SERGON 500 IU/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SERGON 500 IU/ ml Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
 • Dávkování:
 • 500IU/ ml
 • Léková forma:
 • Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SERGON 500 IU/ml Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • ovce, kozy, feny, jalovice, prasnice, ramlice, krávy
 • Terapeutické oblasti:
 • Gonadotropiny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9997492 - 1 x 2 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/116/92-C
 • Datum autorizace:
 • 14-01-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

SERGON 500 IU/ml prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SERGON 500 IU/ml prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Gonadotrophinum sericum equinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml rekonstituovaného přípravku obsahuje:

Léčivé látky:

Gonadotrophinum sericum equinum - 500 IU

Pomocné látky:

Methylparaben (E 218) - 1,8 mg

Propylparaben (E 216) - 0,2 mg

Lyofilizát bílé až našedlé barvy, po rozpuštění čirý bezbarvý až našedlý roztok s mírnou

opalescencí.

4.

INDIKACE

Anestrus, indukce a synchronizace říje.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vzhledem k purifikaci přípravku jsou anafylaktoidní reakce minimalizovány.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kráva, jalovice, prasnice, ovce, koza, fena, ramlice.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

1) krávy a jalovice: 1000 – 3000 IU

2) prasnice: 500 – 1000 IU

Aplikační schéma:

prasnice - navození pohlavního cyklu a zvýšení počtu selat ve vrhu (1. – 2. den po

estru)

- tichá říje (10. den po odstavu selat)

prasničky - anestrus, tichá říje (stáří 8 – 10 měsíců)

- indukce říje (stáří 6 měsíců nebo 90 kg ž. hm. Inseminace v první říji

následující po léčbě. Při inseminaci v 2. říji bývají početnější vrhy.)

3) ovce a kozy: 500 IU (vhodné bezprostředně po vytažení intravaginálních tamponů)

4) feny: 250 – 500 IU

5) ramlice: 25 – 50 IU (připuštění 3. a 5. den po aplikaci)

Způsob podávání: intramuskulárně nebo subkutánně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Lyofilizát se rozpustí přiloženým Zřeďovačem A.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2-8 °C)

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu 24 hodin

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa větším množstvím

vody. Je-li osoba při vědomí, dejte ji napít dostatek vody. Pokud se objeví nežádoucí účinky,

vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu substance s kůží se doporučuje postižené místo omýt vodu a mýdlem. Při

podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky minimálně 15

minut. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí

aplikaci zabráníte použitím vhodného ochranného oděvu.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.