasnémužívánísimvastatinusněkterými

dalšímiméněúčinnýmiinhibitoryCYP3A4:cyklosporinem,verapamilem,diltiazemem(vizbody4.2

a 4.5). Je nutno se vyvarovat současného užívání grepové šťávy a simvastatinu.

Dávkasimvastatinunesmíupacientůsoučasněužívajícíchcyklosporin,gemfibrozil,nebo

hypolipidemickédávky(≥1g/den)niacinupřekročit10mgdenně.Kombinovanéhoužívání

simvastatinuspolusgemfibrozilemjenutnosevyvarovat,pokudpřínosnejspíšenepřevážízvýšené

rizikotétolékovékombinace.Přínoskombinovanéhopoužitísimvastatinuvdávce10mgdenně

sjinýmifibráty(kroměfenofibrátu),niacinunebocyklosporinujenutnodůkladnězvážitvesvětle

možných rizik těchto kombinací (vizbody 4.2 a 4.5).

Při předepisování fenofibrátu spolu se simvastatinem je nutná opatrnost,protože oba přípravky mohou

při samostatném podání vyvolávat myopatii.

Kombinovanéhopoužitísimvastatinuvdávkáchvyššíchnež20mgdenněspolusamiodaronemnebo

verapamilemjenutnosevyvarovat,pokudklinickýpřínosnepřevážízvýšenérizikomyopatie(viz

body4.2 a 4.5).

Účinky na játra

Vklinickýchstudiíchbylouněkolikadospělýchpacientů,jimžbylpodávánsimvastatin,pozorováno

výrazné přetrvávající zvýšení (>3x ULN = trojnásobek horní hranice normálu) sérových transamináz.

Po přerušeníneboukončení léčbysimvastatinemu těchto jedincůobvyklehladiny transamináz zvolna

klesaly na úroveň před léčbou.

Doporučuje se provádět jaterní testypřed zahájením léčby a poté vždy, kdy je to z klinického hlediska

třeba.Pacienti,unichžsedávkazvýšína80mg,musípodstoupitpředzvýšenímdávky,3měsícepo

zvýšenídávkyna80mg,a následněperiodicky(např. každéhopůlroku)podobuprvníhorokuléčby

dodatečnévyšetření.Zvláštnípozornostjenutnověnovatpacientům,unichždojdekezvýšeníhladin

sérovýchtransaminázutěchtopacientůjenutnévyšetřenízopakovatačastějikontrolovat.Jestliže

hladiny transamináz vykazují progresi, zvláště pokud se zvýší na 3x ULN a přetrvávají, měl by se lék

vysadit.

Přípravekby měl být užíván s opatrnostíu pacientů, kteří konzumují značná množství alkoholu.

Stejnějakovpřípaděostatníchhypolipidemickýchpřípravků,bylopoterapiisimvastatinemhlášeno

střednězávažné(<3xULN)zvýšeníhladinsérovýchtransamináz.Tytozměnyseobjevilybrzypo

zahájení terapie simvastatinem, byly často přechodného rázu, nebyly doprovázeny žádnými symptomy

a léčbu nebylo nutno přerušit.

4.5. Interakces jinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce

Interakce shypolipidemiky, které mohou vpřípadě samostatného podávání vyvolat myopatii

Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy je zvýšené při současném podávání fibrátů a niacinu (kyseliny

niacinové)(vdávce≥1g/den).Navícdocházíkfarmakokinetickéinterakcisgemfibrozilem,

výsledkem jsouzvýšené plazmatické koncentrace simvastatinu (viz dáleFarmakokinetické interakcea

body4.2a4.4).Pokudsesimvastatinagemfibrozilpodávajísoučasně,nejsoukdispozicidůkazyo

tom,žebyrizikomyopatiepřekračovalosouhrnjednotlivýchrizikprokaždýpřípravek.Proostatní

fibráty nejsou kdispozici odpovídající údaje farmakovigilance a farmakokinetiky.

Farmakokinetické interakce

Účinky jiných léčiv na simvastatin

Interakce zahrnující CYP3A4

SimvastatinjesubstrátemcytochromuP45034A.ÚčinnéinhibitorycytochromuP45034Azvyšují

rizikorozvojemyopatiearhabdomyolýzytím,žeběhemterapiesimvastatinemzvyšujíkoncentrace

inhibičníaktivityreduktázyHMG-CoAvplazmě.Mezitytoinhibitorypatříitrakonazol,ketokonazol,

erytromycin,klaritromycin,telitromycin,inhibitoryproteázHIVanefazodon.Současnépodávání

itrakonazoluvedlokvíceneždesetinásobnémuzvýšeníexpozicekyseliněsimvastatinové(cožje

aktivníbeta.hydroxykyselinovýmetabolit).Telitromycinvedlk11násobnémuzvýšeníexpozice

kyselině simvastatinové.

Kombinacesitrakonazolem,ketokonazolem,erytromycinem,klaritromycinem,telitromycinem,

inhibitoryproteázHIVanefazodonemjsouprotokontraindikovány.Pokudjeléčbaitrakonazolem,

ketokonazolem,erytromycinem,klaritromycinemnebotelitromycinemnevyhnutelná,jenutnoběhem

léčbyterapiisimvastatinemvysadit.Přikombinovánísimvastatinusněkterýmiméněúčinnými

inhibitoryCYP3A4:cyklosporinem,verapamilem,diltiazemem(vizbody4.2a4.4)jenutno

postupovat opatrně.

Cyklosporin

Rizikomyopatie/rhabdomyolýzyjezvýšenépřisoučasnémpodávánícyklosporinu,zvláštěvespojení

s vyššími dávkami simvastatinu (vizbody 4.2 a 4.4). Dávka simvastatinu proto nesmí překročit 10 mg

denněupacientů,kteřídostávajíicyklosporin.Ikdyžmechanismusneníplněobjasněn,zvyšuje

cyklosporin hodnotu AUC kyseliny simvastatinové nejspíše částečně vdůsledkuinhibice CYP3A4.

Gemfibrozil

GemfibrozilzvyšujehodnotuAUCkyselinysimvastatinové1,9násobně,nejspíševdůsledkuinhibice

glukokuronidační dráhy (vizbody4.2 a 4.4).

Amiodaron a verapamil

Rizikomyopatiearhabdomyolýzyjezvýšenopřisoučasnémpodáváníamiodaronuneboverapamilu

přivyššíchdávkáchsimvastatinu(vizbod4.4).Vprobíhajícíklinickéstudiibylamyopatiepopsánau

6 % pacientů ssimvastatinem vdávce 80 mg spolu samiodaronem.

Analýzadostupnýchúdajůuklinickýchstudiíprokázalapřibližně1%incidencimyopatieupacientů,

kteřídostávalisimvastatinvdávce40mgnebo80mga verapamil.Vefarmakokinetickéstudiivedlo

současné podávání sverapamilem k 2,3násobnému zvýšení expozice kyselině simvastatinové, nejspíše

vdůsledkuinhibiceCYP3A4.Dávkasimvastatinuprotonesmíupacientůskombinovanouterapií

samiodaronemneboverapamilempřekročit20mgdenně,pokudklinickýpřínosnepřevážízvýšené

riziko myopatie a rhabdomyolýzy.

Diltiazem

Analýzadostupnýchúdajůuklinickýchstudiíprokázala1%incidencimyopatieupacientů,kteří

dostávalisimvastatinvdávce80mgadiltiazem.Rizikomyopatieupacientůužívajícíchsimvastatin

vdávce40mgnebylosoučasnýmpodávánímdiltiazemuzvýšené(vizbod4.4).Vefarmakokinetické

studiivedlo současné podávánídiltiazemu k 2,7násobnému zvýšeníexpozicekyselině simvastatinové,

nejspíševdůsledkuinhibiceCYP3A4.Dávkasimvastatinuprotonesmípřekročit40mgdenně

upacientůskombinovanouterapiídiltiazemem,pokudklinickýpřínosnepřevážízvýšenériziko

myopatie a rhabdomyolýzy.

Grepová šťáva

GrepovášťávainhibujecytochromP4503A4.Současnépodávánívelkýchmnožství(vícenežlitr

denně)grepovéšťávyasimvastatinuvedlok7násobnémuzvýšeníexpozicekyseliněsimvastatinové.

Příjem240mlgrepovéšťávyránoasimvastatinuvečertakévedlk1,9násobnémuzvýšení.Protoje

nutno se vyvarovat konzumace grepové šťávy během léčby simvastatinem.

Perorální antikoangulancia

Vedvouklinickýchstudiích,jednéprovedenéuzdravýchdobrovolníkůadruhéupacientů

shypercholesterolemií,simvastatinvdávce20-40mg/denmírněpotencovalúčinekkumarinových

antikoagulancií:protrombinovýčas,uváděnýjakomezinárodnínormalizovanýpoměr(International

NormalizedRatio,INR),sezvýšilzvýchozíhodnoty1,7na1,8az2,6na3,4vestudiích

sdobrovolníkyapacienty.BylypopsányvelmivzácnépřípadyzvýšenýchhodnotINR.Upacientů

užívajícíchkumarinováantikoagulanciajenutnoprotrombinovýčasstanovitještěpředzahájením

léčby simvastatinem a včasné fázi léčby dostatečně často na to, aby se vyloučilastatisticky významná

změnaprotrombinovéhočasu.Přizjištěnístabilníchhodnotprotrombinovéhočasulzeprotrombinový

časmonitorovatvintervalech,kteréjsouobvykledoporučenépropacientyužívajícíkumarinová

antikoagulancia.Pokudsedávkasimvastatinuzměnínebovysadí,jenutnopostupopakovat.Terapie

simvastatinemnebylaspojenaskrvácenímanisezměnamiprotrombinovéhočasupacientů,kteří

neužívali antikoagulancia.

Účinky simvastatinu na farmakokinetiku jiných léčiv

SimvastatinnemáinhibičníúčineknacytochromP4503A4.Neočekáváseproto,žebysimvastatin

ovlivňovalplazmatickékoncentracelátekbiotransformovanýchprostřednictvímcytochromuP450

3A4.

4.6 Těhotenství akojení

Těhotenství

SIM20GALMEDje kontraindikován během těhotenství(viz. bod 4.3).

Bezpečnost u těhotných žen nebyla stanovena. U těhotných žen nebyly provedeny žádné kontrolované

klinickéstudiesesimvastatinem.Bylyzískányojedinělézprávyovrozenýchanomáliíchpo

nitroděložníexpoziciinhibitorůmreduktázyHMG-CoA.Vanalýzepřibližně200prospektivně

sledovaných těhotenství, u nichž došlo vprvním trimestru kpodávání simvastatinunebojinéhovelmi

podobnéhoinhibitorureduktázyHMG-CoA,všakbylaincidencevrozenýchanomáliísrovnatelná

shodnotouzjištěnouvevšeobecnépopulaci.Tentopočettěhotenstvíbylzestatistickéhohlediska

dostatečnýkvyloučení2,5násobnéhonebovětšíhonárůstuvrozenýchanomáliívůčizákladníhodnotě

incidence.

Ikdyžnejsoukdispozicidůkazyotom,žebyseincidencevrozenýchanomáliíupotomkůpacientů

užívajícíchsimvastatinnebojinývelmipodobnýinhibitorreduktázyHMG-CoAlišilaodhodnoty

pozorovanévevšeobecnépopulaci,můželéčbamatkysimvastatinemsnížitkoncentracemevalonátu,

kterýjeprekurzorembiosyntézycholesterolu,uplodu.Aterosklerózajechronickýproces,apouhé

vysazení hypolipidemik během těhotenství by mělo mít malý dopad nadlouhodobé riziko vsouvislosti

sprimárníhypercholesterolémií.ZtěchtodůvodůseSIM20GALMEDnesmípodávattěhotným

ženám,ženám,kterésesnažíotěhotnět,nebounichlzetěhotenstvípředpokládat.Léčbupřípravkem

SIM20GALMEDje nutno po dobu těhotenství nebo do vyloučení těhotenství přerušit (vizbod 4.3).

Kojení

Neníznámo,zdasimvastatinnebojehometabolityjsouvylučoványdolidskéhomléka.Protože

dolidskéhomlékasevylučujemnoholátekapropotenciálnízávažnénežádoucíreakcebyženy

užívajícíSIM20GALMEDneměly své děti kojit. (vizbod 4.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

SIM20GALMEDnemá žádnýnebozanedbatelnývlivna schopnost říditvozidla a obsluhovat stroje.

Přiřízenívozidelneboobsluzestrojůjevšaknutnovzítvúvahuskutečnost,ževzácněbylypo

uvedení přípravku na trh popsány závratě.

4.8 Nežádoucí účinky

Častostnásledujícíchnežádoucíchúčinků,kterébylypopsányběhemklinickýchstudiía/nebopo

uvedenípřípravkunatrh,seuvádípodlejejichvýskytuvevelkých,dlouhodobých,placebem

kontrolovanýchklinickýchstudiíchvčetněstudiíHPSa4Szahrnujících20536(HPS)a

4444pacientů(4S)(vizbod5,1).VpřípaděstudieHPSbylyzaznamenánypouzezávažnépříhody

jakož imyalgie,zvýšení sérových transamináz a CK. Vpřípadě studie 4S bylyzaznamenányvšechny

nežádoucípříhodyuvedenédále.Pokudbylvtěchtostudiíchvýskytnežádoucíchpříhodpřipodávání

simvastatinunižšínežpřiplacebunebostejnýjakopřiplacebu,apokudkauzálněpříhodypodobně

spontánně hlášeny, jsou tyto příhody klasifikovány jako“vzácné”.

Ve studii HPS (vizbod 5.1) zahrnující 20536 pacientů užívajícíchsimvastatinvdávce 40mg/den (n =

10269) nebo placebo (n = 10267) byly profily bezpečnosti u pacientů léčenýchsimvastatinem40 mg

apacientůužívajícíchplacebopoprůměrnoudobu5letstudiesrovnatelné.Četnostvysazení

vdůsledkunežádoucíchúčinkůbylasrovnatelná(4,8%upacientůužívajícíchsimvastatin40mg

vesrovnánís5,1%upacientůužívajícíchplacebo).Incidencemyopatieupacientůužívajících

simvastatin40mgbyla<0,1%.Kezvýšenítransamináz(>3xULNpotvrzenáopakovaným

vyšetřením)došlo u 0,21% (n = 21) pacientů užívajícíchsimvastatin40mgve srovnání s 0,09% (n =

9) pacientů užívajících placebo.

Frekvencenežádoucíchúčinkůjeřazenanásledujícímzpůsobem:velmičasté(>1/10),časté

(≥1/100,<1/10),máločasté(≥1/1000,<1/100),vzácné(≥1/10000,<1/1000),velmivzácné

(<1/10 000) včetně izolovaných zpráv.

Poruchy krvetvorby a lymfatického systému:

Vzácné: anemie

Poruchy funkce nervového systému:

Vzácné: bolest hlavy, parestezie, závratě, periferní neuropatie.

Poruchy gastrointestinálního traktu:

Vzácné: zácpa, boleti břicha, flatulence, dyspepsie, průjem, nevolnost, zvracení, pankreatitida.

Poruchy funkce heptobiliárního systému:

Vzácné: heptitida/žloutenka.

Poruchy funkce kůže a podkožních tkání:

Vzácné. vyrážka, pruritus, alopecie.

Poruchy funkce muskuloskeletálního systému, pojiva a kostí:

Vzácné. myopatie, rhabdomyolýza (vizbod4.4), myalgie, svalové křeče.

Poruchy funkce celého systému a postižení vmístě aplikace:

Vzácné.Astenie.

Vzácněbylpopsánzjevnýsyndrompřecitlivělosti,kterýzahrnovalněkteréznásledujícíchprojevů:

angioedém,syndrompodobnýlupusu,polymyalgiarheumatica,dermatomyositisvasuculitis,

trombocytopenie,eozinofilie,zvýšeníhodnotESR,artritidaaatralgie,urtikarie,fotosenzitivita,

horečka, návaly horka, dyspnea a celková nevolnost.

Výsledky vyšetření:

Vzácné:zvýšenísérovýchtransamináz(alaninaminotransferáza,aspartátaminotransferáza,

gamaglutamyltranspeptidáza)(vizbod4.4Účinkynajátra),zvýšenéhodnotyalkalickéfosfatázy,

zvýšení sérových koncentrací CK(vizbod 4.4).

4.9 Předávkování

Dosudbylohlášenoněkolikpřípadůpředávkování;.maximálnípřijatádávkabyla3,6g..Všichni

pacientisezotavilibeznásledků.Propřípadpředávkováníneníkdispozicižádnákonkrétníléčba.

Vtakovém případě je nutno přijmout symptomatická a podpůrná opatření.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:inhibitory HMG-CoA reduktázy

ATC kód: C10AA01

Poperorálnímpodáníjesimvastatin,cožjeinaktivnílakton,hydrolyzovánvjátrechnapříslušnou

formu aktivní -hydroxy kyseliny, která účinně inhibujeHMG-CoA reduktázu

(3-hydroxy-3-methylglutarylkoenzymAreduktázu)TentoenzymkatalyzujekonverziHMG-CoAna

mevalonát, což ječasný arychlost určující krok v biosyntéze cholesterolu.

Ukázalose,žesimvastatinsnižujenormálníizvýšenéhladinyLDL-C.LDLsetvořízlipoproteinu

ovelminízkéhustotě (VLDL)akjehokatabolizmudochází převážně prostřednictvímLDL receptorů

svysokouafinitou.MechanizmussnižováníhladinLDLsimvastatinemmůžezahrnovatjaksnižování

hladinVLDLcholesterolu(VLDL-C), tak i indukcireceptoruLDLsvýslednýmsníženímprodukcea

zvýšenýmkatabolizmem LDL-C. Běhemléčbysimvastatinemdochází ikpodstatnému sníženíhladin

apolipoproteinuB.KromětohosimvastatinmírnězvyšujehladinyHDL-Casnižujeplazmatické

hladiny TG. V důsledku těchto změn dochází ke snížení poměrů total-C/HDL-C a LDL-C/HDL-C.

VestudiiHPS(HeartProtectionStudy)bylúčinekléčbysimvastatinemhodnocenu20536pacientů

(vevěku40-80let),bezhyperlipidemienebosní,asischemickouchorobousrdeční,jiným

okluzivnímtepennýmpostiženímnebosdiabetesmellitus.Vtétostudiibylo10269pacientůléčeno

simvastatinemvdávce 40mg/den a 10267 nemocných dostávalo placebo podobu průměrně 5let. Při

výchozímvyšetřenívykázalo6793pacientů(33%)koncentraceLDL-Cnižšínež116mg/dl,063

(25 %) hodnoty mezi 116 a 1°35 mg/dl a 8680 pacientů (42%) hodnoty nad 135 mg/dl.

Léčbasimvastatinemvdávce 40mg/denvesrovnání a placebemvýznamně snížila rizikomortality ze

všechpříčin(1328[12,9%]upacientůléčenýchsimvastatinemversus1507[14,7%]upacientů

splacebem;p=0,0003),atovdůsledku18%sníženíkoronárnísmrti(587[5,7%]versus707[6,9

%];sníženíabsolutníhorizikao1,2%).Poklesvýskytusmrtiznevaskulárníchpříčinnedosáhl

statistickévýznamnosti.Simvastatintakésnížílrizikozávažnýchkoronárníchpříhod(souhrnný

hodnocenýparametrnefatálníhoIMnebosmrtivdůsledkuICHS)o27%(p<0,0001).Simvastatin

snížilpotřebukoronárnírevaskularizace(včetněkoronárníhobypassuneboperkutánnítransluminální

koronárníangioplastiky)a perifernícha jinýchnekoronárníchrevaskularizačníchvýkonůo30%(p<

0,0001) a 16 % (p = 0,006) (v uvedeném pořadí).Simvastatinsnížil rizikocévníchmozkových příhod

o25%(p<0,0001),tentovýsledeklzepřipsat30%sníženívýskytuischemickýchcévních

mozkovýchpříhod(p<0,0001).Navícvpodskupiněpacientůsdiabetemsnížilsimvastatinriziko

rozvojemakrovaskulárníchkomplikacívčetněperiferníchrevaskularizačníchprocedur(operacenebo

angioplastika),amputacídolníchčástíkončetinnebovředůnadolníchčástechkončetino21%(p=

0,293).Úměrnésníženívýskytupříhodbylovkaždépodskupiněpacientůpodobné,včetně

podskupinybezjedincůischemickéchorobysrdeční,alespostiženímcerebrovaskulárníchnebo

periferních tepen, mužů ižen, a to jedinců ve věku pod inad 70 let při vstupu do studiem, shypertenzí

nebo bez ní, ahlavně jedinců se vstupní koncentrací cholesterolu 3,0 mmol/l.

VestudiiScandinavianSimvastatinSurvivalStudy(4S)bylhodnocenúčinekléčbysimvastatinemna

celkovoumortalituu4444pacientůsICHSavýchozíhodnotoucelkovéhocholesterolu

212-309mg/dl(5,5-8,0mmol/l).Vtétomulticentrické,randomizované,dvojitěslepé,placebem

kontrolované studii byli nemocní s anginou pectoris nebo prodělaným infarktem myokardu (IM) léčeni

dietou,standardnípéčíabuďsimvastatinemvdávce20-40mg/den(n=2221)neboplacebem

(n= 2223) po průměrnoudobu 5,4 let.Simvastatinsnížil riziko smrti o 30 % (absolutní snížení rizika

o 3,3 %). Riziko smrti pro ICHS se snížilo o 42 % (absolutní snížení rizika o 3.5 %).

Vestudiích srovnávajících účinnost a bezpečnost simvastatinuvdávce 10mg,20 mg, 40mg a80mg

denněupacientůshypercholesterolemiíbylodosaženoprůměrnéhosníženíLDL-Co30%,38%,41

%a47%.Vestudiíchspacientyskombinovanou(smíšenou)hyperlipidemií,kteřídostávali

simvastatinvdávce40mga80mg,bylodosaženoprůměrnéhosníženítriglyceridůo28a33%

(u placeba o 2 %). Průměrné zvýšení hodnot HDL-Cdosáhlo 13 a 16% (u placeba 3%).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Simvastatinjeinaktivnílakton,kterýseinvivosnadnohydrolyzujenaodpovídajícíbeta-

hydroxykyselinu, účinný inhibitor HMG-CoA reduktázy.Khydrolýze dochází hlavně vjátrech, tempo

hydrolýzy vlidské plazmě je velmi pomalé.

Vstřebávání

Ulidísesimvastatindobřevstřebáváaprocházírozsáhloubiotransformacívjátrechpřiprvním

průchodu.Metabolismusvjátrechzávisínaprůtokukrvíjátry.Játrajsouprimárnímmístempřeměny

aktivní formy. Dostupnost beta-hydroxykyseliny vsystémovém oběhu po perorální dávce simvastatinu

dosáhlaméněnež5%dávky.Maximálníplazmatickékoncentraceaktivníchinhibitorůjedosaženo

přibližně 1-2 hodiny po podání simvastatinu. Současný příjem jídla vstřebávání neovlivňuje.

Farmakokinetikajednorázovýchaopakovanýchdáveksimvastatinuneprokázalahromaděnílékupo

opakovaných dávkách.

Distribuce

Vazba simvastatinu a jeho aktivního metabolitu na bílkoviny je více než 95 %.

Vylučování

SimvastatinjesubstrátemCYP3A4(vizbod4.3a4.5).Hlavnímimetabolitysimvastatinuvlidské

plazmějsoubeta-hydrokyselinaačtyřidalšíaktivnímetabolity.Poperorálnídávceradioaktivního

simvastatinupodanéčlověkuse13%radioaktivityvyloučilomočía60%vestolicído96hodin.

Množstvízachycenévestolicipředstavujeekvivalentvstřebanéholékuvyloučenéhodožlučii

nevstřebanýlék.Pointravenózníinjekcibeta-hydroxykyselinovéhometabolitujepoločas1,9hodin.

Vmoči se vyloučilo ve formě inhibitorů průměrně pouze 0,3% i.v. dávky.

5.3Předklinické údaje vztahující se kbezpečnostipřípravku

Nazákladěklasickýchstudiífarmakodynamiky,toxicitypřiopakovanýchdávkách,genotoxicitya

kancerogenityuzvířatbylozjištěno,žeupacientůnenínutnozhlediskafarmakologických

mechanismůpředpokládatdalšírizika.Přimaximálnětolerovanýchdávkáchupotkanůakrálíka

nevedlopodávánísimvastatinukmalformacímplodu,nemělžádnývlivnaplodnost,anina

reprodukční funkci a vývoj novorozenců.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznampomocných látek

Monohydrátlaktosy,mikrokrystalickácelulosa,předbobtnalýškrob,butylhydroxyanisol,kyselina

askorbová,kyselinacitronová,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,mastek,magnesiumstearát,

hypromelosa2910/6,hypromelosa2910/15,červenýoxidželezitý,žlutýoxidželezitý,triethyl-citrát,

oxid titaničitý, povidon 40.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejtev původním obalu.

6.5 Druh obaluavelikost balení

PVC/PVdC/Al blistr,krabička.

Velikost balení: 14, 28 nebo 98 potahovaných tablet

Na trhunemusíbýtvšechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GALMED a.s., Ostrava, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

SIM 20 GALMED:31/522/05-C

9. DATUMPRVNÍREGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.12.2005

10.DATUM REVIZE TEXTU

30.8.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace