SIDOK Potahovaná tableta 100MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DRASELNÁ SŮL LOSARTANU (LOSARTANUM KALICUM)
Dostupné s:
Alkaloid - INT d.o.o., Ljubljana - Črnuče
ATC kód:
C09CA01
INN (Mezinárodní Name):
POTASSIUM SALT OF LOSARTAN (LOSARTAN POTASSIUM)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
2X15 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
LOSARTAN
Přehled produktů:
SIDOK
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 730/10-C
Datum autorizace:
2013-12-20
EAN kód:
5310001212513

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls127770/2015

Příbalováinformace:informaceprouživatele

SIDOK50mg potahované tablety

SIDOK100mg potahované tablety

Losartanumkalicum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat,

protožeobsahuje pro Vásdůležité údaje.

Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékaře,lékárníkanebo zdravotnísestry.

Tento přípravekbylpředepsánvýhradněVám. Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,

a toitehdy, má-listejné příznakyjako Vy.

-Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékaři,lékárníkovinebo

zdravotnísestře. Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci.Vizbod 4.

Co naleznetev tétopříbalovéinformaci

1. CojepřípravekSidokakčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnetepřípravekSidokužívat

3.JaksepřípravekSidokužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5.JakpřípravekSidokuchovávat

6.Obsah balenía dalšíinformace

1. Co je přípravek Sidok a kčemu sepoužívá

Losartan(přípravekSidok)patřídoskupinyléků známých jako antagonistéreceptoru angiotenzinu II.

Angiotenzin IIje látkavytvářenávtěle, která se váže na receptoryvcévách,cožzpůsobujejejich

stažení.To vedeke zvýšeníkrevního tlaku.Losartanbránívazbě angiotenzinu IIna tyto receptory,což

způsobujeuvolněnícéva má za následeksníženíkrevníhotlaku.Losartanupacientů svysokým

krevnímtlakemascukrovkou typu 2.zpomalujezhoršovánífunkceledvin

PřípravekSidoksepoužívá:

kléčbě pacientůsvysokýmkrevnímtlakem(hypertenze)u dospělých,dětía adolescentů ve věku

6–18 let;

kochraněledvin uhypertenzních pacientů scukrovkoutypu 2 slaboratorněprokázaným

narušenímfunkceledvin aproteinurií≥0,5 gdenně (stav, kdymoč obsahuje abnormálnímnožství

bílkovin);

pro léčbupacientů schronickýmselhánímsrdce, kdyterapiespecifickýmilékyoznačovanýmijako

inhibitoryangiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory, lékypoužívanépro sníženívysokého

krevního tlaku)nenílékařempovažovánaza vhodnou. Pokud bylo vaše srdečníselhávání

stabilizováno pomocíACE inhibitoru,nemělibyste přecházetnalosartan;

u pacientů svysokýmkrevnímtlakema ztluštěnímlevé komoryke sníženírizikacévnímozkové

příhody(„indikace LIFE“).

2.Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekSidokužívat

Neužívejte přípravekSidok:

jestližejstealergický/á nalosartannebonakteroukolidalšísložkutohotopřípravku(uvedenou

vbodě 6),

jestliže máte vážně narušenoufunkcijater

jestližejstetěhotná více než3měsíce(Rovněžlepšísepřípravku Sidokvyhýbativčasném

těhotenství-vizbodTěhotenstvía kojení)

pokud máte cukrovku (diabetes)nebo poruchu funkceledvin nebojsteléčen(a)přípravkemke

sníženíkrevního tlaku obsahujícímaliskiren.

Upozorněnía opatření

Před užitímpřípravkuSidokseporaďte sesvýmlékařem,lékárníkemnebo zdravotnísestrou.

Pokudmáte za to, žejste těhotná(nebo,žejstemohlaotěhotnět), musíte otominformovatsvého

lékaře. Sidoksevčasnémtěhotenstvínedoporučujeapokudjste těhotnávícenež3 měsíce,používat

senesmí,protožepokudbysevtomtoobdobípoužíval, mohlbyvážně poškoditVaše dítě(vizčást

věnovanátěhotenství).

Jedůležité, abyste svému lékařinebolékárníkovipředužitímpřípravkuSidokřekli:

jestliže se uVásněkdyvyskytlangioedém(otoktváře,rtů,hrdla a/nebojazyka)(viztaké bod 4

„Možné nežádoucíúčinky");

jestližetrpítesilnýmzvracenímnebo průjmemvedoucímkvelkéztrátětekutin a/nebo solivtěle;

jestližejsteléčen/adiuretiky(léky,které zvyšujímnožstvívodyvyloučenéledvinami)nebo máte

dietu s omezenýmpříjmemsolivedoucíkvelkéztrátě tekutin asolivtěle (vizbod3 „Dávkováníu

zvláštníchskupin pacientů“);

jestližejeo Vásznámo, že máte zúžené nebo zablokovanécévyvedoucídoledvin nebo pokudjste

vnedávné doběpodstoupil/atransplantaciledvin;

jestliže máte narušenéfunkcejater(vizbod 2"Neužívejte přípravekSidok“ a3 „Dávkováníu

zvláštníchskupin pacientů“);

jestližetrpíte srdečnímselhánímsporuchouledvin nebobeznínebo pokud současnětrpíte

závažnými,životohrožujícímiporuchamisrdečníhorytmu.Zvláštníopatrnostijetřebapokudjste

současněléčen/aß-blokátory.;

jestližemáte problémysesrdečnímichlopněminebo srdečnímsvalem;

jestližetrpíte koronárníchorobousrdeční(zapříčiněnousníženýmprůtokem

krve srdečnímicévami)nebocévnímozkovou chorobou(zapříčiněnousníženýmoběhemkrve

vmozku);

jestližetrpíte primárnímhyperaldosteronismem(cožjesyndromdoprovázenýzvýšeným

uvolňovánímhormonu aldosteronuvnadledvinkách, způsobenýabnormalitamitétožlázy)

pokud užíváte některýznásledujících přípravků používaných kléčbě vysokého krevního tlaku:

-inhibitorACE (napříkladenalapril,lisinopril, ramipril), ato zejménapokud máteproblémys

ledvinamisouvisejícís diabetem.

-aliskiren

Vášlékařmůže vpravidelných intervalech kontrolovatfunkciledvin, krevnítlakamnožstvíelektrolytů

(např. draslíku)vkrvi.

Viztaké informace vbodě:“NeužívejtepřípravekSidok”.

Dětia dospívající

Losartanbylstudován u dětí. Pro více informacísipromluvte se svýmlékařem.

PřípravekSidoksenedoporučujeu dětís problémys ledvinaminebojátry,protože u těchto skupin

pacientůjsou kdispozicijen omezenéúdaje.PřípravekSidoksenedoporučuje u dětímladších6 let,

protože nebylo prokázáno, že funguje utéto věkové skupiny.

Dalšíléčivé přípravkya přípravekSidok

Informujte svéholékařenebo lékárníka o všechlécích,které užíváte,kteréjstevnedávné době

užíval(a)nebo kterémožná budete užívat.

Dávejte zvláštnípozor,pokud užíváte následujícíléky,kdyžpodstupujeteléčbu přípravkemSidok:

jinélékysnižujícíkrevnítlak, protožetymohouVáškrevnítlakdodatečněsnížit.Krevnítlakmůže

rovněžbýtsníženněkterýmznásledujícíchléčiv/některou znásledujícíchtříd léků:tricyklická

antidepresiva, antipsychotika, baklofen, amifostin;

lékyzadržujícídraslíkneboléky,které mohou zvyšithladinydraslíku (např.lékydoplňující

draslík, solné náhradyobsahujícídraslíknebo lékyšetřícídraslík,jakojistádiuretika[amilorid,

triamteren,spironolakton]nebo heparin);

nesteroidníantirevmatika, jako je indometacin,včetněinhibitorůCOX-2 (lékyomezujícízánět,které

lzepoužítknapomáhánípotlačeníbolesti), protožetymohouúčinkylosartanusnižujícíhokrevnítlak

oslabit.

PokudjsoufunkceVašichledvinnarušeny, může souběžnépoužívánítěchto léků véstkezhoršení

funkceledvin.

Možná budenutné, abyVáš lékařzměnilVašidávku a/neboudělaljiná opatření:

Pokud užíváte inhibitoryACE nebo aliskiren(viztaké informace vbodě"NeužívejtepřípravekSidok"

a "Upozorněnía opatření").

Lékyobsahujícílithiumnesmějíbýtvkombinacislosartanemužíványbezpečlivého dohledulékaře.

Mohou býtvhodnázvláštníbezpečnostníopatření(např. krevnítesty).

Přípravek Sidok sjídlema pitím

PřípravekSidoklzeužívatsjídlemnebo bezjídla.

Těhotenstvía,kojenía plodnost

Pokud jstetěhotná nebo kojíte,domníváte se, že můžete býttěhotná, neboplánujete otěhotnět,poraďte

sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnetetento přípravekužívat.

Těhotenství

Pokudmáte za to, žejste těhotná(nebo,žejstemohlaotěhotnět), musíte otominformovatsvého

lékaře.

OšetřujícílékařVámobvykledoporučí,abystepřípravekSidokpřestalaužívatpředtím, nežotěhotníte

nebojakmilezjistíte, žejsteotěhotnělaaporadíVám, abystemísto nějužívalajinýpřípravek.

PřípravekSidoksevčasnémtěhotenstvínedoporučujea pokudjstetěhotnávícenež3 měsíce,

používatsenesmí,protožepokudbysevtomto obdobípoužíval,mohlbyvažněpoškoditVašedítě.

Kojení

Řekněte svému lékaři, pokud kojítenebo máte začítkojit.

PřípravekSidoksenedoporučujematkám, které kojíavášlékařmůže zvolitjinouléčbu, pokud si

přejete kojit, zejménapokudje vašedítě novorozenecnebo bylo narozeno předčasně.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Nebylyprovedenyžádnéstudie ohledně účinků naschopnostřídita obsluhovatstroje. Není

pravděpodobné, že bySidoknarušovalvašischopnostřídita obsluhovatstroje. Nicméněpodobnějako

mnoho jiných léků sepoužívá pro léčbu vysokého krevníhotlaku, losartan může u některých lidí

způsobovatzávratě nebo ospalost. Pokud se u vásvyskytne závrať nebo ospalost,mělibysteto

konzultovatusvého lékařepředtím, nežsebudete pokoušeto takovéčinnosti.

Sidok obsahujemonohydrátlaktózy.

Pokud vámvášlékařřekl, že trpíteintolerancí

některých cukrů, obraťte sepřed užitímtohotopřípravkuna svého lékaře.

3.Јak sepřípravek Sidokužívá

Vždyužívejtetento přípravekpřesněpodle pokynů svého lékaře nebolékárníka. Pokud sinejste

jistý(á),poraďtesese svýmlékařemnebolékárníkem.Vášlékařrozhodneo odpovídajícídávce

přípravku Sidok, vzávislostina vašemstavu a natom, zda užívátejiné léky. Je důležité pokračovat

vužívánípřípravku Sidoktakdlouho,jakpředepíševášlékař,abybyla uchovánakontrolavašeho

krevního tlaku.

Dospělípacientisvysokýmkrevnímtlakem

Léčba obvykle začíná podáváním50mglosartanu(jedna tableta přípravku Sidok50 mgpotahovaných

tablet)jednoudenně. Maximálníúčinekna sníženíkrevního tlaku bymělbýtdosažen3-6 týdnů po

zahájeníléčby. Uněkterých pacientů může býtdávkapozdějizvýšená na100 mglosartanu(dvě

tabletypřípravku Sidok50 mgpotahovanétabletynebojedna tableta přípravkuSidok100 mg

potahovaných tablet)jednou denně.

Pokudmáte dojem, že je účineklosartanupříliš silnýnebo slabý, promluvte siprosímsesvým

lékařemnebo lékárníkem.

Použitíu dětía dospívajících

Dětimladší6let

PřípravekSidoksenedoporučujeu dětímladších6 let,protože nebylo prokázáno, že funguje utéto

věkové skupiny.

Dětive věku6 až18 let

Doporučenápočátečnídávka u pacientůshmotnostíod20 do 50 kgje 0,7 mglosartanu na kgtělesné

hmotnostipodanájednou denně(do 25 mgpřípravku Sidok). Lékařmůže zvýšitdávku, pokud není

krevnítlakkontrolován.

Pro dětimohou býtvhodnějšíjinéformytohoto přípravku;poraďte se slékařemnebo lékárníkem.

Dospělípacientisvysokýmkrevnímtlakemacukrovkoutypu 2

Léčba obvykle začíná podáváním50mglosartanu(jedna tableta přípravku Sidok50 mgpotahované

tablety)jednou denně. Dávkamůže býtpozdějizvýšena na100mglosartanu(jedna tableta přípravku

Sidok100 mgpotahovanétablety)jednou denněvzávislostinaodpovědivašeho krevníhotlaku.

Losartan vtabletách můžebýtpodávánspolusjinýmilékysnižujícímikrevnítlak(například

diuretiky, blokátorykalciového kanálu,alfa nebo beta-blokátorya centrálně působícímiléky)stejně

jakosinzulínemajinýmiběžně používanýmilékyproticukrovce, které snižujíhladinu glukózyvkrvi

(např. derivátysulfonylurey,glitazonya glukozidázové inhibitory).

Dospělípacientisesrdečnímselháním

Léčba obvykle začíná podávánímlosartanu vdávce12,5 mgjednou denně. Sidokneníkdispozici

vdávce12,5 mg. Pro dávky,které nejsou spřípravkemSidokdosažitelné, bymělybýtvašímlékařem

předepsányjinéléčivé přípravkyobsahujícílosartan vodpovídajícídávce. Obecněbyměla býtdávka

zvýšená každýtýden vkrocích(tzn.12,5 mgdenněběhemprvního týdne, 25 mgdenněběhem

druhého týdne, 50mgdenněběhemtřetího týdne,100mgdenně

běhemčtvrtéhotýdne, 150mgběhempátého týdne)ažna udržovacídávku určenou Vašímlékařem.

Může býtužívánamaximálnídávka 150 mg(např. 3tabletypřípravkuSidok50 mgnebo 1 tableta

přípravkuSidok100 mga jednatabletypřípravkuSidok50mg)jedenkrátdenně.

Vléčbě srdečníhoselháníje losartan obvykle kombinován sdiuretikem(lék, který zvyšuje množství

vody,které vymočíte ledvinami)anebodigitalisem(lék,kterýpomáháposilovatsrdcea zlepšovatjeho

funkci)anebobetablokátorem.

Dávkováníu zvláštníchskupin pacientů

Lékařmůže doporučitmenšídávku, zejménapřizahájeníléčbyu určitých pacientů,jakojsou ti, kteří

jsouléčenídiuretikyvevysokých dávkách, u pacientůsporuchoujaternebou pacientů starších 75let.

Použitílosartanunenídoporučeno u pacientůstěžkou poruchoujater(vizbod „Neužívejte přípravek

Sidok“).

Podávání

Tabletybysemělyzapítsklenicívody. Mělibyste sepokusitužítsvou dennídávku ve stejnou dobu

každýden. Je důležité, abyste pokračovalisužívánímpřípravku Sidok, dokud vámvášlékařneřekne

něcojiného.

Jestližejste užil(a)více přípravkuSidok, nežbysteměl(a)

Pokud nechtěněužijete příliš mnoho tablet,kontaktujte okamžitě svého lékaře. Příznakypředávkování

jsou nízkýkrevnítlak, zvýšenásrdečníakce, možné sníženísrdečníakce.

Jestližejste zapomněl(a)užítpřípravek Sidok

Pokud náhodněvynechátedennídávku, užijte dalšídávku jako obvykle. Nezdvojujte následující

dávku, abyste nahradil(a)vynechanoutabletu.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku, zeptejte sesvéholékaře,lékárníka

nebo zdravotnísestry.

4.Možné nežádoucíúčinky

Podobnějako všechnyléky můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,které seale nemusí

vyskytnoutu každého.

Pokud seu vásvyskytne něco znásledujícího, přestaňte užívattabletypřípravku Sidoka řekněte to

okamžitě svému lékařinebo běžte napohotovostnejbližšínemocnice:

Těžká alergická reakce(vyrážka, svědění, otoktváře,rtů, ústnebo hrdla, které mohou způsobovat

potíže připolykánínebodýchání).

Jde ozávažný, ale vzácnýnežádoucíúčinek, který postihuje vícenež1z10000pacientů, a le méně

než1z1 000 pacientů. Můžete potřebovaturgentnípomoc lékaře nebo hospitalizaci.

Ulosartanu bylypozoroványnásledujícínežádoucíúčinky:

Časté(mohou postihnoutaž 1 z10pacientů):

závrať

nízkýkrevnítlak(zejménapřizvýšených ztrátách vody, tj.u pacientůsezávažným

srdečnímselhánímnebo přiléčbě vysokýmidávkamidiuretik),

ortostatické účinkysouvisejícísdávkou,jakojesníženíkrevního tlaku, kněmuždocházípři

postavenízpolohyvleže nebo vsedě

slabost

únava

příliš malé množstvícukru vkrvi(hypoglykémie)

příliš vysoká hladina draslíku vkrvi(hyperglykémie)

změnyfunkceledvin včetně selháníledvin

sníženípočtu červených krvinek(anémie)

zvýšenímočovinyvkrvi, sérového kreatininua sérového draslíku u pacientů sesrdečnímselháním

Méněčasté(mohou postihnoutaž1 ze100 pacientů):

ospalost

bolesthlavy

poruchyspánku

pocitzvýšenísrdečníakce(palpitace)

výrazná bolestna hrudi(angína pectoris)

dušnost(dyspnoe)

bolestibřicha

zácpa

průjem

nevolnost

zvracení

kopřivka

svědění(pruritus)

vyrážka

lokalizovanýotok(edém)

kašel

Vzácné(mohoupostihnoutaž 1 z1000 pacientů):

přecitlivělost

angioedém

zánětkrevních cév(vaskulitidyzahrnujícíHenoch-Schönleinovu purpuru)

tupostnebo pocitbrnění(parestézie)

omdlévání(synkopa)

velmirychlá anepravidelnásrdečníakce(fibrilace síní)

cévnímozková příhoda (mrtvice)

zánětjater(hepatitida)

zvýšená krevníhladina alanin-aminotransferázy(ALT),která obvykle ustupuje přiukončeníléčby

Neníznámo(četnostnelzezdostupnŷch údajů určit):

sníženípočtu trombocytů

migréna

abnormalityjaternífunkce

bolestisvalůa kloubů

chřipkové příznaky

bolestizad ainfekcemočových cest

zvýšená citlivostna slunce(fotosenzitivita)

nevysvětlitelná bolestsvalůstmavou (barvyčaje)močí(rhabdomyolýza)

impotence

zánětslinivkybřišní(pankreatitida)

sníženáhladinasodíku vkrvi(hyponatrémie)

deprese

celkovýpocitnevolnosti(malátnost)

zvonění, bzučení, chrčenínebo cvakánívuších(tinnitus)

porucha chuti(dysgeuzie).

Nežádoucíúčinkyu dětíjsou podobnéjako u dospělých.

Hlášenínežádoucích účinků

Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékaři,lékárníkovinebo

zdravotnísestře. Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci.Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímona adresu:Státníústavpro

kontroluléčiv,Šrobárova 48,100 41 Praha 10,Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek . Nahlášenímnežádoucíchúčinků můžete přispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5.JakpřípravekSidokuchovávat

Uchovávejtetento přípravekmimodohled adosahdětí.

Nepoužívejtetentopřípravekpo uplynutídobypoužitelnosti, kteráje vyznačenánakrabičce ablistru

za „EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti).Doba použitelnostise vztahuje kposlednímu dni

uvedeného měsíce.

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Nepoužívejtetento přípravek, pokud sivšimnete jakýchkoli viditelných známeksníženéjakosti.

Nevyhazujte žádnéléčivé přípravkydo odpadních vodnebo domácíhoodpadu. Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmáte likvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tato opatřenípomáhajíchránit

životníprostředí.

6.Obsah balenía dalšíinformace

Co přípravek Sidokobsahuje

Léčivá látkajelosartanumkalicum.

SIDOK50 mgpotahovanétablety:

jednapotahovanátableta obsahuje 50 mglosartanumkalicum.

SIDOK100 mgpotahované tablety:

jednapotahovanátableta obsahuje 100 mglosartanumkalicum.

Pomocnýmilátkamijsou:

Tabletovéjádro:magnesium-stearát(E572), mikrokrystalická celulóza (E460),předbobtnalý

kukuřičnýškrob, monohydrátlaktózy, sodnásůlkarboxymethylškrobu (typ A).

Potahtablety:hyprolóza (E463)aoxid titaničitý(E171).

Žlutýoxid železitý(E 172)(vpřípravku Sidok100 mgpotahovanétablety).

Jak přípravek Sidokvypadá a co obsahuje toto balení

SIDOK50mgpotahovanétabletyjsoukulaté,bílé,bikonvexní,potahovanétabletyspůlícírýhouna

jednéstraně.Tabletu lze dělitna dvě stejné poloviny.Rozměrjednétabletyje přibližně8,0mm.

Léčivýpřípravekje kdispozicivkrabičce obsahující30 potahovaných tablet(3 Al/PVC-foliové

blistryobsahující10potahovaných tablet).

SIDOK100mgpotahovanétabletyjsoukulaté,světležluté,bikonvexní,potahovanétabletyspůlicí

rýhounajednéstraně.Půlicírýhamápouzeusnadnitdělenítabletyprosnazšípolykání,neníurčenak

dělenídávky.Rozměrjedné tabletyje přibližně10,0mm.

Léčivýpřípravekjekdispozicivkrabičceobsahující30potahovanýchtablet(2Al/PVC-foliové

blistryobsahující15potahovaných tablet).

Držitelrozhodnutíoregistracia výrobce

ALKALOID-INTd.o.o.,Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana–Črnuče

Slovinsko

tel.:+386 1 300 42 90

fax:+3861 300 42 91

e-mail: info@alkaloid.si

Tentoléčivýpřípravekjeregistrován vČlenských státech EUpod následujícíminázvy:

Bulharsko LOTAR 50 mg;100 mgfilmiranitabletky

Česká republika SIDOK 50 mg;100 mgpotahovanétablety

Polsko ZEPREZ50mg;100 mgtabletkipowlekane

Slovenská

republika ZEPREZE 50m;100 mgfilmomobalenétablety

Slovinsko LOTAR50 mg;100mgfilmsko obloženetablete

Rumunsko LODIAL50mg;100 mgcomprimate filmate

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:9.7.2015

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls127770/2015

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

SIDOK50 mgpotahovanétablety

SIDOK100 mgpotahovanétablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SIDOK50 mgpotahovanétablety:

Jednapotahovanátableta obsahuje 50 mglosartanumkalicum.

Pomocnélátkyseznámýmúčinkem:

Jednapotahovanátableta obsahuje 35,10 mgmonohydrátu laktózy.

SIDOK100 mgpotahovanétablety:

Jednapotahovanátableta obsahuje 100 mglosartanumkalicum.

Pomocnélátkyseznámýmúčinkem:

Jednapotahovanátableta obsahuje 70,20 mgmonohydrátu laktózy.

Úplnýseznampomocných látekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Potahovanétablety

SIDOK50 mgpotahovanétablety:

Bílé,kulaté,bikonvexní,potahovanétabletyspůlicírýhounajednéstraně.Tabletulzedělitnadvě

stejné poloviny.

Rozměrjednétabletyje přibližně8,0 mm.

SIDOK100 mgpotahovanétablety:

Světležluté,kulaté,bikonvexní,potahovanétabletyspůlicírýhounajednéstraně.Půlicírýhamá

pouze usnadnitdělenítabletypro snazšípolykání, neníurčena kdělenídávky.

Rozměrjednétabletyje přibližně10,0 mm.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba esenciálníhypertenzeu dospělých adětía adolescentů ve věku 6–18 let.

Léčbarenálníhoonemocněnídospělýchpacientů s hypertenzía diabetesmellitus 2. typu s

proteinurií≥0,5 g/den jako součástantihypertenzivníléčby.

Léčba chronického srdečního selhánídospělýchpacientů,pokudléčbainhibitoryangiotenzin

konvertujícího enzymu (ACE)nenípovažovánaza vhodnou vdůsledku inkompatibility,zvláštěkašle

nebo kontraindikace.Pacientisesrdečnímselháním, kteříbylistabilizovánipomocíACE inhibitoru,

nesmějíbýtna losartanpřeváděni.Pacientimusímítejekčnífrakcilevé komory≤40%,musíbýt

klinickystabilníamusímítstanovenýléčebnýrežimprochronické srdečníselhání.

Sníženírizika cévnímozkové příhodyudospělýchhypertenzních pacientů shypertrofiílevé

komorydoloženouEKG(vizbod 5.1:Studie LIFE,Rasa).

4.2 Dávkovánía způsob podání

Dávkování

Hypertenze

Obvyklá počátečnía udržovacídávka u většinypacientů je 50 mgjednou denně.Maximální

antihypertenzivníúčinekje dosažen 3-6 týdnů po zahájeníléčby.Někteřípacientimohou mítdalší

přínos ze zvýšenídávkyna 100 mgjednou denně (ráno).

Losartanmůže býtpodáván spolu sjinýmiantihypertenzivnímilátkami, zejménadiuretiky(např.

hydrochlorothiazidem) (vizbody4.3, 4.4, 4.5 a 5.1).

Hypertenznípacientisdiabetesmellitus typu IIsproteinurií≥0,5 g/den

Obvyklázahajovacídávka je 50 mgjednou denně.Dávku lze nazákladěreakcekrevního tlaku jeden

měsíc po zahájeníléčbyzvýšitna 100 mgjednou denně.Losartanlzepodávatsjinými

antihypertenzivnímiléky(například diuretiky, blokátorykalciového kanálu, alfa-nebo betablokátorya

centrálně působícímilátkami)stejně jakosinzulínema jinýmiobvyklepoužívanými

hypoglykemizujícímilátkami(napříkladderivátysulfonylurey, glitazonya glukosidázové inhibitory)

(vizbody4.3, 4.4, 4.5 a 5.1).

Srdečníselhání

Obvyklázahajovacídávka losartanu u pacientů sesrdečnímselhánímje 12,5 mgjednou denně.Dávka

byměla býtobecně titrovánavtýdenních intervalech (tzn. 12,5 mgdenně, 25 mgdenně, 50 mgdenně,

100 mgdenně, aždo maximálnídávky150 mgdenně)podletoho, jakje pacientemsnášena.

PřípravekSidokneníkdispozicivsíle požadovanépro obvyklou úvodnídoporučenou dávku pro

pacientysesrdečnímselháním.Pro dávku, která nenítímto lékemdosažitelná, bysemělypoužítjiné

léčivé přípravkyobsahujícílosartan draselný.

Sníženírizika cévnímozkové příhodyu hypertenzních pacientů shypertrofiílevé komorydoloženou

EKG

Obvyklázahajovacídávka je 50 mglosartanujednou denně.Měla bysepřidatnízká dávka

hydrochlorothiazidu anebo byseměla zvýšitdávkalosartanuna 100 mgjednou denně nazákladě

odpovědikrevního tlaku.

Zvláštnípopulace

Použitíu pacientů sdeplecíintravaskulárního objemu

Pro pacientysintravaskulárnídeplecíobjemu (například pacienti, kteříbyliléčenivysokýmidávkami

diuretik)bysemělo zvážitpoužitídávky25 mgjednou denně (vizbod 4.4).

Použitíu pacientů sporuchou ledvin a pacientů na hemodialýze

Upacientů sporuchoufunkceledvin aupacientů na hemodialýze nenínutná žádnáúpravazahajovací

dávkypotřebná.

Použitíu pacientů sporuchoufunkcejater

Upacientů sporuchou funkcejatervanamnéze jenutnozvážitnižšídávku.Upacientů stěžkou

poruchou jaternejsoužádnéterapeutickézkušenosti.Proto je losartan kontraindikován u pacientů

stěžkou poruchou jater(vizbod 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

6 měsíců ažméněnež6 let

Bezpečnosta účinnostu dětíve věku 6 měsíců ažméněnež6 letnebyla stanovena. Údaje dostupné v

současné dobějsou popsányvbodech 5.1 a 5.2, nicméněžádnádoporučenítýkajícísedávkování

nemohou býtučiněna.

6 až 18 let

Upacientů, kteřímohou polykattablety, je u pacientů shmotností> 20 až< 50 kgdoporučená dávka

25 mgjednou denně.(Ve výjimečných případech může býtdávka zvýšená namaximálně 50 mg

jednou denně.)Dávkováníje třebaupravitdle odpovědikrevního tlaku.

Upacientů stělesnouhmotností> 50 kgje obvyklá dávka 50 mgjednou denně. Ve výjimečných

případech může býtdávka upravenana maximálně 100 mgjednou denně. Dávkynad 1,4 mg/kg(nebo

překročenídávky100mg)denněnebylydosud u pediatrických pacientů studovány.

Losartan se nedoporučuje pro použitíu dětímladších než6 let, protože u těchto skupin pacientů jsou

kdispozicijen omezenéúdaje.

Nedoporučuje se u dětís glomerulárnífiltrací< 30 ml/min/1,73 m 2 , protože nejsou kdispozicižádné

údaje (viztaké bod 4.4).

Losartan se také nedoporučuje u dětísporuchou jater(viztaké bod 4.4).

Použitíu starších osob

Ikdyžje u pacientů starších 75 letnutnozvážitzahájeníléčbydávkou 25 mg, neníobvykle u starších

osob nutná úprava dávky.

Způsob podání

TabletypřípravkuSidokbysemělyzapítsklenicívody.

PřípravekSidokje možné užívatsjídlemnebo bezjídla.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělostnaléčivoulátkunebonakteroukolipomocnoulátkutohotopřípravku(vizbod4.4a

6.1).

2. a 3.trimestrtěhotenství(vizbod 4.4 a 4.6).

Těžká poruchafunkcejater

Současné užívánípřípravku Sidokspřípravkyobsahujícímialiskiren je kontraindikováno u

pacientů s diabetesmellitus nebo s poruchou funkceledvin (GFR< 60 ml/min/1,73 m 2 )(vizbody4.5

a 5.1).

4.4 Zvláštní varování a bezpečnostní opatření pro použití

Přecitlivělost

Angioedém.Pacientisanamnézou angioedému (otoktváře, rtů, hrdla anebo jazyka)musíbýtpečlivě

sledováni(vizbod 4.8).

Hypotenzea porucharovnováhyelektrolytů/tekutin:

Symptomatická hypotenze,zvláštěpo prvnídávcea po zvýšenídávky, semůževyskytnoutu pacientů

sdeplecíobjemu a/nebo sodíku vdůsledkuintenzivnídiuretickéléčby,omezenípříjmusolivpotravě,

průjmu nebo zvracení.Tyto stavyjenutno upravitpřed podánímlosartanunebo jenutnopoužítnižší

zahajovacídávku (vizbod 4.2).To platítaké pro dětive věku od 6 do 18 let.

Poruchyrovnováhyelektrolytů:

Poruchyrovnováhyelektrolytůjsou u pacientů sporuchoufunkceledvin,ať jižsdiabetemnebo bez

něj, časté, přičemžje nutno sejimizabývat.Vklinické studiiprovedené u pacientů sdiabetesmellitus

typu 2 snefropatiíbylaincidence hyperkalémieveskupiněléčenélosartanemvporovnání

seskupinouléčenouplacebemvyšší(vizbod 4.8).Plazmatické koncentrace draslíkustejně jako

hodnotyclearance kreatininutedymusíbýtbedlivě sledovány, zejménaje nutno pečlivě sledovat

pacientysesrdečnímselháníma clearance kreatininumezi30až50 ml/min.

Současnépodáváníkaliumšetřících diuretik,suplementacedraslíku apodávánínáhražkysolís

obsahemdraslíkus losartanemsenedoporučuje(vizbod 4.5).

Poruchafunkcejater

Na základěfarmakokinetických údajů, které ukazujívýznamně zvýšené plazmatické koncentrace

losartanu upacientů scirhózou, je třebazvážitnižšídávku u pacientů sanamnézou poruchyjater.

Neexistuje žádnáterapeutická zkušenostslosartanemu pacientů stěžkou poruchou jater.Proto nesmí

býtlosartan podáván u pacientů stěžkou poruchoufunkcejater(vizbod 4.2, 4.3 a 5.2).

Losartan se také nedoporučuje u dětísporuchoufunkcejater(vizbod 4.2).

Poruchafunkceledvin

Jako důsledekinhibicesystému renin-angiotenzin bylyhlášenyzměnyfunkceledvinvčetně selhání

ledvin (zejménau pacientů, jejich funkceledvin jezávislá nasystému renin-angiotenzin-aldosteron,

jako jsou pacientis těžkou srdečnínedostatečnostínebo preexistujícírenálnídysfunkcí).Podobně,

jako u jiných léčivých přípravků, které ovlivňujísystémrenin-angiotenzin-aldosteron, bylo hlášeno

zvýšeníkrevních hladin močovinya sérového kreatininu u pacientů sbilaterálnístenózou renální

tepnynebo stenózou tepnykjednésolitárníledvině. Tyto změnyfunkceledvin mohou býtpři

ukončeníléčbyreverzibilní. Losartan bysemělpoužívatsopatrnostíu pacientů sbilaterálnístenózou

renálnítepnynebo stenózou tepnysolitárníledviny.

Použitíu pediatrických pacientů sporuchou funkce ledvin

Losartan se nedoporučuje u dětís glomerulárnífiltrací< 30 ml/min/1,73 m 2 , protože nejsou k

dispozicižádnéúdaje (vizbod 4.2).

Funkceledvin byměla býtvprůběhu léčbylosartanempravidelně monitorována, protože se může

zhoršit.To setýká zejménapřípadu, kdyje losartan podáván vpřítomnostijiných stavů (teplota,

dehydratace), které bymohlynarušitfunkciledvin.

Ukázalo se, že současnépoužitílosartanu aACE inhibitorů narušuje funkciledvin.Proto sesouběžné

použitínedoporučuje(vizbod 4.5).

Transplantace ledvin

Upacientů snedávnou transplantacíledvinnejsou žádnézkušenosti.

Primárníhyperaldosteronismus

Pacientisprimárnímaldosteronismemobecně nebudou reagovatna antihypertenznímedikaci

působícícestou inhibicesystému renin-angiotenzin.Proto sepoužitílosartanu nedoporučuje.

Koronárnísrdečníchoroba acerebrovaskulárníchoroba

Podobně, jako u jiných antihypertenzních léků, bynadměrnýpokleskrevního tlaku u pacientů

sischemickoukardiovaskulárníchorobou a cerebrovaskulárníchorobou mohlvéstkinfarktu

myokardu nebocévnímozkové příhodě.

Srdečníselhání

Upacientů sesrdečnímselháním,s poruchou funkceledvin nebo bezní,existuje–jako u jiných

léčivých přípravkůovlivňujícíchsystémrenin-angiotenzin-riziko těžké arteriálníhypotenze a(často

akutní)poruchyledvin.

Neexistuje dostatekterapeutické zkušenostipřipoužitílosartanu u pacientů sesrdečnímselháníma

souběžnýmtěžkýmpoškozenímledvin, u pacientů stěžkýmsrdečnímselháním(NYHAtřídyIV)a

také u pacientů sesrdečnímselháníma symptomatickými, životohrožujícímisrdečnímiarytmiemi.

Proto byseměllosartan u těchto skupin pacientů používatsopatrností.Kombinace losartanu

sbetablokátorembyseměla používatsopatrností(vizbod 5.1).

Stenóza aortálnía mitrálníchlopně, obstrukčníhypertrofická kardiomyopatie

Podobně, jako u jiných vazodilatátorů, je nutná zvláštníopatrnostu pacientů, kteřítrpíaortálnínebo

mitrálnístenózou nebo obstrukčníhypertrofickou kardiomyopatií.

Pomocnélátky

Tento léčivýpřípravekobsahuje monohydrátlaktózy.Pacientisevzácnýmihereditárnímiproblémy,

jako jsouintolerance galaktózy,vrozenýdeficitlaktázynebo glukózo-galaktózová malabsorbce, by

nemělitento lékužívat.

Těhotenství

Losartanbysenemělpodávatvprůběhu těhotenství.Pokud nenípokračovánívléčbělosartanem

považováno za nezbytné, pacientkyplánujícítěhotenstvíbymělybýtpřevedenyna alternativní

antihypertenzivníléčbu, která má stanovenýbezpečnostníprofilpro použitívtěhotenství.Je-li

stanovenadiagnóza těhotenství, měla bybýtléčbalosartanemokamžitě ukončena apřípadněbyse

měla zahájitalternativníterapie (vizbod 4.3 a 4.6).

Dalšívarovánía bezpečnostníopatření

Jakbylo pozorováno u inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu, losartan ajiníantagonisté

angiotenzinu mohou býtzjevně méněúčinnína snižováníkrevního tlaku u černochů, nežuostatních

pacientů, možná kvůlivyššíprevalencistavů snízkou hladinou reninu u černošské populace

shypertenzí.

Duálníblokádasystému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že současnéužíváníinhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin IInebo

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie asníženífunkceledvin (včetně akutního selhání

ledvin). DuálníblokádaRAAS pomocíkombinovaného užíváníinhibitorů ACE, blokátorů receptorů

pro angiotenzin IInebo aliskirenu se proto nedoporučuje (vizbody4.5 a 5.1).

Pokud je duálníblokádapovažovánaza naprosto nezbytnou, má knídocházetpouze pod dohledem

specializovaného lékaře aza častého pečlivéhosledovánífunkceledvin, elektrolytů a krevního tlaku.

InhibitoryACE a blokátoryreceptorů pro angiotenzin IInemajíbýtpoužíványsoučasně u pacientů s

diabetickou nefropatií.

4.5 Interakce sjinýmiléčivýmipřípravky a jiné formy interakce

Jiná antihypertenziva mohou zvyšovathypotenzníúčineklosartanu.Souběžné použitís jinými

látkami, které mohou vyvolávathypotenzijako nežádoucíúčinek(napříkladtricyklická antidepresiva,

antipsychotika, baklofenaamifostin)může zvyšovatriziko hypotenze.

Losartan je metabolizován převážně cestou cytochromu P450 (CYP) 2C9 na aktivnímetabolit

kyselinykarboxylové.Vklinické studiibylo zjištěno, že flukonazol(inhibitorCYP2C9)snižuje

expoziciaktivnímumetabolitu asio 50%.Bylo zjištěno, že současnáléčba losartanemsrifampicinem

(induktormetabolických enzymů)poskytuje 40%redukciplazmatické koncentraceaktivního

metabolitu.Klinickývýznamtohoto účinku neníznám.Přisouběžné léčbě fluvastatinem(slabý

inhibitorCYP2C9)nebylzjištěn rozdílvexpozici.

Podobně, jako u jiných léčivých přípravků, které blokujíangiotenzin IIa jeho účinky, může současné

použitíjiných léčivých přípravků, které zadržujídraslík(například kaliumšetřícídiuretika:amilorid,

triamteren, spironolacton)nebo které mohou zvyšovathladinydraslíku (např. heparin), doplňky

draslíku nebo solné náhradyobsahujícídraslík, véstke zvýšenísérové hladinydraslíku.Souběžné

podávánímedikace se nedoporučuje.

Reverzibilnízvýšeníkoncentracílithia vséru a toxické účinkybylyhlášenyběhemsouběžného

podávánílithia sACE inhibitory.Velmivzácné případybylyhlášenyu antagonistů receptoru

angiotenzinu II.Současné podávánílithia alosartanu bysemělo provádětsopatrností.Pokud setato

kombinace prokáže jako nezbytná, doporučuje se přisouběžnémpoužitímonitorovánísérové hladiny

lithia.

Pokud jsou antagonisté angiotenzinu IIpodáványsouběžně sNSAID(tzn. selektivníCOX-2

inhibitory, acetylsalicylová kyselina vprotizánětlivých dávkách a neselektivníNSAID), může dojítke

zmenšeníantihypertenzivního účinku.Souběžné použitíantagonistů angiotenzinu IInebo diuretika

NSAIDmůže véstke zvýšenírizika zhoršenífunkceledvin zahrnujícímožné akutnírenálníselhánía

zvýšenísérové hladinydraslíku, zejménau pacientůse stávajícínedostatečnostífunkcíledvin.

Kombinace byseměla podávatsopatrností, zejménau starších osob.Pacientibymělibýtadekvátně

hydratovánia je třebazvážitvyužitímonitorovánírenálnífunkcepo zahájenísouběžné léčbya

následněpravidelného monitorování.

Data zklinických studiíukázala, že duálníblokádasystému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

pomocíkombinovaného užíváníinhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin IInebo

aliskirenu je spojenas vyššífrekvencínežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie asnížená

funkceledvin (včetně akutního renálního selhání)ve srovnánís použitímjednélátkyovlivňující

RAAS (vizbody4.3, 4.4 a 5.1).

4.6Fertilita,těhotenstvía kojení

Těhotenství

Použitílosartanunenídoporučeno běhemprvního trimestru těhotenství(vizbod 4.4.).Použití

losartanuje kontraindikováno běhemdruhého atřetího trimestru těhotenství(vizbod 4.3 a 4.4).

Epidemiologické důkazytýkajícíserizika teratogenicitypo expoziciACE inhibitorůmběhemprvního

trimestru těhotenstvínejsou jednoznačné, nicméněnenímožné vyloučitmalé zvýšenírizika.Ikdyž

neexistujížádnékontrolovanéepidemiologické údaje o riziku antagonistů receptoru angiotenzinu II

(AIIRA), mohou pro tuto tříduléčivých přípravkůexistovatpodobná rizika.Pokud nenípokračování

vléčběAIIRApovažováno za nezbytné, pacientkyplánujícítěhotenstvíbymělybýtpřevedenyna

alternativníantihypertenzivníléčbu, která má stanovenýbezpečnostníprofilpro použitívtěhotenství.

Je-lidiagnostikováno těhotenství, léčbalosartanembyměla býtokamžitě ukončena apřípadněbyse

měla zahájitalternativníterapie.

OterapiiAIIRAvdruhéma třetímtrimestru je známo, že vyvolává fetotoxicitu u člověka (snížení

funkceledvin, oligohydramnion, opožděníosifikace lebky)a neonatálnítoxicitu (ledvinné selhání,

hypotenze, hyperkalémie)(viztakébod 5.3).

Pokud dojde kexpozicilosartanuod druhého trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvuková

kontrola funkceledvin a lebky.

Kojenci, jejichžmatkyužívalylosartan, bymělibýtpozorně sledovánisohledemna hypotenzi(viz

bod 4.3 a 4.4).

Kojení

Vzhledemknedostatku informacítýkajících se použitílosartanuběhemkojenínenílosartanvtomto

obdobídoporučen a jsou preferoványalternativníléčebnépostupys lepšímibezpečnostnímiprofily,

zejménapřipéčio novorozence apředčasně narozenédítě.

4.7Účinkyna schopnostřídita obsluhovatstroje

Nebylyprovedenyžádnéstudie ohledněúčinků na schopnostřídita obsluhovatstroje.Nicméně,při

řízenívozidelnebo obsluze strojůmusíte brátvúvahu, že se mohou občas přiužitíantihypertenzní

léčbyvyskytnoutzávratě aospalost, zejménapřizahájeníléčbynebo přizvýšenídávky.

4.8Nežádoucíúčinky

Losartan bylhodnocen vklinických studiíchnásledujícímzpůsobem:

vkontrolovaných klinických studiích u >3000 dospělých pacientů ve věku 18 leta starších pro

esenciálníhypertenzi,

vkontrolované klinické studiiu 177 pediatrických pacientů shypertenzíve věku 6 až 16 let,

vkontrolované klinické studiiu >9000 pacientů s hypertenzíve věku 55 až 80 letvěku shypertrofií

levé komory (vizstudie LIFE, bod 5.1) ,

vkontrolovanéklinické studiiu > 7700 dospělých pacientů s chronickýmsrdečnímselháním(viz

studie ELITE I, ELITE IIa HEAL, bod 5.1),

vkontrolovanéklinické studiiu > 1500 pacientů s diabetemtypu 2 ve věku 31 leta starších

sproteinurií(vizstudie RENAAL, bod 5.1).

Vtěchto klinických studiích byla nejčastějšímnežádoucíúčinkemzávrať.

Frekvence nežádoucích účinkůuvedená níže je definovánapomocínásledujícíkonvence:

velmičasté (≥1/10), časté (≥1/100 až<1/10), méněčasté (≥1/1000 až< 1/100), vzácné (≥1/10000

až< 1/1000), velmivzácné (< 1/10000)aneníznámo (zdostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1.Četnostnežádoucích účinků zjištěných připlacebemkontrolovaných klinických

studiích a po uvedenípřípravkuna trh

Nežádoucí účinek Četnostnežádoucíhoúčinku dleindikace Jiné

Hypertenze Hypertenzní

pacienti s

hypertrofií

levékomory Chronické

srdeční

selhání Hypertenzea

diabetes typu

2schorobou

ledvin

Poregistrační

zkušenosti

Poruchy krve a lymfatického systému

anémie časté četnostnení

známa

trombocytopénie četnostnení

známa

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivní

reakce,

anafylaktické

reakce,

angioedém* a

vaskulitida** vzácné

Psychiatrické poruchy

deprese četnostnení

známa

Poruchy nervového systému

závratě časté časté časté časté

ospalost méněčasté

bolesthlavy méněčasté méněčasté

poruchyspánku méněčasté

parestézie vzácné

migréna četnostnení

známa

poruchachuti četnostnení

známa

Poruchy ucha a labyrintu

vertigo časté časté

tinnitus četnostnení

známa

Srdečníporuchy

palpitace méněčasté

angina pectoris méněčasté

synkopa vzácné

fibrilace síní vzácné

cerebrovaskulární

příhoda vzácné

Cévníporuchy

(ortostatická)

hypotenze (včetně

ortostatických

účinků závislých

na dávce)║ méněčasté časté časté

Respirační, hrudní a mediastinálníporuchy

dušnost méněčasté

kašel méněčasté četnostnení

známa

Gastrointestinálníporuchy

bolestbřicha méněčasté

zácpa méněčasté

průjem méněčasté četnostnení

známa

nauzea méněčasté

zvracení méněčasté

Poruchy jatera žlučovýchcest

pankreatitida četnostnení

známa

hepatitida vzácné

abnormality

jaterních funkcí četnostnení

známa

Poruchy kůže a podkožní tkáně

kopřivka méněčasté četnostnení

známa

svědění méněčasté četnostnení

známa

vyrážka méněčasté méněčasté četnostnení

známa

fotosenzitivita četnostnení

známa

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

myalgie četnostnení

známa

artralgie četnostnení

známa

rhabdomyolýza četnostnení

známa

Poruchy ledvin a močovýchcest

poškozeníledvin časté

selháníledvin časté

Poruchy reprodukčního systému a prsu

erektilní

dysfunkce/impote

nce četnostnení

známa

Celkové poruchy a reakcev místě aplikace

asténie méněčasté časté méněčasté časté

únava méněčasté časté méněčasté časté

otok méněčasté

malátnost četnostnení

známa

Vyšetření

hyperkalémie časté méněčasté

časté ‡

zvýšení

alaninaminotransf

erázy(ALT) § vzácné

zvýšenímočoviny

vkrvi, sérového

kreatininu a

sérového draslíku časté

hyponatrémie četnostnení

známa

hypoglykémie časté

* Včetně otoku laryngu, glottis, obličeje, rtů, faryngu a/nebo jazyka (cožvedekobstrukcidýchacích

cest);u některých ztěchto pacientů bylangioedémhlášen vminulostivsouvislostis podánímjiných

léků, včetně ACE inhibitorů

** VčetněHenoch-Schönleinovypurpury

Zvláště u pacientů s intravaskulárnídeplecí, např. pacientů s těžkýmsrdečnímselhánímnebo u

pacientů léčených vysokýmidávkamidiuretik

Časté u pacientů, kterýmbylo místo 50 mgpodáno 150 mglosartanu

Vklinické studiiprovedené u pacientů s diabetemtypu 2 s nefropatií, hyperkalémie >5,5 mmol/lse

vyvinula u 9,9 %pacientů léčených losartanemvtabletách a u 3,4 %pacientů léčených placebem

Obvykle vymizelo po vysazeníléku

Následujícínežádoucíúčinkysevyskytlyčastějiu pacientů léčených losartanemnežu pacientů

léčených placebem(četnostinejsou známy):bolestizad, infekcemočových cesta chřipkovité

symptomy.

Poruchyledvina močových cest:

Jako důsledekinhibicesystému renin-angiotenzin-aldosteron bylyu pacientů vriziku hlášenyzměny

renálnífunkcezahrnujícírenálníselhání. Tyto změnyrenálnífunkcemohou býtpřiukončeníterapie

reverzibilní(vizbod 4.4).

Pediatrická populace

Profilnežádoucíchúčinků u pediatrických pacientů sezdá býtpodobnýprofilu, kterýbylzaznamenán

u dospělých pacientů. Údaje zpediatrické populace jsou omezené.

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinky

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinkypo registraciléčivého přípravkuje důležité. Umožňuje to

pokračovatvesledovánípoměru přínosů arizikléčivého přípravku. Žádámezdravotnické pracovníky,

abyhlásilipodezřenínanežádoucíúčinkyna adresu:Státníústavpro kontrolu léčiv,Šrobárova 48,

100 41 Praha 10,Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .

4.9 Předávkování

Symptomy intoxikace

Jsou kdispoziciomezenádata týkajícísepředávkováníu člověka. Nejpravděpodobnějšímanifestace

předávkováníbybyla hypotenze atachykardie. Bradykardie bysemohla objevitvdůsledku

parasympatické (vagové)stimulace.

Léčba intoxikace

Pokud byseměla objevitsymptomatická hypotenze, je třebapodávatpodpůrnou léčbu.Opatření

závisína doběpožitíléčivého přípravku a druhu a závažnostipříznaků.Stabilizaceoběhového

systému byměla mítprioritu.Po perorálnímpožitíje indikováno podávánídostatečné dávky

aktivního uhlí.Potéje třebaprovéstdůkladnémonitorovánívitálních parametrů.Vitálníparametryje

třeba dle potřebykorigovat.

Anilosartan anijeho aktivnímetabolitnelzeodstranithemodialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Antagonisté angiotenzinu II, jednoduché, ATCkód:C09CA01

Losartan je syntetickýperorálníantagonista receptoru angiotenzinu II(typ AT

).Angiotenzin II,

potentnívazokonstriktor, je primárníúčinnýhormon systému renin-angiotenzin a důležitá

determinanta patofyziologie hypertenze.Angiotensin IIseváže nareceptorAT

, kterýsenacházív

mnoha tkáních (např. cévníhladká svalovina, nadledvinky, ledvinya srdce)a způsobuje mnoho

důležitých biologických účinků včetně vazokonstrikcea uvolněníaldosteronu.Angiotenzin IItaké

stimuluje proliferacibuněkhladké svaloviny.

Losartan selektivně blokuje receptorAT

.Losartanin vitroain vivoa jeho farmakologickyaktivní

karboxylovýkyselýmetabolitE-3174 blokujívšechnyfyziologickyrelevantníúčinkyangiotenzinu II,

bezohledu nazdroja cestu jeho syntézy.

Losartan nemá agonistickýúčinekanineblokuje jiné hormonálníreceptorynebo iontové kanály

důležité pro kardiovaskulárníregulace.Dále paklosartan neinhibuje ACE (kinináza II), enzym, který

degraduje bradykinin.Vdůsledkutoho nedocházíkpotenciacinežádoucích účinků

zprostředkovaných bradykininem.

Připodávánílosartanu vedeodstraněnínegativnízpětné vazbyangiotenzinu IIna reninovou sekrecike

zvýšeníaktivityplazmatického reninu (PRA).ZvýšeníPRAvedeke zvýšeníangiotenzinu IIvplazmě.

Navzdorytomuto zvýšeníje antihypertenzivníúčineka suprese plazmatické koncentrace aldosteronu

udržována, cožznamenáúčinnou blokádu receptoru angiotenzinu II.Po ukončenípodávánílosartanu,

PRAa angiotenzinu IIsehodnotysnížilyza třidnyna výchozíúroveň.

Losartan ajeho hlavníaktivnímetabolitmajímnohemvyššíafinitu kreceptoru AT

, nežkreceptoru

.Aktivnímetabolitje 10–40x účinnějšínežlosartan nahmotnostnímzákladě.

Studie hypertenze

Vkontrolovaných klinických studiích vedlo podánílosartanu jednou denně pacientůmsmírnou až

střednětěžkou esenciálníhypertenzíke statistickyvýznamnému poklesu systolického adiastolického

krevního tlaku.Měřeníkrevního tlaku 24 hodin po dávcevzhledemk5-6 hodinámpo dávceprokázalo

sníženíkrevního tlaku za 24 hodin. Přirozenýdiurnálnírytmus bylzachován. Pokleskrevního tlaku na

koncidávkovacího intervalu byl70–80%účinku zaznamenaného 5-6 hodin po dávce.

Ukončenípodávánílosartanu u hypertenzních pacientů nevedlo knáhlému zvýšeníkrevního tlaku

(rebound).Navzdoryvýraznému poklesu krevního tlaku neměllosartan žádnéklinickyvýznamné

účinkyna srdečníakci.

Losartan je stejně účinnýu mužů a žen au mladších (pod 65 let)a starších hypertenzníchpacientů.

Studie LIFE

Studie Losartan Intervention For EndpointReduction in Hypertension [LIFE]byla randomizovaná,

trojitě zaslepená, aktivně kontrolovanástudie u 9193 hypertenzních pacientů ve věku 55 až80 lets

EKGdoloženou hypertrofiílevé komory.Pacientibylirandomizovánipro losartan 50 mgjednou

denněnebo atenolol50 mgjednou denně. Pokud nebylcílovýkrevnítlak(< 140/90 mmHg)dosažen,

bylnejprve přidán hydrochlorothiazid (12,5 mg)a pakdle potřebybyla dávka losartanu nebo

atenololu zvýšena na100 mgjednou denně. Jiná antihypertenziva svýjimkou ACE inhibitorů,

antagonistů angiotenzinu IInebo betablokátorů byla dle potřebypřidána, abysedosáhlcílovýkrevní

tlak.

Průměrná délka sledováníbyla 4,8 let.

Primárníkoncovýbod byltvořen kardiovaskulárnímorbiditou a mortalitou, měřeno snížením

kombinovanéincidence kardiovaskulárního úmrtí,cévnímozkové příhodya infarktu myokardu.

Krevnítlakbylvýznamně sníženýna podobnéúrovně vtěchto dvou skupinách.Léčba losartanem

vedla ke13,0%redukcirizika (p=0,021, 95%intervalspolehlivosti0,77-0,98)ve srovnánís

atenololemu pacientů dosahujících primárníkompozitníkoncovýbod.Toto bylo hlavně důsledkem

redukceincidencecévnímozkové příhody.Léčba losartanemsnížila riziko mrtviceo 25%vzhledem

katenololu (p=0,001, 95%intervalspolehlivosti0,63–0,89).Výskytkardiovaskulárního úmrtía

infarktu myokardu nebylsignifikantně odlišnýmeziléčebnýmiskupinami.

Rasa

Ve studiiLIFEměličernoši-pacientiléčenílosartanemvyššíriziko vzniku primárního

kombinovaného koncového bodu, tzn. kardiovaskulárníudálosti(např. srdečníinfarkt,

kardiovaskulárnísmrt)a zejménacévnímozkovou příhodu, nežčernoši-pacientiléčeníatenololem.

Proto sepozorovanévýsledkyu losartanu ve srovnánísatenololemve studiiLIFEsohledemna

kardiovaskulárnímorbiditu /mortalitu nevztahujína černé pacientyshypertenzía hypertrofiílevé

komory.

Studie RENAAL

Studie RENAAL (Reduction ofEndpoints in NIDDM with the angiotensin IIreceptorantagonist

losartan)byla kontrolovanáklinická studie provedená nacelémsvětě u 1513 pacientů s diabetemtypu

2 s proteinuriís nebo bezhypertenze.751 pacientů bylo léčeno losartanem.

Cílemstudie bylo prokázatnefroprotektivníúčineklosartanu draselnéhonad přínosemsnížení

krevního tlaku.

Pacientisproteinuriía sérovýmkreatininem1,3–3,0 mg/dlbylirandomizovánipro losartan vdávce

50 mgjednou denně, dle potřebytitrované, pro dosaženíodpovědikrevního tlaku nebo placebo na

podkladěkonvenčníantihypertenzníterapie vyřazujícíACE inhibitorya antagonistyangiotenzinu II.

Zkoušejícíbyliinstruováni, abydle potřebytitrovalihodnocenou léčbu na 100 mgdenně. 72%

pacientů užívalo dennídávku 100 mgpo většinu času.Dalšíantihypertenzníléky(diuretika, kalcioví

antagonisté, alfa abeta-receptorové blokátorya také centrálně působícíantihypertenziva)byly

povolenyjako doplňková léčba vzávislostina požadavcích obou skupin.Pacientibylisledovánipo

dobu až4,6 let(3,4 rokyvprůměru).

Primárníkoncovýbod studie bylkompozitemkoncového bodu zdvojenímsérového kreatininu

vkonečné fázirenálního selhání(potřebadialýzynebo transplantace)nebo smrti.

Výsledkyukázaly, že léčba losartanem(327 událostí)ve srovnánís placebem(359 událostí)vedla v

16,1%kredukcirizika (p = 0,022)u mnoha pacientů dosahujících primárníkompozitníkoncovýbod.

Pro následujícíindividuálnía kombinovanékomponentyprimárního koncového bodu ukázaly

výsledkyvýznamnou redukcirizika ve skupině léčenélosartanem:25,3%sníženírizika pro zdvojení

sérového kreatininu (p = 0,006);28,6%sníženírizika pro konečné selháníledvin nebo smrt

(p=0,002);19,9%sníženírizika pro konečné selháníledvin nebo smrt(p = 0,009);21,0%riziko

sníženízdvojenísérového kreatininu nebo konečného renálního selhání(p = 0,01).

Mortalita ze všech příčin nebyla významně odlišnámezidvěma léčebnýmiskupinami.Vtéto studii

byllosartan obecnědobře tolerován, jakukazuje míra přerušeníléčbyvdůsledku nežádoucích reakcí,

která byla srovnatelná se skupinou placeba.

Studie HEAAL

Studie "HeartFailure EndpointEvaluation ofAngiotensin IIAntagonistLosartan"(HEAAL) byla

kontrolovanou klinickou celosvětovou studiíprováděnou u 3 834 pacientů ve věku 18 až98 letse

srdečnímselháním(NYHAtřídyIIažIV), kteřínesnášeliléčbu ACE inhibitory. Pacientibyli

randomizovánido skupinyléčenélosartanem50 mgjednou denně nebo do skupinyléčenélosartanem

150 mg, a to na pozadíkonvenčníléčbynezahrnujícíACE inhibitory.

Pacientibylisledovánipo vícenež4 roky(medián 4,7 roku). Primárnímkritériemhodnocenístudie

bylo složenékritériumhodnocenízahrnujícíúmrtíze všech příčin nebo hospitalizacikvůlisrdečnímu

selhání.

Výsledkyukázaly, že léčba 150 mglosartanu (828 příhod)vporovnánís léčbou 50 mglosartanu (889

příhod)vedla ke sníženírizika o 10,1 %(p = 0,027 95%intervalspolehlivosti0,82-0,99)vpočtu

pacientů, kteřídosáhliprimárního složeného kritéria hodnocení. Tento faktbylo možno přisoudit

zejménasníženíincidence hospitalizacívdůsledku srdečního selhání. Léčba 150 mglosartanu

snižovala riziko hospitalizace vdůsledku srdečního selhánío 13,5 %vporovnánís 50 mglosartanu (p

= 0,025 95%intervalspolehlivosti0,76-0,98). Míra úmrtíze všech příčin semeziléčenýmiskupinami

významně nelišila. Poškozeníledvin, hypotenze ahyperkalémie bylyčastějšíve skupině léčené150

mg, nežve skupině léčené50 mg, nicménětyto nežádoucípříhodynevedlyve skupině léčené150 mg

kvýznamně četnějšímu ukončeníléčby.

Studie ELITE Ia ELITE II

Ve studiiELITE probíhajícípo dobu vícenež48 týdnů na 722 pacientech sesrdečnímselháním

(NYHAtřída II-IV)nebylpozorován žádnýrozdílmezipacientyléčenýmilosartanema pacienty

léčenýmicaptoprilems ohledemna primárníkoncovýbod dlouhodobé změnyrenálnífunkce.

Pozorovánístudie ELITE I, že ve srovnáníscaptoprilemsnižovallosartan riziko mortality, nebylo

vnáslednéstudiiELITE II, která je dále popsaná, potvrzeno.

Studie ELITE IIs losartanemvdennídávce50 mg(počátečnídávka 12.5 mg, zvýšená na25 mg, pak

50 mgjednou denně)byla srovnávánas captoprilem50 mgtřikrátdenně(počátečnídávka 12,5 mg,

zvýšená na25 mga pakna 50 mgtřikrátdenně).Primárníkoncovýbod této prospektivnístudie byla

mortalita ze všech příčin.

Vtéto studiibylo sledováno 3152 pacientů sesrdečnímselháním(NYHAtřída II-IV)po dobu téměř

dva roky(medián1,5 roku)za účelemstanovení, zda je losartan lepšínežcaptoprilna snižování

mortalityze všech příčin.Primárníkoncovýbod neukázalžádnýstatistickyvýznamnýrozdílmezi

losartanema captoprilemna snižovánímortalityze všech příčin.

Vobou srovnávacích kontrolních (nikolivplacebemkontrolovaných)klinických studiích u pacientů se

srdečnímselhánímbyla tolerance losartanu vyššínežu captoprilu, měřeno nazákladěvýznamně

nižšího rozsahu ukončeníterapie vdůsledku nežádoucích reakcía významně nižšífrekvence kašle.

Zvýšenímortalitybylo pozorováno vmalé podskupině ELITE II(22%všech pacientůsesrdečním

selháním)užívajících betablokátorna začátku.

Duálníblokádasystému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET(ONgoingTelmisartan

Alone and in combination with RamiprilGlobalEndpointTrial)a VANEPHRON-D(The Veterans

Affairs Nephropathyin Diabetes))bylo hodnoceno podáváníkombinace inhibitoru ACE s blokátorem

receptorů pro angiotenzin II.

Studie ONTARGETbyla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo

cerebrovaskulárního onemocněnínebo u pacientů s diabetesmellitus 2. typu seznámkamipoškození

cílových orgánů. Studie VANEPHRON-Dbyla vedena u pacientů s diabetesmellitus 2. typu a

diabetickou nefropatií.

Vtěchto studiích nebylprokázán žádnývýznamně příznivýúčinekna renálnía/nebo kardiovaskulární

ukazatele ana mortalitu, ale vporovnánís monoterapiíbylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie,

akutního poškozeníledvin a/nebo hypotenze. Vzhledemkpodobnostifarmakodynamických vlastností

jsou tyto výsledkyrelevantnírovněžpro dalšíinhibitoryACE a blokátoryreceptorůpro angiotenzin

II.InhibitoryACE a blokátoryreceptorů pro angiotensin II. proto nesmípacientis diabetickou

nefropatiíužívatsoučasně.

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trialin Type 2 DiabetesUsingCardiovascularand RenalDisease

Endpoints)byla navrženatak, abyzhodnotila přínos přidáníaliskirenu kstandardníterapiiinhibitorem

ACE nebo blokátoremreceptorů pro angiotenzin IIu pacientů s diabetesmellitus 2. typu a

chronickýmonemocněnímledvin, kardiovaskulárnímonemocnění, nebo obojím. Studie byla

předčasně ukončena zdůvodu zvýšenírizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulárníúmrtía cévní

mozková příhoda bylynumerickyčastějšíve skupině saliskirenemnežve skupině splacebema

zároveň nežádoucíúčinkya sledovanézávažné nežádoucíúčinky(hyperkalemie, hypotenze arenální

dysfunkce)bylyčastějihlášenyve skupině saliskirenemoprotiplacebové skupině.

Pediatrická populace

Pediatrickáhypertenze

Antihypertenzníúčineklosartanu bylstanoven vklinické studiizahrnující177 hypertenzních

pediatrických pacientů ve věku 6 až16 letvěku stělesnou hmotností> 20 kga glomerulárnífiltrací>

30 ml/min/1,73 m 2 .Pacientis hmotností> 20 kgaž< 50 kgobdrželibuď2,5, 25 nebo 50 mg

losartanu denně apacientis hmotností> 50 kgobdrželibuď5, 50 nebo 100 mglosartanu denně.Na

koncitřítýdnů snížilo podávánílosartanu jednou denně dolníhodnotu krevního tlaku způsobem

závislýmna dávce.

Celkově byla přítomna odpověďzávislá nadávce.Vztah dávkya odpovědibylvelmizřejmýu

skupinysnízkou dávkou ve srovnáníseskupinou sestřednídávkou (obdobíI:-6,2 mmHgproti-11,65

mmHg), ale byla sníženapřisrovnánískupinysestřednídávkou seskupinou s vysokou dávkou

(obdobíI:-11,65 mmHgproti-12,21 mmHg).Nejnižšístudovanédávky, 2,5 mga 5 mg, odpovídající

průměrné dennídávce0,07 mg/kg, senezdají,že bynabízelykonzistentníantihypertenzivníúčinnost.

Tyto výsledkybylypotvrzenyběhemobdobíIIstudie, kdybylipacientirandomizovánipro

pokračovánívlosartanu nebo placebu po třech týdnech léčby.Rozdílve zvýšeníkrevního tlaku ve

srovnánísplacebembylnejvětšíu skupinystřednídávky(střednídávka 6,70 mmHgprotivysoké

dávce5,38 mmHg).Zvýšenídolníhodnotydiastolického krevního tlaku bylo stejné u pacientů, kteří

dostávaliplacebo au pacientů, kteřípokračovalislosartanemvnejnižšídávcevkaždé skupině, což

znovu naznačilo, že nejnižšídávka vkaždé skupině neměla významnýantihypertenzivníúčinek.

Dlouhodobé účinkylosartanu na růst, pubertu a celkovývývojnebylystudovány.Také nebyla

stanovenadlouhodobá účinnostantihypertenzivníterapie losartanemvdětstvípřisnižování

kardiovaskulárnímorbiditya mortality.

Uhypertenzních (n = 60)a normotenzních (n = 246)dětísproteinuriíbylve 12týdenní, placebema

aktivnímkomparátorem(amlodipin)kontrolovanéstudiihodnocen účineklosartanu naproteinurii.

Proteinurie byla definovánajako poměrprotein vmoči/kreatinin ≥0,3. Hypertenznípacienti(ve věku

6 až18 let)bylirandomizovánido skupin léčených buďlosartanem(n = 30)nebo amlodipinem(n =

30). Normotenznípacienti(ve věku 1 až18 let)bylirandomizovánido skupin léčených buď

losartanem(n = 122)nebo placebem(n = 124). Losartan bylpodáván vdávkách 0,7 mg/kgaž1,4

mg/kg(do maximálnídávky100 mgza den). Amlodipin bylpodáván vdávkách 0,05 mg/kgaž0,2

mg/kg(do maximálnídávky5 mgza den).

Celkově došlo po 12 týdnech léčbyu pacientů léčených losartanemke statistickyvýznamnému snížení

výchozích hodnotproteinurie o 36 %vporovnánís 1%nárůstemu skupinyléčené

placebem/amlodipinem(p ≤0,001). Hypertenznípacientiléčenílosartanemvykázalistatisticky

významné sníženívýchozích hodnotproteinurie představující-41,5%

-29,9;-51,1)vporovnánís +2,4 %(95%intervalspolehlivosti-22,2;14,1)ve skupině léčené

amlodipinem. Poklesjaksystolického, takdiastolického krevního tlaku bylvyššíve skupině léčené

losartanem(-5,5/-3,8mmHg)vporovnáníseskupinou léčenouamlodipinem(-0,1/+0,8mmHg). U

normotenzních dětídošlo kmalému poklesu krevního tlaku ve skupině léčenélosartanem(-3,7/-3,4

mmHg)vporovnánís placebem. Mezipoklesemproteinurie akrevního tlaku nebyla zaznamenána

žádnákorelace, je všakmožné, ževe skupině léčenélosartanemjde zčástio důsledekpoklesu

krevního tlaku.

Dlouhodobé účinkylosartanu u dětís proteinuriíbylyhodnocenypo dobu až3 letvotevřené,

prodlouženéfázitéže studie hodnotícíbezpečnost, kdykúčastibylivyzvánivšichnipacienti, kteří

dokončilizákladní12týdennístudii. Celkembylo do otevřené, prodlouženéfáze zařazeno 268

pacientů, kteříbylirandomizovánido skupinyléčenélosartanem(n = 134)nebo enalaprilem(n =

134), přičemž109 pacientů bylo sledováno po dobu delšínež3 roky(předemspecifikovanou dobou

ukončeníbylokamžik, kdyvprodlouženéfázi> 100 pacientů dokončídobu sledování3 roky).

Dávkovacírozmezílosartanu aenalaprilu, které se podávalypodle rozhodnutízkoušejícího, bylo 0,30

až4,42 mg/kg/den, respektive 0,02 až1,13 mg/kg/den. U většinypacientů nebylyvprodlouženéčásti

studie překročenymaximálnídennídávky50 mgpřitělesné hmotnosti< 50 kga 100 mgpřitělesné

hmotnosti> 50 kg.

Souhrnnělze říci, že výsledkyprodlouženéfáze hodnotícíbezpečnostprokázaly, že losartan bylpo

dobu 3 letdobře snášen avedlksetrvalému poklesu proteinurie bezzjistitelných změn rychlosti

glomerulárnífiltrace. U normotenzních pacientů (n = 205)mělvporovnánís losartanemnumericky

většíúčinekna proteinurii(-33,0%(95%CI-47,2;-15,0)vs-16,6%(95%CI-34,9;6,8))a naGFR

(9,4(95%CI0,4;18,4)vs-4,0(95%CI-13,1;5,0)enalapril. Uhypertenzních pacientů (n = 49)mělna

proteinurii(-44,5%(95%CI-64.8;-12,4)vs-39,5%(95%CI-62,5;-2,2))a naGFR(18,9(95%CI5,2;

32,5)vs-13,4(95%CI-27,3;0,6))ml/min/1,73m 2 numerickyvětšíúčineklosartan.

Byla provedena otevřená, klinická studie hledajícíoptimálnídávku (dose-ranging)s cílemprostudovat

bezpečnosta účinnostlosartanu u pediatrických pacientůs hypertenzíve věku 6 měsíců až6 let.

Celkově 101 pacientů bylo randomizováno do jednéze třírůzných skupin užívajících nezaslepenou

počátečnídávku losartanu:nízká dávka 0,1 mg/kg/den (n=33), střednídávka 0,3 mg/kg/den (n=34)

nebo vysoká dávka 0,7 mg/kg/den (n=34). Mezitěmito pacientybylo identifikováno 27 dětíve věku 6

až23 měsíců. Léčbaužívanáve studiibyla titrovánana vyššídávku ve 3., 6. a9. týdnu u pacientů,

kteřínedosáhlicílového tlaku krve akteříještě neužívalimaximálnídávku losartanu (1,4 mg/kg/den,

nesmíbýtpřekročeno 100 mg/den).

Z99 pacientů léčených studovanou medikací, 90 pacientů pokračovalo vprodlouženístudie s

následnýminávštěvamikaždé 3 měsíce. Průměrná délka léčbyčinila 264 dní.

Celkově, průměrné sníženítlakukrve zvýchozíhodnotybylo podobné ve všech léčených skupinách

(změnaoprotivýchozíhodnotě u systolického krevního tlaku byla ve 3. týdnu-7,3 mmHg, u skupiny

užívajícínízkou dávku, respektive-7,6 a-6,7 mmHg, u skupinyužívajícístřednídávku a vysokou

dávku, vuvedenémpořadí;sníženízvýchozíhodnotyu diastolického tlaku ve 3. týdnu bylo-8,2

mmHgu skupinyužívajícínízkou dávku, respektive-5,1 a-6,7 mmHgu skupinyužívajícístřední

dávku a vysokou dávku, vuvedenémpořadí), nicméněnedošlo kestatistickyvýznamné nadávce

závislé odpovědisystolického adiastolického tlaku.

Losartan ve vysokých dávkách jako je 1,4 mg/kg, bylobecně u hypertenzních dětíve věku 6 měsíců

až6 letpo 12 týdnech léčbydobře snášen. Celkovýbezpečnostníprofilbylmeziléčenýmiskupinami

srovnatelný.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálnímpodáníje losartan dobře vstřebáván apodstupuje metabolismus prvního průchodu za

vznikuaktivníhometabolitu karboxylové kyselinya jinýchneaktivníchmetabolitů.Systémová

biologická dostupnosttabletlosartanu je asi33%.Střednívrcholové koncentrace losartanu ajeho

aktivníhometabolitu bylydosaženyza 1 hodinu, resp. 3-4 hodiny.

Distribuce

Losartan ajehoaktivnímetabolitjsou 99%vázányna plazmatické proteiny, primárně naalbumin.

Distribučníobjemlosartanu je 34 litrů.

Biotranformace

Asi14%intravenózně nebo perorálně podané dávkylosartanu je konvertováno najehoaktivní

metabolit. Po perorálnímnebo intravenóznímpodánílosartanu draselného značeného 14 Cje cirkulující

plazmatická radioaktivita primárně vsouvislostis losartanema jehoaktivnímmetabolitem. Minimální

konverze losartanu najehoaktivnímetabolitbyla zaznamenána u asi1%studovaných jedinců.

Kroměaktivníhometabolitu jsou tvořenyimetabolityneaktivní.

Eliminace

Plazmatická clearance losartanu ajehoaktivníhometabolitu je asi600 ml/min., resp. 50 ml/min.

Renálníclearance losartanu ajehoaktivníhometabolitu je asi74 ml/min., resp. 26 ml/min. Je-li

losartan podáván perorálně, asi4%dávkyje vylučováno vnezměněnémstavu močía asi6 %dávkyje

vylučováno močíjakoaktivnímetabolit. Farmakokinetika losartanu ajehoaktivníhometabolitu je

lineárníu perorálních dáveklosartanu draselného do 200 mg.

Po perorálnímpodáníseplazmatické koncentrace losartanu ajehoaktivníhometabolitu

polyexponencionálně snižujískonečnýmpoločasemasi2 hodiny, resp. 6-9 hodin. Běhemdávkování

jednou denně spoužitím100 mgselosartan anijehoaktivnímetabolitneakumulovalyvýznamně

vplazmě.

Biliárnía močová exkrece přispívá keliminacilosartanu ajeho metabolitů. Po perorálnídávcenebo

intravenóznímpodánílosartanu značeném 14 Cseasi35%/43%zradioaktivityobjevilo vmočia

58%/50%ve stolici.

Charakteristikypacientů

Ustarších hypertenzních pacientů seplazmatické koncentrace losartanu ajehoaktivníhometabolitu

nelišízásadněod koncentracízjištěných u mladých hypertenzních pacientů.

Uhypertenzních pacientekbylyplazmatické hladinylosartanu aždvakráttakvysoké jako u

hypertenzních pacientů mužů, zatímco plazmatické hladinyaktivníhometabolitu senelišilymezimuži

a ženami.

Upacientů smírnou ažstřednětěžkou alkoholickou jaternícirhózou bylyplazmatické hladiny

losartanu ajehoaktivníhometabolitu po perorálnímpodání5 resp. 1,7 krátvyšší, nežu mladých mužů

dobrovolníků (vizbod 4.2 a 4.4).

Plazmatické koncentrace losartanu nejsou změněnyu pacientů sclearance kreatininu nad 10

ml/minutu.Ve srovnáníspacientysnormálnífunkcíledvin je AUCpro losartan asi2-krátvyššíu

pacientů shemodialýzou.

Plazmatické koncentraceaktivníhometabolitu nejsou změněnyu pacientů sporuchou ledvin nebo u

pacientů na hemodialýze.

Losartan aniaktivnímetabolitnenímožné odstranithemodialýzou.

Farmakokinetika u pediatrických pacientů

Farmakokinetika losartanu byla zkoumánau 50 hypertenzních pediatrických pacientů > 1 měsíc až<

16 letvprůměru po perorálnímpodáníjednou denně vdávceasi0,54 až0,77 mg/kglosartanu

(průměrné dávky).

Výsledkyukázaly, žeaktivnímetabolitje tvořen zlosartanu ve všech věkových skupinách.Výsledky

ukázalyzhruba podobnéfarmakokinetické parametrylosartanu po perorálnímpodáníu kojenců a

batolat, předškolních dětí, dětíškolního věku a adolescentů.Farmakokinetické parametrypro

metabolitselišilyve většímíře mezivěkovýmiskupinami.Přisrovnánípředškolních dětí

sadolescentysetyto rozdílystalystatistickyvýznamné.Expoziceu kojenců a batolatbyla

srovnatelně vysoká.

5.3Předklinické údaje vztahujícísek bezpečnosti

Předklinická údaje neodhalují žádnáspecifickárizika pro lidi na základě konvenčních studií

obecné farmakologie,genotoxicitya karcinogennímpotenciálu .Ve studiích toxicity po opakovaném

podánínavodilopodávánílosartanusníženípočtuparametrů červených krvinek(erytrocyty,

hemoglobin, hematokrit),vzestup močovinovéhodusíku vséru apříležitostnázvýšenísérového

kreatininu,sníženíhmotnostisrdce(bezhistologického korelátu)a gastrointestinálnízměny(léze

sliznic, vředy, eroze, hemoragie).Podobně jako jiné látky, které přímo ovlivňujísystémrenin-

angiotenzin, seprokázalo, že losartan indukujenežádoucíúčinkyna pozdnívývojplodu, vedoucík

úmrtíplodu a malformacím.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Tabletovéjádro:

Magnesium-stearát(E572)

Mikrokrystalická celulóza (E 460)

Předbobtnalýkukuřičnýškrob

Monohydrátlaktózy

Sodná sůlkarboxymethylškrobu(typ A)

Potah tablety:

Hyprolóza(E463)

Oxid titaničitý(E171)

Žlutýoxid železitý(E 172)(vpřípravku Sidok100 mgpotahovanétablety)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

6.5Druh obalu a velikostbalení

SIDOK50 mgpotahovanétablety:

Potahovanétabletyjsou balenyvblistru (Al/PVC-fólie)obsahujícím10 potahovaných tablet.

Krabičkaobsahuje 30 tablet(3 blistry)apříbalovou informaci.

SIDOK100 mgpotahovanétablety:

Potahovanétabletyjsou balenyvblistru(Al/PVC-fólie)obsahujícím15 potahovaných tablet.

Krabičkaobsahuje 30 tablet(2 blistry)apříbalovou informaci.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidacia dalšímanipulaci

Žádnézvláštnípožadavkyna likvidaci.

Veškerýnepoužitýléčivýpřípraveknebo odpad musíbýtzlikvidován vsouladu smístními

požadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

ALKALOID-INTd.o.o.,

Šlandrova ulica4,

1231 Ljubljana-Črnuče

Slovinsko

tel.:+386 1 300 42 90

fax:+386 1 300 42 91

e-mail:info@alkaloid.si

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

SIDOK50 mgpotahovanétablety:58/729/10-C

SIDOK100 mgpotahovanétablety:58/730/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datumprvníregistrace:29.9.2010

Datum prodlouženíregistrace:26.7.2014

10.DATUM REVIZETEXTU

9.7.2015

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace