Siklos

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
hydroxykarbamid
Dostupné s:
Addmedica
ATC kód:
L01XX05
INN (Mezinárodní Name):
hydroxycarbamide
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Anémie, kosáčková buňka
Terapeutické indikace:
Siklos je indikován k prevenci rekurentních bolestivých vazookluzivních krizí včetně akutního hrudního syndromu u pediatrických a dospělých pacientů, kteří trpí symptomatickým sickle-cell syndrom.
Přehled produktů:
Revision: 20
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000689
Datum autorizace:
2007-06-29
EMEA kód:
EMEA/H/C/000689

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

13-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

13-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

13-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

13-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

27-05-2014

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Siklos 100 mg potahované tablety

Siklos 1 000 mg potahované tablety

hydroxycarbamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Siklos a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Siklos užívat

Jak se přípravek Siklos užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Siklos uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Siklos a k čemu se používá

Přípravek Siklos se používá k prevenci bolestivých krizí včetně náhlé bolesti na hrudi, způsobených

syndromem srpkovitých buněk, u dospělých, dospívajících a dětí starších 2 let

.

Srpkovitá anémie je dědičné onemocnění krve, které postihuje diskovité červené krvinky.

U některých buněk dochází k abnormalitám, ztrátě pružnosti a buňky nabývají půlměsíčitého nebo

srpkovitého tvaru, což vede k anémii.

Srpkovité krvinky také uvíznou v krevních cévách a blokují tak průtok krve. To může vést k akutním

bolestivým krizím a poškození orgánů.

U závažných bolestivých krizí vyžaduje většina pacientů hospitalizaci. Přípravek Siklos sníží počet

bolestivých krizí a také potřebu hospitalizace spojenou s nemocí.

Léčivá látka přípravku Siklos, hydroxykarbamid, je látka, která brání růstu a zvyšování počtu

některých buněk, jako jsou například krvinky. Tyto účinky vedou ke snížení počtu červených a bílých

krvinek a krevních destiček v oběhu (myelosupresivní účinek). U syndromu srpkovitých buněk

hydroxykarbamid také pomáhá zabránit tomu, aby červené krvinky získávaly abnormální tvar.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Siklos užívat

Neužívejte přípravek Siklos

jestliže jste alergický(á) na hydroxykarbamid nebo na kteroukoliv další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6)",

jestliže máte těžké jaterní onemocnění,

jestliže máte těžké ledvinové onemocnění,

jestliže máte myelosupresi (jestliže máte sníženou tvorbu červených a bílých krvinek nebo

krevních destiček), jak je to uvedeno v bodě 3 „Jak se přípravek Siklos užívá, Sledování

v průběhu léčby“,

jestliže kojíte (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Siklos se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou

jestliže máte onemocnění jater,

jestliže máte onemocnění ledvin,

jestliže máte bércové vředy,

jestliže užíváte jiné myelosupresivní léčivé přípravky (které snižují tvorbu červených a bílých

krvinek nebo krevních destiček) nebo podstupujete léčbu ozařováním,

jestliže víte, že máte nedostatek vitamínu B

nebo kyseliny listové.

Jestliže se Vás týká (nebo týkal) kterýkoliv ze shora uvedených bodů, sdělte to svému lékaři. Máte-li

jakékoliv otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pacienti a/nebo rodiče či zákonní zástupci musí být schopni dodržovat pokyny ohledně podávání

tohoto léčivého přípravku, jejich sledování a péče.

Další léčivé přípravky a přípravek Siklos

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je obzvláště zapotřebí sdílení informací týkajících se

některých antiretrovirových přípravků (takové, které inhibují (potlačují) nebo ničí retroviry,

například HIV), jako jsou didanosin, stavudin a indinavir (může dojít k poklesu počtu bílých

krvinek),

myelosupresivních léčivých přípravků (ke snížení tvorby červených a bílých krvinek nebo

krevních destiček) a léčby ozařováním,

některých vakcín.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku Siklos se během těhotenství nedoporučuje. Pokud se domníváte, že můžete být

těhotná,

obraťte se ihned na svého lékaře. Důrazně se doporučuje používání účinné antikoncepce.

Jestliže během užívání přípravku Siklos otěhotníte nebo otěhotnění plánujete, lékař s Vámi projedná

možný přínos a možná rizika pokračujícího užívání přípravku Siklos.

Jste-li muž užívající přípravek Siklos, jestliže otěhotní vaše partnerka nebo otěhotnění plánuje, lékař

s Vámi projedná možný přínos a možná rizika pokračujícího užívání přípravku Siklos.

Léčivá látka přípravku Siklos přechází do mateřského mléka. Během užívání přípravku Siklos nesmíte

kojit.

Při léčení mužů může hydroxykarbamid snížit produkci spermií.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U některých lidí se při užívání přípravku Siklos mohou vyskytnout závrať. Neřiďte dopravní

prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud při užívání přípravku Siklos

zaznamenáte závratě.

3.

Jak se přípravek Siklos užívá

Vždy užívejte přípravek Siklos přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Váš lékař Vám řekne, kolik přípravku Siklos budete užívat každý den, a dávku určí v celých

tabletách, jejich polovinách či čtvrtinách.

Předepsaná dávka přípravku Siklos se musí užívat jednou denně, nejlépe ráno před snídaní.

Lze ji zapít sklenicí vody nebo zajíst velmi malým množstvím jídla.

Pokud nejste schopen/schopna tablety polykat, můžete tablety

bezprostředně před použitím

rozpustit

v malém množství vody:

Dejte požadovanou dávku (nejlépe rozlomenou, pokud se používá tableta Siklos 1 000 mg) na

čajovou lžičku a přidejte trochu vody.

Jakmile se tableta rozpustí, spolkněte obsah lžičky. Případnou hořkou chuť můžete zakrýt přidáním

kapky sirupu nebo přimícháním do jídla.

Poté vypijte velkou sklenici vody nebo jakéhokoli jiného nápoje.

Zacházení s přípravkem

Siklos je cytotoxický přípravek, se kterým se musí zacházet opatrně.

Jakákoliv osoba, zejména těhotná žena, která neužívá přípravek Siklos, se musí vyvarovat přímého

kontaktu s jeho částmi, pokud dojde k rozlomení tablety. Před a po kontaktu s tabletami si omyjte

ruce.

V případě, že předepsané dávkování vyžaduje rozlomení tablety na poloviny či čtvrtiny, musí se tyto

úkony provádět mimo dosah jídla. Prášek, který se případně uvolní z rozlomené tablety, se musí otřít

vlhkým ubrouskem na jedno použití, který se zlikviduje. Pokyny k uchovávání nepoužitých

rozlomených tablet naleznete v bodě 5 „Jak Přípravek Siklos Uchovávat“.

Sledování v průběhu léčby

Lékař Vám sdělí, jak dlouho máte Siklos užívat.

Při užívání přípravku Siklos budete pravidelně podstupovat krevní testy a kontroly funkcí jater

a ledvin. V závislosti na dávce, kterou užíváte, jsou tyto testy prováděny buď jednou měsíčně,

nebo každé dva měsíce.

Na základě jejich výsledků Vám lékař upraví dávku přípravku Siklos.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Siklos, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Siklos, než jste měl(a), nebo užilo-li jej dítě, obraťte se ihned na

svého lékaře či nejbližší nemocnici, protože možná budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči.

Nejčastější příznaky předávkování přípravkem Siklos jsou:

Zarudnutí kůže,

Bolestivost (dotyk vyvolává bolest) a otoky dlaní na rukou a chodidel na nohou s následným

odlupováním kůže z rukou a nohou,

Kůže získává silnou pigmentaci (lokální změny barvy kůže),

Bolestivost nebo otoky v ústech.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Siklos

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokračujte jako obyčejně,

až bude čas vzít si další dávku, jak Vám ji předepsal lékař.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Siklos

Nepřerušujte svoji léčbu, pokud Vám tak nedoporučí Váš lékař.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Siklos nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Ihned se obraťtena svého lékaře, pokud se u Vás objevil jakýkoliv z následujících závažných

nežádoucích účinků:

Těžká infekce,

Únava a/nebo bledost,

Nevysvětlené modřiny (nahromadění krve pod kůží) nebo krvácení,

Neobvyklá bolest hlavy,

Dýchací obtíže.

Co nejdříve informujte svého lékaře, jestliže si všimnete jakéhokoliv z následujících nežádoucích

účinků:

Horečka nebo třesavka,

Nevolnost, nebo celkový pocit nemoci,

Vyrážka (svědivé červené výsevy na kůži),

Vředy nebo otevřené rány na nohou,

Bolák (otevřená kožní infekce) na kůži,

Ztráta orientace (zmatenost) a závrať.

PODROBNÝ POPIS NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

Nízký počet krvinek (myelosuprese), zvětšení červených krvinek.

Nepřítomnost nebo nízký počet spermií ve spermatu (azoospermie a oligospermie). Přípravek Siklos

může tudíž snížit schopnost mužů počít dítě.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

Snížený počet červených krvinek (anémie), nízký počet krevních destiček, bolest hlavy, kožní reakce,

záněty nebo tvorba vředů v ústech (orální mukositida).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

Závratě, pocit na zvracení, výsev červené svědivé vyrážky na kůži (vyrážka), černé nehty

(melanonychie), ztráta vlasů.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000):

Rány na nohou (bércové vředy), změna funkce jater.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000) nebo účinky s neznámou

frekvencí (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

Zánět kůže způsobující červené šupinaté plochy, může se vyskytovat společně s bolestí kloubů.

Jednotlivé případy maligního onemocnění krvinek (leukémie), rakovina kůže u starších pacientů,

krvácení, gastrointestinální poruchy, zvracení, suchost kůže, horečka, nepřítomnost/absence

menstruačního cyklu (amenorea) a zvýšení tělesné hmotnosti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více

informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Siklos uchovávat":

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Siklos nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za

„Použitelné do:“.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nepoužité rozlomené tablety přípravku se musí vrátit do lahvičky a musí se spotřebovat do tří měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Siklos obsahuje

Léčivou látkou je hydroxycarbamidum.

Jedna potahovaná tableta přípravku Siklos 100 mg obsahuje hydroxycarbamidum 100 mg.

Jedna potahovaná tableta přípravku Siklos 1 000 mg obsahuje hydroxycarbamidum 1 000 mg.

Pomocnými látkami jsou natrium-stearyl-fumarát, silicifikovaná mikrokrystalická celulosa

akopolymer bazického butylovaného methakrylátu.

Jak přípravek Siklos vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety Siklos 100 mg jsou téměř bílé podlouhlé tablety s půlicí rýhou na obou stranách.

Tableta se může rozdělit na dvě stejné části. Každá polovina tablety má na jedné straně vyražené

písmeno „H“.

Siklos 100 mg je dodáván v plastových lahvích obsahujících 60, 90 nebo 120 tablet.

Potahované tablety Siklos 1 000 mg jsou téměř bílé tablety tvaru tobolky s třemi vyznačenými rýhami

na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na čtyři shodné části.

Na každé čtvrtině tablety je na jedné straně vyraženo písmeno „T”.

Siklos 1 000 mg je dodáván v lahvičkách obsahujících 30 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris

Francie

Výrobce

Delpharm Lille

Parc d‘Activités Roubaix-Est

22 rue de Toufflers

CS 50070

59452 Lys-lez-Lannoy

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Addmedica

Tel : +32-(0)2-808 2973

Lietuva

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Prancūzija

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

България

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Франция

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Luxembourg/Luxemburg

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris/Parijs

France/Frankreich/Frankrijk

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Česká republika

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Francie

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Magyarország

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Párizs - Franciaország

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Danmark

Øresund Pharma ApS

Dronningens Tværgade 9

1302 København K

Danmark

Tel : +45 53 63 39 16

Malta

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Pariġi - Franza

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Deutschland

Addmedica

Tel : +49-3222-186 3158

Nederland

Addmedica

Tel : +31-(0)20-208 2161

Eesti

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Pariis - Prantsusmaa

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Norge

Øresund Pharma ApS

Dronningens Tværgade 9

1302 København K

Danmark

Tel : +45 53 63 39 16

España

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.

Tel : +34 91 375 62 30

Polska

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paryż - Francja

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

France

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Hrvatska

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Pariz

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Portugal

Laboratórios Farmacêuticos ROVI, S.A.

Tel : +351 213 105 610

România

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Franţa

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Ireland

Addmedica

Tel : +353-(0)1-903 8043

Slovenija

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Pariz - Francija

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Ísland

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Frakkland

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Slovenská republika

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Francúzsko

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Italia

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Parigi - Francia

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Suomi/Finland

Øresund Pharma ApS

Dronningens Tvaergade 9

1302 Kööpenhamina K

Tanska

Tel : +45 53 63 39 16

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co Ltd

Τηλ : +357 25 37 1056

Sverige

Øresund Pharma ApS

Dronningens Tvaergade 9

1302 Köpenhamn K

Danmark

Tel : +45 53 63 39 16

Latvija

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paris - Francija

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

United Kingdom (Northern Ireland)

Addmedica

Tel : +44-(0)203-695 9305

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v MM/RRRR

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy

na další webové stránky, týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Siklos 100 mg potahované tablety.

Siklos 1 000 mg potahované tablety.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Siklos 100 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje hydroxycarbamidum 100 mg.

Siklos 1 000 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje hydroxycarbamidum 1 000 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Siklos 100 mg potahované tablety

Téměř bílá podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou na obou stranách. Tableta se může rozdělit na

dvě stejné části. Každá polovina tablety má na jedné straně vyražené písmeno „H“.

Siklos 1 000 mg potahované tablety

Téměř bílá potahovaná tableta tvaru tobolky s třemi rýhami na obou stranách.

Tabletu lze rozdělit na čtyři stejné díly.

Na každé čtvrtině tablety je na jedné straně vyraženo

písmeno „T”.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Siklos je indikován k prevenci rekurentních bolestivých vazookluzivních krizí včetně syndromu

akutního hrudníku u dospělých pacientů, dospívajících a dětí starších 2 let se symptomatickým

syndromem srpkovitých buněk (sickle cell syndrome) (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Siklos má zahajovat lékař se zkušenostmi s terapií pacientů se syndromem

srpkovitých buněk.

Dávkování

U dospělých, dospívajících a dětí starších 2 let

Dávkování má být založeno na tělesné hmotnosti pacienta.

Počáteční dávka hydroxykarbamidu je 15 mg/kg tělesné hmotnosti a obvyklá dávka je v rozmezí 15 až

30 mg/kg tělesné hmotnosti/den.

Dávkování přípravku Siklos se nemá měnit, dokud pacient reaguje na terapii buď klinicky nebo

hematologicky (například zvýšení hemoglobinu F (HbF), středního objemu erytrocytů (MCV), snížení

počtu neutrofilů).

Pokud pacient na léčbu neodpovídá (rekurentní krize nebo nedostatek snížení míry výskytu krizí), lze

denní dávku postupně zvyšovat o 2,5 až 5 mg/kg tělesné hmotnosti/den za použití tablet nejvhodnější

síly.

Za výjimečných okolností může být odůvodněné pod pečlivým hematologickým dozorem podat

maximální dávku 35 mg/kg tělesné hmotnosti/den (viz bod 4.4).

Jestliže pacient neodpovídá na podávání maximální dávky hydroxykarbamidu

(35 mg/kg tělesné hmotnosti/den) po dobu tří až šesti měsíců, je zapotřebí zvážit trvalé vysazení

přípravku Siklos.

Jestliže je krevní obraz v toxickém rozmezí, přípravek Siklos se má dočasně vysadit, dokud se krevní

obraz neupraví. Hematologické hodnoty se obvykle upraví do dvou týdnů. Léčbu lze poté obnovit při

snížené dávce. Dávka přípravku Siklos se poté může opět zvyšovat za pečlivého hematologického

sledování. Dávka způsobující hematologickou toxicitu se nemá zkoušet více než dvakrát.

Toxický rozsah může být charakterizován následujícími výsledky krevních testů:

Neutrofily

< 1 500/mm

Krevní destičky

< 80 000/mm

Hemoglobin

< 4,5 g/dl

Retikulocyty

< 80 000/mm

, pokud je koncentrace hemoglobinu < 9 g/dl

Dlouhodobé údaje o pokračujícím používání hydroxykarbamidu u pacientů se syndromem srpkovitých

buněk jsou k dispozici u dětí a dospívajících. Doba sledování byla u dětí a dospívajících 12 let a u

dospělých více než 13 let. V současnosti není známo, jak dlouho se mají pacienti přípravkem Siklos

léčit. Délku léčby má určit předepisující lékař a měla by být založena na klinickém a hematologickém

stavu každého pacienta.

Zvláštní populace

Děti mladší 2 let

Vzhledem k nedostatku dlouhodobých údajů o léčbě hydroxykarbamidem u dětí mladších 2 let nebyly

dávkové režimy stanoveny, a proto se léčba hydroxykarbamidem u této populace nedoporučuje.

Porucha funkce ledvin

Protože vylučování ledvinami je hlavní cestou eliminace, je u pacientů s poruchou funkce ledvin

zapotřebí zvážit snížení dávky přípravku Siklos. U pacientů s clearance kreatininu ≤ 60 ml/min se má

počáteční dávka přípravku Siklos snížit o 50 %. U těchto pacientů se doporučuje pečlivě sledovat

krevní parametry. Pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) se

nesmí přípravek Siklos podávat (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Neexistují žádné údaje, které podporují specifické úpravy dávkování u pacientů s poruchou funkce

jater. U těchto pacientů se doporučuje pečlivě sledovat krevní parametry. S ohledem na bezpečnost je

přípravek Siklos kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz body 4.3 a 4.4).

Způsob podání

V souladu s individuálním předepsaným dávkováním je nutné užívat celou tabletu, případně její

polovinu či čtvrtinu jednou denně, nejlépe ráno před snídaní a podle potřeby se sklenicí vody nebo

velmi malým množstvím jídla.

Pro pacienty, kteří nejsou schopni tablety polykat, je možné tablety

bezprostředně před použitím

rozpustit v malém množství vody na čajové lžičce. Případnou hořkou chuť lze zakrýt přidáním kapky

sirupu nebo přimícháním do jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Těžká porucha funkce jater (funkční třída C dle Childovy-Pughovy klasifikace).

Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min).

Toxická rozpětí myelosuprese jak jsou popsána v bodě 4.2.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Útlum funkce kostní dřeně

Při léčbě přípravkem Siklos je nezbytné pečlivé klinické sledování. Před léčbou a opakovaně během ní

je zapotřebí vyšetřit jak hematologický stav pacienta, tak funkci jater a ledvin. Při zahajování léčby (tj.

po první dva měsíce) přípravkem Siklos a v případě, že je denní dávka hydroxykarbamidu až

35 mg/kg tělesné hmotnosti, se musí krevní obraz sledovat jednou měsíčně. Pacienty, kteří jsou při

nižších dávkách stabilní, je nutné sledovat každé 2 měsíce.

Léčbu přípravkem Siklos je zapotřebí vysadit, dojde-li k význačnému potlačení funkce kostní dřeně.

Prvním a nejběžnějším projevem hematologické suprese je neutropenie. Méně často se vyskytuje

trombocytopenie a anémie a bez předchozí neutropenie byly pozorovány vzácně. Po přerušení léčby

dojde obvykle rychle k úpravě krevního obrazu po myelosupresi. Terapii přípravkem Siklos lze znovu

zahájit při nižší dávce (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin a jater

Siklos se má podávat s opatrností pacientům s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin

(viz bod 4.2).

Jelikož jsou údaje u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou jater omezené, je třeba Siklos

používat opatrně (viz bod 4.2).

Vředy na dolních končetinách a kožní vaskulitické toxicity

Pacientům s vředy na dolních končetinách je zapotřebí podávat přípravek Siklos opatrně. Vředy na

dolních končetinách představují běžnou komplikaci syndromu srpkovitých buněk, ale byly hlášeny i u

pacientů léčených hydroxykarbamidem. Během léčby hydroxykarbamidem se u pacientů

s myeloproliferativními poruchami objevily kožní vaskulitické toxicity včetně vaskulitických ulcerací

a gangrény. Tyto vaskulitické toxicity byly hlášeny nejčastěji u pacientů se současnou nebo dřívější

léčbou interferonem. Vzhledem k tomu, že kožní vaskulitické vředy hlášené u pacientů

s myeloproliferativním onemocněním mohou mít potenciálně závažné klinické následky, je podávání

hydroxykarbamidu, pokud dojde ke vzniku kožních vaskulitických ulcerací, nutné přerušit a/nebo jeho

dávku snížit. Vzácně jsou vředy způsobeny leukocytoklastickou vaskulitidou.

Makrocytóza

Hydroxykarbamid způsobuje makrocytózu, jež může maskovat případný vznik deficience kyseliny

listové a vitamínu B

Doporučuje se profylaktické podávání kyseliny listové.

Karcinogenita

Hydroxykarbamid je jednoznačně genotoxický v širokém spektru systémů testů. Má se za to, že

hydroxykarbamid je mezidruhový kancerogen. U pacientů dlouhodobě užívajících hydroxykarbamid

k léčbě myeloproliferativních poruch byla hlášena sekundární leukémie. Není známo, zdali je tento

leukemogenní účinek následkem podávání hydroxykarbamidu, nebo zdali souvisí se základním

onemocněním pacienta. U pacientů dlouhodobě užívajících hydroxykarbamid byla rovněž hlášena

rakovina kůže.

Bezpečné podávání a monitorování

Pacienti a/nebo rodiče či zákonní zástupci musí být schopni dodržovat pokyny ohledně podávání

tohoto léčivého přípravku, jejich sledování a péče.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Specifické studie interakcí s hydroxykarbamidem nebyly provedeny.

U pacientů infikovaných HIV, kteří užívali hydroxykarbamid v kombinaci s antiretrovirovými

léčivými přípravky první generace, zejména didanosinem plus stavudinem, byly hlášeny případy

pankreatitidy a hepatotoxicity s potenciálně fatálními následky a těžké periferní neuropatie. Pacienti

léčení hydroxykarbamidem v kombinaci s didanosinem, stavudinem a indinavirem vykazovali střední

pokles buněk CD4 přibližně o 100/mm

Současné užívání hydroxykarbamidu a jiných myelosupresivních léčivých přípravků nebo souběžná

terapie ozařováním mohou zvyšovat útlum kostní dřeně, gastrointestinální poruchy nebo mukositidu.

Hydroxykarbamid může zhoršovat erytém vyvolaný terapií ozařováním.

Konkomitantní podávání hydroxykarbamidu s vakcínou obsahující živý virus může potencovat

replikaci viru ve vakcíně a/nebo zvyšovat nežádoucí účinky viru ve vakcíně, protože podávání

hydroxykarbamidu může potlačovat normální obranné mechanismy. Očkování živou vakcínou u

pacienta užívajícího hydroxykarbamid může vést k těžkým infekcím. Obecně, protilátková odpověď

pacienta na vakcíny může být snížena. Léčba přípravkem Siklos a souběžná imunizace vakcínami

obsahujícími živý virus se má provádět pouze v případě, že výhody jasně převáží nad potenciálními

riziky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

/

Antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku mají být během léčby hydroxykarbamidem poučeny, aby se vyvarovaly

otěhotnění a aby ihned informovaly ošetřujícího lékaře, pokud otěhotní.

U žen ve fertilním věku se důrazně doporučuje používání účinné metody antikoncepce.

Pacienti a pacientky léčení hydroxykarbamidem, které si přejí počít dítě, mají léčbu ukončit, je-li to

možné, 3 až 6 měsíců před těhotenstvím. Hodnocení poměru rizika a přínosu je zapotřebí provádět

individuálně a s uvážením konkrétního rizika terapie hydroxykarbamidem oproti přechodu na program

krevní transfuze.

Těhotenství

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Je zapotřebí informovat pacientky

užívající hydroxykarbamid o teoretických rizicích pro plod.

Podle prospektivní studie u člověka, zahrnující 635 žen ve fertilním věku léčených

hydroxykarbaminem, bylo hlášeno 110 těhotenství u 101 žen vystavených působení

hydroxykarbamidu během těhotenství. Dále otěhotnělo 12 partnerek mužů léčených

hydroxykarbamidem. Většina (64 %) těhotenství skončila narozením živého dítěte. Na základě údajů

z omezeného počtu exponovaných těhotenství tak nejsou žádné důkazy o nežádoucích účincích na

matku nebo na plod/novorozence.

Vzhledem k omezenému množství informací, je třeba těhotné pacientky, které byly vystaveny

hydroxykarbamidu, nebo těhotné ženy, jejichž partner je léčen hydroxykarbamidem, pečlivě sledovat a

provádět odpovídající klinická, biologická a ultrazvuková vyšetření.

Kojení

Hydroxykarbamid se vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k potenciálním závažným nežádoucím

účinkům u kojenců musí být kojení při užívání přípravku Siklos přerušeno.

Fertilita

Léčba může mít vliv na fertilitu u mužů. Velmi často byla u mužů pozorována reverzibilní oligo- a

azoospermie, ale tyto poruchy též souvisejí se základním onemocněním. Byly pozorovány poruchy

fertility u potkaních samců (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Siklos má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienty je zapotřebí upozornit, aby

neřídili motorová vozidla ani neobsluhovali stroje, pokud během užívání přípravku Siklos zaznamenají

závrať.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnostní profil hydrokarbamidu u syndromu srpkovitých buněk byl vytvořen z klinických

hodnocení a potvrzen pomocí dlouhodobých kohortových studií, zahrnujících až 1 903 dospělých

a dětí starších 2 let.

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je myelosuprese, která se nejčastěji projevuje neutropenií.

Útlum kostní dřeně představuje toxický účinek limitující dávku hydroxykarbamidu. Pokud není

dosaženo maximální tolerované dávky, objevuje se transientní myelotoxicita u méně než 10 %

pacientů, zatímco u maximální tolerované dávky se reverzibilní suprese kostní dřeně objeví u více než

50 %. Předpokládá se, že tyto nežádoucí účinky mají základ ve farmakologii hydroxykarbamidu.

Postupná titrace dávky může napomoci tyto účinky snížit (viz bod 4.2).

Klinické údaje získané od pacientů se syndromem srpkovitých buněk neprokázaly nežádoucí účinky

hydroxykarbamidu na funkci jater a ledvin.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky jsou dále uvedeny podle tříd orgánových systémů a absolutní frekvence výskytu.

Frekvence výskytu jsou definovány jako velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté

(> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo

(z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle

klesající závažnosti:

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené:

Není známo:

Leukémie a u starších pacientů zhoubné nádory kůže

Poruchy krve a lymfatického systému:

Velmi časté:

Útlum kostní dřeně

včetně neutropenie (< 1,5 x 10

/l),

retikulocytopenie (< 80 x 10

/l), makrocytóza

Časté:

Trombocytopenie (< 80 x 10

/l), anémie (hemoglobin < 4,5 g/dl)

Poruchy nervového systému:

Časté:

Bolest hlavy

Méně časté:

Závrať

Cévní poruchy:

Není známo:

Krvácení

Gastrointestinální poruchy:

Méně časté:

Nauzea

Není známo:

Gastrointestinální obtíže, zvracení, gastrointestinální vřed, těžká

hypomagnezémie

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné:

Zvýšené hodnoty jaterních enzymů

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Časté:

Kožní reakce (například pigmentace v oblasti úst, nehtů a kůže) a

zánět ústní sliznice.

Méně časté:

Vyrážka, melanonychie, alopecie

Vzácné:

Vředy na dolních končetinách

Velmi vzácné :

Systémový a kožní lupus erythematodes

Není známo:

Suchost kůže

Poruchy reprodukčního systému a prsu:

Velmi časté:

Oligospermie, azoospermie

Není známo:

Amenorea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Není známo:

Horečka

Vyšetření:

Není známo:

Zvýšení tělesné hmotnosti

K hematologické úpravě obvykle dojde během dvou týdnů po vysazení hydroxykarbamidu.

Makrocytóza způsobená hydroxykarbamidem není závislá na vitamínu B

nebo na kyselině listové.

Převážně kvůli infekci parvovirem, sekvestraci ve slezině nebo játrech, poruše ledvin.

Oligospermie a azoospermie jsou všeobecně reverzibilní, ale musí se vzít v úvahu v případě, že si

pacient přeje stát se otcem (viz bod 5.3). Tyto poruchy jsou rovněž spojeny se základním

onemocněním.

Zvýšení tělesné hmotnosti může být důsledkem zlepšení celkového stavu.

Pediatrická populace

Četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí je obecně podobná jako u dospělých.

Postmarketingové údaje z jedné observační studie s přípravkem Siklos® (Escort HU) na velkém

souboru pacientů (n=1906) se srpkovitou anémií ukázaly, že u pacientů ve věku 2 až 10 let bylo vyšší

riziko neutropenie a nižší riziko suché kůže, alopecie, bolestí hlavy a anémie. Pacienti ve věku 10 až

18 let měli ve srovnání s dospělými pacienty nižší riziko suché kůže, kožního vředu, alopecie, zvýšení

tělesné hmotnosti a anémie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

U pacientů užívajících hydroxykarbamid v dávkách několikrát přesahujících dávku terapeutickou byla

hlášena akutní mukokutánní toxicita. Byla pozorována bolestivost, fialový erytém, edém na dlaních a

chodidlech následovaný olupováním kůže z rukou a chodidel, závažná generalizovaná

hyperpigmentace kůže a stomatitida.

U pacientů se syndromem srpkovitých buněk byl hlášen těžký útlum funkce kostní dřeně v ojedinělých

případech předávkování hydroxykarbamidem v rozmezí 2 až 10násobku předepsané dávky (až

8,57násobek maximální doporučené dávky 35 mg/kg tělesné hmotnosti/den). Doporučuje se sledovat

krevní obraz po několik týdnů po předávkování, protože jeho úprava může být opožděna.

Léčba předávkování spočívá ve výplachu žaludku následovaném symptomatickou léčbou a kontrolou

funkce kostní dřeně.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatika, jiná cytostatika, ATC kód: L01XX05.

Mechanismus účinku

Všechny mechanismy působení hydroxykarbamidu nejsou zcela objasněny. Jedním z mechanismů je

zvýšení koncentrací fetálního hemoglobinu (HbF) u pacientů se srpkovitými buňkami. HbF interferuje

s polymerizací HbS, a tím brání tvorbě srpkovitého tvaru erytrocytu, a díky tomu snižuje vazookluzi

a hemolýzu. Ve všech klinických studiích došlo po podávání hydroxykarbamidu k významnému

zvýšení HbF ve srovnání s výchozími hodnotami. Zvýšení hodnoty HbF také zvyšuje přežití

erytrocytů a celkovou hladinu hemoglobinu a tím u těchto pacientů snižuje anémii.

Prokázalo se, že je hydroxykarbamid spojen s tvorbou oxidu dusnatého, což naznačuje, že oxid

dusnatý stimuluje produkci cyklického guanozin-monofosfátu (cGMP), který poté aktivuje

proteinkinázu a zvyšuje produkci HbF. Jiné známé farmakologické účinky hydroxykarbamidu, které

mohou přispívat k jeho prospěšným účinkům při syndromu srpkovitých buněk, zahrnují pokles

neutrofilů, zvýšení obsahu vody v erytrocytech, zvýšenou deformovatelnost srpkovitých buněk a

změněnou adhezi erytrocytů k endotelu.

Navíc hydroxykarbamid způsobuje bezprostřední inhibici syntézy DNA, kdy působí jako inhibitor

ribonukleotid reduktázy, aniž by narušoval syntézu kyseliny ribonukleové nebo proteinu.

Farmakodynamické účinky

Vedle proměnlivé korelace mezi snížením četnosti krizí a zvýšením HbF měl největší korelaci se

snížením četnosti krizí cytoredukční účinek hydroxykarbamidu, zejména snížení neutrofilů.

Klinická účinnost a bezpečnost

Téměř ve všech klinických studiích prováděných u syndromu srpkovitých buněk hydroxykarbamid

snižoval četnost výskytu vazookluzivních příhod u dětí a u dospělých o 66 % až 80 %. Stejný pokles

byl pozorován u počtu hospitalizací a počtu dnů strávených hospitalizací v léčených skupinách.

V několika studiích se při užívání hydroxykarbamidu rovněž snížila roční frekvence syndromu

akutního hrudníku o 25 až 33 %. Syndrom akutního hrudníku je častou život ohrožující komplikací

syndromu srpkovitých buněk a vyznačuje se bolestí hrudníku, horečkou nebo dyspnoí s recentním

infiltrátem na rentgenovém snímku hrudníku.

U pacientů zůstávajících na léčbě hydroxykarbamidem po dobu více než 8 let byla prokázána setrvalá

klinická prospěšnost.

U těžké chronické anémie byly shromážděny údaje z vybrané kohorty nekontrolovaného ESCORT HU

u podskupiny 27 dětských pacientů léčených přípravkem Siklos po dobu 12 měsíců, kteří měli na

počátku léčby hladinu hemoglobinu nižší než 7 g/dl. Z nich pouze 6 (22 %) pacientů mělo ve

12. měsíci hladinu nižší než 7 g/dl. Zatímco u většiny pacientů (56 %) byla změna oproti výchozí

hodnotě rovna nebo vyšší než 1 g/dl, vzhledem k velkému podílu chybějících údajů, možnosti regrese

k průměru a k tomu, že nebylo možné vyloučit vliv transfuzí, nelze z této nekontrolované studie učinit

žádné spolehlivé závěry o účinnosti.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání 20 mg/kg hydroxykarbamidu dochází k rychlé absorpci s vrcholovými

hladinami v plazmě přibližně 30 mgl dosaženými za 0,75 hodiny u dětí a 1,2 hodiny u dospělých

pacientů se syndromem srpkovitých buněk. Celková expozice až do 24 hodin po dávce je 124 mg*h/l

u dětí a dospívajících a 135 mg*h/l u dospělých pacientů. Perorální biologická dostupnost

hydroxykarbamidu je téměř úplná, jak vyplývá z hodnocení u jiných indikací, než je syndrom

srpkovitých buněk.

Distribuce

Hydroxykarbamid se rychle distribuuje v lidském organismu, vstupuje do mozkomíšního moku,

objevuje se v peritoneální tekutině a ascitech a koncentruje se v leukocytech a erytrocytech.

Odhadovaný distribuční objem hydroxykarbamidu se blíží celkovému objemu vody v lidském

organismu.

Distribuční objem v ustáleném stavu upravený na biologickou dostupnost je 0,57 l/kg u

pacientů se syndromem srpkovitých buněk (představuje přibližně 72 l u dětí a 90 l u dospělých).

Rozsah vazby hydroxykarbamidu na proteiny není znám.

Biotransformace

Biotransformační cesty stejně jako metabolity dosud nejsou plně charakterizovány. Močovina je

jedním z metabolitů hydroxykarbamidu.

Hydroxykarbamid v koncentraci 30, 100 a 300 µmol/l není in vitro metabolizován cytochromem P450

lidských jaterních mikrosomů. Při koncentracích v rozsahu od 10 do 300 µmol/l hydroxykarbamid

nestimuluje aktivitu ATPázy rekombinantního humánního P glykoproteinu (PGP) in vitro, což

naznačuje, že hydroxykarbamid není substrátem PGP. Proto se v případě současného podávání

s látkami, které jsou substráty cytochromů P450 nebo P glykoproteinu, neočekávají žádné interakce.

Eliminace

Ve studii s opakovanými dávkami u dospělých pacientů se syndromem srpkovitých buněk bylo

v ustáleném stavu přibližně 60 % dávky hydroxykarbamidu detekováno v moči. U dospělých byla

celková clearance korigovaná na biologickou dostupnost 9,89 l/h (0,16 l/h/kg), z čehož byla 5,64 l/h

renální a 4,25 l/h jiná než renální clearance. Příslušná hodnota pro celkovou clearance u dětí byla

7,25 l/h (0,20 l/h/kg), z čehož byla 2,91 l/h clearance cestou renální a 4,34 l/h cestou nerenální.

U dospělých se syndromem srpkovitých buněk byla po 8 hodinách průměrná kumulativní exkrece

hydroxykarbamidu močí 62 % podané dávky, a tak byla vyšší než u pacientů s nádorovým

onemocněním (35–40 %). U pacientů se syndromem srpkovitých buněk byl hydroxykarbamid

vylučován s poločasem přibližně šest až sedm hodin, což je déle, než se uvádí u jiných indikací.

Geriatričtí pacienti, pohlaví, rasa

O farmakokinetických rozdílech z hlediska věku (s výjimkou pediatrických pacientů), pohlaví a rasy

nejsou dostupné žádné informace.

Pediatrická populace

U pediatrických a dospělých pacientů se syndromem srpkovitých buněk byla systémová expozice

hydroxykarbamidu v ustáleném stavu, srovnávaná podle plochy pod křivkou, podobná. Maximální

hladiny v plazmě a zdánlivý distribuční objem vztažený k tělesné hmotnosti byly mezi jednotlivými

věkovými skupinami dobře srovnatelné. Doba pro dosažení maximální plazmatické koncentrace a

procentuální podíl dávky vyloučené v moči byl vyšší u dětí než u dospělých. U pediatrických pacientů

byl poločas mírně delší a celková clearance vztažená k tělesné hmotnosti mírně vyšší než u dospělých

pacientů (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin

Protože vylučování ledvinami je jednou z cest eliminace, je u pacientů trpících poruchou ledvin

zapotřebí zvážit snížení dávky přípravku Siklos. V otevřené studii s jedinou dávkou u dospělých

pacientů se syndromem srpkovitých buněk

(Yan JH et al, 2005)

byl hodnocen vliv funkce ledvin na

farmakokinetiku hydroxykarbamidu. Pacienti s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu

CrCl >80 ml/min), lehkou (CrCl 60–80 ml/min), středně těžkou (CrCl 30–60 ml/min) nebo těžkou

(<30 ml/min) poruchou funkce ledvin dostali jednu dávku 15 mg/kg tělesné hmotnosti

hydroxykarbamidu při podání tobolek 200 mg, 300 mg nebo 400 mg. U pacientů, jejichž clearance

kreatininu byla nižší než 60 ml/min nebo pacientů v konečném stádiu onemocnění ledvin byla

průměrná expozice hydroxykarbamidu přibližně o 64 % vyšší než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Na základě další studie u pacientů s clearance kreatininu <60 ml/min byla plocha pod křivkou

přibližně o 51% vyšší než u pacientů s clearance kreatininu ≥60 ml/min, což ukazuje, že snížení dávky

hydroxykarbamidu o 50 % může být vhodné u pacientů s clearance kreatininu <60 ml/min.

Hemodialýza snížila expozici hydroxykarbamidu o 33 % (viz body 4.2 a 4.4).

U těchto pacientů se doporučuje pečlivě sledovat krevní parametry.

Porucha funkce jater

Neexistují žádné údaje, na jejichž základě by bylo možno učinit specifická doporučení pro úpravu

dávky u pacientů s poruchou funkce jater, ale s ohledem na bezpečnost je přípravek Siklos

kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 4.3). U pacientů s poruchou

funkce jater se doporučuje pečlivě sledovat krevní parametry.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V předklinických studiích toxicity nejčastěji zaznamenané účinky zahrnovaly útlum kostní dřeně,

lymfoidní atrofii a degenerativní změny v epitelu tenkého a tlustého střeva. U některých druhů zvířat

byly pozorovány kardiovaskulární účinky a hematologické změny. Také se u potkanů vyskytla

testikulární atrofie se sníženou spermatogenezí, zatímco u psů byla zaznamenána reverzibilní zástava

spermatogeneze.

Hydroxykarbamid je jednoznačně genotoxický v širokém spektru systémů testů.

Konvenční dlouhodobé studie, které by hodnotily kancerogenní potenciál hydroxykarbamidu, nebyly

provedeny. Nicméně se předpokládá, že hydroxykarbamid je mezidruhový kancerogen.

Hydroxykarbamid prochází placentární bariérou a prokázalo se, že má silné teratogenní a

embryotoxické účinky v širokém spektru zvířecích modelů při humánní terapeutické nebo nižší dávce.

Teratogenita se projevovala částečně osifikovanými lebečními kostmi, chybějícími očnicemi,

hydrocefalem, rozštěpem sterneber, chybějícími bederními obratli. Embryotoxicita spočívala ve

snížené životaschopnosti plodu, snížení počtu živých mláďat ve vrhu a opožděném vývoji.

Hydroxykarbamid podávaný samcům potkanů v dávce 60 mg/kg tělesné hmotnosti/den (přibližně

dvojnásobek doporučené obvyklé maximální dávky u člověka) vedl k testikulární atrofii, snížené

spermatogenezi a významně snižoval jejich schopnost oplodnit samice.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Natrium-stearyl-fumarát

Silicifikovaná mikrokrystalická celulosa

Kopolymer bazického butylovaného methakrylátu

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

Přečtěte si celý dokument

EMA/762197/2010

EMEA/H/C/000689

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Siklos

hydroxycarbamidum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Siklos. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Siklos.

Co je Siklos?

Siklos je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku hydroxykarbamid. Je dostupný ve formě tablet

(100 mg a 1 000 mg). 1 000mg tableta má speciální půlicí rýhy pro snadné rozdělení na čtyři stejné

části.

K čemu se přípravek Siklos používá?

Přípravek Siklos se používá u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od dvou let s tzv. srpkovitou

anémií, což je dědičné onemocnění, při němž červené krvinky tuhnou a ztrácejí schopnost se „lepit“ a

mění tvar z diskovitého na půlkruhový (srpkovitý). Používá se k prevenci opakujících se bolestivých

vazookluzivních krizí, ke kterým dochází v případě, kdy se krevní céva ucpe abnormálními červenými

krvinkami, jež omezují průtok krve do příslušného orgánu. Tyto krize mohou zahrnovat akutní hrudní

syndrom, což je život ohrožující stav, kdy pacienta náhle začne bolet na hrudi, dostane horečku, těžko

se mu dýchá nebo na rentgenu jeví známky přítomnosti tekutiny v plicích.

Jelikož počet pacientů se srpkovitou anémií je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se

vyskytující a přípravek Siklos byl dne 9. července 2003 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění“.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak se přípravek Siklos používá?

Léčba přípravkem Siklos by měla být zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou srpkovité anémie.

Přípravek Siklos se užívá jednou denně, nejlépe ráno před snídaní. Počáteční dávka činí obvykle 15 mg

na kilogram tělesné hmotnosti. K dosažení požadované dávky se používají nejvhodnější tablety o různé

síle (100 mg nebo 1 000 mg), 1 000mg tablety mohou být v případě potřeby rozlomeny na čtvrtiny

(250 mg). Dávka se upravuje dle pacientovy reakce na léčbu, přičemž obvyklá denní dávka činí 15 až

30 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Ve výjimečných případech lze použít dávku až 35 mg na kilogram

tělesné hmotnosti denně, pokud je pacientovi sledována krev, zda se nevyskytují nežádoucí účinky. U

pacientů, kteří na tuto dávku nereagují, nebo se u nich vyskytnou nežádoucí účinky, může být nutné

léčbu ukončit či dočasně pozastavit. Dávku přípravku Siklos může být nutné snížit u pacientů, kteří mají

mírné nebo středně závažné onemocnění ledvin. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové

informaci.

Jak přípravek Siklos působí?

Léčivá látka v přípravku Siklos, hydroxykarbamid, brání růstu a množení některých buněk, například

krvinek. Ačkoli přesný způsob účinku této látky u uvedeného onemocnění není znám, hydroxykarbamid

snižuje počet buněk, které kolují v krvi, a u pacientů se srpkovitou anémií zabraňuje červeným

krvinkám ve změně tvaru. Tím omezuje riziko ucpání krevních cév.

Hydroxykarbamid, dříve známý jako hydroxyurea, je v rámci Evropské unie (EU) dostupný již několik

desetiletí, a to k léčbě jiných onemocnění, včetně některých typů rakoviny.

Jak byl přípravek Siklos zkoumán?

Jelikož hydroxykarbamid představuje dobře známou látku, která se používá v jiných léčivých

přípravcích, společnost na podporu použití přípravku Siklos u dospělých a dětí se srpkovitou anémií

použila údaje z vědecké literatury. Předložila zejména důkazy o účinnosti přípravku Siklos, a to z 11

publikovaných studií zahrnujících 378 dětí a ze tří národních registrů informací o 155 dětech se

srpkovitou anémií, jež byly léčeny přípravkem Siklos po dobu až sedmi let. Společnost také předložila

důkazy ze studie provedené na 299 dospělých pacientech, ve které byla účinnost přípravku Siklos

porovnávána s placebem (léčbou neúčinným přípravkem), výsledky dalších studií zahrnujících 430

dospělých a dále údaje o 123 dospělých léčených přípravkem Siklos z jednoho národního registru

informací. Studie porovnávaly počet vazookluzivních krizí před zahájením léčby přípravkem Siklos a po

něm, přičemž vazookluzivní krize byla definována jako jakákoli bolestivá epizoda týkající se horních

končetin, dolních končetin, břicha, zad nebo hrudi.

Jaký přínos přípravku Siklos byl prokázán v průběhu studií?

Pacienti vykazovali při léčbě přípravkem Siklos méně vazookluzivních krizí než před jejím zahájením,

přičemž frekvence krizí u dětí a dospělých poklesla o 66–80 %. Počet případů akutního hrudního

syndromu také poklesl, a to o 25 až 33 %. Pacienti byli též méně hospitalizováni a strávili v nemocnici

menší počet dnů. Účinky přetrvaly po dobu až sedmi let. Ve studii, která srovnávala přípravek Siklos

s placebem u dospělých, bylo u pacientů užívajících přípravek Siklos zaznamenáno méně

vazookluzivních krizí (2,5 krize za rok) než u pacientů užívajících placebo (4,5 krize za rok).

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Siklos?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Siklos (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou

úbytek kostní dřeně, jenž způsobuje neutropenii (nízké hladiny neutrofilů, což je druh bílých krvinek),

Siklos

EMA/132686/2014

strana 2/3

retikulocytopenie (nízké hladiny retikulocytů, což je druh nedozrálých červených krvinek) a makrocytóza

(zvětšení červených krvinek). Pacientům užívajícím přípravek Siklos by měly být jak před zahájením

léčby, tak pravidelně v jejím průběhu prováděny krevní testy, a to za účelem zjištění počtu krvinek a

sledování funkcí ledvin a jater. Počet krvinek se obvykle navrací do normálu do dvou týdnů od ukončení

léčby přípravkem Siklos. U mužů léčených přípravkem Siklos je také velmi často zaznamenána

reverzibilní oligospermie nebo azoospermie (snížená nebo chybějící produkce zdravých spermií). Úplný

seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Siklos je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Siklos nesmí být používán u osob se závažnými ledvinovými anebo jaterními problémy a u

osob s nebezpečně nízkými počty krvinek. V průběhu užívání přípravku Siklos musí být ukončeno

kojení. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Siklos schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Siklos převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo

uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Siklos?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Siklos byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Siklos zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i

pacienti. Výrobce přípravku Siklos poskytne také informační balíčky obsahující údaje o bezpečnosti

přípravku, a to pro lékaře i pacienty.

Další informace o přípravku Siklos

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Siklos platné v celé Evropské unii dne

29. června 2007.

Shrnutí stanoviska k přípravku Siklos vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/Rare disease designation.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Siklos je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Další

informace o léčbě přípravkem Siklos naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 03-2014.

Siklos

EMA/132686/2014

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace