SERDOLECT 20MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SERTINDOL (SERTINDOLUM)
Dostupné s:
H. Lundbeck A/S, Valby
ATC kód:
N05AE03
INN (Mezinárodní Name):
SERTINDOLE (SERTINDOLUM)
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
SERTINDOL
Přehled produktů:
SERDOLECT
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
68/ 672/96-D/C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
5702157188208

sp.zn. sukls312984/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Serdolect 4 mg

potahované tablety

Serdolect 12 mg

potahované tablety

Serdolect 16 mg

potahované tablety

Serdolect 20 mg

potahované tablety

sertindolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je Serdolect a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Serdolect užívat

Jak se Serdolect užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Serdolect uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je Serdolect a k

čemu se používá

Serdolect obsahuje léčivou látku sertindol a patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako

antipsychotika. Ovlivňuje nervové dráhy v určitých částech mozku a tím zde pomáhá upravit

chemickou nerovnováhu, která způsobuje příznaky Vaší nemoci.

Serdolect je určen k léčbě schizofrenie v případech, kdy jiný lék nebyl účinný.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Serdolect užívat

Neužívejte Serdolect

jestliže:

jste alergický(á) na sertindol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

máte nízkou neléčenou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi.

máte vážné onemocnění srdce, jako je

- srdeční selhání s otokem tkání, které je způsobeno nadměrným zadržováním tekutiny,

- zbytnění srdečního svalu,

- nepravidelný nebo pomalý srdeční rytmus.

- pokud Vám lékař během vyšetření EKG zjistil prodloužení QT intervalu (určité části EKG

křivky). Tato odchylka může být vrozená, někdy však vzniká v průběhu života.

máte těžkou poruchu funkce jater.

užíváte léky, které prodlužují dobu aktivity srdeční komory nebo ovlivňují funkci jater. Viz

první dva odstavce označené kulatou odrážkou pod „Další léčivé přípravky a Serdolect“

v bodě 2.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře jestliže:

během léčby přípravkem Serdolect máte průjem nebo zvracíte.

máte sníženou funkci jater.

máte Parkinsonovu chorobu.

máte cukrovku nebo rizikové faktory pro rozvoj cukrovky.

máte rizikové faktory pro vznik cévní mozkové příhody, jako jsou vysoký krevní tlak, dříve

prodělaná

cévní

mozková

příhoda

nebo

srdeční

příhoda,

cukrovka,

vysoký

cholesterol,

demence, kouření.

je Vám více než 65 let.

se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy potíže s krevními sraženinami (ucpání cév,

embolie) vyskytly. Užívání podobných přípravku jako je tento je totiž spojováno s tvorbou

krevních sraženin.

se u Vás vyskytly záchvaty (epileptické).

se u Vás vyskytnou mimovolní pohyby úst nebo jazyka, které mohou být časným příznakem

poruchy nervového systému nazývané tardivní dyskineze.

se u Vás vyskytne vysoká horečka, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, obzvláště

pokud se vyskytnou současně se zvýšeným pocením a zrychlením srdečního rytmu. Může se

jednat o příznak tzv. neuroleptického maligního syndromu.

Na začátku léčby přípravkem Serdolect můžete pociťovat závrať při vstávání z postele nebo když

stojíte. Váš lékař bude toto riziko snižovat tím, že Vám zahájí léčbu nízkou dávkou, kterou bude

postupně zvyšovat během několika týdnů. Tyto stavy obvykle odezní během krátké doby užívání

přípravku Serdolect.

Sledování před léčbou a během léčby

Před léčbou a během léčby Váš lékař provede vyšetření, jako jsou:

EKG, kterým zkontroluje činnost srdce, jestli není prodloužen QT interval. Toto vyšetření se

opakuje za 3 týdny léčby, nebo když se Vaše denní dávka sertindolu zvýší na 16 mg. Během

udržovací léčby má být toto vyšetření prováděno každé 3 měsíce. Toto opatření se také týká

situace, kdy se změní užívání jiných léků, které mohou ovlivnit hladinu sertindolu v krvi.

vyšetření hladiny draslíku a hořčíku v krvi.

v případě

snížené

hladiny

draslíku

nebo

hořčíku

Váš

lékař

zahájí

léčbu

k její

úpravě.

Neužívejte Serdolect jestliže víte, že máte sníženou hladinu draslíku nebo hořčíku a tento stav

není léčen.

Informujte

svého

lékaře,

jestliže

zvracíte,

máte

průjem, poruchu rovnováhy

elektrolytů nebo užíváte léky, které zvyšují tvorbu a vylučování moči. Váš lékař může vyšetřit

množství draslíku ve vaší krvi.

měření krevního tlaku.

Děti mladší

18 let

Vzhledem k tomu, že nejsou dostupné žádné údaje, nemá být Serdolect užíván touto věkovou

skupinou.

Další léčivé přípravky

a Serdolect

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Serdolect

nesmí být užíván

současně s následujícími léčivými přípravky:

přípravky, které mohou ovlivnit srdeční rytmus, jako jsou:

některé přípravky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu, například chinidin,

amiodaron, sotalol, dofetilid.

některé přípravky používané k léčbě duševních onemocnění, například thioridazin.

některé přípravky používané k léčbě bakteriálních infekcí obsahující léčivou látku s názvem,

který končí na „mycin“, například erythromycin.

některé přípravky používané k léčbě alergií, například terfenadin, astemizol.

některé přípravky používané k léčbě bakteriálních infekcí obsahující léčivou látku s názvem,

který končí na „oxacin“, například gatifloxacin, moxifloxacin.

cisaprid: přípravek používaný k léčbě žaludečních a/nebo střevních potíží.

lithium: přípravek používaný k léčbě deprese a duševních onemocnění.

přípravky o kterých je známo, že mohou ovlivnit funkci jater, jako jsou:

přípravky používané k léčbě plísňových infekcí, užívané ústy (perorálně), obsahující léčivou

látku ketokonazol nebo itrakonazol.

přípravky používané k léčbě bakteriálních infekcí obsahující léčivou látku s názvem, který

končí na „mycin“, například erythromycin, klarithromycin.

přípravky užívané k léčbě HIV infekce obsahující léčivou látkou s názvem, který končí na

„navir“, například indinavir.

některé přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce nazývané

blokátory kalciových kanálů, například diltiazem, verapamil.

cimetidin: přípravek užívaný ke snížení kyselosti žaludku.

Další léčivé přípravky, které mohou ovlivnit Serdolect nebo jím mohou být ovlivněny:

přípravky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby, nazývané agonisté dopaminu.

některé přípravky užívané k léčbě deprese a úzkosti, například fluoxetin, paroxetin.

rifampicin: přípravek užívaný k léčbě tuberkulózy nebo některých dalších infekcí.

karbamazepin, fenytoin, fenobarbital: přípravky užívané k léčbě epilepsie.

přípravky užívané ke zvýšení tvorby a vylučování moči, které snižují hladinu draslíku v krvi.

Serdolect s

jídlem a pitím

Přestože se nepředpokládá, že by docházelo k interakci tohoto přípravku s alkoholem, vyvarujte se

b

ěhem

léčby přípra

vkem Serdolect konzumace alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Užívání přípravku Serdolect se během těhotenství

nedoporučuje.

U novorozenců matek, které během posledního trimestru (posledních třech měsíců) těhotenství

užívaly Serdolect, se mohou vyskytnout následující příznaky:

třes,

svalová ztuhlost a/nebo slabost,

spavost, neklid,

problémy s dýcháním,

potíže s příjmem potravy.

Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, kontaktujete svého lékaře.

Kojení

Serdolect

nemá být užíván

během kojení, výjimkou je pouze situace, kdy lékař řekne, že je to zcela

nezbytné. V případě, že

je léčba nezbytná, je třeba zvážit přerušení kojení

, protože se Serdolect

vylučuje do mateřského mléka.

Plodnost

Serdolect může mít nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit Vaši sexuální aktivitu a plodnost.

Jakýkoli problém spojený s Vaší sexuální aktivitou konzultujte se svým lékařem.

Řízení dopravní

ch

prostředků a obsluha strojů

Serdolect nezpůsobuje ospalost, přesto však neřiďte ani neobsluhujte stroje dokud nezjistíte, jak na

Vás Serdolect působí.

Serdolect obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Serdolect užívá

Dávkování

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je:

úvodní dávka: jednou denně 1 tableta přípravku Serdolect 4 mg.

Dávka bude zvýšena vždy po 4 až 5 dnech o 1 tabletu přípravku Serdolect 4 mg, dokud nebude

dosaženo udržovací dávky.

udržovací dávka: 1 tableta přípravku Serdolect 12 mg až 1 tableta přípravku Serdolect 20 mg

jednou denně.

maximální dávka: 2 tablety přípravku Serdolect 12 mg jednou denně, tato dávka bude

zvažována pouze ve výjimečných případech.

Maximální dávka může být případně dosažena užíváním 1 tablety přípravku Serdolect 20 mg

společně s 1 tabletou přípravku Serdolect 4 mg.

Pacienti starší než 65 let

Je pravděpodobné, že Vám lékař bude zvyšovat dávku pomaleji než obvykle. Vaše udržovací dávka

bude pravděpodobně také nižší než obvyklá udržovací dávka.

Pacienti s poruchou funkce jater

V případě mírné až středně těžké poruchy funkce jater může Váš lékař pečlivěji sledovat Váš

zdravotní stav a dávku přípravku Serdolect bude zvyšovat mnohem pomaleji než obvykle. Lékař

Vám možná také předepíše nižší udržovací dávku.

Serdolect se nesmí používat u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacienti s poruchou funkce ledvin mohou Serdolect užívat v obvyklých dávkách.

Způsob užívání

Tabletu užijte celou a zapijte ji sklenicí vody, každý den ve stejnou dobu.

Tableta se užívá společně s jídlem nebo nalačno.

Délka léčby

Tablety užívejte tak dlouho, jak Vám lékař doporučí.

Nikdy neměňte sami dávkování přípravku, vždy se nejdříve poraďte se svým lékařem.

Jestliže si přejete přestat užívat tento přípravek, zvažte prosím, informace v bodě 3 část„ Jestliže jste

přestal(a) užívat Serdolect“.

Jestl

iže jste užil

(a)

více přípravku Serdolect, než jste měl

(a)

Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší nemocnici, jestliže taková situace nastane. Udělejte

to i v případě, kdy nebudete pociťovat žádné nepříjemné příznaky.

Příznaky nadměrného užití přípravku Serdolect jsou:

spavost

setřelá řeč,

zrychlený puls,

nízký krevní tlak.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít Serdolect

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít

předepsanou dávku, informujte svého lékaře. Váš lékař se ujistí, že léčba pokračuje správně.

Jestliže jste pře

stal(a)

užívat Serdolect

Nepřerušujte léčbu, ani v případě, že se cítíte lépe, pokud Vám to nepovolil Váš lékař. Nemoc může

přetrvávat delší dobu, a pokud by byla léčba předčasně ukončena, může dojít k návratu příznaků

Vašeho onemocnění a mohou se také vyskytnout mimovolní pohyby.

Lékař Vám řekne kdy a jak ukončit léčbu, abyste se vyhnul(a) nepříjemným příznakům, které by se

mohly vyskytnout. Náhlé ukončení užívání přípravku Serdolect může vyvolat příznaky z vysazení,

jako jsou:

pocit na zvracení, zvracení,

pocení,

problémy se spánkem (nespavost).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nemocnici

, jestliže se u Vás projeví jakýkoli

z nežádoucích účinků popsaný v následujících 4 odstavcích označených kulatou odrážkou:

Méně časté:

mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob

velmi rychlý, nepravidelný srdeční rytmus nebo bušení srdce, závratě, mdloby, zkrácený dech

nebo bolest na hrudi.

Tyto příznaky mohou ukazovat na život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus.

nekontrolovatelné pohyby hlavně úst, jazyka nebo končetin. Může se jednat o příznaky

poruchy, které se říká tardivní dyskineze.

Vzácné:

mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob

kombinace horečky, zrychleného dechu, pocení, svalové ztuhlosti a malátnosti nebo ospalosti.

Tyto příznaky mohou ukazovat na život ohrožující nervové onemocnění nazývané neuroleptický

maligní syndrom.

Není známo:

četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit

krevní sraženiny v žílách, obzvláště v nohách (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí

nohy), které mohou putovat krevními cévami do plic a způsobit bolest na hrudi a dechové

potíže.

Další nežádoucí účinky, které se

mohou objevit s

níže uvedenou četností

, jsou:

Velmi časté

: mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob:

zánět v nose, který může způsobit kýchání, svědění, rýmu a pocit ucpaného nosu.

neschopnost ejakulace

Časté

mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob:

závratě nebo náhlé závratě, když vstáváte, které vznikají následkem poklesu krevního tlaku

sucho v ústech

zvýšení tělesné hmotnosti

zkrácení dechu

otok rukou nebo nohou

pocity brnění a mravenčení

porucha ejakulace

impotence

změny elektrické aktivity Vašeho srdce (nazývané prodloužení QT intervalu). Prodloužení QT

může mít za následek příznaky, jako jsou zrychlené bušení srdce a mdloby.

přítomnost červených a bílých krvinek v moči

Méně časté

mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob:

zvýšená hladina krevního cukru

nepravidelný srdeční rytmus známý jako torsades de pointes

zvýšená krevní hladina hormonu nazývaného prolaktin

samovolný výtok mléka z prsu

křeče, mdloby

U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí

ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Serdolect uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Serdolect obsahuje

Léčivou látkou je sertindolum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje sertindolum 4 mg, 12 mg, 16 mg nebo 20 mg.

Pomocnými látkami jsou:

kukuřičný škrob

monohydrát laktosy

hyprolosa, hypromelosa

mikrokrystalická celulosa

sodná sůl kroskarmelosy

magnesium-stearát

makrogol 400

oxid titaničitý

oxid železitý

Serdolect 4 mg: žlutý oxid železitý

Serdolect 12 mg: žlutý oxid železitý, červený oxid železitý

Serdolect 16 mg: červený oxid železitý

Sedolect 20 mg: žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, černý oxid železitý

Jak Serdolect vypadá a co obsahuje toto balení

Serdolect je dostupný ve formě potahovaných tablet o síle 4 mg, 12 mg, 16 mg a 20 mg.

Potahované tablety obsahující 4 mg jsou oválné, zaoblené z vrchní i spodní strany, žluté barvy a jsou

na jedné straně označené „S4“.

Potahované tablety obsahující 12 mg jsou oválné, zaoblené z vrchní i spodní strany, oranžové barvy

a jsou na jedné straně označené „S12“.

Potahované tablety obsahující 16 mg jsou oválné, zaoblené z vrchní i spodní strany, tmavě růžové

barvy a jsou na jedné straně označené „S16“

Potahované tablety obsahující 20 mg jsou oválné, zaoblené z vrchní i spodní strany, světle růžové

barvy a jsou na jedné straně označené „S20“.

Serdolect je dostupný v baleních, která obsahují 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 tablet.

Serdolect 4 mg je dostupný v balení které obsahuje 30 tablet.

Serdolect 12 mg, 16 mg a 20 mg je dostupný v balení které obsahuje 28 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dánsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Bozděchova 7

150 00 Praha 5

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

31. 1. 2020

1/11

sp.zn. sukls312984/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Serdolect 4 mg potahované tablety

Serdolect 12 mg potahované tablety

Serdolect 16 mg potahované tablety

Serdolect 20 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Serdolect 4 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje sertindolum 4 mg

Serdolect 12 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje sertindolum 12 mg

Serdolect 16 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje sertindolum 16 mg

Serdolect 20 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje sertindolum 20 mg

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Serdolect 4 mg: oválné, bikonvexní potahované tablety žluté barvy, na jedné straně označené „S4“

Serdolect 12 mg: oválné, bikonvexní potahované tablety oranžové barvy, na jedné straně označené

„S12“

Serdolect 16 mg: oválné, bikonvexní potahované tablety tmavě růžové barvy, na jedné straně

označené „S16“

Serdolect 20 mg: oválné, bikonvexní potahované tablety světle růžové barvy, na jedné straně označené

„S20“

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Serdolect je určen k léčbě schizofrenie.

Kvůli zajištění kardiovaskulární bezpečnosti lze Serdolect užívat pouze u pacientů s nesnášenlivostí

nejméně jednoho dalšího antipsychotika.

Serdolect se nemá užívat v nouzových situacích k rychlému zvládnutí symptomů u akutně zmatených

pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Serdolect se užívá perorálně jednou denně s jídlem nebo nalačno. V případě potřeby sedace pacienta

mohou být současně podány benzodiazepiny.

Upozornění:

Před zahájením a v průběhu léčby sertindolem je zapotřebí provést vyšetření EKG; viz bod 4.4.

Klinické studie naznačily, že sertindol prodlužuje QT interval větší měrou než některá jiná antipsychotika.

Sertindol tedy mohou užívat pouze pacienti s nesnášenlivostí nejméně jednoho dalšího antipsychotika.

Lékař, který předepíše tento léčivý přípravek, musí dodržovat bezpečnostní opatření: viz bod 4.3 a 4.4.

2/11

Nastavení dávky

Všichni pacienti zahajují léčbu úvodní dávkou 4 mg sertindolu denně. Tato dávka se postupně zvyšuje po

4 mg v intervalu 4-5 dnů, dokud není dosaženo optimální denní udržovací dávky v rozmezí 12-20 mg.

Vzhledem k tomu, že sertindol má

-blokující účinek, může se během úvodního zvyšování dávky objevit

posturální hypotenze. Úvodní dávka 8 mg nebo rychlé zvyšování dávky významně zvyšuje riziko

posturální hypotenze.

Udržovací léčba

V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možno dávku zvýšit až na 20 mg denně. Vzhledem k

tomu, že klinické studie spolehlivě neprokázaly lepší účinnost dávky vyšší než 20 mg a prodloužení QT

intervalu při užití vyšších dávek může být výraznější, lze uvažovat o užívání maximální dávky 24 mg jen

ve výjimečných případech.

Během nastavování dávky a po dosažení udržovací dávky má být pacientům kontrolován krevní tlak.

Starší pacienti

Farmakokinetické studie neprokázaly rozdíl mezi mladými a staršími pacienty. Avšak údaje z klinických

studií pro pacienty starší 65 let jsou pouze omezené. Léčba má být zahájena pouze po pečlivém vyšetření

kardiovaskulárního systému. U starších pacientů je vhodné nastavovat dávku pozvolněji a obecně podávat

nižší udržovací dávky (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Podávání přípravku Serdolect dětem a dospívajícím se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a

účinnosti nedoporučuje.

Snížená funkce ledvin

Serdolect může být podáván v obvyklých dávkách pacientům se sníženou funkcí ledvin (viz bod 4.3).

Farmakokinetika sertindolu není ovlivněna hemodialýzou.

Snížená funkce jater

U pacientů s mírnou a středně těžkou poruchou funkce jater je zapotřebí pomalejší zvyšování dávky a

nižší udržovací dávka.

Opětovné nastavení dávky sertindolu po předchozím přerušení léčby

Pokud bylo přerušení léčby kratší než týden, není třeba znovu nastavovat dávku a sertindol je možné

užívat ve stejné udržovací dávce, jaká byla podávána naposledy. V případě delšího přerušení léčby je

nutno opět dávku postupně nastavovat podle obecného schématu. Před zahájením léčby je nutné provést

vyšetření EKG.

Přechod z léčby jiným antipsycho

tikem

Léčbu přípravkem Serdolect lze zahájit podle doporučeného schématu nastavení dávky a současně

vysazovat předchozí perorálně užívané antipsychotikum. V případě předchozí léčby depotními

antipsychotiky je Serdolect podán místo další depotní injekce.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Serdolect je kontraindikován u pacientů s nekorigovanou hypokalemií nebo hypomagnesemií.

Serdolect je kontraindikován u pacientů, kteří mají v anamnéze klinicky významné onemocnění

kardiovaskulárního systému, kongestivní srdeční selhání, srdeční hypertrofii, arytmii nebo bradykardii (<

50 tepů za minutu).

Serdolect nesmí být užíván k léčbě pacientů s vrozeným prodloužením QT intervalu nebo výskytem této

poruchy v rodinné anamnéze, nebo u pacientů se získaným prodloužením QT intervalu (QTc nad 450 ms

u mužů a 470 ms u žen).

3/11

Serdolect je kontraindikován u pacientů užívajících léky, které prodlužují QT interval:

antiarytmika třídy Ia a III (např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid)

některá antipsychotika (např. thioridazin)

některá makrolidová antibiotika (např. erythromycin)

některá antihistaminika (např. terfenadin, astemizol)

některá chinolonová chemoterapeutika (např. gatifloxacin, moxifloxacin).

Uvedený výčet není úplný. Jsou kontraindikovány některé další léčivé látky, které významně prodlužují

QT interval (např. cisaprid, lithium).

Je kontraindikována současná léčba s přípravky, které silně inhibují enzymový systém cytochromu P450

3A v játrech (viz bod 4.5):

imidazolová systémová antimykotika (např. ketokonazol, itrakonazol)

některá makrolidová antibiotika (např. erythromycin, klarithromycin)

inhibitory proteáz HIV (např. indinavir)

některé blokátory kalciových kanálů (diltiazem, verapamil).

Uvedený výčet není úplný a některé další léčivé látky, které významně inhibují enzymový systém CYP3A

(např. cimetidin) jsou také kontraindikovány.

Serdolect je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

4.4

Zvláštní upozornění a

opatření pro použití

Kardiovaskulární systém

Klinické studie prokázaly, že sertindol prodlužuje QT interval větší měrou než některá jiná

antipsychotika. Střední hodnota prodloužení QT intervalu je vyšší při užití dávek na horní hranici

rozmezí doporučených dávek (20 a 24 mg). Prodloužení QTc intervalu je u některých přípravků

spojeno se schopností vyvolat arytmii typu torsade de pointes (potenciálně fatální polymorfní

ventrikulární tachykardie) a náhlou smrt. Avšak údaje z klinických a předklinických studií nepotvrzují

výraznější arytmogenní působení sertindolu v porovnání s jinými antipsychotiky. Sertindol má proto

být používán pouze u pacientů s nesnášenlivostí nejméně jednoho dalšího antipsychotika.

Lékař, který předepíše tento lék, musí dodržovat bezpečnostní opatření.

Vyšetření EKG

před zahájením a v průběhu léčby sertindolem musí být provedeno vyšetření EKG

léčba sertindolem je kontraindikována u pacientů se vstupním QTc intervalem delším 450 ms u

mužů a 470 ms u žen,

vyšetření EKG se provádí na počátku léčby, při dosažení ustáleného stavu plazmatické hladiny

sertindolu (přibližně po 3 týdnech) nebo při dosažení dávky 16 mg denně a opět po 3 měsících

léčby. Během udržovací léčby se vyšetření EKG provádí každé 3 měsíce.

během udržovací léčby je třeba provést vyšetření EKG vždy před a po zvýšení dávky.

vyšetření EKG se doporučuje provést v případě zahájení současné léčby přípravkem, který

může zvýšit hladinu sertindolu v séru nebo při zvýšení dávky tohoto přípravku (viz bod 4.5)

pokud je během léčby sertindolem zjištěn QTc interval delší než 500 ms, doporučuje se léčbu

sertindolem ukončit.

v případě výskytu palpitací, záchvatu křečí nebo synkop, které by mohly naznačovat výskyt

arytmií, je nutno neprodleně provést vyšetření pacienta, včetně EKG.

vyšetření EKG je v ideálním případě prováděno ráno a pro výpočet hodnoty QTc se přednostně

užívá vzorec, který sestavil Bazett nebo Fredericia.

Riziko prodloužení QT intervalu se zvyšuje u pacientů, kteří užívají současně přípravky prodlužující

QTc interval nebo přípravky, jež inhibují metabolismus sertindolu (viz bod 4.3).

U pacientů s rizikem vzniku elektrolytové nerovnováhy se doporučuje před zahájením léčby

sertindolem vyšetření hladiny draslíku a hořčíku v séru. Nízká hladina draslíku a hořčíku v séru má

4/11

být upravena před zahájením léčby. Sledování hladiny draslíku v séru se doporučuje u pacientů, u

kterých se vyskytne zvracení, průjem, kteří jsou léčení diuretiky snižujícími hladinu draslíku nebo trpí

jinými poruchami elektrolytové rovnováhy.

Vzhledem k tomu, že sertindol vykazuje

-blokující účinek, se může v úvodu nastavování dávky

vyskytnout posturální hypotenze.

Antipsychotika mohou inhibovat účinek agonistů dopaminu. Sertindol se podává s opatrností

pacientům s Parkinsonovou chorobou.

Některá antidepresiva ze skupiny SSRI jako fluoxetin a paroxetin (silné inhibitory CYP2D6) mohou

zvýšit plazmatickou hladinu sertindolu dvoj- až trojnásobně. Současné užívání sertindolu s těmito

přípravky je možné jen za předpokladu maximální opatrnosti a pokud očekávaný přínos převáží riziko.

Může být zapotřebí nižší udržovací dávka a vyšetření EKG má být provedeno vždy před a následně po

upravení dávkování těchto přípravků (viz bod 4.5).

U pacientů s pomalým metabolismem izoenzymu CYPD6 lze použít sertindol pouze s opatrností (viz

bod 4.5).

Hyperglykemie nebo exacerbace již existujícího diabetu byly zaznamenány ve velmi vzácných

případech během léčby sertindolem. U pacientů s diabetem a u pacientů s rizikem vzniku diabetu se

doporučuje odpovídající sledování.

Zvýšená mortalita u starších pacientů s demencí

Data ze dvou velkých observačních studií ukázala, že starší pacienti s demencí léčeni antipsychotiky

mají mírně zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívají. Z dostupných dat

však nejde spolehlivě odhadnout přesnou míru rizika a jeho příčina zůstává neznáma.

Serdolect není určen k léčbě poruch chování způsobených demencí.

Riziko cerebrovaskulárních nežádoucích účinků

V randomizovaných placebem kontrolovaných studiích se u dementních pacientů léčených některými

atypickými antipsychotiky vyskytl přibližně 3násobný nárůst rizika výskytu cerebrovaskulárních

nežádoucích účinků. Mechanismus tohoto nárůstu není znám. Zvýšené riziko není vyloučeno při

užívání jiných antipsychotik nebo u jiných populací pacientů. Sertindol má být používán s obezřetností

u pacientů s rizikem výskytu cévní mozkové příhody.

Vzhledem ke zvýšenému riziku výskytu kardiovaskulárních onemocnění u starších pacientů má být

sertindol užíván s opatrností u starších 65 let. Léčba má být zahájena po pečlivém kardiovaskulárním

vyšetření.

Žilní tromboembolismus

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE).

Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory

pro VTE, mají být před i během léčby sertindolem tyto rizikové faktory rozpoznány a následně mají

být uplatněna preventivní opatření.

Snížená funkce jater

Pacienti s lehkým a středně těžkým postižením jater mají být pečlivě sledováni. Doporučuje se

pomalejší nastavení dávky a nižší udržovací dávka.

Tardivní dyskineze

Tardivní dyskineze je patrně způsobena hypersenzitivitou dopaminových receptorů v bazálních

gangliích jako následek jejich chronické blokády antipsychotiky. V klinických studiích sertindolu byla

pozorována nízká incidence výskytu extrapyramidových symptomů; incidence byla porovnatelná s

placebem. Dlouhodobá léčba antipsychotiky (zejména při užívání vysokých dávek) je však spojena s

rizikem výskytu tardivní dyskineze. V případě výskytu příznaků tardivní dyskineze má být zváženo

snížení dávky nebo ukončení léčby.

5/11

Záchvaty (epileptické)

Sertindol má být podáván s opatrností u pacientů s výskytem záchvatů v anamnéze.

Neuroleptický maligní syndrom

V souvislosti s léčbou antipsychotiky se vyskytl potenciálně fatální syndrom zvaný neuroleptický

maligní syndrom (NMS). Zvládnutí tohoto syndromu zahrnuje okamžité přerušení podávání

antipsychotik.

Příznaky z vysazení

Příznaky z vysazení zahrnující nauzeu, zvracení, pocení a nespavost byly zaznamenány při náhlém

přerušení léčby antipsychotiky. Může dojít také k návratu psychotických symptomů a vzniku

mimovolních pohybů (např. akatizie, dystonie nebo dyskineze). Doporučuje se proto postupné

ukončování léčby.

Pomocné látky

Tablety obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy nebo galaktosy nemají tento

přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Riziko prodloužení QT intervalu v souvislosti s léčbou sertindolem může být zvýšeno při současném

užívání přípravků, které signifikantně prodlužují QT interval. Současná léčba takovými přípravky je

proto kontraindikována (viz bod 4.3). Příkladem takové interakce je současné užívání chinidinu a

sertindolu. Kromě prodloužení QT intervalu (viz bod 4.3) chinidin též výrazně inhibuje izoenzym

CYP2D6.

Sertindol je značně metabolizován izoenzymy CYP2D6 a CYP3A, které jsou součástí cytochromu

P450. CYP2D6 je v lidské populaci polymorfní a oba izoenzymy mohou být inhibovány různými

psychofarmaky nebo jinými léčivými přípravky (viz bod 4.4).

CYP2D6

Plazmatická koncentrace sertindolu je zvýšena dvoj- až trojnásobně při současném podávání

fluoxetinu nebo paroxetinu, které jsou silnými inhibitory CYP2D6. Současné užívání sertindolu s

přípravky inhibujícími izoenzym CYP2D6 (včetně fluoxetinu a paroxetinu) je možné pouze s nejvyšší

opatrností. Doporučuje se nižší udržovací dávka sertindolu a vyšetření EKG musí být provedeno před

a následně po jakékoliv změně dávkování takových přípravků (viz bod 4.4).

CYP3A

Mírné zvýšení plazmatické koncentrace sertindolu (

25 %) bylo zaznamenáno při současném užívání

s makrolidovými antibiotiky (např. erythromycin, inhibitor CYP3A) a s blokátory vápníkových kanálů

(diltiazem, verapamil). Toto zvýšení je výraznější u tzv. pomalých metabolizátorů izoenzymu

CYP2D6, protože vylučování sertindolu je ovlivněno izoenzymem CYP2D6 a izoenzymem CYP3A.

Protože není možné rutinně zjišťovat, kdo je pomalým metabolizátorem izoenzymu CYP2D6, je

současné podávání inhibitorů izoenzymu CYP3A a sertindolu kontraindikováno. Jejich současné

užívání může vést ke zvýšení hladiny sertindolu v krvi (viz bod 4.3).

Metabolismus sertindolu je výrazně zvýšen induktory CYP izoenzymů, zejména rifampicinem,

karbamazepinem, fenytoinem a fenobarbitalem. Plazmatická hladina sertindolu se tak může dvoj- až

trojnásobně snížit. Snížený antipsychotický účinek způsobený současným užíváním s těmito přípravky

nebo jinými induktory může vyžadovat zvýšení dávky sertindolu na horní hranici dávkového rozmezí.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita

Při perorálním podávání sertindolu myším a potkanům, kdy systémová expozice byla podobná nebo nižší

než systémová expozice předpokládaná u člověka při maximální klinické doporučené denní dávce, se

6/11

ukázalo, že sertindol narušuje samčí fertilitu. Narušení fertility dospělých samců, které bylo reverzibilní,

bylo nejspíš způsobeno antagonistickým působením na α

-adrenoceptory. Potomci samic, léčených

sertindolem, se také méně často pářili a vykazovali nižší fertilitu.

U lidí byly hlášeny takové nežádoucí účinky, jako jsou hyperprolaktinemie, galaktorea, erektilní

dysfunkce, porucha ejakulace a ejakulační selhání. Tyto nežádoucí účinky mohou mít nežádoucí

dopad na ženskou a/nebo mužskou sexualitu a fertilitu.

Jestliže se projeví klinicky významná hyperprolaktinémie, galaktorea nebo sexuální dysfunkce,

ošetřující lékař má zvážit možnost snížení dávky (je-li to možné) nebo ukončení léčby sertindolem.

Po ukončení léčby jsou tyto účinky reverzibilní.

Těhotenství

Bezpečnost podávání sertindolu v těhotenství nebyla stanovena.

Sertindol nevykázal teratogenní účinky během reprodukčních studií u zvířat. V peri- a postnatálních

studiích s laboratorními potkany byla zjištěna snížená plodnost při dávce, která se nachází v terapeutickém

rozmezí pro klinickou praxi (viz bod 5.3).

Sertindol nemá být během těhotenství užíván.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně

sertindolu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků

z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy

agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu

potravy. Proto mají být novorozenci pečlivě monitorováni.

Kojení

Klinické studie u kojících matek nebyly provedeny, avšak předpokládá se, že se sertindol vylučuje do

mateřského mléka.

Pokud je léčba sertindolem považována za nezbytnou, má se zvážit přerušení kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Sertindol nepůsobí sedativně, avšak pacientům se doporučuje neřídit motorová vozidla a neobsluhovat

stroje do doby, než zjistí, jak na ně tento přípravek působí.

4.8

Nežádoucí účinky

V klinických studiích se sertindolem byly pozorovány tyto nežádoucí účinky s výskytem vyšším než

1 % a významně vyšším výskytem oproti placebu (seřazeno podle klesající frekvence výskytu):

rinitida/kongesce nosní sliznice, abnormální ejakulace (snížený objem ejakulátu), závratě, sucho v

ústech, posturální hypotenze, zvýšení tělesné hmotnosti, periferní otoky, dyspnoe, parestezie a

prodloužení QT intervalu (viz bod 4.4).

Extrapyramidové symptomy (EPS)

Četnost výskytu EPS u pacientů léčených sertindolem byla stejná jako u pacientů užívajících placebo.

V klinických studiích kontrolovaných placebem se nelišilo množství pacientů, kteří byli léčeni pro

výskyt EPS ve skupině užívající sertindol a placebo.

Některé nežádoucí účinky se objeví na počátku léčby a vymizí v jejím dalším průběhu, např.

posturální hypotenze.

Přehled nežádoucích účinků je seřazen dle tříd orgánových systémů a frekvence jejich výskytu:

velmi časté (

1/10); časté (

1/100 až < 1/10); méně časté (

1/1 000 až < 1/100); vzácné (

1/10 000

až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (dostupných údajů nelze určit).

7/11

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinky

Endokrinní poruchy

Méně časté

Hyperprolaktinemie

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté

Hyperglykemie

Poruchy nervov

ého systému

Časté

Závratě, parestezie

Méně časté

Synkopa, křeče, poruchy hybnosti (zvláště

tardivní diskineze viz bod 4.4)

Vzácné

V souvislosti se sertindolem byly hlášeny

případy neuroleptického maligního syndromu

(viz bod 4.4)

Srd

eční poruchy

Časté

Periferní otok

Prodloužení QT intervalu (viz bod 4.4)

Méně časté

Torsade de pointes (viz bod 4.4)

Cévní poruchy

Časté

Posturální hypotenze (viz bod 4.4)

Není známo

Žilní tromboembolismus včetně případů

embolie plic a hluboké žilní trombózy byly

hlášeny při podávání antipsychotik.

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Velmi časté

Rinitida/kongesce nosní sliznice

Časté

Dyspnoe

Gastrointestin

ální poruchy

Časté

Sucho v ústech

Stavy spojené s těhotenstvím,

šestinedělím a perinatálním

obdobím

Není známo

Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz

bod 4.6)

Poruchy reprodu

kčního

systému a prsu

Velmi časté

Anejakulace

Časté

Porucha ejakulace

Erektilní dysfunkce

Méně časté

Galaktorea

Vyšetření

Časté

Výskyt erytrocytů v moči, výskyt leukocytů v

moči

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Zkušenosti s akutním předávkováním jsou omezené. Byly zaznamenány fatální případy. Nicméně

pacienti, kteří požili odhadované dávky až do výše 840 mg, se zotavili bez následků. Při předávkování

byly zaznamenány následující symptomy: somnolence, setřelá řeč, tachykardie, hypotenze a

přechodné prodloužení QTc intervalu. Byly zaznamenány případy výskytu torsade de pointes, často

při současném užití s jinými přípravky, které mohou torsade de pointes způsobit.

8/11

Léčba

V případě akutního předávkování je nutno zajistit podporu dýchání a dostatečný přísun kyslíku.

Okamžitě má být zahájeno sledování EKG a vitálních funkcí. Pokud je zjištěno prodloužení QTc

intervalu, doporučuje se sledovat EKG, dokud se QTc nevrátí k normální hodnotě. Je třeba vzít v

úvahu eliminační poločas sertindolu, který činí 2-4 dny.

Má být zajištěn intravenózní přístup a zváženo podání aktivního uhlí a laxativ. Je třeba počítat s

možností, že pacient požil více různých přípravků.

Není k dispozici specifické antidotum sertindolu a sertindol není možné odstranit dialýzou. Proto má

být zavedena odpovídající podpůrná opatření. Hypotenzi a cirkulační kolaps je třeba zvládnout

vhodnými prostředky např. intravenózním podáním tekutin. Sympatomimetika (adrenalin, dopamin)

lze použít k podpoře oběhových funkcí s opatrností, protože stimulace

-receptorů v kombinaci s

inhibicí

-receptorů způsobenou sertindolem může hypotenzi ještě prohloubit.

V případě podání antiarytmik je třeba vzít v úvahu, že chinidin, disopyramid a prokainamid mohou

teoreticky zvyšovat riziko prodloužení QT intervalu, které může být způsobeno také sertindolem.

V případě výskytu závažných extrapyramidových symptomů lze podat anticholinergika. Je třeba

pokračovat v pečlivém sledování a monitorování, dokud se pacient nezotaví.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotika, neuroleptika; indolové deriváty

ATC kód: N05A E03

Neurofarmakologický profil sertindolu, jako antipsychotika, je pravděpodobně odvozen z jeho

selektivního inhibičního účinku na mesolimbické dopaminergní neurony a zároveň z vyváženého

inhibičního účinku na centrální dopaminové receptory D2, serotoninové receptory 5-HT2 a

- adrenergní

receptory.

Ve farmakologických studiích u zvířat sertindol spontánně inhiboval dopaminové neurony v

mesolimbické ventrální tegmentální oblasti (VTA) s více než 100krát vyšší selektivitou v porovnání s

inhibicí dopaminových neuronů v substantia nigra pars compacta (SNC). Inhibice aktivity SNC se

považuje za příčinu extrapyramidového syndromu při léčbě neuroleptiky.

Antipsychotika zvyšují hladiny prolaktinu v séru pomocí blokády dopaminu. Pacienti užívající sertindol

však měli během krátkodobé i dlouhodobé (roční) studie hladiny prolaktinu ve fyziologickém rozmezí.

Nicméně během užívání sertindolu po uvedení na trh byly vzácně hlášeny hyperprolaktinemie a případy

související s prolaktinem

Sertindol nepůsobí na muskarinové a na histaminové receptory H

. U sertindolu se tedy nevyskytuje

anticholinergní ani sedativní účinek, který má vztah právě k těmto receptorům

.

Další informace o klinických studiích

Mezinárodní prospektivní kohortová studie sertindolu (SCoP) byla vedena jako rozsáhlá prostá studie

za normálních podmínek užívání. Srovnávala všechny příčiny mortality, kardiální bezpečnosti a

suicidality při užívání sertindolu nebo risperidonu. Šlo o prospektivní, randomizovanou a částečně

zaslepenou studii se dvěmi paralelními skupinami; sertindol (n=4930) a risperidon (n=4928) podávané

po dobu až 4 let.

Všeobecná mortalita (první primární cílový parametr) byla u sertindolu a risperidonu podobná. Příčiny

úmrtí se lišily mezi dvěma léčenými skupinami. Hlavní příčina úmrtí u skupiny léčené sertindolem

byla srdeční, se signifikantně vyšším rizikem srdeční mortality než u skupiny léčené risperidonem.

9/11

Pacienti léčení sertindolem měli nižší riziko suicidálních pokusů, ačkoli riziko kompletního suicida se

u obou skupin signifikantně nelišilo.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Sertindol je metabolizován v játrech, eliminační poločas je přibližně 3 dny. Při opakovaném podání

clearance sertindolu klesá na průměrnou hodnotu 14 l/h (ženy mají o přibližně 20 % nižší zdánlivou

clearance než muži, přestože clearance přepočítané na tělesnou hmotnost jsou porovnatelné). Při

opakované dávce dochází k vyšší kumulaci, než by se mohlo odvodit z jednotlivé dávky. Tento fakt je

způsoben zvýšením systémové biologické dostupnosti. Při dosažení ustáleného stavu je clearance

nezávislá na dávce a plazmatické koncentrace odpovídají dávce. Ve farmakokinetice sertindolu se

vyskytuje mírná interindividuální variabilita, způsobená polymorfismem cytochromu P450 2D6

(CYP2D6). Pacienti, kteří mají nedostatečně rozvinutou funkci tohoto hepatálního enzymu, mají

clearance poloviční až třetinovou ve srovnání s rychlými metabolizátory CYP2D6. U pomalých

metabolizátorů (maximálně 10 % populace) proto dosahuje plazmatická hladina 2-3krát vyšších hodnot.

Hladiny sertindolu tedy nejsou správnými ukazateli jeho terapeutického účinku u jednotlivých pacientů a

dávkování by mělo být hodnoceno dle léčebného účinku a snášenlivosti.

Absorpce

Sertindol se velmi dobře vstřebává. Po perorálním podání dosahuje sertindol maximální hladiny za

přibližně 10 hodin (T

= 10 hod). Různé síly jsou bioekvivalentní. Potrava a antacida s obsahem

hlinitých a hořečnatých solí nemají klinicky významný vliv na rychlost a rozsah absorpce sertindolu.

Distribuce

Zdánlivý distribuční objem sertindolu (V

/F) po opakované dávce je přibližně 20 l/kg. Vazba sertindolu

na plazmatické bílkoviny je přibližně 99,5 %; primárně se váže na albumin a kyselý

-glykoprotein.

U pacientů léčených doporučenými dávkami bylo 90 % naměřených koncentrací nižších než 140 ng/ml (~

320 nmol/l). Sertindol proniká do červených krvinek v poměru krev/plazma = 1,0. Sertindol snadno

proniká přes hematoencefalickou a placentární bariéru.

Metabolismus

V lidské plazmě byly zjištěny dva metabolity: dehydrosertindol (vzniká oxidací imidazolidinového kruhu)

a norsertindol (vzniká N-dealkylací). Koncentrace dehydrosertindolu je přibližně 80 % a norsertindolu 40

% v poměru ke koncentraci původní látky v ustáleném stavu. Účinek sertindolu je způsoben především

původní látkou a metabolity nevykazují klinicky významný farmakologický účinek.

Eliminace

Sertindol a jeho metabolity se vylučují velmi pomalu, 14 dní po podání se zcela vyloučí 50-60 %

radioaktivně značené perorální dávky. Přibližně 4 % podané dávky se vyloučí močí ve formě původní

látky a metabolitů. Původní látky je v moči méně než 1 % z celkově podané dávky. Sertindol je z

organismu vylučován zejména stolicí ve formě původní látky a metabolitů.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích s laboratorními zvířaty bylo pozorováno prodloužení QT intervalu, které bylo

pravděpodobně způsobené inhibicí pomalých draslíkových kanálů (I

, HERG). Na Purkyňových

vláknech pocházejících z myokardu králíka a psa se však neprokázala časná depolarizace sertindolem.

Přítomnost časné depolarizace je nutnou podmínkou k vyvolání torsade de pointes (TdP). Sertindol

nevyvolal komorovou arytmii typu TdP na sinoatriálním uzlu izolovaného králičího srdce ani při

experimentálně vyvolané těžké hypokalemii (1,5 mmol) a bradykardii. Nicméně převzetí poznatků o

prodloužení QT intervalu a arytmiích získaných v předklinických studiích do klinické praxe může být

ztíženo výraznými mezidruhovými rozdíly.

Akutní toxicita sertindolu je nízká. Ve studiích chronické toxicity u laboratorních potkanů a psů při

dávkách 3-5krát vyšších, než jsou dávky užívané v klinické praxi, byly pozorovány některé účinky

související s farmakologickými vlastnostmi léčiva.

10/11

Reprodukční studie u zvířat neprokázaly teratogenní účinek. V peri/postnatální studii s potkany byla

zaznamenána zvýšená mortalita mláďat, snížený přírůstek tělesné hmotnosti a opoždění vývoje

mláďat. Tyto účinky při dávkách podobných nebo nižších, než je maximální doporučená denní dávka

(pro dospělé v mg/m

) byly spojeny s pozorovaným projevem toxicity u matek. Frekvence páření a

fertilita byly u potomků samic léčených sertindolem sníženy.

Páření a plodnost u dospělých potkaních samců byly ovlivněny při užití dávek 0,14 mg/kg/den a

vyšších. Reverzibilní poškození plodnosti se připisuje farmakologickému profilu sertindolu.

Ve studiích genotoxicity in vitro a in vivo sertindol nepůsobil genotoxicky. Ve studiích karcinogenity

prováděných na myších a potkanech nebyl prokázán vyšší výskyt nádorů souvisejících s podáváním

sertindolu v klinické praxi.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

kukuřičný škrob

monohydrát laktosy

hyprolosa

mikrokrystalická celulosa

sodná sůl kroskarmelosy

magnesium-stearát

Obal tablety:

hypromelosa

oxid titaničitý

makrogol 400 a

Serdolect 4 mg: žlutý oxid železitý

Serdolect 12 mg: žlutý oxid železitý, červený oxid železitý

Serdolect 16 mg: červený oxid železitý

Serdolect 20 mg: žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, černý oxid železitý.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Serdolect 4 mg: PVC/PVdC laminátový blistr s hliníkovou folií, krabička.

Velikost balení: 30 potahovaných tablet.

Serdolect 12, 16 a 20 mg: PVC/PVdC laminátový blistr s hliníkovou folií, krabička.

Velikost balení: 28 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

11/11

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dánsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Serdolect 4 mg: 68/672/96-A/C

Serdolect 12 mg: 68/672/96-B/C

Serdolect 16 mg: 68/672/96-C/C

Serdolect 20 mg: 68/672/96-D/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13. 11. 1996

Datum posledního prodloužení registrace: 20. 8. 2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

31. 1. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace