SILKIS 3MCG/G

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KALCITRIOL (CALCITRIOLUM)
Dostupné s:
Galderma International, La Défense
ATC kód:
D05AX03
INN (Mezinárodní Name):
CALCITRIOL (CALCITRIOLUM)
Dávkování:
3MCG/G
Léková forma:
Mast
Podání:
Kožní podání
Jednotky v balení:
100G; 15G; 30G Tuba
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KALCITRIOL
Přehled produktů:
SILKIS
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
46/ 082/03-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
3499320002721

Sp.zn. sukls338230/2018

a ke sp.zn.sukls443836/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Silkis 3 mikorgramy/g mast

(calcitriolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

p

oužívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Silkis a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Silkis používat

3. Jak se přípravek Silkis používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Silkis uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je

přípravek Silkis a k čemu se používá

Přípravek Silkis se používá k povrchové léčbě

mírné až středně těžké plakové psoriázy (lupénky), která postihuje do 1/3 tělesného povrchu.

Obsahuje léčivou látku kalcitriol (derivát vitamínu D), která potlačuje a normalizuje

neomezený růst buněk v psoriázou postižené kůži.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Silkis používat

Nepo

užívejte

přípravek

Silkis:

jestliže jste systémově léčeni (ústní podání) pro nedostatek vápníku

jestliže máte onemocnění ledvin nebo jater

jestliže máte vysokou hladinu vápníku nebo máte abnormální metabolizmus vápníku

jestliže jste alergický(á) na kalcitriol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upo

zornění a opatření

:

Před použitím přípravku Silkis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Na obličej nanášejte mast opatrně, jelikož je zde zvýšené riziko podráždění. Vyhněte

se kontaktu s očima.

Po použití masti si umyjte ruce, abyste zabránili nechtěnému zanesení masti do

nepostižených oblastí.

Vzhledem k možnému účinku na metabolizmus vápníku nesmí být mast po nanesení

překryta neprodyšným obvazem.

Objeví-li se závažné podráždění nebo alergická reakce, musí být léčba přípravkem

přerušena a vyhledán lékař.

Ačkoliv v klinických studiích s touto mastí nebyla pozorována klinicky významná

hyperkalcémie (vysoké hladiny vápníku v krvi), vyskytly se případy vstřebávání

kalcitriolu kůží. To přináší riziko zvýšených hladin vápníku v krvi a v moči. Toto

riziko může být minimalizováno, pokud se budete řídit doporučeními Vašeho lékaře.

Děti

Existují pouze omezené údaje o použití přípravku Silkis u dětí. Proto je nutné se použití u dětí

vyhnout.

Další léčivé přípravky a přípravek Silkis

Přípravek Silkis může reagovat s jinými léčivými přípravky, jako například s:

thiazidovými diuretiky – pokud se užívají současně s přípravkem Silkis, může dojít ke

zvýšení hladin vápníku v krvi

léky, jejichž účinek je ovlivňován změnou hladiny vápníku v krvi, jako je digoxin

doplňky vápníku nebo vysokými dávkami vitamínu D.

přípravky způsobující odlupování, smršťování nebo dráždění kůže (peeling), protože

mohou nastat přídavné dráždivé účinky.

Informujte svého lékaře před zahájením léčby o všech přípravcích, které jste užíval(a) nebo

užíváte k lokální léčbě postižení lupénkou.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek Silkis nesmí být užíván během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Léčba přípravkem Silkis neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Silkis používá

Přípravek Silkis je mast určená pouze pro kožní podání.

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokyny pro dávkování

- Nejprve umyjte a osušte postižená místa Vaší kůže

- Na postižená místa naneste tenkou vrstvu přípravku Silkis. Nanášejte dvakrát denně, ráno a

večer před spánkem, nebo podle doporučení Vašeho lékaře.

- Po každém nanesení si umyjte ruce, abyste se vyhnuli kontaktu s nepostiženými místy.

- Nepoužívejte více než 30 g masti denně a nenanášejte mast na více než 1/3 tělesného

povrchu

(přibližně jedna celá paže a jedna celá noha).

Nepolykejte tento přípravek. Pokud přípravek náhodně polknete, okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc.

Používejte přípravek pravidelně a řiďte se přesně doporučeními Vašeho lékaře.

Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Silkis příliš silný nebo naopak příliš slabý, řekněte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Silkis, než jste měl(a):

Pokud je naneseno nadměrné množství přípravku, není dosaženo rychlejšího nebo

lepšího výsledku a může se objevit zarudnutí, olupování nebo kožní obtíže.

Vždy vyhledejte lékaře, aby rozhodl, zda je nutné po nadměrném použití přípravku

Silkis léčbu přerušit nebo zda je v ní možné pokračovat.

Po použití nadměrného množství kalcitriolu se může objevit snížení svalového napětí,

nevolnost, zvracení, nechutenství, zácpa a deprese. Pokud se u Vás tyto příznaky

vyskytnou, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Silkis:

Nezdvojnásobujte dávku masti, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípraveknežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

V případě závažného podráždění kůže nebo kontaktní alergie (zarudnutí, svědění) je třeba

léčbu zastavit a pacient by měl vyhledat lékařskou péči. Pokud se kontaktní alergie potvrdí, je

třeba léčbu přerušit.

Tento přípravek může v místě podání způsobit následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z

10 pacientů

)

- pruritus (svědící kůže)

- kožní obtíže

- podráždění kůže

- erytém (zarudnutí kůže)

Méně

časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze

100 pacientů

)

- suchá kůže

- zhoršení lupénky

Ne

ní známo

(

z dostupných údajů nelze určit

)

- kožní otok

- kožní alergická vyrážka (kontaktní dermatitida)

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Silkis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Doba použitelnosti po prvním otevření je 8 týdnů, poté tubu s přípravkem zlikvidujte.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a

krabičce za Použ. do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Silkis obsahuje

Léčivou látkou je calcitriolum (3 mikrogramy na gram masti).

Pomocnými látkami jsou tekutý parafín, bílá vazelína a tokoferol-alfa.

Jak

přípravek

Silkis vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Silkis je bílá průsvitná mast.

Tato mast je dostupná na předpis Vašeho lékaře v tubách obsahujících 15 g, 30 g nebo 100 g

(na trhu nemusí být všechny velikosti balení).

Držitel rozhodnutí o registraci

a

výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

GALDERMA INTERNATIONAL

20 Avenue André Prothin, Tour Europlaza, La Défense 4

92927 La Défense Cedex

FRANCIE

Výrobce

LABORATOIRES GALDERMA

ZI - Montdésir

74 540 Alby-Sur-Chéran

FRANCIE

(pouze pro DE)

Galderma Laboratorium GmbH

Toulouser Allee 23a

40211 Düsseldorf

NĚMECKO

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 11. 1. 2019

Sp.zn. sukls338230/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Silkis 3 mikrogramy/g mast

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g masti obsahuje calcitriolum 0,003 mg (3 mikrogramy).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORM

A

Mast. Bílá průsvitná mast.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Silkis je indikován k topické léčbě mírné až středně těžké formy plakové psoriázy (psoriasis vulgaris)

do postižení 35 % tělesného povrchu.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Silkis se aplikuje na místa postižená psoriázou 2x denně, jednou ráno a jednou večer před spaním a po

umytí. Doporučuje se denní léčbě nevystavovat více než 35 % povrchu těla. Nemá být použito více

než 30 g masti za den. S použitím tohoto dávkování po dobu delší než 6 týdnů jsou omezené klinické

zkušenosti.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Silkis u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. V současnosti

dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 4.4, 5.1 a 5.3. Na jejich základě však nelze učinit žádná

doporučení týkající se dávkování.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti s dysfunkcí ledvin či jater nemají Silkis používat (viz také bod 4.3 Kontraindikace).

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Pacienti užívající systémovou léčbu homeostázy kalcia.

Pacienti s dysfunkcí ledvin nebo jater.

Pacienti s hyperkalcemií a pacienti, o kterých je známo, že trpí abnormálním metabolismem

kalcia.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro

po

užití

Mast může být aplikována na obličej, ale s opatrností kvůli vyššímu riziku podráždění v této oblasti. Je

nutno se vyvarovat kontaktu s očima. Ruce mají být po aplikaci masti umyty, aby se předešlo

neúmyslné aplikaci na nepostižené oblasti. Denní léčbě nemá být vystaveno více než 35 % povrchu

těla. Denně nemá být použito více než 30 g masti.

Vzhledem k možnému účinku na metabolismus kalcia nesmí být do masti přidány látky, které

stimulují vstřebávání, a mast nesmí být kryta okluzivním obvazem.

V případě těžkého podráždění nebo kontaktní alergie má být léčba přípravkem Silkis přerušena a

pacient se má poradit s lékařem. V případě kontaktní alergie je přerušení léčby definitivní.

Ačkoliv v klinických studiích s dávkami nižšími než 30 g přípravku Silkis nebyla pozorována klinicky

významná hyperkalcémie, vyskytly se případy absorpce kalcitriolu kůží a nadměrné používání masti

může vést k systémovým nežádoucím účinkům, jako je zvýšení hladin kalcia v moči a v séru, což je

známý „class effect“ kalcitriolu.

Nejsou žádné informace o použití přípravku Silkis u jiných klinických forem psoriázy (jiných než

plaková psoriáza), tzn. psoriasis guttata acuta, psoriasis pustulosa, psoriasis erythrodermica a u rychle

progredující plakové psoriázy.

Pediatrická populace

Existuje omezené množství klinických dat popisujících používaní přípravku Silkis v pediatrické

populaci (viz bod 5.1).

Se zřetelem na zvláštní citlivost mláďat hlodavců vůči toxickým účinkům kalcitriolu ve srovnání s

dospělými hlodavci, je nutné se u dětí vyvarovat expozici kalcitriolu ve formě masti (viz bod 5.3).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přípravek Silkis musí být používán s opatrností u pacientů, kteří užívají léky, o nichž je známo, že

zvyšují hladinu vápníku v séru, jako jsou thiazidová diuretika nebo léky s farmakologickým účinkem,

který je ovlivňován změnou hladiny vápníku, jako je digoxin.

Opatrnosti je třeba také u pacientů užívajících doplňky vápníku nebo vysoké dávky vitamínu D. Není

zkušenost se současným použitím kalcitriolu a jiných léků určených k léčbě psoriázy.

Informace o interakcích systémové léčby po použití kalcitriolové masti jsou omezené.

Přípravek Silkis má nepatrný dráždivý potenciál, a proto je možné, že současné použití peelingových

přípravků, adstringentních anebo dráždících produktů může mít přídavné dráždivé účinky.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství:

Údaje o podávání kalcitriolu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly vývojovou toxicitu v dávkách, které způsobovaly mateřskou toxicitu (viz bod 5.3).

Potenciální riziko u člověka není známo.

V těhotenství by měl být Silkis použit pouze v naléhavém případě a v omezeném množství.

Hladinu kalcia je nutno monitorovat.

Kojení:

Kalcitriol byl nalezen v mléce kojících samic. Vzhledem k nedostatku údajů nemá být Silkis během

kojení používán.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Silkis nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

U 10 až 20 % pacientů lze očekávat výskyt nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky jsou obvykle

lokalizovány na místo použití a jsou mírné.

Velmi časté nežádoucí účinky: nežádoucí účinky vyskytující se u ≥1/10 léčených osob.

Časté nežádoucí účinky: nežádoucí účinky vyskytující se u ≥1/100, <1/10 léčených osob.

Méně časté nežádoucí účinky: nežádoucí účinky vyskytující se u ≥1/1000, <1/100 léčených osob.

Vzácné nežádoucí účinky: nežádoucí účinky vyskytující se u ≥1/10 000; <1/1000 léčených osob.

Velmi vzácné nežádoucí účinky: nežádoucí účinky vyskytující se u <1/10 000 léčených osob.

Byly zahrnuty nežádoucí účinky hlášené z klinických studií od více než dvou pacientů.

Není známo: z dostupných údajů nelze určit.

Třída orgánových systémů

MedDRA

Četnost

Preferovaný termín

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Časté

Pruritus, kožní obtíže,

podráždění kůže, erytém

Méně časté

Suchá kůže, psoriáza

(zhoršená)

Není známo*

Kožní edém, kontaktní

dermatitida

*Nežádoucí účinky hlášené z postmarketingového sledování.

Pokud se vyskytne těžké podráždění kůže nebo kontaktní alergie, léčba přípravkem Silkis má být

přerušena a pacient se má poradit s lékařem.

V případě kontaktní alergie je přerušení léčby definitivní.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Nejčastější příznaky, které se mohou objevit po náhodném použití, jsou nechutenství, nevolnost,

zvracení, zácpa, hypotonie a deprese. Příležitostně byly zaznamenány apatie a kóma. Jestliže se

vyskytne hyperkalcémie nebo hyperkalciurie, používání přípravku Silkis má být přerušeno, dokud se

hladiny vápníku v séru nebo moči nevrátí k normálu.

Pokud je přípravek aplikován v nadměrném množství, není dosaženo rychlejších nebo lepších

výsledků a může se objevit zřetelné zarudnutí, olupování nebo dyskomfort.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná antipsoriatika pro lokální aplikaci, ATC kód: D 05AX03

Mechanismus účinku

Kalcitriol inhibuje proliferaci a stimuluje diferenciaci keratinocytů. Kalcitriol inhibuje

proliferaci T buněk a normalizuje produkci různých zánětlivých faktorů.

Farmakodynamické účinky

Místní aplikace přípravku Silkis u pacientů s plakovou psoriázou vede ke zlepšení kožních lézí. Toto

zlepšení se objevuje ve 4. týdnu od začátku léčby.

Pediatrická populace

Velmi omezené údaje o účinnosti kalcitriolu v pediatrické populaci jsou k dispozici z 8-týdenní

randomizované vehikulem kontrolované studie u dětí ve věku od 2 do 12 let s plakovou psoriázou (n =

19; 8 subjektů obdrželo aktivní léčbu, 11 subjektů obdrželo vehikulum). Kalcitriol v síle 3 μg/g byl

aplikován dvakrát denně mimo oblast obličeje a pokožky hlavy. Primárním cílovým ukazatelem studie

byla míra úspěšnosti definovaná jako procento subjektů s celkovým hodnocením zkoušejícího

(Investigator Global Assessment, score) 0 (jasné zlepšení) nebo 1 (téměř jasné zlepšení) a se

zlepšením alespoň o 2 stupně oproti výchozím hodnotám. Úspěšnost nebyla statisticky významně

odlišná (p = 0,370) u skupiny léčené mastí s kalcitriolem v síle 3 μg/g ve srovnání se skupinou

dostávající pouze vehikulum. U 3 subjektů (37,5%) ze skupiny léčené mastí s kalcitriolem v síle 3

μg/g a u 7 subjektů (63,6%) ze skupiny dostávající vehikulum bylo dosaženo klinického úspěchu.

Vzhledem k velmi malému počtu subjektů, je pravděpodobně pozorovaný numerický rozdíl mezi

léčenými skupinami náhodný. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla lokální iritace.

Vzhledem k pomalému nabírání pacientů do studie, byla tato studie předčasně ukončena.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Průměrná absorpce kalcitriolu je odhadována okolo 10 %. Po absorpci byl v plazmě prokázán jak

nezměněný kalcitriol, tak metabolity. Účinek metabolitů na homeostázu kalcia je zanedbatelný. U

většiny pacientů jsou cirkulující hladiny exogenního kalcitriolu pod hladinou detekce (2 pg/ml).

Distribuce

V klinických studiích nebyl po léčbě povrchu těla do velikosti 6000 cm

(35 % povrchu těla)

zaznamenán významný vzestup hladin kalcitriolu v plazmě.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie na zvířatech ukazují, že nadměrná a opakovaná expozice kalcitriolu vede k selhání ledvin a ke

tkáňovým kalcifikacím způsobeným hypervitaminózou D sdruženou s hyperkalciurií, hyperkalcémii a

hyperfosfatémii.

Ve studiích embryofetální toxicity, které se zabývaly průkazem teratogenního potenciálu kalcitriolu,

nebyla teratogenita prokázána. Známky vývojové toxicity byly zjištěny u králíků, kterým byly na kůži

aplikovány dávky vyvolávající mateřskou toxicitu. U potkanů nebyl tento účinek zjištěn.

Intramuskulární injekce kalcitriolu podávané potkanům po dobu 2 týdnů způsobily kalcifikaci

měkkých tkání. Zdá se však, že mláďata potkanů jsou citlivější než dospělí jedinci, neboť kalcifikace

se vyskytla u mláďat ve všech dávkových skupinách (0,13; 0,38 a 1,28 μg/kg/den), zatímco u

dospělých jedinců byla pozorována pouze ve skupině s vysokou dávkou (0,03; 0,13 a 0,64 μg/kg/den).

Lokální studie toxicity s kalcitriolem u zvířat ukazují nepatrné kožní a oční podráždění.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Tekutý parafín, bílá vazelína, tokoferol-alfa

6.2 Inkompatibility

Neexistují relevantní data týkající se kompatibility přípravku Silkis s ostatními léčivými přípravky.

Proto musí být Silkis podáván v dávkách a podle instrukcí uvedených výše v bodě 4.2.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 8 týdnů.

6

.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah

balení

Tento přípravek je balen ve stlačitelné AL tubě, pokryté uvnitř potahem z epoxyfenolové pryskyřice,

uzavřen bílým HDPE nebo PP šroubovacím uzávěrem.

Papírová krabička.

Velikost balení 15, 30 nebo 100 g masti

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GALDERMA INTERNATIONAL

20 Avenue André Prothin, Tour Europlaza, La Défense 4

92927 La Défense Cedex

FRANCIE

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

46/082/03-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20. 4. 2005/ 20. 2. 2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

11. 1. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace